Διαδικασία : 2016/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2017

Συζήτηση :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0363

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 921kWORD 110k
27.4.2017
PE 594.038v03-00 A8-0173/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0401),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0224/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0173/2017).

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η σύσταση της ICCAT σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει το ως άνω πολυετές σχέδιο αποκατάστασης.

(7)  Η σύσταση της ICCAT σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει το ως άνω πολυετές σχέδιο αποκατάστασης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τις αλιευτικές δυνατότητες που αποφασίστηκαν από την ICCAT, δεδομένου ότι το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η έκδοση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

(8)  Οι αλιευτικές δυνατότητες που αποφασίστηκαν από την ICCAT, κατανέμονται από το Συμβούλιο στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εν συνεχεία, από τα κράτη μέλη στους πλοιοκτήτες σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 8 του κανονισμού 2016/1627, σύμφωνα με τα οποία η μετέπειτα κατανομή από τα κράτη μέλη στους πλοιοκτήτες ή σε τύπους εργαλείων γίνεται βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την παροχή κινήτρων σε αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως λ.χ. μειωμένα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ή ζημίας στον οικότοπο. Σε αυτό περιλαμβάνεται συγκεκριμένα η προώθηση δραστηριοτήτων παράκτιας αλιείας και η χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία, ως συνδρομή στην προσπάθεια επίτευξης δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει απλώς να ενσωματώσει τις συστάσεις της ICCAT προκειμένου να εξασφαλίσει στους αλιείς της Ένωσης και τρίτων χωρών ισότιμους όρους και να διασφαλίσει ότι οι κανόνες μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από όλους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Οι προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις δεν θα πρέπει να θίγουν τη μεταφορά των μελλοντικών συστάσεων ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι συστάσεις της ICCAT, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, επιτρέπουν σε μεγάλης κλίμακας πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη να μεταφορτώνουν εν πλω σε μη ενωσιακά ύδατα εντός της ζώνης της ICCAT. Ωστόσο, η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει με σύστημα και σοβαρότητα το θέμα αυτό στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, με στόχο την επέκταση της ενωσιακής απαγόρευσης σε όλα τα ύδατα.

Αιτιολόγηση

Η μεταφόρτωση εν πλω είναι μία από τις βασικές αιτίες έλλειψης διαφάνειας στην αλιεία σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την ΠΛΑ αλιεία. Πραγματοποιείται συχνά από ξένους στόλους με χαμηλές ή μηδενικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές. Επομένως, ενώ πρέπει να μεταφερθεί με ακρίβεια η σχετική σύσταση της ICCAT, που επιτρέπει τη μεταφόρτωση από μεγάλης κλίμακας πελαγικά παραγαδιάρικα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στις ΠΟΔΑ προκειμένου να σταματήσει αυτή η πρακτική.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και τα σκάφη τρίτων χωρών που ασκούν δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και τα οποία δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για σκάφη τρίτων χωρών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο κανονισμός ελέγχου και ο κανονισμός ΠΛΑ εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  «ΠΛΑ αλιεία»: οι παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες·

(24)  «ΠΛΑ αλιεία»: οι παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  «κατάλογος ΠΛΑ της ΙCCΑΤ»: κατάλογος των σκαφών που φέρουν σημαία μη συμβαλλομένων μερών της ICCAT, για τα οποία η ICCAT θεωρεί ότι συμμετέχουν σε αλιεία ΠΛΑ·

(25)  «κατάλογος ΠΛΑ της ΙCCΑΤ»: κατάλογος των σκαφών για τα οποία η ICCAT θεωρεί ότι συμμετέχουν σε αλιεία ΠΛΑ·

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος ΠΛΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σκάφη που συμμετέχουν σε ΠΛΑ αλιεία, είτε φέρουν σημαία συμβαλλόμενων μερών της ICCAT είτε όχι.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες για σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για κάθε είδος υποστήριξης για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες για να υποστηρίξουν σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για κάθε είδος υποστήριξης για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα σκάφη που αλιεύουν μεγαλόφθαλμο τόνο στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, δύνανται να αντικαθίστανται μόνον από πλοία ισοδύναμης ή μικρότερης χωρητικότητας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται στη σχετική σύσταση της ICCAT.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εάν η επίσκεψη αυτή ακολουθείται από πόντιση, τα αποτελέσματα αυτής από πλευράς κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, είτε έχουν διατηρηθεί, είτε έχουν απορριφθεί νεκρά ή ζωντανά.

στ)  εάν η επίσκεψη αυτή ακολουθείται από πόντιση, τα αποτελέσματα αυτής από πλευράς κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, είτε έχουν διατηρηθεί, είτε έχουν απορριφθεί νεκρά ή ζωντανά, ή, εάν η επίσκεψη δεν ακολουθείται από πόντιση, τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό (για παράδειγμα, όχι αρκετά αλιεύματα ή πολύ μικρά αλιεύματα).

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στη σύσταση της ICCAT 2015-01, παράγραφος 21 (vi).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αλιεύουν ξιφία Βορείου Ατλαντικού υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισής τους έως την 15η Αυγούστου κάθε έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη Γραμματεία της ICCAT πριν από την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Τα κράτη μέλη στα οποία έχει κατανεμηθεί ποσόστωση και των οποίων τα σκάφη αλιεύουν ξιφία Βορείου Ατλαντικού υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισής τους έως την 15η Αυγούστου κάθε έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη Γραμματεία της ICCAT πριν από την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη τα οποία έχουν λάβει ποσόστωση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα και με το μορφότυπο που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή των απαιτούμενων δεδομένων και πληροφοριών:

2.  Έως την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν με το μορφότυπο που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή των απαιτούμενων δεδομένων και πληροφοριών:

Αιτιολόγηση

Στο σημείο 1 της σύστασης 2013-04 της ICCAT δεν διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, ο μέγιστος αριθμός αγκιστριών που μπορεί να οριστεί επί του σκάφους ή των σκαφών που αλιεύουν ξιφία καθορίζεται σε 2800 αγκίστρια.

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, ο μέγιστος αριθμός αγκιστριών που μπορεί να οριστεί επί του σκάφους ή των σκαφών που αλιεύουν ξιφία καθορίζεται σε 2800 αγκίστρια. Μια δεύτερη σειρά από αρματωμένα αγκίστρια μπορεί να επιτρέπεται επί του σκάφους για ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών, υπό τον όρο ότι θα είναι σταθερά προσδεδεμένα και στοιβαγμένα σε καταστρώματα σε χαμηλότερο επίπεδο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρήση τους.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνεται στη σύσταση της ICCAT 2013-04, παράγραφος 9.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το γαλάζιο και το λευκό μάρλιν απελευθερώνονται κατά τρόπο που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση μονόινων παράμαλλων με στριφτάρια έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να ελευθερώνονται τα ζωντανά γαλάζια και τα λευκά μάρλιν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν περιλαμβάνεται στη σύσταση της ICCAT 2015-05, παράγραφος 2.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει εξαντλήσει την ποσόστωσή του, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκφορτώσεις νεκρών αλιευμάτων γαλάζιου και λευκού μάρλιν παραπλεύρως του σκάφους δεν θα πωλούνται ούτε θα διατίθενται στο εμπόριο.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει εξαντλήσει την ποσόστωσή του, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκφορτώσεις νεκρών αλιευμάτων γαλάζιου και λευκού μάρλιν παραπλεύρως του σκάφους δεν θα πωλούνται ούτε θα διατίθενται στο εμπόριο αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Οι εν λόγω εκφορτώσεις δεν αφαιρούνται από τα όρια αλιευμάτων του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της σύστασης 2015-05 της ICCAT, υπό τον όρο ότι αυτή η απαγόρευση εξηγείται σαφώς στην ετήσια έκθεσή του η οποία προβλέπεται στο άρθρο 70.

Αιτιολόγηση

Αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 2 της σύστασης 12-04 της ICCAT.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν έρευνα για τα είδη των καρχαριών που αλιεύονται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, ώστε να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών περιοχών αναπαραγωγής και να εξεταστούν περίοδοι και περιοχές απαγόρευσης και άλλα μέτρα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω έρευνα θα παρέχει πληροφορίες για τις βασικές βιολογικές/οικολογικές παραμέτρους, τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, καθώς και για τον προσδιορισμό των δυνητικών περιοχών ζευγαρώματος, τοκετού και αναπαραγωγής.

2.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, όπου είναι δυνατό, έρευνα για τα είδη των καρχαριών που αλιεύονται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, ώστε να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών περιοχών αναπαραγωγής και να εξεταστούν περίοδοι και περιοχές απαγόρευσης και άλλα μέτρα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω έρευνα θα παρέχει πληροφορίες για τις βασικές βιολογικές/οικολογικές παραμέτρους, τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, καθώς και για τον προσδιορισμό των δυνητικών περιοχών ζευγαρώματος, τοκετού και αναπαραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η φράση «όπου είναι δυνατό» περιλαμβάνεται στις ακόλουθες συστάσεις της ICCAT: 2004-10, παράγραφος 8· 2007-06, παράγραφος 4· 2009-07, παράγραφος 5· 2010-08, παράγραφος 5.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρης Λάμνας ή τεμαχίου αυτής.

1.  Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρης Λάμνας ή τεμαχίου αυτής που αλιεύεται στο πλαίσιο αλιείας της ICCAT.

Αιτιολόγηση

Αυτό προβλέπεται στη σύσταση της ICCAT 2015-06, παράγραφος 1.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθεια για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά την αλίευση ρυγχοκαρχαρία του Βορείου Ατλαντικού και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 70.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά την αλίευση ρυγχοκαρχαρία του Βορείου Ατλαντικού και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 70.

Αιτιολόγηση

Αυτό προβλέπεται στη σύσταση της ICCAT 2007-06, παράγραφος 2.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα βιολογικά δείγματα λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που κοινοποιείται στη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCAT και αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις συνιστώμενες ερευνητικές προτεραιότητες της εν λόγω επιτροπής·

β)  τα βιολογικά δείγματα λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που κοινοποιείται στη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCAT και αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις συνιστώμενες ερευνητικές προτεραιότητες της εν λόγω επιτροπής· Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, λεπτομερές έγγραφο που περιγράφει τον στόχο των εργασιών, τις μεθοδολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τον αριθμό και το είδος των δειγμάτων που θα συλλεγούν, την κατανομή χώρου-χρόνου της δειγματοληψίας και χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν·

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 της σύστασης 2013-10 της ICCAT.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Δεύτερος ιστός tori και ταινία tori χρησιμοποιείται όταν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ή δραστηριότητα πτηνών.

3.  Εφόσον είναι εφικτό, δεύτερος ιστός tori και ταινία tori χρησιμοποιείται όταν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ή δραστηριότητα πτηνών.

Αιτιολόγηση

Αυτό προβλέπεται στη σύσταση της ICCAT 2007-07, παράγραφος 4, τρίτη περίπτωση.

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη φέρουν και χρησιμοποιούν εξοπλισμό για τον ασφαλή χειρισμό, το ξέμπλεγμα και την ελευθέρωση, σχεδιασμένο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο τρόπος μεταχείρισης και ελευθέρωσης των θαλάσσιων χελωνών μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιβίωσής τους.

2.  Τα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη φέρουν και χρησιμοποιούν εξοπλισμό για τον ασφαλή χειρισμό, το ξέμπλεγμα και την ελευθέρωση, σχεδιασμένο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο τρόπος μεταχείρισης και ελευθέρωσης των θαλάσσιων χελωνών μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο VII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Chapter VIIa

 

Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για αποθέματα ερυθρού τόννου και ξιφία

 

Άρθρο 42α

 

Γενική αρχή

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για αποθέματα ερυθρού τόννου και ξιφία που έχουν στη διάθεσή τους, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή κατάρτιση και έγκριση των παρατηρητών πριν από την τοποθέτησή τους. Οι παρατηρητές πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρατηρητές διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και ότι έχουν λάβει την ορθή κατάρτιση και έγκριση πριν από την τοποθέτησή τους. Οι παρατηρητές πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – κεφάλαιο VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έλεγχος των σκαφών τρίτων χωρών στους λιμένες των κρατών μελών

Έλεγχος των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών στους λιμένες των κρατών μελών

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η διευκρίνιση «αλιευτικών» για μεγαλύτερη σαφήνεια. Αυτό προβλέπεται στη σύσταση της ICCAT 2012-07, παράγραφοι 7 και 9.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αλιεία, την έρευνα, τις στατιστικές, τη διαχείριση, τις δραστηριότητες επιθεώρησης και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αλιεία, την έρευνα, τις στατιστικές, τη διαχείριση, τις δραστηριότητες επιθεώρησης και πρόληψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να μεταφερθούν οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για την τροποποίηση:

Εφόσον είναι αναγκαίο, προκειμένου να μεταφερθούν στο δίκαιο της Ένωσης οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστάσεων της ICCAT που καθίστανται δεσμευτικές για την Ένωση, και στο μέτρο που οι τροποποιήσεις του δικαίου της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τις συστάσεις της ICCAT, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για τον σκοπό της τροποποίησης:

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνον όταν πρόκειται για την εφαρμογή συστάσεων της ICCAT.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στην εφαρμογή των τροποποιήσεων της αντίστοιχης σύστασης της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

(1)

ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 142.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ της πρότασης

Στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι να διασφαλίζει την εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων κατά τρόπο που να παρέχει μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη διεθνή σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («σύμβαση ICCAT») από τις 14 Νοεμβρίου 1997.

Η σύμβαση ICCAT προβλέπει το πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θυννοειδών και των συγγενών ειδών του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείμενων θαλασσών, μέσω της ίδρυσης μιας διεθνούς επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (εφεξής «ICCAT»).

Η ICCAT έχει την εξουσία να εγκρίνει δεσμευτικές συστάσεις για τη διατήρηση και τη διαχείριση της αλιείας που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Οι εν λόγω πράξεις απευθύνονται ουσιαστικά στα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις για τους εκάστοτε διαχειριστές (π.χ. για τον πλοίαρχο του εκάστοτε σκάφους). Οι συστάσεις της ICCAT αρχίζουν να ισχύουν έξι μήνες μετά την έκδοσή τους, και σε ό,τι αφορά την ΕΕ, θα πρέπει να ενσωματώνονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της πρότασης

Ο στόχος της πρότασης είναι η μεταφορά στην ενωσιακή νομοθεσία των μέτρων διατήρησης, ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα πρόταση αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την ICCAT από το 2008, με εξαίρεση το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, το οποίο υπόκειται σε χωριστή διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Στόχος της πρότασης είναι η μεταφορά 28 συστάσεων της ICCAT. Καλύπτει, συγκεκριμένα, όλα τα μέτρα ελέγχου που υπερβαίνουν εκείνα που καθορίζονται στον κανονισμό ελέγχου και στον κανονισμό ΠΛΑ. Αυτό το νέο νομοθετικό κείμενο συνδυάζει μέτρα ελέγχου και μέτρα διατήρησης, τα οποία μέχρι σήμερα ρυθμίζονταν σε χωριστές πράξεις (κανονισμοί 1936/2001 και 520/2007 αντίστοιχα). Περιλαμβάνει επίσης τα στατιστικά μέτρα για τον ξιφία και τον μεγαλόφθαλμο τόννο, μέσω της τροποποίησης του κανονισμού 1984/2003.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι τα ακόλουθα:

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής: ο νέος κανονισμός ισχύει για τα σκάφη της Ένωσης που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης ICCAT ή, σε περίπτωση μεταφορτώσεων, στον χώρο έξω από την περιοχή της σύμβασης ICCAT, όσον αφορά τα είδη που αλιεύονται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT. Ισχύει επίσης για τα σκάφη τρίτων χωρών που επιθεωρούνται στους λιμένες των κρατών μελών και τα οποία φέρουν είδη που εμπίπτουν στον έλεγχο της ICCAT ή αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω είδη τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένα.

Διαχειριστικά μέτρα της ICCAT: τα διαχειριστικά μέτρα διαιρούνται σε 7 κεφάλαια ανά μεμονωμένο είδος: (i) τροπικοί τόννοι· (ii) μακρύπτερος τόννος του Βόρειου Ατλαντικού· (iii) ξιφίας (ξιφίας του Ατλαντικού και ξιφίας της Μεσογείου)· (iv) γαλάζιο και λευκό μάρλιν· (v) καρχαρίες· (vi) θαλάσσια πτηνά (που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα) και (vii) χελώνες (που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα).

Κοινά μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης:

Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για:

-  το μητρώο της ICCAT για σκάφη μεγάλης κλίμακας, που είναι ένας κατάλογος ο οποίος τηρείται από τη γραμματεία της ICCAT και περιλαμβάνει τα αλιευτικά σκάφη μεγάλης κλίμακας τα οποία επιτρέπεται να στοχεύουν σε είδη που εμπίπτουν στον έλεγχο της ICCAT, στη ζώνη της σύμβασης ICCΑΤ·

-  ναύλωση·

-  έλεγχο των αλιευμάτων, και ιδίως τη συμμόρφωση με τις ποσοστώσεις και τις απαιτήσεις για το ελάχιστο μέγεθος, τη δειγματοληψία των αλιευμάτων και την κοινοποίηση όσον αφορά τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια·

-  μεταφορτώσεις·

-  επιστημονικά προγράμματα παρατηρητών·

-  παρακολούθηση των στόλων τρίτων χωρών·

-  τη διαδικασία σε περίπτωση παραβιάσεων των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT και παρακολούθηση των στόλων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΠΛΑ της ΙCCΑΤ.

Η θέση του εισηγητή

Γενικά, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ μιας αυστηρής μεταφοράς των συστάσεων, προκειμένου να θεσπιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Η διασφάλιση πανομοιότυπων προϋποθέσεων για όλους είναι ζωτικής σημασίας εάν επιθυμούμε να έχουμε τη στήριξη των αλιέων.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει μεταφέρει τις σχετικές συστάσεις της ICCAT με εξαιρετική ακρίβεια, εκτός από ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ειδικότερα:

α) το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2 πρέπει επίσης να καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών·

β) το άρθρο 4 παράγραφος 25, σχετικά με τον ορισμό του καταλόγου των σκαφών που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα σκάφη των μη συμβαλλόμενων μερών της ICCAT, αλλά και εκείνα των συμβαλλόμενων μερών·

γ) στο άρθρο 7, στην περίπτωση των τροπικών θυννοειδών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει έναν περιορισμό για την αντικατάσταση των σκαφών: η αντικατάσταση γίνεται με σκάφη ισοδύναμης ή μικρότερης χωρητικότητας. Ο περιορισμός αυτός αναφερόταν στη σύσταση 14-01, που δεν ισχύει πλέον (έχει αντικατασταθεί από την 15-01, στην οποία δεν έχει συμπεριληφθεί το μέτρο). Για να συνάδει με τις ισχύουσες συστάσεις της ICCAT, η διάταξη αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο εισηγητής προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις, βάσει των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο της ICCAT.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία της παρούσας πρότασης είναι η έγκριση των μεταφορτώσεων σε ύδατα της ICCAT για μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη χωρίς να θίγονται οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για το θέμα αυτό. Οι μεταφορτώσεις στη θάλασσα απαγορεύονται επί του παρόντος για όλα τα πλοία (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών τρίτων χωρών) στα ύδατα της ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται παράνομες πρακτικές (άρθρο 20 του κανονισμού ελέγχου 1224/2009). Υπάρχει σαφής αντίφαση μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των συστάσεων της ICCAT. Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της σύστασης της ICCAT σημαίνει ότι ευρωπαϊκό σκάφος μπορεί να προβεί σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης εν πλω στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν λαμβάνουν χώρα σε ύδατα της ΕΕ.

Επιπλέον, όσον αφορά τα μη ενωσιακά ύδατα, το άρθρο 4 του κανονισμού ΠΛΑ (1005/2008) απαγορεύει τέτοιες δραστηριότητες μόνον όταν αφορούν μεταφορτώσεις από σκάφη τρίτων χωρών σε ενωσιακά σκάφη, εφόσον τα τελευταία δεν είναι νηολογημένα ως σκάφη μεταφοράς στο πλαίσιο περιφερειακής οργάνωσης αλιείας. Ο κανονισμός ΠΛΑ δεν απαγορεύει τη μεταφόρτωση από ευρωπαϊκό σκάφος σε σκάφος μεταφοράς τρίτης χώρας ή μεταξύ ενωσιακών σκαφών. Εξυπακούεται ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, υπερισχύει ο κανονισμός που εκδόθηκε από την περιφερειακή οργάνωση αλιείας.

Στην πράξη, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σκάφος που να διεξάγει μεταφορτώσεις εν πλω σε μη ενωσιακά ύδατα που καλύπτονται από τη σύμβαση ICCAT. Ωστόσο, η δραστηριότητα αυτή ασκείται κατ’ επανάληψη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο εισηγητής είναι υπέρ της πιστής μεταφοράς των συστάσεων της ICCAT, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κατάσταση διακρίσεων σε βάρος των ευρωπαϊκών στόλων σε σχέση με τους στόλους τρίτων χωρών. Ωστόσο, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει συστηματικά και με σοβαρότητα το θέμα αυτό στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων, με στόχο την επέκταση της ενωσιακής απαγόρευσης σε όλα τα ύδατα.

Θα πρέπει να πείσουμε τις τρίτες χώρες, μέσω της δράσης μας σε ΠΟΔΑ, να ακολουθούν τα πρότυπα της ΕΕ σε αυτή την περίπτωση.

Η μεταφόρτωση εν πλω είναι μία από τις βασικές αιτίες για την έλλειψη διαφάνειας στην αλιεία σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την ΠΛΑ αλιεία. Πραγματοποιείται συχνά από ξένους στόλους με χαμηλές ή μηδενικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές.

Ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ ζητεί συνεχώς, εδώ και πολλά χρόνια, την απαγόρευση αυτής της πρακτικής στις διάφορες ΠΟΔΑ. Θα επιθυμούσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να ασκεί πίεση στις ΠΟΔΑ για να δοθεί τέλος στην εν λόγω πρακτική.

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με την τελευταία απόφαση που έλαβε αυτή η περιφερειακή οργάνωση για τον καθορισμό, για πρώτη φορά, ενός TAC (συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα) για τον ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα, χωρίς να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο να αυξηθεί, παράλληλα, το TAC ερυθρού τόννου για το 2017, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες αυτής της απόφασης για τον ευρωπαϊκό στόλο.

Ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο πληθυσμός του ξιφία έχει μειωθεί σημαντικά, τα αποθέματα ερυθρού τόννου σημειώνουν καθαρή ανάκαμψη, η οποία θα δικαιολογούσε την αύξηση του TAC για τον στόλο αλιείας ερυθρού τόννου.

Σε κάθε περίπτωση, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη εφαρμογής του άρθρου 17 του βασικού κανονισμού της ΚΑλΠ (1380/2013), σχετικά με την κατανομή ποσοστώσεων σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (22.3.2017)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου

(COM2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Renata Briano

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H πρόταση της Επιτροπής σκοπό έχει τη μεταφορά στο ενωσιακό δίκαιο των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που αφορούν την αλίευση ορισμένων άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων, όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) της οποίας η Ένωση είναι μέλος από το 1997.

H Επιτροπή προτείνει τη μεταφορά των συστάσεων που είχαν εγκριθεί το 2008, στο πλαίσιο μιας αντίληψης που επιδιώκει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσίων βιολογικών πόρων, σε συμφωνία με την κοινή αλιευτική πολιτική (KAλΠ). Όμως, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν διευκρινίζει ποιες συστάσεις ICCAT πρέπει να μεταφερθούν, πράγμα που περιπλέκει για τους συν-νομοθέτες το έργο της επαλήθευσης της συνεκτικότητας και συμμόρφωσης που τους ανατίθεται βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όντως, στην αιτιολογική σκέψη 9, η Επιτροπή εξηγεί ότι οι συστάσεις της ICCAT που εγκρίθηκαν μετά το 2008 εισάγουν τροποποιήσεις σε πολλές συστάσεις που είχαν εγκριθεί πιο πριν και που θεσπίζουν κάποιες νέες διατάξεις, χωρίς να προσδιορίζει ποιες.

H πρόταση προβλέπει μέτρα για ορισμένα θαλάσσια είδη: τον τροπικό τόνο (μεγαλόφθαλμο τόνο, κιτρινόπτερο τόνο και παλαμίδα), τον μακρύπτερο τόνο Ατλαντικού, τον ξιφία, τον γαλάζιο και τον λευκό μάρλιν, καθώς και μερικά ιδιαιτέρως ευπαθή είδη, όπως τους καρχαρίες, τα θαλάσσια πτηνά και τις χελώνες. Αντίθετα, δεν καλύπτεται ο ερυθρός τόνος, αντικείμενο χωριστής διαδικασίας μεταφοράς η οποία ολοκληρώθηκε με το πιο πρόσφατο πολυετές σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων του 2016.

H παρούσα γνωμοδότηση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικούς τους κανόνες κοινού ελέγχου που καλύπτουν ακόμη και τα υπό σημαία τρίτων χωρών σκάφη στα λιμάνια της Ένωσης. Όντως, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επεκτείνεται σε αυτά τα σκάφη προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις άνισης μεταχείρισης σε κοινές λεκάνες απορροής (όπως στην περίπτωση της Μεσογείου).

H πρόταση προβλέπει ακόμη τη θέσπιση προγραμμάτων επιστημονικής παρατήρησης υπό την ευθύνη των κρατών μελών, που υποχρεούνται να εποπτεύουν, μέσω ειδικευμένων παρατηρητών, ένα ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των μελλοντικών αλιευτικών δραστηριοτήτων. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1224/2009 περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις σκαφών τρίτων χωρών σε λιμένες της Ένωσης, όπως και για τις εικαζόμενες παραβάσεις και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η πρόταση παραπέμπει στον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

H συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης έκρινε σκόπιμο να επιφέρει στο κείμενο της πρότασης κάποιες ουσιώδεις τροποποιήσεις με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν ως εκ τούτου αφενός στη βελτίωση της προστασίας των πιο ευπαθών ειδών, που συχνά καταλήγουν ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και των οποίων η θνησιμότητα συνδέεται ιδιαίτερα με κάποιες μεθόδους αλιείας, και αφετέρου στην αποκατάσταση των θεσμικών ισορροπιών κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η σύσταση της ICCAT σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει το ως άνω πολυετές σχέδιο αποκατάστασης.

(7)  Η σύσταση της ICCAT σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, που καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει το ως άνω πολυετές σχέδιο αποκατάστασης.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τις αλιευτικές δυνατότητες που αποφασίστηκαν από την ICCAT, δεδομένου ότι το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η έκδοση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

(8)  Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τις αλιευτικές δυνατότητες που αποφασίστηκαν από την ICCAT, δεδομένου ότι το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η έκδοση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής. Η μεταγενέστερη χορήγηση από τα κράτη μέλη στους πλοιοκτήτες ή ο καθορισμός των τύπων εργαλείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη πρέπει καταβάλλουν προσπάθειες για την παροχή κινήτρων σε αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως, λόγου χάρη, μειωμένα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ή ζημίας στον οικότοπο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Οι προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να είναι με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης των μελλοντικών συστάσεων ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για την ταχεία ενσωμάτωση στην ενωσιακή νομοθεσία τυχόν μελλοντικών δεσμευτικών τροποποιήσεων στις Συστάσεις της ICCAT, είναι σκόπιμο η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,

(10)  Είναι σκόπιμο η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την ενσωμάτωση ή τροποποίηση συγκεκριμένων μη ουσιωδών στοιχείων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και σκάφη της Ένωσης που ασκούν δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και τα οποία δραστηριοποιούνται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, στην περίπτωση δε των μεταφορτώσεων, και εκτός αυτής, εφόσον μεταφορτώνουν είδη που έχουν αλιευθεί στην εν λόγω περιοχή·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα σκάφη τρίτων χωρών που επιθεωρούνται στους λιμένες των κρατών μελών και τα οποία φέρουν είδη που εμπίπτουν στον έλεγχο της ICCAT ή αλιευτικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από τα εν λόγω είδη τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών που ασκούν δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και τα οποία δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «ερασιτεχνική αλιεία»: οι αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι υδάτινοι πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση·

(9)  «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων γίνεται εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  «ΠΛΑ αλιεία»: οι παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες·

(24)  «ΠΛΑ αλιεία»: οι αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου·

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες για σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για κάθε είδος υποστήριξης για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες για να υποστηρίξουν σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για κάθε είδος υποστήριξης για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα αλιευτικά σκάφη μεγάλης κλίμακας που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο της ICCAT για τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν τροπικό τόνο, δεν επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να μεταβιβάζουν ή να μεταποιούν τροπικούς τόνους στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα αλιευτικά σκάφη μεγάλης κλίμακας που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο της ICCAT για τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν τροπικό τόνο, δεν επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να μεταποιούν ή να εκφορτώνουν τροπικούς τόνους στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), τα χαρακτηριστικά των σημαντήρων, της αλιείας με FAD, συμπεριλαμβανομένης της αλιευτικής προσπάθειας, και τις σχετικές επιπτώσεις στα στοχευόμενα και μη στοχευόμενα είδη·

α)  στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), τα χαρακτηριστικά των σημαντήρων, της αλιείας με FAD, συμπεριλαμβανομένης της αλιευτικής προσπάθειας, και τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα στοχευόμενα και μη στοχευόμενα είδη·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στη μείωση και στον περιορισμό του αντίκτυπου των FAD και της αλιείας με FAD στο οικοσύστημα, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων συνιστωσών θνησιμότητας λόγω αλιείας (π.χ. αριθμός των FAD που έχουν τοποθετηθεί, καθώς και αριθμός των ποντίσεων FAD που πραγματοποιεί ένα γρι-γρι, αλιευτική ικανότητα, αριθμός των σκαφών υποστήριξης).

γ)  στη μείωση και στον περιορισμό του αντίκτυπου των FAD και της αλιείας με FAD στο οικοσύστημα και στα πιο ευπαθή είδη, λαμβάνοντας μέτρα πάνω από όλα για την αντιμετώπιση κυρίως των διαφόρων συνιστωσών θνησιμότητας λόγω αλιείας (π.χ. αριθμός των FAD που έχουν τοποθετηθεί, καθώς και αριθμός των ποντίσεων FAD που πραγματοποιεί ένα γρι-γρι, αλιευτική ικανότητα, αριθμός των σκαφών υποστήριξης).

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η δομή της επιφάνειας της FAD είτε δεν θα καλύπτεται από κανένα υλικό, είτε θα καλύπτεται απλώς με υλικό που συνεπάγεται ελάχιστο κίνδυνο εμπλοκής μη στοχευόμενων ειδών·

α)  η δομή της επιφάνειας της διάταξης συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) και των βυθιζόμενων εξαρτημάτων της, είτε δεν θα καλύπτεται από κανένα υλικό, είτε θα καλύπτεται απλώς με υλικό το οποίο συνεπάγεται μηδενικό κίνδυνο εμπλοκής μη στοχευόμενων ειδών·

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τον σχεδιασμό των FAD, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα βιοδιασπώμενα υλικά, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των μη βιοδιασπώμενων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων από το 2018.

2.  Κατά τον σχεδιασμό των FAD, πρέπει να χρησιμοποιούνται βιοδιασπώμενα υλικά, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των μη βιοδιασπώμενων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων από το 2018.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εάν η επίσκεψη αυτή ακολουθείται από πόντιση, τα αποτελέσματα αυτής από πλευράς κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, είτε έχουν διατηρηθεί, είτε έχουν απορριφθεί νεκρά ή ζωντανά.

στ)  εάν η επίσκεψη αυτή ακολουθείται από πόντιση, τα αποτελέσματα αυτής από πλευράς κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, είτε έχουν διατηρηθεί, είτε έχουν απορριφθεί νεκρά ή ζωντανά. Εάν η επίσκεψη δεν ακολουθείται από πόντιση, πρέπει να δηλώνεται ο λόγος.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που η εκτελεστική γραμματεία της ICCAT ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με πιθανή παράβαση από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος σημαίας. Το κράτος μέλος σημαίας ερευνά αμέσως την κατάσταση και, εάν το σκάφος αλιεύει σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), ζητούν από το σκάφος να διακόψει την αλιεία και, εάν είναι απαραίτητο, να εξέλθει από την περιοχή χωρίς καθυστέρηση. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και με τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στο παράκτιο κράτος και στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT.

Σε περίπτωση που η εκτελεστική γραμματεία της ICCAT ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με πιθανή παράβαση από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος σημαίας. Το κράτος μέλος σημαίας ερευνά αμέσως την κατάσταση και, εάν το σκάφος αλιεύει σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), ζητούν από το σκάφος να διακόψει την αλιεία και να εξέλθει από την περιοχή χωρίς καθυστέρηση. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και με τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στο παράκτιο κράτος και στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το γαλάζιο και το λευκό μάρλιν απελευθερώνονται κατά τρόπο που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει εξαντλήσει την ποσόστωσή του, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκφορτώσεις νεκρών αλιευμάτων γαλάζιου και λευκού μάρλιν παραπλεύρως του σκάφους δεν θα πωλούνται ούτε θα διατίθενται στο εμπόριο.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει εξαντλήσει την ποσόστωσή του, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκφορτώσεις νεκρών αλιευμάτων γαλάζιου και λευκού μάρλιν παραπλεύρως του σκάφους δεν θα πωλούνται ούτε θα διατίθενται στο εμπόριο αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Τα κράτη μέλη εγκρίνουν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της γενικής απαγόρευσης του finning στους καρχαρίες, που συνίσταται στην αφαίρεση των πτερυγίων και την απόρριψη του σώματος στη θάλασσα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθεια για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά την αλίευση ρυγχοκαρχαρία του Βορείου Ατλαντικού και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 70.

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά την αλίευση ρυγχοκαρχαρία του Βορείου Ατλαντικού και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 70.

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα βιολογικά δείγματα συλλέγονται μόνον από ζώα τα οποία είναι νεκρά κατά την ανάσυρση·

(a)  τα βιολογικά δείγματα συλλέγονται μόνον από ζώα τα οποία είναι νεκρά κατά την ανάσυρση και τα οποία προσδιορίζονται σαφώς και επακριβώς·

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα πορίσματα από τα ερευνητικά έργα που προβλέπονται στην παράγραφο σημείο β), δημοσιεύονται αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμα.

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα κράτη μέλη σημαίας των σκαφών που εφαρμόζουν την παρέκκλιση αυτή ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή σχετικά με τα επιστημονικά πορίσματα που απορρέουν από την παρουσία παρατηρητών στα εν λόγω σκάφη.

γ)  τα κράτη μέλη σημαίας των σκαφών που εφαρμόζουν την παρέκκλιση αυτή ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την Επιτροπή σχετικά με τα επιστημονικά πορίσματα που απορρέουν από την παρουσία παρατηρητών στα εν λόγω σκάφη. Μόλις η Επιτροπή παραλάβει τα πορίσματα, τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα παραγαδιάρικα σκάφη συλλέγουν και παρέχουν στο κράτος μέλος σημαίας πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με τα θαλάσσια πτηνά, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων συλλήψεων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση.

1.  Τα παραγαδιάρικα σκάφη συλλέγουν και παρέχουν στο κράτος μέλος σημαίας πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με τα θαλάσσια πτηνά, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων συλλήψεων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση και τις καθιστά διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα σκάφη γρι-γρι αποφεύγουν να περικυκλώνουν θαλάσσιες χελώνες και απελευθερώνουν τις θαλάσσιες χελώνες που είναι περικυκλωμένες ή μπλεγμένες σε δίχτυα και σε διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων. Υποβάλλουν έκθεση αλληλεπίδρασης μεταξύ σκαφών γρι-γρι ή διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων και θαλάσσιων χελωνών στο κράτος μέλος σημαίας τους.

1.  Τα σκάφη γρι-γρι αποφεύγουν να περικυκλώνουν θαλάσσιες χελώνες και απελευθερώνουν τις θαλάσσιες χελώνες που είναι περικυκλωμένες ή μπλεγμένες σε δίχτυα και σε διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων. Υποβάλλουν έκθεση αλληλεπίδρασης μεταξύ σκαφών γρι-γρι ή διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων και θαλάσσιων χελωνών στο κράτος μέλος σημαίας τους. Ορισμένες πρακτικές παράκτιας αλιείας, ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το ευπαθές οικοσύστημα των θαλασσίων χελωνών, θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την περίοδο της εναπόθεσης των αυγών.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη φέρουν και χρησιμοποιούν εξοπλισμό για τον ασφαλή χειρισμό, το ξέμπλεγμα και την ελευθέρωση, σχεδιασμένο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο τρόπος μεταχείρισης και ελευθέρωσης των θαλάσσιων χελωνών μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιβίωσής τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τους εν λόγω αλιείς όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό και τις τεχνικές ελευθέρωσης.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στους εν λόγω αλιείς τα αναγκαία μέσα για να καταρτισθούν στον ασφαλή χειρισμό και τις τεχνικές ελευθέρωσης.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των στόλων τους με τις θαλάσσιες χελώνες στο πλαίσιο της αλιείας στις περιοχές της ICCAT ανά τύπο εργαλείου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των στόλων τους με τις θαλάσσιες χελώνες στο πλαίσιο της αλιείας στις περιοχές της ICCAT ανά τύπο εργαλείου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου και ταυτόχρονα τις καθιστά διαθέσιμες στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα ποσοστά αλιευμάτων, τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, την ώρα και την τοποθεσία, τα στοχευόμενα είδη και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται (δηλαδή εάν απορρίφθηκαν νεκρά ή ελευθερώθηκαν ζωντανά)·

α)  τα ποσοστά αλιευμάτων, τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, την ώρα και την τοποθεσία, τα στοχευόμενα είδη και το επίπεδο αποκατάστασης, μαζί με μια απαίτηση να παραδίδονται στις λιμενικές αρχές όλα τα νεκρά ψάρια ώστε να αποτρέπεται η παράνομη πώλησή τους και να εξυπηρετούνται στατιστικοί σκοποί· οι αλιείς που παραδίδουν πτώμα θαλάσσιας χελώνας δεν πρέπει να υπόκεινται στις τιμωρίες που προβλέπονται για όσους αλιεύουν θαλάσσιες χελώνες

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη φύση της αγκίστρωσης ή εμπλοκής (μεταξύ άλλων και με διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων), τον τύπο δολώματος, το μέγεθος και είδος των αγκιστριών και το μέγεθος των ζώων.

γ)  τη φύση της αγκίστρωσης ή εμπλοκής, τον τύπο δολώματος, το μέγεθος και είδος των αγκιστριών ή διάταξης, και το μέγεθος των ζώων.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο VIΙ α

 

Άρθρο 42a

 

Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων

 

Γενικές αρχές

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρατηρητής της ICCAT είναι επιφορτισμένος να ελέγχει τη συμμόρφωση προς το παρόν κεφάλαιο, και, ιδίως, εάν οι μεταφορτωθείσες ποσότητες συμφωνούν με τις αναφερθείσες ποσότητες αλιευμάτων στη δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT και με τα αλιεύματα τα οποία καταγράφηκαν στο ημερολόγιο σκάφους.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ο παρατηρητής της ICCAT είναι επιφορτισμένος να ελέγχει τη συμμόρφωση προς το παρόν κεφάλαιο, και, ιδίως, εάν οι μεταφορτωθείσες ποσότητες συμφωνούν με τις αναφερθείσες ποσότητες αλιευμάτων στη δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT και με τα αλιεύματα τα οποία καταγράφηκαν στο ημερολόγιο σκάφους.

Τροπολογία     34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή κατάρτιση και έγκριση των παρατηρητών πριν από την τοποθέτησή τους. Οι παρατηρητές πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρατηρητές διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και έλαβαν την ορθή κατάρτιση και έγκριση πριν από την τοποθέτησή τους. Οι παρατηρητές πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χρήση αξιόπιστων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων, καθώς και, εάν παραστεί ανάγκη, τη χρήση φωτογραφιών ή κάμερας.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χρήση αξιόπιστων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων, μεθόδων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης, εάν παραστεί ανάγκη, της χρήσης φωτογραφιών ή κάμερας.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αλιεία, την έρευνα, τις στατιστικές, τη διαχείριση, τις δραστηριότητες επιθεώρησης και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αλιεία, την έρευνα, τις στατιστικές, τη διαχείριση, τις δραστηριότητες επιθεώρησης και αντιμετώπισης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή συνοψίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει και τις διαβιβάζει στην ICCAT χωρίς καθυστέρηση.

3.  Η Επιτροπή συνοψίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει, τις διαβιβάζει στην ICCAT χωρίς καθυστέρηση και τις καθιστά διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να μεταφερθούν οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για την τροποποίηση:

Προκειμένου να μεταφερθούν οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης και στο μέτρο που οι τροποποιήσεις του δικαίου της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα όσα προβλέπονται στις συστάσεις της ICCAT, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για την τροποποίηση:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για την καλή νομοθέτηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

22.6.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

22.6.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Renata Briano

13.9.2016

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Keller, Arne Lietz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4

-

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

22.6.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

22.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Gabriel Mato

13.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2016

10.11.2016

27.2.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew

Ημερομηνία κατάθεσης

27.4.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου