Menettely : 2016/0187(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0173/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0173/2017

Keskustelut :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Äänestykset :

PV 03/10/2017 - 4.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0363

MIETINTÖ     ***I
PDF 634kWORD 117k
27.4.2017
PE 594.038v03-00 A8-0173/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Gabriel Mato

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0401),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0224/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0173/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ICCAT:n suositus tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä on pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 302/2009. Tämä asetus ei kata tuonkaltaista monivuotista elvytyssuunnitelmaa.

(7)  ICCAT:n suositus tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/1627. Tämä asetus ei kata tuonkaltaista monivuotista elvytyssuunnitelmaa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ICCAT:n päättämät kalastusmahdollisuudet eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto hyväksyy hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(8)  Neuvosto jakaa jäsenvaltioille ICCAT:n päättämät kalastusmahdollisuudet soveltaen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa, ja vastaavasti jäsenvaltiot jakavat ne alusten omistajille noudattaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklassa ja asetuksen (EU) 2016/1627 8 artiklassa vahvistettuja periaatteita, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on jaettava kalastusmahdollisuudet alusten omistajille tai pyydystyypeille soveltaen avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä kannustamaan kalastusaluksia käyttämään valikoivia pyydyksiä tai kalastusmenetelmiä, joista aiheutuu vähemmän ympäristövaikutuksia esimerkiksi energiankulutuksen tai elinympäristön vahingoittumisen vähetessä. Tämän tulisi pitää sisällään erityisesti rannikkokalastuksen edistäminen ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien käyttö, mukaan lukien perinteisessä ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävät pyydykset ja menetelmät, jotta edistetään paikallistalouksien kohtuullista elintasoa.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  ICCAT:n suositukset olisi vain saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi unionin ja kolmansien maiden kalastajille ja sen varmistamiseksi, että kaikki voivat hyväksyä säännöt.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Tässä asetuksessa tarkoitetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset eivät saisi vaikuttaa ICCAT:n tulevien suositusten saattamiseen osaksi unionin lainsäädäntöä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  ICCAT:n suositukset yhdessä asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 vahvistettujen sovellettavien sääntöjen kanssa antavat suurille pelagisille pitkäsiima-aluksille mahdollisuuden jälleenlaivata merellä unionin vesien ulkopuolella ICCAT:n alueella. Unionin olisi kuitenkin käsiteltävä vakavasti ja järjestelmällisesti tätä kysymystä alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä unionin kiellon ulottamiseksi kaikille vesialueille.

Perustelu

Jälleenlaivaus merellä on yksi pääasiallisista LIS-kalastusta helpottavista maailmanlaajuisen kalastuksen avoimuuden puutteen syistä. Tätä harjoittavat usein ulkomaiset laivastot, jotka ottavat huonosti tai eivät ota lainkaan huomioon ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia näkökohtia. Sen vuoksi komission olisi jatkettava alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen painostamista, jotta tämä saadaan loppumaan, samalla kun asiaa koskeva ICCAT:n suositus, joka sallii suurten pelagisten pitkäsiima-alusten jälleenlaivaukset, olisi siirrettävä tarkasti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kolmansien maiden kalastusaluksiin ja virkistyskalastuksessa käytettäviin kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat unionin vesillä.

Perustelu

Tätä artiklaa olisi sovellettava myös kolmansien maiden aluksiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on sovellettava asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 ja asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 säädettyjen toimenpiteiden lisäksi.

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi mainittava, että valvonta-asetuksen ja LIS-asetuksen soveltamista jatketaan.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

24)  ’LIS-kalastuksella’ laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastustoimintaa;

24)  ’LIS-kalastuksella’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastustoimintaa;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 25 kohta

Komission teksti

Tarkistus

25)  ’ICCAT:n LIS-luettelolla’ luetteloa muiden kuin sopimuspuolten lipun alla purjehtivista aluksista, joiden ICCAT katsoo harjoittavan LIS-kalastusta;

25)  ’ICCAT:n LIS-luettelolla’ luetteloa aluksista, joiden ICCAT katsoo harjoittavan LIS-kalastusta;

Perustelu

LIS-luetteloon olisi sisällytettävä kaikki LIS-kalastusta harjoittavat alukset huolimatta siitä, ovatko ne ICCAT:n sopimuspuolia vai eivät.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat lippunsa alle purjehtiville aluksille, joita käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen alusten tukena.

2.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat tukeakseen lippunsa alla purjehtivia aluksia, joita käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen alusten tukena.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Isosilmätonnikalaa kohdennetusti ICCAT-yleissopimusalueella kalastavat alukset voidaan korvata ainoastaan aluksilla, joiden kalastuskapasiteetti on vastaava tai pienempi.

Poistetaan.

Perustelu

Tätä ei ole asiaa koskevassa ICCAT:n suosituksessa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  jos käyntiä seuraa vetokerta, vetokerran tuloksena saatu saalis ja sivusaalis, niin aluksella pidetty kuin elävänä tai kuolleena pois heitetty.

f)  jos käyntiä seuraa vetokerta, vetokerran tuloksena saatu saalis ja sivusaalis, niin aluksella pidetty kuin elävänä tai kuolleena pois heitetty tai, jos käyntiä ei seuraa vetokerta, syy (esimerkiksi kalaa ei ole tarpeeksi tai kala on liian pientä).

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2015-01 21 kohdan vi alakohtaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Pohjois-Atlantin miekkakalaa kalastavien jäsenvaltioiden on toimitettava hoitosuunnitelmansa komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä elokuuta. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä syyskuuta.

Jäsenvaltioiden, joille on myönnetty kiintiö ja joiden alukset kalastavat Pohjois-Atlantin miekkakalaa, on toimitettava hoitosuunnitelmansa komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä elokuuta. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä syyskuuta.

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi täsmennettävä, että jäsenvaltioiden, joille on myönnetty kiintiö, on toimitettava hoitosuunnitelmat.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta toimitettava sähköisesti ja ICCAT:n laatimissa tietojen toimittamista koskevissa ohjeissa olevan mallin mukaisesti

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta toimitettava ICCAT:n laatimissa tietojen toimittamista koskevissa ohjeissa olevan mallin mukaisesti

Perustelu

ICCAT:n suosituksen 2013-04 1 kohdassa ei täsmennetä, että tiedot on toimitettava sähköisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 12 artiklassa säädetään, miekkakalaa kohdennetusti kalastavalta alukselta voidaan laskea tai tällaisella aluksella säilyttää enintään 2 800 koukkua.

1.  Poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 12 artiklassa säädetään, miekkakalaa kohdennetusti kalastavalta alukselta voidaan laskea tai tällaisella aluksella säilyttää enintään 2 800 koukkua. Aluksella voi olla kahta päivää pidempiä kalastusmatkoja varten toinen sarja käyttöön valmiita koukkuja edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti sidottuina ja varastoituina alemmille kansille niin, etteivät ne ole heti käyttövalmiita.

Perustelu

Tämä mahdollisuus sisältyy ICCAT:n suosituksen 2013-04 9 kohtaan.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että sini- ja valkomarliinit päästetään takaisin mereen tavalla, jolla maksimoidaan niiden selviytymisen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että sini- ja valkomarliinit päästetään takaisin mereen tavalla, jolla maksimoidaan niiden selviytymismahdollisuudet.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään monofiiliperukkeiden käyttöä leikarissa, jotta elävät sini- ja valkomarliinit voidaan päästää helposti takaisin mereen.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä ei sisälly ICCAT:n suosituksen 2015-05 2 kohtaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio on käyttänyt kiintiön loppuun, sen on varmistettava, että sini- ja valkomarliineja, jotka olivat kuolleita, kun ne tuotiin aluksen viereen, ei myydä eikä pidetä kaupan.

Jos jäsenvaltio on käyttänyt kiintiön loppuun, sen on varmistettava, että sini- ja valkomarliineja, jotka olivat kuolleita, kun ne tuotiin aluksen viereen, ei myydä eikä pidetä kaupan, mutta niitä voidaan käyttää tieteellisissä tutkimuksissa. Tällaisia aluksesta purkamisia ei vähennetä kyseisen jäsenvaltion saalisrajoituksista ICCAT:n suosituksen 2015-05 1 kohdan mukaisesti edellyttäen, että tällainen kielto on selitetty selvästi 70 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 12-04 2 kohtaan.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on harjoitettava ICCAT-yleissopimusalueella pyydettyjen hailajien tutkimusta, jotta voidaan parantaa pyydysten valikoivuutta, havaita mahdollisia haiden kasvualueita ja tapauksen mukaan harkita alueellisia tai ajallisia pyyntikieltoja ja muita toimenpiteitä. Tällaisen tutkimuksen on tuotettava tietoa keskeisistä biologisista ja ekologisista muuttujista, elinkaaresta ja käyttäytymispiirteistä sekä mahdollisista kutu-, poikas- ja kasvualueista.

2.  Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan harjoitettava ICCAT-yleissopimusalueella pyydettyjen hailajien tutkimusta, jotta voidaan parantaa pyydysten valikoivuutta, havaita mahdollisia haiden kasvualueita ja tapauksen mukaan harkita alueellisia tai ajallisia pyyntikieltoja ja muita toimenpiteitä. Tällaisen tutkimuksen on tuotettava tietoa keskeisistä biologisista ja ekologisista muuttujista, elinkaaresta ja käyttäytymispiirteistä sekä mahdollisista kutu-, poikas- ja kasvualueista.

Perustelu

Sanamuoto ”mahdollisuuksien mukaan” sisältyy seuraaviin ICCAT:n suosituksiin: 2004-10 8 kohta, 2007-06 4 kohta, 2009-07 5 kohta, 2010-08 5 kohta.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  On kiellettyä pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta sillihain osia tai kokonaisia ruhoja.

1.  On kiellettyä pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta ICCAT:n alaisuuteen kuuluvan kalastuksen yhteydessä saaliiksi saatujen sillihaiden osia tai kokonaisia ruhoja.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2015-06 1 kohtaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään kalastuskuolevuutta Pohjois-Atlantin makrillihain kohdennetussa kalastuksessa ja vuosittain ilmoitettava edistymisestä komissiolle 70 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa.

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet kalastuskuolevuuden vähentämiseksi Pohjois-Atlantin makrillihain kohdennetussa kalastuksessa ja vuosittain ilmoitettava edistymisestä komissiolle 70 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2007-06 2 kohtaan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  biologiset näytteet otetaan osana tutkimushanketta, josta on ilmoitettu ICCAT:n pysyvälle tutkimus- ja tilastokomitealle ja jonka laatimisessa on otettu huomioon kyseisen komitean suosittamat tutkimustyön painopisteet;

b)  biologiset näytteet otetaan osana tutkimushanketta, josta on ilmoitettu ICCAT:n pysyvälle tutkimus- ja tilastokomitealle ja jonka laatimisessa on otettu huomioon kyseisen komitean suosittamat tutkimustyön painopisteet; tutkimushankkeeseen on tarvittaessa liitettävä yksityiskohtainen asiakirja, jossa kuvataan työn tavoite, käytettävät menetelmät, kerättävien näytteiden lukumäärä ja tyyppi, näytteiden keräämisen ajallinen ja alueellinen jakauma sekä toteutettavien toimien aikataulu;

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2013-10 1 kohtaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos lintuja on runsaasti tai jos ne ovat hyvin aktiivisia, on käytettävä toista tori-mastoa ja tori-siimaa.

3.  Jos lintuja on runsaasti tai jos ne ovat hyvin aktiivisia, on käytettävä toista tori-mastoa ja tori-siimaa, jos se on käytännössä mahdollista.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2007-07 4 kohdan 3 luetelmakohtaan.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pelagisten pitkäsiima-alusten on kuljetettava mukanaan ja käytettävä turvalliseen käsittelyyn, pyydyksistä irrottamiseen ja mereen takaisin päästämiseen tarkoitettuja välineitä, joiden avulla merikilpikonnat voidaan päästää takaisin mereen niin, että maksimoidaan niiden eloonjäämisen todennäköisyys.

2.  Pelagisten pitkäsiima-alusten on kuljetettava mukanaan ja käytettävä turvalliseen käsittelyyn, pyydyksistä irrottamiseen ja mereen takaisin päästämiseen tarkoitettuja välineitä, joiden avulla merikilpikonnat voidaan päästää takaisin mereen niin, että maksimoidaan niiden selviytymismahdollisuudet.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

II osasto – VII a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

VII a luku

 

Tonnikala- ja miekkakalakantojen kalastusmahdollisuuksien jakaminen

 

42 a artikla

 

Yleinen periaate

 

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jakaessaan käytettävissään olevia tonnikala- ja miekkakalakantojen kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken siten, että otetaan erityisesti huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus ja tarjotaan unionin kalastusaluksille kannustimia valikoivien pyydysten tai ympäristövaikutuksiltaan nykyistä vähäisempien kalastusmenetelmien käyttöön.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkkailijat ovat käyneet vaaditun koulutuksen ja heidät on hyväksytty ennen tehtäviensä aloittamista. Tarkkailijoilla on oltava seuraavat pätevyys:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkkailijat ovat käyneet vaaditun koulutuksen, heillä on soveltuva pätevyys ja heidät on hyväksytty ennen tehtäviensä aloittamista. Tarkkailijoilla on oltava seuraava pätevyys:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

III osasto – VI luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kolmansien maiden alusten tarkastaminen jäsenvaltioiden satamissa

Kolmansien maiden kalastusalusten tarkastaminen jäsenvaltioiden satamissa

Perustelu

Täsmennys ”kalastusalusten” lisätään selvyyden vuoksi. Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2012-07 7 ja 9 kohtaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta toimitettava komissiolle edellistä vuotta käsittelevä vuosiraportti, joka sisältää tiedot kalastuksesta, tutkimustoiminnasta, tilastoista, kalastuksenhoidosta, tarkastustoiminnasta ja tapauksen mukaan mahdolliset lisätiedot.

1.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta toimitettava komissiolle edellistä vuotta käsittelevä vuosiraportti, joka sisältää tiedot kalastuksesta, tutkimustoiminnasta, tilastoista, kalastuksenhoidosta, tarkastustoiminnasta sekä toiminnasta LIS-kalastuksen torjumiseksi ja tapauksen mukaan mahdolliset lisätiedot.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voimassa olevien ICCAT:n suositusten muutokset voidaan panna täytäntöön unionin lainsäädännössä, komissiolle siirretään valta antaa 73 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan seuraavia:

Jotta tarpeen vaatiessa voimassa olevien ICCAT:n suositusten muutokset, joista tulee unionia sitovia, edellyttäen, etteivät unionin lainsäädäntöön tehtävät muutokset mene ICCAT:n suosituksissa edellytettyjä muutoksia pidemmälle, voidaan panna täytäntöön unionin lainsäädännössä, komissiolle siirretään valta antaa 73 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seuraavien muuttamiseksi:

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä erityistapauksissa ja ainoastaan silloin, kun on kyse ICCAT:n suositusten täytäntöönpanosta.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikki 1 kohdan mukaisesti hyväksytyt muutokset on rajoitettava tiukasti asiaankuuluvan ICCAT:n suosituksen muutosten täytäntöönpanoon unionin lainsäädännössä.

Perustelu

Komission valta muuttaa tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä olisi rajattava tarkasti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen määräämättömäksi ajaksi valta antaa 72 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... alkaen viiden vuoden ajaksi valta antaa 72 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä saman pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Komission valta muuttaa tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä olisi rajattava tarkasti.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(1)

EUVL C 34, 2.2.2017, s. 142.


PERUSTELUT

EHDOTUKSEN TAUSTA

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti turvata meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen niin, että edistetään ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Euroopan unionista tuli Atlantin tonnikalojen suojelua koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä ’ICCAT-yleissopimus’, sopimuspuoli 14. marraskuuta 1997.

ICCAT-yleissopimuksessa määrätään tonnikalan ja sen lähilajien säilyttämisen ja hoidon alueellisen yhteistyön puitteista Atlantin valtamerellä ja viereisillä merillä perustamalla Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio, jäljempänä ’ICCAT’.

ICCAT:llä on valtuudet hyväksyä sitovia suosituksia vastuualueeseensa kuuluvien kalastusten säilyttämisen ja hoidon osalta. Kyseiset oikeustoimet on osoitettu ennen kaikkea ICCAT:n sopimuspuolille, mutta ne sisältävät myös yksityisiä toimijoita (esimerkiksi alusten päälliköitä) koskevia velvoitteita. ICCAT:n suositukset tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä, ja EU:n ollessa kyseessä ne on sisällytettävä Euroopan unionin lainsäädäntöön.

EHDOTUKSEN SISÄLTÖ

Ehdotuksen tarkoituksena on siirtää osaksi EU:n lainsäädäntöä Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) hyväksymät säilyttämis-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet Atlantin valtamerellä ja sitä ympäröivillä merillä. Tämä EU:n lainsäädäntöön sisällyttämistä koskeva ehdotus liittyy ICCAT:n vuoden 2008 jälkeen hyväksymiin toimenpiteisiin, lukuun ottamatta tonnikalan monivuotista elvytyssuunnitelmaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Kyseiseen elvytyssuunnitelmaan sovelletaan erillistä EU:n lainsäädäntöön sisällyttämistä koskevaa menettelyä.

Ehdotuksen tarkoituksena on siirtää osaksi EU:n lainsäädäntöä 28 ICCAT:n suositusta. Ehdotus kattaa etenkin kaikki valvontatoimenpiteet, jotka ylittävät valvonta-asetuksessa ja LIS-asetuksessa vahvistetut toimet. Tässä uudessa säädöstekstissä kootaan yhteen valvonta- ja säilyttämistoimenpiteet, joita on tähän mennessä säännelty erillisin säädöksin (asetukset 1936/2001 ja 520/2007). Siihen sisällytetään myös miekkakalaa ja isosilmätonnikalaa koskevat tilastolliset toimenpiteet asetusta 1984/2003 muuttamalla.

Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

Kohde ja soveltamisala: Uutta asetusta sovelletaan ICCAT-yleissopimusalueella kalastaviin unionin aluksiin tai jälleenlaivausten ollessa kyseessä ICCAT-yleissopimusalueen ulkopuolisiin alueisiin niiden lajien osalta, jotka on pyydetty ICCAT-yleissopimusalueella. Sitä sovelletaan myös kolmansien maiden aluksiin, jotka tarkastetaan jäsenvaltioiden satamissa ja joilla kuljetetaan ICCAT-lajeja tai kyseisistä lajeista peräisin olevia kalatuotteita, joita ei ole aiemmin purettu aluksesta tai jälleenlaivattu satamissa.

ICCAT:n hoitotoimenpiteet: Hoitotoimenpiteet jaotellaan 7 lukuun lajikohtaisesti: (i) trooppiset tonnikalat, (ii) Pohjois-Atlantin valkotonnikala, (iii) miekkakala (Atlantin miekkakala ja Välimeren miekkakala), (iv) sini- ja valkomarliini, (v) hait, (vi) merilinnut (sivusaaliina) ja (vii) kilpikonnat (sivusaaliina).

Yhteiset valvonta- ja seurantatoimenpiteet:

Ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä, jotka koskevat

–  suurista kalastusaluksista laadittua ICCAT:n rekisteriä, joka on ICCAT:n sihteeristön ylläpitämä luettelo suurista kalastusaluksista, joilla on lupa kalastaa kohdennetusti ICCAT-lajeja ICCAT-yleissopimusalueella

–  rahtaamista

–  saaliiden valvontaa ja erityisesti kiintiöiden ja vähimmäiskokoa koskevien vaatimusten noudattamista, näytteenottoa saalista ja pyyntiponnistusilmoituksia

–  jälleenlaivausta

–  tieteellisiä tarkkailijaohjelmia

–  kolmansien maiden laivastojen seurantaa

–  menettelyjä ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen sekä ICCAT:n LIS-luetteloon sisältyvien laivastojen valvonnan laiminlyöntiin liittyvissä tapauksissa.

Esittelijän kanta

Yleisesti ottaen esittelijä kannattaa suositusten tarkkaa siirtämistä osaksi unionin lainsäädäntöä, jotta voidaan muodostaa tasapuoliset toimintaedellytykset toimijoille. Identtisten olosuhteiden varmistaminen kaikille on olennaista, jos halutaan saada kalastajat mukaan.

Tässä tapauksessa komissio on siirtänyt asiaa koskevan ICCAT:n suosituksen hyvin tarkasti lukuun ottamatta seuraavia erityistapauksia:

a) Ehdotuksen 2 artiklassa tarkoitetun asetuksen soveltamisalan on katettava myös kolmansien maiden kalastusalukset.

b) Ehdotuksen 4 artiklan 25 kohdan mukaisen laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen osallistuvien alusten luettelon määritelmän olisi katettava ICCAT:hen kuulumattomien maiden alusten lisäksi myös sopimuspuolten alukset.

c) Ehdotuksen 7 artiklassa komissio asettaa alusten korvaamista koskevan rajoituksen trooppisten tonnikalojen osalta siten, että niiden kapasiteetin on oltava sama tai pienempi. Tämä rajoitus sisältyi suositukseen 14-01, joka ei ole enää voimassa (se on korvattu suosituksella 15-01, johon toimenpidettä ei ole sisällytetty). Jos sen halutaan olevan johdonmukainen ICCAT:n voimassa olevan suosituksen kanssa, säännös olisi poistettava.

Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa tiettyjä muutoksia edellä mainittuihin seikkoihin ICCAT:ssä sovitun mukaisesti.

Yksi kiistanalaisimmista osatekijöistä tässä ehdotuksessa on jälleenlaivausten salliminen ICCAT:n vesillä suurille pelagisille pitkäsiima-aluksille rajoittamatta EU:n lainsäädännössä tästä asiasta annettuja säännöksiä. Jälleenlaivaukset on nykyään kielletty kaikilta aluksilta (kolmansien maiden alukset mukaan luettuina) EU:n vesillä laittomien käytäntöjen välttämiseksi (valvonta-asetuksen 1224/2009 20 artikla). On olemassa selvä ristiriita unionin lainsäädännön ja ICCAT:n suositusten välillä. ICCAT:n suosituksen siirtäminen osaksi lainsäädäntöä tarkoittaa, että unionin alukset voivat toteuttaa jälleenlaivausoperaatioita merellä ICCAT:n alueella edellyttäen, että tällaisia toimia ei toteuteta EU:n vesillä.

Lisäksi EU:n ulkopuolisten vesien osalta LIS-asetuksen (1005/2008) 4 artiklassa kielletään tällainen toiminta vain, jos se koskee jälleenlaivauksia kolmannen maan aluksista EU:n aluksiin, jos viimeksi mainitut eivät ole rekisteröityjä kuljetusaluksiksi alueellisessa kalastuksenhoitojärjestössä. LIS-asetuksessa ei kielletä unionin alukselta jälleenlaivausta kolmannen maan alukseen tai EU:n alusten välillä. Tällaisissa tapauksissa oletetaan, että alueellisen kalastuksenhoitojärjestön säännökset ovat etusijalla.

Käytännössä ei ole olemassa unionin alusta, joka jälleenlaivaa merellä ICCAT:n kattamilla EU:n ulkopuolisilla vesillä. Tällainen toiminta on kuitenkin tavallista Tyynellämerellä.

Esittelijä kannattaa ICCAT:n suositusten tunnollista siirtämistä osaksi lainsäädäntöä, jotta ei luoda tilannetta, jossa unionin laivastoja syrjitään kolmansien maiden aluksiin nähden. Esittelijä kehottaa komissiota kuitenkin käsittelemään vakavasti ja järjestelmällisesti tätä kysymystä alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä EU:n kiellon ulottamiseksi kaikille vesialueille.

EU:n on saatava alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä tapahtuvan unionin toiminnan avulla kolmannet maat vakuuttuneiksi EU:n normien noudattamisen tärkeydestä tässä tapauksessa.

Jälleenlaivaus merellä on yksi pääasiallisista LIS-kalastusta helpottavista maailmanlaajuisen kalastuksen avoimuuden puutteen syistä. Tätä harjoittavat usein ulkomaiset laivastot, jotka ottavat huonosti tai eivät ota lainkaan huomioon ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia näkökohtia.

EU:n kalastusala on vuosien ajan lakkaamatta vedonnut useissa alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä tämän käytännön kieltämiseksi. Haluaisimme, että komissio jatkaa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen painostamista sen lopettamiseksi.

Lopuksi esittelijä haluaa korostaa tyytymättömyyttään tämän alueellisen järjestön viimeksi tekemään päätökseen, jonka mukaisesti ensimmäistä kertaa vahvistetaan suurin sallittu saalis miekkakalalle Välimerellä ottamatta huomioon mahdollisuutta kasvattaa samalla tonnikalan suurinta sallittua saalista vuodeksi 2017 tällaisesta päätöksestä aiheutuvien unionin laivastoon kohdistuvien seurausten vastapainona.

Vaikka on kiistatonta, että miekkakalan kanta on heikentynyt voimakkaasti, tonnikalan kannat ovat elpyneet nettomääräisesti, mikä oikeuttaisi lisäämään tonnikalalaivaston suurimpia sallittuja saaliita.

Joka tapauksessa esittelijä korostaa, että YKP:n perusasetuksen (1380/2013) 17 artikla, joka koskee kiintiöiden jakamista kansallisella tasolla, on pantava täytäntöön siten, että erityistä huomiota kiinnitetään perinteiseen ja pienimuotoiseen kalastukseen ja että unionin kalastusaluksia kannustetaan käyttämään valikoivia pyydyksiä tai pyyntimenetelmiä, joiden ympäristövaikutus on vähäinen.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.3.2017)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta

(COM 2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Valmistelija: Renata Briano

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on sisällyttää unionin lainsäädäntöön Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) joidenkin laajasti vaeltavien kalalajien osalta hyväksymät hoito-, säilyttämis-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet. EU on ollut ICCAT:n sopimuspuoli vuodesta 1997 lähtien.

Komissio on ehdottanut vuodesta 2008 lähtien annettujen suositusten hyväksymistä pyrittäessä saavuttamaan meren elollisten luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen tavoite yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaisesti. Valmistelija pitää kuitenkin valitettavana, ettei komissio ole yksilöinyt unionin lainsäädäntöön sisällytettäviä ICCAT:n suosituksia, minkä vuoksi lainsäätäjien on vaikeaa tarkastella niiden johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä niille Lissabonin sopimuksessa suotujen oikeuksien puitteissa. Komissio toteaa johdanto-osan 9 kappaleessa, että vuoden 2008 jälkeen hyväksytyissä ICCAT:n suosituksissa tehdään muutoksia useisiin tuota ennen hyväksyttyihin suosituksiin ja vahvistetaan useita uusia määräyksiä täsmentämättä kuitenkaan, mistä määräyksistä on kyse.

Ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä, jotka koskevat sellaisia merieläinlajeja kuin trooppiset tonnikalat (isosilmätonnikala, keltaevätonnikala ja boniitti), Pohjois-Atlantin valkotonnikala, miekkakala, sinimarliini, valkomarliini sekä jotkin erittäin haavoittuvat lajit, kuten hait, merilinnut ja kilpikonnat. Sen sijaan huomiota ei ole kiinnitetty tonnikalaan, jonka osalta EU:n lainsäädäntöön on sisällytetty erikseen suosituksia, minkä johdosta hyväksyttiin viimeisin monivuotinen tonnikalakantojen elvytyssuunnitelma vuonna 2016.

Tässä lausunnossa korostetaan erityisesti sitä, miten tärkeitä ovat yhteiset tarkastusnormit, joita sovelletaan myös kolmansien maiden lipun alla purjehtiviin aluksiin unionin satamissa. Nykyisen asetuksen soveltamisala kattaa myös viimeksi mainitut alukset syrjinnän välttämiseksi jaettujen merialueiden tapauksessa (esimerkiksi Välimerellä).

Ehdotukseen sisältyy myös jäsenvaltioiden vastuulla olevien tieteellisten tarkkailijaohjelmien perustaminen. Niiden puitteissa jäsenvaltiot velvoitetaan seuraamaan ammattimaisten tarkkailijoiden välityksellä tiettyä vähimmäisosuutta kalastustoiminnasta tieteellisen tietämyksen parantamiseksi ja tulevan kalastuksen tehokkuuden ja kestävyyden varmistamiseksi. Tällaisten säännösten on oltava sopusoinnussa yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2114/2009 kanssa.

Kolmansien maiden aluksiin unionin satamissa kohdistettavia tarkastuksia sekä väitettyjä rikkomuksia ja sääntöjen noudattamatta jättämisiä koskevassa asiassa ehdotuksessa viitataan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettuun asetukseen (EY) N:o 1005/2008.

Valmistelija ei ole katsonut tarpeelliseksi tehdä ehdotukseen merkittäviä muutoksia, sillä siinä selvästikin painotetaan ympäristönäkökohtia.

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään parantamaan haavoittuvimpien lajien suojelua, sillä ne päätyvät usein sivusaaliiksi ja niiden kuolleisuus liittyy erityisesti tiettyihin kalastuskäytäntöihin. Lisäksi tarkistuksilla pyritään palauttamaan toimielinten välinen tasapaino sen mukaisesti, mitä asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ICCAT:n suositus tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä on pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 302/2009. Tämä asetus ei kata tuonkaltaista monivuotista elvytyssuunnitelmaa.

(7)  ICCAT:n suositus tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2016/1627 kumotulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 302/2009. Tämä asetus ei kata tuon kaltaista monivuotista elvytyssuunnitelmaa.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ICCAT:n päättämät kalastusmahdollisuudet eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto hyväksyy hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(8)  ICCAT:n päättämät kalastusmahdollisuudet eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet. Jäsenvaltioiden olisi jaettava kalastusmahdollisuudet alusten omistajille tai pyydystyypeille asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti ja soveltaen avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kannustamaan kalastusaluksia käyttämään valikoivia pyydyksiä tai kalastusmenetelmiä, joista aiheutuu vähemmän ympäristövaikutuksia esimerkiksi energiankulutuksen tai elinympäristön vahingoittumisen vähetessä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tässä asetuksessa vahvistetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset eivät saisi vaikuttaa ICCAT:n tulevien suositusten sisällyttämiseen unionin lainsäädäntöön tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden tarkistamisen osalta ICCAT:n suositusten tulevien sitovien muutosten sisällyttämiseksi nopeasti unionin lainsäädäntöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(10)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden tiettyjen muiden kuin olennaisten osien sisällyttämisen tai tarkistamisen osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin kalastusaluksiin ja virkistyskalastusta harjoittaviin unionin aluksiin, jotka toimivat ICCAT-yleissopimusalueella ja, jälleenlaivausten tapauksessa, myös ICCAT-yleissopimusalueen ulkopuolella, jos ne jälleenlaivaavat mainitulla alueella pyydettyjä lajeja;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kolmansien maiden aluksiin, jotka tarkastetaan jäsenvaltioiden satamissa ja joilla kuljetetaan ICCAT-lajeja tai kyseisistä lajeista peräisin olevia kalatuotteita, joita ei ole aiemmin purettu aluksesta tai jälleenlaivattu satamissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kolmansien maiden kalastusaluksiin ja virkistyskalastuksessa käytettäviin kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat unionin vesillä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’virkistyskalastuksella’ ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia vesiluonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

9)  ’virkistyskalastuksella’ ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren biologisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 24 kohta

Komission teksti

Tarkistus

24)  ’LIS-kalastuksella’ laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastustoimintaa;

24)  ’LIS-kalastuksella’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä kalastustoimintaa;

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat lippunsa alle purjehtiville aluksille, joita käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen alusten tukena.

2.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat tukeakseen lippunsa alla purjehtivia aluksia, joita käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen alusten tukena.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, suuret kalastusalukset, joita ei ole merkitty trooppisia tonnikaloja luvan nojalla pyytävistä aluksista laadittuun ICCAT:n rekisteriin, eivät saa kalastaa, pitää aluksella, jälleenlaivata, kuljettaa, siirtää tai jalostaa trooppisia tonnikaloja ICCAT-yleissopimusalueella.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, suuret kalastusalukset, joita ei ole merkitty trooppisia tonnikaloja luvan nojalla pyytävistä aluksista laadittuun ICCAT:n rekisteriin, eivät saa kalastaa, pitää aluksella, jälleenlaivata, kuljettaa, jalostaa tai purkaa trooppisia tonnikaloja ICCAT-yleissopimusalueella.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parantaa tietämystä FAD-välineiden ominaisuuksista, poijujen ominaisuuksista, FAD-välineiden avulla kalastamisesta, mukaan lukien pyyntiponnistus, sekä vaikutuksista, joita kohdistuu kohdelajeihin ja muihin lajeihin;

a)  parantaa tietämystä FAD-välineiden ominaisuuksista, poijujen ominaisuuksista, FAD-välineiden avulla kalastamisesta, mukaan lukien pyyntiponnistus, sekä ympäristövaikutuksista, joita kohdistuu kohdelajeihin ja muihin lajeihin;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  vähentää ja rajoittaa FAD-välineiden ja tällaisten välineiden avulla kalastamisen vaikutuksia ekosysteemiin, mukaan lukien kohdistamalla tarpeen mukaan toimia kalastuskuolevuuden eri osatekijöihin (esimerkiksi FAD-välineiden lukumäärä, myös kurenuotta-alusten tällaisten välineiden avulla tekemien vetokertojen määrä, kalastuskapasiteetti, tukialusten määrä).

c)  vähentää ja rajoittaa FAD-välineiden ja tällaisten välineiden avulla kalastamisen vaikutuksia ekosysteemiin ja haavoittuvimpiin lajeihin, mukaan lukien kohdistamalla toimia erityisesti kalastuskuolevuuden eri osatekijöihin (esimerkiksi FAD-välineiden lukumäärä, myös kurenuotta-alusten tällaisten välineiden avulla tekemien vetokertojen määrä, kalastuskapasiteetti, tukialusten määrä).

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  FAD-välineen pintarakenne ei joko saa olla minkään materiaalin peitossa tai saa olla ainoastaan sellaisen materiaalin peitossa, joka aiheuttaa vain pienen riskin muiden kuin kohdelajien jäämisestä kiinni;

a)  FAD-välineen pintarakenne ja vedenpinnan alapuoliset osat eivät joko saa olla minkään materiaalin peitossa tai saavat olla ainoastaan sellaisen materiaalin peitossa, joka ei aiheuta minkäänlaista riskiä muiden kuin kohdelajien jäämisestä kiinni;

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  FAD-välineitä suunniteltaessa etusijalle olisi asetettava biohajoavat materiaalit niin, että tavoitteena on muiden kuin biohajoavien FAD-välineiden poistaminen vähitellen käytöstä vuoteen 2018 mennessä.

2.  FAD-välineitä suunniteltaessa olisi käytettävä biohajoavia materiaaleja niin, että tavoitteena on muiden kuin biohajoavien FAD-välineiden poistaminen vähitellen käytöstä vuoteen 2018 mennessä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  jos käyntiä seuraa vetokerta, vetokerran tuloksena saatu saalis ja sivusaalis, niin aluksella pidetty kuin elävänä tai kuolleena pois heitetty.

f)  jos käyntiä seuraa vetokerta, vetokerran tuloksena saatu saalis ja sivusaalis, niin aluksella pidetty kuin elävänä tai kuolleena pois heitetty. Jos käyntiä ei seuraa vetokerta, on ilmoitettava syy siihen.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ICCAT:n pääsihteeri ilmoittaa komissiolle, että unionin kalastusalukset ovat mahdollisesti rikkoneet 7 artiklan 3 kohtaa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohtaa, komissio ilmoittaa asiasta viipymättä lippujäsenvaltiolle. Lippujäsenvaltion on tutkittava tilanne välittömästä ja, jos alus kalastaa sellaisten esineiden avulla, jotka voivat vaikuttaa kalaparvien kokoontumiseen yhteen, mukaan lukien FAD-välineet, sen on pyydettävä alusta lopettamaan kalastus ja tarvittaessa poistumaan alueelta viipymättä. Lippujäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle tekemänsä tutkinnan tuloksista ja vastaavista toteutetuista toimenpiteistä. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen rannikkovaltiolle ja ICCAT:n pääsihteerille.

Jos ICCAT:n pääsihteeri ilmoittaa komissiolle, että unionin kalastusalukset ovat mahdollisesti rikkoneet 7 artiklan 3 kohtaa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohtaa, komissio ilmoittaa asiasta viipymättä lippujäsenvaltiolle. Lippujäsenvaltion on tutkittava tilanne välittömästä ja, jos alus kalastaa sellaisten esineiden avulla, jotka voivat vaikuttaa kalaparvien kokoontumiseen yhteen, mukaan lukien FAD-välineet, sen on pyydettävä alusta lopettamaan kalastus ja poistumaan alueelta viipymättä. Lippujäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle tekemänsä tutkinnan tuloksista ja vastaavista toteutetuista toimenpiteistä. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen rannikkovaltiolle ja ICCAT:n pääsihteerille.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että sini- ja valkomarliinit päästetään takaisin mereen tavalla, jolla maksimoidaan niiden selviytymisen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että sini- ja valkomarliinit päästetään takaisin mereen tavalla, jolla maksimoidaan niiden selviytymismahdollisuudet.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio on käyttänyt kiintiön loppuun, sen on varmistettava, että sini- ja valkomarliineja, jotka olivat kuolleita, kun ne tuotiin aluksen viereen, ei myydä eikä pidetä kaupan.

Jos jäsenvaltio on käyttänyt kiintiön loppuun, sen on varmistettava, että sini- ja valkomarliineja, jotka olivat kuolleita, kun ne tuotiin aluksen viereen, ei myydä eikä pidetä kaupan, mutta niitä voidaan käyttää tieteellisissä tutkimuksissa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet haiden eväpyyntiä, jossa haiden evät poistetaan ja hait heitetään sen jälkeen takaisin mereen, koskevan yleisen kiellon noudattamisen varmistamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2003 mukaisesti.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään kalastuskuolevuutta Pohjois-Atlantin makrillihain kohdennetussa kalastuksessa ja vuosittain ilmoitettava edistymisestä komissiolle 70 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kalastuskuolevuuden vähentämiseksi Pohjois-Atlantin makrillihain kohdennetussa kalastuksessa ja vuosittain ilmoitettava edistymisestä komissiolle 70 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa.

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  biologiset näytteet kerätään ainoastaan eläimistä, jotka ovat kuolleina alukselle nostettaessa;

a)  biologiset näytteet kerätään ainoastaan eläimistä, jotka ovat kuolleina alukselle nostettaessa, ja näytteet yksilöidään selkeästi ja täsmällisesti;

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tutkimushankkeiden havainnot on julkistettava heti, kun ne ovat saatavilla.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tätä poikkeusta soveltavien alusten lippujäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niistä tieteellisistä havainnoista, jotka saadaan kyseisten alusten tarkkailijaohjelmasta.

c)  tätä poikkeusta soveltavien alusten lippujäsenvaltioiden on ilmoitettava mahdollisimman pian komissiolle niistä tieteellisistä havainnoista, jotka saadaan kyseisten alusten tarkkailijaohjelmasta. Kun havainnot on saatu, komissio asettaa ne yleisön saataville.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pitkäsiima-alusten on kerättävä ja toimitettava lippujäsenvaltiolle tiedot lintujen kanssa kosketuksiin joutumisesta, mukaan lukien tahattomat saaliit. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen ICCAT:n sihteeristöön.

1.  Pitkäsiima-alusten on kerättävä ja toimitettava lippujäsenvaltiolle tiedot lintujen kanssa kosketuksiin joutumisesta, mukaan lukien tahattomat saaliit. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen ICCAT:n sihteeristöön ja asettaa ne julkisesti saataville.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kurenuotta-alusten on vältettävä saartamasta merikilpikonnia, ja niiden on päästettävä saarroksiin joutuneet ja kiinni jääneet merikilpikonnat, mukaan lukien FAD-välineisiin takertuneet, mereen. Niiden on ilmoitettava lippujäsenvaltiolleen kurenuotta-alusten tai FAD-välineiden joutumisesta kosketuksiin merikilpikonnien kanssa.

1.  Kurenuotta-alusten on vältettävä saartamasta merikilpikonnia, ja niiden on päästettävä saarroksiin joutuneet ja kiinni jääneet merikilpikonnat, mukaan lukien FAD-välineisiin takertuneet, mereen. Niiden on ilmoitettava lippujäsenvaltiolleen kurenuotta-alusten tai FAD-välineiden joutumisesta kosketuksiin merikilpikonnien kanssa. Tiettyjä rannikkojen läheisyydessä harjoitettavia ja merikilpikonnien herkkään ekosysteemiin erittäin voimakkaasti vaikuttavia kalastuskäytäntöjä olisi vältettävä haudonta-aikana.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pelagisten pitkäsiima-alusten on kuljetettava mukanaan ja käytettävä turvalliseen käsittelyyn, pyydyksistä irrottamiseen ja mereen takaisin päästämiseen tarkoitettuja välineitä, joiden avulla merikilpikonnat voidaan päästää takaisin mereen niin, että maksimoidaan niiden eloonjäämisen todennäköisyys.

2.  Pelagisten pitkäsiima-alusten on kuljetettava mukanaan ja käytettävä turvalliseen käsittelyyn, pyydyksistä irrottamiseen ja mereen takaisin päästämiseen tarkoitettuja välineitä, joiden avulla merikilpikonnat voidaan päästää takaisin mereen niin, että maksimoidaan niiden selviytymismahdollisuudet.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on koulutettava näitä kalastajia turvallisen käsittelyn ja mereen takaisin päästämisen tekniikoissa.

4.  Jäsenvaltioiden on tarjottava näille kalastajille riittävät koulutusresurssit turvallisen käsittelyn ja mereen takaisin päästämisen tekniikoissa.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta pyydystyypeittäin tiedot niiden laivastojen joutumisesta kosketuksiin merikilpikonnien kanssa ICCAT:n alaisuuteen kuuluvissa kalastuksissa. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön viimeistään 31 päivänä heinäkuuta. Näihin tietoihin on sisällyttävä

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta pyydystyypeittäin tiedot niiden laivastojen joutumisesta kosketuksiin merikilpikonnien kanssa ICCAT:n alaisuuteen kuuluvissa kalastuksissa. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön ja asettaa ne samanaikaisesti julkisesti saataville. Näihin tietoihin on sisällyttävä

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  saalismäärät, pyydysten ominaisuudet, ajat ja sijainnit, kohdelajit ja kohtelu (eli onko heitetty pois kuolleena vai päästetty takaisin mereen elävänä);

a)  saalismäärät, pyydysten ominaisuudet, ajat ja sijainnit, kohdelajit ja elpymistilanne sekä vaatimus kaikkien kuolleiden kalojen toimittamisesta satamaviranomaisille, jotta voidaan estää laiton myynti ja laatia tilastoja; merikilpikonnan ruhon näin toimittaville kalastajille ei langeteta seuraamuksia merikilpikonnien pyytämisestä;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  koukkuun tai verkkoon kiinni jäämisen luonne (mukaan lukien FAD-välineet), syötin tyyppi, koukun koko ja tyyppi sekä eläimen koko.

c)  koukkuun tai verkkoon kiinni jäämisen luonne, syötin tyyppi, koukun tai välineen koko ja tyyppi sekä eläimen koko.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

42 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

VII a luku

 

42 a artikla

 

Kalastusmahdollisuuksien jakaminen

 

Yleiset periaatteet

 

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jakaessaan käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken siten, että otetaan erityisesti huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus ja tarjotaan kannustimia unionin kalastusaluksille valikoivien pyydysten tai ympäristövaikutuksiltaan nykyistä vähäisempien kalastusmenetelmien käytöstä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  ICCAT:n tarkkailijan tehtävänä on todentaa tämän luvun noudattaminen ja erityisesti se, vastaavatko jälleenlaivatut määrät saalista, joka on ilmoitettu ICCAT-jälleenlaivausilmoituksessa, ja saalista, joka on kirjattu aluksen kalastuspäiväkirjaan.

2.  Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 73 artiklan soveltamista ICCAT:n tarkkailijan tehtävänä on todentaa tämän luvun noudattaminen ja erityisesti se, vastaavatko jälleenlaivatut määrät saalista, joka on ilmoitettu ICCAT-jälleenlaivausilmoituksessa, ja saalista, joka on kirjattu aluksen kalastuspäiväkirjaan.

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkkailijat ovat käyneet vaaditun koulutuksen ja heidät on hyväksytty ennen tehtäviensä aloittamista. Tarkkailijoilla on oltava seuraavat pätevyys:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkkailijat ovat käyneet vaaditun koulutuksen, heillä on soveltuva pätevyys ja heidät on hyväksytty ennen tehtäviensä aloittamista. Tarkkailijoilla on oltava seuraavat pätevyys:

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava luotettavien tiedonkeruuprotokollien käyttö, mukaan lukien tarpeen mukaan valokuvauksen tai kameroiden käyttö.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava luotettavien tiedonkeruuprotokollien, menetelmien ja erikoislaitteiden käyttö, mukaan lukien tarpeen mukaan valokuvauksen tai kameroiden käyttö.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta toimitettava komissiolle edellistä vuotta käsittelevä vuosiraportti, joka sisältää tiedot kalastuksesta, tutkimustoiminnasta, tilastoista, kalastuksenhoidosta, tarkastustoiminnasta ja tapauksen mukaan mahdolliset lisätiedot.

1.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta toimitettava komissiolle edellistä vuotta käsittelevä vuosiraportti, joka sisältää tiedot kalastuksesta, tutkimustoiminnasta, tilastoista, kalastuksenhoidosta, tarkastustoiminnasta sekä toiminnasta LIS-kalastuksen torjumiseksi ja tapauksen mukaan mahdolliset lisätiedot.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komission on koottava saadut tiedot yhteen ja toimitettava ne viipymättä edelleen ICCAT:lle.

3.  Komission on koottava saadut tiedot yhteen ja toimitettava ne viipymättä edelleen ICCAT:lle ja asetettava ne julkisesti saataville.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voimassa olevien ICCAT:n suositusten muutokset voidaan panna täytäntöön unionin lainsäädännössä, komissiolle siirretään valta antaa 73 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan seuraavia:

Jotta voimassa olevien ICCAT:n suositusten muutokset voidaan panna täytäntöön unionin lainsäädännössä edellyttäen, etteivät unionin lainsäädäntöön tehtävät muutokset mene ICCAT:n suosituksissa edellytettyjä muutoksia pidemmälle, komissiolle siirretään valta antaa 73 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan seuraavia:

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen määräämättömäksi ajaksi valta antaa 72 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen viideksi vuodeksi valta antaa 72 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet

Viiteasiakirjat

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

22.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

22.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Renata Briano

13.9.2016

Valiokuntakäsittely

27.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Keller, Arne Lietz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4

-

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet

Viiteasiakirjat

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

22.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

22.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato

13.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2016

10.11.2016

27.2.2017

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö