Procedura : 2016/0187(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0173/2017

Teksty złożone :

A8-0173/2017

Debaty :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Głosowanie :

PV 03/10/2017 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0363

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 920kWORD 120k
27.4.2017
PE 594.038v03-00 A8-0173/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Gabriel Mato

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0401),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0224/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0173/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zalecenie ICCAT dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wdrożono rozporządzeniem Rady (WE) nr 302/2009. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje takiego wieloletniego planu odbudowy.

(7)  Zalecenie ICCAT dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wdrożono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje takiego wieloletniego planu odbudowy.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy również uprawnień do połowów ustalanych przez ICCAT, ponieważ art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów są przyjmowane przez Radę.

(8)  Uprawnienia do połowów ustalane przez ICCAT przyznawane są państwom członkowskim przez Radę zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a z kolei przez państwa członkowskie – właścicielom statków zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz w art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1627, zgodnie z którymi w odniesieniu do kolejnych przydziałów środków przez państwa członkowskie na rzecz właścicieli statków lub narzędzi należy kierować się przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami, w tym kryteriami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi. Ponadto państwa członkowskie mają dążyć do stworzenia zachęt dla statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko, np. dzięki mniejszemu zużyciu energii lub mniejszym zniszczeniom siedlisk. Powinno to obejmować w szczególności promowanie działań w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowania narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska, w tym narzędzi i technik stosowanych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, tym samym przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia lokalnych społeczności.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Unijne przepisy muszą zapewnić transpozycję środków przewidzianych przez ICCAT, aby zagwarantować równość rybaków europejskich oraz rybaków z państw trzecich oraz zasady możliwe do przyjęcia przez wszystkie strony.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Akty delegowane i akty wykonawcze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny stanowić przeszkody dla włączenia przyszłych zaleceń ICCAT do prawa Unii w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Zalecenia ICCAT, a także odnośne przepisy rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, umożliwiają dużym statkom do połowów pelagicznych przeładunek na wodach w obrębie strefy ICCAT nienależących do Unii. Unia powinna jednak potraktować tę kwestię poważnie i regularnie poruszać ją na forum regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem z myślą o objęciu zakazem unijnym wszystkich wód.

Uzasadnienie

Przeładunek na morzu jest jedną z głównych przyczyn braku przejrzystości w rybołówstwie na świecie, co ułatwia dokonywanie połowów NNN. Przeładunku często dokonują floty zagraniczne, które uwzględniają kwestie środowiskowe i społeczne tylko w niewielkim stopniu bądź nie uwzględniają ich wcale. Dlatego też Komisja powinna nadal wywierać presję na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, aby położyć kres tej praktyce, a jednocześnie konieczne jest dokonanie prawidłowej transpozycji odnośnego zalecenia ICCAT, które pozwala na przeładunek statkom do połowów pelagicznych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  statków rybackich państw trzecich i łodzi państw trzecich prowadzących połowy rekreacyjne, działających na wodach Unii.

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć także zastosowanie do statków państw trzecich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się w uzupełnieniu środków, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzeniu (WE) nr 1005/2008.

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości należy wspomnieć, że rozporządzenie w sprawie kontroli oraz rozporządzenie w sprawie połowów NNN pozostają nadal w mocy.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  „połowy NNN” oznaczają działalność połowową, która jest nielegalna, nieraportowana i nieuregulowana;

(24)  „połowy NNN” oznaczają działalność połowową, która jest nielegalna, nieraportowana i nieuregulowana, w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  „wykaz ICCAT dotyczący statków NNN” oznacza wykaz statków pływających pod banderą państw niebędących umawiającymi się stronami, które to statki ICCAT uznała za zaangażowane w połowy NNN;

(25)  „wykaz ICCAT dotyczący statków NNN” oznacza wykaz statków, które ICCAT uznała za zaangażowane w połowy NNN;

Uzasadnienie

Wykaz statków NNN powinien obejmować wszystkie statki prowadzące połowy NNN, niezależnie od tego, czy są stronami ICCAT, czy też nie.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie wydają upoważnienia statkom pływającym pod ich banderą, które wykorzystuje się w celu zapewniania wszelkich rodzajów wsparcia dla statków, o których mowa w ust. 1.

2.  Państwa członkowskie wydają upoważnienia statkom pomocniczym pływającym pod ich banderą, które wykorzystuje się w celu zapewniania wszelkich rodzajów wsparcia dla statków, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Statki poławiające opastuna na obszarze konwencji ICCAT mogą zostać zastąpione wyłącznie przez statki o równoważnej lub mniejszej zdolności połowowej.

skreśla się

Uzasadnienie

Przepis ten nie jest przewidziany w odnośnym zaleceniu ICCAT.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  jeżeli po interwencji następuje połów tuńczyka przy użyciu okrężnicy – wyniki wystawienia w postaci połowu i przyłowu, niezależnie od tego, czy zatrzymuje się je na burcie, czy też odrzuca martwe albo żywe.

f)  jeżeli po interwencji następuje połów tuńczyka przy użyciu okrężnicy – wyniki wystawienia w postaci połowu i przyłowu, niezależnie od tego, czy zatrzymuje się je na burcie, czy też odrzuca martwe albo żywe lub jeżeli po interwencji nie następuje połów tuńczyka – przyczynę (przykładowo niewystarczająca liczba ryb lub zbyt małe ryby).

Uzasadnienie

Przepis ten znajduje się w pkt 21 ppkt (vi) zalecenia ICCAT nr 2015-01.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 15 sierpnia każdego roku państwa członkowskie poławiające włócznika północnoatlantyckiego przedkładają Komisji plany zarządzania. Komisja przekazuje te informacje do sekretariatu ICCAT do dnia 15 września każdego roku.

Do dnia 15 sierpnia każdego roku państwa członkowskie, którym przydzielono kwotę i których statki dokonują połowów włócznika północnoatlantyckiego, przedkładają Komisji plany zarządzania. Komisja przekazuje te informacje do sekretariatu ICCAT do dnia 15 września każdego roku.

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości należy doprecyzować, że plany zarządzania przedstawiają te państwa członkowskie, którym przydzielono kwotę.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia 1 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują drogą elektroniczną i w formacie określonym w wytycznych w sprawie przedstawiania danych i informacji wymaganych przez ICCAT:

2.  Do dnia 1 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują w formacie określonym w wytycznych w sprawie przedstawiania danych i informacji wymaganych przez ICCAT:

Uzasadnienie

Zalecenie ICCAT nr 2013-04 pkt 1 nie precyzuje, że dane muszą być przekazywane drogą elektroniczną.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/200616 maksymalna liczba haczyków, które statki prowadzące ukierunkowane połowy włócznika mogą wystawiać lub zabierać na pokład, wynosi 2 800 haczyków.

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 maksymalna liczba haczyków, które statki prowadzące ukierunkowane połowy włócznika mogą wystawiać lub zabierać na pokład, wynosi 2 800 haczyków. Statek odbywający rejsy dłuższe niż 2 dni może być wyposażony w drugi zestaw uzbrojonych haczyków, pod warunkiem że będzie on właściwie zamocowany i zasztauowany na dolnych pokładach w sposób uniemożliwiający jego natychmiastowe użycie.

Uzasadnienie

Możliwość taką przewiduje się w pkt 9 zalecenia ICCAT nr 2013-04.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, wprowadzają odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby okazy marlina błękitnego i marlina białego uwalniano w sposób dający im jak największe szanse na przeżycie.

2.  Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, wprowadzają odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby okazy marlina błękitnego i marlina białego uwalniano w sposób maksymalnie zwiększający ich szanse na przeżycie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zachęcają do stosowania podbór straszących z przędzy jednowłóknowej na krętlikach, aby umożliwić łatwe uwalnianie żywych okazów marlina błękitnego i marlina białego.

skreśla się

Uzasadnienie

Punkt 2 zalecenia ICCAT nr 2015-05 nie zawiera takiego postanowienia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po wykorzystaniu całej przysługującej mu kwoty dane państwo członkowskie zapewnia, aby nie sprzedawano ani nie wprowadzano do obrotu wyładunków marlina błękitnego i marlina białego, które były martwe w momencie przyciągnięcia do burty.

Po wykorzystaniu całej przysługującej mu kwoty dane państwo członkowskie zapewnia, aby nie sprzedawano ani nie wprowadzano do obrotu wyładunków marlina błękitnego i marlina białego, które były martwe w momencie przyciągnięcia do burty, ale dopuszcza się ich wykorzystanie do celów badań naukowych. Taki wyładunek nie jest wliczany do limitu połowowego tego państwa członkowskiego zgodnie z pkt 1 zalecenia ICCAT nr 2015-05, pod warunkiem że taki zakaz zostanie wyraźnie wyjaśniony w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 70.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt. 2 zalecenia ICCAT nr 12-04.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie prowadzą badania na temat gatunków rekinów złowionych na obszarze konwencji ICCAT, aby poprawić selektywność narzędzi połowowych, określić potencjalne obszary dojrzewania narybku i uwzględnić wprowadzenie obszarów i okresów zamkniętych oraz innych środków, stosownie do sytuacji. Badania te muszą dostarczać informacji na temat najważniejszych parametrów biologicznych i ekologicznych, cyklu życia i cech behawioralnych, jak również na temat lokalizacji potencjalnych obszarów godowych, obszarów rozrodu i obszarów dojrzewania narybku.

2.  W miarę możliwości państwa członkowskie prowadzą badania na temat gatunków rekinów złowionych na obszarze konwencji ICCAT, aby poprawić selektywność narzędzi połowowych, określić potencjalne obszary dojrzewania narybku i uwzględnić wprowadzenie obszarów i okresów zamkniętych oraz innych środków, stosownie do sytuacji. Badania te muszą dostarczać informacji na temat najważniejszych parametrów biologicznych i ekologicznych, cyklu życia i cech behawioralnych, jak również na temat lokalizacji potencjalnych obszarów godowych, obszarów rozrodu i obszarów dojrzewania narybku.

Uzasadnienie

Sformułowanie „w miarę możliwości” zostało zastosowane w następujących zaleceniach ICCAT: 2004-10, pkt 8; 2007-06, pkt 4; 2009-07, pkt 5; 2010-08, pkt 5.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zabrania się zatrzymywania na burcie, przeładunku lub wyładunku wszelkich części lub całych tuszy żarłaczy śledziowych.

1.  Zabrania się zatrzymywania na burcie, przeładunku lub wyładunku wszelkich części lub całych tuszy żarłaczy śledziowych złowionych w ramach połowów podlegających ICCAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 1 zalecenia ICCAT nr 2015-06.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dokładają starań, by zmniejszyć śmiertelność połowową podczas ukierunkowanych połowów ostronosów atlantyckich i co roku w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 70, przedkładają Komisji informacje na temat postępów w tym zakresie.

Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, by zmniejszyć śmiertelność połowową podczas ukierunkowanych połowów ostronosów atlantyckich i co roku w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 70, przedkładają Komisji informacje na temat postępów w tym zakresie.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 2 zalecenia ICCAT nr 2007-06.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  próbki biologiczne pobiera się w ramach projektu badawczego zgłoszonego Stałemu Komitetowi ds. Badań Naukowych i Statystyki przy ICCAT oraz opracowuje się z uwzględnieniem priorytetów badawczych zalecanych przez ten komitet;

b)  próbki biologiczne pobiera się w ramach projektu badawczego zgłoszonego Stałemu Komitetowi ds. Badań Naukowych i Statystyki przy ICCAT oraz opracowuje się z uwzględnieniem priorytetów badawczych zalecanych przez ten komitet. W stosownych przypadkach projektowi badawczemu towarzyszy szczegółowy dokument opisujący cele prac oraz stosowane metody, liczbę i rodzaj próbek, jakie mają zostać pobrane, rozłożenie próbkowania w czasie i przestrzeni, a także szczegółowy program działań, jakie mają zostać podjęte;

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 1 zalecenia ICCAT nr 2013-10.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Drugą tyczkę podbory straszącej oraz drugą podborę straszącą stosuje się w okresach wysokiej liczebności lub aktywności ptaków.

3.  Tam, gdzie ma to praktyczne zastosowanie, drugą tyczkę podbory straszącej oraz drugą podborę straszącą stosuje się w okresach wysokiej liczebności lub aktywności ptaków.

Uzasadnienie

Jest to przewidziane w pkt 4 akapit 3 zalecenia ICCAT nr 2007-07.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Taklowce do połowów pelagicznych posiadają i stosują wyposażenie przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia żółwi morskich, ich wyplątywania i uwalniania, które zapewnia uwalnianie żółwi morskich w sposób maksymalnie zwiększający prawdopodobieństwo ich przeżycia.

2.  Taklowce do połowów pelagicznych posiadają i stosują wyposażenie przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia żółwi morskich, ich wyplątywania i uwalniania, które zapewnia uwalnianie żółwi morskich w sposób maksymalnie zwiększający ich szanse przeżycia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – rozdział VII a (new)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział VIIa

 

Przyznawanie uprawnień do połowów zasobów tuńczyka błękitnopłetwego i włócznika

 

Artykuł 42a

 

Zasady ogólne

 

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy przydzielaniu uprawnień do połowów zasobów tuńczyka błękitnopłetwego i włócznika dostępnych państwom członkowskim państwa te stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału kwot krajowych pomiędzy poszczególne segmenty floty, kładąc szczególny nacisk na rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby przed wysłaniem na statek obserwatorzy przeszli niezbędne szkolenia i otrzymali akredytację. Obserwatorzy:

Państwa członkowskie zapewniają, aby przed wysłaniem na statek obserwatorzy przeszli niezbędne szkolenia, posiadali odpowiednie kwalifikacje i otrzymali akredytację. Obserwatorzy:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kontrola statków państw trzecich w portach państw członkowskich

Kontrola statków rybackich państw trzecich w portach państw członkowskich

Uzasadnienie

Dla większej jasności dodano słowo „rybackich”. Zgodnie z pkt 7 i 9 zalecenia ICCAT nr 2012-07.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie roczne za poprzedni rok kalendarzowy, które musi zawierać informacje na temat połowów, badań naukowych, statystyk, zarządzania i inspekcji oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie informacje dodatkowe.

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie roczne za poprzedni rok kalendarzowy, które musi zawierać informacje na temat połowów, badań naukowych, statystyk, zarządzania, inspekcji i zapobiegania połowom NNN oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie informacje dodatkowe.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby wprowadzić do prawa Unii zmiany w obowiązujących zaleceniach ICCAT, zgodnie z art. 73 Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających:

O ile to konieczne, aby wprowadzić do prawa Unii zmiany w obowiązujących zaleceniach ICCAT, które stają się wiążące dla Unii, i o ile zmiany te nie wykraczają poza zalecenia ICCAT, zgodnie z art. 73 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany:

Uzasadnienie

Komisja powinna być uprawniona do zmiany tego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych w konkretnych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do wdrożenia zaleceń ICCAT.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wszelkie zmiany przyjmowane zgodnie z ust. 1 ograniczają się ściśle do zmian do odnośnego zalecenia ICCAT do prawa Unii.

Uzasadnienie

Uprawnienie Komisji do zmiany tego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych należy wyraźnie ograniczyć.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 72, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 72, powierza się Komisji na okres pięciu lat od ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Uprawnienie Komisji do zmiany tego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych należy wyraźnie ograniczyć.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

(1)

Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 142.


UZASADNIENIE

KONTEKST wniosku

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/20134 celem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która zapewni trwałą równowagę ekonomiczną, środowiskową i społeczną.

Od dnia 14 listopada 1997 Unia Europejska jest jedną z umawiających się stron Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego (zwanej dalej „konwencją ICCAT”).

Konwencja ICCAT zapewnia ramy współpracy regionalnej w zakresie ochrony tuńczyków i gatunków tuńczykopodobnych oraz zarządzania ich zasobami w Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych w drodze powołania Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego (ICCAT).

Międzynarodowa Komisja ICCAT jest upoważniona do wydawania wiążących zaleceń w zakresie ochrony zasobów, które podlegają jej kompetencji, i zarządzania nimi. Akty te są skierowane przede wszystkim do umawiających się stron ICCAT, ale nakładają również obowiązki na operatorów prywatnych (np. kapitanów statków). Zalecenia ICCAT wchodzą w życie sześć miesięcy po ich wydaniu, a w przypadku UE muszą zostać wprowadzone do prawa Unii.

TREŚĆ wniosku

Wniosek ma na celu przetransponowanie do prawa UE środków ochrony, kontroli i egzekwowania przyjętych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych. Wniosek dotyczący transpozycji odnosi się do środków, które ICCAT przyjęła po 2008 r., z wyjątkiem wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, który jest przedmiotem odrębnego procesu transpozycji.

Celem wniosku jest transpozycja 28 zaleceń ICCAT. Obejmuje on w szczególności wszystkie środki kontroli, które wykraczają poza środki przewidziane w rozporządzeniach w sprawie kontroli oraz w sprawie połowów NNN. Nowy akt ustawodawczy łączy w sobie środki kontroli i ochrony, które podlegały dotychczas przepisom odrębnych aktów (odpowiednio rozporządzenia nr 1936/2001 i nr 520/2007). Dzięki zmianie rozporządzenia nr 1984/2003 wniosek zawiera również środki statystyczne dotyczące włócznika i opastuna.

Główne elementy wniosku:

Przedmiot i zakres stosowania: nowe rozporządzenie ma zastosowanie do statków Unii prowadzących połowy na obszarze objętym konwencją ICCAT lub – w przypadku przeładunków – na wodach poza obszarem konwencji ICCAT w odniesieniu do gatunków złowionych na obszarze konwencji ICCAT. Będzie ono miało także zastosowanie do statków państw trzecich, które podlegają inspekcjom w portach państw członkowskich i na których znajdują się gatunki objęte konwencją ICCAT lub produkty rybne uzyskane z takich gatunków, których wcześniej nie wyładowano ani nie przeładowano w portach.

Środki zarządzania ICCAT: środki zarządzania są podzielone na 7 rozdziałów dotyczących poszczególnych gatunków: (i) tuńczyki tropikalne; (ii) tuńczyk biały w Północnym Atlantyku; (iii) włócznik (zarówno włócznik atlantycki, jak i śródziemnomorski); (iv) marlin błękitny i marlin biały; (v) rekiny; (vi) ptaki morskie (złowione jako przyłowy) i (vii) żółwie (złowione jako przyłowy).

Wspólne środki kontroli i monitorowania:

Wniosek zawiera środki dotyczące:

–  rejestru ICCAT dotyczącego statków do połowów na skalę przemysłową, prowadzonego przez sekretariat ICCAT i dotyczącego statków do połowów na skalę przemysłową upoważnionych do poławiania gatunków ICCAT na obszarze objętym konwencją ICCAT;

–  czarterowania;

–  kontroli połowów, w szczególności przestrzegania kwot i wymogów dotyczących minimalnych rozmiarów, pobierania próbek z połowów oraz zgłaszania połowów i nakładu połowowego;

–  przeładunków;

–  programów obecności obserwatorów naukowych;

–  monitorowania flot państw trzecich;

–  procedur postępowania w przypadku naruszenia środków ochrony i zarządzania ICCART, a także monitorowania floty objętej listą ICCAT dotyczącą NNN połowów.

Stanowisko sprawozdawcy

Zasadniczo opowiadam się za ścisłą transpozycją zaleceń, aby stworzyć równe warunki działalności operatorów. Zapewnienie jednakowych warunków dla wszystkich ma podstawowe znaczenie, jeżeli mamy uzyskać poparcie rybaków.

W tym przypadku Komisja dokonała bardzo dokładnej transpozycji odnośnych zaleceń ICCAT, z wyjątkiem kilku konkretnych kwestii, a mianowicie:

a) w zakres rozporządzenia przewidziany w art. 2 muszą również wchodzić statki rybackie z państw trzecich;

b) art. 4 pkt 25 odnoszący się do definicji wykazu dotyczącego statków NNN powinien obejmować nie tylko statki pływające pod banderą państw niebędących stroną ICCAT, lecz także statki stron ICCAT;

c) w art. 7, w przypadku tuńczyków tropikalnych, Komisja Europejska wprowadza ograniczenie możliwości zastępowania statków: muszą to być statki o równoważnej lub mniejszej zdolności połowowej. Ograniczenie to pojawiło się w zaleceniu nr 14-01, które już nie obowiązuje i zostało zastąpione zaleceniem nr 15-01, w którym z kolei tego ograniczenia nie przewidziano. W celu zachowania spójności z obowiązującymi zaleceniami ICCAT, przepis ten należy usunąć.

Dlatego proponuję szczegółowe poprawki w wyżej wymienionych przypadkach, zgodnie z postanowieniami konwencji ICCAT.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów wniosku jest umożliwienie dużym statkom do połowów pelagicznych przeładunku na wodach ICCAT, z zastrzeżeniem przepisów UE w tej sprawie. Przeładunki na morzu są obecnie zakazane w odniesieniu do wszystkich statków (w tym statków z państw trzecich) na wodach UE, aby uniknąć nielegalnych praktyk (art. 20 rozporządzenia w sprawie kontroli nr 1224/2009). Istnieje wyraźna sprzeczność między ustawodawstwem europejskim a zaleceniami ICCAT. Transpozycja zaleceń ICCAT oznacza, że europejskie statki będą mogły prowadzić operacje przeładunku na morzu w strefie ICCAT, pod warunkiem że nie będzie się to odbywało na wodach UE.

Ponadto w odniesieniu do stref poza wodami UE w art. 4 rozporządzenia w sprawie połowów NNN (nr 1005/2008) zakazano takiej aktywności jedynie w przypadku przeładunków ze statków państw trzecich na statki UE, o ile statki UE nie są zarejestrowane jako statki transportowe w regionalnej organizacji rybackiej. Rozporządzenie w sprawie połowów NNN nie przewiduje zakazu przeładunku ze statku europejskiego na statek transportowy państwa trzeciego ani pomiędzy statkami UE. Należy rozumieć, że w takich przypadkach nadrzędną moc mają regulacje regionalnych organizacji rybackich.

W praktyce ICCAT nie dotyczy żadnego statku europejskiego prowadzącego przeładunki na morzu poza wodami UE. Działalność ta jest jednak powszechna na Oceanie Spokojnym.

Sprawozdawca jest za wierną transpozycją zaleceń ICCA, aby nie prowadzić do dyskryminowania floty europejskiej względem floty państw trzecich. Apeluje niemniej jednak do Komisji Europejskiej o poważne i regularne poruszanie tej kwestii na forum organizacji regionalnych, tak aby objąć unijnym zakazem wszystkie wody.

Działając na forum regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, musimy przekonać państwa trzecie, by przyjęły w tej sprawie standardy unijne.

Przeładunek na morzu jest jedną z głównych przyczyn braku przejrzystości w rybołówstwie na świecie, co ułatwia dokonywanie połowów NNN. Przeładunku często dokonują floty zagraniczne, które uwzględniają kwestie środowiskowe i społeczne tylko w niewielkim stopniu bądź nie uwzględniają ich wcale.

Unijny sektor rybołówstwa od lat stale postuluje zakaz tej praktyki na forum różnych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Dlatego chcielibyśmy, by Komisja Europejska dalej wywierała presję na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, aby położyć kres przeładunkom na morzu.

Sprawozdawca chciałby ponadto podkreślić niezadowolenie z ostatniej decyzji podjętej przez tę organizację w sprawie ustanowienia po raz pierwszy TAC, tj. całkowitego dopuszczalnego połowu, w odniesieniu do włócznika w Morzu Śródziemnym bez uwzględnienia możliwości jednoczesnego zwiększenia TAC dla tuńczyka błękitnopłetwego w 2017 r., aby skompensować skutki takiej decyzji dla floty europejskiej.

Choć nie ulega wątpliwości, że populacja włócznika znacznie się zmniejszyła, to zasoby tuńczyka błękitnopłetwego wyraźnie się odbudowują, co uzasadniałoby zwiększenie TAC dla floty poławiającej ten gatunek.

W każdym razie sprawozdawca podkreśla konieczność wprowadzenia art. 17 podstawowego rozporządzenia dotyczącego WPRyb (nr 1380/2013) odnoszącego się do przyznawania kwot na poziomie krajowym, tak aby szczególną uwagę poświęcono tradycyjnemu łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu, a także by oferowano zachęty unijnym statkom rybackim stosującym selektywne narzędzia lub techniki połowowe mające niewielki wpływ na środowisko.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (22.3.2017)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007

(COM 2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Renata Briano

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu przetransponowanie środków zarządzania, ochrony i kontroli dotyczących połowów daleko migrujących gatunków ryb, przyjętych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), której jedną z umawiających się stron od 1997 r. jest Unia Europejska.

Komisja zaproponowała transpozycję zaleceń przyjętych w 2008 r., stosując podejście mające na celu zrównoważoną eksploatację morskich zasobów biologicznych, zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb). Jednakże sprawozdawczyni ubolewa, że Komisja nie wskazała zaleceń ICCAT do transpozycji, co utrudnia współustawodawcom sprawdzenie spójności i zgodności w kontekście prerogatyw zawartych w Traktacie z Lizbony. W motywie 9 rzeczywiście Komisja wyjaśnia, że zalecenia ICCAT przyjęte po 2008 r. wprowadzają zmiany w wielu wcześniejszych zaleceniach i ustanawiają szereg nowych przepisów, ale nie precyzuje, jakie.

We wniosku przewidziano środki w odniesieniu do niektórych gatunków morskich: tuńczyków tropikalnych (opastunów, tuńczyków żółtopłetwych i bonito), tuńczyka białego z Atlantyku, włócznika, marlina błękitnego i marlina białego, a także gatunków szczególnie zagrożonych, takich jak rekiny, ptaki morskie i żółwie. Nie ma jednak mowy o tuńczyku błękitnopłetwym, który był przedmiotem oddzielnego procesu transpozycji, zakończonego przyjęciem w 2016 r. najnowszego wieloletniego planu odbudowy zasobów.

W niniejszej opinii uznaje się za szczególnie ważne wspólne normy kontroli, które rozciągają się także na statki pływające pod banderą państw trzecich na wodach Unii Europejskiej. Państwa te są objęte zakresem stosowania przedmiotowego rozporządzenia, aby uniknąć dyskryminacji w przypadku wspólnie użytkowanych akwenów (np. Morze Śródziemne).

We wniosku przewiduje się ponadto opracowanie programów naukowej obserwacji odpowiedzialności państw członkowskich, które mają obowiązek monitorowania – za pośrednictwem wykwalifikowanych obserwatorów – minimalnej liczby połowów, aby poprawić stan wiedzy i zapewnić skuteczność oraz zrównoważony charakter przyszłych połowów. Przepisy te muszą być zgodne z rozporządzeniem 2114/2009 ustanawiającym wspólnotowy system kontroli do celów zapewnienia przestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa.

Wreszcie, jeżeli chodzi o kontrole na statkach państw trzecich przeprowadzane w portach Unii, a także domniemane naruszenia przepisów i niezgodność z przepisami, wniosek odwołuje się do rozporządzenia 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Sprawozdawczyni nie uznała za konieczne wprowadzania dużych zmian do tekstu wniosku, mającego wyraźny charakter ekologiczny.

Proponowane poprawki mają jednak na celu zwiększenie ochrony gatunków najbardziej zagrożonych, często padających ofiarą przyłowów i których śmiertelność jest szczególnie związana z niektórymi rodzajami połowów, a także przywrócenie równowagi instytucjonalnej przewidzianej w rozporządzeniu 1380/2013.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zalecenie ICCAT dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wdrożono rozporządzeniem Rady (WE) nr 302/2009. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje takiego wieloletniego planu odbudowy.

(7)  Zalecenie ICCAT dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wdrożono rozporządzeniem Rady (WE) nr 302/2009, uchylonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje takiego wieloletniego planu odbudowy.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy również uprawnień do połowów ustalanych przez ICCAT, ponieważ art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów są przyjmowane przez Radę.

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy również uprawnień do połowów ustalanych przez ICCAT, ponieważ art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów są przyjmowane przez Radę na wniosek Komisji. Państwa członkowskie powinny następnie przydzielać uprawnienia właścicielom statków lub podmiotom stosującym określonego rodzaju narzędzia zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów, między innymi o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Państwa członkowskie powinny dążyć do stworzenia zachęt dla statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko, np. dzięki mniejszemu zużyciu energii lub mniejszym zniszczeniom siedlisk.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Akty delegowane i akty wykonawcze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny stanowić przeszkody dla włączania przyszłych zaleceń ICCAT do prawa Unii w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby w przyszłości szybko wprowadzać do prawa Unii wiążące zmiany w zaleceniach ICCAT, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(10)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących uzupełniania lub zmieniania niektórych, innych niż istotne, elementów w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  unijnych statków rybackich i statków Unii prowadzących połowy rekreacyjne, które działają na obszarze konwencji ICCAT oraz – w przypadku przeładunku – również poza tym obszarem, jeżeli dokonują przeładunków gatunków złowionych na obszarze konwencji ICCAT;

a) unijnych statków rybackich i łodzi Unii prowadzących połowy rekreacyjne, które działają na obszarze konwencji ICCAT oraz – w przypadku przeładunku – również poza tym obszarem, jeżeli dokonują przeładunków gatunków złowionych na obszarze konwencji ICCAT;

 

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statków państw trzecich, które podlegają inspekcjom w portach państw członkowskich i na których znajdują się gatunki ICCAT lub produkty rybne uzyskane z takich gatunków, których wcześniej nie wyładowano ani nie przeładowano w portach.

b) łodzi państw trzecich, które podlegają inspekcjom w portach państw członkowskich i na których znajdują się gatunki ICCAT lub produkty rybne uzyskane z takich gatunków, których wcześniej nie wyładowano ani nie przeładowano w portach.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  statków rybackich państw trzecich i łodzi państw trzecich prowadzących połowy rekreacyjne, działających na wodach Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

(9)  „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której biologiczne zasoby morza są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  „połowy NNN” oznaczają działalność połowową, która jest nielegalna, nieraportowana i nieuregulowana;

(24)  „połowy NNN” oznaczają działalność połowową w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008;

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie wydają upoważnienia statkom pływającym pod ich banderą, które wykorzystuje się w celu zapewniania wszelkich rodzajów wsparcia dla statków, o których mowa w ust. 1.

2.  Państwa członkowskie wydają upoważnienia statkom pomocniczym pływającym pod ich banderą, które wykorzystuje się w celu zapewniania wszelkich rodzajów wsparcia dla statków, o których mowa w ust. 1.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 statki do połowów na skalę przemysłową niewpisane do rejestru ICCAT dotyczącego statków upoważnionych do połowów tuńczyków tropikalnych nie mogą poławiać, zatrzymywać na burcie, przeładowywać, transportować, przekazywać ani przetwarzać tuńczyków tropikalnych z obszaru konwencji ICCAT.

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 statki do połowów na skalę przemysłową niewpisane do rejestru ICCAT dotyczącego statków upoważnionych do połowów tuńczyków tropikalnych nie mogą poławiać, zatrzymywać na burcie, przeładowywać, transportować, przetwarzać ani wyładowywać tuńczyków tropikalnych z obszaru konwencji ICCAT.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pogłębienie wiedzy na temat właściwości FAD, właściwości boi, połowów z użyciem FAD (w tym nakładu połowowego) oraz związanego z tym oddziaływania na gatunki docelowe i niedocelowe;

a)  pogłębienie wiedzy na temat właściwości FAD, właściwości boi, połowów z użyciem FAD (w tym nakładu połowowego) oraz związanego z tym środowiskowego oddziaływania na gatunki docelowe i niedocelowe;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zmniejszenie oddziaływania FAD oraz połowów z ich użyciem na ekosystem, w tym w stosownych przypadkach przez regulowanie różnych czynników śmiertelności połowowej (np. liczba rozmieszczonych FAD, w tym liczba zestawów FAD stosowanych przez sejnery, zdolność połowowa, liczba statków pomocniczych).

c)  zmniejszenie oddziaływania FAD oraz połowów z ich użyciem na ekosystem i na najbardziej zagrożone gatunki, w tym przede wszystkim przez regulowanie różnych czynników śmiertelności połowowej (np. liczba rozmieszczonych FAD, w tym liczba zestawów FAD stosowanych przez sejnery, zdolność połowowa, liczba statków pomocniczych).

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  część struktury FAD znajdująca się nad powierzchnią wody nie jest pokryta żadnym materiałem albo jest pokryta wyłącznie takim materiałem, z którym wiąże się minimalne ryzyko oplątania nim gatunków niedocelowych;

a)  część struktury FAD znajdująca się nad powierzchnią wody oraz elementy znajdujące się pod powierzchnią nie są pokryte żadnym materiałem albo są pokryte wyłącznie takim materiałem, z którym nie wiąże się ryzyko oplątania nim gatunków niedocelowych;

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Projektując FAD, należy przede wszystkim stosować materiały ulegające biodegradacji, z uwagi na stopniowe wycofywanie FAD, które nie ulegają biodegradacji, do 2018 r.

2.  Projektując FAD, należy stosować materiały ulegające biodegradacji, z uwagi na stopniowe wycofywanie FAD, które nie ulegają biodegradacji, do 2018 r.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  jeżeli po interwencji następuje połów tuńczyka przy użyciu okrężnicy – wyniki wystawienia w postaci połowu i przyłowu, niezależnie od tego, czy zatrzymuje się je na burcie, czy też odrzuca martwe albo żywe.

f)  jeżeli po interwencji następuje połów tuńczyka przy użyciu okrężnicy – wyniki wystawienia w postaci połowu i przyłowu, niezależnie od tego, czy zatrzymuje się je na burcie, czy też odrzuca martwe albo żywe. Jeżeli po interwencji nie następuje połów tuńczyka przy użyciu okrężnicy, należy podać powód.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli sekretarz wykonawczy ICCAT powiadomi Komisję o domniemanym naruszeniu przez unijne statki rybackie przepisów art. 7 ust. 3 i art. 14 ust. 1 i 2, Komisja niezwłocznie informuje o tym państwo członkowskie bandery. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie bada sytuację oraz – jeżeli statek prowadzi połowy z użyciem obiektów, które mogą wpłynąć na koncentrację ryb, w tym FAD – nakazuje, aby statek wstrzymał połowy i, jeśli to konieczne, niezwłoczne opuścił obszar. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie informuje Komisję o wynikach postępowania wyjaśniającego i wprowadzonych w związku z nim środkach. Komisja przekazuje te informacje państwu nadbrzeżnemu i sekretarzowi wykonawczemu ICCAT.

Jeżeli sekretarz wykonawczy ICCAT powiadomi Komisję o domniemanym naruszeniu przez unijne statki rybackie przepisów art. 7 ust. 3 i art. 14 ust. 1 i 2, Komisja niezwłocznie informuje o tym państwo członkowskie bandery. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie bada sytuację oraz – jeżeli statek prowadzi połowy z użyciem obiektów, które mogą wpłynąć na koncentrację ryb, w tym FAD – nakazuje, aby statek wstrzymał połowy i niezwłoczne opuścił obszar. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie informuje Komisję o wynikach postępowania wyjaśniającego i wprowadzonych w związku z nim środkach. Komisja przekazuje te informacje państwu nadbrzeżnemu i sekretarzowi wykonawczemu ICCAT.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, wprowadzają odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby okazy marlina błękitnego i marlina białego uwalniano w sposób dający im jak największe szanse na przeżycie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po wykorzystaniu całej przysługującej mu kwoty dane państwo członkowskie zapewnia, aby nie sprzedawano ani nie wprowadzano do obrotu wyładunków marlina błękitnego i marlina białego, które były martwe w momencie przyciągnięcia do burty.

Po wykorzystaniu całej przysługującej mu kwoty dane państwo członkowskie zapewnia, aby nie sprzedawano ani nie wprowadzano do obrotu wyładunków marlina błękitnego i marlina białego, które były martwe w momencie przyciągnięcia do burty, ale dopuszcza się ich wykorzystanie do celów badań naukowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.   Państwa członkowskie przyjmują środki konieczne do zapewnienia przestrzegania ogólnego zakazu – na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1185/2003 – praktyki obcinania płetw rekinom, polegającej na odcinaniu płetw rekinom i wyrzucaniu reszty ciała rekina do morza.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dokładają starań, by zmniejszyć śmiertelność połowową podczas ukierunkowanych połowów ostronosów atlantyckich i co roku w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 70, przedkładają Komisji informacje na temat postępów w tym zakresie.

Państwa członkowskie przyjmują konieczne środki, by zmniejszyć śmiertelność połowową podczas ukierunkowanych połowów ostronosów atlantyckich i co roku w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 70, przedkładają Komisji informacje na temat postępów w tym zakresie.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  próbki biologiczne pobiera się wyłącznie ze zwierząt, które przy wybraniu narzędzi połowowych były martwe;

a)  próbki biologiczne pobiera się wyłącznie ze zwierząt, które przy wybraniu narzędzi połowowych były martwe; zwierzęta te są jednoznacznie i dokładnie oznaczone;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wyniki projektów badawczych, o których mowa w art. 1 lit. b), są podawane do wiadomości publicznej, gdy tylko są dostępne.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie, których banderę podnoszą statki stosujące to odstępstwo, informują Komisję o wynikach naukowych uzyskanych dzięki obecności obserwatorów naukowych na tych statkach.

c)  państwa członkowskie, których banderę podnoszą statki stosujące to odstępstwo, jak najszybciej informują Komisję o wynikach naukowych uzyskanych dzięki obecności obserwatorów naukowych na tych statkach. Po otrzymaniu tych wyników Komisja podaje je do wiadomości publicznej.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Taklowce zbierają i przekazują państwu członkowskiemu bandery informacje dotyczące interakcji z ptakami morskimi, w tym przyłowów ptaków morskich. Państwa członkowskie przekazują te informacje Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje do sekretariatu ICCAT.

1.  Taklowce zbierają i przekazują państwu członkowskiemu bandery informacje dotyczące interakcji z ptakami morskimi, w tym przyłowów ptaków morskich. Państwa członkowskie przekazują te informacje Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje do sekretariatu ICCAT i podaje je do wiadomości publicznej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Sejnery muszą unikać otaczania żółwi morskich i uwalniać żółwie morskie okrążone lub oplątane narzędziami połowowymi, w tym FAD. Sejnery zgłaszają interakcje między okrężnicami lub FAD a żółwiami morskimi państwu członkowskiemu bandery.

1.  Sejnery muszą unikać otaczania żółwi morskich i uwalniać żółwie morskie okrążone lub oplątane narzędziami połowowymi, w tym FAD. Sejnery zgłaszają interakcje między okrężnicami lub FAD a żółwiami morskimi państwu członkowskiemu bandery. W okresie składania jaj przez żółwie morskie unika się niektórych rodzajów połowów w pobliżu wybrzeża, mających szczególnie duży wpływ na kruchy ekosystem żółwi morskich.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Taklowce do połowów pelagicznych posiadają i stosują wyposażenie przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia żółwi morskich, ich wyplątywania i uwalniania, które zapewnia uwalnianie żółwi morskich w sposób maksymalnie zwiększający prawdopodobieństwo ich przeżycia.

2.  Taklowce do połowów pelagicznych posiadają i stosują wyposażenie przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia żółwi morskich, ich wyplątywania i uwalniania, które zapewnia uwalnianie żółwi morskich w sposób maksymalnie zwiększający ich szanse przeżycia.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają przeszkolenie wspomnianych rybaków w zakresie metod bezpiecznego przenoszenia i uwalniania żółwi morskich.

4.  Państwa członkowskie zapewniają wspomnianym rybakom środki konieczne do odbycia szkolenia w zakresie metod bezpiecznego przenoszenia i uwalniania żółwi morskich.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zbierają i do dnia 30 czerwca każdego roku przekazują Komisji informacje dotyczące interakcji ich flot z żółwiami morskimi w trakcie połowów podlegających ICCAT, w podziale na rodzaje narzędzi połowowych. Komisja przekazuje te informacje do sekretariatu ICCAT do dnia 31 lipca. Informacje te muszą obejmować:

1.  Państwa członkowskie zbierają i do dnia 30 czerwca każdego roku przekazują Komisji informacje dotyczące interakcji ich flot z żółwiami morskimi w trakcie połowów podlegających ICCAT, w podziale na rodzaje narzędzi połowowych. Komisja przekazuje te informacje do sekretariatu ICCAT do dnia 31 lipca i równocześnie podaje je do wiadomości publicznej. Informacje te muszą obejmować:

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  współczynniki połowu, cechy narzędzi połowowych, czas i miejsce, gatunki docelowe oraz stan okazów (tj. odrzucone martwe czy uwolnione żywe);

a)  współczynniki połowu, cechy narzędzi połowowych, czas i miejsce, gatunki docelowe oraz stan wydobytych z wody okazów, w tym wymóg przekazania okazów martwych organom portowym w celu uniemożliwienia nielegalnego handlu oraz w celach statystycznych; rybacy, którzy przekażą tuszę, nie podlegają karom przewidzianym w stosunku do osób dokonujących połowu żółwi morskich;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  charakter zahaczenia lub oplątania (w tym przez FAD), rodzaj przynęty, wielkość i rodzaj haczyka oraz wielkość zwierzęcia.

c)  charakter zahaczenia lub oplątania, rodzaj przynęty, wielkość i rodzaj haczyka lub innego urządzenia oraz wielkość zwierzęcia.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział VIIa

 

Artykuł 42a

 

Przydzielanie uprawnień do połowów

 

Zasady ogólne

 

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy przydzielaniu uprawnień do połowów dostępnych państwom członkowskim państwa te stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału kwot krajowych pomiędzy poszczególne segmenty floty, kładąc szczególny nacisk na rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zadaniem obserwatora ICCAT jest weryfikacja przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału, a w szczególności sprawdzanie, czy przeładowane ilości są zgodne z połowem zgłoszonym w deklaracji przeładunkowej ICCAT i z połowami odnotowanymi w dzienniku połowowym statku.

2.  Z zastrzeżeniem art. 73 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 zadaniem obserwatora ICCAT jest weryfikacja przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału, a w szczególności sprawdzanie, czy przeładowane ilości są zgodne z połowem zgłoszonym w deklaracji przeładunkowej ICCAT i z połowami odnotowanymi w dzienniku połowowym statku.

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby przed wysłaniem na statek obserwatorzy przeszli niezbędne szkolenia i otrzymali akredytację. Obserwatorzy:

Państwa członkowskie zapewniają, aby przed wysłaniem na statek obserwatorzy przeszli niezbędne szkolenia, posiadali odpowiednie kwalifikacje i otrzymali akredytację. Obserwatorzy:

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają stosowanie rzetelnych protokołów zbierania danych, w tym, w stosowanych przypadkach, wykorzystanie aparatów fotograficznych lub kamer.

2.  Państwa członkowskie zapewniają stosowanie rzetelnych protokołów zbierania danych, metod i specjalistycznego sprzętu, w tym, w stosowanych przypadkach, wykorzystanie aparatów fotograficznych lub kamer.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie roczne za poprzedni rok kalendarzowy, które musi zawierać informacje na temat połowów, badań naukowych, statystyk, zarządzania i inspekcji oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie informacje dodatkowe.

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie roczne za poprzedni rok kalendarzowy, które musi zawierać informacje na temat połowów, badań naukowych, statystyk, zarządzania, inspekcji i zapobiegania połowom NNN oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie informacje dodatkowe.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja niezwłocznie kompiluje otrzymane informacje i przesyła je do ICCAT.

3.  Komisja niezwłocznie kompiluje otrzymane informacje, przesyła je do ICCAT i podaje do wiadomości publicznej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby wprowadzić do prawa Unii zmiany w obowiązujących zaleceniach ICCAT, zgodnie z art. 73 Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających:

Aby wprowadzić do prawa Unii zmiany w obowiązujących zaleceniach ICCAT w zakresie, w jakim zmiany w prawie Unii nie wychodzą poza zalecenia ICCAT, zgodnie z art. 73 Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 72, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 72, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)

Odsyłacze

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

22.6.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

22.6.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Renata Briano

13.9.2016

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller, Arne Lietz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4

-

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)

Odsyłacze

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Data przedstawienia w PE

17.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

22.6.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

22.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Gabriel Mato

13.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2016

10.11.2016

27.2.2017

 

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew

Data złożenia

27.4.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności