Procedură : 2016/0187(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0173/2017

Texte depuse :

A8-0173/2017

Dezbateri :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Voturi :

PV 03/10/2017 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0363

RAPORT     ***I
PDF 897kWORD 119k
27.4.2017
PE 594.038v03-00 A8-0173/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Gabriel Mato

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0401),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0224/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0173/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Recomandarea ICCAT privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului. Prezentul regulament nu include dispoziții referitoare la un astfel de plan multianual.

(7)  Recomandarea ICCAT privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului. Prezentul regulament nu include dispoziții referitoare la un astfel de plan multianual.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  De asemenea, prezentul regulament nu se referă la posibilitățile de pescuit stabilite de ICCAT, deoarece articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor și cele privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit sunt adoptate de Consiliu.

(8)  Posibilitățile de pescuit stabilite de ICCAT sunt alocate statelor membre de către Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, iar statele membre, la rândul lor, proprietarilor de nave, în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/1627, potrivit cărora trebuie utilizate criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice pentru alocarea de către statele membre proprietarilor de nave sau uneltelor de pescuit. În plus, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a oferi stimulente pentru navele de pescuit care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului, precum un consum redus de energie sau o deteriorare limitată a habitatelor. Aceasta ar trebui să cuprindă, în special, promovarea activităților de pescuit costier și utilizarea unor unelte și tehnici de pescuit selective și cu impact redus asupra mediului, inclusiv a unor unelte și tehnici utilizate în cadrul pescuitului tradițional și artizanal, contribuind astfel la asigurarea unui nivel echitabil de trai pentru economiile locale.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Legislația europeană ar trebui să se limiteze la transpunerea recomandărilor ICCAT pentru a garanta condiții egale pentru pescarii europeni și cei din țări terțe și a permite acceptarea normelor de către toate părțile.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Actele delegate și actele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere transpunerii viitoarelor recomandări ale ICCAT în dreptul Uniunii prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Recomandările ICCAT, împreună cu dispozițiile aplicabile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, permit navelor pelagice de mari dimensiuni cu paragate să transbordeze pe mare în ape care nu aparțin Uniunii în zona ICCAT. Totuși, Uniunea ar trebui să abordeze în mod serios și sistematic această problemă în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, în vederea extinderii interdicțiilor Uniunii în toate apele.

Justificare

Transbordarea pe mare reprezintă una din principalele cauze a lipsei de transparență în sectorul pescuitului la nivel mondial, care facilitează pescuitul INN. Aceasta este efectuată deseori de flote străine, fără respectarea sau cu respectarea minimă a dispozițiilor sociale și de mediu. Prin urmare, în timp ce recomandările ICCAT relevante, care permit transbordări de către nave pelagice de mari dimensiuni cu paragate, trebuie transpuse cu exactitate, Comisia Europeană ar trebui să continue să exercite presiune în cadrul ORGP pentru a pune capăt acestei practici.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  navelor de pescuit ale țărilor terțe și nave ale țărilor terțe care sunt implicate în activități de pescuit recreativ și care operează în apele Uniunii.

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să se aplice și navelor din țări terțe.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se aplică pe lângă cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

Justificare

Din motive de claritate, ar trebui menționat că Regulamentul privind controlul și Regulamentul INN rămân aplicabile.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  „pescuit INN” înseamnă activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate;

(24)  „pescuit INN” înseamnă activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1005/2008;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 4 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  „lista INN a ICCAT” înseamnă o listă a navelor care arborează pavilionul unei părți necontractante și care sunt considerate de ICCAT ca fiind implicate în activități de pescuit INN;

(25)  „lista INN a ICCAT” înseamnă o listă a navelor care sunt considerate de ICCAT ca fiind implicate în activități de pescuit INN;

Justificare

Lista INN ar trebui să includă toate navele implicate în pescuitul INN, indiferent dacă sunt părți contractante la ICCAT sau nu.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre eliberează autorizații pentru navele care se află sub pavilionul lor și care sunt utilizate pentru orice tip de sprijin acordat navelor menționate la alineatul (1).

2.  Statele membre eliberează autorizații pentru navele auxiliare, care se află sub pavilionul lor și care sunt utilizate pentru orice tip de sprijin acordat navelor menționate la alineatul (1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Navele care vizează ton obez în zona convenției ICCAT pot fi înlocuite numai de nave cu o capacitate echivalentă sau mai mică.

eliminat

Justificare

Această dispoziție nu este prevăzută în recomandarea ICCAT relevantă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dacă vizita este urmată de o operațiune, rezultatele acestei operațiuni în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii.

(f)  dacă vizita este urmată de o operațiune, rezultatele acestei operațiuni în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii sau, dacă vizita nu este urmată de o operațiune, motivul (de exemplu, o cantitate insuficientă de pește sau pești prea mici).

Justificare

Această dispoziție este inclusă în Recomandarea 2015-01, punctul 21 punctul (vi) a ICCAT.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care pescuiesc pește-spadă din Atlanticul de Nord transmit Comisiei planurile lor de gestionare, până la data de 15 august a fiecărui an. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Statele membre, cărora li s-a alocat o cotă și ale căror nave pescuiesc pește-spadă din Atlanticul de Nord transmit Comisiei planurile lor de gestionare, până la data de 15 august a fiecărui an. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Justificare

Din motive de claritate, ar trebui să se precizeze că planurile de gestionare trebuie să fie prezentate de statele membre care au o cotă alocată.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la data de 1 ianuarie a fiecărui an, statele membre transmit electronic și în formatul stabilit în Orientările pentru transmiterea datelor și informațiilor solicitate de ICCAT:

2.  Până la data de 1 ianuarie a fiecărui an, statele membre transmit în formatul stabilit în Orientările pentru transmiterea datelor și informațiilor solicitate de ICCAT:

Justificare

Punctul 1 din Recomandarea 2013-04 a ICCAT nu precizează că datele trebuie să fie transmise electronic.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1967/200616 al Consiliului, numărul maxim de cârlige care pot fi lansate sau luate la bordul navelor care vizează pește-spadă este stabilit la 2800 de cârlige.

1.  Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului, numărul maxim de cârlige care pot fi lansate sau luate la bordul navelor care vizează pește-spadă este stabilit la 2800 de cârlige. Un al doilea set de cârlige echipate poate fi permis la bord pentru campaniile care depășesc două zile, cu condiția ca acesta să fie fixat în mod corespunzător și arimat în partea inferioară a punții astfel încât să nu poată fi folosit cu ușurință.

Justificare

Această posibilitate este prevăzută în Recomandarea 2013-04, punctul 9 a ICCAT.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre menționate la alineatul (1) iau măsurile adecvate pentru a se asigura că exemplarele de marlin albastru și de marlin alb sunt eliberate astfel încât să li se ofere șanse maxime de supraviețuire.

2.  Statele membre menționate la alineatul (1) iau măsurile adecvate pentru a se asigura că exemplarele de marlin albastru și de marlin alb sunt eliberate astfel încât să li se asigure șanse maxime de supraviețuire.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre încurajează utilizarea parâmelor cu banderole din monofilament pe articulație mobilă pentru facilitarea eliberării exemplarelor vii de marlin albastru și de marlin alb.

eliminat

Justificare

Această dispoziție nu este inclusă la punctul 2 din Recomandarea 2015-05 a ICCAT .

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 28 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În momentul în care un stat membru și-a epuizat cota, acesta se asigură că debarcările de exemplare de marlin albastru și de marlin alb care sunt moarte la momentul aducerii la bord nu vor fi vândute sau introduse pe piață.

În momentul în care un stat membru și-a epuizat cota, acesta se asigură că debarcările de exemplare de marlin albastru și de marlin alb care sunt moarte la momentul aducerii la bord nu vor fi vândute sau introduse pe piață, ci vor putea fi utilizate ca material de studiu în cercetările științifice. Aceste debarcări nu se scad din limita de capturi a statului membru, așa cum se prevede la punctul 1 din Recomandarea 2015-05 a ICCAT, cu condiția ca această interdicție să fie clar explicată în raportul său anual menționat la articolul 70.

Justificare

În conformitate cu punctul 2 din Recomandarea 12-04 a ICCAT .

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre efectuează cercetări cu privire la speciile de rechini capturate în zona convenției ICCAT, pentru a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit, pentru a identifica potențialele zone de reproducere și pentru a analiza posibilitățile de delimitare spațio-temporală sau alte măsuri eventuale, după caz. Astfel de cercetări furnizează informații cu privire la parametri biologici/ecologici esențiali, la ciclul biologic și la trăsăturile comportamentale, precum și cu privire la identificarea de posibile zone de împerechere, ecloziune și creștere.

2.  Atunci când este posibil, statele membre efectuează cercetări cu privire la speciile de rechini capturate în zona convenției ICCAT, pentru a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit, pentru a identifica potențialele zone de reproducere și pentru a analiza posibilitățile de delimitare spațio-temporală sau alte măsuri eventuale, după caz. Astfel de cercetări furnizează informații cu privire la parametri biologici/ecologici esențiali, la ciclul biologic și la trăsăturile comportamentale, precum și cu privire la identificarea de posibile zone de împerechere, ecloziune și creștere.

Justificare

Cuvintele „atunci când este posibil” se includ în următoarele recomandări ale ICCAT: 2004-10, punctul 8; 2007-06, punctul 4; 2009-07, punctul 5; 2010-08, punctul 5.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se interzice reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea oricărei părți dintr-o carcasă sau a unei carcase întregi de rechini din specia rechinul scrumbiilor.

1.  Se interzice reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea oricărei părți dintr-o carcasă sau a unei carcase întregi de rechini din specia rechinul scrumbiilor capturați împreună cu alte specii ICCAT.

Justificare

Această dispoziție este prevăzută în Recomandarea 2015-06, punctul 1 a ICCAT.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre depun toate eforturile pentru a reduce mortalitatea prin pescuit în cadrul activităților de pescuit vizând rechinii mako din Atlanticul de Nord și raportează anual Comisiei cu privire la progresele înregistrate, în cadrul raportului anual menționat la articolul 70.

Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a reduce mortalitatea prin pescuit în cadrul activităților de pescuit vizând rechinii mako din Atlanticul de Nord și raportează anual Comisiei cu privire la progresele înregistrate, în cadrul raportului anual menționat la articolul 70.

Justificare

Această dispoziție este prevăzută în Recomandarea 2007-06, punctul 2 a ICCAT.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  eșantioanele biologice sunt prelevate în cadrul unui proiect de cercetare notificat Comitetului permanent pentru cercetare și statistică al ICCAT și dezvoltat ținându-se cont de prioritățile în materie de cercetare recomandate de comitetul respectiv;

(b)  eșantioanele biologice sunt prelevate în cadrul unui proiect de cercetare notificat Comitetului permanent pentru cercetare și statistică al ICCAT și dezvoltat ținându-se cont de prioritățile în materie de cercetare recomandate de comitetul respectiv. Proiectul de cercetare include, atunci când este cazul, un document detaliat care descrie obiectivul activității, metodologiile de utilizat, numărul și tipul de eșantioane de colectat, distribuția spațio-temporală a eșantioanelor și o cronogramă a activităților de desfășurat;

Justificare

Dispoziție inclusă la punctul 1 din Recomandarea 2013-10 a ICCAT .

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În perioadele de abundență sau de activitate intensă a păsărilor, se utilizează un al doilea stâlp tori și o a doua parâmă tori.

3.  Atunci când este posibil, în perioadele de abundență sau de activitate intensă a păsărilor, se utilizează un al doilea stâlp tori și o a doua parâmă tori.

Justificare

Această dispoziție este prevăzută la punctul 4 a treia liniuță din Recomandarea 2007-07 a ICCAT.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Navele pelagice cu paragate transportă la bord și utilizează echipamente pentru manipularea, descurcarea și eliberarea în condiții de siguranță a țestoaselor marine, astfel încât să li se ofere șanse maxime de supraviețuire.

2.  Navele pelagice cu paragate transportă la bord și utilizează echipamente pentru manipularea, descurcarea și eliberarea în condiții de siguranță a țestoaselor marine, astfel încât să li se asigure șanse maxime de supraviețuire.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Titlul II – capitolul VII a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Capitolul VIIa

 

Alocarea posibilităților de pescuit pentru stocurile de ton roșu și de pește-spadă

 

Articolul 42a

 

Principiu general

 

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în momentul alocării posibilităților de pescuit pentru stocurile de ton roșu și de pește-spadă de care dispun, statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice și, de asemenea, fac eforturi pentru a asigura o distribuție echitabilă a cotelor naționale între diferitele segmente de flotă, ținând seama în special de pescuitul tradițional și artizanal, și pentru a oferi stimulente navelor de pescuit din Uniune care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre garantează faptul că observatorii au urmat formarea necesară și sunt autorizați înainte de detașarea lor pe nave. Observatorii dețin următoarele calificări și îndeplinesc următoarele condiții:

Statele membre garantează faptul că observatorii au urmat formarea necesară, dețin competențele necesare și sunt autorizați înainte de detașarea lor pe nave. Observatorii dețin următoarele calificări și îndeplinesc următoarele condiții:

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Titlul III – capitolul VI – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Controlul navelor din țări terțe în porturile statelor membre

Controlul navelor de pescuit din țări terțe în porturile statelor membre

Justificare

Se adaugă precizarea nave „de pescuit” pentru mai multă claritate. Această dispoziție este prevăzută la punctele 7 și 9 din Recomandarea 2012-07 a ICCAT.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport anual pentru anul calendaristic precedent, conținând informații cu privire la activitățile de pescuit, cercetare, statistică, gestionare, inspecție și oricare alte informații suplimentare, după caz.

1.  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport anual pentru anul calendaristic precedent, conținând informații cu privire la activitățile de pescuit, cercetare, statistică, gestionare, inspecție și combaterea pescuitului INN, precum și orice alte informații suplimentare, după caz.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 72 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a pune în aplicare în dreptul Uniunii modificări ale recomandărilor ICCAT existente, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica:

În măsura în care este necesar pentru a pune în aplicare în dreptul Uniunii modificări ale recomandărilor ICCAT care devin obligatorii pentru Uniune și în măsura în care modificările legislației UE nu depășesc ceea ce este menționat în recomandările ICCAT, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica:

Justificare

Comisia ar trebui să aibă competența de a modifica prezentul regulament prin acte delegate în cazuri specifice și doar când este vorba de punerea în aplicare a recomandărilor ICCAT.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 72 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toate amendamentele adoptate în conformitate cu alineatul (1) sunt strict limitate la punerea în aplicare în legislația Uniunii a amendamentelor la respectiva recomandare ICCAT .

Justificare

Conferirea Comisiei a competenței de a modifica prezentul regulament prin acte delegate ar trebui exact încadrată.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 72.

2.  Se conferă Comisiei competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 72 pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Conferirea Comisiei a competenței de a modifica prezentul regulament prin acte delegate ar trebui exact încadrată.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(1)

JO C 34, 2.2.2017, p. 142.


EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXTUL propunerii

Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, este de a asigura o exploatare a resurselor acvatice vii care să garanteze sustenabilitatea economică, socială și de mediu pe termen lung.

Uniunea Europeană este, din 14 noiembrie 1997, parte contractantă la Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic („Convenția ICCAT”).

Convenția ICCAT prevede un cadru pentru cooperarea regională în domeniul conservării și gestionării speciilor de ton și a speciilor înrudite cu tonul din Oceanul Atlantic și din mările adiacente, prin înființarea unei Comisii Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic („ICCAT”).

ICCAT are autoritatea de a adopta recomandări obligatorii pentru conservarea și gestionarea activităților de pescuit care intră în domeniul său de competență. Aceste acte sunt adresate, în principal, părților contractante la ICCAT, dar includ, de asemenea, obligații pentru operatorii privați (de exemplu, pentru comandanții navelor). Recomandările ICCAT intră în vigoare la șase luni de la adoptare și, în ceea ce privește UE, trebuie să fie transpuse în dreptul Uniunii Europene.

CONȚINUTUL propunerii

Obiectivul propunerii este transpunerea în dreptul UE a măsurilor de conservare, control și executare adoptate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în apele Oceanului Atlantic și mările adiacente. Prezenta propunere de transpunere se referă la măsurile adoptate de ICCAT începând din 2008, cu excepția planului multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, care face obiectul unui proces de transpunere separat.

Propunerea vizează transpunerea a 28 de recomandări ICCAT. Aceasta acoperă, în special, toate măsurile de control care depășesc cadrul celor stabilite în reglementările privind controlul și INN. Acest nou text legislativ reunește măsurile de control și conservare care, până în prezent, erau reglementate în acte separate (Regulamentele 1936/2001 și respectiv 520/2007). Textul include și măsuri statistice pentru peștele-spadă și tonul obez, prin modificarea Regulamentului 1984/2003.

Elementele principale ale propunerii sunt următoarele:

Obiect și domeniu de aplicare: noul regulament se aplică navelor Uniunii care pescuiesc în zona convenției ICCAT sau, în cazul transbordărilor, în zona din afara zonei convenției ICCAT pentru speciile capturate în zona convenției ICCAT. Regulamentul se aplică și navelor din țări terțe care sunt inspectate în porturile din statele membre și care transportă specii ICCAT sau produse din pește provenite de la astfel de specii care nu au fost debarcate sau transbordate anterior în porturi.

Măsuri de gestionare ICCAT: măsurile de gestionare sunt împărțite în 7 capitole, pentru fiecare specie în parte: (i) ton tropical; (ii) tonul alb din Atlanticul de Nord; (iii) peștele-spadă (pește-spadă din Oceanul Atlantic, precum și pește-spadă din Marea Mediterană); (iv) marlinul albastru și marlinul alb; (v) rechini; (vi) păsări de mare (capturate sub formă de capturi secundare) și (vii) țestoase (capturate sub formă de capturi secundare).

Măsuri comune de control și monitorizare:

Propunerea conține măsuri privind:

-  Registrul ICCAT al navelor de pescuit de mari dimensiuni, care este o lista ținută de Secretariatul ICCAT a navelor de pescuit de mari dimensiuni autorizate să pescuiască specii ICCAT în zona convenției ICCAT;

-  Navlosirea;

-  Controlul capturilor și în special respectarea cotelor și a cerințelor legate de dimensiunea minimă, eșantionarea capturilor și notificarea capturilor și a efortului de pescuit;

-  Transbordări;

-  Programele de observare științifică;

-  Monitorizarea flotelor din țările terțe;

-  Procedura în cazul încălcărilor măsurilor ICCAT de conservare și gestionare și monitorizarea flotelor incluse în lista ICCAT INN.

Poziția raportorului

În general, am pledat pentru transpunerea strictă a recomandărilor pentru a stabili condiții de concurență echitabile pentru operatori. Garantarea unor condiții identice pentru toți este esențială dacă vrem să obținem sprijinul pescarilor.

În acest caz, Comisia a transpus foarte exact recomandările ICCAT relevante, cu excepția unor cazuri specifice și anume:

a) Domeniul de aplicare al regulamentului prevăzut la articolul 2 trebuie să acopere și nave de pescuit din țări terțe;

b) Articolul 4 alineatul (25) privind definiția listei de nave implicate în pescuitul ilegal, neraportat și nereglementat nu ar trebui să acopere doar navele părților necontractante la Convenția ICCAT, ci și ale părților contractante.

c) La articolul 7, în cazul tonului tropical, Comisia Europeană stabilește o limită pentru înlocuirea navelor: acestea trebuie să aibă o capacitate echivalentă sau inferioară. Această limită era prezentă în Recomandarea 14-01, care nu mai este în vigoare (a fost înlocuită de Recomandarea 15-01, în care măsura nu a fost inclusă). Pentru a fi coerentă cu recomandarea ICCAT în vigoare, prezenta dispoziție ar trebui eliminată.

Acesta este motivul pentru care propun amendamente specifice în cazurile de mai sus, în conformitate cu textul convenit al Convenției ICCAT.

Unul dintre elementele cele mai controversate ale acestei propuneri este autorizarea transbordărilor în apele ICCAT a navelor pelagice de mari dimensiuni cu paragate fără a aduce atingere dispozițiilor stabilite de legislația UE în acest domeniu. În prezent, transbordările pe mare sunt interzise pentru toate navele (inclusiv navele din țările terțe) în apele UE, pentru a evita practicile ilegale (articolul 20 din Regulamentul 1224/2009 privind controlul). Există o contradicție clară între legislația europeană și recomandările ICCAT. Transpunerea recomandărilor ICCAT presupune că o navă europeană ar putea desfășura operațiuni de transbordare pe mare în zone ICCAT cu condiția ca aceste activități să nu aibă loc în apele UE.

În plus, în ceea ce privește apele care nu aparțin UE, articolul 4 din Regulamentul INN (1005/2008) interzice această activitate doar când este vorba de transbordări de pe nave din țări terțe către nave UE atât timp cât cele din urmă nu sunt înregistrate ca nave de transport în cadrul unei organizații de pescuit regionale. Regulamentul INN nu interzice transbordarea unei nave europene către o navă de transport dintr-o țară terță sau între nave UE. Se înțelege că, în astfel de cazuri, reglementarea stabilită de organizația de pescuit regională prevalează.

În practică, navele europene care desfășoară transbordări pe mare în ape care nu aparțin UE nu sunt acoperite de ICCAT. Cu toate acestea, această activitate este recurentă în Oceanul Pacific.

Raportorul se pronunță în favoarea transpunerii fidele a recomandărilor ICCAT pentru a nu se crea o situație de discriminare împotriva flotelor europene față de flotele din țările terțe. Totuși, invită Comisia Europeană să abordeze în mod serios și sistematic această problemă în cadrul organizațiilor regionale, în vederea extinderii interdicțiilor Uniunii în toate apele.

Trebuie să convingem țările terțe, prin acțiunile noastre în cadrul ORGP, să respecte standardele UE în acest caz.

Transbordarea pe mare reprezintă una din principalele cauze a lipsei de transparență în sectorul pescuitului la nivel mondial, care facilitează pescuitul INN. Aceasta este efectuată deseori de flote străine, fără respectarea sau cu respectarea minimă a dispozițiilor sociale și de mediu.

De-a lungul a multor ani deja, sectorul pescuitului din UE a cerut constant o interzicere a acestei practici în cadrul diferitelor ORGP. Am dori ca Comisia Europeană să continue să exercite presiune în cadrul ORGP pentru a pune capăt acestor practici.

În sfârșit, raportorul ar dori să sublinieze nemulțumirea cu privire la ultima decizie luată de această organizație regională privind stabilirea pentru prima dată a capturilor totale admisibile (TAC) pentru peștele-spadă în Marea Mediterană, fără a lua în considerare posibilitatea de a mări în același timp TAC pentru tonul roșu pentru 2017 în vederea contrabalansării consecințelor unei astfel de decizii pentru flota europeană.

Deși este de necontestat că populația de pește-spadă a cunoscut o deteriorare puternică, stocurile de ton roșu sunt în refacere netă, ceea ce ar justifica creșterea TAC pentru flota de ton roșu.

În orice caz, raportorul subliniază că este necesar ca articolul 17 din Regulamentul de bază PCP (1380/2013) privind alocarea cotelor la nivel național, să fie aplicat ținându-se seama în mod special de pescuitul tradițional și artizanal, iar navelor de pescuit ale Uniunii care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit care au un impact redus asupra mediului să li se ofere stimulente.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (22.3.2017)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului

(COM 2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Raportoare pentru aviz: Renata Briano

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei vizează transpunerea măsurilor de gestionare, conservare și control al pescuitului de specii de pești mari migratori adoptate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), la care Uniunea Europeană este parte contractantă din 1997.

Comisia a propus transpunerea recomandărilor adoptate începând cu 2008 în cadrul unei abordări al cărei scop este de a exploata în mod durabil resursele biologice marine, în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (PCP). Cu toate acestea, raportoarea regretă faptul că Comisia nu a precizat ce recomandări ICCAT trebuie transpuse, ceea ce le îngreunează colegiuitorilor sarcina de verificare a coerenței și conformității, în lumina competențelor conferite prin Tratatul de la Lisabona. De fapt, Comisia explică la considerentul 9 că recomandările ICCAT adoptate după 2008 modifică o serie de recomandări adoptate înainte de data respectivă și stabilesc mai multe dispoziții noi, fără să specifice însă care sunt acestea.

Propunerea prevede măsuri pentru anumite specii marine: tonul tropical (tonul obez, tonul cu aripioare galbene și tonul dungat), tonul alb din Atlantic, peștele-spadă, marlinul albastru și alb, precum și pentru o serie de specii deosebit de vulnerabile, cum ar fi rechinii, păsările marine și broaștele țestoase. Nu este avut în vedere însă tonul roșu, care a făcut obiectul unui proces de transpunere separat, încheiat recent cu planul multianual de refacere a stocului, adoptat în 2016.

Prezentul aviz consideră că este deosebit de important ca standardele comune de control să fie extinse, de asemenea, la navele sub pavilionul unor țări terțe aflate în porturile Uniunii. De altfel, domeniul de aplicare al prezentului regulament a fost extins la acestea din urmă, pentru a evita situațiile de discriminare în cazul bazinelor utilizate în comun (de exemplu, în Marea Mediterană).

Propunerea prevede, de asemenea, stabilirea unor programe de observare științifică de competența statelor membre care să fie obligate să monitorizeze, prin intermediul observatorilor specializați, o cotă minimă de activități de pescuit, pentru a îmbunătăți cunoștințele științifice și a asigura eficacitatea și durabilitatea activităților viitoare de pescuit. Dispozițiile în cauză trebuie să respecte Regulamentul 1224/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului.

În sfârșit, în ceea ce privește inspecția navelor din țările terțe în porturile Uniunii și presupusele încălcări și neconformități, propunerea face trimitere la Regulamentul nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat, nereglementat.

Raportoarea nu a considerat necesar să facă modificări substanțiale la textul propunerii, care ține seama în mare măsură de mediul înconjurător.

Prin urmare, amendamentele propuse sunt menite să asigure o protecție mai bună pentru cele mai vulnerabile specii, care sunt adesea victime ale capturilor accidentale și în cazul cărora rata mortalității este legată în mod special de anumite practici de pescuit, precum și să restabilească echilibrele instituționale prevăzute de Regulamentul 1380/2013.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Recomandarea ICCAT privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului. Prezentul regulament nu include dispoziții referitoare la un astfel de plan multianual.

(7)  Recomandarea ICCAT privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului, abrogat prin Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European șial Consiliului . Prezentul regulament nu include dispoziții referitoare la un astfel de plan multianual.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  De asemenea, prezentul regulament nu se referă la posibilitățile de pescuit stabilite de ICCAT, deoarece articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor și cele privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit sunt adoptate de Consiliu.

(8)  De asemenea, prezentul regulament nu se referă la posibilitățile de pescuit stabilite de ICCAT, deoarece articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor și cele privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit sunt adoptate de Consiliu, la propunerea Comisiei. Alocarea ulterioară de către statele membre pentru proprietarii de nave sau uneltele de pescuit ar trebui să fie efectuată în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pe baza unor criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a oferi stimulente pentru navele de pescuit care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului, precum un consum redus de energie sau o deteriorare limitată a habitatelor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Actele delegate și actele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere integrării viitoarelor recomandări ale ICCAT în dreptul Uniunii prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În vederea încorporării rapide în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări obligatorii ale recomandărilor ICCAT, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(10)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale anexelor la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  navelor de pescuit ale Uniunii și navelor Uniunii care practică pescuitul recreativ, care își desfășoară activitatea în zona convenției ICCAT și, în cazul transbordărilor, de asemenea în afara zonei convenției ICCAT dacă acestea transbordează specii capturate în zona respectivă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  navelor din țări terțe care sunt inspectate în porturile din statele membre și care transportă specii ICCAT sau produse din pește provenite de la astfel de specii care nu au fost debarcate sau transbordate anterior în porturi.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  navelor de pescuit și ambarcațiunilor pentru pescuitul recreativ ale țărilor terțe care pescuiesc în apele Uniunii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „pescuit recreativ” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice marine vii în scop recreativ, turistic sau sportiv;

(9)  „pescuit recreativ” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele biologice marine în scop recreativ, turistic sau sportiv;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 4 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  „pescuit INN” înseamnă activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate;

(24)  „pescuit INN” înseamnă activități de pescuit astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului;

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre eliberează autorizații pentru navele care se află sub pavilionul lor și care sunt utilizate pentru orice tip de sprijin acordat navelor menționate la alineatul (1).

2.  Statele membre eliberează autorizații pentru navele auxiliare care se află sub pavilionul lor și care sunt utilizate pentru orice tip de sprijin acordat navelor menționate la alineatul (1).

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, navelor de pescuit de mari dimensiuni care nu sunt înscrise în registrul ICCAT al navelor autorizate să pescuiască ton tropical le este interzis să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze, să transporte, să transfere sau să prelucreze ton tropical din zona convenției ICCAT.

3.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, navelor de pescuit de mari dimensiuni care nu sunt înscrise în registrul ICCAT al navelor autorizate să pescuiască ton tropical le este interzis să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze, să transporte, să prelucreze sau să debarce ton tropical din zona convenției ICCAT.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să îmbunătățească cunoștințele referitoare la caracteristicile DAP, la caracteristicile balizelor, la pescuitul cu DAP, inclusiv efortul de pescuit, și la efectele asociate asupra speciilor vizate și nevizate;

(a)  să îmbunătățească cunoștințele referitoare la caracteristicile DAP, la caracteristicile balizelor, la pescuitul cu DAP, inclusiv efortul de pescuit, și la efectele de mediu asociate asupra speciilor vizate și nevizate;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să reducă și să limiteze efectele DAP și ale pescuitului cu DAP asupra ecosistemului, inclusiv, dacă este cazul, prin acționarea asupra diferitelor componente ale mortalității prin pescuit (de exemplu, numărul de DAP instalate, inclusiv numărul de operațiuni de pescuit cu DAP desfășurate de navele cu plase pungă, capacitatea de pescuit, numărul de nave auxiliare).

(c)  să reducă și să limiteze efectele DAP și ale pescuitului cu DAP asupra ecosistemului și asupra celor mai vulnerabile specii, în special prin acționarea asupra diferitelor componente ale mortalității prin pescuit (de exemplu, numărul de DAP instalate, inclusiv numărul de operațiuni de pescuit cu DAP desfășurate de navele cu plase pungă, capacitatea de pescuit, numărul de nave auxiliare).

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  structura de suprafață a DAP fie nu este acoperită de niciun material, fie este acoperită doar cu un material care implică un risc minim de încurcare a speciilor nevizate;

(a)  structura de suprafață a DAP și componentele de sub apă fie nu sunt acoperite de niciun material, fie sunt acoperite doar cu un material care nu implică niciun risc de încurcare a speciilor nevizate;

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În procesul de proiectare a DAP, ar trebui să se acorde prioritate materialelor biodegradabile, în vederea eliminării graduale a DAP fabricate din materiale care nu sunt biodegradabile până în 2018.

2.  În procesul de proiectare a DAP, ar trebui să se folosească materiale biodegradabile, în vederea eliminării graduale a DAP fabricate din materiale care nu sunt biodegradabile până în 2018.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dacă vizita este urmată de o operațiune, rezultatele acestei operațiuni în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii.

(f)  dacă vizita este urmată de o operațiune, rezultatele acestei operațiuni în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii. Dacă vizita nu este urmată de o operațiune, se menționează motivul.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care secretarul executiv al ICCAT notifică Comisiei o posibilă încălcare de către navele de pescuit ale Uniunii a dispozițiilor articolului 7 alineatul (3) și ale articolului 14 alineatele (1) și (2), Comisia informează fără întârziere statul membru de pavilion. Statul membru de pavilion investighează imediat situația și, dacă nava pescuiește cu obiecte care ar putea afecta agregarea peștilor, inclusiv cu DAP, acesta solicită navei să înceteze pescuitul și, dacă este necesar, să părăsească zona fără întârziere. Statul membru de pavilion raportează fără întârziere Comisiei rezultatele investigației sale și măsurile corespunzătoare luate. Comisia transmite aceste informații statului costier și secretarului executiv al ICCAT.

În cazul în care secretarul executiv al ICCAT notifică Comisiei o posibilă încălcare de către navele de pescuit ale Uniunii a dispozițiilor articolului 7 alineatul (3) și ale articolului 14 alineatele (1) și (2), Comisia informează fără întârziere statul membru de pavilion. Statul membru de pavilion investighează imediat situația și, dacă nava pescuiește cu obiecte care ar putea afecta agregarea peștilor, inclusiv cu DAP, acesta solicită navei să înceteze pescuitul și să părăsească zona fără întârziere. Statul membru de pavilion raportează fără întârziere Comisiei rezultatele investigației sale și măsurile corespunzătoare luate. Comisia transmite aceste informații statului costier și secretarului executiv al ICCAT.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre menționate la alineatul (1) iau măsurile adecvate pentru a se asigura că exemplarele de marlin albastru și de marlin alb sunt eliberate astfel încât să li se ofere șanse maxime de supraviețuire.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 28 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În momentul în care un stat membru și-a epuizat cota, acesta se asigură că debarcările de exemplare de marlin albastru și de marlin alb care sunt moarte la momentul aducerii la bord nu vor fi vândute sau introduse pe piață.

În momentul în care un stat membru și-a epuizat cota, acesta se asigură că debarcările de exemplare de marlin albastru și de marlin alb care sunt moarte la momentul aducerii la bord nu vor fi vândute sau introduse pe piață, ci vor putea fi utilizate ca material de studiu în cercetările științifice.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea interdicției generale a practicii de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor și aruncare a corpului rechinilor în mare, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre depun toate eforturile pentru a reduce mortalitatea prin pescuit în cadrul activităților de pescuit vizând rechinii mako din Atlanticul de Nord și raportează anual Comisiei cu privire la progresele înregistrate, în cadrul raportului anual menționat la articolul 70.

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a reduce mortalitatea prin pescuit în cadrul activităților de pescuit vizând rechinii mako din Atlanticul de Nord și raportează anual Comisiei cu privire la progresele înregistrate, în cadrul raportului anual menționat la articolul 70.

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  eșantioanele biologice sunt colectate numai de la exemplare care sunt moarte în momentul aducerii la bord a capturii;

(a)  eșantioanele biologice sunt colectate numai de la exemplare care sunt moarte în momentul aducerii la bord a capturii. Acestea sunt identificate în mod clar și precis;

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Rezultatele studiilor de cercetare menționate la alineatul (1) litera (b) sunt publicate imediat ce sunt disponibile.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  statele membre de pavilion ale navelor care solicită această derogare informează Comisia cu privire la descoperirile științifice rezultate din prezența observatorilor pe aceste nave.

(c)  statele membre de pavilion ale navelor care solicită această derogare informează Comisia cu privire la descoperirile științifice rezultate din prezența observatorilor pe aceste nave cât mai curând posibil. După primirea rezultatelor în cauză, Comisia le pune la dispoziția publicului.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Navele cu paragate colectează și furnizează statului membru de pavilion informații privind interacțiunile cu păsări marine, inclusiv capturile accidentale. Statele membre transmit aceste informații Comisiei până la data de 30 iunie a fiecărui an. Comisia transmite mai departe aceste informații Secretariatului ICCAT, fără întârziere.

1.  Navele cu paragate colectează și furnizează statului membru de pavilion informații privind interacțiunile cu păsări marine, inclusiv capturile accidentale. Statele membre transmit aceste informații Comisiei până la data de 30 iunie a fiecărui an. Comisia transmite mai departe aceste informații Secretariatului ICCAT, fără întârziere, și le pune la dispoziția publicului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Navele cu plase pungă evită încercuirea țestoaselor marine și eliberează țestoasele marine încercuite sau încurcate, inclusiv în DAP. Acestea raportează statului membru de pavilion interacțiunile dintre plasele pungă sau DAP și țestoasele marine.

1.  Navele cu plase pungă evită încercuirea țestoaselor marine și eliberează țestoasele marine încercuite sau încurcate, inclusiv în DAP. Acestea raportează statului membru de pavilion interacțiunile dintre plasele pungă sau DAP și țestoasele marine. Anumite practici de pescuit în apropierea țărmului care au un impact semnificativ asupra ecosistemului fragil al țestoaselor marine sunt evitate în perioadele în care acestea își depun ouăle.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Navele pelagice cu paragate transportă la bord și utilizează echipamente pentru manipularea, descurcarea și eliberarea în condiții de siguranță a țestoaselor marine, astfel încât să li se ofere șanse maxime de supraviețuire.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre instruiesc pescarii respectivi în domeniul tehnicilor de manipulare și eliberare în condiții de siguranță.

4.  Statele membre furnizează pescarilor respectivi mijloacele necesare pentru a urma formări privind tehnicile de manipulare și eliberare în condiții de siguranță.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre colectează și raportează Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, informațiile privind interacțiunile dintre flota acestora și țestoasele marine în cadrul pescuitului ICCAT, în funcție de tipul de unelte de pescuit folosite. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT până la data de 31 iulie. Aceste informații cuprind:

1.  Statele membre colectează și raportează Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, informațiile privind interacțiunile dintre flota acestora și țestoasele marine în cadrul pescuitului ICCAT, în funcție de tipul de unelte de pescuit folosite. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT până la data de 31 iulie și le pune simultan la dispoziția publicului. Aceste informații cuprind:

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ratele capturilor, caracteristicile uneltelor de pescuit, perioade și locuri, specii vizate și starea exemplarelor la care se renunță (și anume, aruncate înapoi în mare moarte sau eliberate vii);

(a)  ratele capturilor, caracteristicile uneltelor de pescuit, perioade și locuri, specii vizate și starea exemplarelor recuperate, iar, în cazul în care există exemplare moarte, este obligatoriu ca acestea să fie predate autorităților portuare, atât pentru a împiedica comercializarea ilegală a acestora, cât și în scopuri statistice; pescarii care predau în aceste condiții carcase de țestoase marine nu fac obiectul sancțiunilor prevăzute în cazul celor care capturează țestoase marine;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  natura blocării în cârlige sau a încurcării (inclusiv cu DAP), tipul de momeală, dimensiunea cârligului și tipul de cârlig și dimensiunea țestoaselor marine.

(c)  natura blocării în cârlige sau a încurcării, tipul de momeală, dimensiunea cârligului sau a dispozitivului și tipul de cârlig și dimensiunea țestoaselor marine.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Capitolul VIIa

 

Articolul 42a

 

Alocarea posibilităților de pescuit

 

Principii generale

 

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun, statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice și, de asemenea, fac eforturi pentru a asigura o distribuție echitabilă a cotelor naționale între diferitele segmente de flotă, ținând seama în special de pescuitul tradițional și artizanal, și pentru a oferi stimulente navelor de pescuit din Uniune care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Observatorul ICCAT are sarcina de a verifica conformitatea cu prezentul capitol și, în special, dacă cantitățile transbordate sunt în concordanță cu capturile raportate în declarația de transbordare ICCAT și cu capturile înregistrate în jurnalul de pescuit al navei.

2.  Fără a aduce atingere articolului 73 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, observatorul ICCAT are sarcina de a verifica conformitatea cu prezentul capitol și, în special, dacă cantitățile transbordate sunt în concordanță cu capturile raportate în declarația de transbordare ICCAT și cu capturile înregistrate în jurnalul de pescuit al navei.

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre garantează faptul că observatorii au urmat formarea necesară și sunt autorizați înainte de detașarea lor pe nave. Observatorii dețin următoarele calificări și îndeplinesc următoarele condiții:

Statele membre garantează faptul că observatorii au urmat formarea necesară, dețin competențe specifice și sunt autorizați înainte de detașarea lor pe nave. Observatorii dețin următoarele calificări și îndeplinesc următoarele condiții:

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre garantează utilizarea de protocoale solide de colectare a datelor, inclusiv, dacă este necesar, utilizarea de fotografii sau camere de filmat.

2.  Statele membre garantează utilizarea de protocoale solide de colectare a datelor, de metode și instrumente specifice, inclusiv, dacă este necesar, utilizarea de fotografii sau camere de filmat.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport anual pentru anul calendaristic precedent, conținând informații cu privire la activitățile de pescuit, cercetare, statistică, gestionare, inspecție și oricare alte informații suplimentare, după caz.

1.  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport anual pentru anul calendaristic precedent, conținând informații cu privire la activitățile de pescuit, cercetare, statistică, gestionare, inspecție și combaterea pescuitului INN, precum și orice alte informații suplimentare, după caz.

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia compilează informațiile primite și le transmite către ICCAT fără întârziere.

3.  Comisia compilează informațiile primite, le transmite ICCAT fără întârziere și le pune la dispoziția publicului.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 72 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a pune în aplicare în dreptul Uniunii modificări ale recomandărilor ICCAT existente, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica:

Pentru a pune în aplicare în dreptul Uniunii modificări ale recomandărilor ICCAT existente și în măsura în care modificările legislației UE nu depășesc ceea ce este menționat în recomandările ICCAT, Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 72.

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 72.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT)

Referințe

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

22.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

22.6.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Renata Briano

13.9.2016

Examinare în comisie

27.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Keller, Arne Lietz

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4

-

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT)

Referințe

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Data prezentării la PE

17.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

PECH

22.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

ENVI

22.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gabriel Mato

13.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2016

10.11.2016

27.2.2017

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew

Data depunerii

27.4.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate