Postopek : 2016/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0173/2017

Predložena besedila :

A8-0173/2017

Razprave :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Glasovanja :

PV 03/10/2017 - 4.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0363

POROČILO     ***I
PDF 880kWORD 95k
27.4.2017
PE 594.038v03-00 A8-0173/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Gabriel Mato

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0401),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0224/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0173/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Priporočilo ICCAT o večletnem načrtu za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je bilo izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 302/2009. Ta uredba ne zajema takega večletnega načrta za obnovo staleža.

(7)  Priporočilo ICCAT o večletnem načrtu za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je bilo izvedeno z Uredbo (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta uredba ne zajema takega večletnega načrta za obnovo staleža.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta uredba prav tako ne zajema ribolovnih možnosti, ki jih določi ICCAT, saj člen 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti sprejme Svet.

(8)  Svet državam članicam dodeli ribolovne možnosti, ki jih določi ICCAT, na podlagi člena 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, države članice pa lastnikom plovil v skladu z načeli iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in člena 8 Uredbe (EU) 2016/1627, ki določata uporabo preglednih in objektivnih meril, tudi okoljskih, socialnih in ekonomskih, ter nadaljnjo dodelitev s strani držav članic lastnikom plovil ali na podlagi ribolovnega orodja. Države članice si morajo prizadevati za spodbude ribiškim plovilom, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje, kot sta manjša poraba energije ali škoda za habitate. To bi moralo vključevati zlasti spodbujanje priobalnega ribolova ter uporabe ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in imajo manjši vpliv na okolje, vključno z orodji in tehnikami, ki se uporabljajo pri tradicionalnem in obrtnem ribolovu in prispevajo k primernemu življenjskemu standardu lokalnih gospodarstev.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Zakonodaja Unije bi se morala omejiti le na prenos priporočil ICCAT, da bi bili ribiči iz Unije in tretjih držav deležni enakih pogojev in bi se zagotovilo, da so pravila sprejemljiva za vse.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Delegirani in izvedbeni akti iz te uredbe ne bi smeli ovirati prenosa prihodnjih priporočil ICCAT v zakonodajo Unije z rednim zakonodajnim postopkom.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Priporočila ICCAT, skupaj s pravili iz Uredbe (ES) št. 1224/2009, omogočajo plovilom za pelagični ribolov s parangali pretovarjanje na morju v vodah zunaj Unije, a znotraj območja ICCAT. Vendar bi morala Unija to vprašanje resno in redno obravnavati v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, da bi prepoved Unije veljala za vse vode.

Obrazložitev

Pretovarjanje na morju je eden od poglavitnih razlogov za pomanjkanje preglednosti v ribištvu na sploh, ki omogoča nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov. Večkrat ga izvajajo tuje flote, ki imajo nizke okoljske in socialne standarde ali jih sploh nimajo. Medtem ko je treba natančno prenesti ustrezno priporočilo ICCAT, ki plovilom za pelagični ribolov s parangali omogoča pretovarjanje, bi si morala Evropska komisija pri regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva še nadalje prizadevati za ukinitev te prakse.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ribiška plovila tretjih držav in plovila tretjih držav, ki izvajajo rekreacijski ribolov in delujejo v vodah Unije.

Obrazložitev

Ta uredba bi morala veljati tudi za plovila tretjih držav.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, se uporabljajo poleg tistih iz uredb (ES) št. 1224/2009 in (ES) št. 1005/2008.

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba navesti, da ostajajo veljavne uredbe o vzpostavitvi nadzora in o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, ki so nezakonite, neprijavljene ali zakonsko neurejene;

(24)  „nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, ki so nezakonite, neprijavljene ali zakonsko neurejene, kot so opredeljene v členu 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 4 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  „seznam ICCAT o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu“ pomeni seznam plovil, ki plujejo pod zastavo nepogodbenic, za katere ICCAT meni, da so opravljala nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov;

(25)  „seznam ICCAT o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu“ pomeni seznam plovil, za katera ICCAT meni, da so opravljala nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov;

Obrazložitev

Seznam ICCAT o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu bi moral vključevati vsa plovila, ki izvajajo tovrstni ribolov, ne glede na to, ali so pogodbenice ICCAT ali ne.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice izdajo dovoljenja plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in se uporabljajo za vse vrste podpore plovilom, navedenim v odstavku 1.

2.  Države članice izdajo dovoljenja podpornim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in se uporabljajo za vse vrste podpore plovilom, navedenim v odstavku 1.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Plovila, ki ciljno lovijo veleokega tuna na območju Konvencije ICCAT, lahko nadomestijo le plovila enake ali manjše zmogljivosti.

črtano

Obrazložitev

Ta določba ni vključena v ustrezno priporočilo ICCAT.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  če obisku sledi sklop ribolovnih operacij, izidi sklopa ribolovnih operacij v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega ali zavrženega mrtvega ali živega.

(f)  če obisku sledi sklop ribolovnih operacij, izidi sklopa ribolovnih operacij v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega ali zavrženega mrtvega ali živega, ali razlog, zakaj obisku ne sledi sklop ribolovnih operacij (na primer ni dovolj rib ali so ribe premajhne).

Obrazložitev

Ta določba je vključena v priporočilo ICCAT 2015-01, odstavek 21 (vi).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki lovijo severnoatlantsko mečarico, Komisiji predložijo svoje načrte upravljanja vsako leto do 15. avgusta. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 15. septembra vsako leto.

Države članice, ki jim je bila dodeljena kvota in katerih plovila lovijo severnoatlantsko mečarico, Komisiji predložijo svoje načrte upravljanja vsako leto do 15. avgusta. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 15. septembra vsako leto.

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba navesti, da morajo tiste države članice, ki jim je bila dodeljena kvota, predložiti načrte upravljanja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice vsako leto do 1. januarja elektronsko in v obliki, določeni v Smernicah za predložitev podatkov in informacij, ki jih zahteva ICCAT, predložijo naslednje:

2.  Države članice vsako leto do 1. januarja v obliki, določeni v Smernicah za predložitev podatkov in informacij, ki jih zahteva ICCAT, predložijo naslednje:

Obrazložitev

V priporočilu ICCAT 2013-04, točka 1, ni navedeno, da je treba podatke predložiti v elektronski obliki.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200616 je največje število trnkov, ki jih lahko nastavijo ali vzamejo na krov plovila, ki ciljno lovijo mečarico, določeno na 2 800 trnkov.

1.  Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 je največje število trnkov, ki jih lahko nastavijo ali vzamejo na krov plovila, ki ciljno lovijo mečarico, določeno na 2 800 trnkov. Lahko se dovoli tudi drugi komplet pripravljenih trnkov za ribolovna potovanja, ki trajajo več kot 2 dni, če je ustrezno pritrjen in spravljen v podpalubju tako, da ga ni mogoče takoj uporabiti.

Obrazložitev

To možnost omogoča priporočilo ICCAT 2013-04, odstavek 9.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice iz odstavka 1 sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se sinje in bele jadrovnice izpustijo na način, ki kar najbolj omogoča njihovo preživetje.

2.  Države članice iz odstavka 1 sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se sinje in bele jadrovnice izpustijo na način, ki kar najbolj poveča možnosti za njihovo preživetje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice spodbujajo uporabo enonitne stranske vrvice na vrtljivkah za lažje vračanje živih sinjih in belih jadrovnic v vodo.

črtano

Obrazložitev

Ta določba ni vključena v priporočilo ICCAT 2015-05, odstavek 2.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko je država članica porabila svojo kvoto, država članica zagotovi, da se iztovor sinjih in belih jadrovnic, ki so mrtve, ko se privedejo ob ladijski bok, ne prodajo ali dajo v promet.

Ko je država članica porabila svojo kvoto, zagotovi, da se iztovor sinjih in belih jadrovnic, ki so mrtve, ko se privedejo ob ladijski bok, ne prodajo ali dajo v promet, lahko pa se jih uporabi za znanstvene raziskave. Ti iztovori se ne štejejo v omejitve države članice, ki jih določa odstavek 1 priporočila ICCAT 2015-05, pod pogojem, da je prepoved jasno razložena v letnem poročilu iz člena 70.

Obrazložitev

To omogoča odstavek 2 priporočila ICCAT 12-04.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice izvajajo raziskave na vrstah morskih psov, ujetih na območju Konvencije ICCAT, da bi izboljšale selektivnost ribolovnega orodja, da bi odkrile morebitna območja odraščanja ter preučile čas zapore in zaporo območja ter druge ukrepe, kot je primerno. Takšne raziskave zagotavljajo informacije o ključnih bioloških in ekoloških parametrih, življenjskem krogu in vedenjskih lastnostih, kot tudi o odkrivanju morebitnih območij parjenja, izleganja in odraščanja.

2.  Države članice, če je mogoče, izvajajo raziskave na vrstah morskih psov, ujetih na območju Konvencije ICCAT, da bi izboljšale selektivnost ribolovnega orodja, da bi odkrile morebitna območja odraščanja ter preučile čas zapore in zaporo območja ter druge ukrepe, kot je primerno. Takšne raziskave zagotavljajo informacije o ključnih bioloških in ekoloških parametrih, življenjskem krogu in vedenjskih lastnostih, kot tudi o odkrivanju morebitnih območij parjenja, izleganja in odraščanja.

Obrazložitev

Izraz „če je mogoče“ je prisoten v naslednjih priporočilih ICCAT: 2004-10 odstavek 8, 2007-06, odstavek 4, 2009-07, odstavek 5, 2010-08, odstavek 5.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje dela ali celotnega trupa atlantskega morskega psa je prepovedano.

1.  Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje dela ali celotnega trupa svilnatega morskega psa, ujetega v povezavi z ribolovom ICCAT, je prepovedano.

Obrazložitev

Predvideno v priporočilu ICCAT 2015-06, odstavek 1.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice si prizadevajo za zmanjšanje ribolovne umrljivosti pri ciljnem ribolovu na severnoatlatski mako in o napredku poročajo Komisiji na letni osnovi v letnem poročilu iz člena 70.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje ribolovne umrljivosti pri ciljnem ribolovu na severnoatlantski mako in o napredku vsako leto poročajo Komisiji v letnem poročilu iz člena 70.

Obrazložitev

Predvideno v priporočilu ICCAT 2007-06, odstavek 2.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  biološki vzorci se odvzamejo v okviru raziskovalnega projekta, priglašenega Stalnemu odboru ICCAT za raziskave in statistiko in razvijajo ob upoštevanju priporočenih raziskovalnih prednostnih nalog navedenega odbora;

(b)  biološki vzorci se odvzamejo v okviru raziskovalnega projekta, priglašenega Stalnemu odboru ICCAT za raziskave in statistiko in razvijajo ob upoštevanju priporočenih raziskovalnih prednostnih nalog navedenega odbora. Če je mogoče, raziskovalni projekt vključuje dokument, ki natančno opisuje njegov cilj, metodologije, ki bodo uporabljene, število in vrsto vzorcev, ki jih je treba zbrati, časovno-prostorsko porazdelitev vzorcev in časovni razpored dejavnosti, ki jih je treba izvesti;

Obrazložitev

Vključeno v odstavek 1 priporočila ICCAT 2013-10.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Še en drog za plašilne vrvi in plašilna vrv se uporabita v času, ko je ptic veliko ali so zelo dejavne.

3.  Če je to smiselno, se v času, ko je ptic veliko ali so zelo dejavne, uporabita še en drog za plašilne vrvi in plašilna vrv.

Obrazložitev

Predvideno v priporočilu ICCAT 2007-07, odstavek 4, alinea 3.

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Plovila za pelagični ribolov s parangali imajo na krovu in uporabljajo opremo za varno ravnanje, rešitev iz mreže in izpustitev morskih želv na način, ki omogoča največ možnosti za preživetje.

2.  Plovila za pelagični ribolov s parangali imajo na krovu in uporabljajo opremo za varno ravnanje, rešitev iz mreže in izpustitev morskih želv na način, ki največ poveča možnosti za preživetje.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Naslov II – poglavje VII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poglavje VIIa

 

Dodeljevanje ribolovnih možnosti za staleže modroplavutega tuna in mečarice

 

Člen 42a

 

Splošno načelo

 

Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti a staleže modroplavutega tuna in mečarice uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si prizadevajo tudi za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, pri čemer posebno pozornost namenjajo tradicionalnemu in obrtniškemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so opazovalci opravili potrebno usposabljanje in so bili odobreni pred začetkom opravljanj nalog. Opazovalci imajo naslednje kvalifikacije:

Države članice zagotovijo, da so opazovalci opravili potrebno usposabljanje, so ustrezno kvalificirani in so bili odobreni pred začetkom opravljanj nalog. Opazovalci imajo naslednje kvalifikacije:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Naslov III – poglavje VI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadzor nad plovili tretjih držav v pristaniščih držav članic

Nadzor nad ribiškimi plovili tretjih držav v pristaniščih držav članic

Obrazložitev

Pojasni se, da gre za ribiška plovila. Predvideno v priporočilu ICCAT 2012-07, odstavka 7 in 9.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo letno poročilo za prejšnje koledarsko leto, ki vsebuje informacije o ribištvu, raziskavah, statistiki, upravljanju, dejavnostih inšpekcije in morebitne dodatne informacije, kot je primerno.

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo letno poročilo za prejšnje koledarsko leto, ki vsebuje informacije o ribištvu, raziskavah, statistiki, upravljanju, dejavnostih inšpekcije in preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova in morebitne dodatne informacije, kot je primerno.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vključitev sprememb obstoječih priporočil ICCAT v zakonodajo Unije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spreminjanje:

Če je treba, se za vključitev sprememb obstoječih priporočil ICCAT v zakonodajo Unije, ki postanejo zavezujoča za Unijo, in če spremembe zakonodaje Unije ne presegajo priporočil ICCAT, na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spreminjanje:

Obrazložitev

Komisijo bi bilo treba pooblastiti za spremembo te uredbe prek delegiranih aktov v posebnih primerih in le ko gre za izvajanje priporočil ICCAT.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsi predlogi sprememb, sprejeti v skladu z odstavkom 1, se strogo omejijo le na prenos sprememb k priporočilom ICCAT v zakonodajo Unije.

Obrazložitev

Natančno je treba omejiti pooblastilo Komisije za spreminjanje te uredbe prek delegiranih aktov.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 72 se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 72 se Komisiji podeli za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Natančno je treba omejiti pooblastilo Komisije za spreminjanje te uredbe prek delegiranih aktov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

(1)

UL C 34, 2.2.2017, str. 142.


OBRAZLOŽITEV

OZADJE predloga

Cilj skupne ribiške politike (SRP), kot je določen v Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, je zagotoviti izkoriščanje morskih bioloških virov, ki ustvarja dolgotrajno okoljsko, gospodarsko in socialno vzdržnost.

Evropska unija je od 14. novembra 1997 pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev atlantskega tuna (Konvencija ICCAT).

Konvencija ICCAT določa okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju tunov in tunom podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih z ustanovitvijo Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: ICCAT).

ICCAT je pristojna za sprejemanje obvezujočih priporočil o ohranjanju in upravljanju ribištva v okviru njenih pristojnosti. Ti akti so v bistvu naslovljeni na pogodbenice ICCAT, vendar vsebujejo tudi obveznosti za zasebne subjekte (na primer poveljnike ribiških plovil). Priporočila ICCAT začnejo veljati šest mesecev po sprejetju in jih je, kar zadeva EU, treba prenesti v pravo Unije.

VSEBINA predloga

Namen predloga je v zakonodajo EU prenesti ohranitvene, nadzorne in izvršilne ukrepe, ki jih sprejme Mednarodna komisija za ohranitev tunov (ICCAT) v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih. Ta predlog prenosa se nanaša na ukrepe, ki jih je sprejela ICCAT od leta 2008, z izjemo večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ki je predmet ločenega postopka prenosa.

Namen predloga je prenos 28 priporočil ICCAT. Predlog obsega predvsem vse nadzorne ukrepe, ki presegajo tiste v uredbah o vzpostavitvi nadzora in o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu. Novo zakonodajno besedilo združuje nadzorne in ohranitvene ukrepe, ki so jih do sedaj urejali ločeni akti (prve Uredba 1936/2001 in druge Uredba 520/2007). S spremembo Uredbe 1984/2003 se vključijo tudi statistični ukrepi za mečarice in veleoke tune.

Glavni elementi predloga so naslednji:

Predmet urejanja in področje uporabe: nova uredba velja za ribiška plovila Unije, ki lovijo na območju Konvencije ICCAT, ali v primeru pretovarjanja zunaj območja Konvencije ICCAT za vrste, ulovljene na območju Konvencije ICCAT. Velja tudi za plovila tretjih držav, ki se pregledajo v pristaniščih držav članic in ki imajo na krovu vrste ICCAT ali ribje proizvode, ki prihajajo iz vrst, ki niso bile predhodno iztovorjene ali pretovorjene v pristaniščih.

Upravljalni ukrepi ICCAT: upravljalni ukrepi ICCAT so razdeljeni v 7 poglavij po posameznih vrstah: (i) tropski tuni, (ii) severnoatlantski beli tun, (iii) mečarica (atlantska mečarica in sredozemska mečarica) (iv) sinja in bela jadrovnica, (v) morski psi, morske ptice (kot prilov) in (vii) želve (kot prilov).

Splošni ukrepi za nadzor in spremljanje:

Predlog vsebuje ukrepe za:

–  evidenco ICCAT o velikih plovilih, tj. seznam velikih ribiških plovil z dovoljenjem za ciljni ribolov vrst ICCAT na območju Konvencije ICCAT, ki ga vodi sekretariat ICCAT;

–  najem;

–  nadzor ulova ter zlasti upoštevanje kvot in zahtev glede najmanjše velikosti, vzorčenje ulova ter obveščanje o ulovu in ribolovnem naporu;

–  pretovarjanje;

–  programe znanstvenega opazovanja;

–  spremljanje flot tretjih držav;

–  postopek v primeru kršitve ohranitvenih in upravljalnih ukrepov ICCAT in spremljanje flot s seznama ICCAT o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu.

Stališče poročevalca

Običajno zagovarjam dosleden prenos priporočil, da se izvajalcem dejavnosti zagotovijo enotni pogoji delovanja. Če želimo imeti podporo ribičev, je treba vsem zagotoviti enake pogoje.

V tem primeru je Komisija zelo natančno prenesla ustrezna priporočila ICCAT, razen v nekaj posebnih primerih, in sicer:

a) področje uporabe uredbe iz člena 2 mora vključevati tudi ribiška plovila tretjih držav;

b) člen 4(25) o opredelitvi seznama ICCAT o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu se ne bi smel nanašati le na plovila nepogodbenic ICCAT, ampak tudi na plovila pogodbenic;

c) v členu 7 Evropska komisija za primer tropskega tuna določa omejitev za nadomestna plovila: imeti morajo enako ali manjšo zmogljivost. Ta omejitev se nahaja v priporočilu 14-01, ki ni več veljavno (nadomestilo ga je priporočilo 15-01, kamor pa ta ukrep ni bil vključen). Zaradi skladnosti z veljavnimi priporočili ICCAT bi bilo treba to določbo umakniti.

Zato za navedene primere predlagam posebne predloge sprememb, v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno v ICCAT.

Med najspornejšimi elementi tega predloga je dovoljenje za pretovarjanje v vodah ICCAT za plovila za pelagični ribolov s parangali, ne glede na določbe zakonodaje EU, ki urejajo to področje. Pretovarjanje na morju je v vodah EU prepovedano za vse ladje (vključno s plovili tretjih držav), da se preprečijo nezakonite prakse (člen 20 Uredbe št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzora). Evropska zakonodaja in priporočila ICCAT so si izrazito protislovni. Prenos priporočil ICCAT pomeni, da evropska plovila lahko pretovarjajo na morju na območju ICCAT, pod pogojem, da se ta dejavnost ne izvaja v vodah EU.

Poleg tega, ko gre za vode zunaj EU, člen 4 Uredbe o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko nedovoljenem ribolov (1005/2008) prepoveduje le pretovarjanje s plovil tretjih držav na plovila EU, razen če so ribiška plovila registrirana kot transportna plovila pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva. Uredba o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko nedovoljenem ribolov ne prepoveduje pretovarjanja z evropskega plovila na transportno plovilo tretje države ali med plovili EU. V teh primerih prevlada ureditev, ki jo je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

V praksi to pomeni, da nobeno plovilo EU ne opravlja pretovarjanja na morju v vodah zunaj EU, ki pripadajo območju ICCAT. Vendar se to dogaja v Tihem oceanu.

Poročevalec je naklonjen natančnemu prenosu priporočil ICCAT, da ne pride do diskriminacije evropskih flot v odnosu do flot tretjih držav. Vendar poziva Evropsko komisijo, naj to vprašanje resno in redno obravnava v okviru regionalnih organizacij, da bi prepoved EU veljala za vse vode.

Z delovanjem v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva je treba prepričati tretje države, naj se na tem področju ravnajo po standardih EU.

Pretovarjanje na morju je eden od poglavitnih razlogov za pomanjkanje preglednosti v ribištvu na sploh, ki omogoča nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov. Večkrat ga izvajajo tuje flote, ki imajo nizke okoljske in socialne standarde ali jih sploh nimajo.

Ribiški sektor EU si v okviru različnih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva že mnogo let prizadeva za prepoved te prakse. Želimo, da bi si Evropska komisija v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva še nadalje prizadevala za njeno ukinitev.

Na koncu želi poročevalec izraziti svoje nezadovoljstvo zaradi zadnje odločitve pristojne regionalne organizacije, da prvič uvaja TAC (celotni dovoljeni ulov) za mečarico v Sredozemskem morju, ne da bi upoštevala možnosti istočasnega povečanja TAC za modroplavutega tuna za leto 2017, kar bi pomagalo ublažiti posledice takšne odločitve za evropsko floto.

Ne moremo zanikati, da je populacija mečarice zelo upadla, vendar se je na drugi strani stalež tunov odločno izboljšal, kar bi upravičilo večji TAC za flote, ki lovijo modroplavutega tuna.

V vsakem primeru poročevalec poudarja, da je treba člen 17 temeljne uredbe SRP (1380/2013) o dodeljevanju kvot na nacionalni ravni izvajati tako, da se posebna pozornost nameni tradicionalnemu in obrtnemu ribolovu ter da se namenijo spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (22.3.2017)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Pripravljavka mnenja: Renata Briano

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je prenos upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se nanašajo na ribolov določenih izrazito selivskih vrst rib, ki jih je sprejela Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), katere pogodbenica je od leta 1997 tudi Evropska unija.

Komisija je predlagala prenos priporočil ICCAT, sprejetih od leta 2008, s pristopom, katerega cilj je trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov, v skladu s skupno ribiško politiko (SRP). Pripravljavka mnenja pa obžaluje, da Komisija ni jasno navedla, katera priporočila je treba prenesti, kar sozakonodajalcema otežuje preverjanje doslednosti in skladnosti glede na pooblastila, ki jih podeljuje Lizbonska pogodba. V uvodni izjavi 9 Komisija namreč razloži, da priporočila ICCAT, sprejeta po letu 2008, uvajajo spremembe za številna priporočila, sprejeta pred tem, in tudi nekaj novih določb, vendar teh določb ne navede natančneje.

Predlog predvideva ukrepe za nekatere morske vrste: tropske tune (veleoki, rumenoplavuti in črtasti tun), atlantski beli tun, mečarica, sinja in bela jadrovnica in nekatere posebno občutljive vrste, kot so morski psi, morske ptice in želve. Ukrepi niso predvideni za navadnega, modroplavutega tuna, ki je predmet ločenega postopka prenosa, ki se je zaključil z zadnjim večletnim načrtom za obnovo staleža, sprejetim leta 2016.

Pripravljavka mnenja meni, da so zlasti pomembna skupna pravila za nadzor, ki zadevajo tudi plovila, ki pod zastavo tretje države priplujejo v pristanišča Unije. Ta uredba razširja področje uporabe tudi nanje, da bi se izognili diskriminaciji v primeru skupnih povodij (na primer v Sredozemlju).

Predlog predvideva tudi vzpostavitev programov znanstvenega opazovanja v pristojnosti držav članic, ki morajo s pomočjo usposobljenih opazovalcev spremljati minimalni delež ribolovnih dejavnosti, da bi izboljšali znanstvena spoznanja ter zagotovili učinkovitost in trajnost prihodnjih ribolovnih dejavnosti. Nekatere določbe je treba uskladiti z Uredbo (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

Nazadnje, v zvezi z inšpekcijskimi pregledi plovil tretjih držav v pristaniščih Unije kot tudi z domnevnimi kršitvami in neskladnostmi se predlog nanaša na Uredbo št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Pripravljavka mnenja meni, da besedilo predloga, ki ima velik okoljski pečat, ne potrebuje bistvenih sprememb.

Predlagane spremembe so torej namenjene večjemu varstvu najbolj ranljivih vrst, ki so pogosto žrtve prilova, njihova smrtnost pa je zlasti povezana z nekaterimi ribolovnimi praksami, ter vzpostavitvi institucionalnega ravnotežja, kot ga določa Uredba št. 1380/2013.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Priporočilo ICCAT o večletnem načrtu za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je bilo izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 302/2009. Ta uredba ne zajema takega večletnega načrta za obnovo staleža.

(7)  Priporočilo ICCAT o večletnem načrtu za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je bilo izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 302/2009, ki jo je razveljavila Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta uredba ne zajema takega večletnega načrta za obnovo staleža.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta uredba prav tako ne zajema ribolovnih možnosti, ki jih določi ICCAT, saj člen 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti sprejme Svet.

(8)  Ta uredba prav tako ne zajema ribolovnih možnosti, ki jih določi ICCAT, saj člen 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti sprejme Svet na predlog Komisije. Države članice bi morale nadaljnjo dodelitev lastnikom plovil ali določitev ribolovnih orodij opraviti v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013, na podlagi preglednih in nepristranskih meril, tudi okoljskih, socialnih in ekonomskih. Države članice bi si morale prizadevati za spodbude ribiškim plovilom, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje, kot sta manjša poraba energije ali škoda za habitate.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Delegirani in izvedbeni akti iz te uredbe ne bi smeli ovirati vključevanja prihodnjih priporočil ICCAT v zakonodajo Unije z rednim zakonodajnim postopkom.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi prihodnje zavezujoče spremembe priporočil ICCAT hitro vključili v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte, s katerimi bo spremenila priloge k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(10)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte, s katerimi bo dopolnila ali spremenila določene nebistvene elemente prilog k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ribiška plovila Unije in plovila Unije, ki izvajajo rekreacijski ribolov, ki delujejo na območju Konvencije ICCAT, in v primeru pretovarjanja tudi zunaj območja Konvencije ICCAT, če pretovarjajo vrste, ulovljene na tem območju;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  plovila tretjih držav, ki se pregledajo v pristaniščih držav članic in ki imajo na krovu vrste ICCAT ali ribje proizvode, ki izvirajo iz takšnih vrst, ki niso bile predhodno iztovorjene ali pretovorjene v pristaniščih.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ribiška plovila tretjih držav in plovila tretjih držav, ki izvajajo rekreacijski ribolov, ki delujejo v vodah Unije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske žive vodne vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(9)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 4 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, ki so nezakonite, neprijavljene ali zakonsko neurejene;

(24)  „nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti , kot so opredeljene v členu 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008;

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice izdajo dovoljenja plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in se uporabljajo za vse vrste podpore plovilom, navedenim v odstavku 1.

2.  Države članice izdajo dovoljenja podpornim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in se uporabljajo za vse vrste podpore plovilom, navedenim v odstavku 1.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 velika ribiška plovila, ki niso v evidenci ICCAT o plovilih z dovoljenjem za tropskega tuna, ne smejo izvajati ribolova, obdržati na krovu, pretovarjati, prevažati, prenašati ali predelovati tropskega tuna na območju Konvencije ICCAT.

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 velika ribiška plovila, ki niso v evidenci ICCAT o plovilih z dovoljenjem za tropskega tuna, ne smejo izvajati ribolova, obdržati na krovu, pretovarjati, prevažati, predelovati ali raztovarjati tropskega tuna na območju Konvencije ICCAT.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izboljšati poznavanje značilnosti naprav za zbiranje rib, značilnosti boj, ribolova z napravami za zbiranje rib, vključno z ribolovnim naporom, ter s tem povezanih vplivov na ciljne in neciljne vrste;

(a)  izboljšati poznavanje značilnosti naprav za zbiranje rib, značilnosti boj, ribolova z napravami za zbiranje rib, vključno z ribolovnim naporom, ter s tem povezanih okoljskih vplivov na ciljne in neciljne vrste;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zmanjšati in omejiti vplive naprav za zbiranje rib in ribolova z napravami za zbiranje rib na ekosistem, vključno, kjer je to primerno, z ukrepanjem glede različnih elementov ribolovne umrljivosti (npr. števila uporabljenih naprav za zbiranje rib, vključno s številom sklopov ribolovnih operacij z napravo za zbiranje rib s strani plovil z zaporno plavarico, ribolovno zmogljivostjo, številom podpornih plovil).

(c)  zmanjšati in omejiti vplive naprav za zbiranje rib in ribolova z napravami za zbiranje rib na ekosistem in na najbolj ranljive vrste, z ukrepanjem zlasti glede različnih elementov ribolovne umrljivosti (npr. števila uporabljenih naprav za zbiranje rib, vključno s številom sklopov ribolovnih operacij z napravo za zbiranje rib s strani plovil z zaporno plavarico, ribolovno zmogljivostjo, številom podpornih plovil).

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  površinska struktura naprave za zbiranje rib ni pokrita z nobenim materialom ali je pokrita samo z materialom, ki pomeni le minimalno tveganje zapletanja neciljnih vrst;

(a)  površinska struktura naprave za zbiranje rib in potopljeni sestavni deli niso pokriti z nobenim materialom ali so pokriti samo z materialom, ki ne predstavlja nevarnosti za zapletanje neciljnih vrst;

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri zasnovi naprav za zbiranje rib bi morali imeti prednost biološko razgradljivi materiali, da bi biološko nerazgradljive naprave za zbiranje rib postopno odpravili do leta 2018.

2.  Pri zasnovi naprav za zbiranje rib je treba uporabljati biološko razgradljive materiale, da bi biološko nerazgradljive naprave za zbiranje rib postopno odpravili do leta 2018.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  če obisku sledi sklop ribolovnih operacij, izidi sklopa ribolovnih operacij v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega ali zavrženega mrtvega ali živega.

(f)  če obisku sledi sklop ribolovnih operacij, izidi sklopa ribolovnih operacij v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega ali zavrženega mrtvega ali živega. Če obisku ne sledi sklop ribolovnih operacij, se za to navede razloge.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če izvršni sekretar ICCAT uradno obvesti Komisijo o morebitni kršitvi člena 7(3) in člena 14(1) in (2) s strani ribiških plovil Unije, Komisija nemudoma obvesti državo članico zastave. Država članica zastave nemudoma preuči razmere, in če plovilo izvaja ribolov v zvezi s predmeti, ki bi lahko vplivali na zbiranje rib, vključno z napravami za zbiranje rib, od plovila zahteva, naj preneha izvajati ribolov, in če je potrebno, nemudoma zapusti območje. Država članica zastave nemudoma poroča Komisiji o rezultatih preiskave in ustreznih sprejetih ukrepih. Komisija te informacije posreduje obalni državi in izvršnemu sekretarju ICCAT.

Če izvršni sekretar ICCAT uradno obvesti Komisijo o morebitni kršitvi člena 7(3) in člena 14(1) in (2) s strani ribiških plovil Unije, Komisija nemudoma obvesti državo članico zastave. Država članica zastave nemudoma preuči razmere, in če plovilo izvaja ribolov v zvezi s predmeti, ki bi lahko vplivali na zbiranje rib, vključno z napravami za zbiranje rib, od plovila zahteva, naj preneha izvajati ribolov in nemudoma zapusti območje. Država članica zastave nemudoma poroča Komisiji o rezultatih preiskave in ustreznih sprejetih ukrepih. Komisija te informacije posreduje obalni državi in izvršnemu sekretarju ICCAT.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice iz odstavka 1 sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se sinje in bele jadrovnice izpustijo na način, ki kar najbolj omogoča njihovo preživetje.

2.  Države članice iz odstavka 1 sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se sinje in bele jadrovnice izpustijo na način, ki kar najbolj poveča možnosti za njihovo preživetje.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko je država članica porabila svojo kvoto, država članica zagotovi, da se iztovor sinjih in belih jadrovnic, ki so mrtve, ko se privedejo ob ladijski bok, ne prodajo ali dajo v promet.

Ko je država članica porabila svojo kvoto, zagotovi, da se iztovor sinjih in belih jadrovnic, ki so mrtve, ko se privedejo ob ladijski bok, ne prodajo ali dajo v promet, lahko pa se jih uporabi za znanstvene raziskave.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev upoštevanja splošne prepovedi prakse rezanja plavuti morskim psom, pri kateri se živalim odstranijo plavuti, trup pa odvrže v morje, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1185/2003.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice si prizadevajo za zmanjšanje ribolovne umrljivosti pri ciljnem ribolovu na severnoatlatski mako in o napredku poročajo Komisiji na letni osnovi v letnem poročilu iz člena 70.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zmanjšanje ribolovne umrljivosti pri ciljnem ribolovu na severnoatlantski mako in o napredku vsako leto poročajo Komisiji v poročilu iz člena 70.

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  biološki vzorci se zberejo samo od živali, ki so mrtve ob izvleku;

(a)  biološki vzorci se zberejo samo od živali, ki so mrtve ob izvleku, in so jasno in natančno identificirane;

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Rezultati raziskav iz člena 1(b) se objavijo takoj, ko so na voljo.

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  države članice zastave plovil, ki uporabljajo to izjemo, obvestijo Komisijo o njihovih znanstvenih ugotovitvah, ki izhajajo iz opazovanja teh plovil.

(c)  države članice zastave plovil, ki uporabljajo to izjemo, čim prej obvestijo Komisijo o njihovih znanstvenih ugotovitvah, ki izhajajo iz opazovanja teh plovil. Ko Komisija prejme rezultate, jih da na voljo javnosti.

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Plovila s parangali zberejo in državi članici zastave predložijo informacije o interakciji z morskimi pticami, vključno z naključnim ulovom. Države članice te informacije predložijo Komisiji do 30. junija vsako leto. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT.

1.  Plovila s parangali zberejo in državi članici zastave predložijo informacije o interakciji z morskimi pticami, vključno z naključnim ulovom. Države članice te informacije predložijo Komisiji do 30. junija vsako leto. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT in jih da na voljo javnosti.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Plovila z zaporno plavarico se izogibajo obkrožanju morskih želv in izpustijo obkrožene morske želve ali morske želve, ki so se zapletle, vključno z napravami za zbiranje rib. O interakciji med zaporno plavarico ali napravami za zbiranje rib in morskimi želvami poročajo svoji državi članici zastave.

1.  Plovila z zaporno plavarico se izogibajo obkrožanju morskih želv in izpustijo obkrožene morske želve ali morske želve, ki so se zapletle, vključno z napravami za zbiranje rib. O interakciji med zaporno plavarico ali napravami za zbiranje rib in morskimi želvami poročajo svoji državi članici zastave. V času odlaganja jajc morskih želv se je treba izogniti nekaterim ribolovnim praksam ob obali, ki pomembno vplivajo na njihov občutljivi ekosistem.

Predlog spremembe   27

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Plovila za pelagični ribolov s parangali imajo na krovu in uporabljajo opremo za varno ravnanje, rešitev iz mreže in izpustitev morskih želv na način, ki omogoča največ možnosti za preživetje.

2.  Plovila za pelagični ribolov s parangali imajo na krovu in uporabljajo opremo za varno ravnanje, rešitev iz mreže in izpustitev morskih želv na način, ki najbolj poveča njihove možnosti za preživetje.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice te ribiče usposobijo glede tehnik za varno ravnanje in izpustitev.

4.  Države članice ribičem zagotovijo ustrezna sredstva za usposabljanje glede tehnik za varno ravnanje in izpustitev.

Predlog spremembe   29

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zbirajo in Komisiji vsako leto do 30. junija sporočijo informacije o interakcijah njihovih flot z morskimi želvami v okviru ribolova ICCAT po vrsti orodja. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 31. julija. Te informacije vključujejo:

1.  Države članice zbirajo in Komisiji vsako leto do 30. junija sporočijo informacije o interakcijah njihovih flot z morskimi želvami v okviru ribolova ICCAT po vrsti orodja. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 31. julija in jih obenem da na voljo javnosti. Te informacije vključujejo:

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  količine ulova, značilnosti ribolovnega orodja, čase in lokacije, ciljne vrste in status ravnanja (tj. zavržene mrtve ali izpuščene žive);

(a)  količine ulova, značilnosti ribolovnega orodja, čase in lokacije, ciljne vrste in v kakšnem stanju so ulovljene, vključno z zahtevo, da se vse mrtve ribe preda pristaniškim organom, da se prepreči nezakonito trgovanje in za potrebe statistike; za ribiče, ki tako predajo trup morske želve, ne veljajo kazni, predvidene za ulov morskih želv;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  naravo ujetja s trnkom ali zapletanja (vključno z napravami za zbiranje rib), vrsto vabe, velikost in vrsto trnka ter velikost živali.

(c)  naravo ujetja s trnkom ali zapletanja, vrsto vabe, velikost in vrsto trnka ali naprave ter velikost živali.

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Člen 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poglavje VIIa

 

Člen 42a

 

Dodelitev ribolovnih možnosti

 

Splošna načela

 

Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si prizadevajo tudi za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, pri čemer posebno pozornost namenjajo tradicionalnemu in obrtniškemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Opazovalec ICCAT je zadolžen, da preveri skladnost s tem poglavjem, in predvsem preveri, ali so pretovorjene količine skladne s sporočenim ulovom v deklaraciji o pretovarjanju ICCAT in ulovom, zabeleženim v ladijskem dnevniku ribiškega plovila.

2.  Ne glede na člen 73 Uredbe (ES) št. 1224/2009 je opazovalec ICCAT zadolžen, da preveri skladnost s tem poglavjem, in predvsem preveri, ali so pretovorjene količine skladne s sporočenim ulovom v deklaraciji o pretovarjanju ICCAT in ulovom, zabeleženim v ladijskem dnevniku ribiškega plovila.

Predlog spremembe   34

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so opazovalci opravili potrebno usposabljanje in so bili odobreni pred začetkom opravljanj nalog. Opazovalci imajo naslednje kvalifikacije:

Države članice zagotovijo, da so opazovalci opravili potrebno usposabljanje, so ustrezno kvalificirani in so bili odobreni pred začetkom opravljanj nalog. Opazovalci imajo naslednje kvalifikacije:

Predlog spremembe   35

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo uporabo zanesljivih protokolov za zbiranje podatkov, vključno, če je potrebno, z uporabo fotografije ali kamer.

2.  Države članice zagotovijo uporabo zanesljivih protokolov, metod in specializirane opreme za zbiranje podatkov, vključno, če je potrebno, z uporabo fotografije ali kamer.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo letno poročilo za prejšnje koledarsko leto, ki vsebuje informacije o ribištvu, raziskavah, statistiki, upravljanju, dejavnostih inšpekcije in morebitne dodatne informacije, kot je primerno.

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo letno poročilo za prejšnje koledarsko leto, ki vsebuje informacije o ribištvu, raziskavah, statistiki, upravljanju, dejavnostih inšpekcije in preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova in morebitne dodatne informacije, kot je primerno.

Predlog spremembe   37

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija prejete informacije zbere in jih nemudoma posreduje ICCAT.

3.  Komisija prejete informacije zbere, jih nemudoma posreduje ICCAT in jih da na voljo javnosti.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vključitev sprememb obstoječih priporočil ICCAT v zakonodajo Unije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spreminjanje:

Za vključitev sprememb obstoječih priporočil ICCAT v zakonodajo Unije , če spremembe zakonodaje Unije ne presegajo priporočil ICCAT, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spreminjanje:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 72 se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 72 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

22.6.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

22.6.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Renata Briano

13.9.2016

Obravnava v odboru

27.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Keller, Arne Lietz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4

-

ECR

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Ian Duncan, Urszula Krupa

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Datum predložitve EP

17.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

22.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

22.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Gabriel Mato

13.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2016

10.11.2016

27.2.2017

 

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew

Datum predložitve

27.4.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENL

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov