Förfarande : 2016/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0173/2017

Ingivna texter :

A8-0173/2017

Debatter :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Omröstningar :

PV 03/10/2017 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0363

BETÄNKANDE     ***I
PDF 722kWORD 114k
27.4.2017
PE 594.038v03-00 A8-0173/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Gabriel Mato

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0401),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0224/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0173/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Iccats rekommendation om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet genomfördes genom rådets förordning (EG) nr 302/2009. Den här förordningen omfattar inte någon sådan återhämtningsplan.

(7)  Iccats rekommendation om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet genomfördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1627. Den här förordningen omfattar inte någon sådan återhämtningsplan.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning omfattar inte heller de fiskemöjligheter som Iccat beslutar om, då det i artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att beslut om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter fattas av rådet.

(8)  Fiskemöjligheter som Iccat beslutar om tilldelas medlemsstaterna av rådet genom tillämpning av artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och därefter av medlemsstaterna till fartygsägarna i enlighet med de principer som fastställs i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, och artikel 8 i förordning (EU) nr 2016/1627, enligt vilken transparenta och objektiva miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier används när medlemsstaterna sedan fördelar fiskemöjligheter till fiskefartyg eller fastställer redskapstyper. Medlemsstaterna ska dessutom sträva efter att ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, t.ex. minskad energiförbrukning eller minskade skador på livsmiljöer. Detta bör framför allt omfatta att främja det kustnära fisket och användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva och har begränsad miljöpåverkan, inbegripet redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Unionslagstiftningen bör endast syfta till att införa de bestämmelser som fastställs i Iccat, så att förutsättningarna blir lika för europeiska fiskare och fiskare från tredjeländer och föreskrifterna blir acceptabla för alla.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  De delegerade akter och genomförandeakter som föreskrivs i denna förordning påverkar inte införandet av framtida Iccat-rekommendationer i unionslagstiftningen genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Iccat-rekommendationerna, tillsammans med de tillämpliga bestämmelserna i förordning (EG) nr 1224/2009 gör det möjligt för storskaliga pelagiska långlinjefartyg att omlasta till havs i vatten utanför unionen i Iccat-zonen. Unionen bör dock på allvar och systematiskt ta upp frågan inom ramen för de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna i syfte att utöka unionens förbud till alla vatten.

Motivering

Omlastning till havs är en av de viktigaste orsakerna till den bristande insynen i fisket globalt sätt, och bidrar till IUU-fiske. Det görs ofta av utländska flottor med låga eller inga miljömässiga eller sociala hänsyn. Därför måste kommissionen utöva påtryckningar i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för att få ett stopp på detta, samtidigt som den relevanta Iccat-rekommendation som tillåter omlastning för stora pelagiska långrevsfartyg måste införas på ett korrekt sätt

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  tredjeländers fiskefartyg och tredjelands fartyg som är verksamma inom fritidsfisket, vilka fiskar i unionens vatten.

Motivering

Denna förordning bör även gälla fartyg från tredjeländer.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De åtgärder som anges i denna förordning ska gälla utöver de som fastställs i förordning (EG) nr 1224/2009 och förordning (EG) nr 1005/2008.

Motivering

Av tydlighetsskäl bör det anges att kontroll- och IUU-förordningarna förblir tillämpliga.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  IUU-fiske: fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad.

(24)  IUU-fiske: fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad i enlighet med definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Iccats IUU-förteckning: förteckning över fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande part och som av Iccat anses ha deltagit i IUU-fiske.

(25)  Iccats IUU-förteckning: förteckning över fartyg som av Iccat anses ha deltagit i IUU-fiske.

Motivering

IUU-förteckningen bör inkludera alla fartyg som bedriver IUU-fiske, oberoende av om de är avtalsslutande part i Iccat eller inte.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska utfärda tillstånd för fartyg som för deras flagg och som används för någon form av stöd till fartyg som avses i punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska utfärda tillstånd för stödfartyg som för deras flagg och som används för någon form av stöd till fartyg som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fartyg som bedriver riktat fisket efter storögd tonfisk i Iccats konventionsområde får endast ersättas av fartyg med motsvarande kapacitet eller mindre.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse finns det ingen grund för i den relevanta Iccat-förordningen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Om tillsynen följs av ett drag, resultaten av draget vad gäller fångst och bifångst, och om den behålls ombord eller kastas överbord, död eller levande.

f)  Om tillsynen följs av ett drag, resultaten av draget vad gäller fångst och bifångst, och om den behålls ombord eller kastas överbord, död eller levande, eller, om tillsynen inte följs av ett drag, anledningen till detta (till exempel att det inte finns tillräckligt med fisk eller fisken är för liten).

Motivering

Denna bestämmelse ingår i Iccat-rekommendation 2015-01, punkt 21 (vi).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som fiskar efter svärdfisk i Nordatlanten ska lämna in sina förvaltningsplaner till kommissionen senast den 15 augusti varje år. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 15 september varje år.

Medlemsstater som har tilldelats en kvot och vars fartyg fiskar efter svärdfisk i Nordatlanten ska lämna in sina förvaltningsplaner till kommissionen senast den 15 augusti varje år. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 15 september varje år.

Motivering

Av tydlighetsskäl bör man specificera att förvaltningsplaner måste lämnas in av de medlemsstater som har fått en kvot tilldelad.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast den 1 januari varje år ska medlemsstaterna överlämna följande, på elektronisk väg och i det format som anges i Guidelines for submitting data and information required by ICCAT:

2.  Senast den 1 januari varje år ska medlemsstaterna överlämna följande i det format som anges i Guidelines for submitting data and information required by ICCAT:

Motivering

I Iccat-rekommendation 2013-04 punkt 1 specificeras inte att uppgifterna måste lämnas in elektroniskt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom undantag från artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1967/200616 ska det högsta antalet krokar som får sättas av eller tas ombord på fartyg som fiskar efter svärdfisk vara 2 800 krokar.

1.  Genom undantag från artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006 ska det högsta antalet krokar som får sättas av eller tas ombord på fartyg som fiskar efter svärdfisk vara 2 800 krokar. En andra uppsättning riggade krokar får tillåtas ombord för resor längre än två dagar, förutsatt att dessa är vederbörligen surrade och stuvade på undre däck så att de inte med lätthet kan användas.

Motivering

Denna bestämmelse ingår i Iccat-rekommendation 2013-04, punkt 9.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medlemsstater som avses i punkt 1 ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att blå marlin och vit marlin frisläpps på ett sätt som maximerar deras överlevnadsmöjligheter.

2.  De medlemsstater som avses i punkt 1 ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att blå marlin och vit marlin frisläpps på ett sätt som garanterar maximala överlevnadsmöjligheter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska uppmuntra användningen av tafs i monofilgarn på lekare så att levande blå marlin och vit marlin lätt kan släppas tillbaka i havet.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse ingår inte i Iccat-rekommendation 2015-05, punkt 2.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en medlemsstat har uttömt sin kvot ska den medlemsstaten se till att blå marlin och vit marlin som är död när den halas in till fartygssidan inte säljs eller släpps ut i handeln.

När en medlemsstat har uttömt sin kvot ska den medlemsstaten se till att blå marlin och vit marlin som är död när den halas in till fartygssidan inte säljs eller släpps ut i handeln, utan kan användas för forskningsändamål. Sådana landningar ska inte räknas mot denna medlemsstats fångstgränser i punkt 1 i Iccat-rekommendation 2015-05, förutsatt att ett sådant förbud tydligt förklaras i den årsrapport som avses i artikel 70.

Motivering

I linje med punkt 2 i Iccats rekommendation 12-04.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska bedriva forskning om hajarter som fångas i Iccats konventionsområde i syfte att förbättra fiskeredskapens selektivitet, identifiera möjliga lekområden och överväga fredningstider och områdesavstängningar och andra åtgärder, efter behov. Forskningen ska tillhandahålla information om viktiga biologiska och ekologiska parametrar, livscykler och beteendemässiga egenskaper samt identifiering av potentiella parnings-, yngel- och uppväxtområden.

2.  Medlemsstaterna ska om möjligt bedriva forskning om hajarter som fångas i Iccats konventionsområde i syfte att förbättra fiskeredskapens selektivitet, identifiera möjliga lekområden och överväga fredningstider och områdesavstängningar och andra åtgärder, efter behov. Forskningen ska tillhandahålla information om viktiga biologiska och ekologiska parametrar, livscykler och beteendemässiga egenskaper samt identifiering av potentiella parnings-, yngel- och uppväxtområden.

Motivering

Orden ”om möjligt” ingår i följande Iccat-rekommendationer: 2004-10 punkt 8, 2007-06 punkt 4, 2009-07 punkt 5, 2010-08 punkt 5.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det är förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av håbrand.

1.  Det är förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av håbrand som fångas i samband med fiske som förvaltas av Iccat.

Motivering

Denna bestämmelse ingår i Iccat-rekommendation 2015-06, punkt 1.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sträva efter att minska fiskedödligheten vid riktat fiske efter nordatlantisk mako och på årsbasis rapportera till kommissionen om de framsteg som görs, i den årsrapport som avses i artikel 70.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att minska fiskedödligheten vid riktat fiske efter nordatlantisk mako och på årsbasis rapportera till kommissionen om de framsteg som görs, i den årsrapport som avses i artikel 70.

Motivering

Denna bestämmelse ingår i Iccat-rekommendation 2007-06, punkt 2.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De biologiska proverna tas inom ramen för ett forskningsprojekt som anmälts till Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik och som tagits fram med hänsyn till de forskningsprioriteringar som rekommenderats av kommittén.

b)  De biologiska proverna tas inom ramen för ett forskningsprojekt som anmälts till Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik och som tagits fram med hänsyn till de forskningsprioriteringar som rekommenderats av kommittén. Forskningsprojektet ska i tillämpliga fall inkludera detaljerade handlingar som anger målet med arbetet, vilka metoder som ska användas, antal prover som ska samlas in och typen på dessa, när och var insamlingen av proverna ska ske och tidsplaner för den verksamhet som ska genomföras.

Motivering

Detta ingår i punkt 1 i Iccats rekommendation 2013-10.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En andra toristolpe och torilina ska användas vid tillfällen då fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög.

3.  Om praktiskt möjligt ska en andra toristolpe och torilina användas vid tillfällen då fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög.

Motivering

Denna bestämmelse ingår i Iccat-rekommendation 2007-07, punkt 4, tredje strecksatsen.

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Pelagiska långrevsfartyg ska medföra och använda säker utrustning för manipulering, lösgörande och frisläppande av havssköldpaddor med kapacitet att frisläppa havssköldpaddor på ett sätt som ger maximal sannolikhet för överlevnad.

2.  Pelagiska långrevsfartyg ska medföra och använda säker utrustning för manipulering, lösgörande och frisläppande av havssköldpaddor med kapacitet att frisläppa havssköldpaddor på ett sätt som garanterar maximala överlevnadsmöjligheter.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Avdelning II – kapitel VIIa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel VIIa

 

Tilldelning av fiskemöjligheter för bestånden av blåfenad tonfisk och svärdfisk

 

Artikel 42a

 

Allmän princip

 

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter för bestånden av blåfenad tonfisk och svärdfisk som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Artikel 61 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att observatörer har följt den utbildning som krävs och är godkända innan de placeras ut. Observatörerna ska ha följande kvalifikationer:

Medlemsstaterna ska säkerställa att observatörer har följt den utbildning som krävs, besitter nödvändig kompetens och är godkända innan de placeras ut. Observatörerna ska ha följande kvalifikationer:

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel VI – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroll av tredjeländers fartyg i medlemsstaternas hamnar

Kontroll av tredjeländers fiskefartyg i medlemsstaternas hamnar

Motivering

Specificeringen ”fiske-” läggs till för tydlighetens skull. Denna bestämmelse ingår i Iccat-rekommendation 2012-07, punkt 7 och 9.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna överlämna en årsrapport till kommissionen för det föregående kalenderåret med information om fiske, forskning, statistik, förvaltning, inspektioner samt eventuella kompletterande uppgifter när så är lämpligt.

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna överlämna en årsrapport till kommissionen för det föregående kalenderåret med information om fiske, forskning, statistik, förvaltning, inspektioner och åtgärder för att bekämpa IUU-fiske samt eventuella kompletterande uppgifter när så är lämpligt.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 72 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att införliva ändringar av de befintliga Iccat-rekommendationerna med unionslagstiftningen, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 73 med avseende på att ändra

I den mån nödvändigt för att i unionslagstiftningen införliva ändringar av befintliga Iccat-rekommendationer, som blir bindande på unionen, samt under förutsättning att unionslagstiftningen inte går längre än Iccat-rekommendationerna, har kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 73 i syfte att ändra

Motivering

Kommissionen ska ges befogenhet att ändra denna förordning genom delegerade akter i specifika fall och endast när det kommer till att införa Iccat-rekommendationerna.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 72 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eventuella ändringar som har antagits i enlighet med punkt 1 ska strikt begränsas till införandet av ändringar av respektive Iccat-rekommendation i unionslagstiftningen.

Motivering

Kommissionens befogenhet att ändra denna förordning genom delegerade akter ska vara exakt angiven.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 72 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 72 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Kommissionens befogenhet att ändra denna förordning genom delegerade akter ska vara exakt angiven.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

(1)

EUT C 34, 2.2.2017, s. 142.


MOTIVERING

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Målet för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 är att säkerställa att havets biologiska resurser utnyttjas på ett sätt som ger långsiktig miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Europeiska unionen har sedan den 14 november 1997 varit avtalsslutande part i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat-konventionen).

Iccat-konventionen tillhandhåller en ram för regionalt samarbete om bevarande och förvaltning av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och angränsande vatten genom inrättandet av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

Iccat har befogenhet att anta tvingande rekommendationer om bevarande och förvaltning avseende de fisken som omfattas av dess behörighet. Akterna ifråga riktar sig huvudsakligen till Iccats avtalsslutande parter, men innehåller också vissa skyldigheter för privata operatörer (till exempel för befälhavare). Iccats rekommendationer träder i kraft sex månader efter det att de antas och för EU:s del måste de införlivas i unionslagstiftningen.

FÖRSLAGETS INNEHÅLL

Syftet med förslaget är att i EU-lagstiftningen införliva de bevarande-, kontroll- och tillsynsåtgärder som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och angränsande vatten. Detta förslag om införlivande avser de åtgärder som antagits av Iccat sedan 2008, med undantag av den fleråriga återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, som omfattas av ett separat införlivandeförfarande.

Syfte med förslaget är att införliva 28 Iccat-rekommendationer. Det omfattar i synnerhet alla kontrollåtgärder som går utöver de som inkluderas i kontroll- och IUU-förordningarna. I denna nya lagtext sammanförs kontroll- och bevaringsåtgärder, som hittills har reglerats i separata akter (förordning 1963/2001 respektive 520/2007). Den innehåller även statistiska åtgärder för svärdfisk och storögd tonfisk genom att ändra förordning 1984/2003.

De viktigaste delarna i förslaget är följande:

Syfte och tillämpningsområde: Den nya förordningen ska gälla för de unionsfartyg som fiskar i Iccats konventionsområde eller, i samband med omlastning, är verksamma i området utanför Iccats konventionsområde för de arter som fångats i Iccats konventionsområde. Den kommer även att gälla tredjelands fartyg som inspekteras i medlemsstaternas hamnar och som ombord medför Iccat-arter, eller fiskeriprodukter som härrör från sådana arter, som inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

Iccats förvaltningsåtgärder Förvaltningsåtgärderna är uppdelade på sju kapitel som vart och ett gäller en enskild art. i) tropisk tonfisk, ii) nordatlantisk långfenad tonfisk, iii) svärdfisk (atlantisk svärdfisk och svärdfisk i Medelhavet), iv) blå marlin och vit marlin, v) hajar, och vi) sjöfåglar (fångade som bifångst) och vii) sköldpaddor (fångade som bifångst).

Gemensamma kontroll- och övervakningsåtgärder:

Förslaget innehåller åtgärder om följande:

–  Iccat-registret över stora fiskefartyg är en förteckning som förs av Iccats sekretariat över stora fiskefartyg med tillstånd att bedriva riktat fiske efter Iccat-arter i Iccats konventionsområde,

–  befraktning,

–  fångstkontroll, i synnerhet efterlevnaden av krav vad gäller kvoter och minsta tillåtna storlekar, fångstprovtagning samt rapportering av fångster och fiskeansträngning,

–  omlastningar,

–  vetenskapligt observatörsprogram,

–  övervakning av tredjeländers flottor, och

–  förfarande vid brott mot Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder och övervakning av de flottor som finns på Iccats IUU-förteckning.

Föredragandens ståndpunkt

Generellt så är jag för ett strikt införlivande av rekommendationerna för att skapa rättvisa konkurrensvillkor för aktörerna. Att säkerställa lika villkor för alla är avgörande om vi vill ha med fiskarna på vår sida.

I detta falla har kommissionen införlivat de relevanta Iccat-rekommendationerna på ett väldigt exakt sätt, förutom i följande specifika fall:

a) Omfattningen på den förordning som anges i artikel 2 måste även täcka fiskefartyg från tredjeländer.

b) Artikel 4.25 om definitionen av förteckningen av fartyg som deltar i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ska inte bara täcka fartyg från icke-avtalsslutande parter i Iccat, utan även avtalsslutande parter.

c) I artikel 7, när det gäller tropisk tonfisk, inför kommissionen en begränsning för byte av fartyg genom att de måste ha samma kapacitet eller vara mindre. Denna begränsning fanns i rekommendation 14-01 som inte längre är i kraft (den har ersatts av 15-01 där åtgärden inte fanns med). För att vara konsekvent med gällande Iccat-förordning måste denna bestämmelse tas bort.

Jag föreslår därför specifika ändringar i ovannämnda fall i enlighet med vad man kom överens om i Iccat.

En av de mest kontroversiella delarna i detta förslag är tillståndet för omlastningar i Iccat-vatten för stora pelagiska långrevsfartyg, utan att det påverkar de bestämmelser som finns i EU-lagstiftningen i denna fråga. Omlastningar till havs är för närvarande förbjudna för alla fartyg (inklusive tredjeländers fartyg) i EU-vatten, då man på så sätt vill undvika olagliga handlingar (artikel 20 i kontrollförordning 1224/2009). Det finns en tydlig motsägelse mellan den europeiska lagstiftningen och Iccat-rekommendationerna. Omsättandet av Iccat-rekommendationerna innebär att ett europeiskt fartyg skulle kunna utföra omlastningar till havs inom Iccat-området förutsatt att sådan verksamhet inte äger rum i EU-vatten.

Dessutom, när det gäller vatten utanför EU, förbjuder artikel 4 i IUU-förordningen (1005/2008) endast sådan verksamhet när det rör omlastningar från fartyg från tredjeländer till EU-fartyg så länge de senare inte är registrerade som transportfartyg inom en regional fiskeriorganisation. IUU-förordningen förbjuder inte omlastning av ett europeiskt fartyg till ett transportfartyg från ett tredjeland eller mellan EU-fartyg. I sådana fall anses den förordning som den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen har utfärdat ha företräde.

I praktiken finns det inga europeiska fartyg som utför omlastningar till havs i vatten utanför EU som omfattas av Iccat. Denna verksamhet förekommer dock i Stilla havet.

Föredraganden är positiv till att exakt införliva Iccat-rekommendationerna för att inte skapa en situation där europeiska flottor diskrimineras gentemot tredjeländers flottor. Han uppmanar dock kommissionen att på allvar och systematiskt ta upp frågan inom ramen för de regionala organisationerna i syfte att utöka unionens förbud till alla vatten.

Vi behöver övertyga tredjeländer, genom våra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, att följa EU-standarderna i detta fall.

Omlastning till havs är en av de viktigaste orsakerna till den bristande insynen i fisket globalt sätt, och bidrar till IUU-fiske. Det görs ofta av utländska flottor med låga eller inga miljömässiga eller sociala hänsyn.

EU:s fiskerisektor har, i flera år nu, ständigt förespråkat ett förbud för detta i olika regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Vi vill se kommissionen utöva påtryckningar i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för att få ett slut på detta.

Slutligen önskar föredraganden understryka sitt missnöje över det senaste beslut som denna regionala organisation fattade om att för första gången fastställa en totalt tillåten fångstmängd för svärdfisk i Medelhavet, utan att samtidigt överväga att öka den totala tillåtna fångstmängden för blåfenad tonfisk under 2017, för att på så sätt väga upp konsekvenserna av ett sådant beslut för den europeiska flottan.

Även om det inte går att förneka att svärdfisksbeståndet har minskat kraftigt, så har den blåfenade tonfisken återhämtat sig, vilket skulle motivera en ökning av den totala tillåtna fångstmängden för blåfenad tonfisk.

Föredraganden understryker hur som helst att artikel 17 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken (1380/2013) rörande tilldelning av kvoter på nationell nivå måste tillämpas med särskild hänsyn till traditionellt och småskaligt fiske. Dessutom måste man skapa incitament för fiskeflottor i unionen som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (22.3.2017)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

(COM 2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Föredragande av yttrande: Renata Briano

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag är att införliva de förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder avseende fiske av vissa långvandrande arter som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Europeiska unionen har varit avtalsslutande part i Iccat sedan 1997.

Kommissionen har föreslagit att man ska införliva de rekommendationer som har antagits sedan 2008, som ett led i en insats i syfte att få till stånd ett hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna, i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Föredraganden beklagar dock att kommissionen inte har angett vilka Iccat-rekommendationer som ska införlivas. Detta gör det besvärligt för medlagstiftarna att kontrollera följdriktighet och konsekvens, i linje med de befogenheter som anges i Lissabonfördraget. I skäl 9 förklarar kommissionen att de Iccat-rekommendationer som antagits efter 2008 innebär ändringar av många rekommendationer som antagits före den tidpunkten och införandet av flera nya bestämmelser. Kommissionen anger dock inte vilka.

Förslaget innehåller åtgärder för flera marina arter såsom tropisk tonfisk (storögd tonfisk, gulfenad tonfisk och bonit), atlantisk långfenad tonfisk, svärdfisk, blå marlin, vit marlin samt vissa särskilt utsatta arter såsom hajar, havsfåglar och sköldpaddor. Däremot omfattas inte blåfenad tonfisk, som är föremål för ett annat införlivandeförfarande som nyligen slutfördes genom antagandet 2016 av en flerårig återhämtningsplan för arten.

Föredraganden av yttrandet fäster särskild vikt vid de gemensamma kontrollåtgärderna, vilka även omfattar fartyg som för tredjelands flagg i EU:s hamnar. Dessa fartyg ingår i tillämpningsområdet för denna förordning i syfte att undvika fall av diskriminering då flera länder gränsar till samma vatten (såsom är fallet runt Medelhavet).

Förslaget föreskriver även att det ska inrättas vetenskapliga observatörsprogram som medlemsstaterna ska vara ansvariga för. Medlemsstaterna ska vara skyldiga att med hjälp av kvalificerade observatörer övervaka en minimikvot av fiskeverksamheten, i syfte att öka den vetenskapliga kunskapen och garantera att framtidens fiskeverksamhet är effektiv och hållbar. Dessa bestämmelser måste överensstämma med förordning (EG) nr 2114/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

När det gäller inspektioner i EU:s hamnar av fartyg från tredjeland liksom när det gäller påstådda överträdelser och bristande efterlevnad hänvisar förslaget till förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Föredraganden har inte ansett det vara nödvändigt att göra avsevärda ändringar till förslaget, som redan har en tydlig miljöinriktning.

De föreslagna ändringarna avser att förbättra skyddet av de mest utsatta arterna, som ofta fångas som bifångst och vars dödlighet är nära förbunden med vissa fiskemetoder, och att återställa den balans som föreskrivs i förordning (EG) nr 1380/2013.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Iccats rekommendation om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet genomfördes genom rådets förordning (EG) nr 302/2009. Den här förordningen omfattar inte någon sådan återhämtningsplan.

(7)  Iccats rekommendation om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet genomfördes genom rådets förordning (EG) nr 302/2009, upphävd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1627. Den här förordningen omfattar inte någon sådan återhämtningsplan.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning omfattar inte heller de fiskemöjligheter som Iccat beslutar om, då det i artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att beslut om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter fattas av rådet.

(8)  Denna förordning omfattar inte heller de fiskemöjligheter som Iccat beslutar om, då det i artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att beslut om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter fattas av rådet, på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas efterföljande fördelning till fartygsägare eller fastställande av redskapstyp bör göras i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, med användning av transparenta och objektiva kriterier, bl.a. miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Medlemsstaterna bör sträva efter att ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, t.ex. minskad energiförbrukning eller minskade skador på livsmiljöer.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  De delegerade akter och genomförandeakter som föreskrivs i denna förordning påverkar inte integreringen av framtida Iccat-rekommendationer i unionslagstiftningen genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I syfte att snabbt införliva framtida bindande ändringar av Iccats rekommendationer med unionslagstiftningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagorna till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(10)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på att integrera eller ändra särskilda icke-väsentliga delar i bilagorna till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  unionsfiskefartyg och unionsfartyg som är verksamma inom fritidsfisket, vilka fiskar i Iccats konventionsområde och, i samband med omlastning, även i området utanför Iccats konventionsområde för arter som fångats inom konventionsområdet,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tredjelands fartyg som inspekteras i medlemsstaternas hamnar och som ombord medför Iccat-arter, eller fiskeriprodukter som härrör från sådana arter, som inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  tredjelands fiskefartyg och tredjelands fartyg som är verksamma inom fritidsfisket, vilka fiskar i unionens vatten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande akvatiska resurser för rekreation, turism eller sport.

(9)  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser för rekreation, turism eller sport.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  IUU-fiske: fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad.

(24)  IUU-fiske: fiskeverksamhet i enlighet med definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska utfärda tillstånd för fartyg som för deras flagg och som används för någon form av stöd till fartyg som avses i punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska utfärda tillstånd för stödfartyg som för deras flagg och som används för någon form av stöd till fartyg som avses i punkt 1.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska stora fiskefartyg som inte är införda i Iccats register över tonfiskfartyg med tillstånd för tropisk tonfisk inte tillåtas fiska, behålla ombord, omlasta, transportera, överföra eller bereda tropisk tonfisk från Iccats konventionsområde.

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska stora fiskefartyg som inte är införda i Iccats register över tonfiskfartyg med tillstånd för tropisk tonfisk inte tillåtas fiska, behålla ombord, omlasta, transportera, bereda eller landa tropisk tonfisk från Iccats konventionsområde.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förbättra kunskaperna om egenskaperna hos FAD, om egenskaperna hos bojar, om fiske med FAD, inbegripet fiskeansträngning, samt om effekter på mål- och icke-målarter i samband med FAD-fiske.

(a)  Förbättra kunskaperna om egenskaperna hos FAD, om egenskaperna hos bojar, om fiske med FAD, inbegripet fiskeansträngning, samt om miljöeffekter på mål- och icke-målarter i samband med FAD-fiske.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Minska och begränsa FAD:s och FAD-fiskets effekter på ekosystemet, vid behov även genom insatser riktade mot de olika komponenter som påverkar fiskedödligheten (t.ex. antalet utsatta FAD, inbegripet antalet FAD-drag som görs av notfartygen, fiskekapaciteten, antalet stödfartyg).

(c)  Minska och begränsa FAD:s och FAD-fiskets effekter på ekosystemet och på de mest utsatta arterna, i första hand genom insatser riktade mot de olika komponenter som påverkar fiskedödligheten (t.ex. antalet utsatta FAD, inbegripet antalet FAD-drag som görs av notfartygen, fiskekapaciteten, antalet stödfartyg).

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  FAD-anordningens ytstruktur ska antingen inte vara täckt med något material eller endast vara täckt med material som innebär minsta möjliga insnärjningsrisk för icke-målarter.

a)  FAD-anordningens ytstruktur och delarna under ytstrukturen ska antingen inte vara täckta med något material eller endast vara täckta med material som inte innebär någon insnärjningsrisk för icke-målarter.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid utformningen av FAD bör biologiskt nedbrytbart material prioriteras i syfte att fasa ut icke biologiskt nedbrytbara FAD senast 2018.

2.  Vid utformningen av FAD bör biologiskt nedbrytbart material användas i syfte att fasa ut icke biologiskt nedbrytbara FAD senast 2018.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Om tillsynen följs av ett drag, resultaten av draget vad gäller fångst och bifångst, och om den behålls ombord eller kastas överbord, död eller levande.

f)  Om tillsynen följs av ett drag, resultaten av draget vad gäller fångst och bifångst, och om den behålls ombord eller kastas överbord, död eller levande. Om tillsynen inte följs av ett drag måste skälet anges.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Iccats sekretariatschef underrättar kommissionen om en sannolik överträdelse begången av unionsfiskefartyg enligt artikel 7.3 och artikel 14.1 och 14.2 ska kommissionen underrätta flaggmedlemsstaten utan dröjsmål. Flaggmedlemsstaten ska omedelbart undersöka situationen och ska, om fartyget fiskar med användning av föremål som kan påverka fiskkoncentrationer, inbegripet FAD, uppmana fartyget att stoppa fisket och, om nödvändigt, att utan dröjsmål lämna området. Flaggmedlemsstaten ska utan dröjsmål rapportera resultaten av sin undersökning till kommissionen och meddela de motsvarande åtgärder som vidtagits. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till kuststaten och till Iccats sekretariatschef.

Om Iccats sekretariatschef underrättar kommissionen om en sannolik överträdelse begången av unionsfiskefartyg enligt artikel 7.3 och artikel 14.1 och 14.2 ska kommissionen underrätta flaggmedlemsstaten utan dröjsmål. Flaggmedlemsstaten ska omedelbart undersöka situationen och ska, om fartyget fiskar med användning av föremål som kan påverka fiskkoncentrationer, inbegripet FAD, uppmana fartyget att stoppa fisket och att utan dröjsmål lämna området. Flaggmedlemsstaten ska utan dröjsmål rapportera resultaten av sin undersökning till kommissionen och meddela de motsvarande åtgärder som vidtagits. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till kuststaten och till Iccats sekretariatschef.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medlemsstater som avses i punkt 1 ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att blå marlin och vit marlin frisläpps på ett sätt som maximerar deras överlevnadsmöjligheter.

2.  De medlemsstater som avses i punkt 1 ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att blå marlin och vit marlin frisläpps på ett sätt som garanterar maximala överlevnadsmöjligheter.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en medlemsstat har uttömt sin kvot ska den medlemsstaten se till att blå marlin och vit marlin som är död när den halas in till fartygssidan inte säljs eller släpps ut i handeln.

När en medlemsstat har uttömt sin kvot ska den medlemsstaten se till att blå marlin och vit marlin som är död när den halas in till fartygssidan inte säljs eller släpps ut i handeln, utan kan användas för forskningsändamål.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av det allmänna förbudet mot att skära av fenorna på hajar och därefter kasta tillbaka kroppen i havet, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1185/2003.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sträva efter att minska fiskedödligheten vid riktat fiske efter nordatlantisk mako och på årsbasis rapportera till kommissionen om de framsteg som görs, i den årsrapport som avses i artikel 70.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att minska fiskedödligheten vid riktat fiske efter nordatlantisk mako och på årsbasis rapportera till kommissionen om de framsteg som görs, i den årsrapport som avses i artikel 70.

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De biologiska proverna samlas endast in från djur som är döda när de halas in.

(a)  De biologiska proverna samlas endast in från djur som är döda när de halas in, och de måste identifieras klart och exakt.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Resultaten av de forskningsprojekt som avses i punkt 1 b ska offentliggöras så snart de blivit tillgängliga.

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Flaggmedlemsstaterna för fartyg som tillämpar detta undantag ska informera kommissionen om de vetenskapliga resultaten av deras observatörstäckning för dessa fartyg.

(c)  Flaggmedlemsstaterna för fartyg som tillämpar detta undantag ska informera kommissionen om de vetenskapliga resultaten av deras observatörstäckning för dessa fartyg så snabbt som möjligt. Så snart kommissionen har mottagit dessa resultat ska den göra dem tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Långrevsfartyg ska samla in uppgifter om interaktion med havsfåglar, inklusive oavsiktliga fångster, och överlämna dessa till flaggmedlemsstaten. Medlemsstaterna ska vidarebefordra uppgifterna till kommissionen senast den 30 juni varje år. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat utan dröjsmål.

1.  Långrevsfartyg ska samla in uppgifter om interaktion med havsfåglar, inklusive oavsiktliga fångster, och överlämna dessa till flaggmedlemsstaten. Medlemsstaterna ska vidarebefordra uppgifterna till kommissionen senast den 30 juni varje år. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat utan dröjsmål och göra den tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Notfartyg ska undvika att inringa havssköldpaddor och ska frisläppa havssköldpaddor som inringats eller insnärjts i en snörpvad/ringnot eller i en FAD. De ska rapportera interaktioner mellan snörpvadar/ringnotar eller FAD-anordningar och havssköldpaddor till sin flaggmedlemsstat.

1.  Notfartyg ska undvika att inringa havssköldpaddor och ska frisläppa havssköldpaddor som inringats eller insnärjts i en snörpvad/ringnot eller i en FAD. De ska rapportera interaktioner mellan snörpvadar/ringnotar eller FAD-anordningar och havssköldpaddor till sin flaggmedlemsstat. Vissa typer av fiske som bedrivs nära kusten och som särskilt påverkar havssköldpaddornas känsliga ekosystem bör undvikas under äggläggningsperioden.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Pelagiska långrevsfartyg ska medföra och använda säker utrustning för manipulering, lösgörande och frisläppande av havssköldpaddor med kapacitet att frisläppa havsköldpaddor på ett sätt som ger maximal sannolikhet för överlevnad.

2.  Pelagiska långrevsfartyg ska medföra och använda säker utrustning för manipulering, lösgörande och frisläppande av havssköldpaddor med kapacitet att frisläppa havssköldpaddor på ett sätt som garanterar maximala överlevnadsmöjligheter.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska utbilda dessa fiskare i säker teknik för manipulering och frisläppande.

4.  Medlemsstaterna ska se till att dessa fiskare har tillgång till nödvändig utbildning i säker teknik för manipulering och frisläppande.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska samla in och senast den 30 juni varje år rapportera till kommissionen om sina fiskeflottors interaktioner med havssköldpaddor, per redskapstyp, i fisken som förvaltas av Iccat. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 31 juli. Denna information ska omfatta följande:

1.  Medlemsstaterna ska samla in och senast den 30 juni varje år rapportera till kommissionen om sina fiskeflottors interaktioner med havssköldpaddor, per redskapstyp, i fisken som förvaltas av Iccat. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 31 juli och ska samtidigt göra den tillgänglig för allmänheten. Denna information ska omfatta följande:

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Fångstnivåer, redskapskarakteristik, tidpunkter och positioner, målarter samt status (dvs. om enskilda exemplar kastats överbord döda eller släppts tillbaka levande).

(a)  Fångstnivåer, redskapskarakteristik, tidpunkter och positioner, målarter samt återhämtningsstatus, inklusive ett krav på att överlämna döda exemplar till hamnmyndigheterna, i syfte att förhindra olaglig handel samt av statistiska skäl. Fiskare som på detta sätt överlämnar en havssköldpaddekropp ska inte vara föremål för de sanktioner som föreskrivs för fångst av havssköldpaddor.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Arten av krokning eller insnärjning (inbegripet i FAD-anordningar), typ av bete, krokarnas storlek och typ, och storleken på djuret.

(c)  Arten av krokning eller insnärjning (inbegripet i FAD-anordningar), typ av bete, krokarnas eller redskapets storlek och typ, och storleken på djuret.

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel VIIa

 

Artikel 42a

 

Fördelning av fiskemöjligheter

 

Allmänna principer

 

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och efter att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Iccat-observatören ska ha i uppgift att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel efterlevs och, i synnerhet, huruvida de omlastade kvantiteterna överensstämmer med den rapporterade fångsten i Iccats omlastningsdeklaration och med de fångster som registrerats i fiskefartygets loggbok.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 73 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska Iccat-observatören ha i uppgift att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel efterlevs och, i synnerhet, huruvida de omlastade kvantiteterna överensstämmer med den rapporterade fångsten i Iccats omlastningsdeklaration och med de fångster som registrerats i fiskefartygets loggbok.

Ändringsförslag     34

Förslag till förordning

Artikel 61 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att observatörer har följt den utbildning som krävs och är godkända innan de placeras ut. Observatörerna ska ha följande kvalifikationer:

Medlemsstaterna ska säkerställa att observatörer har följt den utbildning som krävs, besitter nödvändig kompetens och är godkända innan de placeras ut. Observatörerna ska ha följande kvalifikationer:

Ändringsförslag     35

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska garantera att tillförlitliga datainsamlingsprotokoll används, vid behov även fotografier eller filmkameror.

2.  Medlemsstaterna ska garantera att tillförlitliga datainsamlingsprotokoll, metoder och specialutrustning används, vid behov även fotografier eller filmkameror.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna överlämna en årsrapport till kommissionen för det föregående kalenderåret med information om fiske, forskning, statistik, förvaltning, inspektioner samt eventuella kompletterande uppgifter när så är lämpligt.

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna överlämna en årsrapport till kommissionen för det föregående kalenderåret med information om fiske, forskning, statistik, förvaltning, inspektioner och åtgärder för att bekämpa IUU-fiske samt eventuella kompletterande uppgifter när så är lämpligt.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska sammanställa de mottagna uppgifterna och omedelbart vidarebefordra dessa till Iccat.

3.  Kommissionen ska sammanställa de mottagna uppgifterna och omedelbart vidarebefordra dessa till Iccat och göra dem tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 72 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att införliva ändringar av de befintliga Iccat-rekommendationerna med unionslagstiftningen, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 73 med avseende på att ändra

I syfte att införliva ändringar av de befintliga Iccat-rekommendationerna med unionslagstiftningen, och i den mån ändringarna av unionslagstiftningen inte går längre än vad som anges i Iccat-rekommendationerna, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 73 med avseende på att ändra

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 72 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 72 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)

Referensnummer

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

22.6.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

22.6.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Renata Briano

13.9.2016

Behandling i utskott

27.2.2017

 

 

 

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Keller, Arne Lietz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4

-

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)

Referensnummer

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)

Framläggande för parlamentet

17.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

22.6.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

22.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriel Mato

13.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2016

10.11.2016

27.2.2017

 

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew

Ingivande

27.4.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

–  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy