ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Томаш Здеховски
PR_NLE-AP_Agreement

Процедура : 2016/0322(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0174/2017
Внесени текстове :
A8-0174/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

(13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13710/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (13711/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0005/2017),

–  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0174/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха като част от фонд „Вътрешна сигурност“ инструмента за финансово подпомагане (ИФП) за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. (Регламент (ЕС) № 515/2014).

Основната цел на ИФП за външните граници и визите е осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, като същевременно се улеснява законното пътуване чрез еднакво и високо равнище на контрол на външните граници и ефективно обработване на шенгенските визи. Финансирането от около 2,8 милиарда евро до 2020 г. трябва да бъде използвано – основно чрез национални програми – наред с другото, за изграждане на необходимата на граничните контролно-пропускателни пунктове инфраструктура и за наблюдение на границите, за финансиране на информационните системи, необходими за Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), както и за действия по улесняване на ефикасното управление на миграционните потоци, обработването на заявленията за издаване на визи и консулското сътрудничество.

В член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 515/2014 се предвижда, че държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в инструмента в съответствие с разпоредбите му и че трябва да се сключат договорености за финансовия им принос и допълнителните правила, необходими за такова участие. С настоящото предложение – проекта за споразумение с Кралство Норвегия, трябва да се установят именно тези договорености, за да може Комисията да поеме отговорност за изпълнението на бюджета на инструмента в тази асоциирана държава, и трябва да се определи финансовият принос на Кралство Норвегия към бюджета на Съюза по този инструмент (около 19,8 милиона евро годишно).

Докладчикът подкрепя това предложение. С ИФП за външните граници и визите се създава механизъм за солидарност, който обвързва участващите държави с едни и същи европейски правила относно контрола на външните граници, които са от взаимен интерес и се прилагат от името на всяка една от държавите. Според докладчика предложението ще служи за постигането на една ключова цел на достиженията на правото от Шенген, а именно – споделянето на отговорността за ефективно, високо и еднакво ниво на контрол на външните граници в съответствие с ангажимента на Съюза по отношение на основните свободи и правата на човека.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Ref: D (2017)16766

До Клод Морайс

Председател

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Уважаеми господин Председател,

на 30 март 2017 г. комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) проведе размяна на мнения относно проекта на препоръка на докладчика г-н Томаш Здеховски относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (2016/0322 NLE).

На заседанието си от 13 декември 2016 г. координаторите на комисията по външни работи (AFET) решиха да предоставят на Вашата комисия и на докладчика становище на комисията AFET относно горепосоченото споразумение под формата на писмо. В качеството си на председател на комисията AFET имам удоволствието да Ви предоставя нейната позиция.

Както се посочва в предложението, целта на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите е създаването на механизъм за солидарност, който обвързва участващите държави с едни и същи европейски правила относно контрола на външните граници, които са от взаимен интерес и се прилагат от името на всяка една от държавите. Вследствие от това инструментът има за цел споделянето на отговорността за „ефективно, високо и еднакво ниво на контрол на външните граници“, както е посочено в член 15 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета, като с това се постига една от основните цели на достиженията на правото от Шенген.

С оглед на гореизложеното комисията AFET подкрепя позицията на докладчика на комисията LIBE – г-н Здеховски, Парламентът да даде своето съгласие за сключването на такова споразумение с Кралство Норвегия като част от асоциираните към Шенген държави.

С уважение,

Дейвид Макалистър

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.

Позовавания

13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

Дата на сезиране

20.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.12.2016

BUDG

9.11.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tomáš Zdechovský

5.12.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Дата на внасяне

27.4.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“