HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

  27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Tomáš Zdechovský
  PR_NLE-AP_Agreement

  Procedure : 2016/0322(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0174/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0174/2017
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

  (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13710/2016),

  –  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (13711/2016),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0005/2017),

  –  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0174/2017),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges regering og parlament.

  BEGRUNDELSE

  I 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik (ISF — ydre grænser og fælles visumpolitik) for perioden 2014-2020 (forordning (EU) nr. 515/2014).

  Hovedformålet med Fonden for Intern Sikkerhed — ydre grænser og fælles visumpolitik er at sikre et højt sikkerhedsniveau i Den Europæiske Union og samtidig lette lovlig rejseaktivitet via et ensartet og højt niveau af kontrol ved de ydre grænser og effektiv behandling af Schengen-visa. Finansieringen på ca. 2,8 mia. EUR frem til 2020 skal – for det meste via nationale programmer – anvendes til bl.a. opbygning af infrastrukturer, der er nødvendige ved grænseovergangene, og til overvågning af grænserne, finansiering af de IT-systemer, som kræves i det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur), samt til foranstaltninger til fremme af en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, behandling af visumansøgninger og konsulært samarbejde.

  Ifølge artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 deltager de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, i instrumentet i overensstemmelse med dets bestemmelser, og der skal indgås aftaler om deres finansielle bidrag og de supplerende regler, der er nødvendige for denne deltagelse. Målet med dette forslag – udkastet til aftale med Kongeriget Norge – er at indføre netop de ordninger, der gør det muligt for Kommissionen at påtage sig sit ansvar for gennemførelsen af budgettet for dette instrument i det associerede land og fastsætte Kongeriget Norges bidrag til Unionens budget i forbindelse med dette instrument (ca. 19,8 mio. EUR pr. år).

  Ordføreren tilslutter sig dette forslag. Formålet med Fonden for Intern Sikkerhed — ydre grænser og fælles visumpolitik er at etablere en solidaritetsmekanisme, der forpligter de deltagende stater til at overholde samme EU-regler for kontrol ved de ydre grænser i gensidig interesse og på hinandens vegne. Efter ordførerens mening bidrager det foreliggende forslag til at nå et centralt mål med Schengenreglerne, nemlig at deles om ansvaret for en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved de ydre grænser i overensstemmelse med Unionens forpligtelser inden for grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder.

  BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

  Ref: D (2017)16766

  Claude Moraes

  Formand

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  Kære formand

  Den 30. marts 2017 havde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) en drøftelse om udkastet til henstilling fra ordføreren Tomáš Zdechovský om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (2016/0322 NLE).

  På deres møde den 13. december 2016 besluttede koordinatorerne for Udenrigsudvalget (AFET) at forelægge Deres udvalg og ordfører AFET's holdning om ovennævnte aftale i form af en skrivelse. I min egenskab af formand har jeg hermed fornøjelsen at fremsende Dem AFET's holdning.

  Som præciseret i forslaget er formålet med fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik at etablere en solidaritetsmekanisme, der forpligter de deltagende stater til på hinandens vegne og i gensidig interesse at overholde de samme EU-regler for kontrol ved de ydre grænser. Som følge heraf tjener det til at dele ansvaret for "en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved [de] ydre grænser", jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399, og dermed opfylde et af Schengenreglernes hovedformål.

  På baggrund af ovenstående støtter AFET holdningen fra LIBE's ordfører Daniel Zdechovský om, at Parlamentet skal godkende indgåelsen af en sådan aftale med Kongeriget Norge, som en del af de Schengenassocierede lande.

  Med venlig hilsen

  David McAllister

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

  Referencer

  13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  20.12.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  16.1.2017

   

   

   

  Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFET

  16.1.2017

  BUDG

  16.1.2017

   

   

  Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

  AFET

  13.12.2016

  BUDG

  9.11.2016

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Tomáš Zdechovský

  5.12.2016

   

   

   

  Behandling i udvalg

  30.3.2017

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  25.4.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  1

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

  Dato for indgivelse

  27.4.2017

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  EPP

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod:

  0  :  hverken/eller