ΣΥΣΤΑΣΗ επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020

27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συντάκτης γνωμοδότησης: Tomáš Zdechovský

Διαδικασία : 2016/0322(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0174/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0174/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020

(13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13710/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 (13711/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0005/2017),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0174/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις) για την περίοδο 2014 έως 2020 (κανονισμός (ΕΕ) 515/2014).

Ο κύριος στόχος του ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις είναι να κατοχυρωθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ένωση, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδίων, μέσω ενιαίου και υψηλού επιπέδου ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και με την αποτελεσματική επεξεργασία των θεωρήσεων Σένγκεν. Η χρηματοδότηση τάξεως 2,8 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 - ως επί το πλείστον μέσω των εθνικών προγραμμάτων - πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την αξιοποίηση των υποδομών που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης των συνόρων και για την επιτήρηση των συνόρων, τη χρηματοδότηση των συστημάτων ΤΠ που απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), καθώς και για τις δράσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία.

Το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 προβλέπει ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην εκτέλεση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν συμμετέχουν στο μέσο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου κανονισμού, καθώς και ότι πρέπει να συνάπτονται ρυθμίσεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των χωρών αυτών και οι συμπληρωματικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για την εν λόγω συμμετοχή. H πρόταση αυτή, το σχέδιο συμφωνίας με το Βασίλειο της Νορβηγίας, αποσκοπεί στο να καθοριστούν επακριβώς οι εν λόγω ρυθμίσεις, δηλαδή να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του μέσου στην εν λόγω συνδεδεμένη χώρα, καθώς και να προσδιοριστεί η συνεισφορά του Βασιλείου της Νορβηγίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά το εν λόγω μέσο (περίπου 19,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως).

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Το ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις θεσπίζει μηχανισμό αλληλεγγύης που θα δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη, προς το αμοιβαίο συμφέρον τους και το καθένα για λογαριασμό του άλλου, με τους ίδιους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Κατά την άποψη του εισηγητή, η πρόταση θα συμβάλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου του κεκτημένου του Σένγκεν, και συγκεκριμένα στην από κοινού ανάληψη ευθύνης για αποτελεσματικό, υψηλό και ενιαίο επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με την προσήλωση της Ένωσης στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθ. Αναφοράς: D (2017)16766

Κύριο Claude Moraes

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Κύριε πρόεδρε,

Στις 30 Μαρτίου 2017 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) διεξήγαγε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο σύστασης του εισηγητή κ. Tomáš Zdechovský επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 (2016/0322 NLE).

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 13 Δεκεμβρίου 2016, οι συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) αποφάσισαν ότι έπρεπε να δοθεί στην επιτροπή σας και στον εισηγητή σας η γνώμη της επιτροπής AFET επί της ως άνω συμφωνίας υπό μορφήν επιστολής. Υπό την ιδιότητά μου ως πρόεδρος, έχω τη χαρά να σας μεταφέρω τη θέση της AFET.

Όπως δηλώνεται στην πρόταση, σκοπός του ΤΕΑ-Σύνορα και θεωρήσεις είναι να θεσπιστεί μηχανισμός αλληλεγγύης που θα δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη, προς το αμοιβαίο συμφέρον τους και το καθένα για λογαριασμό του άλλου, με τους ίδιους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Επομένως σκοπός του είναι η από κοινού ανάληψη ευθύνης για «αποτελεσματικό, υψηλό και ενιαίο επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα», όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτυγχάνοντας έτσι έναν βασικό στόχο του κεκτημένου Σένγκεν.

Κατόπιν τούτου η AFET στηρίζει τη θέση του εισηγητή της LIBE, κ. Zdechovský, να συναινέσει το Κοινοβούλιο στη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας με το Βασίλειο της Νορβηγίας ως μέρος των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

David McAllister

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

20.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

13.12.2016

BUDG

9.11.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tomáš Zdechovský

5.12.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Ημερομηνία κατάθεσης

27.4.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή