SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Tomáš Zdechovský

Menettely : 2016/0322(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0174/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0174/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13710/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevaksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimukseksi (13711/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0005/2017),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0174/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa vuosiksi 2014–2020 (asetus (EU) N:o 515/2014).

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen päätarkoituksena on varmistaa unionin turvallisuuden korkea taso ja samalla helpottaa laillista matkustamista huolehtimalla ulkorajojen valvonnan yhtenäisen korkeasta tasosta sekä Schengen-viisumien tehokkaasta käsittelystä. Rahoitus on vuoteen 2020 asti noin 2,8 miljardia euroa, jotka saadaan lähinnä kansallisista ohjelmista ja jotka on määrä käyttää muun muassa rajanylityspaikkojen infrastruktuuriin, rajavalvontaan, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) edellyttämiin tietotekniikkajärjestelmiin sekä toimiin, joilla edistetään muuttovirtojen tehokasta hallintaa, viisumihakemusten käsittelyä sekä yhteistyötä konsuliasioissa.

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 7 kohdassa säädetään, että Schengenin säännöstön määräysten täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvat maat osallistuvat välineeseen kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti ja tehdään tarvittavat järjestelyt, jotka koskevat näiden maiden rahoitusosuuksia välineeseen ja rahoitukseen osallistumista koskevia täydentäviä sääntöjä. Norjan kuningaskunnan kanssa tehtävän sopimuksen tarkoituksena on tehdä kyseiset järjestelyt eli antaa komissiolle vastuu välineen talousarvion toteuttamisesta tässä assosioituneessa maassa ja määrittää sen maksuosuus unionin talousarvioon tämän välineen osalta (noin 19,8 miljoonaa euroa vuodessa).

Esittelijä kannattaa tätä ehdotusta. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoituksena on sellaisen solidaarisuusmekanismin perustaminen, joka sitoo osallistujavaltiot samoihin ulkorajojen valvontaa koskeviin EU:n sääntöihin toistensa eduksi ja puolesta. Esittelijä katsoo, että ehdotuksella toteutetaan Schengenin säännöstön keskeinen tavoite eli jaetaan vastuuta ulkorajojen valvonnan tehokkuudesta ja yhtenäisen korkeasta tasosta noudattaen unionin tekemiä sitoumuksia, jotka koskevat perusvapauksia ja ihmisoikeuksia.

LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D (2017)16766

Claude Moraes

Puheenjohtaja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Arvoisa puheenjohtaja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) kävi 30. maaliskuuta 2017 keskustelun esittelijä Tomáš Zdechovskýn suositusluonnoksesta, joka koski esitystä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2016/0322 NLE).

Ulkoasiainvaliokunnan (AFET) koordinaattorit päättivät 13. joulukuuta 2016 pitämässään kokouksessa, että AFET-valiokunnan lausunto edellä mainitusta sopimuksesta välitettäisiin valiokunnallenne sekä esittelijälle kirjeen muodossa. Minulla on puheenjohtajana ilo välittää Teille AFET-valiokunnan kanta.

Kuten ehdotuksesta käy ilmi, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoituksena on sellaisen solidaarisuusmekanismin perustaminen, joka sitoo osallistujavaltiot samoihin ulkorajojen valvontaa koskeviin EU:n sääntöihin toistensa eduksi ja puolesta. Niinpä sen avulla pyritään jakamaan vastuuta ulkorajojen valvonnan tehokkuudesta ja yhtenäisen korkeasta tasosta, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/399 15 artiklassa säädetään, ja saavuttamaan näin Schengenin säännöstön keskeinen tavoite.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen AFET-valiokunta tukee LIBE-valiokunnan esittelijän Zdechovskýn kantaa, jonka mukaan parlamentti antaisi hyväksyntänsä tällaisen sopimuksen tekemiselle Norjan kuningaskunnan kanssa, joka on Schengenin säännöstöön osallistuva maa.

Kunnioittavasti

David McAllister

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyvistä täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014-2020

Viiteasiakirjat

13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

20.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

13.12.2016

BUDG

9.11.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tomáš Zdechovský

5.12.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää