AJÁNLÁS az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Tomáš Zdechovský
  PR_NLE-AP_Agreement

  Eljárás : 2016/0322(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0174/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0174/2017
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13710/2016),

  –  tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás tervezetére (13711/2016),

  –  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0005/2017),

  –  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0174/2017),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Norvég Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

  RÖVID INDOKOLÁS

  2014-ben az Európai Parlament és a Tanács a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközt hozott létre (515/2014/EU rendelet).

  A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz elsődleges célja, hogy magas szintű biztonságot biztosítson az Unión belül, ugyanakkor a külső határok egységes és magas szintű ellenőrzésén, valamint a schengeni vízumok hatékony feldolgozásán keresztül elősegítse a jogszerű utazást. A 2020-ig mintegy 2,8 milliárd eurós – elsősorban nemzeti programokon keresztül megvalósuló – finanszírozást többek között a határátkelőhelyeken és a határőrizethez szükséges infrastruktúra kiépítésére, az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) által előírt informatikai rendszerek finanszírozására, a migrációs áramlások hatékony kezelésének elősegítését célzó fellépésekre, valamint a vízumkérelmek feldolgozására és konzuli együttműködésre kell fordítani.

  Az 515/2014/EU rendelet 5. cikkének (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok a rendelettel összhangban részt vesznek az eszközben, valamint hogy pénzügyi hozzájárulásaikról megállapodásokat kell kötni, és meg kell határozni a részvételhez szükséges kiegészítő szabályokat. A Norvég Királysággal való megállapodás tervezetének, azaz e javaslatnak a célja pontosan az, hogy létrehozza ezt a megállapodást, és ezáltal lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy felelősséget vállaljon az eszköz költségvetésének ebben a társult országban való végrehajtásáért, valamint hogy meghatározza a Norvég Királyság uniós költségvetéshez való hozzájárulását ezen eszköz tekintetében (mintegy 19,8 millió euró évente).

  Az előadó támogatja ezt a javaslatot. A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz célja, hogy olyan szolidaritási mechanizmust hozzon létre, amely a külső határok ellenőrzésére vonatkozó egységes európai szabályok által egymás érdekében és egymás nevében köti a részt vevő államokat. Az előadó véleménye szerint a javaslat a schengeni vívmányok egyik kulcsfontosságú célkitűzésének megvalósítására szolgál, mégpedig az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok melletti uniós elkötelezettséggel összhangban a hatékony, magas szintű és egységes külső határellenőrzéssel kapcsolatos felelősség megosztására.

  MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

  Ref: D (2017)16766

  Claude Moraes

  elnök

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

  Tisztelt Elnök Úr!

  2017. március 30-án az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) eszmecserét tartott Tomáš Zdechovský előadónak az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre (2016/0322 NLE) vonatkozó ajánlástervezetéről.

  2016. december 13-i ülésükön a Külügyi Bizottság (AFET) koordinátorai úgy határoztak, hogy levél formájában elküldik az Ön bizottságának és az előadónak az AFET bizottság véleményét a fent említett megállapodásról. Elnökként örömömre szolgál, hogy megküldhetem Önnek az AFET bizottság véleményét.

  A javaslatban meghatározottak szerint a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz célja, hogy olyan szolidaritási mechanizmust hozzon létre, amely a külső határok ellenőrzésére vonatkozó egységes európai szabályok által egymás érdekében és egymás nevében köti a részt vevő államokat. Ennek következtében az eszköz célja, hogy megosszák az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében meghatározottak szerint „a külső határokon [...] hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzés” biztosítására vonatkozó felelősséget, megvalósítva ezáltal a schengeni vívmányok egyik kulcsfontosságú célkitűzését.

  A fentiekre való tekintettel az AFET támogatja a LIBE előadója, Zdechovský úr arra vonatkozó álláspontját, hogy a Parlament értsen egyet a schengeni társult országokhoz tartozó Norvég Királysággal való megállapodás megkötésével.

  Tisztelettel:

  David McAllister

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás

  Hivatkozások

  13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  20.12.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  16.1.2017

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  16.1.2017

  BUDG

  16.1.2017

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  AFET

  13.12.2016

  BUDG

  9.11.2016

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Tomáš Zdechovský

  5.12.2016

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  30.3.2017

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  25.4.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

  Benyújtás dátuma

  27.4.2017

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  EPP

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik