RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020

  27.4.2017 - (13710/2016 – C8‑0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

  Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  Rapporteur: Tomáš Zdechovský
  PR_NLE-AP_Agreement

  Proċedura : 2016/0322(NLE)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0174/2017
  Testi mressqa :
  A8-0174/2017
  Dibattiti :
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020

  (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

  (Approvazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13710/2016),

  –  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020 (13711/2016),

  –  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 77(2)(a) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0005/2017),

  –  wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0174/2017),

  1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Renju tan-Norveġja.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Fl-2014, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (il-Fruntieri u l-Viża tal-Fond għas-Sigurtà Interna) għall-perjodu 2014 sal-2020 (ir-Regolament (UE) Nru 515/2014).

  L-għan ewlieni tal-Fruntieri u l-Viża tal-Fond għas-Sigurtà Interna huwa li jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà fl-Unjoni filwaqt li jiġi ffaċilitat l-ivvjaġġar leġittimu, permezz ta' livell uniformi u għoli ta' kontroll fil-fruntieri esterni u l-ipproċessar effikaċi tal-viżi ta' Schengen. Il-finanzjament ta' madwar EUR 2,8 biljun sal-2020 - l-aktar permezz ta' programmi nazzjonali - għandu jintuża, fost oħrajn, għall-bini ta' infrastruttura meħtieġa fil-punti ta' qsim tal-fruntiera u għas-sorveljanza tal-fruntieri, il-finanzjament ta' sistemi tal-IT meħtieġa mis-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR), kif ukoll għal azzjonijiet li jiffaċilitaw ġestjoni effiċjenti tal-flussi migratorji, l-ipproċessar ta' applikazzjonijiet għal viżi u kooperazzjoni konsulari.

  L-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 jistipula li l-pajjiżi assoċjati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen jipparteċipaw fl-istrument skont id-dispożizzjonijiet tiegħu u li għandhom jiġu konklużi arranġamenti dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tagħhom u r-regoli supplimentari meħtieġa għal tali parteċipazzjoni. Din il-proposta - l-abbozz ta' ftehim mar-Renju tan-Norveġja - qed issir biex jiġu stabbiliti eżattament dawk l-arranġamenti, biex tippermetti lill-Kummissjoni tassumi r-responsabilità għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-istrument f'dan il-pajjiż assoċjat u tiddetermina l-kontribuzzjoni tar-Renju tan-Norveġja għall-baġit tal-Unjoni fir-rigward ta' dan l-istrument (madwar EUR 19,8 miljun fis-sena).

  Ir-Rapporteur jappoġġa din il-proposta. L-iskop tal-Fruntieri u l-Viża tal-Fond għas-Sigurtà Interna huwa li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' solidarjetà, li jorbot lill-istati parteċipanti bl-istess regoli Ewropej dwar il-kontroll tal-fruntieri esterni fl-interess ta' xulxin u f'isem xulxin. Fil-fehma tar-rapporteur, il-proposta se sservi sabiex jintlaħaq objettiv ewlieni tal-acquis ta' Schengen, jiġifieri li tinqasam ir-responsabilità għal livell effiċjenti, għoli u uniformi ta' kontroll fil-fruntieri esterni, f'konformità mal-impenji tal-Unjoni fil-qasam tal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem.

  ANNESS: ITTRA MINGĦAND IL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN

  Referenza: D (2017)16766

  Is-Sur Claude Moraes

  President

  Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

  Sur President,

  Fit-30 ta' Marzu 2017, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) kellu skambju ta' fehmiet dwar l-abbozz ta' rakkomandazzjoni mir-rapporteur, is-Sur Tomáš Zdechovský, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020 (2016/0322 NLE).

  Waqt il-laqgħa tagħhom tat-13 ta' Diċembru 2016, il-koordinaturi tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) iddeċidew li lill-Kumitat u lir-rapporteur tiegħek kellha tingħata, f'forma ta' ittra, opinjoni tal-Kumitat AFET dwar il-Ftehim imsemmi hawn fuq. Fil-kapaċità tiegħi ta' President, qed nibgħatlek il-pożizzjoni tal-Kumitat AFET.

  Hekk kif speċfikat fil-proposta, l-iskop tal-Fruntieri u l-Viża tal-Fond għas-Sigurtà Interna huwa li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' solidarjetà, li jorbot lill-istati parteċipanti bl-istess regoli Ewropej dwar il-kontroll tal-fruntieri esterni fl-interess ta' xulxin u f'isem xulxin. Konsegwentement, huwa jimmira li r-responsabilità tiġi kondiviża għal "livell effiċjenti, għoli u uniformi ta' kontroll fil-fruntieri esterni", kif stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, biex b'hekk jintlaħaq objettiv ewlieni tal-acquis ta' Schengen.

  Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, il-Kumitat AFET jaqbel mal-pożizzjoni tar-rapporteur tal-Kumitat LIBE, is-Sur Zdechovský, li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni ta' tali ftehim mar-Renju tan-Norveġja, bħala parti mill-Pajjiżi Assoċjati ta' Schengen.

  Dejjem tiegħek,

  David McAllister

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Ftehim bejn l-UE u r-Renju tan-Norveġja dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020

  Referenzi

  13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

  Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

  20.12.2016

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  LIBE

  16.1.2017

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFET

  16.1.2017

  BUDG

  16.1.2017

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  AFET

  13.12.2016

  BUDG

  9.11.2016

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Tomáš Zdechovský

  5.12.2016

   

   

   

  Eżami fil-kumitat

  30.3.2017

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  25.4.2017

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

  Data tat-tressiq

  27.4.2017

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  EPP

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjoni