ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

  27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský
  PR_NLE-AP_Agreement

  Procedura : 2016/0322(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0174/2017
  Teksty złożone :
  A8-0174/2017
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

  (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (13710/2016),

  –  uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (13711/2016),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0005/2017),

  –  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0174/2017),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.

  UZASADNIENIE

  W roku 2014 Parlament Europejski i Rada przyjęły w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wspólnej polityki wizowej (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy) na lata 2014–2020 (rozporządzenie (UE) 515/2014).

  Głównym celem funduszu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania za pomocą jednolitej, wysokiej jakości kontroli granic zewnętrznych i skutecznego rozpatrywania wniosków wizowych Schengen. Finansowanie w wysokości blisko 2,8 mld EUR do roku 2020 ma zostać wykorzystane – głównie za pośrednictwem programów krajowych – między innymi na zbudowanie niezbędnej infrastruktury na przejściach granicznych oraz na kontrolę granic, finansowanie systemów informatycznych wymaganych przez europejski system nadzorowania granic (EUROSUR), a także na działania służące ułatwieniu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, rozpatrywania wniosków wizowych i współpracy konsularnej.

  Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 515/2014 stanowi, że państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w instrumencie zgodnie z tym rozporządzeniem oraz że należy zawrzeć porozumienia w sprawie wkładu finansowego tych państw oraz określić przepisy dodatkowe niezbędne dla takiego udziału. Celem wniosku dotyczącego projektu umowy z Królestwem Norwegii jest zawarcie takich właśnie porozumień, co umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie budżetu przeznaczonego na omawiany instrument w tym państwie stowarzyszonym, a także ustalenie wkładu Królestwa Norwegii do budżetu Unii w odniesieniu do tego instrumentu (około 19,8 mln EUR rocznie).

  Sprawozdawca popiera ten wniosek. W ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy powstaje mechanizm solidarności, w ramach którego państwa uczestniczące w Funduszu są związane tymi samymi zasadami europejskimi dotyczącymi kontroli granic zewnętrznych we wzajemnym interesie oraz na zasadzie wzajemnej reprezentacji. Sprawozdawca uważa, że wniosek ten będzie służyć osiągnięciu jednego z podstawowych celów dorobku Schengen, jakim jest podział odpowiedzialności za skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na granicach zewnętrznych, zgodnie z zaangażowaniem Unii na rzecz praw podstawowych i praw człowieka.

  ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

  Nr ref.: D (2017)16766

  Claude Moraes

  Przewodniczący

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  Szanowny Panie Przewodniczący!

  W dniu 30 marca 2017 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbyła wymianę poglądów w sprawie projektu zalecenia wysuniętego przez sprawozdawcę Tomáša Zdechovský’ego dotyczącego projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (2016/0322(NLE)).

  Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. koordynatorzy Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) postanowili, że opinia AFET w sprawie wspomnianej umowy zostanie przekazana Pana komisji i sprawozdawcy w formie listu. Jako przewodniczący tej komisji mam przyjemność przekazać Panu niniejszym stanowisko AFET.

  Jak stwierdzono we wniosku, celem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy jest stworzenie mechanizmu solidarności, w ramach którego uczestniczące w nim państwa będą związane tymi samymi europejskimi zasadami kontroli granic zewnętrznych we wzajemnym interesie oraz na zasadzie wzajemnej reprezentacji. Fundusz ten będzie służyć realizacji podstawowego celu dorobku Schengen, jakim jest podział odpowiedzialności za „skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na granicach zewnętrznych”, jak określono w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady.

  W związku z powyższym AFET wspiera stanowisko sprawozdawcy LIBE T. Zdechovský’ego, że Parlament powinien wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy z Królestwem Norwegii, które jest jednym z państw stowarzyszonych w ramach Schengen.

  Z wyrazami szacunku

  David McAllister

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

  Odsyłacze

  13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  20.12.2016

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  16.1.2017

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  16.1.2017

  BUDG

  16.1.2017

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  AFET

  13.12.2016

  BUDG

  9.11.2016

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Tomáš Zdechovský

  5.12.2016

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  30.3.2017

   

   

   

  Data przyjęcia

  25.4.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

  Data złożenia

  27.4.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  EPP

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się