ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský
PR_NLE-AP_Agreement

Procedura : 2016/0322(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0174/2017
Teksty złożone :
A8-0174/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

(13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13710/2016),

–  uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (13711/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0005/2017),

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0174/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.

UZASADNIENIE

W roku 2014 Parlament Europejski i Rada przyjęły w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wspólnej polityki wizowej (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy) na lata 2014–2020 (rozporządzenie (UE) 515/2014).

Głównym celem funduszu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania za pomocą jednolitej, wysokiej jakości kontroli granic zewnętrznych i skutecznego rozpatrywania wniosków wizowych Schengen. Finansowanie w wysokości blisko 2,8 mld EUR do roku 2020 ma zostać wykorzystane – głównie za pośrednictwem programów krajowych – między innymi na zbudowanie niezbędnej infrastruktury na przejściach granicznych oraz na kontrolę granic, finansowanie systemów informatycznych wymaganych przez europejski system nadzorowania granic (EUROSUR), a także na działania służące ułatwieniu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, rozpatrywania wniosków wizowych i współpracy konsularnej.

Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 515/2014 stanowi, że państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w instrumencie zgodnie z tym rozporządzeniem oraz że należy zawrzeć porozumienia w sprawie wkładu finansowego tych państw oraz określić przepisy dodatkowe niezbędne dla takiego udziału. Celem wniosku dotyczącego projektu umowy z Królestwem Norwegii jest zawarcie takich właśnie porozumień, co umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie budżetu przeznaczonego na omawiany instrument w tym państwie stowarzyszonym, a także ustalenie wkładu Królestwa Norwegii do budżetu Unii w odniesieniu do tego instrumentu (około 19,8 mln EUR rocznie).

Sprawozdawca popiera ten wniosek. W ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy powstaje mechanizm solidarności, w ramach którego państwa uczestniczące w Funduszu są związane tymi samymi zasadami europejskimi dotyczącymi kontroli granic zewnętrznych we wzajemnym interesie oraz na zasadzie wzajemnej reprezentacji. Sprawozdawca uważa, że wniosek ten będzie służyć osiągnięciu jednego z podstawowych celów dorobku Schengen, jakim jest podział odpowiedzialności za skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na granicach zewnętrznych, zgodnie z zaangażowaniem Unii na rzecz praw podstawowych i praw człowieka.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr ref.: D (2017)16766

Claude Moraes

Przewodniczący

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 30 marca 2017 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbyła wymianę poglądów w sprawie projektu zalecenia wysuniętego przez sprawozdawcę Tomáša Zdechovský’ego dotyczącego projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (2016/0322(NLE)).

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. koordynatorzy Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) postanowili, że opinia AFET w sprawie wspomnianej umowy zostanie przekazana Pana komisji i sprawozdawcy w formie listu. Jako przewodniczący tej komisji mam przyjemność przekazać Panu niniejszym stanowisko AFET.

Jak stwierdzono we wniosku, celem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy jest stworzenie mechanizmu solidarności, w ramach którego uczestniczące w nim państwa będą związane tymi samymi europejskimi zasadami kontroli granic zewnętrznych we wzajemnym interesie oraz na zasadzie wzajemnej reprezentacji. Fundusz ten będzie służyć realizacji podstawowego celu dorobku Schengen, jakim jest podział odpowiedzialności za „skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na granicach zewnętrznych”, jak określono w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W związku z powyższym AFET wspiera stanowisko sprawozdawcy LIBE T. Zdechovský’ego, że Parlament powinien wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy z Królestwem Norwegii, które jest jednym z państw stowarzyszonych w ramach Schengen.

Z wyrazami szacunku

David McAllister

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

Odsyłacze

13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

20.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

13.12.2016

BUDG

9.11.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tomáš Zdechovský

5.12.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Data złożenia

27.4.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się