PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

  27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Tomáš Zdechovský
  PR_NLE-AP_Agreement

  Postopek : 2016/0322(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0174/2017
  Predložena besedila :
  A8-0174/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

  (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13710/2016),

  –  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (13711/2016),

  –  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena  218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0005/2017),

  –  ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

  –  ob upoštevanju členov 99(1), 99(4) in 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0174/2017),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Norveške.

  OBRAZLOŽITEV

  Evropski parlament in Svet sta leta 2014 sprejela instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU) št. 515/2014).

  Glavni cilj instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov je zagotoviti visoko raven varnosti v Uniji, hkrati pa omogočiti zakonito potovanje s poenoteno in visoko ravnjo nadzora zunanjih meja ter učinkovito obdelavo schengenskih vizumov. Finančna sredstva v višini približno 2,8 milijarde EUR, ki bodo zagotovljena do leta 2020, večinoma prek nacionalnih programov, se bodo med drugim uporabila za vzpostavitev infrastrukture, potrebne na mejnih prehodih, in varovanje meje, financiranje sistemov IT, ki so potrebni za Evropski sistem varovanja meja (EUROSUR), ter ukrepe za lažje učinkovito upravljanje migracijskih tokov, obdelavo vlog za izdajo vizuma in konzularno sodelovanje.

  Člen 5(7) Uredbe (EU) št. 515/2014 določa, da države, ki se pridružijo izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v instrumentu v skladu z določbami Uredbe ter da se sklenejo dogovori o finančnih prispevkih teh držav in sprejmejo dopolnilna pravila, potrebna za tako sodelovanje. S tem predlogom, tj. osnutkom sporazuma s Kraljevino Norveško, bodo vzpostavljene prav te ureditve, ki bodo Komisiji omogočile, da prevzame odgovornost za izvrševanje proračuna instrumenta v tej pridruženi državi, določen pa bo tudi prispevek Kraljevine Norveške k proračunu Unije za ta instrument (v višini približno 19,8 milijona EUR na leto).

  Poročevalec predlog podpira. Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov vzpostavlja solidarnostni mehanizem, ki udeležene države zavezuje z istimi evropskimi pravili o nadzoru zunanjih meja v njihovem vzajemnem interesu in v imenu drugih sodelujočih držav. Poročevalec meni, da bo predlog prispeval k doseganju ključnega cilja schengenskega pravnega reda, in sicer k delitvi odgovornosti za učinkovito, visoko in enotno raven nadzora na zunanjih mejah v skladu z zavezanostjo Unije temeljnim svoboščinam in človekovim pravicam.

  PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

  Sklic: D (2017)16766

  Claude Moraes

  predsednik

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

  Spoštovani gospod predsednik!

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je 30. marca 2017 opravil izmenjavo mnenj o osnutku priporočila s poročevalcem Tomášem Zdechovskim o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (2016/0322 NLE).

  Na seji dne 13. decembra 2016 so koordinatorji Odbora za zunanje zadeve (AFET) sklenili, da je treba mnenje odbora AFET o zgoraj navedenem sporazumu vašemu odboru in poročevalcu predložiti v obliki pisma. Kot predsedniku mi je v veselje, da vam lahko posredujem stališče odbora AFET.

  Kot je določeno v predlogu, je namen Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki sodelujoče države zavezuje z istimi evropskimi pravili o nadzoru zunanjih meja v njihovem vzajemnem interesu in v imenu drugih sodelujočih držav. Zato je njegov cilj prispevati k doseganju ključnega cilja schengenskega pravnega reda, in sicer k delitvi odgovornosti za učinkovito, visoko in enotno stopnjo nadzora na zunanjih mejah, kakor je določeno v členu 15 Uredbe (EU) št. 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta.

  Glede na zgoraj navedeno odbor AFET podpira stališče poročevalca odbora LIBE Tomáša Zdechovskega, da naj Parlament odobri sklenitev sporazuma s Kraljevino Norveško kot pridruženo schengensko državo.

  S spoštovanjem,

  David McAllister

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

  Referenčni dokumenti

  13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

  Datum posvetovanja z EP

  20.12.2016

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  16.1.2017

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  16.1.2017

  BUDG

  16.1.2017

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  AFET

  13.12.2016

  BUDG

  9.11.2016

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Tomáš Zdechovský

  5.12.2016

   

   

   

  Obravnava v odboru

  30.3.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  25.4.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

  Datum predložitve

  27.4.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  EPP

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani