Betänkande - A8-0174/2017Betänkande
A8-0174/2017

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

  27.4.2017 - (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) - ***

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Tomáš Zdechovský
  PR_NLE-AP_Agreement

  Förfarande : 2016/0322(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0174/2017
  Ingivna texter :
  A8-0174/2017
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

  (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13710/2016),

  –  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 (13711/2016),

  –  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0005/2017),

  –  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

  –  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0000/2017).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.

  MOTIVERING

  Europaparlamentet och rådet antog 2014 – som en del av fonden för inre säkerhet – instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (nedan kallat instrumentet för gränser och visering) för perioden 2014–2020 (förordning (EU) nr 515/2014).

  Det huvudsakliga syftet med instrumentet för gränser och visering är att säkerställa en hög säkerhetsnivå i unionen samtidigt som man underlättar lagligt resande genom en enhetlig och hög nivå på kontrollen av de yttre gränserna och en ändamålsenlig handläggning av Schengenvisum. Finansieringen på cirka 2,8 miljarder euro fram till 2020 ska – till största delen genom nationella program – användas bl.a. till att upprätta den infrastruktur som krävs vid gränsövergångar, till gränsövervakning, till finansiering av de it-system som krävs för det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) och till åtgärder för att underlätta en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, handläggning av viseringsansökningar och konsulärt samarbete.

  Enligt artikel 5.7 i förordning (EU) nr 515/2014 ska de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i instrumentet i enlighet med den förordningen och avtal ska ingås om de finansiella bidrag som dessa länder ska lämna till instrumentet och de kompletterande bestämmelser som behövs för dessa länders deltagande. Syftet med detta förslag – utkastet till avtal med Konungariket Norge – är att fastställa exakt de bestämmelser som avses, särskilt för att göra det möjligt för kommissionen att axla ansvaret för hur instrumentets budget genomförts i detta associerade land, samt att fastställa hur mycket Konungariket Norge ska bidra till unionens budget avseende instrumentet (cirka 19,8 miljoner euro per år).

  Föredraganden stöder detta förslag. Genom instrumentet för gränser och visering inrättas en solidaritetsmekanism som binder de deltagande staterna med samma europeiska regler om kontrollen av de yttre gränserna, för deltagarnas ömsesidiga intressen och för alla deltagares räkning. Enligt föredraganden kommer förslaget att bidra till att ett av nyckelmålen med Schengenregelverket uppnås, nämligen ett delat ansvar för en effektiv, hög och enhetlig nivå på kontrollen vid de yttre gränserna, i överensstämmelse med unionens åtagande avseende de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna.

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

  Ref: D (2017)16766

  Claude Moraes

  Ordförande

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  Till ordföranden

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) höll den 30 mars 2017 en diskussion om föredragande Tomáš Zdechovskýs utkast till rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (2016/0322 NLE).

  Vid sammanträdet den 13 december 2016 beslutade samordnarna i utskottet för utrikesfrågor (AFET) att ett yttrande från AFET över ovannämnda avtal skulle överlämnas till LIBE-utskottet och dess föredragande i form av en skrivelse. I min egenskap av ordförande har jag nöjet att delge er AFET-utskottets ståndpunkt.

  Som framgår av förslaget är syftet med instrumentet för gränser och visering att inrätta en solidaritetsmekanism som binder de deltagande staterna med samma europeiska regler om kontrollen av de yttre gränserna, för deltagarnas ömsesidiga intressen och för alla deltagares räkning. Följaktligen syftar det till att dela upp ansvaret för en effektiv, hög och enhetlig nivå på kontrollen vid de yttre gränserna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/399 och därigenom uppnå ett av nyckelmålen med Schengenregelverket.

  AFET-utskottet stöder mot denna bakgrund LIBE-utskottets föredragande Zdechovskýs ståndpunkt att parlamentet ska godkänna att ett sådant avtal ingås med Konungariket Norge, som ju är Schengenassocierat land.

  Med vänlig hälsning

  David McAllister

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020

  Referensnummer

  13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)06582016/0322(NLE)

  Datum för remiss/begäran om godkännande

  20.12.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  16.1.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  16.1.2017

  BUDG

  16.1.2017

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  AFET

  13.12.2016

  BUDG

  9.11.2016

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Tomáš Zdechovský

  5.12.2016

   

   

   

  Behandling i utskott

  30.3.2017

   

   

   

  Antagande

  25.4.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

  Ingivande

  27.4.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  EPP

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Förklaring av symboler:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster