ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρωτοβουλία για την αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων

28.4.2017 - (2016/2223(INI))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Biljana Borzan


Διαδικασία : 2016/2223(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0175/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0175/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία για την αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων

(2016/2223(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015 «σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία»[1],

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση 0061/2015 της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη δωρεά απούλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάληση τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την απώλεια και σπατάλη τροφίμων[4],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων[5],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2013 με τίτλο «Η συμβολή της κοινωνίας πολιτών σε μια στρατηγική πρόληψης και μείωσης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων»[6],

–  έχοντας υπόψη την Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων»: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την πρόληψη, τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη τη Συγκριτική μελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ιουνίου 2014, σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για το έργο FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) σχετικά με τις εκτιμήσεις για τα ευρωπαϊκά επίπεδα αποβλήτων τροφίμων (2016),

–  έχοντας υπόψη την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ και των πολιτικών που έχουν συνέπειες για τα απόβλητα τροφίμων (2015) η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου FUSIONS,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο εννοιολογικών ορισμών για τα απόβλητα τροφίμων που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου FUSIONS (2014),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο πρότυπο υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων (πρότυπο FLW) το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) με τίτλο «Food wastage footprint – Impacts on natural resources» (Αποτύπωμα σπατάλης τροφίμων – Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους) (FAO 2013),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του FAO σχετικά με την απώλεια και την σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο (FAO 2011),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά «Σταματήστε τη σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη!»·

–  έχοντας υπόψη τη «Διακήρυξη Αρχών του Μιλάνου», η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της EXPO-Milano το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0175/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του FAO, κάθε χρόνο χάνονται ή σπαταλιούνται περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του βάρους όλων των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρόφιμα είναι πολύτιμο αγαθό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς το «σύστημα διατροφής» χρησιμοποιεί πολλούς πόρους όπως η γη, το έδαφος, το νερό, ο φώσφορος και η ενέργεια, η αποδοτική και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών είναι υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων έχει τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο εκτιμάται από τον FAO[7] ότι ανέρχεται σε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και η μείωση της σπατάλης τροφίμων παρέχουν οικονομικά οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την κοινωνία, μειώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική ζημία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων έχει υψηλό οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, καθώς και ηθικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια ή σπατάλη τροφίμων συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή με παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα της τάξης του 8 % των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συνιστά σπατάλη σπάνιων πόρων, όπως η γη, η ενέργεια και το νερό[8] καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονάσματα της αλυσίδας τροφίμων δεν θα πρέπει να καθίστανται απευθείας απόβλητα τροφίμων εφόσον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, και ότι μια κατάλληλη νομοθεσία σχετικά με τα πλεονάσματα τροφίμων θα μπορούσε να μετατρέψει τη σπατάλη τροφίμων σε πόρο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει πρόσφατων μελετών, για την παραγωγή ενός κιλού τροφής εκλύονται στην ατμόσφαιρα 4,5 κιλά CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη τα 89 περίπου εκατομμύρια τόνοι τροφής που σπαταλιούνται προκαλούν έκλυση 170 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 ετησίως, που αναλύονται ως εξής: βιομηχανία τροφίμων 59 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως, οικιακή κατανάλωση 78 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως, λοιπά 33 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή του 30 % των τροφίμων που τελικά δεν καταναλώνονται είναι υπεύθυνη για τη χρήση επιπλέον 50 % υδάτινων πόρων για άρδευση και ότι για την παραγωγή ενός κιλού βοείου κρέατος απαιτούνται 5 έως 10 τόνοι νερού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές μελέτες, η εκτενής αλλαγή διαιτολογίου έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότερη μέθοδος μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου της κατανάλωσης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην Ευρώπη απαιτεί συνολική και ολοκληρωμένη διατροφική πολιτική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), 795 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν αρκετά τρόφιμα για να ζουν υγιεινά και ενεργά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διατροφή προκαλεί σχεδόν το ήμισυ (45 %) -περίπου 3,1 εκατομμύρια- των θανάτων παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στα έξι παιδιά στον κόσμο είναι ελλιποβαρές και ένα στα τέσσερα καχεκτικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων δεν είναι μόνο οικονομική και περιβαλλοντική, αλλά και ηθική υποχρέωση[9]·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα στον κόσμο σχεδόν 793 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται[10] και περισσότερα από 700 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας[11] με εισόδημα λιγότερο από 1,90 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ανεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και οποιαδήποτε σπατάλη τροφίμων θα πρέπει κατά συνέπεια να θεωρείται ηθικά απαράδεκτη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικρότερη σπατάλη τροφίμων θα σήμαινε αποδοτικότερη χρήση της γης και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα είχε θετικές συνέπειες για όλο τον γεωργικό τομέα παγκοσμίως και θα συνέβαλλε σημαντικά στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υπογράψει το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 12.3 αποσκοπεί στη μείωση κατά 50% της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή έως το 2030, καθώς και στη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών κατά την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί από 7,3 δισεκατομμύρια άτομα που είναι σήμερα σε 9,7 δισεκατομμύρια το 2050[12]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση της παγκόσμιας πείνας και αναγκαιότητα για τη σίτιση του ολοένα αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φόρουμ Καταναλωτικών Αγαθών, που εκπροσωπεί 400 εμπόρους λιανικής, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε 70 χώρες, ενέκρινε δημόσιο ψήφισμα για τη μείωση κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων από τις δραστηριότητες των μελών του μέχρι το 2025, πέντε χρόνια πριν τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12.3·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που αποφέρει η πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις κάθε χρόνο σπαταλιούνται 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην ΕΕ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε σπατάλη 173 κιλών τροφίμων ανά άτομο, καθώς και το γεγονός ότι η παραγωγή και διάθεση των αποβλήτων τροφίμων στην ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή 170 εκατομμυρίων τόνων CO2 και την κατανάλωση 26 εκατομμυρίων τόνων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες που συνδέονται με αυτό το επίπεδο σπατάλης τροφίμων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 143 δισεκατομμύρια ευρώ[13]· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του FAO, 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από πείνα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2014, 55 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 9,6 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28, δεν είναι σε θέση να έχουν ένα γεύμα καλής ποιότητας κάθε δεύτερη μέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2015, 118,8 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 23,7 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού[14]·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών χωρίς να ελαττώσει το βιοτικό επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και το ντάμπινγκ των τιμών στον τομέα των τροφίμων έχουν ως αποτέλεσμα να πωλούνται συχνά τρόφιμα σε τιμή κατώτερη της πραγματικής τους αξίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της σπατάλης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απώλεια ή σπατάλη τροφίμων παρατηρείται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, την εμπορία και την κατανάλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το έργο FUSIONS, οι τομείς που συμβάλλουν περισσότερο στη σπατάλη τροφίμων εντός της ΕΕ είναι τα νοικοκυριά με 53 % και η μεταποίηση με 19 %, ενώ οι άλλοι υπαίτιοι είναι ο τομέας της λιανικής πώλησης με 12 %, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής με 10 % και ο τομέας της χονδρικής πώλησης με 5 %[15]· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ότι τα μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στον τομέα της μεταποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβαίνει κυρίως λόγω τεχνολογικών περιορισμών και περιορισμών ως προς τις υποδομές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από το έργο FUSIONS προέρχονται από διαφορετικές πηγές και από τη χρήση ποικίλων ορισμών της έννοιας «σπατάλη τροφίμων»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο FUSIONS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολύ λίγες μετρήσεις της σπατάλης στη γεωργία, την κηπευτική, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία ή σε άλλες δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η πραγματική κλίμακα της απώλειας και σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοχευμένα μέτρα, προσαρμοσμένα στους παράγοντες και το στάδιο της αλυσίδας, είναι καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται δεν είναι τα ίδια παντού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελέτη του Προγράμματος Δράσης για τα Απόβλητα και τους Πόρους (WRAP) στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι τουλάχιστον το 60% των απορριπτόμενων τροφίμων των νοικοκυριών μπορούν να αποφευχθούν και θα μπορούσαν να είχαν καταναλωθεί εάν είχε γίνει καλύτερη διαχείριση[16]·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τμήμα των απωλειών και της σπατάλης στην πρωτογενή παραγωγή οφείλεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα προϊόντα λιανικής πώλησης, σε ακυρωθείσες παραγγελίες που οφείλονται σε αλλαγές της καταναλωτικής ζήτησης και σε υπερπαραγωγή εξαιτίας των απαιτήσεων που δημιουργεί η εποχική ζήτηση· ότι η αλλοίωση των τροφίμων στη γραμμή παραγωγής συνιστά μία ακόμη αιτία που οδηγεί στην απώλεια τροφίμων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, στην Ευρώπη χάνεται κατά τη γεωργία το 20 % των οπωροκηπευτικών, το 20 % των φυτών με ριζώματα και των φυτών με κονδύλους και το 10 % των ελαιούχων σπόρων και των οσπρίων, με περαιτέρω απώλειες 5 % για τα οπωροκηπευτικά και τα φυτά με ριζώματα και τα φυτά με κονδύλους μετά τη συγκομιδή[17]·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φρούτα και λαχανικά που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και τα φυτά που καταστρέφονται ή ξεριζώνονται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις λόγω της απώλειας αγορών ή των χαμηλών τιμών αντιπροσωπεύουν απώλεια επένδυσης και εισοδήματος για τους αγρότες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων εσωτερικεύουν συχνά το κόστος της σπατάλης τροφίμων και το μετακυλίουν στον τελικό καταναλωτή ενσωματώνοντάς το στην τιμή του προϊόντος[18]·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων εξετάζεται το ερώτημα «Συμβάλλουν αποτελεσματικά οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων στην αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων;»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα της έκθεσης υποδεικνύουν ότι η ΕΕ δεν καταπολεμά αποτελεσματικά επί του παρόντος τη σπατάλη τροφίμων και ότι οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες και πολιτικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι το επίπεδο φιλοδοξίας της Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων έχει μειωθεί παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του ζητήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση κρίνει πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την Επιτροπή είναι κατακερματισμένα, διαλείποντα και χωρίς σαφή συντονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση συνιστά στην Επιτροπή: να εκπονήσει πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα χρόνια, να λαμβάνει υπόψη της τη σπατάλη τροφίμων κατά τις μελλοντικές εκτιμήσεις αντικτύπου της, να μεριμνήσει για την καλύτερη εναρμόνιση των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και να αποσαφηνίσει την ερμηνεία των νομικών διατάξεων που ενδεχομένως αποθαρρύνουν τη δωρεά τροφίμων, και να εξετάσει τρόπους διευκόλυνσης της δωρεάς σε άλλους τομείς πολιτικής·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, έχοντας επενδύσει πολλούς πόρους και έπειτα από τη διενέργεια μιας πολύ πετυχημένης δημόσιας διαβούλευσης το 2013, αποφάσισε εντέλει να μην δημοσιεύσει την ανακοίνωση με τίτλο «Συγκροτώντας ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής», παρά το γεγονός ότι το κείμενο είχε ήδη οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί από τρεις Επιτρόπους (ΓΔ ENVI, ΓΔ SANCO και ΓΔ AGRI) λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση αυτή περιέχει ορισμένες καλές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ούτε κοινός και συνεπής ορισμός για τη «σπατάλη τροφίμων» ούτε κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που δυσχεραίνει τη σύγκριση διαφορετικών συνόλων δεδομένων και τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση της σπατάλης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη συλλογή πλήρων, αξιόπιστων και εναρμονισμένων στοιχείων αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην εκτίμηση των αποβλήτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ως «σπατάλη τροφίμων» νοούνται τα τρόφιμα που προορίζονταν για ανθρώπινη κατανάλωση, σε βρώσιμη ή μη κατάσταση, τα οποία αποσύρονται από την αλυσίδα παραγωγής ή εφοδιασμού ώστε να απορριφθούν, σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης, εξαιρουμένων των απωλειών της πρωτογενούς παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συμφωνηθεί ορισμός των «απωλειών της πρωτογενούς παραγωγής»·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των βρώσιμων αποβλήτων τροφίμων και των μη βρώσιμων μερών των αποβλήτων, προκειμένου να αποφεύγονται παραπλανητικά συμπεράσματα και μη αποτελεσματικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες μείωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποφυγή των βρώσιμων αποβλήτων τροφίμων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο απώλειας και σπατάλης τροφίμων είναι μια πολυμερής προσπάθεια που κατέληξε στη δημοσίευση ενός παγκόσμιου προτύπου καταμέτρησης και αναφοράς (γνωστό ως πρότυπο FLW) για τον ποσοτικό προσδιορισμό των τροφίμων και των συναφών μη βρώσιμων μερών τροφίμων που αποσύρονται από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων[19]·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση όχι μόνο των ποσοτήτων που σπαταλιούνται αλλά και εκείνων που πλεονάζουν καθώς και των τροφίμων που ανακτώνται μπορεί να προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα, χρήσιμη για τη δρομολόγηση ορθών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων που θεσπίστηκε με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα[20] (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση) δεν λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων τροφίμων, που είναι ένα άκρως μεταβαλλόμενο ρεύμα αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ καμία συγκεκριμένη ιεραρχία για τη διαχείριση των τροφίμων που δεν καταναλώνονται και των αποβλήτων τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια ιεραρχία των αποβλήτων τροφίμων που να λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέτρα προτεραιότητας πρέπει να είναι η πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις κατάλληλες πολιτικές κινήτρων, το πλεόνασμα τροφίμων μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει περιθώριο βελτιστοποίησης ως προς τη χρησιμοποίηση πρώην τροφίμων και υποπροϊόντων της αλυσίδας τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή των αποβλήτων τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν συνεχιζόμενες πρακτικές σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ και ότι αντιβαίνουν στην κυκλική οικονομία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές[21], οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να αναφέρουν την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας («ανάλωση κατά προτίμηση πριν από») ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως») των τροφίμων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγραφή της ημερομηνίας στα προϊόντα διατροφής δεν είναι επαρκώς κατανοητή, ιδίως από τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία το τρόφιμο εξακολουθεί κατά κανόνα να μπορεί να καταναλωθεί, αλλά μπορεί να μην βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από άποψη ποιότητας, ενώ η ένδειξη «ανάλωση έως» υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία δεν είναι πλέον ασφαλές να καταναλωθεί ένα τρόφιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ δεν κατανοούν τη σημασία των ενδείξεων «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως»[22]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των ενδείξεων «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως» διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ανάλογα με τον παραγωγό, τον μεταποιητή και τον διανομέα, ακόμα και για το ίδιο προϊόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να διαβάσουν την ημερομηνία στο προϊόν εξαιτίας του τρόπου που είναι τυπωμένη ή της θέσης της·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά απούλητων τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις της σπατάλης τροφίμων, ενώ παράλληλα βοηθά ανθρώπους που έχουν ανάγκη τροφής οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν συγκεκριμένα τρόφιμα ή επαρκή ποσότητα τροφίμων της ίδιας ποιότητας· επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στη διαδικασία αυτή τα υπερκαταστήματα και οι χώροι εστίασης·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, διευκολύνουν τη δωρεά τροφίμων με χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς των δωρεών τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν επαρκώς το Ταμείο·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή των πλεονασμάτων τροφίμων σε όσους έχουν ανάγκη παρεμποδίζεται από περιορισμούς των ικανοτήτων στην αλυσίδα διανομής ή, ορισμένες φορές, από την πλήρη έλλειψη ικανοτήτων σε αυτό τον δίαυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύματα που εκτελούν κοινωνικό έργο και συντηρούνται από το κράτος ή τοπικές αρχές δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν και να διανέμουν τρόφιμα που προσφέρονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς· ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες και οι πρωτοβουλίες στη βάση, όπως για παράδειγμα, οι τράπεζες τροφίμων ή τα συσσίτια που λειτουργούν από φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, βοηθούν τους φτωχότερους και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ενιαία αγορά πολλές εταιρείες παράγουν τρόφιμα για περισσότερες από μία χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απούλητα τρόφιμα των εν λόγω εταιρειών δεν μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να δωρηθούν στη χώρα παραγωγής λόγω της σήμανσής τους σε ξένες γλώσσες·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δωρητές τροφίμων θεωρούνται «επιχειρήσεις τροφίμων» στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για τα τρόφιμα[23] και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τα τρόφιμα σχετικά με την ευθύνη, την ιχνηλασιμότητα και τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων που θεσπίζονται στη δέσμη κανόνων της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων[24]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιθανόν, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ευθύνη για τα δωριζόμενα τρόφιμα εξωθούν τους χορηγούς τροφίμων να απορρίπτουν αντί να δωρίζουν τα πλεονάζοντα τρόφιμα[25]·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των υφιστάμενων διοικητικών εμποδίων μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης και τα σουπερμάρκετ προτιμούν να πετούν τρόφιμα που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους παρά να τα δωρίζουν·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του παρόντος εργάζεται για την αποσαφήνιση του ευρωπαϊκού δικαίου για τις δωρεές·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ήδη εθνικές νομοθεσίες για τον περιορισμό της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, ειδικότερα η Ιταλία έχει θεσπίσει νομοθεσία που διευκολύνει τη δωρεά και τη διανομή τροφίμων για σκοπούς κοινωνικής αλληλεγγύης χωρίς να ευθύνεται ο δωρητής για τρόφιμα τα οποία δωρίζονται καλόπιστα και είναι γνωστό ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση κατά τον χρόνο της δωρεάς·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες μπορούν επίσης να εγκρίνουν εθνικές προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δωρεές τροφίμων, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές των αρχών ασφάλειας των τροφίμων στη Φινλανδία, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της αποτρέψιμης σπατάλης τροφίμων·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας[26] (οδηγία ΦΠΑ), προβλέπει ότι οι δωρεές τροφίμων φορολογούνται και ότι δεν επιτρέπονται φορολογικές απαλλαγές για δωρεές τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνιστά, για φορολογικούς σκοπούς, να θεσπίζεται η αξία δωριζόμενων τροφίμων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης ή δεν είναι κατάλληλα προς πώληση «πολύ χαμηλή, ακόμη και σχεδόν μηδενική»[27]· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για τις δωρεές τροφίμων «εξαιρώντας» τες από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσον αυτό συνάδει με την οδηγία για τον ΦΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κράτη μέλη προσφέρουν έκπτωση φόρου εταιρειών για τις δωρεές τροφίμων[28]·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς σε πολλά κράτη μέλη, η δωρεά πλεονάσματος τροφίμων κατάλληλων για κατανάλωση είναι πιο δαπανηρή από την αποστολή τους για αναερόβια χώνευση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συσκευασίες τροφίμων συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της σπατάλης και στη βιωσιμότητα των τροφίμων επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής και προστατεύοντας τα προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες τροφίμων που προέρχονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες μπορούν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στους στόχους για το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενεργά και νοήμονα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των συσκευασμένων τροφίμων και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής τους, να συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των συσκευασμένων τροφίμων και να παρέχουν πληροφορίες για τη φρεσκάδα των τροφίμων·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χειρισμός τροφίμων που απορρίπτονται καταναλώνει επιπρόσθετους πόρους·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων αποφέρει επίσης οικονομικά οφέλη, καθώς κάθε ευρώ που δαπανάται για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων εξασφαλίζει 265 κιλά λιγότερα απορρίμματα τροφίμων αξίας 535 ευρώ, επιτρέπει στις τοπικές αρχές να εξοικονομήσουν 9 ευρώ από έξοδα διαχείρισης αποβλήτων και επιτρέπει εξοικονόμηση 50 ευρώ όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας[29]·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων πρέπει να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσα από τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, τις ικανότητές τους να δρομολογούν και να διενεργούν τοπικές εκστρατείες, καθώς και μέσα από την άμεση επαφή και συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών και με φιλανθρωπικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν μεγάλο μέρος των δημόσιων συμβάσεων και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν εξουσία επί των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως και η βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν μείζονα σημασία για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων παγκοσμίως·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική με στόχο τη δραστική μείωση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται από τις υπηρεσίες εστίασης του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες δωρίζουν τακτικά τα τρόφιμα που δεν καταναλώνονται λόγω πλεονασματικής παραγωγής·

1.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων στην Ένωση σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της λιανικής πώλησης, της διάθεσης στην αγορά και της κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένες χώρες η μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων λαμβάνει χώρα στα στάδια της πώλησης και της κατανάλωσης, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες η σπατάλη ξεκινά ήδη στο στάδιο της μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της πολιτικής ηγεσίας και δέσμευσης τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων·

2.  ζητεί, πιο συγκεκριμένα, μετ’ επιτάσεως τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά τη λιανική πώληση και την κατανάλωση και τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μετά τη συγκομιδή·

3.  εμμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ όλων των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και ειδικότερα μεταξύ προμηθευτών και διανομέων, προκειμένου να ανταποκρίνεται η προσφορά στη ζήτηση·

4.  ζητεί μια συντονισμένη απάντηση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι πολιτικές για τα απόβλητα, την ασφάλεια των τροφίμων και για τις πληροφορίες που αναγράφονται στα τρόφιμα αλλά και στοιχεία της οικονομικής, της φορολογικής, της δημοσιονομικής πολιτικής, της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας, της πολιτικής περιβάλλοντος, της διαρθρωτικής πολιτικής (γεωργία και αλιεία), της πολιτικής για την εκπαίδευση, της κοινωνικής πολιτικής, της εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών, της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων· ζητεί, από αυτή την άποψη, συντονισμό μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων· σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι κατά βάση ΜΜΕ, στις οποίες δεν θα πρέπει να επιβληθούν παράλογες πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να εμπλέξει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολούνται με τα απόβλητα τροφίμων, και να διασφαλίζει διαρκή και ενισχυμένο συντονισμό σε επίπεδο Επιτροπής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μια συστηματική προσέγγιση που να αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της σπατάλης τροφίμων και να καταρτίσει ένα συνολικό σχέδιο δράσης για τη σπατάλη τροφίμων που να καλύπτει τους διάφορους τομείς πολιτικής και να περιγράφει τη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια·

6.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία που μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και να αναλύσει πώς μπορεί να προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει τον στόχο της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων·

7.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων σε σχέση με νέες νομοθετικές προτάσεις, να αποτιμά τον δυνητικό αντίκτυπό τους όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μονιμοποιήσουν την υφιστάμενη οικονομική στήριξη της καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες στον τομέα αυτόν με τις διάφορες πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  υπογραμμίζει την ευθύνη των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, σε ενωσιακό πλαίσιο· αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που έχει ήδη εκτελεσθεί σε πολλά κράτη μέλη·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών της πρωτογενούς παραγωγής και των απωλειών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός ενωσιακού στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 2014·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δυνατότητα να καθορίσει δεσμευτικούς ενωσιακούς στόχους μείωσης της σπατάλης τροφίμων, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2025 και το 2030, με βάση μετρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με κοινή μεθοδολογία· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση συνοδευόμενη, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων μέσω της μέτρησης των επιπέδων σπατάλης τροφίμων βάσει κοινής μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει έναν νομικά δεσμευτικό ορισμό της σπατάλης τροφίμων και να εγκρίνει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, μια κοινή μεθοδολογία, η οποία θα περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, για την ενιαία μέτρηση των επιπέδων σπατάλης τροφίμων· πιστεύει ότι ένας κοινός ενωσιακός ορισμός και μια κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση των «απωλειών» τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, θα διευκόλυνε τις προσπάθειες των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων κύκλων σχετικά με τον υπολογισμό και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο ορισμό της «σπατάλης τροφίμων»: ως «σπατάλη τροφίμων» νοούνται τρόφιμα που προορίζονταν για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είτε σε βρώσιμη είτε σε μη βρώσιμη κατάσταση, τα οποία αφαιρούνται από την αλυσίδα παραγωγής ή εφοδιασμού προκειμένου να απορριφθούν, μεταξύ άλλων στα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της λιανικής πώλησης και της κατανάλωσης, με εξαίρεση τις απώλειες κατά την πρωτογενή παραγωγή»·

16.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί σαφή διάκριση, στις μελλοντικές πολιτικές της, μεταξύ της σπατάλης τροφίμων και της απώλειας τροφίμων, που είναι αναπόφευκτη και παρατηρείται στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως π.χ. καταιγίδες·

17.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις απώλειες τροφίμων του γεωργικού τομέα και άλλων τομέων πρωτογενούς παραγωγής στους υπολογισμούς της, προκειμένου να διασφαλιστεί μια προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· σημειώνει, εντούτοις, ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός των απωλειών στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να είναι δύσκολος και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη να συλλέγουν τα δεδομένα αυτά·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας κοινού ορισμού για την «απώλεια» σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, καθώς και για μια κοινή μεθοδολογία μέτρησης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

19.  παρατηρεί τη δυσχέρεια υπολογισμού της σπατάλης και απώλειας τροφίμων στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής λόγω των ετερογενών προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών καθώς και της έλλειψης σαφούς ορισμού για τη σπατάλη τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων περί απώλειας και σπατάλης τροφίμων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς όμως πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση για τους γεωργούς·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη στατιστική μεθοδολογία και άλλα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλους τους τομείς·

21.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κοινός ενωσιακός ορισμός και μεθοδολογία για τη μέτρηση του «πλεονάσματος τροφίμων»· επισημαίνει ότι η Ιταλία έχει θεσπίσει νομοθεσία που ορίζει τα πλεονάσματα της αλυσίδας τροφίμων και προβλέπει μια ιεραρχία για την ανάκτηση των πλεονασμάτων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη κατανάλωση, καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω νομοθεσίας της Ιταλίας για τις δωρεές τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει παρόμοια νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο, αν κριθεί αναγκαίο·

22.  ζητεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένη ιεραρχία των αποβλήτων τροφίμων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ ως εξής:

α) πρόληψη στην πηγή·

β) ανάκτηση βρώσιμων τροφίμων, δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση από τον άνθρωπο έναντι των ζωοτροφών και της επανεπεξεργασίας σε μη εδώδιμα προϊόντα·

γ) οργανική ανακύκλωση·

δ) ανάκτηση ενέργειας·

ε) απόρριψη·

23.  υπογραμμίζει τις πρωτοβουλίες που περιέχονται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και περιλαμβάνουν μέτρα για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης, η οποία να προσελκύει επενδύσεις και καινοτομία προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη μετατροπή κάποιας σπατάλης τροφίμων ή γεωργικών υποπροϊόντων σε ενέργεια·

24.  τονίζει ότι οι ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται με τη χρήση αποβλήτων και υποπροϊόντων που δεν είναι χρήσιμα για καμία άλλη διαδικασία που βρίσκεται σε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία αποβλήτων·

25.  τονίζει ότι η επιτυχής καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων απαιτεί επίσης υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης στην αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και την ενσωμάτωση της αρχής της κλιμακωτής χρήσης της βιομάζας στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ·

26.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί η υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με το συνολικό επίπεδο αποβλήτων τροφίμων σε ένα συγκεκριμένο έτος·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά μέτρα πρόληψης της σπατάλης τροφίμων στα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων· ζητεί από τα κράτη μέλη ιδίως να εκπονήσουν εθελοντικές συμφωνίες και να δημιουργήσουν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά τροφίμων και άλλα μέσα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων·

28.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την οικιακή κομποστοποίηση και να διασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων στην πηγή, καθώς και να εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω απόβλητα υποβάλλονται σε οργανική ανακύκλωση, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλή περιβαλλοντική προστασία και παραγωγή με υψηλά πρότυπα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ζύμωσης και της κομποστοποίησης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να απαγορεύουν την υγειονομική ταφή των βιολογικών αποβλήτων·

29.  επισημαίνει τον κίνδυνο μόλυνσης που ενέχει η εισροή πλαστικών και μετάλλων που περιλαμβάνονται σε απόβλητα τροφίμων στο κομπόστ και το έδαφος, και στη συνέχεια σε οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και σε θαλάσσια οικοσυστήματα, και ζητεί να μειωθεί στο ελάχιστο η εν λόγω διαδρομή ρύπανσης· υπενθυμίζει επιπλέον ότι σκοπός της οδηγίας για τη χρησιμοποίηση της λυματολάσπης στη γεωργία είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η μόλυνση των καλλιεργούμενων εδαφών· ζητεί, ως εκ τούτου, σύνεση όταν εξετάζεται η ανάμειξη ροών αποβλήτων, καθώς και κατάλληλες εγγυήσεις·

30.  τονίζει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι υψίστης σημασίας και ότι τα μέτρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τα υφιστάμενα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων· τονίζει ότι η καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων δεν πρέπει να παραβιάζει τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε τα πρότυπα προστασίας των ζώων, και κυρίως της υγείας και ευεξίας των ζώων·

31.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εγκρίνουν μέτρα ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς υγείας, όπου και όποτε το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών σε πολιτικές που συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

32.  υπενθυμίζει ότι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων είναι μέτρο προτεραιότητας που πρέπει να επιδιωχθεί προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει ωστόσο ότι, προς το παρόν, είναι αδύνατος ο μηδενισμός της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων· θεωρεί, συνεπώς, αναγκαίο να θεσπιστούν υποχρεωτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η μετατροπή των αποβλήτων τροφίμων σε νέους πόρους·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομικά κίνητρα για τη στήριξη της συλλογής αχρησιμοποίητων τροφίμων τα οποία μπορούν είτε να αναδιανέμονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις είτε να επαναχρησιμοποιούνται για άλλους δευτερεύοντες σκοπούς ώστε να προλαμβάνεται η σπατάλη τροφίμων, όπως η αξιοποίηση αχρησιμοποίητων τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα και οικόσιτα ζώα·

34.  σημειώνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης που υφίσταται ως προς την χρησιμοποίηση των αναπόφευκτων απωλειών τροφίμων και απορριπτόμενων τροφίμων και των υποπροϊόντων της αλυσίδας τροφίμων, ιδίως εκείνων που είναι ζωικής προέλευσης, στην παραγωγή ζωοτροφών, την ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή βελτιωτικών του εδάφους καθώς και την σημασία τους για την πρωτογενή παραγωγή·

35.  τονίζει ότι μια περισσότερο αποδοτική ευρωπαϊκή νομοθεσία στο τομέα των υποπροϊόντων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων· καλεί προς τούτο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει, ιδίως μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έργα με τη συμμετοχή αγροδιατροφικών επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση συνεργιών μεταξύ γεωργίας και βιομηχανίας·

36.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπίσει η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οριζόντια ρυθμιστικά μέτρα στον τομέα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, και να εκπονήσει έκθεση εκτίμησης αντίκτυπου για τον εντοπισμό των ρυθμίσεων που παρακωλύουν την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού, και που παρεμποδίζουν τη χρήση των υποπροϊόντων·

37.  επισημαίνει ότι η χρήση αποθεμάτων και τροφίμων τα οποία διαφορετικά θα απορρίπτονταν δεν αποκλείει την ανάγκη καλής διαχείρισης του εφοδιασμού και ορθής διαχείρισης της αλυσίδας τροφίμων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συστηματικών διαρθρωτικών πλεονασμάτων·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση, σε ανώτερη κλίμακα, πρώην τροφίμων και υποπροϊόντων από το σύνολο της αλυσίδας τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφών·

39.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα νομικά εμπόδια που υφίστανται στην χρησιμοποίηση πρώην τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών και να προωθήσει την έρευνα στον τομέα αυτόν, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης ιχνηλασιμότητας, συμμόρφωσης με τα πρότυπα βιοπροφύλαξης και χρήσης διαδικασιών διαχωρισμού και επεξεργασίας που μηδενίζουν τον κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων·

40.  χαιρετίζει την πρόσφατη δημιουργία της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων, η οποία έχει στόχο τον καθορισμό δράσεων προτεραιότητας που πρέπει να υλοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια τροφίμων και η σπατάλη τροφίμων, και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι θα ήταν επιθυμητή η ουσιαστική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Πλατφόρμας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο αναλυτικό κατάλογο των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των γενικών και επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την κοινή μεθοδολογία και τις δωρεές· θεωρεί ότι η Πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει το ορθό μέσο για την παρακολούθηση όχι μόνο των ποσοτήτων που σπαταλιούνται αλλά και των πλεοναζόντων τροφίμων καθώς και των τροφίμων που ανακτώνται· παραμένει, εντούτοις, πεπεισμένο ότι αυτό αποτελεί το πρώτο μόνο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διατίθενται στις 24 γλώσσες της ΕΕ οι εργασίες της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων·

42.  ζητεί να στηρίξει η Πλατφόρμα της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη διαφόρων διαύλων ενημέρωσης καταναλωτών, καθώς και προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών για τα τρόφιμα· παροτρύνει την Πλατφόρμα να διευκολύνει τη συνεργασία των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και τις πρωτοβουλίες δωρεάς με έμφαση στη μείωση του αντίστοιχου κόστους συναλλαγών· επαναλαμβάνει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συνδυάζοντας τις γνώσεις και αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη με άλλα σχετικά φόρα, όπως το Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου της ΕΕ για τη Βιωσιμότητα, η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για μια Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή Τροφίμων, το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων, και το Φόρουμ για τα Καταναλωτικά Αγαθά·

43.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων, τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν μέχρι στιγμής εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να οριστούν καλύτερα αποτελεσματικά μέσα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

44.  εκτιμά ότι, για να περιορισθεί στο ελάχιστο η σπατάλη τροφίμων, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να αντιμετωπισθούν τα διάφορα αίτια της σπατάλης ανά τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκπονήσει ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων ώστε να προσδιορίσει τους τομείς τροφίμων στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων και τις λύσεις που θα μπορούσαν να εξευρεθούν για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν τις επιτυχημένες πρακτικές μείωσης της σπατάλης τροφίμων και μεθόδους διατήρησης των πόρων που χρησιμοποιούνται ήδη από τα ενδιαφερόμενα μέρη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με στοχευμένα τομεακά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων·

46.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει πρωτίστως και κυρίως να διαβουλεύονται με όλους τους βασικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα, και να προβαίνουν σε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με όλα τα προτεινόμενα μέτρα προς εφαρμογή για την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρη την Ένωση·

47.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιδοθούν, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, στη βελτίωση της κατανόησης, ιδίως από τους καταναλωτές, των ημερομηνιών «ανάλωσης έως» και «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από», και της δυνατότητας χρήσης τροφίμων μετά την ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από», μεταξύ άλλων με τη δρομολόγηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και διαπαιδαγώγησης, και με διευκόλυνση της ευχερέστερης πρόσβασης στις πληροφορίες για τα προϊόντα και της παροχής σφαιρικών και κατανοητών πληροφοριών· επισημαίνει ότι η χρήση επισήμανσης με διπλή ημερομηνία λήξης, παραδείγματος χάρη «πώληση έως» και «ανάλωση έως», στο ίδιο προϊόν μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αποφάσεις διαχείρισης τροφίμων των καταναλωτών· τονίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των καταναλωτών ώστε να βοηθηθούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις·

48.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησής της, να εκτιμήσει ειδικότερα τα εξής: κατά πόσον η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και η πρακτική των ημερομηνιών «ανάλωσης έως» και «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι κατάλληλες για τον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν· κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί η αναθεώρηση της ορολογίας «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», ώστε να καταστεί πιο κατανοητή από τους καταναλωτές· κατά πόσον θα ήταν επωφελής η αφαίρεση ορισμένων ημερομηνιών για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον και κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της αναγραφής της ημερομηνίας και της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων·

49.  επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβαν ορισμένοι υπεύθυνοι μεγάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να προωθήσουν συστήματα για την αλλαγή των τιμών πώλησης προϊόντων για κατανάλωση ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των καταναλωτών και να δοθούν κίνητρα για την αγορά προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους·

50.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά τρόφιμα, τις ημέρες μετά την παρέλευση της ημερομηνίας «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», εξακολουθούν να διατηρούν, αν και σε μειωμένο βαθμό, τα οργανοληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά τους και εξακολουθούν να είναι κατάλληλα προς κατανάλωση, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι αρχές της ασφάλειας των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει υλικοτεχνικά και οργανωσιακά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέπουν την ανάκτηση, σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, όλων των τύπων προϊόντων που παραμένουν απούλητα σε μια δεδομένη ημερομηνία·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη μεταβλητή τιμολόγηση σε συνάρτηση με την ημερομηνία λήξης, ως μέσο μείωσης της ποσότητας των εδώδιμων τροφίμων που σπαταλιούνται· πιστεύει ότι η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της διανομής μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσω της καθιέρωσης εκπτώσεων σε αναλογία με τον χρόνο που απομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος· πιστεύει ότι η εν λόγω πρακτική, η οποία σήμερα εφαρμόζεται σε προαιρετική βάση, θα πρέπει να προωθηθεί και να στηριχτεί·

52.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον κατάλογο τροφίμων που εξαιρούνται επί του παρόντος από τη σήμανση «ανάλωση έως» με σκοπό την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

53.  εκτιμά ότι απαιτείται έρευνα και πληροφόρηση σε αυξημένο βαθμό, προσαρμοσμένες σε κάθε προϊόν όσον αφορά τις ημερομηνίες ανάλωσης, καθώς και προώθηση και ενίσχυση της κατανάλωσης φρέσκων και μη συσκευασμένων προϊόντων και μείωση της συσκευασίας και αποθήκευσης προϊόντων μακράς διάρκειας·

54.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους κύκλους να καθιερώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και επικοινωνίας προκειμένου να προωθήσουν την κατανόηση των καταναλωτών και του συνόλου των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων σχετικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων, την αξία των τροφίμων και τις ορθές πρακτικές επεξεργασίας, διαχείρισης και κατανάλωσης των τροφίμων· τονίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες πρέπει να δίνουν έμφαση όχι μόνο στα περιβαλλοντικά αλλά και στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· ζητεί να αναπτυχθούν και να προωθηθούν σύγχρονα εργαλεία ενημέρωσης, παραδείγματος χάρη η χρήση κινητών εφαρμογών, για την προσέγγιση και των νεότερων γενεών οι οποίες χρησιμοποιούν πρωτίστως ψηφιακά μέσα· ενθαρρύνει την ενεργητική ενασχόληση με το θέμα της σπατάλης τροφίμων και της πείνας, η οποία σήμερα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα· επισημαίνει την ανάγκη για αλληλεγγύη και διαμοιρασμό με εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη·

55.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κηρύξουν ένα «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Σπατάλης Τροφίμων», ως σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και για να επιδιώξουν να επικεντρωθεί η προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων σε αυτό το σημαντικό ζήτημα ώστε να διατεθούν επαρκείς πόροι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο εγγύς μέλλον·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και ανάληψης δράσης εκ μέρους των παιδιών για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης εκπαιδευτικών μηνυμάτων σχετικών με τη σπατάλη τροφίμων στα συνοδευτικά μέτρα των προγραμμάτων κατανάλωσης γάλακτος και φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και αναφέρει ότι πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να το πράξουν· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τέτοιων προγραμμάτων, που έχουν στόχο την εμφύσηση καλών διατροφικών συνηθειών στους νέους και την προσφορά ευκαιριών να διδαχτούν για τα φρέσκα τρόφιμα και τις διεργασίες της γεωργικής παραγωγής·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τα νοικοκυριά να καταπολεμήσουν τη σπατάλη τροφίμων τόσο μέσω της προώθησης μιας ημέρας την εβδομάδα που θα χαρακτηρίζεται ως ημέρα αξιοποίησης των υπολειμμάτων γευμάτων, όσο και μέσω της παροχής ενημέρωσης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και μαγειρικής προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων από τους καταναλωτές·

58.  υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης προσαρμογής του τρόπου διανομής, συντήρησης και συσκευασίας στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και στις ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη των προϊόντων αυτών·

59.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα διανέμονται και διατηρούνται σύμφωνα με μεθόδους κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος·

60.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερώνουν καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις τεχνικές συντήρησης και/ή επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων·

61.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και των δημοτικών επιχειρήσεων, παράλληλα με εκείνον των εμπόρων λιανικής πώλησης και των μέσων ενημέρωσης, στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους πολίτες σχετικά με το τον τρόπο αποθήκευσης και/ή χρήσης τροφίμων προκειμένου να προλαμβάνεται και να μειώνεται η σπατάλη τροφίμων·

62.  καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκδώσει συστάσεις σχετικά με τις θερμοκρασίες ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που δείχνουν ότι η μη βέλτιστη και ακατάλληλη θερμοκρασία καθιστά τα τρόφιμα προώρως ακατάλληλα προς βρώση και προκαλεί περιττή σπατάλη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εναρμονισμένα επίπεδα θερμοκρασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού θα βελτιώσουν τη συντήρηση των προϊόντων και θα μειώσουν τη σπατάλη των τροφίμων που μεταφέρονται και πωλούνται εκτός συνόρων·

63.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιώσει ο αγροδιατροφικός τομέας τον προγραμματισμό της παραγωγής του προκειμένου να περιοριστεί το πλεόνασμα τροφίμων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ένα ελάχιστο επίπεδο πλεονάσματος τροφίμων αποτελεί αυτή τη στιγμή ψυχολογικό παράγοντα σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, και ότι πλεονάσματα προκαλούνται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν· θεωρεί, για τον λόγο αυτό, ότι η θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση των δωρεών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή του πλεονάσματος τροφίμων σε απόβλητα·

64.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις στην τεχνολογία επεξεργασίας της γεωργικής παραγωγής προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αλλά και τη μείωση των απωλειών στην παραγωγή τροφίμων στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

65.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή και στον τομέα της μεταποίησης·

66.  τονίζει τη σημασία της συγκέντρωσης γεωργών σε συνεταιρισμούς ή επαγγελματικές ενώσεις με σκοπό τη μείωση των απωλειών τροφίμων μέσω της ενίσχυσης των γνώσεών τους για τις αγορές, επιτρέποντας αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και οικονομίες κλίμακας και βελτιώνοντας την ικανότητά τους να εμπορεύονται την παραγωγή τους·

67.  επισημαίνει την σημασία της συνεργασίας, λόγου χάρη μέσω των οργανώσεων παραγωγών ή άλλης μορφής δομών όπως οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ή οι συνεταιρισμοί, με σκοπό την ενισχυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την καινοτομία και σε επενδύσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας όπως είναι η λιπασματοποίηση και η αναερόβια χώνευση, κατά περίπτωση, ή περαιτέρω τρόποι επεξεργασίας προϊόντων που μπορούν να δώσουν στους γεωργούς δυνατότητες πρόσβασης σε νέα προϊόντα, νέες αγορές και πελατείες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η οργάνωση των κλάδων και η χρήση συμβάσεων οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση της παραγωγής και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε να τηρείται η αρχή της εγγύτητας·

68.  παρατηρεί τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας και της ψηφιοποίησης, οι οποίες επιτρέπουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και σε προβλέψεις ζήτησης, καθώς και την ανάπτυξη προκαταρκτικών προγραμμάτων παραγωγής για τους γεωργούς, δεδομένου ότι τους δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής τους στη ζήτηση, καλύτερου συντονισμού με άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθώς και ελαχιστοποίησης της σπατάλης· επισημαίνει ότι, λόγω του απαιτητικού χαρακτήρα της μείωσης της αναπόφευκτης σπατάλης τροφίμων, πρέπει να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων τροφίμων και στη βιοοικονομία·

69.  εκτιμά ότι, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προϊόντων, η θέσπιση κανόνων για την επισήμανση στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για την προέλευση των συστατικών καθώς και για άλλες τεχνικές παραγωγής και μεταποίησης θα επιτρέψει στον καταναλωτή να πραγματοποιεί περισσότερο συνειδητές αγορές, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό έμμεσα και τους παράγοντες της παραγωγής που θα έχουν θετικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις·

70.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους γεωργούς και τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας, υδάτων και φυσικών πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, ώστε να μειωθεί σημαντικά η σπατάλη πόρων και τροφίμων με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και της κατασπατάλησης θρεπτικών συστατικών και την αύξηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας εντός των γεωργικών συστημάτων·

71.  εκτιμά ότι απαιτείται έρευνα και πληροφόρηση σε αυξημένο βαθμό προκειμένου να αποτραπεί η σπατάλη τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή και να αντικατασταθούν οι πρακτικές σπατάλης πόρων στη γεωργική παραγωγή, την επεξεργασία ή διανομή τροφίμων, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον·

72.  τονίζει ότι, για να διατηρηθεί η σπατάλη τροφίμων σε ένα απόλυτο ελάχιστο όριο, οι γεωργοί πρέπει να είναι σε θέση, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς, να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο από πλευράς πόρων·

73.  φρονεί ότι οι πρωτοβουλίες τις οποίες ξεκινούν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να προσφέρουν διατηρήσιμες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις και να προσδώσουν αξία σε προϊόντα που, διαφορετικά, θα κατέληγαν λύματα, αναπτύσσοντας αγορές για προϊόντα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα εξαιρούνταν από την αλυσίδα τροφίμων· επισημαίνει τις δυνατότητες που ενέχουν τα προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας που ξεκινούν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι τοπικές κοινότητες, όπως είναι η δευτερεύουσα συγκομιδή και η δωρεά περίσσιων τροφίμων σε οργανώσεις παροχής επισιτιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις πρακτικές αυτές και να τις ενθαρρύνουν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ·

74.  τονίζει ότι, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, θα πρέπει να αξιοποιηθούν καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των γεωργικών επιδόσεων και τη μεταποίηση των προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα της αγοράς·

75.  επισημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες απολύτως βρώσιμων οπωροκηπευτικών δεν φθάνουν στην αγορά για αισθητικούς λόγους και εξαιτίας προτύπων εμπορίας· σημειώνει ότι υπάρχουν επιτυχημένες πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τέτοια προϊόντα και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της χονδρικής και της λιανικής να προωθήσουν τις εν λόγω πρακτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη αγορών για τέτοια τρόφιμα και να διενεργήσει έρευνα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των προτύπων εμπορίας και της σπατάλης τροφίμων στο πλαίσιο αυτό·

76.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να ασκήσουν επιρροή στα δημόσια πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) με σκοπό την αποτροπή της σπατάλης πόρων μέσω πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων·

77.  εκτιμά ότι απαιτείται αυξημένη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και χρησιμοποίηση των οργανώσεων παραγωγών προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες και να προωθηθεί η πρόσβαση σε δευτερογενείς αγορές, άλλους αποδέκτες και εναλλακτικές χρήσεις για πλεονάσματα τροφίμων που διαφορετικά θα επέστρεφαν στο έδαφος ή θα μετατρέπονταν σε λύματα, με προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση για σκοπούς κατανάλωσης από τον άνθρωπο, όπως πωλώντας σε χαμηλότερη κατηγορία για επεξεργασμένα τρόφιμα ή πωλώντας σε τοπικές αγορές·

78.  σημειώνει ότι τα προϊόντα εκείνα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των διατροφικών, όπως π.χ. η μετατροπή σε ζωοτροφές, η λίπανση των γεωργικών εκτάσεων ή η χρησιμοποίηση για την παραγωγή κομπόστ και ενέργειας, πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τα προϊόντα που θεωρούνται απόβλητα, ώστε να μην υπονομεύεται η επαναχρησιμοποίησή τους·

79.  παρατηρεί ότι η ποσότητα των απορριπτόμενων τροφίμων θα μπορούσε να μειωθεί αν αυτά πωλούνταν με αμεσότερο τρόπο στους καταναλωτές, παραδείγματος χάρη σε αγορές παραγωγών ή γεωργικά καταστήματα που χρησιμοποιούν τα βραχέα κανάλια διανομής και ενθαρρύνουν τις αγορές τοπικών και ελάχιστα επεξεργασμένων προϊόντων·

80.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τοπικά και βιολογικά τρόφιμα και να στηρίξουν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων κατ’ οίκον·

81.  επισημαίνει ότι τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, καθώς και τα συστήματα στήριξης της γεωργίας από τις τοπικές κοινότητες, καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού, οι οποίες αυξάνουν τα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και στηρίζουν την εποχική ζήτηση, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη·

82.  πιστεύει ότι οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και των περιττών συσκευασιών, στη μείωση των αποστάσεων για τη μετακίνηση των τροφίμων, στην παροχή τροφίμων υψηλότερης ποιότητας και στη διαφάνεια των αλυσίδων τροφίμων, και έτσι να ενισχύσουν την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών κοινωνιών·

83.  ζητεί την προώθηση εποχιακών φρούτων και λαχανικών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

84.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καλή μεταχείριση των ζώων·

85.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τη μείωση των απωλειών που οφείλονται σε κακή μεταχείριση των ζώων·

86.  υπογραμμίζει ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να οδηγήσουν σε σπατάλη τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων παράγουν απόβλητα τροφίμων και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών·

87.  πιστεύει ότι η επίλυση του προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών θα βελτιώσει την κατάσταση των αγροτών, οι οποίοι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας και, μέσω της μείωσης τόσο της πλεονάζουσας παραγωγής όσο και της συσσώρευσης πλεοναζόντων προϊόντων, θα μπορούσε να συμβάλει όχι μόνο στην σταθεροποίηση των τιμών και στην διασφάλιση δίκαιων και επικερδών τιμών παραγωγού, αλλά και στη μείωση τόσο της σπατάλης τροφίμων σε όλη την αλυσίδα όσο και των ζημιών που προκύπτουν στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· επισημαίνει ότι μια δικαιότερη αμοιβή των παραγωγών θα προσδώσει μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα, οδηγώντας σε περιορισμό του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων στα τελικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού·

88.  τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν βασική αρμοδιότητα ως προς την υλοποίηση προγραμμάτων μείωσης και πρόληψης της σπατάλης τροφίμων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

89.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος στη διαχείριση των αποβλήτων και στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων καθώς και τις προσπάθειες επιχειρήσεων όπως οι ΜΜΕ που συμβάλλουν άμεσα στην κυκλική οικονομία·

90.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις τοπικές κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τα σουπερμάρκετ και άλλους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς να στηρίξουν πρωτοβουλίες μείωσης της σπατάλης τροφίμων και να συμβάλλουν σε μια τοπική διατροφική στρατηγική ενημερώνοντας, παραδείγματος χάρη, τους καταναλωτές, μέσω μιας κινητής εφαρμογής, για απούλητα τρόφιμα, ευθυγραμμίζοντας τη ζήτηση και την προσφορά·

91.  επικροτεί τη δημιουργία σημείων στα οποία θα μπορεί κανείς να αφήνει τρόφιμα κατάλληλα προς κατανάλωση χάριν των απόρων (foodsharing)· ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες ώστε να γίνει ευκολότερη η δημιουργία τέτοιων σημείων·

92.  θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος φραγμός στην ΕΕ όσον αφορά την παροχή πλεονάσματος κατάλληλων ακόμα προς κατανάλωση τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη είναι η έλλειψη, ή ορισμένες φορές, η πλήρης απουσία ικανοτήτων στους διαύλους διανομής· διαπιστώνει ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας που δραστηριοποιούνται σε κρατικό ή τοπικό επίπεδο δεν διαθέτουν αρκετούς υλικούς ή ανθρώπινους πόρους για τη μεταφορά και διανομή των κατάλληλων ακόμα προς κατανάλωση τροφίμων που προσφέρονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς· διαπιστώνει ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες·

93.  επισημαίνει ότι η βιομηχανία τροφίμων έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ενισχύοντας τη συνεργασία με οργανώσεις παροχής επισιτιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

94.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στα κράτη μέλη τη δημιουργία συμβάσεων που να προβλέπουν ότι τα καταστήματα λιανικής του τομέα των τροφίμων θα διανέμουν τα απούλητα προϊόντα τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις·

95.  ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα που πρόκειται να λήξουν θα διατίθενται πρώτα για φιλανθρωπικούς σκοπούς· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια όσον αφορά τις δωρεές, τα οποία είναι κυρίως νομικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που αποθαρρύνουν τις δωρεές·

96.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη «αποσαφήνιση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, προς διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων και της χρησιμοποίησης των πρώην τροφίμων για ζωοτροφές», όπως αναγγέλθηκε για το 2016[30]·

97.  επικροτεί το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά τροφίμων ως πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· ωστόσο, λόγω των διαφόρων εμποδίων στη δωρεά τροφίμων που περιέχονται στη νομοθεσία της ΕΕ, θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η δωρεά απούλητων τροφίμων στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με τη θέσπιση νομοθετικών αλλαγών·

98.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τους όρους δωρεάς τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις εκ μέρους εταιρειών στη χώρα παραγωγής, ανεξαρτήτως της γλώσσας της συσκευασίας των προϊόντων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταστούν δυνατές οι δωρεές των ανωτέρω αγαθών εφόσον διατίθενται στους αποδέκτες πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, π.χ. σχετικά με τα αλλεργιογόνα, στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών τους·

99.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη δωρεά τροφίμων μειώνοντας τα έξοδα συναλλαγής με στόχο τη μείωση του κατώτατου ορίου συμμετοχής, παραδείγματος χάρη προσφέροντας πρότυπα εργαλεία που μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και να χρησιμοποιηθούν από τους τοπικούς παράγοντες για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης πλεονασμάτων τροφίμων και για την αποτελεσματικότερη διοργάνωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης·

100.  χαιρετίζει τη δημιουργία των «κοινωνικών παντοπωλείων», καθώς και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με φιλανθρωπικές οργανώσεις για την καλύτερη δυνατή χρήση των βρώσιμων αλλά ακατάλληλων προς πώληση τροφίμων·

101.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν θεσμική και οικονομική υποστήριξη στα κοινωνικά σουπερμάρκετ, τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα της δωρεάς τροφίμων·

102.  ζητεί οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που εκχωρούν δωρεάν το πλεόνασμα τροφίμων να υποχρεούνται να εφαρμόζουν ορθές επιχειρησιακές πρακτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004·

103.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθνικές αρχές για να βοηθήσουν τους παράγοντες σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσον αφορά τη χρήση βρώσιμων τροφίμων και τροφίμων που κοντεύουν να λήξουν, υιοθετώντας μια προωθητική και όχι τιμωρητική προσέγγιση κατά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας των τροφίμων·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις επιπτώσεις της θέσπισης νομοθεσίας «Καλού Σαμαρείτη»· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο νομοθετικές πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και η οδηγία 85/374/ΕΟΚ, ρυθμίζουν την ευθύνη στις δωρεές τροφίμων·

105.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ που θα επιτρέπει ρητά τη θέσπιση φορολογικών απαλλαγών για τις δωρεές τροφίμων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτροπής και να ορίσουν σχεδόν μηδενικό ΦΠΑ εάν η δωρεά τροφίμων πραγματοποιείται κοντά στη συνιστώμενη ημερομηνία λήξης του τροφίμου ή εάν τα τρόφιμα είναι ακατάλληλα προς πώληση·

106.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους[31] (FEAD) με μια εκτελεστική πράξη που θα προωθεί τη χρήση του FEAD για τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων, με χρηματοδότηση του κόστους της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, και που θα ρυθμίζει τη χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης που παράγονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ· ενθαρρύνει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να στηρίξουν τη συγκρότηση υποδομών δωρεάς τροφίμων σε περιφέρειες και περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποδομές ή οι υποδομές που υπάρχουν είναι ανεπαρκείς ή ακατάλληλα εξοπλισμένες·

107.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εκτρέπουν προς άλλες ομάδες-στόχους τους πόρους του FEAD που προορίζονται για τράπεζες τροφίμων και φιλανθρωπικές οργανώσεις·

108.  επισημαίνει ότι οι δωρεές τροφίμων δεν μπορούν να θεωρούνται σαφές μέτρο για την επίλυση των βασικών προβλημάτων της φτώχειας· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες από την άποψη αυτή: δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι δωρεές τροφίμων θα μετριάσουν τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και θα προλαμβάνουν τη σπατάλη τροφίμων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναλάβει πιο αποφασιστικές δράσεις για την πρόληψη της φτώχειας·

109.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά τις δωρεές και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει καμία κατάχρηση των δωρεών αυτών με σκοπό τη δημιουργία μιας εναλλακτικής αγοράς που θα είχε ως συνέπεια τα άτομα που έχουν ανάγκη να μην μπορούν να επωφεληθούν από τις δωρεές τροφίμων και οι έμποροι να αποθαρρύνονται να παρέχουν τέτοιες δωρεές·

110.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά, χωρίς να επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι ΜΜΕ και οι εθελοντικές οργανώσεις, τις δωρεές τροφίμων προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα δεν θα διοχετεύονται και δεν θα πωλούνται σε εναλλακτικές αγορές, εφόσον αυτό θα εμπόδιζε την πρόσβαση των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και θα αποθάρρυνε τους εμπόρους από την διάθεση τροφίμων, λόγω του κινδύνου αυτό να καταλήξει σε αθέμιτο ανταγωνισμό·

111.  καλεί όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους και να εφαρμόσουν την κοινή δήλωση για τη σπατάλη τροφίμων «Every Crumb Counts» (Κάθε ψίχουλο μετράει) και τη «Συμφωνία στον τομέα του λιανικού εμπορίου για τη σπατάλη»· επισημαίνει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου συναλλάσσεται με εκατομμύρια καταναλωτές σε καθημερινή βάση και βρίσκεται σε μοναδική θέση να αυξήσει τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις τεκμηριωμένες επιλογές· υπογραμμίζει ότι πρακτικές μάρκετινγκ όπως η αγορά δύο προϊόντων στην τιμή του ενός αυξάνουν τον κίνδυνο να αγοράζουν οι καταναλωτές περισσότερα από όσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν· επισημαίνει, επίσης, εν προκειμένω την ανάγκη να προσφέρονται μικρότερες συσκευασίες για μικρότερα νοικοκυριά· επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένοι έμποροι λιανικής πωλούν τρόφιμα με μικρή ημερομηνία «ανάλωσης έως» σε μειωμένες τιμές, αλλά πιστεύει ότι η πρακτική αυτή θα έπρεπε να είναι περισσότερο διαδεδομένη·

112.  επαναλαμβάνει ότι τα απόβλητα αυγών εξακολουθούν να αποτελούν βασικό ζήτημα για τους εμπόρους λιανικής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους μείωσης της σπατάλης αυγών λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική αξιολόγηση της EFSA, και ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν κατάλληλα τους καταναλωτές για αυτό το σημαντικό ζήτημα·

113.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) στην παραγωγή και μείωση των αποβλήτων τροφίμων·

114.  επισημαίνει ότι η επιβίωση των γεωργών εξαρτάται από την μεταφορά προϊόντων στην αγορά υπό καλές συνθήκες και συμφέρουσες τιμές και ότι οποιαδήποτε απώλεια προϊόντων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας λόγω ακραίων ή ασυνήθιστων κλιματικών φαινομένων, ή απώλεια προϊόντων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή κατεστράφησαν λόγω της απώλειας αγορών ή των χαμηλών τιμών, αντιπροσωπεύει απώλεια επένδυσης και εισοδήματος για τους αγρότες· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η αστάθεια των τιμών στις γεωργικές αγορές επηρεάζει την παραγωγή και το εισόδημα των γεωργών και μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη τροφίμων και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει η ΚΓΠ να παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση αυτής της αστάθειας·

115.  τονίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει μελέτη για τον καθορισμό του αντικτύπου των διαφόρων μεταρρυθμίσεων στο μέγεθος της γεωργικής παραγωγής και την επίδρασή του στην κατασπατάληση τροφίμων, και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να συμπεριλάβει το θέμα της σπατάλης τροφίμων στην μελλοντική πολιτικής της για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΚΓΠ·

116.  υπογραμμίζει ότι η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής μπορεί επίσης να οφείλεται στην επιδείνωση της γεωργικής παραγωγικής μας βάσης που προκύπτει από την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους, της βιοποικιλότητας (μείωση της επικονίασης) και του συνόλου των φυσικών πόρων, και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαινόμενο αυτό στην μελλοντική ανάπτυξη της γεωργίας και της ΚΓΠ·

117.  θεωρεί σημαντικό το να δοθεί έμφαση στη διαχείριση των έγγειων πόρων στο πλαίσιο της ΚΓΠ και των εθνικών πολιτικών προκειμένου να περιοριστεί η έμμεση σπατάλη τροφίμων από τη γη, που προκύπτει από τα ανεπαρκώς ελεγχόμενα φαινόμενα της αστικοποίησης και της ανάπτυξης υποδομών, και ακόμη και από την καθαρή εγκατάλειψη των γεωργικών εκτάσεων που δεν αξιοποιούνται πλέον λόγω της έλλειψης οικονομικού ενδιαφέροντος για τη γεωργία·

118.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) προκειμένου να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων από απορρίψεις ιχθύων και να βελτιώσουν τα ποσοστά επιβίωσης των οργανισμών που προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια·

119.  ευελπιστεί ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, που εισάγεται σταδιακά αυτή την περίοδο, θα οδηγήσει σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές και, τελικά, σε μείωση της απόρριψης ιχθύων στη θάλασσα· σημειώνει, ωστόσο, ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για όλα τα ψάρια, επομένως απαιτούνται περαιτέρω μέτρα·

120.  εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο σπατάλης ιχθύων μετά την αλίευση, δεδομένης της αναλώσιμης φύσης των ιχθύων και των ακραίων συχνά ταξιδιών στα οποία υποβάλλονται τα ψάρια για λόγους μεταποίησης, πολλές φορές από την Ευρώπη στην Ασία και πίσω στην Ευρώπη για τελική πώληση·

121.  υπενθυμίζει τη σημασία του «υδάτινου αποτυπώματος» τροφίμων και ζωοτροφών·

122.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα τρόφιμα περιλαμβάνεται και το νερό, το οποίο «ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους», και ότι αποτελεί θεμελιώδη πόρο στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα·

123.  υπογραμμίζει ότι η σπατάλη τροφίμων συνεπάγεται σημαντική σπατάλη νερού, ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων·

124.  υπενθυμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση του νερού στη γεωργία, να αναπτυχθούν συστήματα παραγωγής τροφίμων με ευφυή διαχείριση του νερού (water-smart), να αυξηθεί η ασφάλεια των υδάτινων πόρων και των τροφίμων στις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής·

125.  τονίζει ότι οι καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σε τομείς όπως η διαχείριση παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της παραγωγής τροφίμων, το εμπόριο τροφίμων, η αποθήκευση τροφίμων, ο χρόνος ζωής προϊόντων, οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης της σπατάλης τροφίμων· ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποστηρίξουν την έρευνα στους εν λόγω τομείς και να προωθήσουν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις· πιστεύει ότι οι υπηρεσίες της συνεργατικής οικονομίας είναι σημαντικές για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καινοτομία, μέσω ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας·

126.  υπογραμμίζει την ευθύνη όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συστημάτων συσκευασίας, όσον αφορά την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων· τονίζει τη θετική συμβολή των υλικών και λύσεων συσκευασίας τροφίμων για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων και της σπατάλης τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, για παράδειγμα με συσκευασία που μειώνει την απώλεια τροφίμων κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή, που διατηρεί την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων για μεγαλύτερο διάστημα ή που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να καταστούν οι συσκευασίες κατάλληλες για τον σκοπό τους (δηλαδή, όχι υπερβολική ή ανεπαρκής συσκευασία) καθώς και ανάλογες με τις ανάγκες των προϊόντων και των καταναλωτών, καθώς και την ανάγκη να εξετάζεται η προοπτική κύκλου ζωής στο συσκευασμένο προϊόν συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της χρήσης της συσκευασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα οφέλη συσκευασίας τροφίμων με βιολογικά, βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα υλικά λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής· τονίζει ότι οι στόχοι της μείωσης της σπατάλης τροφίμων πρέπει να συνάδουν με τα μέτρα και τους στόχους της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και ιδίως με τον στόχο της ουσιαστικής μείωσης στην κατανάλωση μη ανακυκλώσιμων και υπερβολικών συσκευασιών·

127.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργών και ευφυών υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και άλλων καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν θετικά στην αποδοτική χρήση των πόρων και στην κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι η συναφής με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα μέγιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που εισάγονται από τρίτες χώρες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρουσιάσει εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και να θέσει σε προτεραιότητα την κατάρτιση ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για υλικά όπως το χαρτί και το χαρτόνι σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 1935/2004·

128.  συνιστά την προώθηση της χρήσης εθελοντικών κωδίκων ορθών πρακτικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται από τομεακές οργανώσεις στον κλάδο των τροφίμων, της εστίασης και των ξενοδοχείων, με στόχο τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων και την προώθηση των δωρεών σε προγράμματα που αποσκοπούν στη συλλογή πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωνικούς σκοπούς·

129.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη σύναψη συμφωνιών ή πρωτοκόλλων συμφωνίας για την προώθηση υπεύθυνων συμπεριφορών και ορθών πρακτικών με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, μεταξύ των οποίων η παροχή επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων στους φορείς εστίασης, κατασκευασμένων από ανακυκλώσιμο υλικό, ώστε να παίρνουν μαζί τους οι πελάτες τα τρόφιμα που δεν κατανάλωσαν·

130.  υπενθυμίζει ότι τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, καθώς και τα εποχιακά προϊόντα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας ώστε να βραχυνθεί η αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης, με τη μείωση του αριθμού των σταδίων μεταποίησης και, ως εκ τούτου, των αποβλήτων που παράγονται στα διάφορα στάδια·

131.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, ιδίως μέσω της δημιουργίας διαδικτυακών πλατφορμών «διάσωσης τροφίμων» οι οποίες θα δίνουν στον κλάδο της εστίασης τη δυνατότητα να προσφέρει τις απούλητες μερίδες σε μειωμένες τιμές· επισημαίνει ότι οι εν λόγω εμπειρίες έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στα κράτη μέλη στα οποία έχουν αναπτυχθεί·

132.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη συμβολή των κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών, όπως η πρωτοβουλία «Healthy nutritional standard», που έχουν ως στόχο την ενημέρωση για τη διατροφή διαφορετικών ομάδων καταναλωτών με ειδικές διατροφικές ανάγκες ή προτιμήσεις μέσω της εθελοντικής ή θεσμοθετημένης επισήμανσης τροφίμων σε εγκαταστάσεις εστίασης και του τουρισμού ώστε να συμβάλει έτσι στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων·

133.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τις υποδομές της αλυσίδας τροφίμων και να μειώσουν τα επίπεδα σπατάλης τροφίμων τους·

134.  παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν στις διαδικασίες συμβάσεων που συνδέονται με την εστίαση την απαίτηση της ύπαρξης σχεδίων διαχείρισης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων· καλεί το Σώμα των Κοσμητόρων να δώσει προτεραιότητα σε δράσεις μείωσης της σπατάλης τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενθαρρύνει άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων στα δημόσια ιδρύματα·

135.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0266.
 • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2012)0014.
 • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0250.
 • [4]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
 • [5]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
 • [6]  ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 46.
 • [7]  FAO «Food waste Foodprint. Impacts on natural resources»· FAO, Ρώμη, 2013.
 • [8]  FAO, 2015. Food wastage footprint & climate change.
 • [9]  https://www.wfp.org/hunger/stats.
 • [10]  «The State of Food Insecurity in the World 2015», FAO, ΟΗΕ.
 • [11]  «Development Goals in an Era of Demographic Change, Global Monitoring Report 2015/2016», Παγκόσμια Τράπεζα.
 • [12]  http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html
 • [13]  FUSIONS, Estimates of European food waste levels, Μάρτιος 2016.
 • [14]  Eurostat, «People at risk of poverty or social exclusion» (Άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό).
 • [15]  FUSIONS, Estimates of European food waste levels, Μάρτιος 2016.
 • [16]  WRAP, 2015. ‘Household Food Waste in the UK’, 2015.
 • [17]  FAO (2011) «Global food losses and food waste» (Απώλεια τροφίμων και σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο).
 • [18]  Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων», σ. 14.
 • [19]  Πρότυπο καταμέτρησης και αναφοράς της απώλειας και σπατάλης τροφίμων, 2016.
 • [20]  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
 • [21]  ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
 • [22]  Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 425 σχετικά με την σπατάλη τροφίμων και την αναγραφή ημερομηνίας, Σεπτέμβριος 2015.
 • [23]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
 • [24]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1), Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206).
 • [25]  Συγκριτική μελέτη σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων (2014), την οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
 • [26]  ΕΕ L 347, 11.12.2006, σ. 1.
 • [27]  Κοινή απάντηση σε δύο γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (E-003730/13, E-002939/13) της 7ης Μαΐου 2013.
 • [28]  Συγκριτική μελέτη σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων (2014), την οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
 • [29]  Commission staff working document, executive summary of the impact assessment, impact assessment on measures addressing food waste to complete SWD (2014) 207 regarding the review of EU waste management targets (SWD(2014) 289 final, 23.9.2014).
 • [30]  Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία» (2015).
 • [31]  ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μία από τις πλουσιότερες και πιο ευημερούσες κοινωνίες στον κόσμο, έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να μειώσει τις τεράστιες ποσότητες τροφίμων που σπαταλιούνται κάθε χρόνο. Η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων συνεπάγεται επίσης σπατάλη νερού, εδάφους, ωρών εργασίας, ενέργειας, καθώς και άλλων πολύτιμων και συχνά περιορισμένων πόρων.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι στην ΕΕ σπαταλιούνται 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων ετησίως. Η παραγωγή και διάθεση των αποβλήτων τροφίμων στην ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή 170 εκατομμυρίων τόνων CO2 και την κατανάλωση 261 εκατομμυρίων τόνων πόρων.

Ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 12.3 αποσκοπεί στη μείωση κατά το ήμισυ της κατά κεφαλήν των αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή έως το 2030, καθώς και στη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μετά τη συγκομιδή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πότε και πού υπάρχει απώλεια και σπατάλη τροφίμων. Στις βιομηχανικές χώρες, η μεγαλύτερη σπατάλη διαπιστώνεται στα τελικά στάδια, δηλαδή τη διανομή και την κατανάλωση. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντίθετα, διαπιστώνεται στα αρχικά στάδια, λόγω της έλλειψης προηγμένων γεωργικών πρακτικών, αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, υποδομών και ασφαλών εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του έργου FUSIONS, οι κλάδοι που συμβάλλουν τα μέγιστα στη σπατάλη τροφίμων στην ΕΕ είναι τα νοικοκυριά με 53 % και η μεταποίηση με 19 %. Ο κλάδος των υπηρεσιών εστίασης συμβάλλει κατά 12 %, ο κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής κατά 10% και ο κλάδος της χονδρικής και της λιανικής σε ποσοστό 5 %.

Η πολυπλοκότητα του προβλήματος απαιτεί μια συντονισμένη απάντηση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές για τα απόβλητα, για την ασφάλεια των τροφίμων και για τις πληροφορίες που αναγράφονται στα τρόφιμα αλλά και πτυχές της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας, της πολιτικής περιβάλλοντος, γεωργίας και εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής.

Σπατάλη τροφίμων συμβαίνει στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και αποτελεί ευθύνη όλων των φορέων να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση προορίζεται να αποτελέσει ένα περιεκτικό έγγραφο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού και κατανάλωσης και θα αναζητά πολιτικά και πρακτικά μέσα και τρόπους για τη μείωσή του. Ταυτόχρονα, η διατήρηση και η βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα.

Το πρόβλημα της αποδοτικής χρήσης των πόρων και των αποβλήτων τροφίμων κατέχει πρωτεύουσα θέση στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ και όλων των θεσμικών της οργάνων. Η πλατφόρμα της ΕΕ για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων δημιουργήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και οι εργασίες για τη σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά τροφίμων προχωρούν. Όταν ολοκληρωθούν, αναμένεται να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο που θα συμβάλει στην αύξηση των ποσοτήτων των δωριζόμενων τροφίμων στα κράτη μέλη, ωστόσο πολλά ζητήματα σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων είναι πιθανό να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών.

Το σχέδιο δράσης σχετικά με την κυκλική οικονομία προχωρεί και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Χρειαζόμαστε κοινούς εννοιολογικούς ορισμούς, ιεραρχία και μεθοδολογίες, προκειμένου η ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα συστηματικά. Η έλλειψη κοινού, ενιαίου ορισμού για τα «απόβλητα τροφίμων» και κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσχεραίνουν τη σύγκριση διαφορετικών συνόλων δεδομένων και τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει συνεκτική θέση σχετικά με τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου, όπου είναι δυνατόν, η παρούσα έκθεση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών σημαντικών εργασιών σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών διατάξεων για τα απόβλητα.

Βάσει των προαναφερθέντων, το πρόβλημα της σπατάλης και της απώλειας τροφίμων είναι πιο περίπλοκο από ό,τι αυτό των άλλων αποβλήτων. Ζητήματα όπως η επισήμανση, η ευθύνη, η εκπαίδευση, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η απόρριψη, απαιτούν περαιτέρω προσοχή και τονίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη απάντηση πολιτικής σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Σύμφωνα με την έκθεση για το έργο FUSIONS, επί του παρόντος υπάρχουν 52 πράξεις της ΕΕ που έχουν επίπτωση, είτε θετική είτε αρνητική, στα απόβλητα τροφίμων: 29 κανονισμοί, 10 οδηγίες, 3 αποφάσεις, 10 ανακοινώσεις και 1 ψήφισμα. Οι τομείς πολιτικής της ΕΕ που καλύπτουν είναι: η γεωργία, η αλιεία, η φορολογία, η προστασία του καταναλωτή, το περιβάλλον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η οικονομία, η δημόσια υγεία, η βιομηχανική πολιτική και η εσωτερική αγορά.

Στο πλαίσιο του στόχου της μείωσης των αποβλήτων τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη σχετική νομοθεσία για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλη για τον σκοπό της και να προσδιορίσει αν υπάρχουν κενά, επικαλύψεις ή σημεία που χρήζουν διευκρίνισης ή περαιτέρω δράσης.

Όσον αφορά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις παρερμηνείες της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να εξηγείται σαφώς στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων τι είναι υπό την ευθύνη της ΕΕ και τι είναι υπό την ευθύνη των κρατών μελών, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να υλοποιηθούν αποτελεσματικές αλλαγές.

Επιπλέον, υπάρχει σαφής ανάγκη να κατανοηθεί καλύτερα από τους πολίτες τι είναι τα τρόφιμα, η ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και τα απόβλητα τροφίμων και τα αίτιά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη το 2015, το 47% των Ευρωπαίων κατανοούν την έννοια της ένδειξης «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και το 40% γνωρίζουν την έννοια της ένδειξης «ανάλωση έως».

Παράλληλα, σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν ότι ελέγχουν πάντα τις ενδείξεις «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» κατά την αγορά και την προετοιμασία των γευμάτων, ενώ ελάχιστοι αναφέρουν ότι δεν το κάνουν ποτέ. Οι δύο αυτές διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν ότι η έννοια της ένδειξης ημερομηνίας που βρίσκεται στα προϊόντα τροφίμων είναι ελάχιστα κατανοητή και ότι η σύγχυση αυτή συμβάλλει στα ποσοστά της σπατάλης τροφίμων.

Η εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμο τομέα όπου απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι διαδραματίζουν και οι ίδιοι σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. Πάνω από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι ο μεμονωμένος καταναλωτής αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εμπλέκονται στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.

Επιπλέον, στην υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων. Για παράδειγμα, στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (οδηγία ΦΠΑ) προβλέπεται ότι οι δωρεές τροφίμων φορολογούνται και ότι δεν επιτρέπονται φορολογικές απαλλαγές για δωρεές τροφίμων. Για να παρακαμφθεί αυτό, η Επιτροπή συνιστά τα εξής: για φορολογικούς σκοπούς, η αξία δωριζόμενων τροφίμων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης ή δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, θα πρέπει να ορίζεται «πολύ χαμηλή» ή ακόμη και «σχεδόν μηδενική». Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εφεύρει νόμιμους τρόπους για την απαλλαγή των δωρεών από τη φορολογία, αλλά κάποια άλλα, ειδικά ορισμένα από τα νεότερα, δεν έχουν. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ζητηθεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ, ώστε να επιτρέπεται ρητά η θέσπιση φορολογικών απαλλαγών για δωρεές τροφίμων.

Τα οικονομικά και άλλα κίνητρα σε επίπεδο κράτους μέλους μπορεί να ενθαρρύνουν σημαντικά τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Τα κίνητρα σε σχέση με τη φορολογία των εταιρειών έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην ενθάρρυνση των δωρεών τροφίμων σε τράπεζες τροφίμων, σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 που περιέχει τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα και από την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, προκύπτουν ζητήματα σχετικά με την ευθύνη των δωρητών που αποτελούν παράδειγμα ελλιπούς ασφάλειας δικαίου. Στην ουσία, τα τρόφιμα που δωρίζονται καλόπιστα και είναι σύμφωνα με όλους τους νόμους για την ασφάλεια των τροφίμων και λοιπούς νόμους δεν πρέπει να φέρνουν τους δωρητές αντιμέτωπους με νομικά προβλήματα.

Μια μορφή νομοθεσίας «Καλού Σαμαρείτη» σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο των δωριζόμενων τροφίμων. Η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις επιπτώσεις της θέσπισης τέτοιας νομοθεσίας για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων. Όσον αφορά το θέμα αυτό, πρέπει να υπάρχει επίγνωση ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα και ότι τα μέτρα μείωσης των αποβλήτων τροφίμων δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τα υφιστάμενα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων.

Για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και την ενίσχυση της συνολικής βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων, η έρευνα και η ανάπτυξη διαδραματίζουν άκρως σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού και κατανάλωσης τροφίμων. Η ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται σε τομείς όπως η διαχείριση παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της παραγωγής τροφίμων, η αποθήκευση τροφίμων, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η συσκευασία.

Είναι πάντως ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, οι γεωργοί, οι μεταποιητές, οι συσκευαστές, οι μεταφορείς, οι έμποροι λιανικής, οι υπηρεσίες εστίασης, οι καταναλωτές και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν υποχρέωση να δράσουν.

Η πείρα αποδεικνύει ότι οι αυθόρμητες πρωτοβουλίες εθελοντικών και επαγγελματικών φορέων για την προώθηση και την εξάπλωση της ιδέας περιορισμού της σπατάλης είχαν μεγάλη επιτυχία στις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις επιτυχημένες πρακτικές μείωσης των αποβλήτων τροφίμων και μεθόδους διατήρησης των πόρων που χρησιμοποιούνται ήδη από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ωστόσο, για να υπάρξει αποτελεσματική δράση για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, απαιτείται συνολική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο παράγουμε, αγοράζουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού και κατανάλωσης τροφίμων. Αυτό προϋποθέτει κοινή αντίληψη των ζητημάτων που διακυβεύονται και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (27.3.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων
(2016/2223(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: James Nicholson

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι η σπατάλη τροφίμων προκαλείται από σειρά παραγόντων και αποτελεί πρόβλημα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, με τις ίδιες ευθύνες για ανάληψη δράσης σε κάθε στάδιο, είτε πρόκειται για την παραγωγή, την επεξεργασία, την εμπορία και τη μεταφορά είτε για την κατανάλωση· εμμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ όλων των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και ειδικότερα μεταξύ προμηθευτών και διανομέων, προκειμένου να ανταποκρίνεται η προσφορά στη ζήτηση·

2.  καλεί όλους τους παράγοντες των αλυσίδων παραγωγής, εφοδιασμού και κατανάλωσης, να κάνουν χρήση διαφόρων βέλτιστων πρακτικών καθώς και να προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την καταπολέμηση της απώλειας τροφίμων και την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων σε διάφορα στάδια των αλυσίδων παραγωγής, εφοδιασμού και κατανάλωσης τροφίμων, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές που θα βασίζονται σε αποδεδειγμένα δεδομένα και βέλτιστη πρακτική·

3.  επισημαίνει ότι η επιβίωση των γεωργών εξαρτάται από την μεταφορά προϊόντων στην αγορά υπό καλές συνθήκες και συμφέρουσες τιμές και ότι οποιαδήποτε απώλεια προϊόντων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας λόγω ακραίων ή ασυνήθιστων κλιματικών φαινομένων, ή απώλεια προϊόντων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή κατεστράφησαν λόγω της απώλειας αγορών ή των χαμηλών τιμών, αντιπροσωπεύει απώλεια επένδυσης και εισοδήματος για τους αγρότες· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η αστάθεια των τιμών στις γεωργικές αγορές επηρεάζει την παραγωγή και το εισόδημα των γεωργών και μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη τροφίμων και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει η ΚΓΠ να παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση αυτής της αστάθειας·

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει πρωτίστως και κυρίως να διαβουλεύονται με όλους τους βασικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα, και να προβαίνουν σε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με όλα τα προτεινόμενα μέτρα προς εφαρμογή για την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρη την Ένωση·

5.  τονίζει ότι η σπατάλη τροφίμων πρέπει να αναλυθεί με οριζόντιο τρόπο, καθώς επηρεάζει πολλές πολιτικές ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για τη γεωργία, την αλιεία, την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τις κοινωνικές υποθέσεις και τη φορολογία· εμμένει ως εκ τούτου στην ανάγκη να εναρμονισθούν καλύτερα οι διάφορες πολιτικές και να εξασφαλισθεί, όπου χρειάζεται, ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων θα αποτελέσει προτεραιότητα των υφιστάμενων πολιτικών, και τονίζει ότι η καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε τα πρότυπα για την προστασία των ζώων, κυρίως δε τους κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων·

6.  τονίζει τα πορίσματα της Ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την χρησιμοποίηση των πόρων της διατροφικής αλυσίδας», στα οποία επισημαίνεται ότι η δράση της Επιτροπής σχετικά με την κατασπατάληση τροφίμων ήταν μέχρι σήμερα σποραδική και κατακερματισμένη, τονίζοντας ταυτόχρονα κενά όπως η καθυστέρηση της εφαρμογής της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την σπατάλη τροφίμων καθώς και η αναβολή της προθεσμίας για την έγκριση εκτελεστικής πράξης σχετικά με τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των ποσοτήτων τροφίμων·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει μελέτη για τον καθορισμό του αντικτύπου των διαφόρων μεταρρυθμίσεων στο μέγεθος της γεωργικής παραγωγής και την επίδρασή του στην κατασπατάληση τροφίμων, και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να συμπεριλάβει το θέμα της σπατάλης τροφίμων στην μελλοντική πολιτικής της για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΚΓΠ·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις μελλοντικές πολιτικές της σε έναν αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ της σπατάλης τροφίμων, που οφείλεται στη συμπεριφορά των καταναλωτών και μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με κατάλληλες πρωτοβουλίες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, και της απώλειας τροφίμων, που είναι αναπόφευκτη και παρατηρείται κατά το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως π.χ. ατμοσφαιρική αναταραχή·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δημιουργία της πλατφόρμας της ΕΕ για την απώλεια και την σπατάλη τροφίμων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με τη βελτιστοποίηση της χρήσης πρώην τροφίμων και υποπροϊόντων από την αλυσίδα τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών και τη σημασία της για την πρωτογενή παραγωγή· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εν εξελίξει εργασιών όσον αφορά την κοινή μεθοδολογία και τις δωρεές, και ζητεί από την Επιτροπή να μεταφραστούν στις 24 γλώσσες της ΕΕ οι εργασίες της πλατφόρμας της ΕΕ για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων·

10.  τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που περιέχονται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνουν μέτρα για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης, η οποία να προσελκύει επενδύσεις και καινοτομία προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη μετατροπή κάποιας σπατάλης τροφίμων ή γεωργικών υποπροϊόντων σε ενέργεια·

11.  τονίζει ότι οι ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται με τη χρήση αποβλήτων και υποπροϊόντων που δεν είναι χρήσιμα για καμία άλλη διαδικασία που βρίσκεται σε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία αποβλήτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος στη διαχείριση των αποβλήτων και στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων καθώς και τις προσπάθειες επιχειρήσεων όπως οι ΜΜΕ που συμβάλλουν άμεσα στην κυκλική οικονομία·

13.  επισημαίνει ότι η σπατάλη τροφίμων επιφέρει τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες, συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και αντιπροσωπεύει σπατάλη περιορισμένων πόρων, όπως το έδαφος, η ενέργεια και το νερό·

14.  σημειώνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης που υφίσταται ως προς την χρησιμοποίηση των αναπόφευκτων απωλειών τροφίμων και απορριπτόμενων τροφίμων και των υποπροϊόντων της αλυσίδας τροφίμων, ιδίως εκείνων που είναι ζωικής προέλευσης, στην παραγωγή ζωοτροφών, την ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή βελτιωτικών του εδάφους καθώς και την σημασία τους για την πρωτογενή παραγωγή·

15.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα νομικά εμπόδια που υφίστανται στην χρησιμοποίηση πρώην τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών και να προωθήσει την έρευνα στον τομέα αυτόν, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης ιχνηλασιμότητας, συμμόρφωσης με τα πρότυπα βιοπροφύλαξης και χρήσης διαδικασιών διαχωρισμού και επεξεργασίας που εκμηδενίζουν τον κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων·

16.  ζητεί τη θέσπιση στη νομοθεσία της ΕΕ μιας ολοκληρωμένης ιεράρχησης της σπατάλης τροφίμων με σαφή εστίαση στην πρόληψη στην πηγή· τονίζει ότι η πρόληψη στην πηγή αποτελεί βασική προτεραιότητα στην ιεραρχία των αποβλήτων για την σπατάλη τροφίμων· επισημαίνει ότι έπεται η χρήση για την ανθρώπινη διατροφή, και μόνον μετά από αυτήν οι ζωοτροφές, και στη συνέχεια η κομποστοποίηση και η αναερόβια αποσύνθεση, ήτοι:

  α) πρόληψη στην πηγή·

  β) ανάκτηση βρώσιμων τροφίμων, δίνοντας προτεραιότητα στα τρόφιμα που καταναλώνονται από τον άνθρωπο έναντι των ζωοτροφών και της επανεπεξεργασίας σε μη εδώδιμα προϊόντα·

  γ) οργανική ανακύκλωση·

  δ) ανάκτηση ενέργειας·

  ε) διάθεση·

17.  παρατηρεί τη δυνατότητα βελτιστοποίησης που υφίσταται ως προς την χρησιμοποίηση των πρώην τροφίμων και των υποπροϊόντων της αλυσίδας τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών καθώς και την σημασία τους για την πρωτογενή παραγωγή· επισημαίνει όμως τη χρήση ιεράρχησης των αποβλήτων και την ανάγκη αυξημένης ιχνηλασιμότητας·

18.  τονίζει τη σημασία της συγκέντρωσης γεωργών σε συνεταιρισμούς ή επαγγελματικές ενώσεις με σκοπό τη μείωση των απωλειών τροφίμων μέσω της ενίσχυσης των γνώσεών τους για τις αγορές, επιτρέποντας αποτελεσματικότερο προγραμματισμό, οικονομίες κλίμακας και βελτίωση της ικανότητάς τους να εμπορεύονται την παραγωγή τους·

19.  επισημαίνει την σημασία της συνεργασίας, λόγου χάρη μέσω των οργανώσεων παραγωγών ή άλλης μορφής δομών όπως οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ή οι συνεταιρισμοί, με σκοπό την ενισχυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την καινοτομία και σε επενδύσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας όπως είναι η λιπασματοποίηση και η αναερόβια χώνευση, κατά περίπτωση, ή περαιτέρω τρόποι επεξεργασίας προϊόντων που μπορούν να δώσουν στους γεωργούς δυνατότητες πρόσβασης σε νέα προϊόντα, νέες αγορές και πελατείες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η οργάνωση των κλάδων και η χρήση συμβάσεων οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση της παραγωγής και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε να τηρείται η αρχή της εγγύτητας·

20.  παρατηρεί τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας και της ψηφιοποίησης, οι οποίες επιτρέπουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και σε προβλέψεις ζήτησης, καθώς και την ανάπτυξη προκαταρκτικών προγραμμάτων παραγωγής για τους γεωργούς, δεδομένου ότι τους δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής τους στη ζήτηση, καλύτερου συντονισμού με άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθώς και ελαχιστοποίησης της σπατάλης· επισημαίνει ότι, λόγω του απαιτητικού χαρακτήρα της μείωσης της αναπόφευκτης σπατάλης τροφίμων, πρέπει να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων τροφίμων και στη βιοοικονομία·

21.  εκτιμά ότι, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προϊόντων, η θέσπιση κανόνων για την επισήμανση στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για την προέλευση των συστατικών καθώς και για άλλες τεχνικές παραγωγής και μεταποίησης θα επιτρέψει στον καταναλωτή να πραγματοποιεί περισσότερο συνειδητές αγορές, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό έμμεσα και τους παράγοντες της παραγωγής που θα έχουν θετικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν συμπληρωματικά κίνητρα για την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους γεωργούς και τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας, υδάτων και φυσικών πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, ώστε να μειωθεί σημαντικά η σπατάλη πόρων και τροφίμων με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και της κατασπατάλησης θρεπτικών συστατικών και την αύξηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας εντός των γεωργικών συστημάτων·

24.  εκτιμά ότι απαιτείται έρευνα και πληροφόρηση σε αυξημένο βαθμό προκειμένου να αποτραπεί η σπατάλη τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή και να αντικατασταθούν οι πρακτικές σπατάλης πόρων στη γεωργική παραγωγή, την επεξεργασία ή διανομή τροφίμων, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον·

25.  τονίζει ότι, για να διατηρηθεί η σπατάλη τροφίμων σε ένα απόλυτο ελάχιστο όριο, οι γεωργοί πρέπει να είναι σε θέση, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς, να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο από πλευράς πόρων·

26.  εκτιμά ότι απαιτείται αυξημένη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και χρησιμοποίηση των οργανώσεων παραγωγών προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες και να προωθηθεί η πρόσβαση σε δευτερογενείς αγορές, άλλους αποδέκτες και εναλλακτικές χρήσεις για πλεονάσματα τροφίμων που διαφορετικά θα επέστρεφαν στο έδαφος ή θα μετατρέπονταν σε λύματα, με προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση για σκοπούς κατανάλωσης από τον άνθρωπο, όπως πωλώντας σε χαμηλότερη κατηγορία για επεξεργασμένα τρόφιμα ή πωλώντας σε τοπικές αγορές·

27.  σημειώνει ότι τα προϊόντα εκείνα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των διατροφικών, όπως π.χ. η μετατροπή σε ζωοτροφές, η λίπανση των γεωργικών εκτάσεων ή η χρησιμοποίηση για την παραγωγή κομπόστ και ενέργειας, πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τα προϊόντα που θεωρούνται απόβλητα, ώστε να μην υπονομεύεται η επαναχρησιμοποίησή τους·

28.  επισημαίνει τον κίνδυνο μόλυνσης που ενέχει η εισροή πλαστικών και μετάλλων που περιλαμβάνονται σε απόβλητα τροφίμων στο κομπόστ και το έδαφος, και στη συνέχεια σε οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και σε θαλάσσια οικοσυστήματα, και ζητεί να μειωθεί στο ελάχιστο η εν λόγω διαδρομή ρύπανσης· επαναλαμβάνει επίσης ότι σκοπός της οδηγίας για τη χρησιμοποίηση της λυματολάσπης στη γεωργία είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η μόλυνση των καλλιεργούμενων εδαφών· ζητεί, ως εκ τούτου, προσοχή κατά τον σχεδιασμό της ανάμειξης ροών αποβλήτων και να παρασχεθούν κατάλληλες εγγυήσεις·

29.  υπογραμμίζει ότι στο έργο FUSIONS επισημαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστες μετρήσεις των απωλειών τροφίμων σε δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής όπως η γεωργία, η φυτοκομία, η υδατοκαλλιέργεια ή η αλιεία και ότι, εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής εκτίμηση της συνολικής κλίμακας της σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη·

30.  παρατηρεί τη δυσχέρεια υπολογισμού της σπατάλης και απώλειας τροφίμων στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής λόγω των ετερογενών προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών καθώς και της έλλειψης σαφούς ορισμού για τη σπατάλη τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων περί απώλειας και σπατάλης τροφίμων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς όμως πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση για τους γεωργούς· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει το ταχύτερο κοινή ορολογία και κοινό ορισμό για τη σπατάλη τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τον διαχωρισμό της σπατάλης τροφίμων και της απώλειας τροφίμων στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής·

31.  φρονεί ότι οι πρωτοβουλίες τις οποίες ξεκινούν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να προσφέρουν διατηρήσιμες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις και να προσδώσουν αξία σε προϊόντα που, διαφορετικά, θα κατέληγαν λύματα, αναπτύσσοντας αγορές για προϊόντα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα εξαιρούνταν από την αλυσίδα τροφίμων· επισημαίνει τις δυνατότητες που ενέχουν τα προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας που ξεκινούν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι τοπικές κοινότητες, όπως είναι η δευτερεύουσα συγκομιδή και η δωρεά περίσσιων τροφίμων σε οργανώσεις παροχής επισιτιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις πρακτικές αυτές και να τις ενθαρρύνουν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ·

32.  τονίζει ότι, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, θα πρέπει να αξιοποιηθούν καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των γεωργικών επιδόσεων και τη μεταποίηση των προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα της αγοράς·

33.  ζητεί την αποκατάσταση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών προκειμένου η προσφορά να ανταποκρίνεται καλύτερα στη ζήτηση και έτσι, να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων·

34.  παρατηρεί ότι ένα τμήμα της σπατάλης και της απώλειας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης δεν οφείλεται μόνο στις προδιαγραφές προϊόντων που επιβάλλονται στους προμηθευτές κατά την προμήθεια των προϊόντων αλλά και σε άλλες περιοριστικές πρακτικές όπως η ακύρωση παραγγελιών λόγω αλλαγών της καταναλωτικής ζήτησης, η υπερπαραγωγή ως αποτέλεσμα εποχικής ζήτησης και η χρήση βασικών ειδών διατροφής ως «προϊόντων προσφορών» για την αύξηση του μεριδίου στην αγορά· τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των εμπορικών προτύπων ποιότητας και αισθητικής για την ταξινόμηση γεωργικών προϊόντων·

35.  εκτιμά ότι απαιτείται έρευνα και πληροφόρηση σε αυξημένο βαθμό, προσαρμοσμένες σε κάθε προϊόν όσον αφορά τις ημερομηνίες ανάλωσης, καθώς και προώθηση και ενίσχυση της κατανάλωσης φρέσκων και μη συσκευασμένων προϊόντων και μείωση της συσκευασίας και αποθήκευσης προϊόντων μακράς διάρκειας·

36.  υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης προσαρμογής του τρόπου διανομής, συντήρησης και συσκευασίας στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και στις ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη των προϊόντων αυτών·

37.  επισημαίνει ότι τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να συμβάλουν στην σπατάλη τροφίμων και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει έρευνα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των προτύπων εμπορίας και της σπατάλης τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να ασκήσουν επιρροή στα δημόσια πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) με σκοπό την αποτροπή της σπατάλης πόρων μέσω πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων·

38.  επισημαίνει ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και το ντάμπινγκ των τιμών στον τομέα των τροφίμων έχουν ως αποτέλεσμα να πωλούνται συχνά τρόφιμα σε τιμή κατώτερη της πραγματικής τους αξίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της σπατάλης, και ότι είναι απολύτως αναγκαία η απαγόρευση πώλησης σε τιμή κάτω του κόστους, μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την πραγματική αξία των τροφίμων·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους το συντομότερο δυνατόν και να προτείνουν πλαίσιο για την επίλυση του προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016[1]· πιστεύει ότι η επίλυση αυτού του προβλήματος θα βελτιώσει την κατάσταση των αγροτών ως τον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας και μπορεί, μέσω της μείωσης τόσο της πλεονάζουσας παραγωγής όσο και της συσσώρευσης πλεοναζόντων προϊόντων, να συμβάλει όχι μόνο στην σταθεροποίηση τιμών και στην διασφάλιση δίκαιων και επικερδών τιμών παραγωγού, αλλά και στη μείωση τόσο των αποβλήτων τροφίμων σε όλη την αλυσίδα όσο και των ζημιών που προκύπτουν στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· επισημαίνει ότι μια δικαιότερη αμοιβή των παραγωγών θα προσδώσει μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα, οδηγώντας σε περιορισμό του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων στα τελικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού·

40.  τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών και των μέτρων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τον τομέα των νοικοκυριών, και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των ειδών διατροφής και των γεωργικών προϊόντων, τα αίτια και τις συνέπειες της σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους μείωσής της, προωθώντας παράλληλα τις αρχές της βιωσιμότητας και της αλληλεγγύης·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εισαγωγή μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και των δημοτικών επιχειρήσεων, παράλληλα με εκείνο των εμπόρων λιανικής πώλησης και των μέσων ενημέρωσης, στην παροχή πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες σχετικά με το τον τρόπο αποθήκευσης και/ή χρήσης τροφίμων προκειμένου να προλαμβάνεται και να μειώνεται η σπατάλη τροφίμων·

42.  εφιστά την προσοχή στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία σε σχέση με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και ιδίως η θέσπιση υποχρεωτικών συνοδευτικών μέτρων, όπως η προώθηση συνειδητής κατανάλωσης τροφίμων στην εκπαίδευση, και τονίζει τη σημασία της χρήσης αυτών των μέτρων για την μετάδοση εκπαιδευτικών μηνυμάτων σχετικά με την σπατάλη τροφίμων και την πρόληψή της·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν έργα και εκπαιδευτικές εκστρατείες προώθησης οι οποίες διδάσκουν στα παιδιά από μικρή ηλικία να καταναλώνουν φρέσκα, υγιεινά και τοπικά παραγόμενα τρόφιμα·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τοπικά και βιολογικά τρόφιμα και να στηρίξουν μικρές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και τις πωλήσεις κατ’οίκον γεωργικών προϊόντων·

45.  επισημαίνει ότι τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, καθώς και τα συστήματα στήριξης της γεωργίας από τις τοπικές κοινότητες, καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη μικρότερων αλυσίδων εφοδιασμού, οι οποίες αυξάνουν τα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και στηρίζουν την εποχική ζήτηση, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη·

46.  πιστεύει ότι οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και των περιττών συσκευασιών, στη μείωση των αποστάσεων για τη μετακίνηση των τροφίμων, στην παροχή τροφίμων υψηλότερης ποιότητας και στη διαφάνεια των αλυσίδων τροφίμων, και έτσι να ενισχύσουν την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών κοινωνιών·

47.  θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος φραγμός στην ΕΕ όσον αφορά την παροχή πλεονάσματος κατάλληλων ακόμα προς κατανάλωση τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη είναι η έλλειψη, ή ορισμένες φορές, η πλήρης απουσία ικανοτήτων στους διαύλους διανομής· διαπιστώνει ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας που δραστηριοποιούνται σε κρατικό ή τοπικό επίπεδο δεν διαθέτουν αρκετούς υλικούς ή ανθρώπινους πόρους για τη μεταφορά και διανομή των κατάλληλων ακόμα προς κατανάλωση τροφίμων που προσφέρονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς· διαπιστώνει ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες·

48.  εκτιμά ότι η ΕΕ προβλέπει χρηματοδότηση για την διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων, και μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το οποίο επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς των οργανισμών δωρεών τροφίμων· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν επαρκώς τις δυνατότητες που προσφέρονται στον τομέα αυτό· συνιστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, να ανακατανεμηθούν, κατά την υλοποίηση του ΤΕΒΑ, οι διαθέσιμοι πόροι στα πλαίσια του προγράμματος για τη διανομή του πλεονάσματος τροφίμων· επισημαίνει ότι μέσω της ανακατανομής πόρων –σύμφωνα με πρότυπο που έχει θεσπιστεί στο παρελθόν από ευρωπαϊκές φιλανθρωπικές οργανώσεις– η αξία των τροφίμων που παρέχονται σε εκείνους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 14 φορές σε σύγκριση με την τρέχουσα αξιοποίηση του προγράμματος του ΤΕΒΑ·

49.  επισημαίνει ότι η βιομηχανία τροφίμων έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ενισχύοντας τη συνεργασία με οργανώσεις παροχής επισιτιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν θεσμικά και χρηματοδοτικά μέσα στήριξης των κοινωνικών καταστημάτων και σουπερμάρκετ·

51.  ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα που πρόκειται να λήξουν θα διατίθενται πρώτα για φιλανθρωπικούς σκοπούς· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια όσον αφορά τις δωρεές, τα οποία είναι κυρίως νομικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που αποθαρρύνουν τις δωρεές·

52.  επισημαίνει ότι η χρήση αποθεμάτων και τροφίμων τα οποία διαφορετικά θα απορρίπτονταν δεν αποκλείει την ανάγκη καλής διαχείρισης αποθεμάτων και ορθής διαχείρισης της αλυσίδας τροφίμων για να αποτραπεί η δημιουργία συστηματικών διαρθρωτικών πλεονασμάτων·

53.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά, χωρίς να επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι ΜΜΕ και οι εθελοντικές οργανώσεις, τις δωρεές τροφίμων προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα δεν θα διοχετεύονται και δεν θα πωλούνται σε εναλλακτικές αγορές, εφόσον αυτό θα εμπόδιζε την πρόσβαση των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και θα αποθάρρυνε τους εμπόρους από την διάθεση τροφίμων, λόγω του κινδύνου αυτό να καταλήξει σε αθέμιτο ανταγωνισμό·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΦΠΑ στην περίπτωση επισιτιστικής βοήθειας και να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ που θα επιτρέπει ρητά τη θέσπιση φορολογικών απαλλαγών για τις δωρεές τροφίμων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτροπής και να ορίσουν χαμηλό ή σχεδόν μηδενικό ΦΠΑ εάν η δωρεά πραγματοποιείται κοντά στην ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» ή εάν πρόκειται για προϊόντα που δεν μπορούν να πωληθούν·

55.  υπογραμμίζει ότι η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής μπορεί επίσης να οφείλεται στην επιδείνωση της γεωργικής παραγωγικής μας βάσης που προκύπτει από την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους, της βιοποικιλότητας (μείωση της επικονίασης) και του συνόλου των φυσικών πόρων, και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαινόμενο αυτό στην μελλοντική ανάπτυξη της γεωργίας και της ΚΓΠ·

56.  επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης των γεωργών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρείται η ποιότητα των καλλιεργειών και ότι δεν χάνεται η συγκομιδή λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, παράσιτων και ασθενειών·

57.  θεωρεί σημαντικό το να δοθεί έμφαση στη διαχείριση των έγγειων πόρων στο πλαίσιο της ΚΓΠ και των εθνικών πολιτικών προκειμένου να περιοριστεί η έμμεση σπατάλη τροφίμων από τη γη, που προκύπτει από τα ανεπαρκώς ελεγχόμενα φαινόμενα της αστικοποίησης και της ανάπτυξης υποδομών, και ακόμη και από την καθαρή εγκατάλειψη των γεωργικών εκτάσεων που δεν αξιοποιούνται πλέον λόγω της έλλειψης οικονομικού ενδιαφέροντος για τη γεωργία·

58.  επισημαίνει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων έως το 2030·

59.  υπενθυμίζει τη σημασία του «υδάτινου αποτυπώματος» τροφίμων και ζωοτροφών·

60.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα τρόφιμα περιλαμβάνεται και το νερό, το οποίο «ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους», και ότι αποτελεί θεμελιώδη πόρο στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα·

61.  υπογραμμίζει ότι η σπατάλη τροφίμων συνεπάγεται σημαντική σπατάλη νερού, ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων·

62.  υπενθυμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση του νερού στη γεωργία, να αναπτυχθούν συστήματα παραγωγής τροφίμων με ευφυή διαχείριση του νερού (water-smart), να αυξηθεί η ασφάλεια των υδάτινων πόρων και των τροφίμων στις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής·

63.  παρατηρεί ότι η ποσότητα των απορριπτόμενων τροφίμων θα μπορούσε να μειωθεί αν αυτά πωλούνταν με αμεσότερο τρόπο στους καταναλωτές, παραδείγματος χάρη σε αγορές παραγωγών ή γεωργικά καταστήματα που χρησιμοποιούν τα βραχέα κανάλια διανομής και ενθαρρύνουν τις αγορές τοπικών και ελάχιστα επεξεργασμένων προϊόντων·

64.  ζητεί από την Επιτροπή της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατεία ενημέρωσης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπλοκές της σπατάλης τροφίμων·

65.  υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές μάρκετινγκ που προσφέρουν «δύο στην τιμή του ενός» αυξάνουν τον κίνδυνο οι καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα από όσα καταναλώνουν και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τον κίνδυνο της σπατάλης τροφίμων για τα προϊόντα που δεν πλησιάζουν την ημερομηνία «ανάλωση έως»· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένοι έμποροι πωλούν προϊόντα που πλησιάζουν την ημερομηνία «ανάλωση έως» σε μειωμένες τιμές και εκτιμά ότι η πρακτική αυτή θα πρέπει να γενικευθεί·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Angélique Delahaye, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Massimo Paolucci, John Procter, Estefanía Torres Martínez, Vladimir Urutchev

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Procter

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

4

0

EFDD

Marco Zullo

Verts/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

64

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

64

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula, Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Elisabeth Köstinger, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor, Škrlec, Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή