Διαδικασία : 2016/2243(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2017

Συζήτηση :

PV 16/05/2017 - 16
CRE 16/05/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0211

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 808kWORD 89k
28.4.2017
PE 597.523v02-00 A8-0176/2017

σχετικά με τη FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα

(2016/2243(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα

(2016/2243(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών – Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων» (COM(2016)0601),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ (SWD(2016)0154),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017, με θέμα την «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών της 16ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την αυτοματοποίηση στις χρηματοοικονομικές συμβουλές,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών της 19ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη χρήση μαζικών δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (JC 2016 86),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 26ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στον δανεισμό (EBA/Op/2015/03),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 4ης Μαΐου 2016 σχετικά με καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (EBA/DP/2016/01),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στις επενδύσεις (ESMA/2014/1378),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) της 7ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στις αγορές αξιών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών βάσει των δεδομένων του 3ου τριμήνου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) του Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της ΕΑΑΕΣ για τις τάσεις των καταναλωτών της 16ης Δεκεμβρίου 2016 (EIOPA-BoS-16-239),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών του 4ου τριμήνου του 2016,

–  έχοντας υπόψη το έκτακτο έγγραφο αριθ. 172 του Απριλίου 2016 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο: «Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού στη μετασυναλλακτική δραστηριότητα κινητών αξιών: επανάσταση ή εξέλιξη;»

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού στις πληρωμές, τον συμψηφισμό και τον διακανονισμό: ένα αναλυτικό πλαίσιο»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0176/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) θα πρέπει να νοείται ως χρηματοοικονομική που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στηρίζονταν πάντα στην τεχνολογία και ότι η εξέλιξή τους συμβάδιζε πάντα με την τεχνολογική καινοτομία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοσδήποτε φορέας μπορεί να είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ανεξάρτητα από το είδος της νομικής οντότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα αξίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνει όλο και περισσότερο εναλλακτικούς φορείς, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις ή τεχνολογικούς κολοσσούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος αυτός περιλαμβάνει, επομένως, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και υπηρεσιών που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, δημιουργούν διαφορετικές προκλήσεις και των οποίων η ρυθμιστική μεταχείριση πρέπει να διαφέρει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρύ φάσμα εξελίξεων στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, όπως οι εφαρμογές της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), οι καινοτόμες πληρωμές, οι ρομποτικές συμβουλές, τα μαζικά δεδομένα, η χρήση του υπολογιστικού νέφους, οι καινοτόμες λύσεις στη φόρτωση/ταυτοποίηση πελατών, οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης και άλλα πολλά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ και εξακολουθούν να αυξάνονται κάθε χρόνο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας ωριμάζουν με διαφορετικό ρυθμό η καθεμία, ενώ η κλίμακα και ο αντίκτυπος της ανάπτυξής τους παραμένει αβέβαιος, έχουν όμως το δυναμικό να μετασχηματίσουν με πολύ ουσιαστικό τρόπο τον χρηματοπιστωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορεί κάποτε να γίνουν συστημικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, και ταυτόχρονα στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, όπως ταχύτερες, φθηνότερες, περισσότερο εξατομικευμένες, με λιγότερους αποκλεισμούς, ανθεκτικότερες, διαφανέστερες και καλύτερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις, και μπορεί να δημιουργήσει πολλές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για Ευρωπαίους επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής η εμπειρία του καταναλωτή αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τους παράγοντες της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος και οι καινοτομίες στον χρηματοοικονομικό τομέα δεν πρέπει να αποκλείουν τα μετρητά ως μέσο πληρωμής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η ψηφιοποίηση υφιστάμενων υπηρεσιών θα αλλάξει τη δυναμική της αγοράς για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εισάγοντας νέες μορφές ανταγωνισμού, καινοτομίας, εταιρικών σχέσεων και εξωπορισμού από παράγοντες και μεταξύ παραγόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, η εξουδετέρωση των οικονομικών προσόδων, όπου υπάρχουν, και η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ είναι προϋπόθεση για την τόνωση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη και για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική έρευνα έχει δείξει ότι η οικονομική αποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε αυτή τη μείωση τιμών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδίως για τις ΜΜΕ, μέσω διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και εναλλακτικών δίαυλων δανειοδότησης και επενδύσεων, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων, ενισχύοντας έτσι την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορούν επίσης να διευκολύνουν τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές και την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη και έτσι να ενθαρρύνουν το διασυνοριακό επιχειρείν, καθιστώντας έτσι δυνατή την ολοκλήρωση της CMU·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ιδίως στον τομέα των εγχώριων και διασυνοριακών λύσεων πληρωμής, μπορούν επίσης να στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες και να διευκολύνουν την επίτευξη των «στόχων 5x5» των G20 και G8 σχετικά με τη μείωση του κόστους των εμβασμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοπιστωτικής ένταξης, παρέχοντας εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όσους δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση σε αυτές έτσι ώστε να μειωθούν οι αποκλεισμοί στην ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοοικονομικής παιδείας και ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου η χρηματοοικονομική τεχνολογία να οδηγήσει πραγματικά σε άρση των χρηματοοικονομικών αποκλεισμών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η εποπτεία πρέπει να προσαρμοστούν στην καινοτομία και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κινήτρων για καινοτόμο προστασία του καταναλωτή και των επενδυτών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία απαιτεί μια πιο ισορροπημένη στάση μεταξύ της «ρύθμισης του ιδρύματος» και της «ρύθμισης της δραστηριότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της τρέχουσας ρύθμισης μπορεί να οδηγήσει σε αναντιστοιχίες, όπου εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών υπάγονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις ακόμη και όταν ασκούν ουσιαστικά ταυτόσημες δραστηριότητες, και ορισμένες δραστηριότητες δεν καλύπτονται επαρκώς από τον ορισμό και/ή το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τρέχουσα ρύθμιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή και των επενδυτών της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις καινοτομίες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) έχουν ξεκινήσει να προσδιορίζουν τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη των καινοτόμων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές παρακολουθούν αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και έχουν προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη παρεμποδίζεται από μια αποκλίνουσα ρύθμιση στα κράτη μέλη και μια έλλειψη συνεργασίας στις αγορές· θεωρεί ότι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης από την ΕΕ με σκοπό την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης απέναντι στη χρηματοοικονομική τεχνολογία είναι σημαντική για την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα με την αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση των κινδύνων, τον ταχύτερο συμψηφισμό και διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς και των συναλλαγών κινητών αξιών, και με την καλύτερη διαχείριση ασφαλειών και τη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να αναμένεται ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα έχει ορισμένες από τις σημαντικότερες επιπτώσεις στη μετασυναλλακτική αλυσίδα αξίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ο συμψηφισμός, ο διακανονισμός, η φύλαξη στοιχείων ενεργητικού και η υποβολή εκθέσεων για ρυθμιστικά θέματα, όπου τεχνολογίες όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντός αυτής της αλυσίδας αξίας, ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς, όπως οι θεματοφύλακες, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCP) και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να καταστούν περιττοί ενώ ορισμένες άλλες λειτουργίες θα εξακολουθούν να πρέπει να εκτελούνται από ανεξάρτητες, ρυθμιζόμενες οντότητες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση της τεχνολογίας (RegTech) μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και στους φορείς εποπτείας καθώς επιτρέπει τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διαφανέστερη, αποδοτικότερη και σε πραγματικό χρόνο αντιμετώπιση των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων συμμόρφωσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος InsurTech (χρήση νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό κλάδο) αναφέρεται στην ασφάλιση που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα οι αυτοματοποιημένες συμβουλές, η αξιολόγηση κινδύνου και τα μαζικά δεδομένα, αλλά και μέσω της ασφάλισης έναντι νέων κινδύνων όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις εταιρείες που εργάζονται σε προϊόντα και υπηρεσίες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και για τους καινοτόμους επιχειρηματικούς εταίρους που τους παρέχουν το τεχνολογικό υλικό που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να τονωθεί η χρηματοπιστωτική καινοτομία στην Ευρώπη, και ιδίως ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαθεσιμότητα επιχειρηματικού κεφαλαίου ως πηγή χρηματοδότησης και η παρουσία ενός ισχυρού τεχνολογικού τομέα αποτελούν βασικούς παράγοντες για την προώθηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συνιστούν αυξανόμενη απειλή για όλες τις ψηφιακές υποδομές, και συνεπώς και για τις χρηματοπιστωτικές υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιμετωπίζει τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο επιθέσεων από κάθε άλλον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η συνέχεια των υπηρεσιών του είναι προαπαιτούμενα για την εξασφάλιση της δημόσιας εμπιστοσύνης στον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιώτες επενδυτές είναι επίσης εξαιρετικά ευάλωτοι σε παρόμοιες επιθέσεις ή κλοπές ταυτότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδεδεμένες συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και, ως εκ τούτου, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα συνδεδεμένο σύστημα είναι τόσο ασφαλές όσο το πιο ευάλωτο στοιχείο του·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς αναδύεται η χρηματοοικονομική τεχνολογία, καταναλωτές και επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να στηρίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών και επενδυτών, προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα, καθώς και νομικής ευθύνης εκ μέρους των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και υποστηρικτικό κανονιστικό πλαίσιο και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που μπορεί να δώσει στην χρηματοοικονομική τεχνολογία τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιεί ποικίλα καινοτόμα εργαλεία για ασφαλή κρυπτογράφηση και για επαλήθευση της ταυτότητας με μια απλή διεπαφή·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοματοποίηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως και σε άλλους τομείς, μπορεί να διαταράξει τα υφιστάμενα πρότυπα απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης δεξιοτήτων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ευρωπαϊκής στρατηγικής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας φαινομένων δικτύου, η δομή της αγοράς σε πολλούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά, κάτι που δημιουργεί προκλήσεις στον τομέα του ανταγωνισμού και της καταπολέμησης των μονοπωλίων·

Καθορισμός πλαισίου της ΕΕ για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία

1.  χαιρετίζει τις νέες εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα εκτενές σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία στο πλαίσιο των στρατηγικών της για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την ενιαία ψηφιακή αγορά, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει γενικά στην επίτευξη ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού, βαθύτερου και πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην πραγματική οικονομία και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της προστασίας καταναλωτών και επενδυτών και της κανονιστικής ασφάλειας·

2.  χαιρετίζει την πρόσφατη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, η οποία έχει ως στόχο την αξιολόγηση των καινοτομιών στον εν λόγω τομέα και ταυτόχρονα την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των πιθανών προκλήσεων που θέτει η χρηματοοικονομική τεχνολογία, καθώς και τη δρομολόγηση δημόσιας διαβούλευσης από την Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο έργο της ειδικής ομάδας δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία· θεωρεί ότι αυτές οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποτελούν θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας συνολικής στρατηγικής για την χρηματοοικονομική τεχνολογία και για τον περιορισμό της ρυθμιστικής αβεβαιότητας όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τεχνολογία·

3.  θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή έκβαση των πρωτοβουλιών της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, για παράδειγμα με τη διαφοροποίηση των επιλογών χρηματοδότησης και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα οφέλη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας προωθώντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών·

4.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική προσέγγιση στο έργο της για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, αντλώντας διδάγματα από όσα έχουν επιτευχθεί σε άλλες δικαιοδοσίες και προσαρμόζοντάς τα στην ποικιλία των παραγόντων και των επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται· καλεί την Επιτροπή να κινηθεί πρώτη όταν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι επιχειρήσεις και οι κόμβοι χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη·

5.  τονίζει ότι η νομοθεσία περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναθεωρείται όποτε είναι αναγκαίο και πρέπει να είναι επαρκώς φιλική προς την καινοτομία, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθούν και να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των παραγόντων· συνιστά ιδίως, σύμφωνα με την «αρχή της καινοτομίας», οι δυνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας στην καινοτομία να εκτιμώνται δεόντως στο πλαίσιο αξιολόγησης αντικτύπου, που θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πραγμάτωση, στον μέγιστο βαθμό, «σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών ωφελημάτων»·

6.  τονίζει ότι, για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την παράλληλη διευκόλυνση της πρόσβασης των νεοεισερχομένων στην αγορά, αλλά και για την πρόληψη του ρυθμιστικού αρμπιτράζ μεταξύ κρατών μελών και νομικών καθεστώτων, η νομοθεσία και η εποπτεία στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

α)  Ίδιες υπηρεσίες και ίδιοι κίνδυνοι: ίδιοι κανόνες, ανεξάρτητα από το είδος της εκάστοτε νομικής οντότητας ή τη θέση της στην Ένωση·

β)  Τεχνολογική ουδετερότητα

γ)  Προσέγγιση βάσει κινδύνου, λαμβανομένης υπόψη της αναλογικότητας των νομοθετικών και εποπτικών ενεργειών προς τους κινδύνους και της σημαντικότητας των κινδύνων·

7.  συνιστά οι αρμόδιες αρχές να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τον ελεγχόμενο πειραματισμό με νέες τεχνολογίες τόσο για τους νεοεισερχόμενους όσο και για τους υφιστάμενους συμμετέχοντες στην αγορά· παρατηρεί ότι ένα τέτοιο ελεγχόμενο περιβάλλον για πειραματισμό μπορεί να πάρει τη μορφή ενός «ρυθμιστικού δοκιμαστηρίου» για υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με δυνητικά οφέλη για την κοινωνία, που θα συσπειρώνει ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά, και που ήδη υπάρχει με επιτυχία σε αρκετά κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι μια προδραστική και μελλοντοστρεφής δέσμευση των αρχών, σε διάλογο με τους συμμετέχοντες στην αγορά και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους, είναι απαραίτητη και μπορεί να βοηθήσει τις εποπτικές και τις ρυθμιστικές αρχές να αναπτύξουν τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών και/ή επιχειρησιακών εργαλείων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για εφαρμογές χρηματοοικονομικής τεχνολογίας όπου υπάρχει ενδεχόμενο να προκληθούν συστημικοί κίνδυνοι, συμπληρωματικά προς το έργο του ΕΣΣΚ·

8.  τονίζει ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες πειραματίζονται ήδη με ένα ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας (CBDC), καθώς και με άλλες νέες τεχνολογίες· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των δυνητικών κινδύνων και ωφελημάτων μιας μορφής CBDC που να βασίζεται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, και τις συναφείς απαραίτητες απαιτήσεις από πλευράς προστασίας των καταναλωτών και διαφάνειας· τις ενθαρρύνει επίσης να πειραματιστούν, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις εξελίξεις της αγοράς·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να αναπτύσσουν επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να ελέγχουν καταλλήλως τις ολοένα και πιο σύνθετες υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· υπογραμμίζει ότι, χάρη σε αυτό τον έλεγχο σε συνεχή βάση, οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να προλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους των διάφορων τεχνολογιών και να επεμβαίνουν αμέσως και με σαφή πορεία δράσης όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο·

10.  τονίζει κατά συνέπεια τη σημασία μιας υπηρεσίας μίας στάσης, εντός των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, για παρόχους υπηρεσιών και χρήστες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· αναγνωρίζει την ανάγκη διάλυσης των εποπτικών στεγανών σε όλους τους τομείς και συνιστά στενή συνεργασία των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα με άλλους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν την απαραίτητη τεχνολογική τεχνογνωσία·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν περισσότερα ερευνητικά έργα που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας στην Ευρώπη· ζητεί διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τους καινοτόμους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τις καινοτόμες επιχειρήσεις που τους παρέχουν το υλικό που απαιτείται για την παροχή των εν λόγων υπηρεσιών·

13.  τονίζει ότι οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αλλά δημιουργούν επίσης ορισμένους νέους κινδύνους που σχετίζονται με την οικονομική σταθερότητα· σημειώνει ότι οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές λαμβάνουν πολλές πληροφορίες μέσω των ισολογισμών αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή πολλών ρυθμιστικών πλαισίων, όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, ο δείκτης μόχλευσης, ο δείκτης ρευστότητας και άλλα, ενώ στην περίπτωση μη τραπεζικών οντοτήτων δανεισμού, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων (P2P), είναι δύσκολο να ληφθούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης των ισολογισμών τους· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λαμβάνουν κατάλληλες εποπτικές πληροφορίες για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να επιβάλουν ρυθμιστικούς περιορισμούς στους ισολογισμούς τους με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

14.  τονίζει ότι η ρυθμιστική τεχνολογία (RegTech) μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης, ιδίως την ποιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα των εποπτικών πληροφοριών, και να τις καταστήσει λιγότερο επαχθείς και πιο αποδοτικές ως προς το κόστος· καλεί τις αρχές να αποσαφηνίσουν τους νομικούς όρους βάσει των οποίων επιτρέπεται η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων συμμόρφωσης από μια εποπτευόμενη οντότητα σε τρίτους, εξασφαλίζοντας ότι έχουν τεθεί σε ισχύ οι κατάλληλες εποπτικές διευθετήσεις με τρίτους και ότι η τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση παραμένει στην εποπτευόμενη οντότητα· καλεί τις αρμόδιες αρχές, ιδίως την Επιτροπή ως τμήμα του έργου της που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Μετασυναλλακτικό Φόρουμ, να αναλάβουν προδραστική προσέγγιση προσπαθώντας να κατανοήσουν τους φραγμούς που τίθενται στη χρήση νέων λύσεων της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της ρυθμιστικής τεχνολογίας σε τομείς προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών διαδικασιών που επί του παρόντος καλύπτονται από την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) και τον κανονισμό για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR) και, όπου δεν υπάρχουν φραγμοί, να αποσαφηνίσει το δικαίωμα των παραγόντων να χρησιμοποιούν τέτοιες λύσεις για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των εν λόγω νομοθετικών κειμένων·

15.  υπενθυμίζει ότι καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να διατίθενται σε όλη την ΕΕ και κατά συνέπεια δεν πρέπει να παρεμποδίζονται αναίτια από τη διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών εντός της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να παρακολουθούν και να αποφεύγουν επικαλύψεις της ρύθμισης, νέα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά και εθνικά εμπόδια για αυτές τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τη δημιουργία εμποδίων μεταξύ κρατών μελών λόγω ασυμφωνιών μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στις ρυθμιστικές προσεγγίσεις των κρατών μελών· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να εφαρμόσουν, ανάλογα με την περίπτωση, καθεστώτα διαβατηρίου σε παρόχους νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε όλη την Ένωση· στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξευρεθούν τρόποι με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της επιλογής, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, και επισημαίνει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να συμπληρώνει τον στόχο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

16.  επικροτεί την εμφάνιση μιας δραστήριας σειράς κοινοτήτων της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τις σχετικές αρχές οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ να συνεργαστούν στενά με τους κόμβους χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, να ενισχύσουν την ευφυή επιχειρηματικότητα των εν λόγω κοινοτήτων και τις προσπάθειές τους, ενθαρρύνοντας και χρηματοδοτώντας την καινοτομία και συμπεριλαμβάνοντας τους κόμβους αυτούς ως πηγή μελλοντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

17.  σημειώνει ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας βρίσκονται ιδιαίτερα ευάλωτες απέναντι σε καταχραστές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δηλαδή οντότητες που αγοράζουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας με σκοπό τη διεκδίκησή τους από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη τεχνολογικά δικαιώματα, μέσω απειλών άσκησης αγωγών για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση αυτή και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των καταχραστών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

18.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί δυνητικά να διαδραματίσει η χρηματοοικονομική τεχνολογία στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη τους αποτελεσματικότητα, για παράδειγμα στον τομέα της είσπραξης φόρων και της πρόληψης της φοροδιαφυγής·

19.  επισημαίνει ότι λόγω των φαινομένων δικτύου η δομή της αγοράς σε πολλούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά, κάτι που δημιουργεί προκλήσεις στο τομέα του ανταγωνισμού και της καταπολέμησης των μονοπωλίων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την καταλληλότητα του πλαισίου ανταγωνισμού για τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, συνολικά, και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, συγκεκριμένα·

20.  τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης όσον αφορά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για διασυνοριακές πληρωμές· στηρίζει την ανάπτυξη των εν λόγω μέσων πληρωμής εντός της Ευρώπης, και εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού της αγοράς διαδικτυακής τραπεζικής στην ΕΕ και για την έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ευρωπαϊκών συμφερόντων· πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, και αποτελεί σημαντική πτυχή της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, που θα προωθήσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο και τον διασυνοριακό ανταγωνισμό στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος· αναγνωρίζει την ανάγκη συνύπαρξης και κατά περίπτωση διαλειτουργικότητας ενός τέτοιου συστήματος με άλλες καινοτόμες λύσεις πληρωμής προς όφελος του ανταγωνισμού·

21.  τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοδο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική αλλαγή θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους καταναλωτές στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού·

Δεδομένα

22.  υπενθυμίζει ότι η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην χρηματοοικονομική τεχνολογία και κατά συνέπεια τονίζει την ανάγκη για συνεπή και τεχνολογικά ουδέτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), της αναθεωρημένης οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2), του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός eIDAS), της 4ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD4) και της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS)· τονίζει ότι, για την επέκταση της καινοτόμου χρηματοδότησης στην Ευρώπη, απαιτείται ελεύθερη ροή δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι μόνο αντικειμενικά και σχετικά στοιχεία δεδομένων χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· χαιρετίζει τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017, με θέμα την «οικονομία των δεδομένων» (COM(2017)0009), η οποία θα πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία και να εξακριβώσει κατά πόσον υπάρχουν ή όχι εμπόδια στην ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση·

23.  επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης σαφών κανόνων σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων, την πρόσβαση σε αυτά και τη διαβίβασή τους· υπογραμμίζει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός δεδομένων δημιουργείται από μηχανές ή διαδικασίες βάσει αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η εκμάθηση μηχανής· τονίζει ότι ο ΓΚΠΔ παρέχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε σχέση με άλλες κατηγορίες δεδομένων· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των μη επεξεργασμένων δεδομένων και των δεδομένων που προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία·

24.  τονίζει ότι η ανοικτή τραπεζική και ο μερισμός δεδομένων βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορούν να αναπτυχθούν μαζί, προς όφελος των καταναλωτών· υπογραμμίζει, από αυτή την άποψη τα πρόσφατα επιτεύγματα της PSD2 σχετικά με την εκκίνηση πληρωμών και την πρόσβαση σε δεδομένα λογαριασμού·

25.  υπογραμμίζει τα οφέλη που μπορεί να έχει το υπολογιστικό νέφος για τους καταναλωτές και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όσον αφορά τη σχέση κόστους - αποδοτικότητας, τη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά και μια καλύτερη χρήση των πόρων της ΤΠΕ· επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σαφείς, περιεκτικοί κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μεταφορά δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα· τονίζει την ανάγκη για τη χάραξη παρόμοιων κατευθυντήριων γραμμών και για μια κοινή προσέγγιση στη χρήση του υπολογιστικού νέφους μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών· τονίζει ότι αυτοί οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστεί ευελιξία και ταχύτητα κατά την υιοθέτηση του νέφους· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και της προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να αποτελούν μέρος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών· καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να μελετήσουν τις διάφορες δυνατότητες ως προς αυτό, όπως οι προεγκεκριμένες συμβάσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών νέφους και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

26.  επισημαίνει την αναγκαιότητα αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε σχέση με την αξία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους· παρατηρεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τον μερισμό ψηφιακού περιεχομένου έναντι της πληρωμής μιας αμοιβής· υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη αλλά μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο μεροληπτικό· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον μερισμό δεδομένων με στόχο να αποκτήσουν οι καταναλωτές τον έλεγχο των δεδομένων τους· πιστεύει ότι μια σαφής προσέγγιση με επίκεντρο τον καταναλωτή θα αυξήσει την εμπιστοσύνη σε υπηρεσίες που βασίζονται στο νέφος και θα προωθήσει νέες καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορους παράγοντες στην αλυσίδα αξίας του χρηματοπιστωτικού τομέα π.χ. χρησιμοποιώντας διεπαφές προγράμματος εφαρμογής (API) ή διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση σε δεδομένα για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει το μελλοντικό δυναμικό των συστημάτων διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (PIMS) ως τεχνικών εργαλείων ώστε οι καταναλωτές να διαχειρίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους·

27.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, το άρθρο 71 του ΓΚΠΔ που χορηγεί στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα να λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης αυτής· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι μόνο εσφαλμένα δεδομένα θα μπορούν να μεταβάλλονται και μόνο επαληθεύσιμα και σχετικά δεδομένα να χρησιμοποιούνται· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η συγκατάθεση που παρέχεται για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν και να προσαρμόζουν τη συγκατάθεσή τους·

28.  παρατηρεί ότι η αυξημένη χρήση δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να οδηγήσει σε οφέλη για τους καταναλωτές, όπως είναι η ανάπτυξη περισσότερο εξατομικευμένων, κατατμημένων και φθηνότερων προσφορών με βάση τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό κινδύνων και κεφαλαίων· τονίζει, από την άλλη πλευρά, την ανάπτυξη της δυναμικής τιμολόγησης και το δυναμικό της να οδηγήσει στην αντίθετη κατεύθυνση, κάτι που θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τη συγκρισιμότητα των προσφορών και τον ουσιαστικό ανταγωνισμό, καθώς και για τη συνεκτίμηση και αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, για παράδειγμα στον ασφαλιστικό τομέα·

29.  αναγνωρίζει τον αυξανόμενο συνδυασμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αλγόριθμων για την παροχή υπηρεσιών όπως οι ρομποτικές συμβουλές· τονίζει τις δυνατότητες απόδοσης των ρομποτικών συμβουλών και τις δυνητικές θετικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική ένταξη· τονίζει, ωστόσο, ότι τα σφάλματα ή η πόλωση των αλγορίθμων μπορούν να προκαλέσουν συστημικό κίνδυνο και να ζημιώσουν τους καταναλωτές, για παράδειγμα μέσω της αύξησης του αποκλεισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να παρακολουθούν αυτούς τους κινδύνους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αυτοματοποίηση των χρηματοπιστωτικών συμβουλών να μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε καλύτερες, διαφανείς, προσιτές και οικονομικά αποδοτικές συμβουλές, και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αυξανόμενης δυσκολίας της απόδοσης της ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από παρόμοιους κινδύνους εντός του τρέχοντος πλαισίου ευθύνης για τη χρήση των δεδομένων· υπογραμμίζει ότι στις ρομποτικές συμβουλές πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών όπως και για την εξατομικευμένη παροχή συμβουλών σε πελάτες·

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και κίνδυνοι ΤΠΕ

30.  τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια από άκρο σε άκρο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επισημαίνει τους μεγάλους και ποικίλους κινδύνους των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, που έχουν ως στόχο τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών μας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα νομίσματα και τα δεδομένα μας· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κορυφαία προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και καλεί τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την ΕΚΤ στο ρόλο της σχετικά με την τραπεζική εποπτεία να την καταστήσουν βασικό θέμα στα ρυθμιστικά και εποπτικά τους προγράμματα·

31.  καλεί τις ΕΕΑ, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, να επανεξετάζουν τακτικά τα επιχειρησιακά πρότυπα που καλύπτουν τους κινδύνους ΤΠΕ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· ζητεί, επιπλέον, ενόψει των διαφορετικών επιπέδων προστασίας στις στρατηγικές των κρατών μελών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές από τις ΕΕΑ σχετικά με την εποπτεία των εν λόγω κινδύνων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί στις ΕΕΑ η τεχνολογική τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά· ενθαρρύνει την εκπόνηση περισσότερης έρευνας σε αυτό τον τομέα·

32.  επισημαίνει την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εποπτικών αρχών, καθώς και ρυθμιστικών αρχών και κυβερνήσεων στα αντίστοιχα επίπεδα, μεταξύ ερευνητών και συμμετεχόντων στην αγορά και μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων στην αγορά· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) να διερευνήσουν το δυναμικό της διαφάνειας και του μερισμού των πληροφοριών ως εργαλείων κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· συνιστά εν προκειμένω να διερευνηθούν τα πιθανά οφέλη ενός ενιαίου σημείου επαφής για τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς και να εξεταστεί μια πιο συντονισμένη προσέγγιση απέναντι στην έρευνα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεδομένου του ολοένα και πιο διασυνοριακού χαρακτήρα τους·

33.  υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός σχετικά με την παροχή υποδομής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να προβλέπει κατάλληλες δομές κινήτρων ώστε οι πάροχοι να επενδύουν επαρκώς στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στο εθνικό δίκαιο (NIS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την οποία δρομολόγησε πρόσφατα η Επιτροπή με τη συμμετοχή του κλάδου· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια σειρά νέων και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων·

35.  παρατηρεί ότι η δημόσια εμπιστοσύνη στις σχετικές τεχνολογίες έχει ζωτική σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή αλλά και σχετικά με τους κινδύνους δικτύου και ασφάλειας των πληροφοριών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες·

36.  επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες στον τομέα της τυποποίησης που καθιστούν τις συνδεδεμένες συσκευές ασφαλέστερες· ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται πέραν του ελάχιστου επιπέδου τυποποίησης, ιδίως γιατί οι ομοιόμορφες, τυποποιημένες προφυλάξεις ασφαλείας αυξάνουν τον κίνδυνο παραβιάσεων ασφάλειας μεγάλης κλίμακας λόγω αλυσιδωτών αντιδράσεων· ενθαρρύνει θερμά τις εταιρείες να αναπτύξουν δικά τους, ανομοιογενή μέτρα απόκρισης για την προστασία των συσκευών και των λειτουργιών τους·

Εφαρμογές blockchain

37.  υπογραμμίζει το δυναμικό των εφαρμογών blockchain για μεταφορές μετρητών και τίτλων, καθώς και για τη διευκόλυνση «έξυπνων συμβάσεων», οι οποίες ανοίγουν ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και για τις δύο πλευρές των χρηματοοικονομικών συμβάσεων, ιδίως για ρυθμίσεις χρηματοδότησης του εμπορίου και δανειοδότησης επιχειρήσεων, όπου υπάρχει η δυνατότητα για απλούστευση περίπλοκων εμπορικών και χρηματοοικονομικών συμβατικών σχέσεων σε επίπεδο μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C)· τονίζει ότι οι πλατφόρμες blockchain είναι επίσης κατάλληλες για την απλοποίηση περίπλοκων συναλλαγών Β2Β και Β2C·

38.  υπενθυμίζει τα οφέλη και τους κινδύνους των χωρίς άδεια εφαρμογών blockchain καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ετήσια διάσκεψη επί του θέματος με τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη χρήση χωρίς άδεια εφαρμογών blockchain, για εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτά τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι αναμίκτες και εναλλάκτες νομισμάτων (mixers/tumblers), και να τα αντιμετωπίσει σε έκθεση·

Διαλειτουργικότητα

39.  αναγνωρίζει τη σημασία των ΑΡΙ ως συμπληρώματος άλλων εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον καταναλωτή για την πρόσβαση νέων παραγόντων στις χρηματοοικονομικές υποδομές· συνιστά τη δημιουργία μιας δέσμης τυποποιημένων ΑΡΙ που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους πωλητές, για παράδειγμα στο πλαίσιο του ανοικτού τραπεζικού συστήματος, παράλληλα με τη δυνατότητα που δίνεται στους εν λόγω πωλητές να σχεδιάζουν το δικό τους λογισμικό·

40.  θεωρεί ότι η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και μέσω της συμμετοχής δικαιοδοσιών τρίτων χωρών και άλλων οικονομικών τομέων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και για την πλήρη πραγμάτωση των ευκαιριών που αυτός μπορεί να δημιουργήσει· ενθαρρύνει την τυποποίηση μορφότυπων δεδομένων, όπου είναι δυνατόν, όπως στην οδηγία PSD2, για τη διευκόλυνση αυτού·

41.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει το έργο των κρατών μελών και των συμμετεχόντων στην αγορά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών εθνικών καθεστώτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης· τονίζει ότι η χρήση των εν λόγω καθεστώτων θα πρέπει να είναι ανοικτή για τον ιδιωτικό τομέα· πιστεύει ότι τα μέσα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που δεν ορίζονται στον κανονισμό e-IDAS θα πρέπει επίσης να είναι αποδεκτά, εφόσον έχουν επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με το βασικό επίπεδο διασφάλισης του e-IDAS, και ότι είναι, ως εκ τούτου, τόσο ασφαλή όσο και διαλειτουργικά·

42.  τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας των παραδοσιακών και των νέων λύσεων πληρωμών για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και καινοτόμου ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών·

43.  καλεί τις ΕΕΑ να προσδιορίσουν σε ποιες περιπτώσεις η στοχοθετημένη ή η βάσει κινδύνου εξακρίβωση της ταυτότητας μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή της αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον οι διαδικασίες αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας μπορούν επίσης να εκτελούνται από άλλες οντότητες εκτός των τραπεζών·

44.  καλεί τις ΕΕΑ, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, να αναπτύξουν τεχνολογικά ουδέτερα πρότυπα και άδειες για τεχνικές «γνωρίστε τον πελάτη σας» και εξ αποστάσεως αναγνώριση, μεταξύ άλλων βάσει βιομετρικών κριτηρίων, που να σέβονται την ιδιωτικότητα των χρηστών·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία καταναλωτών και επενδυτών

45.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου δράσης της για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, στις ανάγκες των ιδιωτών επενδυτών και στους κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να είναι ευάλωτοι, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε υπηρεσίες προς μη επαγγελματίες πελάτες, για παράδειγμα στη συμμετοχική χρηματοδότηση και τη δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων· τονίζει ότι τα ίδια πρότυπα προστασίας των καταναλωτών ισχύουν για τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας όπως και για τις άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον δίαυλο διανομής ή την τοποθεσία του πελάτη·

46.  καλεί τις ΕΕΑ να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις εργασίες παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων και ανάλυσης των οφελών και πιθανών κινδύνων αυτών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και τη χρηματοπιστωτική ένταξη·

47.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει σε ποιο βαθμό η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να παρέχονται στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικές συμβουλές καλύτερης ποιότητας και κατά πόσον το κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά την παροχή συμβουλών επαρκεί για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο·

48.  θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ρυθμιστική αβεβαιότητα αναφορικά με την InsurTech (χρήση νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό κλάδο) και τονίζει ότι κάτι τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· επισημαίνει ότι η αύξηση της ασφάλειας δικαίου θα συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές επιχειρήσεων InsurTech που δεν ρυθμίζονται επαρκώς δεν θα πέσουν θύματα ζημιών ή παραπλανητικής πώλησης, και θα βοηθήσει τόσο τις εταιρείες όσο και τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις λύσεις της InsurTech·

49.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ενισχύεται μαζί με την ανάπτυξη λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· ενθαρρύνει την εξέταση τεχνολογίας ανοιχτής πηγής που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους ως μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού· καλεί τις ΕΕΑ να συνεργαστούν με παράγοντες του ιδιωτικού φορέα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν τη δυνατότητα να διαφυλάξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αυξήσουν την προστασία του καταναλωτή, για παράδειγμα μετριάζοντας την πόλωση στους αλγόριθμους ή αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του καταναλωτή σε σχέση με τις απειλές στον κυβερνοχώρο·

50.  σημειώνει ότι η ποικιλομορφία και ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· καλεί τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης σε μια κατάσταση ανταγωνισμού σε όλα τα σχετικά τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, και να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εργαλεία για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση μιας αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού·

Χρηματοοικονομική παιδεία και δεξιότητες ΤΠ

51.  επισημαίνει ότι τόσο η χρηματοοικονομική όσο και η ψηφιακή μόρφωση συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποδοτική χρήση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και για χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου στο περιβάλλον της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

52.  τονίζει ότι η κατάλληλη χρηματοοικονομική παιδεία των ιδιωτών καταναλωτών και επενδυτών είναι απαραίτητη προκειμένου η χρηματοοικονομική τεχνολογία να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο για τη χρηματοπιστωτική ένταξη και να δοθεί η δυνατότητα σε εκείνους τους καταναλωτές και τους επενδυτές που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένοι σε αμέσως προσιτά εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες χρηματοοικονομικών επενδύσεων να λαμβάνουν αυτόνομα εμπεριστατωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις σχετικά με αυτές τις προσφορές και να κατανοούν όλους τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες· καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να παράσχουν μεγαλύτερη στήριξη σε πρωτοβουλίες για βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας· τονίζει ότι η επαγγελματική κατάρτιση και η ενημέρωση για τα δικαιώματα καταναλωτών και επενδυτών πρέπει να είναι προσιτές·

53.  υπενθυμίζει την πρόβλεψη της Επιτροπής ότι μέχρι το 2020 η Ευρώπη ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπη με την έλλειψη έως 825 000 επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ· πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότεροι επιστήμονες πληροφορικής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν με ταχύτερο ρυθμό απ' ότι αναμένουμε σήμερα·

54.  υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ψηφιακή παιδεία και δεξιότητες εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ρυθμιστικών φορέων και της κοινωνίας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο του συνασπισμού της για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας·

°

°  °

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0228.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0358.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0434.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν ραγδαία τη φύση των χρηματοοικονομικών υποδομών σε όλο τον κόσμο. Αυτό δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Εναπόκειται πλέον στους φορείς χάραξης πολιτικής να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον από το οποίο η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί πλήρως.

Ο όρος «χρηματοοικονομική τεχνολογία» συχνά παραπέμπει σε συγκεκριμένο κλάδο νεοφυών επιχειρήσεων που «διαταράσσουν» τη χρηματοδότηση μέσω της καινοτομίας. Ο εν λόγω ορισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν σχέδιο έκθεσης διότι θα αποκλείσει πολλούς σχετικούς παράγοντες. Αντιθέτως, η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να εκληφθεί ως χρηματοδότηση που καθίσταται δυνατή μέσω νέων τεχνολογιών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και υποδομών. Περιλαμβάνει επίσης την InsurTech, δηλαδή τη χρήση νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό κλάδο, και τη RegTech, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών με σκοπό την κανονιστική συμμόρφωση.

Η τρέχουσα άνοδος της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας είναι απόρροια διαφόρων τεχνολογικών εξελίξεων που επήλθαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT). Τα παραπάνω προσφέρουν νέες ευκαιρίες για «διαταραχές», όπως πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων, ανοικτό τραπεζικό σύστημα, συμμετοχική χρηματοδότηση, εικονικά νομίσματα και ρομποτικές συμβουλές.

Η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί επίσης να επιφέρει σημαντικά οφέλη, όπως μειώσεις δαπανών, αύξηση της αποδοτικότητας και περισσότερη διαφάνεια. Μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο υπέρ της χρηματοπιστωτικής ένταξης, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τις αποκτήσουν. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές και υποδομές μέσω εναλλακτικών δίαυλων δανειοδότησης και επενδύσεων.

Η επανάσταση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που βιώνουμε σήμερα είναι παγκόσμια. Τα τελευταία χρόνια, οι παγκόσμιες επενδύσεις στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η συνεισφορά της Silicon Valley ήταν σημαντική. Η Ασία και το Ισραήλ επίσης ανεβάζουν ταχύτητα σε σχέση με αυτό. Οι ΗΠΑ, η Κίνα και το Ισραήλ φιλοξενούν πάνω από το ήμισυ των δέκα μεγαλύτερων εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Αν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική, η ταχεία καινοτομία θα πρέπει πλέον να αποτελεί τον κανόνα. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνον για τις χρηματοπιστωτικές υποδομές της Ευρώπης, αλλά και για την πραγματική οικονομία, όπου καταναλωτές και επιχειρήσεις επωφελούνται από τις βελτιωμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Πέρα απ’ όλα τα οφέλη, η χρηματοοικονομική τεχνολογία θέτει βασικά ερωτήματα ρυθμιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η προστασία των καταναλωτών και η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος θα πρέπει εν προκειμένω να αποτελούν βασικές ανησυχίες. Μαζί με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες αυτού του σχεδίου έκθεσης.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης δεν έχει σκοπό να παράσχει τεχνικές λύσεις. Έχει όμως σκοπό να θέσει τα κατάλληλα ερωτήματα. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία χάραξης μακρόπνοης ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

Καθορισμός πλαισίου της ΕΕ για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία

Η χρηματοοικονομική τεχνολογία αποτελεί δομικό στοιχείο της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας που χρειαζόμαστε για να αντεπεξέλθουμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Όσον αφορά την τρέχουσα εμπλοκή της ΕΕ, η χρηματοοικονομική τεχνολογία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των στρατηγικών για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Η υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ο ΓΚΠΔ, η οδηγία PSD2 ή η οδηγία MiFID, επηρεάζει ήδη τις εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα, επίσης αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης δεν επιδιώκει να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις στην Επιτροπή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη θέσπιση νέων κανόνων καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ασάφειες σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών. Είναι προτιμότερο να ξεκινήσουμε από το να διερευνήσουμε σε ποιες περιπτώσεις δημιουργούνται αβεβαιότητες ή εμπόδια από την υφιστάμενη νομοθεσία και να διαπιστώσουμε σε ποια σημεία απαιτείται συμπληρωματική δράση. Για να επιτευχθεί αυτό σκόπιμα απαιτείται ολιστική προσέγγιση, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ψηφιοποιημένη κοινωνία επιτάσσουν την εξάλειψη των στεγανών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα ως προς αυτό, και να συνεργαστεί με διάφορες ΓΔ και σε διάφορους τομείς πολιτικής για τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Οι ίδιοι οι παράγοντες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σπάνε ήδη τα στεγανά. Συχνά προσφέρουν προϊόντα σε μια αλληλουχία διαφόρων πολλαπλών μερών. Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη ως προς αυτό είναι το «ανοικτό τραπεζικό σύστημα» που επιτρέπει σε τρίτους να παράσχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αφού συνδεθούν με τις υποδομές μιας τράπεζας χρησιμοποιώντας διεπαφές ΑΡΙ. Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποιημένης αλυσίδας αξίας, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Στην προκειμένη περίπτωση, η αρχή «ίδιες υπηρεσίες: ίδιοι κανόνες» είναι καίριας σημασίας. Εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το επίπεδο κινδύνου που ενέχουν οι πάροχοι της χρηματοοικονομικής οικονομίας σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο.

Η μείωση του διοικητικού φόρτου θα πρέπει να αποτελεί βασική ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την πρωτοβουλία της για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία είναι σε θέση να συμβάλει σε αυτό μέσω της μεταβολής των χρηματοπιστωτικών διαδικασιών και συναλλαγών, για παράδειγμα με την αποδιαμεσολάβηση ή την τεχνητή νοημοσύνη.

Κάθε νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζεται στην «αρχή της καινοτομίας». Αυτό σημαίνει ότι οι δυνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας στην καινοτομία θα πρέπει να εξετάζονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης αντικτύπου της νομοθετικής διαδικασίας. Η τεχνολογική ουδετερότητα σε κάθε επίπεδο νομοθεσίας θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο.

Επιπλέον, το εποπτικό μας πλαίσιο θα πρέπει να ενισχύει την καινοτομία. Μια χρηματοπιστωτική υποδομή που αλλάζει ριζικά συνεπάγεται την ανάγκη αλλαγής της εποπτικής μεθοδολογίας, η οποία δεν θα αποτρέπει τη διαταραχή να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Είναι σημαντικό οι επόπτες να διαθέτουν επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να ελέγχουν καταλλήλως τις καινοτόμες υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Λόγω των εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της νοημοσύνης των μηχανών, οι βασικοί αλγόριθμοι έχουν καταστεί σημαντικοί παράγοντες βάσει των οποίων καθορίζονται τα αποτελέσματα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Η ίδια η τεχνολογία μπορεί επίσης να ενισχύσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερο ευφυή αυτοματοποιημένα συστήματα, μειωμένες διοικητικές επιβαρύνσεις και χαμηλότερο κόστος. Η ρύθμιση της τεχνολογίας μπορεί να το επιτύχει αυτό μέσω της εφαρμογής αυτοματοποιημένων συστημάτων αναφοράς, μειώνοντας έτσι τον όγκο εργασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ήδη διεξάγονται πειραματισμοί από διάφορες κοινοπραξίες σε ένα επιτρεπόμενο blockchain για τη δυνατότητα σύνδεσης των εποπτών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει της DLT.

Ένα θέμα που χρήζει προσοχής αφορά τα περιθώρια πειραματισμού με τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα ειδικά καθεστώτα πειραματισμού που εφαρμόζονται ήδη ανά τον κόσμο μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα.

Μόνο με μια νοοτροπία προσανατολισμένη στο μέλλον και δεκτική στον πειραματισμό και την καινοτομία, θα μπορέσουμε να δώσουμε στους ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Δεδομένα

Πολλές εξελίξεις στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στηρίζονται άμεσα στην καινοτόμο χρήση των δεδομένων. Το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα δεδομένα είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς διάφορες νομοθετικές πράξεις αλληλοεπικαλύπτονται. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι ευρωπαίοι παράγοντες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να βρεθούν σε μειονεκτική θέση, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των διαφορετικών νομοθετικών πράξεων που έχουν θεσπιστεί, όπως ο ΓΚΠΔ, η οδηγία PSD2, η 4η AMLD και η οδηγία ΑΔΠ.

Σήμερα, ήδη διαφορετικοί φορείς επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών σε ολόκληρη την οικονομία. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση. Σκεφτείτε το υπολογιστικό νέφος, στο οποίο ήδη στηρίζονται πολλές τράπεζες για τη διαχείριση δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμφωνηθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων στο νέφος, οι οποίες επί του παρόντος δεν υπάρχουν. Επίσης, οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας χρησιμοποιούν συχνά τα δεδομένα πελατών για την παροχή εξατομικευμένων προϊόντων ή συμβουλών σε πελάτες. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιος είναι ο κάτοχος των δεδομένων στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας.

Ορισμένες νέες τεχνολογίες θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα όσον αφορά τη χρήση δεδομένων. Η τεχνολογία DLT είναι ένα παράδειγμα. Οδηγεί σε θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την αποκεντρωμένη αποθήκευση των δεδομένων, που είναι εγγενής σε αυτή.

Τα ζητήματα ευθύνης είναι άλλος ένας τομέας όπου οι διευκρινίσεις κρίνονται αναγκαίες. Εξελίξεις όπως οι ρομποτικές συμβουλές είναι δυνατές λόγω της εφαρμογής αλγόριθμων σε μαζικά δεδομένα. Τα σφάλματα ή η πόλωση στους αλγόριθμους αυτούς μπορούν να προκαλέσουν συστημικό κίνδυνο και ζημία στους καταναλωτές. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιος είναι υπεύθυνος σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν καθημερινά πολυάριθμες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί μεν να δημιουργήσει νέες πρωτοφανείς ευκαιρίες, όμως οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δημιουργούν τις αντίστοιχες νέες πρωτοφανείς απειλές. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και με επίκεντρο τον κίνδυνο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δεν γνωρίζουν σύνορα και αποτελούν αυξανόμενη απειλή, στοχεύοντας στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών μας, στα νομίσματα και τα δεδομένα μας. Θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι μόνον οι μεγάλοι οργανισμοί αποτελούν στόχο. Τα νοικοκυριά και οι ΜΜΕ δέχονται ολοένα και περισσότερο επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται πρωτίστως μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ώστε οι Ευρωπαίοι να έχουν επίγνωση των απειλών στον κυβερνοχώρο και να γνωρίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τις προλαμβάνουν.

Μια συγκεκριμένη πρόκληση για τις χρηματοοικονομικές υποδομές μας αφορά τον αυξανόμενο αριθμό νέων παραγόντων που έχουν ενδεχομένως λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τους πιο καθιερωμένους χρηματοοικονομικούς παίκτες. Αυτοί μπορεί να γίνουν μοναδιαίοι κόμβοι αστοχίας εντός της χρηματοπιστωτικής αλυσίδας. Ιδίως στο πλαίσιο της εξελισσόμενης «οικονομίας ΑΡΙ» και του ισχύοντος νομικού πλαισίου που υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μοιράζονται σημαντικά δεδομένα με τρίτους, το εν λόγω ζήτημα θα πρέπει να τυγχάνει πρόσθετης προσοχής από την Επιτροπή.

Οι πρακτικές των κρατών μελών σε σχέση με τους κινδύνους ΤΠΕ διαφέρουν σημαντικά. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο που ορίζει πρότυπα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αναφορά σοβαρών περιστατικών.

Καθώς πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν μεγάλη διεθνή προβολή, τα πρότυπα που πρέπει να οριστούν θα πρέπει να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα.

Διαλειτουργικότητα

Η ψηφιακή διαλειτουργικότητα είναι καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης κατακερματισμού της αγοράς. Αυτό αποτελεί εγγενές ευρωπαϊκό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά και Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερο καινοτόμες υπηρεσίες, η αλληλεπίδραση των παρόχων υπηρεσιών στην «οικονομία ΑΡΙ» θα πρέπει να διευκολυνθεί. Οι διεπαφές API έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν καινοτόμα οικοσυστήματα. Ένας τρόπος να προωθηθεί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός συνόλου τυποποιημένων ΑΡΙ με ανοικτή πρόσβαση για τους παρόχους υπηρεσιών, παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο του ανοικτού τραπεζικού συστήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης παραμένουν εξαιρετικά κατακερματισμένες και το επίπεδο ασφαλείας που ζητείται στο πλαίσιο των διαδικασιών ταυτοποίησης διαφέρει σημαντικά ανά κράτος μέλος. Για να διευκολυνθεί η επέκταση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ΕΕ, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διαλειτουργικότητα των εθνικών καθεστώτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η διαλειτουργικότητα του νέφους είναι επίσης καθοριστικής σημασίας ώστε να καταστεί δυνατή η εναλλαγή μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις εξάρτησης από τον εκάστοτε πάροχο για τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Δεξιότητες

Οι ψηφιακές δεξιότητες αναδεικνύονται σε βασική ανάγκη για όλους. Το ίδιο ισχύει και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας απαιτούν αυξημένες δεξιότητες ΤΠΕ για όσους δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές υποδομές αλλά και για τους καταναλωτές, τις εποπτικές αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των οφελών και των κινδύνων των αυτοματοποιημένων συμβουλών και οι επόπτες θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν τους αλγορίθμους πίσω από τα ολοένα και πιο αυτοματοποιημένα προϊόντα τα οποία εποπτεύουν.

Η ψηφιοποίηση έχει ήδη εκτεταμένες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας όλων των τομέων. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση. Στις περιπτώσεις που οι συμβουλές μπορούν να είναι αυτοματοποιημένες, ο εργαζόμενος που ήταν προηγουμένως επιφορτισμένος με την παροχή συμβουλών χρειάζεται άλλη εργασία. Η αυτοματοποίηση θα μπορεί να δημιουργήσει αυτήν την εργασία, αλλά θα είναι διαφορετικής φύσεως από πριν. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό η κοινωνία να επενδύει διεξοδικά σε νέες δεξιότητες, όπως η κωδικοποίηση. Κατά την εφαρμογή του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων και του συνασπισμού της για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αναντιστοιχία στην αγορά εργασίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (22.3.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με τη FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα

(2016/2243(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Dita Charanzová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει την ταχεία επέκταση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), και αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στον μετασχηματισμό του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τομέα καθώς και της ευρύτερης οικονομίας· τονίζει ότι οι εξελίξεις στη χρηματοοικονομική τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα για τις ΜΜΕ, μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας, της δυνατότητας πρόσβασης, της μείωσης του κόστους και της αυξημένης διαφάνειας· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να προαχθεί η ελκυστικότητα της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως κόμβου για δραστηριότητες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

2.  πιστεύει ότι η καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη εντός της ΕΕ, και να συμβάλει προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης επιλογής υπηρεσιών που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε η ΕΕ να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από τη χρηματοοικονομική τεχνολογία·

3.  θεωρεί ότι η τεχνολογική καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα δεν παρέχει δυνατότητες μόνο στις νέες επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, αλλά και σε εδραιωμένους παράγοντες, χάρη στις δυνατότητες συνεργασίας ποικίλου εύρους, στις συνέργειες και στη δυνητική μείωση του κόστους· παρατηρεί ότι η ενίσχυση της καινοτομίας και ο αντίστοιχος δυναμισμός οδηγούν σε αύξηση του ανταγωνισμού, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για εδραιωμένους συμμετέχοντες στην αγορά·

4.  πιστεύει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FTTF), η οποία συστάθηκε από την Επιτροπή με στόχο την αξιολόγηση της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα και, παράλληλα, την κατάρτιση στρατηγικών για την αντιμετώπιση των πιθανών προκλήσεων που θέτουν οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες· θεωρεί ότι η ειδική ομάδα αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής και για τον περιορισμό της ρυθμιστικής αβεβαιότητας όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες·

6.  καλεί την ειδική ομάδα FTTF να παρουσιάσει, πριν από το τέλος της θητείας της, ένα ολοκληρωμένο οριζόντιο σχέδιο δράσης σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, το οποίο θα περιλαμβάνει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα· τονίζει ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης θα πρέπει να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών, στοχεύοντας παράλληλα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ρυθμιστικής βεβαιότητας και σαφήνειας όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τεχνολογία· πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει στηρίζεται από μια λεπτομερή τομεακή ανάλυση όσον αφορά τα διάφορα τμήματα που αποτελούν μέρος της αγοράς, με στόχο την επίτευξη καλύτερης και πιο εξειδικευμένης νομοθεσίας που θα αντικατοπτρίζει τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

7.  υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για τις οικογένειες και τους υποεξυπηρετούμενους πελάτες, όσον αφορά την επέκταση της διαθεσιμότητας πιστώσεων και την επιτάχυνση της διαδικασίας δανειοδότησης, μέσω εναλλακτικών διαύλων δανειοδότησης και επενδύσεων, όπως η πληθοχρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων· θεωρεί ότι αυτά τα συστήματα αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε μέτρα για την πρόληψη καταχρηστικών ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

8.  παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να διαμορφώσει τα νομοθετικά της μέτρα κατά τρόπο ώστε να παρέχεται επαρκής ευελιξία στις εταιρείες να δραστηριοποιούνται και να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, καθώς και για να προωθείται η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ τραπεζών και εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στον τομέα της δανειοδότησης·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να άρει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ενιαία αγορά που εμποδίζουν σήμερα την εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατηρώντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών· σημειώνει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη οι οικονομικοί φορείς στην ενιαία αγορά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις από φορείς τρίτων χωρών και να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις·

10.  θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό ρόλο ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των μέσων με τα οποία αυτές παρέχονται· συντάσσεται με την άποψη ότι απαιτείται μια αναλογική και ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία επίσης θα προωθεί την καινοτομία, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς τον ανταγωνισμό και να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την καινοτομία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

11.  επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας μακρόπνοης ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς, για παράδειγμα, καθιστώντας τους υφιστάμενους διαύλους οικονομικά αποδοτικότερους, προσφέροντας καινοτόμες, πιο διαφανείς και ταχείες λύσεις πληρωμής, και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ψηφιακές τεχνολογίες· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση στις πρωτοβουλίες πολιτικής της· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πρωτοβουλίες είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό, χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και βασίζονται στην αρχή της καινοτομίας·

12.  πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα συμβάλει στη στήριξη της ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών·

13.  τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης όσον αφορά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για διασυνοριακές πληρωμές· στηρίζει την ανάπτυξη των εν λόγω μέσων πληρωμής εντός της Ευρώπης, και εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού της αγοράς διαδικτυακής τραπεζικής στην ΕΕ και για την έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ευρωπαϊκών συμφερόντων· πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, και αποτελεί σημαντική πτυχή της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, που θα προωθήσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο και τον διασυνοριακό ανταγωνισμό στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος· αναγνωρίζει την ανάγκη συνύπαρξης και κατά περίπτωση διαλειτουργικότητας ενός τέτοιου συστήματος με άλλες καινοτόμες λύσεις πληρωμής προς όφελος του ανταγωνισμού·

14.  υπογραμμίζει ότι τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ σχετικά με την «αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη» θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσαρμογές που πραγματοποίησε πρόσφατα η ΕΑΤ στην πρότασή της σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, με τις οποίες αποφεύγονται δυνητικά αρνητικές συνέπειες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού με στόχο την ενθάρρυνση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και τη βελτίωση του ανταγωνισμού μεταξύ όλων των φορέων της αγοράς, ενώ παράλληλα εξετάζονται πολιτικές ασφάλειας με βάση τον κίνδυνο·

15.  τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοδο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική αλλαγή θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους καταναλωτές στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού·

16.  σημειώνει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της εναρμόνισης των προτύπων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά παράλληλα τονίζει ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία θέσπισης προτύπων στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες για καινοτομία και για νέες εισόδους στην αγορά· προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες για τον καθορισμό κοινών, ανοικτών και διαλειτουργικών προτύπων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

17.  αναγνωρίζει ότι ο όρος «χρηματοοικονομική τεχνολογία» αναφέρεται στην καινοτομία που αναπτύσσεται στο σταυροδρόμι των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας·

18.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία περιλαμβάνει επίσης τη ρυθμιστική τεχνολογία (RegTech) και την ασφαλιστική τεχνολογία· υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της καλύτερης και αποδοτικότερης εποπτείας από τις δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει τα οφέλη της ρυθμιστικής τεχνολογίας για τη βελτίωση των ρυθμιστικών διαδικασιών και για την προστασία των καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων· ενθαρρύνει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη, όπου κρίνεται απαραίτητο, τις μελλοντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες συμμόρφωσης·

19.  επισημαίνει την ανάγκη προώθησης της ψηφιακής και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης μεταξύ των καταναλωτών και των φορέων σε όλη την ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της απόκτησης επαρκών ικανοτήτων και νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, και ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους φορείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να διευκολύνουν τη διά βίου μάθηση και κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, δεδομένου ότι οι διαδικασίες αυτές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να έχουν πλήρη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στα εργαλεία της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

20.  επισημαίνει την αύξηση του αριθμού των οικονομικών συμβούλων-ρομπότ, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των φραγμών για τις επενδύσεις των καταναλωτών στην αγορά·

21.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά την αυξημένη χρήση αλγορίθμων στη χρηματοοικονομική τεχνολογία· ζητεί από την Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εμφάνισης σφαλμάτων και μεροληψίας στους αλγορίθμους· τονίζει ότι, σε περίπτωση που υπάρχει ανησυχία σχετικά με την ύπαρξη σφαλμάτων ή διακρίσεων, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω αυτοματοποιημένων υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία καταγγελίας και επανεξέτασης καθώς και σε κατάλληλη επανόρθωση·

22.  αναγνωρίζει τα δυνητικά οφέλη της δημιουργίας ρυθμιστικού περιβάλλοντος δοκιμών («sandbox») το οποίο θα παρέχει στις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και τις χρηματοοικονομικές εταιρείες τη δυνατότητα να υποβάλλουν προϊόντα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε δοκιμές υπό κανονικές συνθήκες· ενθαρρύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αποκομιστούν από τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τη δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμών· θεωρεί ότι θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση παρόμοιας προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζονται παράλληλα η ενημέρωση των καταναλωτών που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο δοκιμαστικό σχέδιο καθώς και η πρόληψη τυχόν μη ανταγωνιστικών πρακτικών·

23.  υπογραμμίζει ότι, σε όλες τις πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, τα θέματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο πρέπει να αντιμετωπίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού και, παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ισχυρά μέτρα για την προστασία των αντίστοιχων υποδομών από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την επάρκεια των μέτρων προστασίας έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα αυτό, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους φορείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στο εθνικό δίκαιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την οποία δρομολόγησε πρόσφατα η Επιτροπή με τη συμμετοχή του κλάδου· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια σειρά νέων και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή, στηριζόμενη στο έργο του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS), να αξιολογήσει περαιτέρω το πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά καθεστώτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών διαδικτυακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους υφιστάμενους ρυθμιστικούς φραγμούς που εμποδίζουν την ευρύτερη χρήση των τεχνικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τα εικονικά νομίσματα, και υπενθυμίζει τα δυνητικά οφέλη της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), μεταξύ άλλων και πέραν των εικονικών νομισμάτων· επισημαίνει, ωστόσο, τους κινδύνους που ενέχει η ταχεία διάδοση των εικονικών νομισμάτων και των τεχνολογιών DLT· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας DLT στη χρηματοοικονομική τεχνολογία και σε άλλα συστήματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, καθώς και να μεριμνήσει για την παρακολούθηση και την πρόληψη των εν λόγω κινδύνων·

27.  επισημαίνει ότι η συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που επιθυμούν να προσφέρουν στοχευμένες υπηρεσίες στους πελάτες, και επισημαίνει την αυξημένη χρήση της μεταβίβασης δεδομένων στο ψηφιακό περιβάλλον (digital/data onboarding) από τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση μαζικών δεδομένων στη διαχείριση κινδύνων από τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· σημειώνει, ταυτόχρονα, τους δυνητικούς κινδύνους που συνδέονται με τις νέες λύσεις πληρωμής, όπως οι κίνδυνοι απάτης, κατάχρησης των δεδομένων των καταναλωτών, ανεπαρκούς διαδικασίας ταυτοποίησης ή έλλειψης διαφάνειας και σαφών όρων και προϋποθέσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο εγγυήσεων και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τόσο τις τάσεις για ενισχυμένη συγκέντρωση και χρήση δεδομένων και για εξ αποστάσεως επαλήθευση, όσο και τους συναφείς κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και τη δεύτερη οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών καθώς και τους κανόνες «γνωρίστε τον πελάτη σας», προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε διασυνοριακές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για την προστασία των δεδομένων και να δοθεί στους καταναλωτές δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία της φορητότητας των δεδομένων των χρηστών, η οποία πρέπει να αποτελεί μέρος των υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν είναι δέσμιοι ενός παρόχου υπηρεσιών ή προϊόντος· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα οφέλη της ενισχυμένης πρόσβασης σε διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες στους καταναλωτές·

30.  σημειώνει ότι, εάν επιτευχθεί μια ελάχιστη εναρμόνιση στον τομέα, η χορήγηση «χρηματοοικονομικού διαβατηρίου» θα μπορούσε να δώσει στις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, ενώ υπόκεινται στον ρυθμιστικό έλεγχο ενός μόνο κράτους μέλους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Lieve Wierinck, Εύα Καϊλή


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Petr Ježek, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli, Beatrix von Storch

ENF

Gerolf Annemans

GUE/ NGL

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

ENF

Bernard Monot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου