ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г.

3.5.2017 - (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Ангелика Млинар

Процедура : 2016/0204(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0177/2017
Внесени текстове :
A8-0177/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г.

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Специална законодателна процедура — одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0528/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0177/2017),

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 15 февруари 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA). Целта на Агенцията е да предоставя на съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза и на неговите държави членки, когато те прилагат правото на Съюза, своята помощ и експертен опит, свързани с основните права, за да ги подкрепя, когато те предприемат мерки или определят насоки за действие в съответните области на своята компетентност, с оглед на пълното зачитане на основните права. Задачите, с които е натоварена Агенцията, се отнасят до събирането и анализа на информация и данни; до предоставянето на експертно мнение чрез доклади и становища; и до сътрудничеството с гражданското общество и повишаването на осведомеността относно основните права.

Многогодишна рамка

Тематичните области на дейност на Агенцията се определят в многогодишна рамка (МР), която обхваща период от пет години. Агенцията изпълнява своите задачи при съблюдаване на тематичните области, определени във въпросната МР. Работните програми на Агенцията се приемат всяка година от нейния управителен съвет в съответствие с тематичните области, определени в МР, и след като Комисията даде становището си. Съгласно член 4, параграф 1, букви в) и г) от Регламента Агенцията може да изпълнява задачи извън тези тематични области по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията, ако нейните финансови и човешки ресурси позволяват това.

Настоящата МР (2013 – 2017 г.) приключва в края на 2017 г.

На 5 юли 2016 г. Комисията представи на Съвета предложение за решение на Съвета за създаване на МР за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г.

Съветът реши на 19 декември 2016 г. да поиска от Европейския парламент да предостави одобрението си за проекта на решение на Съвета.

Тематични области

Съгласно член 5, параграф 1 от регламента за създаване на Агенцията Комисията се консултира с управителния съвет (УС) на Агенцията, когато предлага нова МР.

Препоръките на УС за преразглеждане на настоящата МР се основаваха на институционалния опит на Агенцията от създаването ѝ през 2007 г., включително доказателства въз основа на искания и оценки, получени от заинтересованите лица, изпълнението на проекти на Агенцията и постигнатите резултати и оказаното въздействие. През септември 2015 г. беше проведена целева онлайн консултация със заинтересованите лица.

Установените от УС тематични области съответстват на тематичните области, предложени от Комисията за МР за периода 2018 – 2022 г.

•  достъп до правосъдие и жертви на престъпления;

•  равенство и недискриминация;

•  информационно общество, и по-специално — зачитане на личния живот и защита на личните данни;

•  съдебно и полицейско сътрудничество;

•  миграция, граници, убежище и интеграция на бежанците и мигрантите;

•  расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост;

•  права на детето;

•  интеграция и социално приобщаване на ромите.

В проекта на решението си Съветът предложи следните тематични области:

•  жертви на престъпления и достъп до правосъдие;

•   равенство и дискриминация, на каквато и да е основа, като пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация или основана на гражданство;

•  информационно общество, и по-специално — зачитане на личния живот и защита на личните данни;

•   съдебно сътрудничество, освен по наказателноправни въпроси;

•  миграция, граници, убежище и интеграция на бежанците и мигрантите;

•  расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост;

•  права на детето;

•  интеграция и социално приобщаване на ромите.

Докладчикът счита за особено важно, че в рамките на тематичната област интеграция и социално приобщаване на ромите Агенцията ще отдели специално внимание на антиромските настроения (расизъм, насочен срещу ромите и първопричина за дискриминация и маргинализация).

Докладчикът изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на съгласие в рамките на Съвета по отношение на включването в новата МР на тематичните области на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Включването на областта на полицейското и съдебното сътрудничество в МР би отразило не само потребностите на място, но би позволило също така на Агенцията да предостави цялостен анализ по собствена инициатива в области, които са от очевидно значение за основните права.

Това би отправило също така сигнал, че ЕС проявява загриженост относно свързаните с основните права аспекти на полицейското и съдебното сътрудничество, включително по наказателноправни въпроси – действие, което е желано и очаквано, както от гражданите, така и от защитниците на правата на човека, както това беше посочено в проведената от Агенцията консултация на заинтересованите лица.

При липса на нова МР към началото на 2018 г. Агенцията ще може да работи единствено, ако съществува специфично искане от страна на институция, но не и по собствена инициатива.

Докладчикът счита, че един от основните аспекти на работата на Агенцията е да предоставя консултации по въпроси, свързани със спазването на основните права в рамките на правото на Съюза, и че това налага Агенцията да осъществява дейността си без прекъсване.

Следователно докладчикът препоръчва Парламентът да предостави одобрението си, ако Комисията и Съветът се ангажират внимателно да обмислят изменение на регламента за създаването на Агенцията, за да:

1.  се замени позоваването на “Европейска общност” в Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (Регламент за създаване на FRA) с позоваване на “Европейски съюз” (в съответствие с Договора от Лисабон),

2.  се разшири обхватът на компетентността на FRA, като се включат и областите от бившия трети стълб (“полицейско сътрудничество”),

3.  се подобрят процедурите за управлението и функционирането на Агенцията.

Съветът и Комисията са приканени да приложат декларация в този смисъл към решението на Съвета.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 - 2022 г.

Позовавания

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Дата на сезиране

20.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Дата на внасяне

2.5.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“