Procedure : 2016/0204(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0177/2017

Indgivne tekster :

A8-0177/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0238

HENSTILLING     ***
PDF 387kWORD 55k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Angelika Mlinar

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14423/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0528/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0177/2017),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Den 15. februar 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Målet med agenturet er at tilvejebringe bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til EU's og medlemsstaternes relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, når de gennemfører EU-retten, og bistå dem med fuldt ud at overholde de grundlæggende rettigheder, når de træffer foranstaltninger eller tager initiativer inden for deres respektive kompetenceområder. De opgaver, som agenturet får pålagt, vedrører indsamling og analyse af oplysninger og data, rådgivning gennem rapporter og udtalelser og samarbejde med civilsamfundet for at øge offentlighedens bevidsthed om grundlæggende rettigheder.

Flerårig ramme

De tematiske områder for agenturets arbejde er fastlagt i en femårig ramme. Agenturet udfører sine opgaver inden for de tematiske områder, der er beskrevet i denne ramme. Agenturets arbejdsprogrammer vedtages hvert år af bestyrelsen inden for de tematiske områder, der er fastsat i den flerårige ramme, og efter at Kommissionen har afgivet udtalelse. Efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter forordningens artikel 4, stk. 1, litra c) og d), kan agenturet arbejde med emner, der falder uden for disse tematiske områder, forudsat at dets finansielle og menneskelige ressourcer tillader det.

Den nuværende flerårige ramme (2013-2017) udløber med udgangen af 2017.

Kommissionen forelagde den 5. juli 2016 Rådet et forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022.

Rådet besluttede den 19. december 2016 at anmode Europa-Parlamentet om at godkende udkastet til Rådets afgørelse.

Tematiske områder

I henhold til artikel 5, stk. 1, i oprettelsesforordningen indhenter Kommissionen udtalelse fra agenturets bestyrelse, når de foreslår en ny flerårig ramme.

Bestyrelsens henstillinger for at revidere den nuværende flerårige ramme var baseret på agenturets institutionelle erfaringer siden dets oprettelse i 2007, herunder den dokumentation, der følger af anmodninger og vurderinger fra interessenter, udførelse af agenturets projekter og resultater og virkninger, der er opnået. En målrettet onlinehøring af interessenter blev gennemført i september 2015.

De tematiske områder, der er fastlagt af bestyrelsen, svarer til de tematiske områder, der er foreslået af Kommissionen for den flerårige ramme for 2018-2022.

•  adgang til domstolsprøvelse og ofre for vold

•  ligestilling og ikke-diskrimination

•  informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger

•  retligt samarbejde og politisamarbejde

•  indvandring, grænser, asyl og integration af flygtninge og indvandrere

•  racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed

•  barnets rettigheder

•  integration af romaer og social inklusion.

Rådet har i sit forslag til afgørelse foreslået følgende tematiske områder:

•  ofres rettigheder og adgang til retshjælp

•  forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller nationalitet

•  informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger

•  retligt samarbejde, undtagen i straffesager

•  indvandring, grænser, asyl og integration af flygtninge og indvandrere

•  racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed

•  barnets rettigheder

•  integration af romaer og social inklusion.

Ordføreren mener, at det er meget vigtigt, at agenturet lægger vægt på romahad (racisme rettet mod romaer og den bagvedliggende årsag til diskrimination og marginalisering) inden for det tematiske område integration af romaer og social inklusion.

Ordføreren beklager dybt den manglende enighed i Rådet for så vidt angår medtagelsen i den nye flerårige ramme af de tematiske områder politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager.

En medtagelse af området retligt samarbejde og politisamarbejde i den flerårige ramme ville ikke blot afspejle behovene på stedet, men også gøre det muligt for agenturet at tilvejebringe omfattende analyser på eget initiativ på områder, som er af klar relevans for grundlæggende rettigheder.

Det vil også sende et signal om, at EU bekymrer sig om spørgsmål vedrørende de grundlæggende rettigheder i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde, herunder på det strafferetlige område, som er ønsket og forventet af både borgerne og menneskerettighedskredse, som det fremgik af agenturets høring af interessenter.

Foreligger der ikke en ny flerårig ramme senest i begyndelsen af 2018, kan agenturet kun fungere, hvis der er en specifik anmodning fra en institution, og ikke på eget initiativ.

Ordføreren finder, at et af de grundlæggende aspekter ved agenturets arbejde er at yde rådgivning om respekt for de grundlæggende rettigheder inden for EU-retten, hvilket kræver, at agenturets arbejde ikke udsættes for afbrydelser.

Ordføreren vil derfor henstille, at Parlamentet giver sit samtykke, hvis både Kommissionen og Rådet giver tilsagn om nøje at overveje at ændre agenturets oprettelsesforordning med henblik på at:

1.  erstatte henvisningen til "Det Europæiske Fællesskab" i forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (agenturets oprettelsesforordning) med en reference til "Den Europæiske Union" (i overensstemmelse med Lissabontraktaten)

2.  udvide agenturets beføjelser til også at omfatte den tidligere tredje søjle "(politisamarbejde)

3.  forbedre procedurerne for forvaltning og drift af agenturet.

Rådet og Kommissionen er blevet opfordret til at vedlægge en erklæring i denne henseende til Rådets afgørelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022

Referencer

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

20.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Dato for indgivelse

2.5.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik