ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022

3.5.2017 - (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Angelika Mlinar

Διαδικασία : 2016/0204(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0177/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0177/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14423/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0528/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0177/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2007 το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). Ο Οργανισμός έχει ως στόχο να παρέχει στα οικεία θεσμικά όργανα, στους φορείς, στις υπηρεσίες και στους οργανισμούς της Ένωσης και των κρατών μελών της συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ώστε να τους παράσχει την απαραίτητη στήριξη με στόχο τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη λήψη μέτρων ή τον καθορισμό δράσεων στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους. Τα καθήκοντα του Οργανισμού συνδέονται με τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων· την παροχή συμβουλών μέσω εκθέσεων και γνωμών· και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Πολυετές πλαίσιο

Οι θεματικοί τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού καθορίζονται μέσω πενταετούς πολυετούς πλαισίου (ΠΠ). Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του εντός των θεματικών τομέων που καθορίζονται στο ΠΠ. Τα προγράμματα εργασίας του Οργανισμού θεσπίζονται κάθε έτος από το Διοικητικό του Συμβούλιο εντός των θεματικών τομέων που καθορίζονται από το ΠΠ και ύστερα από τη διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. Κατόπιν αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού, ο Οργανισμός μπορεί να εργαστεί εκτός αυτών των θεματικών τομέων, αρκεί να το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του.

Το ισχύον ΠΠ (2013-2017) λήγει στο τέλος του 2017.

Στις 5 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ΠΠ για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022.

Το Συμβούλιο αποφάσισε, στις 19 Δεκεμβρίου 2016, να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Θεματικοί τομείς

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 του ιδρυτικού κανονισμού, η Επιτροπή διαβουλεύεται με το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του FRA στο πλαίσιο του νέου ΠΠ.

Οι συστάσεις του ΔΣ σχετικά με την αναθεώρηση του ισχύοντος ΠΠ του Οργανισμού διατυπώθηκαν με βάση την θεσμική εμπειρία του Οργανισμού από τη σύστασή του το 2007, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που προέκυψαν από αιτήσεις και αξιολογήσεις που υπέβαλαν ενδιαφερόμενα μέρη, την εκτέλεση των έργων του FRA, και από τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που επιτεύχθηκαν. Μια στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου το Σεπτέμβριο του 2015.

Οι θεματικοί τομείς που καθορίστηκαν από το ΔΣ αντιστοιχούν στους θεματικούς τομείς που προτείνει η Επιτροπή για το ΠΠΠ για τα έτη 2018-2022.

•  η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα θύματα εγκληματικών πράξεων·

•  η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων·

•  η κοινωνία των πληροφοριών, και ιδίως ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

•  η δικαστική και η αστυνομική συνεργασία·

•  η μετανάστευση, τα σύνορα, το άσυλο και η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών·

•  ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας·

•  τα δικαιώματα του παιδιού·

•  η ένταξη των Ρομά και ιδίως η κοινωνική τους ένταξη.

Το Συμβούλιο, στο σχέδιο απόφασής του, πρότεινε τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

•  θύματα εγκληματικών πράξεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

•  ισότητα και διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή λόγω υπηκοότητας.

•  η κοινωνία των πληροφοριών, και ιδίως ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

•  η δικαστική συνεργασία, εξαιρουμένου του τομέα των ποινικών υποθέσεων·

•  η μετανάστευση, τα σύνορα, το άσυλο και η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών·

•  ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας·

•  τα δικαιώματα του παιδιού·

•  η ένταξη των Ρομά και ιδίως η κοινωνική τους ένταξη.

Η συντάκτρια θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο του θεματικού τομέα της ένταξης και ιδίως της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, να επικεντρωθεί ο Οργανισμός στην αθιγγανοφοβία (το ρατσισμό που στρέφεται κατά των Ρομά και βασική αιτία των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης).

Η εισηγήτρια εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την έλλειψη συμφωνίας στο Συμβούλιο όσον αφορά την ένταξη των θεματικών τομέων της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στο νέο ΠΠ.

Η συμπερίληψη του τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στο ΠΠ δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις ανάγκες της κοινωνίας επί τόπου, αλλά επιτρέπει επίσης στον Οργανισμό να πραγματοποιεί ολοκληρωμένες αναλύσεις με δική του πρωτοβουλία σε τομείς που παρουσιάζουν προφανές ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Θα έστελνε επίσης το μήνυμα ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται για διάφορες πτυχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων που άπτονται της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και σε ποινικές υποθέσεις, κάτι το οποίο εύχονται και αναμένουν τόσο οι πολίτες όσο και η κοινότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από τη διαβούλευση που πραγματοποίησε ο Οργανισμός με τους ενδιαφερόμενους.

Ελλείψει νέου ΠΠ έως τις αρχές του 2018, ο Οργανισμός θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση μόνο κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος από θεσμικό όργανο και όχι με δική του πρωτοβουλία.

Η συντάκτρια εκτιμά ότι μια από τις θεμελιώδεις πτυχές του έργου του Οργανισμού είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, και το γεγονός αυτό επιτάσσει την αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Η συντάκτρια συνιστά, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του σε περίπτωση που τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο δηλώσουν τη δέσμευσή τους να εξετάσουν προσεκτικά την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ώστε:

1.  να αντικατασταθεί η αναφορά στην «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ιδρυτικός κανονισμός του FRA») από αναφορά στην «Ευρωπαϊκή Ένωση» (σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας),

2.  να επεκταθεί η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του FRA, ώστε να περιλάβει επίσης τα θέματα του «πρώην τρίτου πυλώνα» («αστυνομική συνεργασία»).

3.  να βελτιωθούν οι διαδικασίες για τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία του Οργανισμού.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν κληθεί να επισυνάψουν σχετική δήλωση στην απόφαση του Συμβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022

Έγγραφα αναφοράς

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

20.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Ημερομηνία κατάθεσης

2.5.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή