Menettely : 2016/0204(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0177/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0177/2017

Keskustelut :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Äänestykset :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0238

SUOSITUS     ***
PDF 381kWORD 56k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valmistelija: Angelika Mlinar

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14423/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0528/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0177/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Neuvosto antoi 15. helmikuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 168/2007, jolla perustettiin Euroopan unionin perusoikeusvirasto. Perusoikeusviraston tavoitteena on antaa unionin toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille sekä jäsenvaltioille perusoikeuksiin liittyvää apua ja asiantuntemusta, kun ne panevat täytäntöön unionin oikeutta, ja auttaa niitä tällä tavoin varmistamaan perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa puitteissa toteuttavat toimenpiteitä tai määrittelevät toimintalinjoja. Perusoikeusvirastolle annetut tehtävät liittyvät tietojen keruuseen ja analysointiin, neuvojen antamiseen raporttien ja lausuntojen muodossa sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön ja perusoikeuksia koskevan tietoisuuden lisäämiseen.

Monivuotinen toimintakehys

Perusoikeusviraston toiminnan kohdealat määritetään viisi vuotta kattavassa monivuotisessa toimintakehyksessä. Virasto suorittaa tehtävänsä toimintakehyksessä määritellyillä kohdealoilla. Viraston hallintoneuvosto hyväksyy viraston vuotuisen työohjelman monivuotisessa toimintakehyksessä määritettyjen kohdealojen puitteissa sen jälkeen, kun komissio on antanut lausuntonsa. Virasto voi toteuttaa toimia myös näiden kohdealojen ulkopuolella, jos Euroopan parlamentti, neuvosto tai komissio sitä pyytävät asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan nojalla viraston taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien sallimissa rajoissa.

Nykyinen monivuotinen toimintakehys (2013–2017) päättyy vuoden 2017 lopussa.

Komissio esitteli neuvostolle 5. heinäkuuta 2016 ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022.

Neuvosto päätti 19. joulukuuta 2016 pyytää Euroopan parlamentilta hyväksyntää esitykselle neuvoston päätökseksi.

Kohdealat

Perustamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaan komissio kuulee viraston hallintoneuvostoa, kun se ehdottaa uutta monivuotista toimintakehystä.

Hallintoneuvoston suositukset nykyisen monivuotisen toimintakehyksen tarkistamiseksi perustuivat viraston institutionaalisiin kokemuksiin sen perustamisesta vuonna 2007 lähtien. Tämä sisältää palautteen, jota on saatu sidosryhmien toimittamista pyynnöistä ja arvioista, viraston hankkeiden toteuttamisesta ja saavutetuista tuloksista ja vaikutuksista. Syyskuussa 2015 järjestettiin kohdennettu sidosryhmien kuuleminen.

Hallintoneuvoston yksilöimät kohdealat vastaavat komission vuosiksi 2018–2022 esittämän monivuotisen toimintakehyksen kohdealoja.

•  oikeuden saatavuus ja rikosten uhrit

•  tasa-arvo ja syrjimättömyys

•  tietoyhteiskunta ja erityisesti yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja

•  oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö

•  maahanmuutto, rajat, turvapaikka-asiat sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttaminen

•  rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus

•  lapsen oikeudet

•  romanien integroiminen ja sosiaalinen osallisuus.

Neuvosto on päätösesityksessään esittänyt seuraavia kohdealoja:

•  uhrien oikeudet ja oikeussuojan saatavuus

•  tasa-arvo ja kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai kansalaisuuteen

•  tietoyhteiskunta ja erityisesti yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja

•  oikeudellinen yhteistyö, lukuun ottamatta yhteistyötä rikosasioissa

•  maahanmuutto, rajat, turvapaikka-asiat sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttaminen

•  rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus

•  lapsen oikeudet

•  romanien integroiminen ja sosiaalinen osallisuus.

Esittelijä pitää erittäin tärkeänä, että virasto keskittyy romanien integroimisen ja sosiaalisen osallisuuden kohdealalla romanivastaisuuteen (romaneihin kohdistuvaan rasismiin sekä syrjinnän ja syrjäytymisen perussyyhyn).

Esittelijä pitää erittäin valitettavana, että neuvostossa ei ole päästy sopimukseen rikosasioita koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön kohdealojen sisällyttämisestä uuteen monivuotiseen toimintakehykseen.

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön sisällyttäminen monivuotiseen toimintakehykseen paitsi heijastelisi kentällä vallitsevia tarpeita niin myös antaisi virastolle mahdollisuuden analysoida perusteellisesti omasta aloitteestaan aloja, jotka ovat perusoikeuksien kannalta ilmeisen merkityksellisiä.

Se olisi samaten osoitus siitä, että unioni välittää poliisiyhteistyön ja myös rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön perusoikeusnäkökohdista, mitä sekä kansalaiset että ihmisoikeusyhteisö toivovat ja odottavat, kuten viraston järjestämissä sidosryhmien kuulemisissa todettiin.

Jos uutta monivuotista toimintakehystä ei ole vuoden 2018 alkuun mennessä, virasto voisi toimia vain, kun jokin toimielin sitä erityisesti pyytää, eikä omasta aloitteestaan.

Esittelijä katsoo, että yksi viraston työskentelyn perusnäkökohdista on antaa neuvoja perusoikeuksien noudattamisesta unionin oikeuden alalla ja että tämä edellyttää viraston toiminnan jatkumista keskeytyksettä.

Esittelijä suosittelee siksi, että parlamentti antaa hyväksyntänsä, jos sekä komissio että neuvosto vahvistavat sitoutuvansa vakavasti harkitsemaan viraston perusasetuksen muuttamista siten, että:

1.  korvataan Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen (EY) N:o 168/2007 viittaus ”Euroopan yhteisöön” viittauksella ”Euroopan unioniin” (Lissabonin sopimusta vastaavasti),

2.  laajennetaan viraston toimivalta koskemaan myös ”entisen kolmannen pilarin” asioita (”poliisiyhteistyö”),

3.  parannetaan viraston hallinnollisia ja toiminnallisia menettelyjä.

Neuvostoa ja komissiota on pyydetty liittämään tätä koskeva lausuma neuvoston päätökseen.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys

Viiteasiakirjat

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

20.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.5.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö