Eljárás : 2016/0204(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0177/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0177/2017

Viták :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Szavazatok :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0238

AJÁNLÁS     ***
PDF 471kWORD 56k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Angelika Mlinar

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14423/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0528/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0177/2017),

1.  egyetért a tanácsi határozat tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

A Tanács 2007. február 15-én elfogadta az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: az Ügynökség) létrehozásáról szóló 168/2007/EK rendeletet. Az Ügynökség célja, hogy az érintett uniós és tagállami intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek az uniós jog végrehajtása során az alapvető jogokkal kapcsolatos támogatást és szakértelmet biztosítson annak érdekében, hogy amikor saját hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak vagy fellépéseiket meghatározzák, segítségükre legyen az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásában. Az Ügynökségre ruházott feladatok kiterjednek az információk és adatok begyűjtésére és elemzésére; tanácsadásra jelentések és vélemények formájában; továbbá a civil társadalommal való együttműködésre és az alapvető jogokkal kapcsolatos figyelemfelhívó tevékenységre.

Többéves keret

Az Ügynökség tevékenységének tematikus területeit egy öt évre szóló többéves keretben határozzák meg. Az Ügynökség tevékenysége az e keretben foglalt tematikus területekre irányul. Az Ügynökség munkaprogramját minden évben az igazgatótanács fogadja el a többéves keretben meghatározott tematikus területeken belül, a Bizottság véleményének figyelembevételével. A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja értelmében az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére az Ügynökség e tematikus területeken kívüli feladatokat is elláthat, feltéve hogy ezt az Ügynökség pénzügyi és humánerőforrásai lehetővé teszik.

A jelenlegi (2013–2017 közötti) többéves keret 2017 végén lejár.

A Bizottság 2016. július 5-én benyújtotta az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozati javaslatot.

A Tanács 2016. december 19-én úgy határozott, hogy felkéri az Európai Parlamentet, hogy adja egyetértését a tanácsi határozat tervezetéhez.

Tematikus területek

Az alapító rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint új többéves keretre irányuló javaslat esetén a Bizottság konzultál az Ügynökség igazgatótanácsával.

Az igazgatótanács ajánlásai a jelenlegi többéves keret felülvizsgálata tekintetében az Ügynökség által működése 2007. évi indulása óta szerzett intézményi tapasztalatokon alapultak, beleértve az érdekeltektől beérkezett kérelmekből és értékelésekből, az Ügynökség projektjeinek végrehajtásából, valamint az eredményekből és hatásokból adódó tapasztalatokat. 2015. szeptemberben célzott online konzultációra került sor az érdekelt felek között.

Az igazgatótanács által meghatározott tematikus területek megfelelnek a Bizottság által a 2018–2022 közötti többéves kerethez javasolt tematikus területeknek.

•  az igazságszolgáltatáshoz való jog és a bűncselekmények áldozatai;

•  egyenlőség és megkülönböztetésmentesség;

•  információs társadalom, különösen a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme;

•  igazságügyi és rendőrségi együttműködés;

•  migráció, határok, menedékjog, valamint a menekültek és migránsok integrációja;

•  rasszizmus, idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia;

•  a gyermekek jogai;

•  romaintegráció és társadalmi befogadás.

A Tanács határozattervezetében a következő tematikus területekre tett javaslatot:

•  a bűncselekmények áldozatai és az igazságszolgáltatáshoz való jog;

•  egyenlőség és a megkülönböztetés bármely fajtája, így például nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság, vagy állampolgárság alapján;

•  információs társadalom, különösen a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme;

•  igazságügyi együttműködés, a büntetőügyekben való együttműködés kivételével;

•  migráció, határok, menedékjog, valamint a menekültek és migránsok integrációja;

•  rasszizmus, idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia;

•  a gyermekek jogai;

•  a romák integrációja és társadalmi befogadása.

Az előadó igen fontosnak tartja, hogy a romák integrációja és társadalmi befogadása tematikus területen az Ügynökség irányítsa figyelmét a cigányellenességre (a romák elleni rasszizmusra és a diszkrimináció és marginalizálódás alapvető okára).

Az előadó mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanácson belül nem jött létre egyetértés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javasolt új tematikus területeinek új többéves keretbe való felvételéről.

A rendőrségi és igazságügyi együttműködés új többéves keretbe történő beillesztése nem csak a valóságos szükségleteket tükrözné, hanem lehetővé tenné az Ügynökségnek azt is, hogy saját kezdeményezésből átfogó elemzéseket készítsen olyan területekre vonatkozóan, amelyeknek nyilvánvalóan közük van az alapvető jogokhoz.

Egyúttal azt is jelezné, hogy az EU törődik a rendőrségi és igazságügyi együttműködés alapjogi vetületeivel még bűnügyi területen is, amit mind az állampolgárok, mind az emberi jogi közösség igényel és elvár, ahogyan ezt az Ügynökség által az érdekeltek körében szervezett konzultáció megmutatta.

Amennyiben 2018 elejéig nem születik meg az új többéves keret, az Ügynökség csak valamely intézmény konkrét felkérése alapján – azaz saját kezdeményezésből nem – tevékenykedhet.

Az előadó úgy véli, hogy az Ügynökség egyik alapvető feladata, hogy tanácsadással szolgáljon az uniós jog területén az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, és ehhez szükséges az, hogy az Ügynökség megszakítás nélkül folytathassa tevékenységét.

Ennek megfelelően az előadó ajánlja, hogy a Parlament adja meg egyetértését, amennyiben mind a Bizottság, mind a Tanács kötelezettséget vállal rá, hogy alaposan megfontolja az Ügynökség alapító rendeletének módosítását az alábbiak érdekében:

1.  Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló (EK) 168/2007 rendeletben (az Ügynökség „alapító rendelete”) hivatkozásként az „Európai Közösség” helyébe az „Európai Unió” kifejezés beillesztése (összhangban a Lisszaboni Szerződéssel).

2.  Az Ügynökség hatáskörének kiterjesztése a volt „harmadik pillér” („rendőrségi együttműködés”) beillesztésével.

3.  Az Ügynökség irányítását és működését szolgáló eljárások javítása.

A Tanács és a Bizottság felkérést kapott, hogy csatoljanak a fentieket tartalmazó nyilatkozatot a tanácsi határozathoz.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves kerete

Hivatkozások

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

20.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Benyújtás dátuma

2.5.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat