Pranešimas - A8-0177/2017Pranešimas
A8-0177/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa projekto

3.5.2017 - (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Angelika Mlinar

Procedūra : 2016/0204(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0177/2017

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa projekto

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14423/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį (C8-0528/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0177/2017),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA). Agentūros tikslas – teikti pagalbą ir tiriamuosius duomenis pagrindinių teisių srityje Sąjungos teisę įgyvendinančioms atitinkamoms Sąjungos ir jos valstybių narių institucijoms, organams, įstaigoms ir agentūroms, siekiant padėti besąlygiškai paisyti pagrindinių teisių renkantis priemones ar veiklos savo kompetencijos srityse kryptis. Agentūrai pavesti uždaviniai susiję su informacijos bei duomenų rinkimu ir analize; konsultavimu teikiant ataskaitas ir nuomones; bendradarbiavimu su pilietine visuomene ir informuotumo apie pagrindines teises didinimu.

Daugiametė programa

Agentūros veiklos teminės sritys nustatomos penkerių metų daugiametėje programoje. Agentūra atlieka savo užduotis toje programoje išdėstytose teminėse srityse. Agentūros daugiametėje programoje nustatytų teminių sričių darbo programas kasmet priima jos Valdančioji taryba, Komisijai pateikus savo nuomonę. Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalies c ir d punktus, Agentūra gali atlikti su šiomis teminės sritimis nesusijusias užduotis, jei tai leidžia jos finansiniai ir žmogiškieji ištekliai.

Dabartinė (2013–2017 m.) daugiametė programa baigiasi 2017 m. pabaigoje.

2016 m. liepos 5 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa.

2016 m. gruodžio 19 d. Taryba kreipėsi į Europos Parlamentą prašydama pritarimo Tarybos sprendimo projektui.

Teminės sritys

Pagal Steigimo reglamento 5 straipsnio 1 dalį Komisija, siūlydama naują daugiametę programą, konsultuojasi su FRA Valdančiąja taryba.

Valdančiosios tarybos rekomendacijos dėl dabartinės daugiametės programos peržiūros buvo pagrįstos Agentūros institucine patirtimi nuo jos įsteigimo 2007 m., taip pat įrodymais, gautais iš suinteresuotųjų asmenų pateiktų prašymų ir vertinimų, FRA įvykdytų projektų ir pasiektų rezultatų bei poveikio. 2015 m. rugsėjo mėn. internete surengtos tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais.

Valdančiosios tarybos nustatytos teminės sritys atitinka Komisijos pasiūlytas 2018–2022 m. daugiametės programos temines sritis.

•  teisė kreiptis į teismą ir nukentėję nuo nusikaltimo asmenys;

•  lygybė ir nediskriminavimas;

•  informacinė visuomenė, ypač pagarba privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsauga;

•  teisminis ir policijos bendradarbiavimas;

•  migracija, valstybių sienos, prieglobstis ir pabėgėlių bei migrantų integracija;

•  rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas;

•  vaiko teisės;

•  romų integracija ir socialinė įtrauktis.

Taryba savo sprendimo projekte pasiūlė šias temines sritis:

•  nukentėjusiųjų teisės ir teisė kreiptis į teismą;

•  lygybė ir diskriminacija dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba pilietybės;

•  informacinė visuomenė, ypač pagarba privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsauga;

•  teisminis bendradarbiavimas, išskyrus baudžiamosiose bylose;

•  migracija, valstybių sienos, prieglobstis ir pabėgėlių bei migrantų integracija;

•  rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas;

•  vaiko teisės;

•  romų integracija ir socialinė įtrauktis.

Pranešėjos manymu, labai svarbu, kad veikdama romų integracijos ir socialinės įtraukties teminėje srityje FRA atkreiptų dėmesį į priešiškumą romams (rasizmas romų atžvilgiu ir pagrindinė jų diskriminacijos ir atskyrimo priežastis).

Pranešėja labai apgailestauja dėl to, kad Taryba nesusitarė dėl pasiūlytų naujų policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teminių sričių įtraukimo į naująją daugiametę programą.

Policijos ir teisminį bendradarbiavimą įtrauktus į daugiametę programą būtų ne tik atsižvelgta į poreikius vietoje, bet ir sudaryta galimybė FRA savo iniciatyva parengti išsamią analizę tose srityse, kurios akivaizdžiai susijusios su pagrindinėmis teisėmis.

Šis žingsnis taip pat duotų aiškų ženklą, kad ES svarbūs pagrindinių teisių aspektai vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą, taip pat baudžiamosiose bylose, ko pageidauja ir tikisi tiek piliečiai, tiek žmogaus teisių bendruomenė, kaip matyti iš FRA surengtų konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais.

Jeigu 2018 m. pradžioje naujo daugiamečio plano nebus, FRA galės veikti tik esant konkrečiam institucijų užsakymui, bet ne savo iniciatyva.

Pranešėja mano, kad vienas iš pagrindinių agentūros veiklos aspektų – teikti rekomendacijas, susijusias su pagrindinių teisių užtikrinimu Sąjungos teisės srityje, ir kad dėl to turėtų būti užtikrintas agentūros veiklos nenutrūkstamumas.

Todėl pranešėja rekomenduoja Parlamentui duoti pritarimą, jeigu Komisija ir Taryba pareikš apie įsipareigojimą atidžiai apsvarstyti galimybes iš dalies pakeisti FRA steigimo reglamentą siekiant:

1.  Reglamente (EB) Nr. 168/2007, įsteigiančiame Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA steigimo reglamentas) pakeisti nuorodą į Europos Bendriją nuoroda į Europos Sąjungą (pagal Lisabonos sutartį),

2.  išplėsti FRA kompetencijos sritį, kad ji apimtų ir vadinamąjį trečiąjį ramstį (policijos bendradarbiavimą),

3.  patobulinti FRA valdymo ir veiklos procedūras.

Taryba ir Komisija raginamos šiuo klausimu prie Tarybos sprendimo pridėti deklaraciją.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa

Nuorodos

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016) 0442 – 2016/0204(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

20.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Pateikimo data

2.5.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė