Procedure : 2016/0204(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0177/2017

Ingediende teksten :

A8-0177/2017

Debatten :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Stemmingen :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0238

AANBEVELING     ***
PDF 384kWORD 57k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018‑2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Angelika Mlinar

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14423/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0528/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, en artikel 4 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0177/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Op 15 februari 2007 stelde de Raad Verordening (EG) nr. 168/2007 vast, houdende oprichting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Het Bureau heeft als doel de betrokken instellingen, organen, instanties en agentschappen van de Unie en haar lidstaten wanneer zij het Unierecht uitvoeren, bijstand en expertise te bieden op het gebied van de grondrechten om hen te helpen de grondrechten volledig te eerbiedigen wanneer zij op hun respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen of acties ontwerpen. De aan het Bureau toevertrouwde taken hebben betrekking op het verzamelen en analyseren van informatie en gegevens, het uitbrengen van verslagen en adviezen, samenwerking met het maatschappelijk middenveld en bewustmaking op het gebied van de grondrechten.

Meerjarenkader

De thematische werkterreinen van het Bureau worden vastgelegd in een meerjarenkader (MJK) met een looptijd van vijf jaar. Het Bureau vervult zijn taken binnen de in dat MJK vastgelegde thematische werkterreinen. De werkprogramma's van het Bureau worden ieder jaar door de raad van bestuur vastgesteld binnen de in het MJK vastgelegde werkterreinen, nadat de Commissie advies heeft uitgebracht. Op verzoek van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c) en d), van de verordening kan het Bureau ook buiten deze thematische werkterreinen actief zijn, mits daarvoor voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn.

Het huidige MJK (2013‑2017) loopt tot eind 2017.

De Commissie heeft op 5 juli 2016 bij de Raad een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een MJK voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2018‑2022.

De Raad besloot op 19 december 2016 het Europees Parlement om goedkeuring van zijn ontwerpbesluit te vragen.

Thematische werkterreinen

Ingevolge artikel 5, lid 1, van de oprichtingsverordening raadpleegt de Commissie de Raad van Bestuur van het FRA wanneer zij een nieuw MJK wil voorstellen.

De aanbevelingen van de Raad van Bestuur voor herziening van het huidige MJK berustten op de institutionele ervaring die het Bureau sinds zijn oprichting in 2007 heeft verworven, waaronder de resultaten uit van betrokken partijen ontvangen verzoeken en beoordelingen, uitvoering van FRA-projecten en de bereikte resultaten en effecten. In september 2015 vond online een gerichte raadpleging van belanghebbenden plaats.

De thematische gebieden die de Raad van Bestuur noemt komen overeen met de gebieden die de Commissie voorstelt voor het MJK voor de jaren 2018‑2022.

•  toegang tot de rechter en slachtoffers van misdrijven;

•  gelijkheid en non-discriminatie;

•  informatiemaatschappij, in het bijzonder eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens;

•  justitiële en politiële samenwerking;

•  migratie, grenzen, asiel en integratie van vluchtelingen en migranten;

•  racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid;

•  rechten van het kind;

•  integratie en sociale inclusie van Roma.

De Raad stelt in zijn ontwerpbesluit de volgende thematische gebieden voor:

•  toegang tot de rechter en slachtoffers van misdrijven;

•  gelijkheid en discriminatie op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, dan wel nationaliteit;

•  informatiemaatschappij, in het bijzonder eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens;

•  justitiële samenwerking, behalve in strafzaken;

•  migratie, grenzen, asiel en integratie van vluchtelingen en migranten;

•  racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid;

•  rechten van het kind;

•  integratie en sociale inclusie van Roma.

Voor de Rapporteur is zeer belangrijk dat het Bureau op het thematisch gebied van integratie en sociale inclusie van Roma de nadruk wil leggen op zigeunerhaat (racisme gericht tegen Roma en de hoofdoorzaak van discriminatie en marginalisering).

De rapporteur betreurt het ten zeerste dat er binnen de Raad geen overeenstemming bestaat over de opname in het nieuwe MJK van de thematische werkterreinen politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken.

Opname van dit gebied in het MJK sluit niet alleen aan op de behoefte in het veld maar geeft het Bureau ook de mogelijkheid om op eigen initiatief uitgebreide analyse te verrichten op gebieden die duidelijk relevant zijn voor de grondrechten.

Ook zou hiermee het signaal worden afgegeven dat de EU begaan is met de grondrechtelijke aspecten van politiële en justitiële samenwerking, ook in strafzaken, als iets dat de burgers en mensenrechtenorganisaties verlangen en verwachten, zoals uit een door het Bureau gehouden rondvraag onder betrokken partijen is gebleken.

Bij ontbreken van een nieuw MJK tegen begin 2018 zal het Bureau alleen op specifiek verzoek van een instelling aan de slag kunnen, en niet op eigen initiatief.

De rapporteur is van mening dat een van de basisaspecten van het werk van het Bureau erin bestaat adviezen te verstrekken ten aanzien van de grondrechten op het gebied van het Unierecht, en dat de activiteiten van het Bureau daarom geen onderbreking verdragen.

Daarom wil de rapporteur het Parlement aanbevelen zijn goedkeuring te geven als zowel de Commissie als de Raad toezeggen een wijziging van de oprichtingsverordening van het FRA in zorgvuldige overweging te zullen nemen, en wel op de volgende punten:

1.  in plaats van te verwijzen naar "Europese Gemeenschap" in Verordening (EG) nr. 168/2007 houdende oprichting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) ("de oprichtingsverordening") te verwijzen naar de "Europese Unie" (in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon),

2.  de werkingssfeer uit te breiden tot ook aangelegenheden van de voormalige 'derde pijler' ("politiële samenwerking").

3.  verbetering van de procedures voor het bestuur en de werking van het Bureau.

De Raad en de Commissie is gevraagd een verklaring hieromtrent aan het besluit van de Raad te hechten.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Meerjarig kader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor de periode 2018-2022

Document- en procedurenummers

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

20.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Datum goedkeuring

25.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Datum indiening

2.5.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid