Procedura : 2016/0204(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0177/2017

Teksty złożone :

A8-0177/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0238

ZALECENIE     ***
PDF 690kWORD 60k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14423/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0528/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0177/2017),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Dnia 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Celem agencji jest dostarczanie odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Unii oraz jej państw członkowskich pomocy i wiedzy specjalistycznej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa unijnego w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych przez te instytucje i organy przy podejmowaniu przez nie środków lub określaniu kierunków działań w dziedzinach należących do ich kompetencji. Zadania powierzone agencji obejmują gromadzenie i analizowanie informacji oraz danych, doradztwo w formie sporządzania sprawozdań i opinii oraz współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i zwiększenie świadomości w zakresie praw podstawowych.

Wieloletnie ramy prac

Dziedziny tematyczne działalności agencji określa się w wieloletnich ramach prac obowiązujących przez okres pięcioletni. Agencja wykonuje swoje zadania w dziedzinach tematycznych określonych w tych ramach. Po wydaniu opinii przez Komisję programy prac agencji są przyjmowane corocznie przez jej zarząd w obrębie tematycznych dziedzin określonych w wieloletnich ramach prac. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji wystosowany na mocy art. 4 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia, prace agencji mogą wykraczać poza wspomniane dziedziny pod warunkiem, że pozwalają na to jej zasoby ludzkie i finansowe.

Obecne wieloletnie ramy prac (na lata 2013–2017) wygasają z końcem 2017 r.

W dniu 5 lipca 2016 r. Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022.

Dnia 19 grudnia 2016 r. Rada postanowiła zwrócić się do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o udzielenie zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady.

Dziedziny tematyczne

Na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Komisja zasięga opinii zarządu FRA, proponując nowe wieloletnie ramy prac.

Zalecenia zarządu dotyczące zmiany obowiązujących wieloletnich ram pracy opierają się na instytucjonalnym doświadczeniu, które agencja zdobyła od momentu powstania w 2007 r., w tym na informacjach pochodzących z wniosków i ocen otrzymanych od zainteresowanych podmiotów, na zrealizowanych projektach FRA oraz na osiągniętych wynikach i skutkach. Ukierunkowane konsultacje internetowe z zainteresowanymi stronami zostały przeprowadzone we wrześniu 2015 r.

Dziedziny tematyczne wskazane przez zarząd odpowiadają dziedzinom tematycznym zaproponowanym przez Komisję w wieloletnich ramach prac na lata 2018–2022:

•  dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz ofiary przestępstw;

•  równość i niedyskryminacja;

•  społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych;

•  współpraca sądowa i policyjna;

•  migracja, granice, azyl i integracja uchodźców i migrantów;

•  rasizm, ksenofobia i podobne formy nietolerancji;

•  prawa dziecka;

•  integracja Romów i włączenie społeczne.

W swoim projekcie decyzji Rada zaproponowała następujące dziedziny tematyczne:

•  ofiary przestępstw i dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

•  równość a dyskryminacja, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub przynależność państwową;

•  społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych;

•  współpraca wymiarów sprawiedliwości, z wyjątkiem spraw karnych;

•  migracja, granice, azyl i integracja uchodźców i migrantów;

•  rasizm, ksenofobia i podobne formy nietolerancji;

•  prawa dziecka;

•  integracja i włączenie społeczne Romów.

Sprawozdawca uważa za niezwykle ważne, by w dziedzinie tematycznej dotyczącej integracji i włączenia społecznego Romów agencja skoncentrowała się na antycygańskości (rasizm wobec Romów będący źródłową przyczyną dyskryminacji i marginalizacji).

Sprawozdawca głęboko ubolewa nad brakiem porozumienia w Radzie w kwestii uwzględnienia w nowych wieloletnich ramach prac dziedzin tematycznych dotyczących współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Uwzględnienie obszaru współpracy policyjnej i sądowej w wieloletnich ramach prac stanowiłoby nie tylko odzwierciedlenie potrzeb lokalnych, ale również umożliwiłoby agencji dostarczenie z własnej inicjatywy kompleksowej analizy w dziedzinach mających oczywiste znaczenie dla praw podstawowych.

Byłoby to również sygnałem, że UE dba o aspekty praw podstawowych we współpracy policyjnej i sądowej, w tym w sprawach karnych, czego obywatele i społeczność obrońców praw człowieka pragną i oczekują, jak wynika z konsultacji przeprowadzonych przez agencję z zainteresowanymi podmiotami.

Jeżeli do początku 2018 r. nie zostaną przyjęte nowe wieloletnie ramy pracy, działalność agencji mogłaby opierać się wyłącznie na konkretnych wnioskach instytucji i nie mogłaby być podejmowana z własnej inicjatywy agencji.

Sprawozdawca uważa, że jednym z podstawowych aspektów prac agencji jest doradztwo w zakresie poszanowania praw podstawowych w dziedzinie prawa Unii, co wymaga nieprzerwanej działalności agencji.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Parlament wyraził zgodę, jeżeli zarówno Komisja, jak i Rada zobowiążą się do dogłębnego rozważenia wprowadzenia zmian do rozporządzenia ustanawiającego FRA, w celu:

1.  zastąpienia odniesienia do „Wspólnoty Europejskiej” w rozporządzeniu Rady (WE) nr 168/2007 ustanawiającym Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej („rozporządzenie ustanawiające FRA”) odniesieniem do „Unii Europejskiej” (zgodnie z Traktatem z Lizbony);

2.  rozszerzenia zakresu kompetencji FRA w celu objęcia nim również kwestii należących do dawnego trzeciego filaru (współpraca policji);

3.  usprawnienia procedur zarządzania i działalności agencji.

Rada i Komisja zostały proszone o załączenie oświadczenia w tej sprawie do decyzji Rady.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

Odsyłacze

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

20.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Data złożenia

2.5.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności