RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022

3.5.2017 - (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Angelika Mlinar

Procedură : 2016/0204(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0177/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0528/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0177/2017),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 168/2007 de instituire a Agenției pentru Drepturi fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Obiectivul agenției este acela de a furniza instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor relevante ale Comunității și ale statelor membre asistență și expertiză privitoare la drepturile fundamentale în aplicarea dreptului Uniunii, pentru a le susține atunci când iau măsuri sau formulează acțiuni în cadrul domeniilor proprii de competență, pentru a respecta pe deplin drepturile fundamentale. Sarcinile atribuite agenției vizează colectarea și analizarea informațiilor și a datelor; furnizarea de consultanță, prin rapoarte și avize; precum și cooperarea cu societatea civilă și sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile fundamentale.

Cadrul multianual

Domeniile de activitate ale agenției sunt stabilite printr-un cadru multianual pe cinci ani (CM). Agenția își îndeplinește sarcinile în cadrul domeniilor tematice stabilite în CM respectiv. Programele de lucru ale agenției sunt adoptate în fiecare an de Consiliul de administrație în domeniile tematice stabilite de CM și după emiterea unui aviz al Comisiei. În urma solicitărilor Parlamentului European, ale Consiliului sau ale Comisiei, în temeiul articolului 4 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulament, agenția poate activa în afara limitelor acestor domenii tematice, cu condiția ca resursele sale financiare și umane să îi permită acest lucru.

Actualul CM (2013-2017) expiră la sfârșitul anului 2017.

La 5 iulie 2016, Comisia a prezentat Consiliului o propunere de decizie a Consiliului de instituire a unui CM pentru Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022.

Consiliul a decis la 19 decembrie 2016 să solicite Parlamentului European să își dea acordul pentru proiectul de decizie a Consiliului.

Domenii tematice

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din regulamentul de instituire, Comisia consultă Consiliul de administrație (CA) al FRA în momentul propunerii unui nou CM.

Recomandările CA privind revizuirea actualului CM s-au întemeiat pe experiența instituțională a agenției, de la înființarea sa în 2007, inclusiv pe dovezile rezultate din solicitările și evaluările primite de la factorii interesați, executarea proiectelor FRA, precum și rezultatele și impacturile realizate. În septembrie 2015, a avut loc o consultare online specifică a părților interesate.

Domeniile tematice identificate de CA corespund domeniilor tematice propuse de Comisie pentru CM pentru perioada 2018-2022.

accesul la justiție și victimele infracțiunilor;

egalitatea de gen și nediscriminarea;

societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;

cooperarea judiciară și polițienească;

migrația, frontierele, azilul și integrarea refugiaților și a migranților;

rasismul, xenofobia și intoleranța asociată acestora;

drepturile copilului;

integrarea romilor și incluziunea socială.

Consiliul a propus în proiectul său de decizie următoarele domenii tematice:

victimele infracționalității și accesul la justiție;

egalitatea și discriminarea din orice motiv, cum ar fi sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, trăsăturile genetice, limba, religia sau credința, opinia politică sau de alt tip, apartenența la o minoritate națională, proprietatea, nașterea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală sau naționalitatea;

societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția datelor personale;

cooperarea judiciară, exceptând în materie penală;

migrația, frontierele, azilul și integrarea refugiaților și a migranților;

rasismul, xenofobia și intoleranța asociată acestora;

drepturile copilului;

integrarea romilor și incluziunea socială.

Raportoarea consideră că este foarte important ca, în cadrul domeniului tematic al integrării și incluziunii sociale a romilor, agenția să se concentreze pe atitudinile discriminatorii față de romi (rasismul orientat împotriva romilor și cauza fundamentală a discriminării și marginalizării).

Raportoarea regretă profund lipsa unui acord în Consiliu cu privire la includerea domeniilor tematice ale cooperării polițienești și cooperării judiciare în materie penală în noul CM.

Includerea domeniului cooperării polițienești și judiciare în CM nu numai că ar reflecta nevoile de pe teren, ci ar permite agenției, de asemenea, să furnizeze o analiză cuprinzătoare, din proprie inițiativă, în domenii care sunt de o relevanță evidentă pentru drepturile fundamentale.

Acest fapt ar trimite, de asemenea, un semnal că UE este preocupată de aspectele legate de drepturile fundamentale din cooperarea polițienească și judiciară, inclusiv în materie penală, lucru care este dorit și așteptat de cetățeni și de comunitatea drepturilor omului, astfel cum se arată în consultarea părților interesate, efectuată de agenție.

În absența unui nou CM la începutul anului 2018, agenția nu ar putea activa decât dacă ar exista o cerere specifică din partea unei instituții și nu din proprie inițiativă.

Raportoarea consideră că unul dintre aspectele fundamentale ale activității agenției este de a furniza consiliere cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în domeniul dreptului Uniunii, iar aceasta implică ca activitățile agenției să nu sufere întrerupere.

Prin urmare, raportoarea va recomanda ca Parlamentul să-și dea aprobarea dacă ambele instituții, Comisia și Consiliul, își declară angajamentul de a analiza cu atenție posibilitatea modificării regulamentului de instituire a FRA, pentru:

1.  a înlocui trimiterea la „Comunitatea Europeană” din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („regulamentul de instituire a FRA”) cu o trimitere la „Uniunea Europeană” (în conformitate cu Tratatul de la Lisabona),

2.  a extinde sfera de competență a FRA pentru a include și aspecte din fostul „cel de-al treilea pilon” („cooperarea polițienească”).

3.  a îmbunătăți procedurile de guvernanță și funcționarea agenției.

Consiliul și Comisia au fost invitate să anexeze o declarație în acest sens la decizia Consiliului.

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Titlu

Cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022

Referințe

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Data consultării / Cererea de consultare

20.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Raportori

Data numirii

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Examinare în comisie

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Data depunerii

2.5.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri