Postup : 2016/0204(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0177/2017

Predkladané texty :

A8-0177/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0238

ODPORÚČANIE     ***
PDF 627kWORD 60k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Angelika Mlinar

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14423/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0528/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0177/2017),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rada prijala 15. februára 2007 nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA). Cieľom agentúry je poskytovať pomoc a odborné poradenstvo v oblasti základných práv príslušným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a jej členských štátov pri vykonávaní práva Únie, aby im pomohla plne dodržiavať základné práva pri prijímaní opatrení alebo rozhodovaní o postupe v ich príslušných oblastiach právomoci. Úlohy, ktorými bola agentúra poverená, sa vzťahujú na zhromažďovanie a analýzu informácií a údajov, poskytovanie poradenstva prostredníctvom správ a stanovísk a spoluprácu s občianskou spoločnosťou a zvyšovanie povedomia o základných právach.

Viacročný rámec

Tematické oblasti činnosti agentúry sa vymedzujú vo viacročnom rámci na obdobie piatich rokov. Agentúra plní svoje úlohy v rozsahu tematických oblastí stanovených v tomto viacročnom rámci. Pracovné programy agentúry prijíma každoročne jej správna rada v tematických oblastiach určených vo viacročnom rámci a po tom, čo Komisia vydá stanovisko. Na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie predloženú podľa článku 4 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia môže agentúra vykonávať činnosť aj nad rámec týchto tematických oblastí, ak to umožňujú jej finančné a ľudské zdroje.

Platnosť súčasného viacročného rámca (2013 – 2017) sa končí na konci roka 2017.

Komisia predložila 5. júla 2016 Rade návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022.

Rada 19. decembra 2016 rozhodla, že požiada Európsky parlament o udelenie súhlasu s návrhom rozhodnutia Rady.

Tematické oblasti

Podľa článku 5 ods. 1 nariadenia o zriadení FRA sa Komisia pri príprave návrhu nového viacročného rámca radí so správnou radou agentúry.

Správna rada vo svojom odporúčaní zrevidovať súčasný viacročný rámec vychádzala z inštitucionálnych skúseností agentúry, ktoré nadobudla od svojho vzniku v roku 2007, vrátane údajov získaných na základe žiadostí a hodnotení zainteresovaných strán, realizácie projektov FRA a dosiahnutých výsledkov a dôsledkov. V septembri 2015 sa uskutočnili cielené online konzultácie so zainteresovanými stranami.

Tematické oblasti, ktoré určila správna rada, sa zhodujú s tematickými oblasťami, ktoré Komisia navrhla vo viacročnom rámci na roky 2018 – 2022:

•  prístup k spravodlivosti a obete trestných činov;

•  rovnosť a nediskriminácia;

•  informačná spoločnosť, a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov;

•  justičná a policajná spolupráca;

•  migrácia, hranice, azyl a integrácia utečencov a migrantov;

•  rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti;

•  práva dieťaťa;

•  integrácia Rómov a sociálne začlenenie.

Rada vo svojom návrhu rozhodnutia uviedla tieto tematické oblasti:

•  obete trestného činu a prístup k spravodlivosti,

•  rovnosť a diskriminácia založená na pohlaví, rase, farbe pleti, etnickom alebo sociálnom pôvode, genetických vlastnostiach, jazyku, náboženstve alebo viere, politickom alebo inom zmýšľaní, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodení, zdravotnom postihnutí, veku, sexuálnej orientácii alebo z dôvodu štátnej príslušnosti;

•  informačná spoločnosť, a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov;

•  justičná spolupráca okrem spolupráce v trestnoprávnych veciach;

•  migrácia, hranice, azyl a integrácia utečencov a migrantov;

•  rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti;

•  práva dieťaťa;

•  integrácia Rómov a sociálne začlenenie.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je veľmi dôležité, aby sa v rámci tematickej oblasti týkajúcej sa integrácie a sociálneho začlenenia Rómov kládol dôraz na protirómsku náladu (rasizmus namierený proti Rómom a základnú príčinu diskriminácie a marginalizácie).

Spravodajkyňa vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v Rade nebola dosiahnutá dohoda, pokiaľ ide zahrnutie tematickej oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach do nového viacročného rámca.

Zahrnutie oblasti policajnej a justičnej spolupráce do viacročného rámca by nielen odrážalo potreby v praxi, ale takisto by agentúre umožnilo komplexne analyzovať svoju vlastnú iniciatívu v oblastiach, ktoré majú pre základné práva zrejmé opodstatnenie.

EÚ by tiež touto cestou vyslala signál, že jej záleží na aspektoch policajnej a justičnej spolupráce súvisiacich so základnými právami vrátane trestných vecí. Z výsledkov konzultácie agentúry so zainteresovanými stranami vyplynulo, že si to prajú a očakávajú tak občania, ako aj komunita obhajcov ľudských práv.

Ak by do začiatku roka 2018 nebol k dispozícii nový viacročný rámec, agentúra by mohla pracovať len na osobitnú žiadosť jednej z inštitúcií, nie však na vlastný podnet.

Spravodajkyňa sa domnieva, že jedným zo základných aspektov práce agentúry je poskytovať poradenstvo týkajúce sa dodržiavania základných práv v oblasti práva Únie a že na tento účel je potrebná neprerušená činnosť agentúry.

Spravodajkyňa preto odporučí Parlamentu, aby udelil súhlas, ak sa Komisia aj Rada zaviažu, že dôsledne zvážia zmenu nariadenia o zriadení FRA s cieľom:

1.  nahradiť pojem Európske spoločenstvo v nariadení (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (nariadenie o zriadení FRA), pojmom Európska únia (v súlade s Lisabonskou zmluvou);

2.  rozšíriť rozsah právomocí FRA aj o otázky bývalého tretieho piliera (policajná spolupráca);

3.  zlepšiť postupy správy a fungovania agentúry.

Rada a Komisia boli požiadané, aby k vyhláseniu k tejto otázke pripojili rozhodnutie Rady.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Názov

Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

Referenčné čísla

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

20.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

47

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Dátum predloženia

2.5.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia