Postopek : 2016/0204(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0177/2017

Predložena besedila :

A8-0177/2017

Razprave :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0238

PRIPOROČILO     ***
PDF 676kWORD 55k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Angelika Mlinar

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14423/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0528/2016),

–  ob upoštevanju členov 99(1) in (4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0177/2017),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Zagotavljala naj bi pomoč in strokovno znanje s področja temeljnih pravic ustreznim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije ter njenim državam članicam pri izvajanju prava Unije in jih tako podpirala pri sprejemanju ukrepov ali oblikovanju dejavnosti v okviru njihovih pristojnosti, da bi popolnoma spoštovale temeljne pravice. Agenciji zaupane naloge med drugim zajemajo zbiranje in analizo informacij ter podatkov, svetovanje s poročili in mnenji ter s sodelovanje s civilno družbo in ozaveščanje o temeljnih pravicah.

Večletni okvir

Tematska področja delovanja agencije so opredeljena v njenem (petletnem) večletnem okviru in svoje naloge opravlja na tematskih področjih, določenih v njem. Delovne programe agencije vsako leto sprejme upravni odbor v sklopu teh tematskih področij in po prejetem mnenju Komisije. Kadar agencija deluje na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s členom 4(1)(c) in (d) ustanovne uredbe, lahko deluje tudi zunaj svojih tematskih področij, če to omogočajo njeni finančni in človeški viri.

Sedanji večletni okvir (2013–2017) se izteče konec leta 2017.

Komisija je 5. julija 2016 Svetu poslala predlog sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022.

Svet je 19. decembra 2016 sklenil zaprositi Evropski parlament, naj odobri osnutek sklepa Sveta.

Tematska področja

V skladu s členom 5(1) uredbe o ustanovitvi agencije se Komisija pri pripravi novega večletnega finančnega okvira posvetuje z njenim upravnim odborom.

Priporočila upravnega odbora o reviziji sedanjega večletnega finančnega okvira so se opirala na izkušnje agencije od ustanovitve leta 2007, vključno z dokazi, zbranih iz zahtev in ocen deležnikov, iz izvajanja projektov agencije ter doseženih rezultatov in učinkov. Septembra 2015 je bilo izvedeno namensko spletno posvetovanje z deležniki.

Tematska področja, ki jih je opredelil upravni odbor, ustrezajo tematskim področjem, ki jih je Komisija predlagala za večletni okvir za obdobje 2018–2022:

•  dostop do sodnega varstva in žrtve kaznivih dejanj,

•  enakost in nediskriminacija,

•  informacijska družba, zlasti spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov,

•  pravosodno in policijsko sodelovanje,

•  migracije, meje, azil in vključevanje beguncev in migrantov,

•  rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost,

•  otrokove pravice,

•  vključevanje in socialna vključenost Romov.

Svet v svojem osnutku sklepa predlaga naslednja tematska področja:

•  žrtev kaznivih dejanj in dostop do sodnega varstva,

•  enakost in diskriminacija na katerikoli podlagi, kot je spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, genetska značilnost, jezik, vera ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost, ali na podlagi državljanstva,

•  informacijska družba ter zlasti spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov,

•  pravosodno sodelovanje, razen v kazenskih zadevah,

•  migracije, meje, azil in vključevanje beguncev in migrantov,

•  rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost,

•  otrokove pravice,

•  vključevanje in socialna vključenost Romov.

Po poročevalkinem mnenju je zelo pomembno, da bo agencija pri tematskem področju vključevanja in socialne vključenosti Romov namenila pozornost sovraštvu do Romov (rasizem, uperjen zoper Rome, je eden glavnih vzrokov za njihovo diskriminacijo in marginalizacijo).

Poročevalka zelo obžaluje, da se Svet ni uspel dogovoriti o tem, da bi v novi večletni okvir vključili novo tematsko področje policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

Vključitev tega področja v večletni okvir ne bi odražala le potreb na terenu, pač pa bi agenciji omogočila tudi na lastno pobudo pridobiti izčrpno analizo na področjih, ki so nedvomno pomembna za temeljne pravice.

S tem bi dali jasno vedeti, da je EU mar za ta vidik policijskega in pravosodnega sodelovanja, tudi v kazenskih zadevah, kajti to pričakujejo državljani in skupnost zagovornikov človekovih pravic, kot se je izkazalo med posvetovanjem agencije z deležniki.

Če v začetku leta 2018 še ne bo novega večletnega okvira, bo lahko agencija delala le na izrecno zahtevo institucij, na lastno pobudo pa ne.

Poročevalka tudi meni, da je eden od osrednjih vidikov delovanja agencije svetovanje na področju temeljnih pravic v okviru prava Unije, zaradi česar se njene dejavnosti ne smejo prekiniti.

Zato priporoča, naj Parlament odobri osnutek sklepa, če se bosta Komisija in Svet zares zavzela in skrbno razmislila o spremembi uredbe o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice ter pri tem:

1.  nadomestila sklicevanje na Evropsko skupnost v Uredbi (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice s sklicevanjem na Evropsko unijo (v skladu z Lizbonsko pogodbo),

2.  razširila področje uporabe, da se med pristojnosti agencije vključijo tudi zadeve iz nekdanjega tretjega stebra (policijsko sodelovanje),

3.  izboljšala postopke za upravljanje in delovanje agencije.

Svet in Komisija sta pozvana, naj sklepu Sveta priložita izjavo v zvezi s tem.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni okvir za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022

Referenčni dokumenti

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Datum posvetovanja/Zahteva za odobritev

20.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Poročevalka

Datum imenovanja

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Datum predložitve

2.5.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov