Förfarande : 2016/0204(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2017

Ingivna texter :

A8-0177/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0238

REKOMMENDATION     ***
PDF 385kWORD 56k
3.5.2017
PE 601.223v02-00 A8-0177/2017

om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Angelika Mlinar

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14423/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0528/2016),

–  med beaktande av artiklarna 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0177/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


KORTFATTAD MOTIVERING

Den 15 februari 2007 antog rådet förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Byråns mål är att ge unionens och dess medlemsstaters berörda institutioner, organ, kontor och byråer stöd och sakkunskap i fråga om grundläggande rättigheter i samband med genomförandet av unionsrätten, i syfte att när de vidtar åtgärder eller utformar handlingsplaner inom sina respektive behörighetsområden hjälpa dem att till fullo respektera de grundläggande rättigheterna. De uppgifter som anförtrotts byrån rör insamling och analys av information och data, rådgivning i form av rapporter och yttranden samarbete med det civila samhället samt informationsverksamhet om de grundläggande rättigheterna.

Flerårigt ramprogram

Temaområdena för byråns verksamhet fastställs i ett flerårigt ramprogram på fem år. Byrån genomför sina uppgifter inom de temaområden som fastställs i ramprogrammet. Byråns arbetsprogram antas varje år av dess styrelse inom de temaområden som fastställts i ramprogrammet, efter det att kommissionen har avgett ett yttrande. Efter önskemål från Europaparlamentet, rådet eller kommissionen enligt artikel 4.1 c och d i förordningen kan byrån behandla frågor utanför dessa temaområden, under förutsättning att byråns ekonomiska och mänskliga resurser tillåter det.

Det nuvarande ramprogrammet (2013–2017) löper ut i slutet av 2017.

Den 5 juli 2016 lade kommissionen inför rådet fram ett förslag till rådsbeslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022.

Rådet beslutade den 19 december 2016 att begära att Europaparlamentet ska godkänna utkastet till rådets beslut.

Temaområden

Enligt artikel 5.1 i inrättandeförordningen ska kommissionen samråda med FRA:s styrelse när den föreslår ett nytt ramprogram.

Styrelsen rekommendationer för en översyn av det pågående ramprogrammet grundade sig på byråns institutionella erfarenheter sedan starten 2007, inbegripet underlag från framställningar och bedömningar som mottagits från berörda parter, genomförandet av FRA-projekt samt uppnådda resultat och effekter. Ett riktat onlinesamråd med de berörda parterna genomfördes i september 2015.

De temaområden som fastställts av styrelsen motsvarar de temaområden som kommissionen föreslog för ramprogrammet för åren 2018–2022.

•  Tillgång till rättslig prövning och brottsoffer.

•  Jämlikhet och icke-diskriminering.

•  Informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter.

•  Rättsligt och polisiärt samarbete.

•  Migration, gränser, asyl och integration av flyktingar och migranter.

•  Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans.

•  Barnets rättigheter.

•  Integration och social inkludering av romer.

I sitt utkast till beslut har rådet föreslagit följande temaområden:

•  Brottsoffer och tillgång till rättslig prövning.

•  Jämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller på grund av nationalitet.

•  Informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter.

•  Rättsligt samarbete, utom i brottmål.

•  Migration, gränser, asyl och integration av flyktingar och migranter.

•  Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans.

•  Barnets rättigheter.

•  Integration och social inkludering av romer.

Föredraganden anser att det är mycket viktigt att byrån inom temaområdet Integration och social inkludering av romer fokuserar på antiziganism (rasism mot romer) och de bakomliggande orsakerna till diskriminering och marginalisering.

Föredraganden beklagar djupt att rådet inte gått med på att inkludera temaområdena polisiärt samarbete och straffrättsligt samarbete i det nya ramprogrammet.

Att ta med polisiärt samarbete och straffrättsligt samarbete i ramprogrammet skulle inte bara avspegla de verkliga behoven, utan också göra det möjligt för byrån att på eget initiativ ge en övergripande analys på områden som är av uppenbar betydelse för de grundläggande rättigheterna.

Det skulle också sända en signal om att EU bryr sig om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i det polisiära och rättsliga samarbetet, även i straffrättsliga frågor, något som önskas och förväntas av både allmänheten och människorättsgrupper, såsom framgått under det samråd med berörda parter som genomförts av byrån.

Om ett nytt ramprogram inte finns på plats i början av 2018 kan byrån bara arbeta på specifik begäran från en institution och inte på eget initiativ.

Föredraganden anser att ett av de grundläggande inslagen i byråns arbete är rådgivning om respekten för de grundläggande rättigheterna på unionsrättens område, och detta kräver att byråns verksamhet fortsätter utan avbrott.

Därför kommer föredraganden att rekommendera att parlamentet godkänner förslaget om både kommissionen och rådet åtar sig att noggrant överväga att ändra inrättandeförordningen för FRA i syfte att

1.  ersätta hänvisningen till ”Europeiska gemenskapen” i förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (inrättandeförordningen för FRA) med en hänvisning till ”Europeiska unionen” (i linje med Lissabonfördraget),

2.  utöka räckvidden för byråns behörighet så att den också omfattar frågor inom f.d. ”tredje pelaren” (”polisiärt samarbete”),

3.  förbättra förfarandena för ledningen och driften av byrån.

Rådet och kommissionen har uppmanats att bifoga en förklaring i detta avseende till rådets beslut.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022

Referensnummer

14423/2016 – C8-0528/2016 – COM(2016)04422016/0204(APP)

Datum för remiss / begäran om godkännande

20.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

FEMM

16.1.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

30.1.2017

BUDG

31.8.2016

FEMM

1.9.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Angelika Mlinar

14.11.2016

 

 

 

Behandling i utskott

31.1.2017

12.4.2017

25.4.2017

 

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pál Csáky, Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Dariusz Rosati, Marco Valli, Julie Ward

Ingivande

2.5.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Stefano Maullu, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

4

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy