BETÆNKNING om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020

2.5.2017 - (2016/2273(INI))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Sabine Verheyen
Ordførere for udtalelse (*)
Angelika Mlinar, Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Pavel Svoboda, Retsudvalget
(*)  Procedure med associerede udvalg  forretningsordenens artikel 54

Procedure : 2016/2273(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0178/2017
Indgivne tekster :
A8-0178/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020

(2016/2273(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til G8-chartret om åbne data,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 – Intelligent, bæredygtig og innovativ offentlig forvaltning ved hjælp af ikt" (COM(2010)0743),

–  der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – e-forvaltning som spydspids[1],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen " EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 – Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling" (COM(2016)0179),

–  der henviser til Kommissionens rapport med analyse af e-forvaltningen ("eGovernment Benchmark Report") fra 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192) og til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0100),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det digitale indre marked"[2],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/2240 af 25. november 2015 om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 med titlen "Europæiske standarder til det 21. århundrede" (COM(2016)0358),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2011 om beskyttelse af kritisk informationsstruktur – "Resultater og næste skridt: vejen til global internetsikkerhed" (COM(2011)0163),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi" (COM(2014)0442),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2016 om "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi"[3],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen ”Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - På vej mod et europæisk gigabitsamfund” og til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0300),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af den europæiske kodeks for markedet for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (COM(2016)0590) og til dets bilag 1 til 11 - konsekvensvurdering (SWD(2016)0303), Resume af konsekvensanalysen (SWD(2016)0304) og Evaluering og resumé (SWD(2016)0305),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EF af 27. juni 2013 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 10. januar 2017 vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter (COM(2016)0824),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2017 med titlen "Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World" (Udveksling og beskyttelse af persondata i en globaliseret verden) (COM(2017)0007),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2017 med titlen "Building a European Data Economy" (Opbygning af en europæisk dataøkonomi) (COM(2017)0009),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 10. januar 2017 til forordning vedrørende respekten for privatliv samt beskyttelse af personoplysninger i elektronisk kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om privatliv og elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 10. januar 2017 beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (COM(2017)0008),

–  der henviser til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen "Et europæisk cloudinitiativ – Udvikling af en konkurrencedygtig data- og videnøkonomi i Europa" (COM(2016)0178),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2016 om "En ny dagsorden for færdigheder i Europa" (COM(2016)0381),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Retsudvalget (A8-0178/2017),

A.  der henviser til, at moderniseringsstrategierne for de offentlige forvaltninger skal tilpasses til et miljø i forandring, der muliggør omstillingen til digital forvaltning;

B.  der henviser til, at digitaliseringen af offentlige tjenester bør bidrage til at virkeliggøre det indre markeds fulde potentiale, fremme bedre udøvelse af medborgerskab, forbedre borgernes livskvalitet og den sociale og økonomiske udvikling i regionerne, øge borgernes forståelse for og engagement i offentlige tjenester og forbedre deres effektivitet og omkostningseffektivitet og styrke den politiske deltagelse ved at fremme borgernes dialog med offentlige myndigheder og øge gennemsigtigheden; der henviser til, at EU bør fremme udvekslingen af bedste praksis og teknologier mellem medlemsstaterne;

C.  der henviser til, at ikt-sektoren får til opgave at understøtte denne omstillingsproces ved at levere skræddersyede løsninger for offentlige forvaltninger;

D.  der henviser til, at omstillingen til digital forvaltning skal indledes på EU-plan, i medlemsstaterne og på regionalt og lokalt plan;

E.  der henviser til, at en digital offentlig forvaltnings fulde potentiale kun kan opnås, hvis borgere og virksomheder fuldt ud kan have tillid til de tjenesteydelser, der tilbydes;

F.  der henviser til, at EU's e-justiceportal er et væsentligt redskab for adgang til information og til domstolene og udgør et vigtigt skridt i retning af en modernisering af EU's offentlige administration;

G.  der henviser til, at bedre adgang til information og øget anvendelse af forbedrede digitale redskaber til selskabsretsrelaterede formaliteter i løbet af en virksomheds livscyklus bør øge retssikkerheden og nedbringe virksomhedernes omkostninger;

H.  der henviser til, at der gøres en indsats for at sammenkoble elektroniske selskabs- og insolvensregistre i hele Unionen, hvilket er vigtigt for gennemsigtigheden og retssikkerheden på det indre marked;

I.  der henviser til, at det endnu ikke er muligt med en fælles adgang til disse registre gennem e-justiceportalen på grund af forskelle i de tekniske standarder, som medlemsstaterne anvender; der henviser til, at der er behov for en større indsats for at stille tilgængelige, interoperable og brugervenlige e-forvaltningsredskaber til rådighed for offentligheden i EU; der henviser til, at en vis grad af datasikkerhed og beskyttelse i forbindelse med databehandling er en grundlæggende forudsætning for anvendelsen af e-justice i lyset af arten af data, der benyttes i retligt arbejde;

1.  Mener, at udviklingen af e-forvaltning er et centralt element i det digitale indre marked, og opfordrer Kommissionen til at fastlægge specifikke, målbare mål for handlingsplanen på grundlag af resultatindikatorer og til at overvåge og rapportere årligt til Parlamentet om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen heraf; understreger, at handlingsplanen for e-forvaltning 2011-2015 gav positive resultater på såvel EU-plan som i medlemsstaterne; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til også at vurdere forbrugernes behov for at øge brugen af e-tjenester;

Offentlige forvaltninger bliver digitale

2.  mener, at offentlige forvaltninger bør være åbne, gennemsigtige, effektive og inkluderende, idet de yder grænseløse, personlige, brugervenlige, tilgængelige og digitale end-to-end-tjenester til rådighed for alle virksomheder og borgere inden 2022, hvorved de nedbringer omkostninger, barrierer og administrative byrder for borgere og virksomheder, særlig SMV'er, og således høster alle fordele af den digitale revolution; mener imidlertid, at dette bør være foreneligt med en retfærdig omstrukturering i den offentlige forvaltning;

3.  støtter planen om at basere fremtidige initiativer på princippet om ”digital betjening som udgangspunkt” og understreger vigtigheden af at gennemføre ”kun en gang”-princippet, der vil gøre interaktion med offentlige forvaltninger lettere for borgere og virksomheder ved at undgå unødvendigt tidskrævende administrative procedurer og lette genanvendelsen af tidligere indgivne oplysninger til andre ansøgninger; fremhæver, at gennemførelsen af ”kun en gang”-princippet på EU-plan ifølge Kommissionens undersøgelser forventes at spare ca. 5 mia. EUR pr. år senest i 2017; opfordrer Kommissionen til at underrette Europa-Parlamentet om resultaterne af det storstilede "kun en gang"-pilotprojekt for virksomheder og til senest med udgangen af 2017 at iværksætte et storstilet "kun en gang"-pilotprojekt for borgere;

4.  glæder sig over Kommissionens intention om tidligst muligt at oprette en fælles digital portal, der vil give borgere og virksomheder en opkoblet sammenhængende pakke af onlinetjenester med tilknytning til det indre marked på såvel nationalt plan som EU-plan, herunder oplysninger om EU-regler og nationale regler, samt bistandstjenester, og med henblik på at gennemføre de vigtigste procedurer for borgere og virksomheder i grænseoverskridende situationer og hjælpe med at gennemføre ”kun en gang”-princippet" på EU-plan; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en hurtig og fuldstændig gennemførelse heraf og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre dens effektive funktion og interoperabilitet med henblik på at frigøre dens fulde potentiale og fordele; understreger, at de eksisterende bedste praksisser, der allerede anvendes i visse medlemsstater, bør fremmes; mener, at dette initiativ bør sikre, at alle medlemsstaterne stiller en fælles officiel portal for e-tjenester til rådighed, der giver adgang til alle deres onlinetjenester og de tilgængelige interoperable EU-tjenester; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre en hurtig og fuldstændig gennemførelse af "kvikskrankerne";

5.  opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere måder, hvorpå man kan fremme digitale løsninger af formaliteter i løbet af en virksomheds livscyklus, elektronisk arkivering af virksomheders dokumenter og indgivelse af grænseoverskridende og andre oplysninger til selskabsregistre; bemærker, at lovgivning på dette område kan være den eneste måde, hvorpå man kan skabe en passende lovramme for EU-dækkende digitale løsninger;

6.  mener, at arbejdet med den elektroniske sammenkobling af medlemsstaternes selskabs- og insolvensregistre bør intensiveres, og understreger denne sammenkoblings betydning for det indre marked; understreger, at enhver oplysning, der skal indgives, bør følge en fælles europæisk model eller ramme;

7.  understreger betydningen af, at de digitale offentlige tjenester er inklusive, tilgængelige og baseret på en generel tilgang, en væsentlig faktor, der understøtter udformningen og gennemførelsen af politikker til fremme af konkurrenceevne, vækst og jobs, og opfordrer derfor medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre og anvende det nye direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobile applikationer, der vil gavne personer med handicap og ældre personer;

8.  understreger vigtigheden af "åbne data”, hvorved visse oplysninger fra den offentlige sektor er frit tilgængelige til brug og genbrug inden for og mellem offentlige forvaltninger; understreger behovet for foranstaltninger, der sikrer respekt for ophavsret og databeskyttelse; gentager, at åben og inklusiv fri datastrøm vil muliggøre fortsat udvikling og skabelse af nye innovative løsninger, hvilket vil øge effektiviteten såvel som gennemsigtigheden; understreger, at denne form for data og offentlige oplysninger derfor bør stilles til rådighed, hvis det er muligt, med henblik på at skabe nye muligheder for viden og bidrage til udviklingen og styrkelsen af et åbent samfund; minder om, at offentlige forvaltninger i videst muligt omfang bør stille oplysninger til rådighed, især når den mængde data, der genereres, er meget stor, således som det er tilfældet med programmet Inspire; mener, at der bør gøres flere bestræbelser på at gennemføre koordinerede datastrategier i både EU-institutionerne og medlemsstaterne, herunder øge og fremskynde offentlig tilgængeliggørelse af data, sikre bedre datakvalitet og let adgang til data og levere e-lovgivning i maskinlæsbare formater;

9.  fremhæver fordelene ved e-deltagelse og understreger, at medlemsstaterne bør gøre mere brug af e-konsultation, e-information og e-beslutningstagning; understreger, at for at undgå misbrug af systemerne må e-deltagelse, særlig med hensyn til e-beslutningstagning, være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed;

10.  glæder sig over de initiativer, som alle EU-institutionerne har taget for at styrke e-deltagelsesmekanismerne på EU-plan og i medlemsstaterne, og anmoder Kommissionen om yderligere at udvikle og fremme digitale redskaber såsom de elektroniske afstemningssystemer og e-andragender, der har til formål at styrke og fremme borgernes og virksomhedernes deltagelse i den politiske beslutningsproces i EU;

11.  bemærker, at brugen af bærbart udstyr er vokset betydeligt gennem de seneste fem år, mens kun en tredjedel af de offentlige websites er brugervenlig for bærbart udstyr; opfordrer derfor medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for at udvikle løsninger for bærbart udstyr for e-forvaltningstjenester og til at sikre deres brugervenlighed og tilgængelighed for alle; understreger, at offentlige forvaltningers websteder og redskaber skal holdes ajour med den moderne teknologi og kravene til cybersikkerhed, der hele tiden udvikler sig, med henblik på at fremtidssikre tilgængeligheden af e-forvaltningstjenester;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme og anvende e-udbud, når de køber forsyninger og tjenesteydelser eller i forbindelse med udbud af offentlige arbejder, idet de derved gør offentlige udgifter mere gennemsigtige og effektive, hvilket fører til lavere omkostninger og mindre bureaukrati; opfordrer medlemsstaterne til at øge anvendelsen af registre over kontrakter og interoperable e-signaturer i deres offentlige sektorer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage det nødvendige for at sikre, at udbudsprocedurer er gennemsigtige, og at oplysningerne er tilgængelige i realtid for alle deltagere heri; opfordrer med henblik herpå Kommissionen til at lette udvekslingen af bedste praksis i forbindelse med anvendelsen af innovationskriterier i offentlige udbud, særlig for at sikre, at udbud ikke foregriber løsninger, men snarere giver tilbudsgivere mulighed for at foreslå innovative åbne løsninger; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sit arbejde inden for e-faktureringsstandarder, elektronisk afgivelse af tilbud og e-meddelelse og til at tilskynde til anvendelsen af elektronisk identifikation i offentlige forvaltningers interne systemer for at forbedre ansvarligheden og sporbarheden i forbindelse med alle operationer i sådanne systemer;

13.  understreger betydningen af, at der udvikles sikre, pålidelige og interoperable grænseoverskridende offentlige tjenester, så man undgår en yderligere opsplitning og støtter mobiliteten; understreger, at interoperabilitet og standardisering er nogle af de centrale elementer i gennemførelsen af e-forvaltningsstrukturer, og glæder sig derfor over Kommissionens meddelelse med titlen ”Europæiske standarder til det 21. århundrede” og også i denne forbindelse revisionen af den europæiske interoperabilitetsramme; understreger, at anvendelsen af åbne standarder er grundlæggende for at give EU-borgerne mulighed for at deltage i forvaltningsplatforme, og understreger, at standarder skal tjene samfundets interesse som helhed ved at være inklusive, retfærdige og fremtidssikre og udvikles på en åben og gennemsigtig måde; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme åbne standarder i forbindelse med udviklingen af offentlige digitale løsninger og at lægge større vægt på interoperabilitet og de potentielle fordele ved at bruge digital teknologi effektivt;

14.  beklager, at kun 28 % af de europæiske husholdninger i landdistrikterne havde en hurtig fastnetforbindelse i 2015, og at den gennemsnitlige 4G-dækning i EU, til trods for at den er 86 % i hele EU, kun er 36 % i landdistrikter, og henleder opmærksomheden på den tvingende nødvendighed af vedvarende støtte til udbredelse af bredbånd, især i landdistrikter, eftersom adgang til en hurtig bredbåndsforbindelse er uomgængelig nødvendig for at kunne bruge og drage fordel af e-forvaltningstjenester; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat i tilstrækkelig grad af finansiere udbredelsen af bredbånd, digitale tjenesteydelsesinfrastrukturer og grænseoverskridende interaktion mellem offentlige forvaltninger efter 2020 inden for rammerne af Connecting Europe-Faciliteten eller andre passende EU-programmer og derigennem sikre langsigtet bæredygtighed; opfordrer i denne forbindelse operatørerne til at investere mere i infrastruktur til at forbedre forbindelsen i landdistrikter og sikre, at landdistrikterne også drager fordel af højkapacitetsnet i form af 5 G, eftersom dette vil være et centralt element i opbygningen af vores digitale samfund;

15.  understreger, at fuld udrulning af sikre, tilstrækkelige, modstandsdygtige, pålidelige og højtydende infrastrukturer såsom ultrahurtige bredbånd og telekommunikationsnet er væsentlig for e-forvaltningstjenesters funktionsevne; opfordrer derfor til hurtig vedtagelse af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation for at nå de europæiske strategiske mål; anser det for afgørende, at offentlige myndigheder holdes opdateret med den teknologiske udvikling og har tilstrækkelig kapacitet til at indføre innovative teknologier, f.eks. big data og tingenes internet eller mobiltjenester som 5G, der kan opfylde brugernes behov;

16.  mener, at genbrug af Connecting Europe-facilitetens (CEF’s) tekniske moduler overalt inden for den offentlige og private sektor er af vital betydning for digitaltjenesteinfrastrukturens funktionsevne; understreger nødvendigheden af at sikre den langsigtede bæredygtighed hos CEF’s tekniske moduler og resultaterne fra storstilede pilotprojekter og ISA2-programmet efter 2020; fremhæver det potentiale, der ligger i Wifi4EU-initiativet med hensyn til at fremme adgang til højhastighedsnetværk for alle; opfordrer derfor Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udvikle en langsigtet forvaltningsstruktur med henblik på at nå målene for det digitale indre marked, hvis prioritet bør være at opfylde borgernes og virksomhedernes behov, og som bør fremme brug af fælles standarder overalt, hvor det er muligt;

17.  bemærker, at ibrugtagningen af innovative løsninger til dataintensive offentlige tjenester, f.eks. brug af cloudtjenester, stadigvæk er langsom og fragmenteret; minder om, at tjenester som Inspire genererer store mængder data, hvilket kræver større databehandlingskapacitet; hilser hvad det angår Kommissionens europæiske cloudinitiativ velkomment og mener, at brugergrundlaget for den europæiske åbne forskningscloud bør udvides til også at omfatte den offentlige sektor;

18.  opfordrer Kommissionen til at øge opmærksomheden på betydningen af e-justiceportalen og dens anvendelser og gøre den til en kvikskranke for relevant retsinformation og for adgang til domstolene i medlemsstaterne; bemærker dog, at ikke alle parter i procedurer har lige adgang og de nødvendige kompetencer til at anvende informations- og kommunikationsteknologi, hvilket kan betyde, at deres adgang til domstolene er begrænset; understreger, at der bør tages særlig hensyn til at give personer med handicap adgang til e-justiceportalen;

19.  glæder sig over indførelsen af e-CODEX, der giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgerne og domstolene i alle medlemsstaterne, som et stort skridt i retning af at lette adgangen til offentlige tjenester på tværs af grænserne;

20.  lykønsker Rådet og Kommissionen med deres arbejde for at indføre den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI), der er meget nyttig til juridisk forskning og retlig dialog, og glæder sig over oprettelsen af ECLI-søgemaskinen, der skal lette adgangen til retsinformation i hele Unionen;

21.  gentager nødvendigheden af at forbedre de digitale færdigheder hos forvaltningspersonalet såvel som hos alle borgere og virksomheder ved at udvikle og understøtte uddannelsesaktiviteter på nationalt, regionalt og lokalt plan for at minimere risikoen for digital udelukkelse og af at indføre specialiserede kurser i e-forvaltningstjenester for tjenestemænd og beslutningstagere; understreger, at digitale færdigheder er en absolut forudsætning for at deltage i e-forvaltning; tilskynder til udvikling af læseplaner for e-læring, som er anerkendt i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS); mener, at det er et centralt element i udviklingen af e-forvaltning, at der er en stadig vækst inden for udvikling af digitale færdigheder; understreger behovet for at håndtere og forebygge digitale kløfter mellem geografiske områder, mellem personer fra forskellige socioøkonomiske niveauer og mellem generationer; opfordrer medlemsstaterne til at følge forslagene i handlingsplanen for e-forvaltning for at give især unge mulighed for at kommunikere med administrative organer på en måde, der afspejler deres kommunikationsvaner på andre områder af deres tilværelse, og understreger yderligere, at undervisning i digitale færdigheder er særlig vigtig, når det gælder ældre personer, der ofte mangler færdigheder eller tillid, når de anvender e-tjenester; mener, at medlemsstaterne bør fremme livslang læring og lette kommunikationen og uddannelseskampagner, herunder oprettelsen af netværk for undervisning i mediekendskab, så EU-borgerne kan gøre fuld brug af de nye e-forvaltningsportaler og -tjenesters kapacitet;

22.  understreger behovet for en inklusiv dobbelt online- og offlinetilgang, eftersom dette er nødvendigt for at undgå udelukkelse, i betragtning af det nuværende omfang af digital analfabetisme og det faktum, at over 22 % af europæerne, især ældre, foretrækker ikke at bruge onlinetjenester, når de skal i kontakt med offentlige forvaltninger; understreger, at der er flere forskellige årsager til at afvise at anvende onlinetjenester, såsom manglende kendskab og færdigheder, manglende tillid og forkert opfattelse; mener, at det for at undgå digital udstødelse eller en udvidelse af den digitale kløft er nødvendigt at sikre adgang til og en god kvalitet af e-forvaltningstjenester for borgere, der lever i landdistrikter, bjergområder eller fjerntliggende egne;

23.  understreger, at digitalisering kan give omkostningsbesparelser for de offentlige myndigheder; forstår, at digitalisering og andre udfordringer, der stammer fra moderniseringspakker, ofte tackles i forbindelse med budgetstramninger, og at navnlig regionale og lokale myndigheder stadig står over for en kæmpestor arbejdsbyrde i de kommende år, hvilket derfor ikke blot kræver vedtagelse af digitale løsninger baseret på åbne standarder, hvorigennem vedligeholdelsesomkostningerne reduceres, og innovationen øges, men også fremme af offentlig-private partnerskaber; fremhæver, at der med tiden vil vise sig omkostningseffektivitet, fordi investering i digitalisering vil bidrage til at nedbringe administrative omkostninger i fremtiden; understreger, at behovet for en online- og offlinetilgang i mellemtiden stadig er uundgåeligt;

24.  påpeger, at der ved overvejelsen af digitalisering af individuelle administrative procedurer må tages hensyn til indsigelser på grundlag af væsentlig samfundsinteresse;

Grænseoverskridende e-forvaltning på alle forvaltningsniveauer

25.  understreger vigtigheden af at skabe en bæredygtig grænseoverskridende e-forvaltningsinfrastruktur med henblik på at forenkle adgangen til og udøvelsen af de fire grundlæggende friheder;

26.  understreger den grænseoverskridende e-forvaltnings betydning for borgerne i deres dagligdag og understreger fordelene ved yderligere at udvikle elektronisk udveksling af oplysninger om social sikring (EESSI) og den europæiske portal for jobmobilitet (EURES) samt de grænseoverskridende e-sundhedstjenester;

27.  glæder sig over Kommissionens forskellige initiativer til at udvikle grænseoverskridende digitale forskrifter, især med hensyn til interoperabilitet og standardisering; understreger dog, at ibrugtagningen af disse løsninger går alt for langsomt i betragtning af værdien og betydningen af sådanne tjenester for EU-borgerne; opfordrer Kommissionen til at sikre den rette ramme for at fremme tillid mellem medlemsstaterne og fremskynde udviklingen af grænseoverskridende digitaliserede forskrifter, fra databeskyttelse, sikkerhed i forbindelse med dataudveksling til anvendelsen af den nødvendige digitale infrastruktur og de nødvendige digitale tjenester;

28.  anmoder Kommissionen om yderligere at udvikle og fremme anvendelsen af den europæiske jobmobilitetsportal EURES gennem en tættere integration og et tættere samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlingskontorer og EURES-portalen for at lette og øge arbejdsgivernes og de jobsøgendes mobilitet i Den Europæiske Union;

29.  understreger, at e-sundhed i betydelig grad kan forbedre livskvaliteten for borgerne ved at sikre mere tilgængelig, omkostningseffektiv og effektiv sundhedspleje til patienter;

30.  mener, at det, for at grænseoverskridende e-forvaltningstjenester kan fungere fuldt ud, er nødvendigt at imødegå sprogbarrierer, og at offentlige forvaltninger, navnlig i grænseregioner, ikke alene stiller deres oplysninger og tjenester til rådighed på deres medlemsstats sprog, men også på andre relevante europæiske sprog;

31.  understreger vigtigheden af at udveksle eksempler på bedste praksis, eksempler og projekterfaring mellem alle forvaltningsniveauer, både inden for og mellem medlemsstater; anerkender, at EU-finansierede storstilede pilotprojekter som eSENSE, eCODEX og TOOP i væsentlig grad bidrager til at forbedre grænseoverskridende tjenester i Europa;

32.  mener, at en omfattende overvågning af e-forvaltningsresultater i medlemsstaterne bør sikre, at metoden til måling af resultater tager tilstrækkelig højde for særlige nationale forhold; fremhæver fordelene ved en pålidelig måling af resultaterne i medlemsstaterne for politiske beslutningstagere og den offentlige opinion;

33.  påpeger, at interoperabilitet, åbne standarder og åbne data ikke alene er vigtige i en grænseoverskridende sammenhæng, men at de også er nødvendige på nationale, regionale og lokale forvaltningsniveauer i de enkelte medlemsstater under samtidig hensyntagen til behovet for databeskyttelse i forbindelse med overførsel af oplysninger;

34.  opfordrer Kommissionen og de øvrige EU-institutioner til at gå forud med et eksempel på området for e-forvaltning og til at tilbyde en brugervenlig portal for borgere og virksomheder samt digitale end-to-end-tjenester, særlig i forbindelse med ansøgning om EU-finansiering og udbudsprocedurer, og opfordrer Kommissionen til ligeledes at intensivere sine bestræbelser på at oversætte sine websteder til EU's officielle sprog og fremhæve bedste praksis;

Databeskyttelse og datasikkerhed

35.  understreger, at borgernes tillid til beskyttelsen af personoplysninger er grundlæggende for at sikre en vellykket handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020, og understreger, at de offentlige forvaltninger skal behandle personoplysninger sikkert og i fuld overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse og EU-reglerne om beskyttelse af privatlivets fred, hvorved tilliden til digitale tjenester styrkes;

36.  fremhæver, at en plan for e-sundhed også bør overvejes i forbindelse med handlingsplanen for e-forvaltning, da den er en vigtig del heraf; mener, at indsamling og overførsel af data bør forbedres, og at grænseoverskridende dataoverførsel bør være muligt, hvis der er behov herfor i visse tilfælde, eftersom dette vil lette leveringen af sundhedstjenester for alle EU-borgere;

37.  påpeger, at databeskyttelseslovgivningen samtidig ikke bør opfattes som en hindring, men derimod som et afsæt for udvikling af innovative e-forvaltningsløsninger, og understreger derfor nødvendigheden af effektiv vejledning om anvendelsen af den generelle forordning om databeskyttelse samt for vedvarende udveksling med interesserede parter;

38.  bemærker, at kun 15 % af europæerne erklærer, at de har en følelse af at have fuld kontrol med brugen af deres personoplysninger; finder det vigtigt at undersøge princippet om dataejerskab yderligere og nærer tiltro til, at fremtidige foranstaltninger vil kunne bygge videre på Kommissionens meddelelse "Building a European data economy" og andre beslægtede forslag;

39.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre en hurtig og fuldstændig gennemførelse eIDAS-forordningen, eftersom elektroniske signaturer, elektronisk identifikation og autentificering er det underliggende fundament for grænseoverskridende digitale offentlige tjenester; understreger, at det er vigtigt at fremme borgeres, virksomheders og offentlige forvaltningers anvendelse af anmeldte eID-ordninger i henhold til eIDAS; understreger i denne forbindelse, at vedtagelsen af disse centrale katalysatorer bør prioriteres i såvel den private som den offentlige sektor i udviklingen af digitale tjenester; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at lette og fremme offentligt-privat samarbejde i anvendelsen på tværs af grænser og sektorer af digital identifikation og signatur; bifalder ligeledes ISA2-programmet, som omfatter alle de EU-politikker, der kræver interoperabilitet mellem systemerne fungerer på EU-plan og nationalt plan;

40.  fremhæver, at foranstaltninger til at beskytte offentlige forvaltninger mod cyberangreb og sætte dem i stand til at modstå sådanne angreb er yderst vigtige og skal udvikles; understreger, at det er nødvendigt med en EU-baseret tilgang i denne henseende, især fordi "kun en gang"-princippet, som er en del af handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020, afhænger af udvekslingen af borgernes data mellem europæiske administrative organer;

41.  understreger, at der skal tages hensyn til datasikkerheden allerede i fasen med udformning af applikationer, der skal være moderne og lette at håndtere, og af administrative processer, der skal være effektive ("indbygget sikkerhed"), for at sætte borgerne og virksomhederne i stand til fuldt ud at drage fordel af de moderne teknologier;

°

°  °

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens handlingsplan for e-forvaltning, som opstiller ambitiøse mål, der skal nås i de kommende år. I modsætning til handlingsplanen for 2011-2015 indgår de nuværende foranstaltninger i en bredere sammenhæng og udgør en del af Kommissionens strategi for et digitalt indre marked. Denne fremgangsmåde viser, at Kommissionen anerkender, at de digitale barrierer, der er en følge af fragmenteringen af det indre marked, ikke kun findes i den private men også i den offentlige sektor.

Alle sektorer står nemlig over for betydelige udfordringer som følge af omstillingen til et digitalt samfund. Ikke alene foregår denne omstilling med forrygende hast, men også de teknologiske redskaber, der er til rådighed, eller som er ved at være klar til at blive taget i brug, synes at tilbyde uanede muligheder. De offentlige forvaltninger skal være klar til aktivt at deltage i denne omstillingsproces og berede deres tjenester på fremtiden.

Offentlige forvaltninger bliver digitale

Den offentlige forvaltning skal sættes i stand til at gøre bedst mulig brug af det potentiale, som digitaliseringen rummer. Dette potentiale er knyttet til både den interne og den eksterne arbejdsgang i administrationen, eftersom de ansatte forventer at arbejde, og borgerne og virksomhederne forventer at deltage i et moderne digitalt miljø.

En digitaliseret forvaltning skal være åben, effektiv og inklusiv og stille grænseløse, skræddersyede og brugervenlige digitale end-to-end-tjenester til rådighed for virksomheder og borgere. Som en forudsætning skal offentlige tjenesteydelser leveres digitalt, hvor det er muligt (digital betjening som udgangspunkt). Samtidig bør borgere og virksomheder ikke pålægges krav om at give de samme oplysninger flere gange (princippet om "kun én gang"). Det at skulle give de samme oplysninger flere gange ville ikke alene pålægge alle parter yderligere byrder, men ville samtidig vise, at den offentlige forvaltning ikke gør god brug af de digitale løsningers potentiale og som følge heraf og unødvendigt gør de interne procedurer langt mere omstændelige.

Men fremtidige strategier drejer sig ikke kun om forelæggelse af oplysninger men også om tilgængelighed. Set ud fra et EU-perspektiv er der her først og fremmest tale om oplysninger, der har forbindelse med det indre marked, som Kommissionen ganske rigtigt påpeger. Skabelsen af en enkelt fælles digital portal bør helt klart lette adgangen til oplysninger for både borgere og virksomheder.

Men Unionen har allerede nået andre milepæle, hvad angår tilgængeligheden: Med det nye direktiv om tilgængeligheden af websteder og mobilapplikationer[1] har EU-lovgiverne styrket tilgængeligheden af offentlige tjenester online. Medlemsstaterne er nu underlagt en forpligtelse til at gøre websteder mere brugervenlige, ikke alene for personer med handicap, men i sidste instans for alle brugere.

Det bør i denne forbindelse bemærkes, at over 83 % af alle europæiske husstande har internetadgang, og tendensen til en stadig større udbredelse af mobiludstyr fortsætter. Samtidig er kun en tredjedel af de offentlige websteder mobilvenlige. Denne diagnose fører til den konklusion, at der er et betragteligt potentiale for at udvide løsninger med mobile e-forvaltningstjenester.

Brugere kan også drage fordel af åbne data. Både offentlige og private data kan anses for at være det 21. århundredes nye ressource. Det er vigtigt, at strategier med åbne data gør borgere og virksomheder i stand til at frit at gøre brug af oplysninger fra den offentlige sektor. Tilladelse af fri brug af sådanne data ville fremme innovative løsninger, øge effektiviteten samt gennemsigtigheden og endelig understøtte overgangen til et virkelig videnbaseret samfund. Nogle medlemsstater, såsom Estland med dets åbne dataportal (opendata.riik.ee), er mere avancerede end andre. Et andet eksempel er Tyskland, hvor regeringen for øjeblikket er i færd med at gennemføre et pilotprojekt under govdata.de. Medlemsstaterne anmodes om at udveksle relevante oplysninger, hvor det er muligt, for at gøre fremskridt på dette område.

Tilgængelighed er tillige forudsætningen for deltagelse i den offentlige opinionsdannelse. e-deltagelse giver borgerne mulighed for let og aktivt at engagere sig i politikskabelsen, og medlemsstaterne bør gøre mere brug af e-høring, e-information og e-beslutningstagning.

Kommissionen bebuder med rette yderligere støtte til medlemsstaterne til omstilling til fuldstændig anvendelse af eProcurement, herunder arbejde på e-faktureringsstandarder, elektronisk afgivelse af tilbud og e-meddelelse. Der er fastsat en ambitiøs tidsplan (2018: elektroniske bud, 2019: accept af e-fakturering), men dette kan opnås, hvis Kommissionen og medlemsstaterne arbejder tæt sammen i de kommende to år.

Både den offentlige og den private omstillingsproces finder sted i kontrast til en for høj grad af digital analfabetisme i Europa[2] og modstand i dele af befolkningen, herunder ældre, mod at bruge onlinetjenester, når de skal i kontakt med offentlige forvaltninger. Følgende gælder dog endnu mere for den offentlige sektor end for den private sektor: Ingen borgere må blive ladt tilbage. Ordføreren ser derfor et behov for en kombination af online- og offlineinitiativer, der tilbyder tjenester af høj kvalitet for borgere og virksomheder og undgår, at dele af samfundet udelukkes.

En vellykket omstilling til den digitale fremtid skal understøttes af standarder på højeste teknologiske niveau, der ikke alene giver en forudsigelig og stabil investeringsramme, men som baner vej for at forbedre kvaliteten, sikkerheden, gennemsigtigheden og interoperabiliteten af varer og tjenesteydelser. IMCO-Udvalget er i øjeblikket ved at udarbejde sin egen initiativbetænkning[3] som svar på Kommissionens meddelelse om ”Europæiske standarder til det 21. århundrede"[4]. Ligeså vigtige er andre initiativer, der er indledt, eller som vil blive indledt af Kommissionen, herunder Kommissionens plan om at revidere den europæiske interoperabilitetsramme.

Uden ordentlig konnektivitet risikerer e-forvaltningsløsninger at forblive ubemærket. Foruden andre foranstaltninger, såsom 5G-dækning m.m., er udbredelse af bredbånd afgørende for at skabe adgang til digitale offentlige tjenester, navnlig i landdistrikter. Uden tilstrækkelig offentlig finansiering fra Kommissionen og medlemsstaterne vil udbredelsen af bredbånd ikke kunne realiseres. Det er derfor af afgørende betydning, at investeringer understøttes af Connecting Europe-faciliteten eller andre passende EU-programmer.

Der er også brug for flere penge til effektiv uddannelse af administrativt personale, borgere og virksomheder. Samfinansiering fra Unionen og medlemsstaterne vil være nødvendig for at udvikle ambitiøse uddannelsesprogrammer, der har til formål at minimere risikoen for digital udelukkelse.

Til trods for al optimisme anerkender ordføreren, at digitaliseringen er forbundet med visse begrænsninger. For størstedelen af de offentlige tjenester er det sandt, at digitaliseringen har potentiale til at forbedre kvalitet og effektivitet. Men nogle tjenester skal stadig leveres af personale, der er uddannet til det og på arbejdspladsen. For eksempel kan moderne teknologier indebære fordele for offentligt tilsyn med økonomien, når der er tale om regulering af finansielle markeder. Der er dog grænser for, hvor meget gevinst, det giver med hensyn til effektivitet, når det gælder verificering af hygiejnestandarder på restauranter, hvor det stadig er uomgængeligt nødvendigt at foretage inspektioner på stedet.

Moderniseringsforanstaltninger skal følgelig ikke kun være drevet af løsninger inden for informationsteknologi eller forretningsmæssige overvejelser, men også af behovet for offentlige forvaltninger, der kan levere effektive, virkningsfulde og borgervenlige tjenester, som ydes af veluddannet personale, som fortsat skal være til rådighed ved skranker og kunne svare på borgernes spørgsmål.

Grænseoverskridende e-forvaltning på alle forvaltningsniveauer

Alle medlemsstater og Unionen såvel som alle forvaltningsniveauer er berørt af digitaliseringen. Det er Unionens administration, der bør lede omstillingsprocessen ved at foregå som eksempel. For at give et eksempel: Mange borgere klager over, at det ikke altid er nemt at finde relevante oplysninger på Kommissionens websteder. Åben og gennemsigtig adgang til oplysninger er ikke alene meget vigtigt for at fremme europæisk integration, men den indgår også i en moderne forvaltnings servicementalitet.

Impulsen skal bruges til at styrke de grænseoverskridende e-tjenester, når den offentlige administration digitaliseres. Dette er først og fremmest vigtigt med henblik på udøvelsen af de fire grundlæggende friheder på det indre marked (f.eks. at fremme og øge borgeres og virksomheders mobilitet). For den offentlige sektor må vi også acceptere, at borgerer og virksomheder i hele Europa forventer at nyde godt af fordelene ved digital teknologi i andre medlemsstater end deres eget hjemland eller hjemsted. Det er derfor vigtigt yderligere at udvikle den elektroniske udveksling af socialsikringsoplysninger (Electronic Exchange of Social Security Information), den europæiske jobmobilitetsportal EURES samt de grænseoverskridende e-sundhedstjenester.

I grænseregionerne bliver sprogbarrierernes betydning åbenlys. Vi kan ikke bare bede vores borgere om at forbedre deres sprogkundskaber, men vi skal gå forud som eksempel og tilbyde service, hvor det er muligt, på et eller flere yderligere sprog end det pågældende hjemlands eller etableringslands sprog, hvor der er reel efterspørgsel efter sådan et sprog.

Databeskyttelse og datasikkerhed

Databeskyttelse og -sikkerhed er et meget fint område, hvor den offentlige forvaltning kan fungere som eksempel for at vise den private sektor, hvordan disse grundlæggende principper kan respekteres, når der udvikles en ny teknologisk opbygning.

Beskyttelse af data er en grundlæggende rettighed, og Unionen har først for nylig opdateret sine love med en ny forordning om databeskyttelse)[5], der vil gælde fra maj 2018. Kommissionen har også lige forelagt sin tilpasning af e-databeskyttelsesdirektivet og EU-reglerne om databeskyttelse til forordningen, efter at den var færdigbehandlet af EU-institutionerne[6] og et forslag til forordning vedrørende respekten for privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation (Regulation on Privacy and Electronic Communications)[7]. Med denne nye pakke tjener Unionen som rollemodel, hvad angår sikker behandling af personoplysninger. De nationale offentlige forvaltninger, især på lokalt plan, vil dog få brug for effektiv vejledning om anvendelsen af forordningen. En sådan vejledning skal ydes både på EU-plan og af medlemsstaterne og opdateres, når det er nødvendigt. Det vil navnlig være drøftelser med de interesserede parter, der vil give vigtig indsigt i, hvordan det vil være muligt at skabe den rette balance mellem respekt for den grundlæggende ret til beskyttelse af oplysninger og det at fremme udviklingen af innovative e-forvaltningsløsninger.

Sådanne løsninger bør også tage fat på spørgsmålet om dataejerskab. Kommissionen har netop indledt relevante drøftelser vedrørende den private sektor i sin meddelelse om "Building a European data economy"[8]. De foranstaltninger, der er indeholdt heri vedrørende dataejerskab og andre foranstaltninger, såsom adgang til og overførsel af data, vil også spille en vigtig rolle i udformningen af den rigtige politiske ramme for offentlig forvaltning. Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene giver nærmere oplysninger om, hvordan dette spørgsmål kan tackles i fremtiden[9].

Sikkerhed og tillid er to supplerende søjler af de moderne strategier for e-forvaltning. Alle initiativer skal bygge på sikre foranstaltninger, der igen vil fremme den tillid hos borgere og virksomheder, der er nødvendig for at få dem til at acceptere og benytte de digitale tilbud fra de offentlige forvaltninger. Hvad angår sikkerhed, er der allerede blevet fremlagt EU-foranstaltninger, som er klar til at blive taget op. For eksempel leverer eIDAS-forordningen allerede offentlige myndigheder, borgere og virksomheder nogle grundlæggende regler for, hvordan de kan gennemføre sikre elektroniske interaktioner gennem elektroniske identifikationsordninger. e-underskrift, e-identifikation og e-autentifikation er vigtige tillidstjenester, der skal anvendes af den offentlige forvaltning i fremtiden.

Endelig skal princippet om indbygget sikkerhed ligge til grund for en hvilken som helst digitaliseringsstrategi, herunder e-forvaltning. Det var desværre medlemsstaterne, der blokerede for optagelsen af den offentlige forvaltning i det såkaldte NIS-direktiv om cybersikkerhed[10]. Kommissionen har yderligere fastlagt sine politikprincipper om cybersikkerhed i sin meddelelse "Styrkelse af Europas system for modstandsdygtighed over for cyberangreb og fremme af en konkurrencedygtig og innovativ cybersikkerhedsindustri" (COM(2016)0410, 5.7.2016), hvor indbygget sikkerhed blev fremhævet for alle større investeringer i infrastruktur. Tiden er nu inde til at sikre, at princippet om indbygget sikkerhed overholdes i udviklingsfasen i forbindelse med samtlige initiativer vedrørende e-forvaltning.

 • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EØS-relevant tekst), EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1.
 • [2]  Se for eksempel den endelige rapport fra EU-ekspertgruppen på højt plan vedrørende læse- og skrivefærdighed, september 2012.
 • [3]  2016/2274(INI) Europæiske standarder - gennemførelse af forordning (EU) Nr. 1025/2012.
 • [4]  COM(2016)0358, 1.6.2016.
 • [5]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
 • [6]  der henviser til Kommissionens forslag af 10. januar 2017 beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (COM(2017)0008),
 • [7]  Kommissionens forslag af 10. januar 2017 til forordning vedrørende respekten for privatliv samt beskyttelse af personoplysninger i elektronisk kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om privatliv og elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010) 2017/0003(COD).
 • [8]  Kommissionens meddelelse af 10. januar 2017 med titlen "Building a European Data Economy” (Opbygning af en europæisk dataøkonomi) (COM(2017)0009 final).
 • [9]  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om "the free flow of data and emerging issues of the European data economy", der ledsager dokumentet "Communication Building a European data economy" (SWD(2017)0002 final) - foreligger ikke på dansk.
 • [10]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen, EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (28.2.2017)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020
(2016/2273(INI))

Ordfører for udtalelse(*): Angelika Mlinar

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  mener, at udviklingen af e-forvaltning er en central faktor for det digitale indre marked; glæder sig over Kommissionens forslag om en ”EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020”; støtter de principper, der ligger til grund for handlingsplanen, som vil gøre de offentlige myndigheder mere konsekvente og inkluderende, troværdige, effektive og gennemsigtige, idet der tilvejebringes åbne, interoperable og indbyrdes forbundne brugervenlige digitale tjenester, og som derfor vil styrke borgerne; glæder sig over, at de administrative byrder og omkostninger begrænses ved indførelse af engangsprincippet; minder om, at gennemførelse af engangsprincippet vil kunne skabe en nettobesparelse på 5 mia. EUR pr. år på EU-plan; glæder sig over iværksættelsen af TOOP-projektet om gennemførelse af engangsprincippet i en grænseoverskridende sammenhæng og opfordrer Kommissionen til at inddrage lokale myndigheder i grænseregioner i dette projekt;

2.  fremhæver, at inkluderende og tilgængelige digitale offentlige forvaltninger er en væsentlig faktor, der understøtter udformningen og gennemførelsen af politikker til fremme af konkurrenceevne, vækst og jobs; understreger, at digitale teknologiers potentiale bør udnyttes for at opnå en mere velfungerende og mere effektiv offentlig sektor, samtidig med at den administrative byrde reduceres, og man i stadig højere grad gør brug af deltagelsesinstrumenter og udnytter fordelen ved effektiv feedback, som er til rådighed i forbindelse med digitale platforme, til at gøre e-forvaltningen egnet til de formål, den tjener i et samfund i udvikling; bemærker, at digital udvikling bl.a. kan mindske forsinkelser i betalinger til leverandører, forbedre skatteopkrævnings- og sundhedssystemer og øge effektiviteten i retssystemerne, f.eks. ved hjælp af sammenkobling af erhvervsregistre og insolvensregistre; opfordrer Kommissionen til at yde støtte til industriforskning med henblik på at udvikle produkter, tjenesteydelser og processer, der endnu ikke er til rådighed på markedet, og hvormed der kan skabes innovative løsninger, der opfylder de præstations- og funktionsmæssige behov i den offentlige sektor;

3.  tilskynder Kommissionen til at minimere de byrder, der er følger med grænseoverskridende e-handel på grund af forskellige momssystemer, og bygge på erfaringerne med mini-one-stop-shoppen for moms (MOSS) med det formål at sikre bedre overholdelse og lige vilkår for europæiske virksomheder;

4.  understreger, at det er vigtigt at øge bevidstheden blandt borgerne om de e-forvaltningsredskaber og e-forvaltningstjenester, der er til rådighed; mener, at det for at undgå digital udstødelse eller en udvidelse af den digitale kløft er nødvendigt at sikre adgang til og en god kvalitet af e-forvaltningstjenester for borgere, der lever i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende egne; opfordrer til ved udviklingen af handlingsplanen for e-forvaltning at fremme en inkluderende tilgang i forhold til ældre borgere, ugunstigt stillede grupper og borgere, der har begrænsede færdigheder eller har en funktionsnedsættelse, som hæmmer deres evne til at benytte systemer eller grænseflader, der er alment tilgængelige; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage en generel og omfattende tilgang til e-forvaltning for at sikre gnidningsfri koordinering af administrative online- og offlinetjenester;

5.  gør opmærksom på, at borgere uden digitale færdigheder eller redskaber bør have adgang til alle offentlige tjenester via standardformularer og -metoder, herunder personlig henvendelse hos de offentlige tjenester;

6.  understreger, at EU's handlingsplan for e-forvaltning er vigtig for grænseregioner for at lette hverdagen for borgere og SMV'er, der almindeligvis arbejder på tværs af grænserne;

7.  opfordrer til hurtig etablering af elektronisk udveksling af oplysninger om social sikring for at styrke beskyttelse og overvågning af mobile borgeres rettigheder inden for social sikring;

8.  påpeger, at der er behov for sikker adgang til og udveksling af data; understreger, at e-forvaltningstjenester bør udformes til at garantere informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med EU-lovgivningen; mener, at der om nødvendigt bør udvikles nye og innovative teknologier for at sikre, at cybersikkerhed medtages som en del af disse tjenesters udformning; påpeger, at opfyldelse af disse betingelser vil øge tilliden til og brugen af digitale tjenester;

9.  understreger, at fuld udrulning af sikre, tilstrækkelige, modstandsdygtige, pålidelige og højtydende infrastrukturer såsom ultrahurtige bredbånd og telekommunikationsnet er væsentlig for e-forvaltningstjenesters funktionsevne; opfordrer derfor til hurtig vedtagelse af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation for at nå de europæiske strategiske mål; anser det for afgørende, at offentlige myndigheder holdes opdateret med den teknologiske udvikling og har tilstrækkelig kapacitet til at indføre innovative teknologier, f.eks. big data og tingenes internet eller mobiltjenester som 5G, der kan opfylde brugernes behov;

10.  hilser den dynamiske og fleksible tilgang til handlingsplanen velkommen; opfordrer styringskomitéen til til stadighed at udpege konkrete, realistiske og målbare mål baseret på resultatindikatorer med det formål at sætte skub i innovationen og til at overvåge og rapportere om opfyldelsen af dem; er af den opfattelse, at fordelene ved e-forvaltning vil blive så meget desto større, hvis der udveksles så mange oplysninger som muligt om tjenesternes effektivitet, hvilket samtidig vil øge offentlighedens tillid til brugen af den;

11.  fremhæver betydningen af udvikling af sikre, pålidelige og interoperable grænseoverskridende offentlige tjenester, således at yderligere fragmentering undgås, og mobiliteten inden for det indre marked støttes, ved hjælp af fuld udrulning af centrale katalysatorer såsom eID og e-signaturer med et højt sikkerhedsniveau; bemærker, at der stadig er manglende interoperabilitet for så vidt angår forskellige offentlige tjenester mellem medlemsstaterne på EU-plan og på nationalt og lokalt plan; glæder sig i denne henseende over revisionen af den europæiske interoperabilitetsstrategi og -ramme, anbefaler at støtte bedste praksisser, f.eks. brug af åbne standarder og open source-software, og opfordrer til hurtig gennemførelse af forordning (EU) nr. 910/2014 (eIDAS); opfordrer især Kommissionen til at arbejde sammen med medlemsstaterne og den private sektor om at udvikle grænseoverskridende og digitale end-to-end-tjenester baseret på notificerede eID'er og digitale signaturer for at sikre, at både digitale tjenester og digitale identiteter bliver anvendt på det tidspunkt, hvor eIDAS-forordningen gennemføres til fulde;

12.  hilser ISA2-programmet velkomment, som dækker alle EU-politikker, der kræver sammenkoblede systemer, som fungerer på EU-plan og på nationalt plan, og derfor vil gøre det muligt at tilvejebringe fælleseuropæiske e-tjenester for borgere, virksomheder og nationale forvaltninger;

13.  mener, at genbrug af Connecting Europe-facilitetens (CEF’s) tekniske moduler overalt inden for den offentlige og private sektor er af vital betydning for digitaltjenesteinfrastrukturens funktionsevne; understreger nødvendigheden af at sikre den langsigtede bæredygtighed hos CEF’s tekniske moduler og resultaterne fra storstilede pilotprojekter og ISA2-programmet efter 2020; fremhæver det potentiale, der ligger i Wifi4EU-initiativet med hensyn til at fremme adgang til højhastighedsnetværk for alle; opfordrer derfor Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udvikle en langsigtet forvaltningsstruktur med henblik på at nå målene for det digitale indre marked, hvis prioritet bør være at opfylde borgernes og virksomhedernes behov, og som bør fremme brug af fælles standarder overalt, hvor det er muligt;

14.  minder om, at offentlige forvaltninger så vidt muligt bør have åbne data som standard, især når den mængde data, der genereres, er meget stor, således som det er tilfældet med programmet Inspire; understreger betydningen af at gøre data sikkert tilgængelige og lagre dem sikkert med henblik på genanvendelse via tredjeparter, under overholdelse af Den Europæiske Unions og medlemsstaternes lovgivningsmæssige rammer; fremhæver den afgørende rolle, som offentlig-private partnerskaber og den private sektor kan spille for udviklingen af nye og innovative tjenester og løsninger;

15.  bemærker, at ibrugtagningen af innovative løsninger til dataintensive offentlige tjenester, f.eks. brug af cloudtjenester, stadigvæk er langsom og fragmenteret; minder om, at tjenester som Inspire genererer store mængder data, hvilket kræver større databehandlingskapacitet; hilser hvad det angår Kommissionens europæiske cloudinitiativ velkomment og mener, at brugergrundlaget for den europæiske åbne forskningscloud bør udvides til også at omfatte den offentlige sektor;

16.  understreger, at åbenhed omkring offentlige data og muligheden for, at sådanne data kan bruges frit, er grundlaget for moderne e-forvaltning og bidrager til udvikling og styrkelse af et åben samfund;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, dels at der er indført uddannelsespolitikker for offentligt ansatte, ifølge hvilke de tilegner sig de nødvendige e-færdigheder, og dels at der er oplysningskampagner for borgere og virksomheder om brugen og tilgængeligheden af nye e-tjenester;

18.  mener, at Kommissionen kan spille en ledende rolle i bestræbelserne på at skabe en mere åben og inkluderende tilgang til e-forvaltning, der er bygget op omkring borgerne og deres behov; opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at foregå med et godt eksempel, navnlig ved at oversætte sine websteder til EU-sprogene og fremhæve bedste praksis, fra fuld anerkendelse af notificerede eID'er og digitale signaturer i overensstemmelse med eIDAS-forordningen til gennemførelse af procedurer, der som standard er digitale, især i forbindelse med ansøgninger om EU-støtte og offentlige udbudsprocedurer, og opfordrer andre EU-institutioner til at følge dette eksempel hurtigt; mener, at Kommissionens vedtagelse af bestemmelserne om CEF-moduler sandsynligvis kan fremme tillid og en ændring i kulturen til fordel for udbredelsen af digitale offentlige tjenester;

19.  mener, at det er et centralt element i udviklingen af e-forvaltning, at der er en stadig vækst inden for udvikling af digitale færdigheder, hvilket vil mangedoble efterspørgslen efter forskellige typer digitale tjenester;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme spillovereffekter og udbredelse af e-forvaltningsløsninger til den private sektor.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

1

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Olle Ludvigsson, Notis Marias, Anne Sander, Maria Spyraki

UDTALELSE fra Retsudvalget (2.3.2017)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020
(2016/2273(INI))

Ordfører for udtalelse(*): Pavel Svoboda

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at EU's e-justiceportal er et væsentligt redskab for adgang til information og til domstolene og udgør et vigtigt skridt i retning af en modernisering af EU's offentlige administration;

B.  der henviser til, at bedre adgang til information og øget anvendelse af forbedrede digitale redskaber til selskabsretsrelaterede formaliteter i løbet af en virksomheds livscyklus bør øge retssikkerheden og nedbringe virksomhedernes omkostninger;

C.  der henviser til, at der gøres en indsats for at sammenkoble elektroniske selskabs- og insolvensregistre i hele Unionen, hvilket er vigtigt for gennemsigtigheden og retssikkerheden på det indre marked;

D.  der henviser til, at det endnu ikke er muligt med en fælles adgang til disse registre gennem e-justiceportalen på grund af forskelle i de tekniske standarder, som medlemsstaterne anvender; der henviser til, at der er behov for en større indsats for at stille tilgængelige, interoperable og brugervenlige e-forvaltningsredskaber til rådighed for offentligheden i EU; der henviser til, at en vis grad af datasikkerhed og beskyttelse i forbindelse med databehandling er en grundlæggende forudsætning for anvendelsen af e-justice i lyset af arten af data, der benyttes i retligt arbejde;

E.  der henviser til, at der fortsat gøres en indsats for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes forvaltninger gennem forenkling og digitalisering af visse administrative tjenester;

F.  der henviser til, at anvendelsen af åbne standarder er grundlæggende for at give EU-borgerne mulighed for at deltage i forvaltningsplatforme og for ikke at tvinge borgerne til at anvende leverandørspecifikke programmer til at kommunikere med deres forvaltning;

G.  der henviser til, at vigtige digitale støtteteknologier bør understøtte enhver indsats for at modernisere og strømline offentlige tjenester, så der kan leveres hurtige tjenester af høj kvalitet med henblik på at forbedre borgernes mobilitet og skabe grænseoverskridende offentlige forvaltningsstrukturer for virksomheder, hvilket derved bidrager til at styrke konkurrenceevnen og således gør EU til et mere attraktivt sted, som det er værd at investere og bo i;

H.  der henviser til, at der er initiativer på vej til at støtte medlemsstaternes omstilling til fuldt e-udbud og anvendelsen af registre over kontrakter og interoperable e-signaturer i deres offentlige sektorer;

1.  opfordrer Kommissionen til at øge opmærksomheden på betydningen af e-justiceportalen og dens anvendelser og gøre den til en kvikskranke for relevant retsinformation og for adgang til domstolene i medlemsstaterne; bemærker dog, at ikke alle parter i procedurer har lige adgang og de nødvendige kompetencer til at anvende informations- og kommunikationsteknologi, hvilket kan betyde, at deres adgang til domstolene er begrænset; understreger, at der bør tages særlig hensyn til at give personer med handicap adgang til e-justiceportalen;

2.  opfordrer Kommissionen til at fremme og yderligere udvikle e-justiceportalen og brugen at digital teknologi til virksomhedsformål og for den offentlige sektor som helhed for at fremme anvendelsen af elektronisk identifikation (eID) på tværs af grænser og sektorer, herunder mobil identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (navnlig e-signatur og andre eIDAS-tjenester[1], webstedsautentifikation og elektronisk registrerede leveringstjenester);

3.  understreger nødvendigheden af at bevare en menneskelig dimension, hvor tjenesterne opgraderes til elektronisk format, for at give borgerne mulighed for at få individualiseret vejledning og individualiserede løsninger;

4.  glæder sig over indførelsen af e-CODEX, der giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgerne og domstolene i alle medlemsstaterne, som et stort skridt i retning af at lette adgangen til offentlige tjenester på tværs af grænserne; opfordrer herudover til at indføre sammenkoblede databaser på EU-plan for yderligere at lette interoperabiliteten mellem retsmyndigheder inden for EU; minder dog om, at sikkerheden af dokumenter og at identitet samt netsikkerhed fortsat er en stor bekymring; minder om betydningen af at respektere beskyttelsen af private oplysninger og de principper, der er forankret i Den Europæiske Unions charter, såsom retten til privatlivets fred, i forbindelse med gennemførelsen af sådanne digitale tjenester;

5.  lykønsker Rådet og Kommissionen med deres arbejde for at indføre den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI), der er meget nyttig til juridisk forskning og retlig dialog, og glæder sig over oprettelsen af ECLI-søgemaskinen, der skal lette adgangen til retsinformation i hele Unionen;

6.  opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere måder, hvorpå man kan fremme digitale løsninger af formaliteter i løbet af en virksomheds livscyklus, elektronisk arkivering af virksomheders dokumenter og indgivelse af grænseoverskridende og andre oplysninger til selskabsregistre; bemærker, at lovgivning på dette område kan være den eneste måde, hvorpå man kan skabe en passende lovramme for EU-dækkende digitale løsninger;

7.  understreger, at e-forvaltning er særlig vigtig for små og mellemstore virksomheder, der er begrænsede for så vidt angår personalets størrelse og tilgængelige midler;

8.  opfordrer til koordination på EU-plan og indkøb og gennemførelse af e-forvaltningsløsninger med henblik på yderligere at lette udveksling af data;

9.  mener, at der, for at handlingsplanen kan gennemføres gnidningsløst, er behov for klare frister samt klare foranstaltninger til mindskelse af bureaukratiet;

10.  mener, at medlemsstaterne for at give mulighed for en fælleseuropæisk gennemførelse af handlingsplanen bør indføre specialiserede kurser i e-forvaltningstjenester for tjenestemænd og beslutningstagere;

11.  mener, at medlemsstaterne bør lette kommunikationen og fremme uddannelseskampagner, så EU-borgerne kan gøre fuld brug af de nye e-forvaltningsportaler og -tjenesters kapacitet;

12.  opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at indføre automatiske centrale mekanismer, der letter en rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer grunde og bygninger på deres område for at hindre, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme; mener, at disse oplysninger bør være direkte tilgængelige i medlemsstaterne for finansielle efterretningsenheder (FIU'er) og kompetente myndigheder og bør være tilgængelige og søgbare for FIU'er i andre medlemsstater gennem de centraliserede mekanismer;

13.  mener, at arbejdet med den elektroniske sammenkobling af medlemsstaternes selskabs- og insolvensregistre bør intensiveres, og understreger denne sammenkoblings betydning for det indre marked; understreger, at enhver oplysning, der skal indgives, bør følge en fælles europæisk model eller ramme;

14.  opfordrer til at åbne for adgangen til den offentlige sektors data og tjenester med henblik på at skabe nye muligheder for viden, vækst og job; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme åbne standarder, når de udvikler offentlige digitale løsninger;

15.  opfordrer Kommissionen til at indføre og gennemføre en række foranstaltninger, der vil give virksomheder mulighed for elektronisk at afgive tilbud på offentlige indkøbsaftaler hvor som helst i EU, med vægt på udviklingen af de nationale elektronisk baserede offentlige indkøbssystemer, det fælles europæiske udbudsdokument, e-Certis og e-fakturering;

16.  mener, at det i denne forbindelse er væsentligt, at Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om udviklingen af en prototype af et europæisk katalog over IKT-standarder for offentlige indkøb, som vil understøtte interoperabiliteten i forbindelse med erhvervelsen af digitale løsninger ved at opfordre til anvendelse af et fælles sæt IKT-standarder og -profiler;

17.  opfordrer Kommissionen til ved gennemførelsen af dens program for målrettet og effektiv regulering (Refit) at lægge større vægt på interoperabilitet og de potentielle fordele ved effektiv brug af digital teknologi i forbindelse med gennemgangen af gældende lovgivning om det indre marked og udarbejdelsen af nye forslag.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pál Csáky

 • [1]  En række standarder for elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked. De blev fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

2

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antanas Guoga, Franz Obermayr, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Antanas Guoga, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Dennis de Jong

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod:

0  :  hverken/eller