ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

2.5.2017 - (2016/2273(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Sabine Verheyen
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Angelika Mlinar, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Pavel Svoboda, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2016/2273(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0178/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0178/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

(2016/2273(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ανοικτών Δεδομένων της G8,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 – Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης» (COM(2010)0743),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για «μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος»[1],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» (COM(2016)0179),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της Επιτροπής του 2016 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά[2],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21o αιώνα» (COM(2016)0358),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας «Επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (COM(2011)0163),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (COM(2016)0590) και τα παραρτήματά της 1 έως 11 - Εκτίμηση επιπτώσεων ((SWD(2016)0303)), Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων (SWD(2016)0304) και Αξιολόγηση και περίληψη ((SWD(2016)0305),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων (COM(2016)0824),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ανταλλαγή και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο» (COM(2017) 0007),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για την έκδοση κανονισμού σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για την έκδοση κανονισμού σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016 με θέμα «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0178/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς, να προωθήσει την καλύτερη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, να βελτιώσει την κατανόηση εκ μέρους των πολιτών και τη συμμετοχή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη σχέση αποτελεσματικότητας/κόστους τους, και να ενισχύσει την πολιτική συμμετοχή μέσω της βελτίωσης του διαλόγου των πολιτών με τις δημόσιες αρχές και της αύξησης της διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών μεταξύ των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ καλείται να συμβάλει σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού με την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για τις δημόσιες διοικήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει σε επίπεδο Ένωσης, κρατών μελών, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της EΕ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, συνιστά δε σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η αυξημένη χρήση βελτιωμένων ψηφιακών εργαλείων για διατυπώσεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών θα πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου και να μειώσουν τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων για τις εταιρείες και την αφερεγγυότητα σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που είναι σημαντικό για τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου στην εσωτερική αγορά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία πρόσβαση στα μητρώα αυτά μέσω της διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν είναι ακόμη εφικτή, λόγω διαφορών ως προς τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μπορούν να διατεθούν στους πολίτες της ΕΕ προσβάσιμα, διαλειτουργικά και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας βαθμός ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους, ως βασική προϋπόθεση για τη χρήση της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη λόγω της φύσης των δεδομένων που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες·

1.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους για το σχέδιο δράσης, βάσει δεικτών επιδόσεων, και να παρακολουθεί και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της· τονίζει ότι το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015 είχε θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν επίσης τις ανάγκες των καταναλωτών με στόχο να αυξηθεί το επίπεδο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

Ψηφιοποίηση των δημοσίων διοικήσεων

2.  θεωρεί ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να είναι ανοικτές, διαφανείς και αποτελεσματικές, και να μην εισάγουν αποκλεισμούς, παρέχοντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις εξατομικευμένες, φιλικές προς τον χρήστη, προσβάσιμες και διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς σύνορα έως το 2022, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν το κόστος, τα εμπόδια και τη διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και, συνεπώς, αξιοποιώντας όλα τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συνάδουν με τη δίκαιη αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης·

3.  τάσσεται υπέρ του σχεδίου να βασίζονται οι μελλοντικές πρωτοβουλίες στην αρχή του «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα» και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η αρχή «μόνο άπαξ» η οποία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες διοικήσεις συμβάλλοντας στην αποφυγή των ασκόπως χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών και θα διευκολύνει επίσης την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών που είχαν παρασχεθεί στο παρελθόν για άλλες εφαρμογές· τονίζει ότι, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις μελέτες της Επιτροπής, η εφαρμογή της προσέγγισης βάσει της αρχής «μόνον άπαξ» σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να αποφέρει εξοικονομήσεις περίπου 5 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως έως το 2017· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της μεγάλης κλίμακας πιλοτικής εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ» για τις επιχειρήσεις και να ξεκινήσει έως τα τέλη του 2017 μια μεγάλης κλίμακας πιλοτική εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» για τους πολίτες·

4.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει το συντομότερο δυνατό μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μια συνδεδεμένη και συνεκτική δέσμη επιγραμμικών υπηρεσιών της ενιαίας αγοράς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, που θα καλύπτει τις πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης, όπως επίσης να ολοκληρώσει τις σημαντικότερες διαδικασίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακές καταστάσεις και να συμβάλει στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και διαλειτουργικότητας της, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως το δυναμικό και τα οφέλη της· τονίζει ότι θα πρέπει να προαχθούν οι υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να διασφαλίσει πως όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν μια ενιαία, επίσημη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους και τις διαθέσιμες διαλειτουργικές υπηρεσίες της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ταχεία και πλήρη υλοποίηση των εν λόγω δικτυακών πυλών που θα λειτουργούν ως «υπηρεσίες μιας στάσης»·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, την ηλεκτρονική υποβολή των εταιρικών εγγράφων και την παροχή διασυνοριακών και άλλων πληροφοριών για τα μητρώα επιχειρήσεων· σημειώνει ότι στον τομέα αυτό η νομοθεσία μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για ψηφιακές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων και των μητρών αφερεγγυότητας των κρατών μελών, και τονίζει τη σημασία της εν λόγω διασύνδεσης για την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι όλες οι προς διάθεση πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούν ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ή πλαίσιο.

7.  τονίζει τη σημασία του χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα, της προσβασιμότητας και της γενικής πρόσβασης στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, στοιχεία που αποτελούν ουσιώδη παράγοντα και στηρίζουν τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν πλήρως τη νέα οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, πράγμα που θα ωφελήσει τους ανθρώπους με αναπηρία και τους ηλικιωμένους·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία των «ανοικτών δεδομένων», βάσει των οποίων ορισμένες πληροφορίες του δημοσίου τομέα είναι ελεύθερα διαθέσιμες προς χρήση και περαιτέρω χρήση, μεταξύ άλλων από τρίτα μέρη, εντός και μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς ελεύθερη ροή δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων ενισχύοντας τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη διαφάνεια· τονίζει ότι τέτοιου είδους δεδομένα και δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει συνεπώς να καθίστανται διαθέσιμα, όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο την προαγωγή νέων ευκαιριών για γνώση και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και ενίσχυση μιας ανοικτής κοινωνίας· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες, ειδικά όταν ο όγκος των δεδομένων που προκύπτουν είναι πολύ μεγάλος, όπως στην περίπτωση του προγράμματος INSPIRE· θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή συντονισμένων στρατηγικών για τα δεδομένα τόσο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με την αύξηση και την ταχύτερη γνωστοποίηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και παρέχοντας ηλεκτρονική νομοθεσία σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

9.  εφιστά την προσοχή στα οφέλη της ηλεκτρονικής συμμετοχής και τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο την ηλεκτρονική διαβούλευση, την ηλεκτρονική ενημέρωση και την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι, προκειμένου να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση των συστημάτων, η ηλεκτρονική συμμετοχή, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων, πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ούτως ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία και η διαφάνεια·

10.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ηλεκτρονικής συμμετοχής σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω ψηφιακά εργαλεία, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, που επιδιώκουν να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

11.  επισημαίνει ότι η χρήση φορητών συσκευών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ μόνο το ένα τρίτο των δημόσιων ιστοτόπων είναι εύχρηστοι από κινητές συσκευές· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης λύσεων για φορητές συσκευές για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να διασφαλίσουν ότι είναι φιλικές προς τον χρήστη και προσβάσιμες για όλους· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί διαχρονικότητα όσον αφορά την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι ιστότοποι και τα μέσα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στη σύγχρονη τεχνολογία και στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις στον τομέα της κυβερνασφάλειας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις κατά την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών ή την προκήρυξη διαγωνισμών δημοσίων έργων, ούτως ώστε να καταστούν οι δημόσιες δαπάνες διαφανέστερες και αποδοτικότερες και να μειωθούν το κόστος και η γραφειοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν επίσης τη χρήση μητρώων συμβάσεων και διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών στον δημόσιο τομέα τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι διαφανείς και ότι οι πληροφορίες διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση των κριτηρίων καινοτομίας στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα ότι, στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, δεν προκαθορίζονται οι λύσεις αλλά αντίθετα παρέχεται στους προσφέροντες περιθώριο για να προτείνουν καινοτόμες, ανοικτές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της στον τομέα των προτύπων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, της ηλεκτρονικής υποβολής και της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, και να ενθαρρύνει τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα εσωτερικά συστήματα των δημόσιων διοικήσεων προκειμένου να βελτιωθούν η λογοδοσία και η ιχνηλασιμότητα όλων των εργασιών σε αυτά τα συστήματα·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ασφαλείς, αξιόπιστες, διαλειτουργικές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός και να υποστηριχθεί η κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι η διαλειτουργικότητα και η τυποποίηση συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών στοιχείων για την υλοποίηση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα» και επίσης, στο πλαίσιο αυτό, για την αναθεώρηση του πλαισίου ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας· υπογραμμίζει ότι η χρήση ανοικτών προτύπων είναι θεμελιώδης προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε πλατφόρμες διακυβέρνησης, και τονίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας γενικότερα μέσω του ανοικτού σε όλους, του δίκαιου και του διαχρονικού χαρακτήρα τους και να αναπτύσσονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα ανοικτά πρότυπα κατά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τον δημόσιο τομέα, και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαλειτουργικότητα και τα δυνητικά οφέλη από την αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 28 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές είχαν σταθερή και ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο το 2015 και ότι, κατά μέσο όρο, η κάλυψη 4G στην ΕΕ ανέρχεται σε μόλις 36 % στις αγροτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι συνολικά στην ΕΕ ανέρχεται σε 86 %, και εφιστά την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για διαρκή στήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας είναι απολύτως απαραίτητη για τη χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν επαρκώς την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων, τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση της δημόσιας διοίκησης και μετά το 2020, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή άλλων κατάλληλων προγραμμάτων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν περισσότερο στις υποδομές για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές περιοχές θα επωφελούνται επίσης από δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας με τη μορφή 5G, δεδομένου ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό δομικό στοιχείο της ψηφιακής κοινωνίας μας·

15.  τονίζει ότι η πλήρης ανάπτυξη ασφαλούς, κατάλληλης, ανθεκτικής, αξιόπιστης και υψηλής απόδοσης υποδομής, όπως υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων και δικτύων τηλεπικοινωνιών, έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία έγκριση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕKHΕ) για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες, οι δημόσιες αρχές να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να έχουν επαρκή ικανότητα για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως τα μαζικά δεδομένα και το διαδίκτυο των αντικειμένων ή για τη χρήση κινητών υπηρεσιών, όπως η τεχνολογία 5G, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών·

16.  θεωρεί ότι η επαναχρησιμοποίηση των τεχνικών δομικών στοιχείων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) σε ολόκληρο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχει ζωτική σημασία για τη λειτουργία των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τόσο των τεχνικών δομικών στοιχείων της ΔΣΕ όσο και των αποτελεσμάτων των μεγάλης κλίμακας πιλοτικών έργων και του προγράμματος ISA2 μετά το 2020· τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η πρωτοβουλία Wifi4EU για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τα κράτη μέλη μια μακροπρόθεσμη δομή διακυβέρνησης με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και, όποτε είναι δυνατόν, να προωθεί τη χρήση κοινών προτύπων·

17.  επισημαίνει ότι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής έντασης δεδομένων, όπως η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, είναι ακόμη αργή και αποσπασματική· υπενθυμίζει ότι υπηρεσίες όπως η INSPIRE παράγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος», της Επιτροπής, και θεωρεί ότι η βάση των χρηστών του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης θα πρέπει να επεκταθεί στον δημόσιο τομέα·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τις χρήσεις της, και να την καταστήσει μονοαπευθυντική υπηρεσία για όλες τις σχετικές νομικές πληροφορίες και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχουν όλα τα μέρη ισότιμη πρόσβαση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, γεγονός που θα μπορούσε να συνεπάγεται την περιορισμένη πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση του e-CODEX που θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δικαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες·

20.  συγχαίρει το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το έργο που επετέλεσαν με την καθιέρωση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI), το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη νομική έρευνα και τον δικαστικό διάλογο, και χαιρετίζει τη δημιουργία της μηχανής αναζήτησης του ECLI, η οποία αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης και της στήριξης δραστηριοτήτων κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ψηφιακού αποκλεισμού, και να δημιουργηθούν προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους υπαλλήλους και υπεύθυνους για τη διαμόρφωση πολιτικής· τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που αναγνωρίζονται από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης διδακτικών μονάδων (ECTS)· φρονεί ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η συνεχής πρόοδος της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί και να προληφθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των γενεών· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις προτάσεις του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για παροχή, ειδικά στους νέους ανθρώπους, δυνατοτήτων για να συναλλάσσονται με τους διοικητικούς φορείς με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις επικοινωνιακές τους συνήθειες σε άλλους τομείς της ζωής τους, και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των ηλικιωμένων, που συχνά δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ή αισθάνονται ανασφάλεια όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τη δια βίου μάθηση και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση εκστρατειών στους τομείς της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία δικτύων για την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα, προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες διαδικτυακές πύλες και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

22.  τονίζει ότι είναι αναγκαία μια χωρίς αποκλεισμούς επιγραμμική και απογραμμική διττή προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός, δεδομένων του τρέχοντος επιπέδου ψηφιακού αναλφαβητισμού και του γεγονότος ότι ποσοστό άνω του 22 % των Ευρωπαίων, ιδίως οι ηλικιωμένοι, προτιμούν να μην χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες κατά τις συναλλαγές του με τις δημόσιες διοικήσεις· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι και εμπόδια που σχετίζονται με την άρνηση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να αρθούν, όπως η άγνοια, η έλλειψη δεξιοτήτων, η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι παρανοήσεις· πιστεύει ότι προκειμένου να αποφευχθεί ο ψηφιακός αποκλεισμός ή ένα βαθύτερο ψηφιακό χάσμα, πρέπει να διασφαλιστούν η πρόσβαση και η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες που ζουν σε αγροτικές, ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές·

23.  τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση κόστους για τις δημόσιες αρχές· αντιλαμβάνεται ότι η ψηφιοποίηση και οι άλλες προκλήσεις που απορρέουν από τις δέσμες μέτρων για τον εκσυγχρονισμό συχνά αντιμετωπίζονται σε πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών, και ότι, ιδίως, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εξακολουθούν να πρέπει να αντεπεξέλθουν σε τεράστιο εργασιακό φόρτο τα προσεχή έτη, πράγμα που, ως εκ τούτου, επιβάλλει όχι μόνο την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων με βάση ανοικτά πρότυπα, για τη μείωση του κόστους συντήρησης και την αύξηση της καινοτομίας, αλλά και την προαγωγή των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι με τον καιρό θα αναδειχτεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, διότι οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση θα συμβάλουν στη μείωση των διοικητικών δαπανών στο μέλλον· τονίζει ότι, εν τω μεταξύ, παραμένει αναπόφευκτη η ανάγκη για επιγραμμική και απογραμμική προσέγγιση·

24.  επισημαίνει ότι, κατά την αξιολόγηση του ενδεχομένου ψηφιοποίησης των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις βάσει υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος·

Διασυνοριακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα

25.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια βιώσιμη διασυνοριακή υποδομή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την απλούστευση της πρόσβασης στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες και της άσκησής τους·

26.  τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους και υπογραμμίζει τα οφέλη της περαιτέρω ανάπτυξης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, καθώς και των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας·

27.  χαιρετίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής συνταγογράφησης σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως σε ό, τι αφορά τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση· τονίζει, ωστόσο, ότι η υιοθέτηση αυτών των λύσεων είναι υπερβολικά αργή εξαιτίας της αξίας και της σημασίας αυτών των υπηρεσιών για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής συνταγογράφησης σε διασυνοριακό επίπεδο, από την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των ανταλλαγών δεδομένων έως την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω τη χρήση της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, με την ενίσχυση της ενοποίησης και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με τη διαδικτυακή πύλη EURES, προκειμένου να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η κινητικότητα των εργοδοτών και των ανθρώπων που αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

29.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρέχοντας περισσότερο ευπρόσιτη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς·

30.  εκτιμά ότι, για να λειτουργήσουν πλήρως οι διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα γλωσσικά εμπόδια, και ότι οι δημόσιες διοικήσεις, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, θα πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες τους διαθέσιμες στις γλώσσες των κρατών μελών τους αλλά και σε άλλες συναφείς ευρωπαϊκές γλώσσες·

31.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, παραδειγμάτων και πείρας από έργα μεταξύ όλων των επιπέδων της διοίκησης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα δοκιμαστικά σχέδια μεγάλης κλίμακας όπως τα eSENSE, eCODEX και TOOP συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των διασυνοριακών υπηρεσιών στην Ευρώπη·

32.  θεωρεί ότι με τη διεξοδική παρακολούθηση των επιδόσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η μέθοδος αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες· τονίζει τα οφέλη που έχει η αξιόπιστη μέτρηση των επιδόσεων στα κράτη μέλη, για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινή γνώμη·

33.  επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα, τα ανοικτά πρότυπα και τα ανοικτά δεδομένα δεν έχουν μόνο θεμελιώδη σημασία σε διασυνοριακό πλαίσιο, αλλά είναι επίσης αναγκαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό διοικητικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος, και ότι στο πλαίσιό τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για προστασία των δεδομένων κατά τη διαβίβαση πληροφοριών·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να προσφέρουν μια διαφανή και φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΕΕ και τις δημόσιες συμβάσεις, και καλεί επίσης την Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές της για τη μετάφραση των ιστοτόπων της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών·

Προστασία και ασφάλεια δεδομένων

35.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, και υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτικότητα, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες·

36.  τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ένα σχέδιο για την ηλεκτρονική υγεία στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς αποτελεί σημαντικό τμήμα της· θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν η συγκέντρωση και η μεταφορά δεδομένων και ότι η διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να είναι δυνατή εφόσον απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς αυτό θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

37.  επισημαίνει ότι, παράλληλα, η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εμπόδιο αλλά μάλλον ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για αποτελεσματική καθοδήγηση στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ, καθώς και για συνεχείς ανταλλαγές με τους συμφεροντούχους·

38.  σημειώνει ότι μόνο το 15% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αισθάνονται πως έχουν τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους· θεωρεί σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω η αρχή της κυριότητας των δεδομένων, και ελπίζει ότι τα μελλοντικά μέτρα θα καταστεί δυνατό να βασιστούν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» και σε άλλες συναφείς προτάσεις·

39.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του κανονισμού eIDAS, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση των κοινοποιούμενων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, που προβλέπονται δυνάμει του κανονισμού eIDAS, από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση· τονίζει εν προκειμένω ότι η υιοθέτηση αυτών των βασικών βοηθητικών μέσων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να διευκολύνει και να προαγάγει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της διασυνοριακής και διατομεακής χρήσης της ψηφιακής ταυτοποίησης και υπογραφής· χαιρετίζει το πρόγραμμα ISA2, το οποίο καλύπτει όλες τις πολιτικές της ΕΕ που απαιτούν διαλειτουργικότητα των συστημάτων που λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

40.  υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που προστατεύουν τις δημόσιες αρχές από κυβερνεπιθέσεις και τους παρέχουν τη δυνατότητα να αντέχουν τις επιθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα αυτό, δεδομένου, ιδίως, ότι η αρχή «μόνον άπαξ», η οποία αποτελεί συνιστώσα του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, εξαρτάται από την ανταλλαγή δεδομένων των πολιτών μεταξύ των ευρωπαϊκών διοικητικών φορέων·

41.  τονίζει ότι η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού των εφαρμογών, οι οποίες πρέπει να είναι σύγχρονες και εύχρηστες, και των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να είναι αποδοτικές («ασφάλεια εκ σχεδιασμού»), προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις σύγχρονες τεχνολογίες·

°

°  °

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θέτει φιλόδοξους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν τα προσεχή έτη. Αντίθετα με το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2011-2015, τα υφιστάμενα μέτρα εντάσσονται σε ευρύτερο πλαίσιο και αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για την ψηφιακή αγορά. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ψηφιακά εμπόδια που οδηγούν στον κατακερματισμό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς υπάρχουν όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Πράγματι, όλοι οι τομείς αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις τις οποίες θέτει η μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία. Δεν είναι μόνο ο ρυθμός αυτής της μετάβασης εκπληκτικός, αλλά και τα τεχνολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα ή που πρόκειται πολύ σύντομα να είναι εφαρμόσιμα φαίνεται να προσφέρουν άγνωστες δυνατότητες. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να είναι έτοιμες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού και να προετοιμάσουν καταλλήλως τις υπηρεσίες τους για το μέλλον.

Ψηφιοποίηση των δημοσίων διοικήσεων

Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό της ψηφιοποίησης. Το δυναμικό αυτό αφορά τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ροή εργασιών της διοίκησης, καθώς οι υπάλληλοι προσδοκούν να εργάζονται, και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προσδοκούν να συμμετέχουν, σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Μια ψηφιοποιημένη διοίκηση πρέπει να είναι ανοικτή, αποδοτική, χωρίς αποκλεισμούς, να παρέχει εξατομικευμένες, φιλικές προς τον χρήστη και διατερματικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς σύνορα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Ως προϋπόθεση, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται ψηφιακά όπου είναι δυνατόν (εξ ορισμού ψηφιακός χαρακτήρας). Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παρέχουν την ίδια πληροφορία πολλές φορές (αρχή «μόνο άπαξ»). Η πολλαπλή παροχή ταυτόσημων πληροφοριών δεν θα επιβάρυνε μόνο περισσότερο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά θα σήμαινε επίσης ότι η δημόσια διοίκηση δεν κάνει σωστή χρήση των δυνατοτήτων των ψηφιακών λύσεων και συνεπώς πολλαπλασιάζει ασκόπως τις εσωτερικές διαδικασίες.

Ωστόσο, οι μελλοντικές στρατηγικές δεν αφορούν μόνο την παροχή δεδομένων αλλά και την προσβασιμότητα. Από τη σκοπιά της Ένωσης, πρόκειται πρωτίστως για πληροφορίες που αφορούν την ενιαία αγορά, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Επιτροπή. Η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης αναμένεται με βεβαιότητα να διευκολύνει την πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων σε πληροφορίες.

Εντούτοις, η Ένωση έχει ήδη επιτύχει άλλους βασικούς στόχους που συνδέονται με την προσβασιμότητα: με τη νέα οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές[1] , οι νομοθέτες της ΕΕ ενίσχυσαν την προσβασιμότητα σε επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη φέρουν τώρα την υποχρέωση να καθιστούν τους ιστοτόπους πιο φιλικούς προς τον χρήστη όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες αλλά τελικά για όλους τους χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα ποσοστό άνω του 83% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η τάση ανάπτυξης όλο και περισσότερων φορητών συσκευών συνεχίζεται. Παράλληλα, μόνο το ένα τρίτο των δημόσιων ιστοτόπων είναι φιλικό προς τις φορητές συσκευές. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αύξησης των λύσεων κινητών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα ανοικτά δεδομένα. Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά δεδομένα μπορούν να θεωρηθούν ο νέος πόρος του 21ου αιώνα. Είναι σημαντικό οι στρατηγικές ανοικτών δεδομένων να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Η ελεύθερη χρήση αυτών των δεδομένων θα ενίσχυε τις καινοτόμες λύσεις, θα ενθάρρυνε την αποδοτικότητα καθώς και τη διαφάνεια και τελικά θα συνέβαλλε στη μετάβαση σε μια κοινωνία που βασίζεται πραγματικά στη γνώση. Ορισμένα κράτη μέλη όπως η Εσθονία που έχουν πύλη ανοικτών δεδομένων (opendata.riik.ee) έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Γερμανία, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ένα δοκιμαστικό σχέδιο (govdata.de.) βάσει του οποίου ζητείται από τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες όπου είναι δυνατόν προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτόν.

Για άλλη μία φορά, η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Η ηλεκτρονική συμμετοχή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν εύκολα και ενεργά στη χάραξη πολιτικής και τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και της ηλεκτρονικής λήψης αποφάσεων.

Πολύ σωστά η Επιτροπή ανακοινώνει περαιτέρω στήριξη προς τα κράτη μέλη για τη μετάβαση στην πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για τα πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, την ηλεκτρονική υποβολή και την ηλεκτρονική κοινοποίηση. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι φιλόδοξο (2018: ηλεκτρονικές προσφορές, 2019: αποδοχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης), μπορεί, όμως, να επιτευχθεί εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργαστούν στενά τα προσεχή δύο έτη.

Η διαδικασία ιδιωτικού και δημόσιου μετασχηματισμού πραγματοποιείται στο πλαίσιο υπερβολικά υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού στην Ευρώπη[2] και άρνησης τμημάτων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες διοικήσεις. Ωστόσο, αυτή η διαπίστωση ισχύει περισσότερο για τον δημόσιο τομέα παρά για τον ιδιωτικό. Κανείς πολίτης δεν πρέπει να μείνει πίσω. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο τον συνδυασμό επιγραμμικών και απογραμμικών πρωτοβουλιών που θα προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και θα αποφεύγουν τον αποκλεισμό τμημάτων της κοινωνίας.

Η επιτυχής μετάβαση στο ψηφιακό μέλλον πρέπει να υποστηριχθεί από πρότυπα τελευταίας τεχνολογίας που δεν θα προσφέρουν μόνο ένα προβλέψιμο και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά θα προετοιμάζουν επίσης το έδαφος για τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας αγαθών και υπηρεσιών. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εκπονεί αυτή τη στιγμή έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας[3] αποκρινόμενη στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα»[4]. Εξίσου σημαντικές είναι και άλλες πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν ή πρόκειται να δρομολογηθούν από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας.

Χωρίς την κατάλληλη συνδεσιμότητα, οι λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κινδυνεύουν να περάσουν απαρατήρητες. Πέρα από τα άλλα μέτρα, όπως η κάλυψη 5G κ.λπ., η επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων έχει καθοριστική σημασία για την πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Χωρίς κατάλληλη δημόσια χρηματοδότηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων δεν θα επιτευχθεί. Έχει συνεπώς θεμελιώδη σημασία να στηριχθούν οι επενδύσεις από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή άλλα κατάλληλα προγράμματα της ΕΕ.

Χρειάζονται επίσης περισσότεροι πόροι για την κατάλληλη κατάρτιση των διοικητικών υπαλλήλων, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστεί συγχρηματοδότηση από την Ένωση και τα κράτη μέλη προκειμένου να αναπτυχθούν φιλόδοξα προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ψηφιακού αποκλεισμού.

Ωστόσο, παρά την όλη αισιοδοξία, η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει τα όριά της. Για τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση έχει όντως τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες πρέπει πάντα να παρέχονται από προσωπικό εκπαιδευμένο και καταρτισμένο στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Για παράδειγμα, οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν σίγουρα να αποφέρουν οφέλη για τη δημόσια εποπτεία της οικονομίας στο πλαίσιο της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Υπάρχουν, εντούτοις, περιορισμοί στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά τον έλεγχο των προτύπων υγιεινής στα εστιατόρια, όπου οι επιτόπιες επιθεωρήσεις συνεχίζουν να είναι σήμερα απαραίτητες.

Κατά συνέπεια, τα μέτρα εκσυγχρονισμού δεν πρέπει να βασίζονται μόνο σε λύσεις της τεχνολογίας της πληροφορίας ή στην επιχειρηματική λογική, αλλά και στην ανάγκη να παρέχουν οι δημόσιες διοικήσεις αποδοτικές, αποτελεσματικές και φιλικές προς τον πολίτη υπηρεσίες από καλά καταρτισμένο προσωπικό που θα συνεχίζει να είναι παρόν στις θυρίδες εξυπηρέτησης για να απαντά στις ερωτήσεις των πολιτών.

Διασυνοριακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα

Όλα τα κράτη μέλη και η Ένωση, καθώς και όλα τα διοικητικά επίπεδα επηρεάζονται από την ψηφιοποίηση. Και είναι η διοίκηση της Ένωσης αυτή που θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα στην εν λόγω διαδικασία μετασχηματισμού. Ένα απλό παράδειγμα: πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται ότι δεν είναι πάντα εύκολο να βρουν σχετικές πληροφορίες στους ιστοτόπους της Επιτροπής. Η ανοικτή και διαφανής πρόσβαση στις πληροφορίες δεν είναι μόνο σημαντική για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά αποτελεί επίσης μέρος της υπηρεσιακής νοοτροπίας μιας σύγχρονης διοίκησης.

Η δυναμική πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της διασυνοριακών υπηρεσιών κατά την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι πρωτίστως σημαντικό για να δοθεί ώθηση στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς (λ.χ. στήριξη και ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων). Πρέπει επίσης να αποδεχτούμε όσον αφορά τον δημόσιο τομέα ότι: οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προσδοκούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας και σε άλλα κράτη μέλη πέρα από το κράτος μέλος της κατοικίας ή εγκατάστασής τους. Για τον λόγο αυτό, έχει ζωτική σημασία να αναπτυχθούν περαιτέρω η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση, η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, καθώς και οι διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές γίνεται εμφανής η σημασία των γλωσσικών φραγμών. Δεν μπορούμε μόνο να ζητούμε από τους πολίτες μας να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους, αλλά πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και να προσφέρουμε υπηρεσίες, όπου είναι δυνατό, σε μία ή περισσότερες επιπλέον γλώσσες πέρα από τη γλώσσα του κράτους μέλους κατοικίας/εγκατάστασης, όταν υπάρχει πραγματική ζήτηση για αυτήν τη γλώσσα.

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια

Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια είναι ακριβώς ένας τομέας όπου η δημόσια διοίκηση μπορεί να δώσει το παράδειγμα και να δείξει στον ιδιωτικό τομέα πώς να σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές κατά την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογικής αρχιτεκτονικής.

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και η Ένωση μόλις πρόσφατα επικαιροποίησε τη νομοθεσία της με έναν νέο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ)[5], ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο του 2018. Η Επιτροπή μόλις υπέβαλε επίσης πρόταση για την ευθυγράμμιση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων με τον κανονισμό ΓΚΠΔ κατά την επεξεργασία τους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ[6], καθώς και πρόταση κανονισμού σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)[7]. Με τη νέα αυτή δέσμη μέτρων, η Ένωση χρησιμεύει ως πρότυπο όσον αφορά την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις, ιδίως το τοπικό επίπεδο, θα χρειαστούν αποτελεσματικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού ΓΚΠΔ. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να παρασχεθούν τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη και να επικαιροποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο. Ιδιαίτερα η ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα επιτρέψει να γίνει κατανοητό πώς θα επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας των δεδομένων και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να επίσης να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της κυριότητας των δεδομένων. Σχετικές συζητήσεις, ιδίως όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, μόλις ξεκίνησαν από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων»[8]. Τα προβλεπόμενα στην ανακοίνωση μέτρα σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων και άλλα μέτρα όπως η προσπέλαση και η διαβίβαση δεδομένων θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση. Το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στο μέλλον[9].

Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη είναι δύο συμπληρωματικοί πυλώνες των σύγχρονων στρατηγικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να βασίζονται σε ασφαλή μέτρα τα οποία με τη σειρά τους θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις ψηφιακές προσφορές από τη δημόσια διοίκηση. Όσον αφορά την ασφάλεια, τα μέτρα της Ένωσης έχουν ήδη κατατεθεί και είναι έτοιμα προς λήψη. Για παράδειγμα, ο κανονισμός eIDAS ήδη παρέχει ένα κανονιστικό περιβάλλον για τις δημόσιες αρχές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προκειμένου να προβαίνουν σε ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας αποτελούν σημαντικές υπηρεσίες ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τις οποίες θα χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση στο μέλλον.

Τέλος, η ασφάλεια εκ σχεδιασμού πρέπει να αποτελεί αρχή κάθε στρατηγικής ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δυστυχώς, τα ίδια τα κράτη μέλη δεν επέτρεψαν την ενσωμάτωση της δημόσιας διοίκησης στην οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση[10]. Η Επιτροπή έθεσε επίσης τις αρχές πολιτικής της σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην ανακοίνωσή της του 2016 με τίτλο «Ενίσχυση του συστήματος κυβερνανθεκτικότητας της Ευρώπης και προώθηση ανταγωνιστικού και καινοτόμου κλάδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο» (COM(2016)0410, 5.7.2016) όπου η ασφάλεια εκ σχεδιασμού προωθήθηκε για όλες τις μείζονες επενδύσεις σε υποδομές. Είναι πλέον καιρός να διασφαλιστεί ο σεβασμός της ασφάλειας εκ σχεδιασμού κατά το στάδιο σχεδιασμού όλων των πρωτοβουλιών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 • [1]  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.
 • [2]  Βλέπε για παράδειγμα την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της ΕΕ για τον γραμματισμό, Σεπτέμβριος 2012.
 • [3]  2016/2274(INI) Ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012
 • [4]  CΟΜ(2016) 358/16.2016.
 • [5]  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
 • [6]  Πρόταση κανονισμού σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
 • [7]  Πρόταση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 για την έκδοση κανονισμού σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010 final) 2017/0003(COD).
 • [8]  Ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009 final).
 • [9]  Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων και αναφαινόμενα ζητήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων»(SWD(2017)0002 final).
 • [10]  Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση, ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (28.2.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020
(2016/2273(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Mlinar

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020»· υποστηρίζει τις βασικές αρχές του σχεδίου δράσης, το οποίο θα καταστήσει τις δημόσιες διοικήσεις περισσότερο συνεκτικές και ανοικτές σε όλους, αξιόπιστες, αποτελεσματικές και διαφανείς, μέσω της παροχής ανοικτών, διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων και προσανατολισμένων στους χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο διοικητικός φόρτος και το κόστος θα μειωθούν χάρη στην υιοθέτηση της αρχής «μόνον άπαξ»· υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια καθαρή εξοικονόμηση σε επίπεδο ΕΕ ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως· χαιρετίζει την έναρξη του πιλοτικού σχεδίου εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ» (TOOP) σχετικά με την εφαρμογή της αρχής αυτής σε διασυνοριακό πλαίσιο και ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών των παραμεθόριων περιοχών σε αυτό το έργο·

2.  επισημαίνει ότι η ύπαρξη ανοικτών σε όλους και προσβάσιμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση του σχεδιασμού και της χάραξης πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας· επισημαίνει ότι οι δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και, παράλληλα, να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση μέσω της αύξησης της χρήσης των συμμετοχικών μέσων και της αξιοποίησης της αποτελεσματικής ανάδρασης που υπάρχει στην περίπτωση των ψηφιακών πλατφορμών για να προσαρμοστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις ανάγκες μιας εξελισσόμενης κοινωνίας· διαπιστώνει ότι οι εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα μπορούν, μεταξύ άλλων, να μειώσουν τις καθυστερήσεις πληρωμών στους προμηθευτές, να βελτιώσουν την είσπραξη φόρων και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων, για παράδειγμα, μέσω της διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων και των μητρώων αφερεγγυότητας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη βιομηχανική έρευνα για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων, μέσω προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών που δεν διατίθενται ακόμα στην αγορά, με σκοπό την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών επιδόσεων και λειτουργικότητας του δημόσιου τομέα·

3.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να μειώσει στο ελάχιστο τα εμπόδια που συνδέονται με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και απορρέουν από τα διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ, μετά από την εμπειρία της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας "Mini One Stop Shop" (MOSS), ούτως ώστε να διασφαλιστούν η καλύτερη συμμόρφωση και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

4.  τονίζει τη σημασία της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· πιστεύει ότι προκειμένου να αποφευχθεί ο ψηφιακός αποκλεισμός ή ένα βαθύτερο ψηφιακό χάσμα, πρέπει να διασφαλιστούν η πρόσβαση και η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες που ζουν σε αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές· ζητεί την προώθηση της συμμετοχικής προσέγγισης κατά την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έναντι των ηλικιωμένων πολιτών και των ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εκείνων που έχουν περιορισμένες δεξιότητες ή έχουν αναπηρία η οποία εμποδίζει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν γενικά διαθέσιμα συστήματα ή διεπαφές· καλεί, για τον λόγο αυτόν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ομαλός συντονισμός μεταξύ επιγραμμικών και μη επιγραμμικών διοικητικών υπηρεσιών·

5.  επισημαίνει ότι οι πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες ή εργαλεία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τυποποιημένα έντυπα και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής παρουσίας σε δημόσιες υπηρεσίες·

6.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι σημαντικό για τις διασυνοριακές περιφέρειες, επειδή μπορεί να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των πολιτών και των ΜΜΕ που αναπτύσσουν συνήθως διασυνοριακή δραστηριότητα·

7.  ζητεί την ταχεία σύσταση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση για να ενισχυθούν η προστασία και η παρακολούθηση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών·

8.  τονίζει την ανάγκη για ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και για ανταλλαγή δεδομένων· τονίζει ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία· εφόσον χρειάζεται, πρέπει να αναπτυχθούν νέες και καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον σχεδιασμό αυτών των υπηρεσιών· τονίζει ότι η εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες και την χρήση τους·

9.  τονίζει ότι η πλήρης ανάπτυξη ασφαλούς, κατάλληλης, ανθεκτικής, αξιόπιστης και υψηλής απόδοσης υποδομής, όπως υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων και δικτύων τηλεπικοινωνιών, έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία έγκριση του ΕKHΕ για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να τηρούνται ενήμερες οι δημόσιες διοικήσεις σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι ικανές να υιοθετούν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα και το διαδίκτυο των πραγμάτων ή τη χρήση κινητών υπηρεσιών, όπως η τεχνολογία 5G, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών·

10.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δυναμική και ευέλικτη προσέγγιση του σχεδίου δράσης· καλεί το διοικητικό συμβούλιο να προσδιορίζει συνεχώς συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους, βάσει δεικτών επιδόσεων, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας, την παρακολούθηση της επίτευξης αυτών των στόχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων· είναι της άποψης ότι τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι ακόμα μεγαλύτερα εάν ανταλλάσσονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη χρήση της·

11.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και διαλειτουργικών διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών και, ταυτόχρονα, της αποφυγής περαιτέρω κατακερματισμού και της υποστήριξης της κινητικότητας στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους ανάπτυξης βασικών βοηθητικών μέσων, όπως συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικών υπογραφών υψηλής ασφάλειας· επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών έλλειψη διαλειτουργικότητας των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο· εκφράζει, εν προκειμένω, επιδοκιμασία για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής και του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας, συνιστά να υποστηριχθούν οι βέλτιστες πρακτικές, όπως η χρήση ανοικτών προτύπων και λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (eIDAS)· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη διασυνοριακών και διατερματικών ψηφιακών υπηρεσιών με βάση τις κοινοποιημένες ηλεκτρονικές ταυτότητες και τις ψηφιακές υπογραφές ούτως ώστε να διασφαλιστεί η καθιέρωση τόσο των ψηφιακών υπηρεσιών όσο και των ψηφιακών ταυτοτήτων έως ότου τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο κανονισμός eIDAS·

12.  χαιρετίζει το πρόγραμμα ISA2, το οποίο καλύπτει όλες τις πολιτικές της ΕΕ που απαιτούν διαλειτουργικότητα των συστημάτων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο και θα επιτρέψει συνεπώς την παροχή πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις·

13.  θεωρεί ότι η επαναχρησιμοποίηση των τεχνικών δομοστοιχείων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) σε ολόκληρο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχει ζωτική σημασία για τη λειτουργία των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τόσο των τεχνικών δομοστοιχείων της ΔΣΕ όσο και των αποτελεσμάτων των μεγάλης κλίμακας πιλοτικών έργων και του προγράμματος ISA2 μετά το 2020· τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η πρωτοβουλία Wifi4EU για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τα κράτη μέλη μια μακροπρόθεσμη δομή διακυβέρνησης με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και η οποία θα πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να προωθεί την χρήση κοινών προτύπων·

14.  υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να έχουν εξ ορισμού ανοιχτά δεδομένα, στο μέτρο του δυνατού, ειδικά όταν ο όγκος των δεδομένων που προκύπτουν είναι πολύ μεγάλος, όπως στην περίπτωση του προγράμματος INSPIRE· τονίζει τη σημασία της ασφαλούς διάθεσης και αποθήκευσης δεδομένων με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους από τρίτους και της ταυτόχρονης τήρησης του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών· τονίζει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ο ιδιωτικός τομέας στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων·

15.  επισημαίνει ότι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής έντασης δεδομένων, όπως η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, είναι ακόμη αργή και αποσπασματική· υπενθυμίζει ότι υπηρεσίες όπως η INSPIRE παράγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος» της Επιτροπής και θεωρεί ότι η βάση των χρηστών του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης θα πρέπει να επεκταθεί στον δημόσιο τομέα·

16.  τονίζει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας των δημόσιων δεδομένων και η δυνατότητα ελεύθερης χρήσης των δεδομένων αυτών αποτελούν τη βάση της σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση μιας ανοιχτής κοινωνίας·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αφενός την εφαρμογή πολιτικών κατάρτισης με σκοπό να αποκτήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τις αναγκαίες ηλεκτρονικές δεξιότητες και αφετέρου την ύπαρξη εκστρατειών ενημέρωσης για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση και τη διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

18.  πιστεύει ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία μιας περισσότερο ανοικτής και με λιγότερους αποκλεισμούς προσέγγισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα διαμορφωθεί με επίκεντρο τους πολίτες και τις ανάγκες τους· ζητεί, για τον λόγο αυτόν, από την Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειες που καταβάλει για να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μετάφραση των ιστοσελίδων της στις γλώσσες εργασίας της ΕΕ και επισημαίνοντας τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο πλήρη αναγνώριση των κοινοποιημένων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ψηφιακών υπογραφών, σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, όσο και την εφαρμογή διαδικασιών εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΕΕ και τις δημόσιες συμβάσεις, και ζητεί επίσης από τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν χωρίς χρονοτριβή· πιστεύει ότι η υιοθέτηση από την Επιτροπή των διατάξεων σχετικά με τα τεχνικά δομοστοιχεία της ΔΣΕ θα μπορούσε να διευκολύνει την εμπιστοσύνη και την αλλαγή νοοτροπίας προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

19.  φρονεί ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η συνεχής πρόοδος της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων, η οποία πολλαπλασιάζει τη ζήτηση για διάφορα είδη ψηφιακών υπηρεσιών·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις δευτερογενείς επιπτώσεις και τη διάδοση των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson, Anne Sander, Νότης Μαριάς, Μαρία Σπυράκη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (2.3.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 2016-2020
(2016/2273(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Pavel Svoboda

(*) Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της EΕ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, συνιστά δε σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η αυξημένη χρήση βελτιωμένων ψηφιακών εργαλείων για διατυπώσεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου και να μειώσουν τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων για τις εταιρείες και την αφερεγγυότητα σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που είναι σημαντικό για τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα δικαίου στην εσωτερική αγορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία πρόσβαση στα μητρώα αυτά, μέσω της δικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνημ δεν είναι ακόμη εφικτή λόγω διαφορών ως προς τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μπορούν να διατεθούν στους πολίτες της ΕΕ προσβάσιμα, διαλειτουργικά και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας βαθμός ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους, ως βασική προϋπόθεση για τη χρήση της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη λόγω της φύσης των δεδομένων που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών μέσω της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης ορισμένων διοικητικών υπηρεσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ανοικτών προτύπων είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες της ΕΕ να συμμετάσχουν σε κυβερνητικές πλατφόρμες και να μην υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε προγράμματα συγκεκριμένων προμηθευτών προκειμένου να επικοινωνούν με τις κυβερνήσεις τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης πρέπει να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών προκειμένου να παρέχονται ταχείες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και τη δημιουργία διασυνοριακών δημόσιων διοικητικών δομών για τις επιχειρήσεις και, με τον τρόπο αυτό, να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθιστώντας κατά συνέπεια την ΕΕ ελκυστικότερο τόπο για επενδύσεις και την εν γένει διαβίωση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται ήδη προσπάθειες για την προώθηση της μετάβασης των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών προς πλήρως ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, χρήση μητρώων συμβάσεων και συστημάτων διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών·

1.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει με σκοπό να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της διαδικτυακής πύλης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τις χρήσεις της, και να καταστεί υπηρεσία μίας στάσης για όλες τις σχετικές νομικές πληροφορίες και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχουν όλα τα μέρη ισότιμη πρόσβαση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη να είναι περιορισμένη· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

2.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για επαγγελματικούς σκοπούς και σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα προκειμένου να επιταχυνθεί η διασυνοριακή και διατομεακή χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης κινητών συσκευών και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ηλεκτρονική υπογραφή και άλλες υπηρεσίες IDAS[1], υπηρεσίες επαλήθευσης της ταυτότητας ιστοτόπων και υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης).

3.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί μια ανθρώπινη διάσταση κατά την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν από εξατομικευμένη καθοδήγηση και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση του e-CODEX που θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δικαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες· ζητεί επίσης τη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο για την περαιτέρω διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικαστικών αρχών εντός της ΕΕ· επισημαίνει ωστόσο ότι η ασφάλεια των εγγράφων, της ταυτότητας, και των δικτύων, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο· τονίζει ότι, κατά την εφαρμογή των εν λόγω ψηφιακών υπηρεσιών, είναι σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τήρηση των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής·

5.  συγχαίρει το Συμβούλιο και η Επιτροπή για τις εργασίες τους να εισαγάγουν το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI), το οποίο είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο στη νομική έρευνα και τον δικαστικό διάλογο, και χαιρετίζει τη δημιουργία της μηχανής αναζήτησης για το ECLI, η οποία αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και νέους τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, την ηλεκτρονική υποβολή των εταιρικών εγγράφων και την παροχή διασυνοριακών και άλλων πληροφοριών για τα μητρώα επιχειρήσεων· σημειώνει ότι στον τομέα αυτό οι νομοθετικές διατάξεις μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για ψηφιακές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

7.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς από άποψη εργατικού δυναμικού και διαθέσιμων κονδυλίων·

8.  ζητεί να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ η απόκτηση και η εφαρμογή των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της ανταλλαγής των δεδομένων·

9.  φρονεί ότι για την ομαλή υλοποίηση του σχεδίου δράσης απαιτούνται σαφείς προθεσμίες καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας·

10.  φρονεί ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προορίζονται για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων·

11.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν εκστρατείες στους τομείς της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, οι οποίες θα παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες την ευκαιρία να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες διαδικτυακές πύλες και οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη δημιουργία αυτοματοποιημένων κεντρικών μηχανισμών που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν γαίες και κτίρια εντός της επικράτειάς τους, προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· πιστεύει ότι στις ως άνω πληροφορίες πρέπει να έχουν, σε εθνικό επίπεδο, άμεση πρόσβαση οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) και οι αρμόδιες αρχές, και ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και να μπορούν να αναζητηθούν μέσω των κεντρικών μηχανισμών από τις ΜΧΠ άλλων κρατών μελών·

13.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση των εταιριών των κρατών μελών και των μητρώων αφερεγγυότητας και τονίζει τη σημασία της εν λόγω διασύνδεσης για την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι όλες οι προς διάθεση πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούν ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ή πλαίσιο.

14.  τάσσεται υπέρ του ανοίγματος των δεδομένων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό την προώθηση νέων ευκαιριών όσον αφορά τη γνώση, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ανοιχτά πρότυπα στο πλαίσιο της ανάπτυξης δημόσιων ψηφιακών λύσεων.

15.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και να υλοποιήσει μια δέσμη μέτρων που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις σε ηλεκτρονική μορφή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, στο ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας, στο επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση·

16.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου ευρωπαϊκού καταλόγου τεχνικών προτύπων ΤΠΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα κατά την αγορά ψηφιακών λύσεων μέσω της παραπομπής σε κοινές σειρές τεχνικών προτύπων και διαγραμμάτων ΤΠΕ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις·

17.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματός της για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), να αποδώσει μεγαλύτερη προσοχή στη διαλειτουργικότητα και τα δυνητικά οφέλη από την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, όταν θα επανεξετάζει το υφιστάμενο κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς και θα προβαίνει στην εκπόνηση νέων προτάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky

 • [1]  Δέσμη προτύπων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antanas Guoga, Franz Obermayr, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Antanas Guoga, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Dennis de Jong

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή