Procedure : 2016/2303(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2017

Indgivne tekster :

A8-0180/2017

Forhandlinger :

PV 18/05/2017 - 8
CRE 18/05/2017 - 8

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0223

BETÆNKNING     
PDF 397kWORD 58k
4.5.2017
PE 597.486v02-00 A8-0180/2017

om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken

(2016/2303(INI))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Ruža Tomašić

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken

(2016/2303(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig afsnit XVIII,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (i det følgende benævnt "den fælles forordning")(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde(6),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om investering i beskæftigelse og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport(7),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen(8),

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2016 om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD)(9),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning af 16. februar 2016 med titlen "En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig for at forbedre leveringen af teknisk bistand til Grækenland",

–  der henviser til den indgående analyse med titlen "Teknisk bistand på Kommissionens initiativ", som Parlamentets Generaldirektoratet for Interne Politikker (Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik) offentliggjorde i september 2016,

–  der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0180/2017),

A.  der henviser til, at teknisk bistand, enten på Kommissionens eller medlemsstaternes initiativ, spiller en vigtig rolle i alle faser af gennemførelsen af samhørighedspolitikken og er et vigtigt instrument til at tiltrække og holde på højtkvalificerede ansatte i administrationen, skabe et stabilt system til forvaltning og anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og undgå flaskehalse i forbindelse med at gennemføre og bistå brugere med at udvikle kvalitetsprojekter; der henviser til, at mulighederne for anvendelse af teknisk bistand i programmernes forberedende fase bør undersøges;

B.  der henviser til, at lokale, regionale og nationale myndigheder ofte mangler den nødvendige kapacitet til virksomt og effektivt at gennemføre de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og organisere et partnerskab med andre offentlige myndigheder, herunder bymyndigheder, erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet i overensstemmelse med artikel 5 i forordningen om fælles bestemmelser; der henviser til, at der er store forskelle i den administrative kapacitet på tværs af medlemsstater og regioner;

C.  der henviser til, at de parter, der er involveret i forberedelse og gennemførelse af samhørighedspolitikken også bør være mål for tekniske bistandsforanstaltninger, navnlig på områder som kapacitetsopbygning, netværksarbejde og kommunikation om samhørighedspolitik;

D.  der henviser til, at nationale, lokale og regionale myndigheder har svært ved at holde på kvalificerede medarbejdere, som har tendens til at forsvinde til mere vellønnede job i den private sektor eller lede efter mere lukrative stillinger hos de nationale myndigheder; der henviser til, at dette er en alvorlig hindring for de offentlige myndigheders evne til at gennemføre ESI-fondene med succes og opfylde målene for samhørighedspolitikken;

E.  der henviser til, at der er plads til at forbedre overvågningen og evalueringen af teknisk bistand, til trods for at der lægges større vægt på resultatorientering i programmeringsperioden 2014-2020, og at næsten halvdelen af denne periode er gået;

F.  der henviser til, at der er behov for at optimere forbindelsen mellem teknisk bistand, der ydes på Kommissionens initiativ, og tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på nationalt og regionalt niveau;

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ (artikel 58 i forordningen om fælles bestemmelser)

1.  bemærker, at de ressourcer, der er til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, i forhold til den foregående programmeringsperiode er blevet forøget og nu udgør 0,35 % af den årlige tildeling til EFRU, ESF og Samhørighedsfonden efter fradrag til Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede;

2.  bifalder de af Kommissionens aktiviteter, der finansieres via teknisk bistand, navnlig dens arbejde med TAIEX REGIO PEER 2 PEER-instrumentet, kompetencerammen og selvevalueringsværktøjet samt integritetspagterne, vejledningen til hvordan man undgår de 25 mest almindelig fejl i forbindelse med offentlige udbud og undersøgelsen vedrørende status over den administrative kapacitet i forbindelse med offentlige udbud i alle medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af disse initiativer; understreger, at disse instrumenter bør spille en større rolle i samhørighedspolitikken efter 2020, og opfordrer i overensstemmelse hermed Kommissionen til at skabe øget opmærksomhed om anvendelsen af dem på lokalt og regionalt niveau, herunder på øer; henstiller, at anvendelsesområdet for TAIEX REGIO PEER 2 PEER-instrumentet udvides til alle partnere, jf. artikel 5 i den fælles forordning, for at sikre en bred erfaringsudveksling, for at bidrage til kapacitetsopbygningen og for at lette kapitaliseringen af god praksis;

3.  finder det nødvendigt, at Kommissionen påbegynder en vurdering af effektiviteten og merværdien af gennemførelsen af “Integritetspagter – civil kontrolmekanisme til beskyttelse af EU-midler"

4.  noterer sig det arbejde, som taskforcen for Grækenlands og Gruppen vedrørende Støtte til Cyperns arbejde har udført i disse to lande for gennemførelsen af ESI-fondene og navnlig for absorptionsraterne, samtidig med at der gøres opmærksom på, at dette kun er én af indikatorerne for en positiv vurdering af samhørighedspolitikken; bemærker imidlertid, at resultaterne med hensyn til at opnå en effektiv og bæredygtig reform i henhold til Den Europæiske Revisionsrets særberetning "En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig for at forbedre leveringen af teknisk bistand til Grækenland" har været blandede; opfordrer derfor Kommissionen til at rapportere om, hvilket resultater der er opnået med Strukturreformtjenestens indsats i Grækenland; understreger, at der er behov for at fortsætte og forbedre det arbejde, der gøres af Taskforcen for bedre gennemførelse, på grundlag erfaringerne fra programmeringsperioden 2007-2013, med henblik på at støtte andre medlemsstater, der har vanskeligheder med at gennemføre samhørighedspolitikken;

5.  noterer sig etableringen af støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) og anerkender en række af dets potentielle fordele for samhørighedspolitikken samt for andre områder; opfordrer til at gøre det mere konsekvent og i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger inden for samhørighedspolitikken, mener imidlertid, at enhver mulig forlængelse af programmet ikke bør være til skade for samhørighedspolitikkens tematiske mål, og at der ikke må tages ressourcer fra ESI-fondenes tekniske bistand; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at sikre maksimal koordination og komplementaritet mellem de foranstaltninger, der finansieres af SRSP, og den tekniske bistand, der ydes af ESI-fondene, således at bestræbelserne på at opfylde samhørighedspolitikkens mål koncentreres så effektivt som muligt;

6.  noterer sig vigtigheden af den strategi for teknisk bistand, som Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik har udarbejdet; foreslår, at der udvikles en bredere strategi for teknisk bistand for at sikre en mere effektiv koordination, der omfatter alle de generaldirektorater, som har med ESI-fondene at gøre, samt den del af Strukturreformtjenestens aktiviteter, der vedrører samhørighedspolitikken, med henblik på at strømline den støtte, som gives, undgå overlapning og maksimere synergier og komplementaritet;

7.  fremhæver vigtigheden af teknisk bistand på området for finansielle instrumenter, hvis anvendelse stiger eksponentielt, men som af natur er relativt komplekse; bifalder med hensyn hertil Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks partnerskab om oprettelsen af Fi-compass-platformen; opfordrer Kommissionen til at strømline den tekniske bistand bedre med henblik på at dække områder, hvor forvaltningsmyndighederne og støttemodtagerne møder de største udfordringer; glæder sig over Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivnings tekniske forbedringer for at kombinere ESI-fondene med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger dog, at en større kapacitet og forenkling på dette specifikke område i sidste ende burde give sig udslag i et mindre behov for teknisk bistand på området finansieringsinstrumenter; understreger desuden, at det er behov for komplementaritet med tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres downstream på nationalt og regionalt niveau;

8.  bifalder den støtte, som ydes til medlemsstaterne inden for rammerne af Jaspersfaciliteten (Jaspers = Joint Assistance to Support Projects in European Regions (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner)), der stiller ekspertise til rådighed for medlemsstaterne med hensyn til planlægningen af store projekter, som er samfinansieret af EFRU og Samhørighedsfonden; ser frem til Revisionsrettens særberetning, som ifølge planen skal offentliggøres i 2017, og hvis formål vil være at undersøge, om Jaspers har forbedret udformningen af store projekter, som støttes og er medfinansieret af EU, og dermed har bidraget til en højere projektkvalitet samt til at øge medlemsstaternes forvaltningsmæssige kapacitet; understreger i denne forbindelse, at der er behov for en omhyggelig analyse af, hvordan Jaspers virksomhed i perioden 2007-2013 med at levere uafhængig kvalitetskontrol har forbedret projektkvaliteten og reduceret den tid, som Kommissionen anvender til at godkende større projekter;

9.  bemærker, at eftersom teknisk bistand først blev anvendt på det samhørighedspolitiske område, er der ikke blevet foretaget nogen global analyse for at fastslå, hvilket bidrag den faktisk yder; påpeger, at det derfor er vanskelig at foretage en detaljeret vurdering af, hvor vigtig den tekniske bistand er, og hvilket bidrag den yder med hensyn til administrativ kapacitetopbygning og institutionel styrkelse, med henblik på at sikre, at ESI-fondene forvaltes på en effektiv måde; opfordrer derfor til, at informationen om og gennemsigtigheden i forbindelse med teknisk bistandsvirksomhed øges, at Parlamentet skal spille en større rolle i forbindelse med overvågning og opfølgning, og at der gennemføres en grundig samlet undersøgelse af den tekniske bistands bidrag inden for området samhørighedspolitik;

10.  erindrer om betydningen af hensigtsmæssige og målrettede indikatorer, der kan måle resultater og virkning af ESI-fondenes udgifter, og hvilken teknisk bistand der er til rådighed for den dermed forbundne overvågning; mener, at indførelsen af fælles indikatorer var et første skridt i denne retning, men at den blev ledsaget af en række mangler såsom overdreven fokusering på output, manglen på et langsigtet perspektiv og uforenelighed med behovet for skræddersyet information; opfordrer indtrængende Kommissionen til investere i forbedring af indberetnings- og evalueringssystemet ved at udvikle mere hensigtsmæssige indikatorer, der kan være klar til brug i den næste programmeringsperiode;

11.  opfordrer Kommissionen til at forberede foranstaltninger og ressourcer til etablering af teknisk bistand til gennemførelsen af makroregionale strategier i EU, idet den tager hensyn til de forskellige udgifter og succesrater i forbindelse med gennemførelsen af sådanne strategier, samt til den kendsgerning, at deltagerne i strategierne omfatter ikke-medlemsstater og lande med begrænsede midler og utilstrækkelige menneskelige ressourcer; mener, at dette vil være mere effektivt med hensyn til at forberede større projekter på makroregionalt niveau, som vil kunne modtage finansiering inden for rammerne af samhørighedspolitikken;

12.  understreger betydningen af at gennemføre specifikke bistandsforanstaltninger til fremme af reindustrialiseringen i kriseramte områder med henblik på at tiltrække industrielle investeringer i højteknologi- og innovationssektorer med lav miljøpåvirkning;

13.  opfordrer Kommissionen til at etablere teknisk bistand i form af arbejdsgrupper i medlemsstaterne for at undgå forsinkelser i forbindelse med udviklingen af de organer og operationelle programmer, der vil blive behov for inden for rammerne af samhørighedpolitikken i medlemsstaterne efter 2020;

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ (artikel 59 i forordningen om fælles bestemmelser)

14.  understreger, at den EU-samfinansiering til teknisk bistand, som står til rådighed for medlemsstaterne inden for rammerne af de fem ESI-fonde i programmeringsperioden 2014-2020, beløber sig til omkring 13,4 milliarder;

15.  fremhæver, at teknisk bistand adskiller sig grundlæggende fra andre aktioner, som finansieres via ESI-fondene, og at det er en specielt vanskelig og kompliceret opgave at måle resultaterne af den; mener imidlertid, at der, i betragtning af den tekniske bistands nødvendighed, omfanget af ressourcer, som er afsat til den, og dens potentiale, er et stærkt behov for en strategisk og gennemsigtig tilgang, som er koordineret på de forskellige forvaltningsniveauer, og for fleksibilitet for at imødekomme de behov, som forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne konstaterer;

16.  fremhæver, at den præstationsvurdering, som skal finde sted i 2019, vil kaste lys over resultaterne af anvendelsen af teknisk bistand i programmeringsperioden 2014-2020 og sikre, at disse resultater ikke kommer for sent til at kunne indgå i drøftelserne om perioden efter 2020; opfordrer derfor til, at effektiviteten og resultaterne af den tekniske bistand drøftes og analyseres yderligere på et mellemliggende stadium;

17.  er bekymret over, at den tekniske bistand i visse medlemsstater ikke i tilstrækkeligt omfang eller på effektiv måde når ud til de lokale og regionale myndigheder, der sædvanligvis har den laveste administrative kapacitet; fremhæver, at etableringen af velfungerende og gennemsigtige kommunikationskanaler mellem de forskellige forvaltningsniveauer er af afgørende betydning for en succesfuld gennemførelse af ESI-fondene og for at opfylde de samhørighedspolitiske mål, men også for at genoprette tilliden til, at EU og dets politikker fungerer effektivt; mener, at alle partnere i samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle i forbindelse hermed, og foreslår, at Kommissionen engagerer sig direkte i styrke partnerne i den næste finansielle programmeringsperiode; opfordrer medlemsstaterne til i væsentlig grad at øge deres indsats for at forenkle gennemførelsen af forordningerne om samhørighedspolitikken, herunder især bestemmelserne om teknisk bistand; glæder sig derfor over eksemplet på et flerlaget system til gennemførelse af samhørighedspolitikken i Polen (3 søjler med teknisk bistand), som giver mulighed for en mere resultatorienteret, koordineret strategisk og gennemsigtig fremgangsmåde og skaber større merværdi; anmoder om strengere kontrol med resultaterne af de aktiviteter, som udøves af private firmaer, der yder teknisk bistand til offentlige forvaltninger, med henblik på at forebygge mulige interessekonflikter;

18.  understreger, at teknisk bistand, der tager sigte på at udvikle menneskeligt potentiale, skal anvendes til at dække de behov, der på forhånd er blevet påvist i udviklingsplaner for ansatte og for specialiseret uddannelse af personale;

19.  understreger, at de lavere forvaltningsniveauers kapacitet også er af afgørende betydning for de nye territoriale udviklingsredskabers succes, eksempelvis lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) og integrerede territoriale investeringer (ITI); opfordrer til en fortsat decentralisering af gennemførelsen af CLLD; bemærker, at selv om det kan være vanskeligt at måle virkningerne af teknisk bistand, er det på ingen måde umuligt, især ikke, når man ser på cost-benefit-forholdet; understreger, at den tekniske bistand, der ydes til oprettelse af et komplet system til gennemførelse af EFRU og etablering at et system til gennemførelse af ITI, i nogle medlemsstater viser et negativt cost-benefit-forhold; bemærker imidlertid, at højere omkostninger til dels kan forklares med specifikke forhold, der kræver en større indsats, såsom indførelse af en ny ordning; opfordrer derfor til, at der indføres klare kontrolmekanismer, navnlig med hensyn til uigennemsigtige forhandlinger om teknisk bistand; erindrer om den vigtige rolle, der spilles af lokale aktionsgrupper, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af CLLD, og mener, at der bør stilles teknisk bistand til rådighed for medlemsstaterne til støtte for deres værdifulde bidrag til bæredygtig lokal udvikling i EU;

20.  henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt, at tekniske bistandsaktiviteter omfatter støtte til teknisk og økonomisk gennemførlige projekter, der gør det muligt for medlemsstaterne at præsentere strategier, som kan finansieres inden for rammerne af samhørighedspolitikken;

21.  er for så vidt angår gennemførelsen af integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling bekymret over, at selv om opgaverne uddelegeres til byernes myndigheder, der optræder som mellemled, modtager disse ofte ikke den fornødne tekniske bistand til kapacitetsopbygning; mener i denne forbindelse, at den tekniske bistand bør styrkes på byområdeniveau, idet der tages hensyn til den rolle, som bymyndighederne spiller i samhørighedspolitikken, og at det er nødvendigt at skabe en stærk kapacitet til yderligere gennemførelse af EU's dagsorden for byer og Amsterdam-pagten;

22.  bemærker, at programmeringsperioden 2014-2020 omfatter større inddragelse af lokale myndigheder; understreger, at dette indebærer større tekniske og administrative færdigheder; opfordrer Kommissionen til at undersøge initiativer og mekanismer, der kan sætte lokale aktører i stand til fuldt ud at udnytte de programmeringsmuligheder, der findes i forordningerne om ESI-fondene;

23.  henleder opmærksomheden på den europæiske adfærdskodeks for partnerskab, som fremhæver behovet for at hjælpe de relevante partnere med at styrke deres institutionelle kapacitet med hensyn til forberedelse og gennemførelse af programmer; understreger, at mange medlemsstater ikke anvender den europæiske adfærdskodeks for partnerskab; mener desuden, at de vigtigste principper og former for god praksis, der er nedfældet i artikel 5 i ovennævnte adfærdskodeks, og som vedrører inddragelse af relevante partnere i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og programmerne, faktisk bør gennemføres, med særlig fokus på spørgsmålet om rettidig fremlæggelse af og let adgang til relevante oplysninger; understreger, at der er behov for klare EU-retningslinjer for at skabe øget konsekvens og fjerne reguleringsmæssig usikkerhed;

24.  påpeger behovet for at overdrage den tekniske bistand, med finansiering, til kvalificerede nationale aktører, der kan levere vedvarende støtte; understreger imidlertid, at denne finansiering ikke under nogen omstændigheder bør anvendes som erstatning for national finansiering på området, og at der bør ske et gradvist strategisk skift i retning af aktiviteter, der genererer en større merværdi for samhørighedspolitikken generelt, eksempelvis kapacitetsopbygning, kommunikation eller erfaringsudveksling;

25.  understreger betydningen af at inddrage institutioner, der ikke udgør nogen del af forvaltningssystemet, men som har en direkte virkning på gennemførelsen af samhørighedspolitikken; erindrer om, at disse institutioner skal tilbydes bistand til at udvide og forbedre deres administrative kapacitet og standarder ved hjælp af uddannelse, udveksling af viden, kapacitetsopbygning, netværksarbejde og etablering af de IT-systemer, der er nødvendige til at forvalte projekter; påpeger, at øget kommunikation om og synlighed af de resultater og successer, der opnås med støtte fra ESI-fondene, kan bidrage til at genvinde borgernes tillid til det europæiske projekt; opfordrer derfor til oprettelse af en separat bevilling til kommunikation inden for rammerne af den tekniske bistand på initiativ fra medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at fremme de tekniske bistandsforanstaltningers fungibilitet for at give mulighed for stordriftsfordele og for finansiering af foranstaltninger, der er fælles for flere ESI-fonde;

26.  understreger, at den tekniske bistand, for at undgå for store proceduremæssige komplikationer, i fremtiden i stigende grad bør fokuseres på støttemodtager/projektniveauet, uanset om den vedrører den offentlige, private eller civilsamfundssektoren, for at sikre udbuddet af innovative og veludformede projekter, som passer ind i allerede eksisterende strategier, og for at undgå en "one size fits all"-tilgang; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle mekanismer, der kan inddrage modtagere af støtte fra ESI-fondene i gennemførelsen og overvågningen af teknisk bistand; henstiller, at medlemsstaterne etablerer et netværk af infopoints for at give potentielle støttemodtagere mulighed for at få kendskab til de til rådighed værende finansieringskilder, operationelle programmer og offentlige udbud samt til at lære, hvordan man udfylder ansøgningsformularer og gennemfører projekter;

27.  påpeger, at teknisk bistand skal ses som en enkelt og fleksibelt instrument, der kan tilpasses til skiftende forhold; mener, at teknisk bistand skal bidrage til projekters bæredygtighed, dvs. hvor længe de varer, idet der fokuseres på vigtige områder i samhørighedspolitikken, og idet langsigtede resultater favoriseres, f.eks. projekter, der skaber varig beskæftigelse; påpeger i den forbindelse, at teknisk bistand kan anvendes til at teste innovative løsninger og pilotprojekter;

28.  opfordrer til en bedre rapportering fra medlemsstaterne i programmeringsperioden efter 2020 med hensyn til de typer af aktioner, der finansieres af teknisk bistand, samt de opnåede resultater; understreger, at der er behov for større gennemsigtighed for at øge synligheden af teknisk bistand og spore, hvordan og hvor den bruges, med henblik på at opnå en større ansvarliggørelse, herunder klare kontrolbestemmelser; mener, at regelmæssigt ajourførte og offentligt tilgængelige databaser over de aktioner, som planlægges og gennemføres af medlemsstaterne, bør overvejes i denne forbindelse, idet der trækkes på erfaringerne med Kommissionens åbne dataportal for ESI-fondene;

29.  bemærker, at medlemsstaterne i den nuværende programmeringsperiode havde mulighed for at lade teknisk bistand indgå som et prioriteret område inden for et operationelt program eller at have et særligt operationelt program for teknisk bistand; opfordrer Kommissionen til – idet der tages hensyn til de forskellige institutionelle situationer i medlemsstaterne – at analysere, hvilken løsning der har opnået de bedste resultater og muliggjort bedre overvågning og evaluering;

30.  opfordrer til øget anvendelse af teknisk bistand i programmer for europæisk territorialt samarbejde og beslægtede programmer og navnlig på området for grænseoverskridende samarbejde, fordi disse områder har deres egne særlige kendetegn og kræver støtte i alle faser af gennemførelsen, med henblik på at udvide dette samarbejde og øge de pågældende programmers stabilitet;

31.  opfordrer Kommissionen til at tage alle disse elementer op til overvejelse ved udarbejdelsen af de lovgivningsmæssige forslag for samhørighedspolitikken efter 2020, dvs. erfaringerne fra den nuværende og tidligere programmeringsperiode;

32.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en efterfølgende evaluering af både centralt forvaltet teknisk bistand og teknisk bistand under delt forvaltning;

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281.

(4)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.

(5)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470.

(6)

EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0053.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0308.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0211.


BEGRUNDELSE

Selv om teknisk bistand (Technical Assistance – TA) er blevet anvendt i forbindelse med samhørighedspolitikken siden 1988, har Europa-Parlamentet aldrig foretaget en overordnet analyse af dens bidrag og rolle. Teknisk bistand er et tværgående udgiftsområde, som der ikke findes en klar definition af, og det er svært at foretage en detaljeret vurdering af dens betydning og dens bidrag til at støtte institutionel styrkelse og opbygning af administrativ kapacitet med henblik på en effektiv forvaltning af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene).

For programmeringsperioden 2014-2020 er teknisk bistand defineret i forordningen om fælles bestemmelser og kan enten ydes på initiativ af Kommissionen (artikel 58) eller medlemsstaterne (artikel 59).

De nye bestemmelser for teknisk bistand har indført nogle nyskabelser, navnlig: støtte til institutionel styrkelse og opbygning af administrativ kapacitet og foranstaltninger til identifikation, prioritering og gennemførelse af strukturelle og administrative reformer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer i visse medlemsstater. I henhold til artikel 118 forordningen om de fælles bestemmelser udgør de ressourcer, der er afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ i den nuværende programmeringsperiode 0,35 % af fondens årlige tildeling. Dette svarer til en stigning på 0,1 % i sammenligning med perioden 2007-2013.

Finansiering af teknisk bistand kan ske fra forskellige budgetposter, og finansieringen kan anvendes på en fleksibel måde, og det er derfor vanskeligt at skaffe endelige tal eller opnå en klar forståelse af de budgetmæssige mekanismer og af de aktiviteter, der finansieres.

På EU-plan støtter teknisk bistand blandt andet den institutionelle styrkelse og opbygning af administrativ kapacitet med henblik på en effektiv forvaltning af fondene.

Ordføreren vil gerne ved denne lejlighed give udtryk for sin glæde over de redskaber, som Europa-Kommissionen for nylig har udviklet med sine midler til teknisk bistand: kompetencerammen, det hermed forbundne selvevalueringsredskab og integritetspagterne – den civile kontrolmekanisme til beskyttelse af EU-midler.

Kompetencerammen og selvevalueringsredskabet er praktiske værktøjer, som hjælper de institutioner, der forvalter fondene, med at styrke deres kapacitet med hensyn til menneskelige ressourcer. Kompetencerammen og selvevalueringsredskabet er fleksible og kan tilpasses, så de kan finde anvendelse på de forskellige organisatoriske strukturer i medlemsstaterne.

Desuden har pilotprojektet "Integritetspagter – civil kontrolmekanisme til beskyttelse af EU-midler" til formål at udforske og fremme anvendelsen af integritetspagter (IP) for at beskytte EU-midler mod svig og korruption og sigter som redskab mod at højne gennemsigtighed og ansvarlighed, øge tilliden til myndigheder og offentlige kontrakter, bidrage til at give ordregivende myndigheder et godt omdømme, medføre besparelser og forbedre konkurrencen gennem bedre offentlige udbud.

Teknisk bistand på medlemsstatsniveau beløber sig for de fem ESI-fonde til omkring 13,4 mia. EUR . Teknisk bistand kan betragtes som en drivkraft for forandringer, og dens fordele vil muligvis først vise sig i fuldt omfang i fremtiden, når aktiviteter og reformer er gennemført fuldt ud. Af denne grund bør planlægningen, koordineringen og gennemsigtigheden af aktiviteter vedrørende teknisk bistand sikres på alle stadier. Mere generelt kan det siges, at den rolle, som teknisk bistand spiller med hensyn til at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne, bør overvåges nøje, så der kan sikres gennemsigtighed og legitimitet.

For så vidt angår styrkelsen af institutionel og teknisk kapacitet, har regionale eller lokale myndigheder i mange medlemsstater aldrig fået tilbudt midler fra teknisk bistand. Det betyder, at teknisk bistand er blevet anvendt på nationalt plan til uddannelse af regionale eller lokale myndigheder, hvor lokale og regionale repræsentanter ikke havde mulighed for at udtrykke deres behov, i stedet for kurser, som er tilpasset lokale behov eller den gruppe af deltagere, som de er rettet mod.

Ordføreren håber, at vi vil lære af tidligere fejltagelser, og at teknisk bistand fremover vil blive anvendt bedre. Formålet med teknisk bistand er ikke bare at bruge penge, men at bruge dem til deltagermålgruppen, til at orientere de lokale og regionale aktører om alle de muligheder, der foreligger – så der med de uddannelsesaktiviteter, medlemsstaterne arrangerer, virkelig kan skabes den fornødne merværdi – og til at forbedre deltagernes evaluering af uddannelsesaktiviteterne.

I forbindelse med integreret bæredygtig byudvikling er det desuden meget vigtigt at understrege, at byerne har ret til at anvende teknisk bistand til alle aktiviteter, der vedrører etableringen af systemet samt udarbejdelsen og gennemførelsen af projekter gennem integrerede territoriale investeringer (ITI), idet byerne gennem ITI-mekanismen bliver mellemled i forvaltningen af og kontrollen med anvendelsen af ESI-fondene.

Særlige foranstaltninger for teknisk bistand (TAIEX-REGIO Peer 2 Peer, Jessica og Jaspers), er gennemført med succes i adskillige medlemsstater; der er imidlertid et udtalt behov for mere information om disse muligheder på både nationalt og lokalt niveau.

En vigtig succesfaktor for enhver ordning eller ethvert program er kendskab til det. Potentielle ansøgere har brug for præcise forklaringer og de rette oplysninger om mulighederne for teknisk bistand.

Krisen i Europa kræver en vis fleksibilitet i tildelingen af midler fra ESI-fondene: Dette afspejles i bestemmelserne om forvaltning af den tekniske bistand. I øjeblikket gælder artikel 25 i forordningen om fælles bestemmelser kun for medlemsstater med midlertidige budgetproblemer. Imidlertid er en eventuel udvidelse af det geografiske anvendelsesområde for denne artikel til alle medlemsstater i øjeblikket under drøftelse i forbindelse med det nye lovgivningsforslag om støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP).

Det er planen, at støtteprogrammet for strukturreformer skal være et supplement til den eksisterende tekniske bistand under ESI-fondene, men spørgsmålet er, hvordan denne koordination vil blive sikret.

Der er derfor behov for en mere detaljeret rapportering om anvendelsen af de ressourcer til teknisk bistand, som medlemsstaterne har til rådighed. Bidraget fra aktiviteter vedrørende teknisk bistand bør evalueres, og den budgetmæssige gennemsigtighed bør øges.


SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET

Iskra Mihaylova  

Formand for

Regionaludviklingsudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Betænkning om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (2016/2303(INI)

Hr. formand.

REGI-udvalget er i øjeblikket ved at udarbejde sin betænkning om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (2016/2303(INI)

Budgetudvalgets koordinatorer har besluttet at forelægge Budgetsudvalgets holdning i form af en skrivelse.

Budgetudvalget udtrykker bekymring over den langsomme og utilstrækkelige gennemførelse af programmerne for samhørighedspolitikken i den indeværende programmeringsperiode; udvalget advarer atter om den mulige ophobning af ubetalte regninger i anden halvdel af FFR 2014-2020, med potentielt alvorlige konsekvenser for samhørigheden og andre EU-politikker.

Budgetudvalget mener, at teknisk bistand bør styrkes og først og fremmest bruges til at sikre rettidig og effektiv anvendelse af samhørighedspolitikkens midler; det betragter forslaget til forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer som bevis for, at den tekniske bistand ikke er blevet anvendt tilstrækkeligt, og at dens potentiale ikke er blevet udnyttet fuldt ud.

Budgetudvalget bemærker, at der indtil videre ikke er blevet foretaget nogen global evaluering af teknisk bistand i samhørighedspolitikken, hverken for programmet for 2007-2013 eller for den tidligere periode, og bemærker en mangel på systematisk rapportering om finansiering af teknisk bistand; mener, at dette nedsætter den budgetmæssige gennemsigtighed og forhindrer kontrol af finansieringen.

Budgetudvalget anmoder Kommissionen om at rapportere til budgetmyndigheden om gennemførelse af teknisk bistand både på Kommissionens og på medlemsstaternes initiativ; denne rapport burde nemlig levere tal over gennemførelsesraten for teknisk bistand pr. fond for perioden 2007-2013 og perioden 2014-2020, evaluere de resultatindikatorer, der anvendes af Kommissionen og medlemsstaterne, og om nødvendigt fremsætte forslag om indførelse af harmoniserede indikatorer.

Budgetudvalg mener, at en sådan evaluering ville være et første skridt i en grundig og gennemsigtig vurdering af den hidtidige tekniske bistand og et kendsgerningsbaseret grundlag for dens perspektiver i den kommende FFR.

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage disse forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

Jean Arthuis

Kopi: Ruža Tomašić, ordfører


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, James Nicholson, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Vladimir Urutchev


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić,

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Davor Škrlec, Monika Vana

1

-

EFDD

James Carver

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik