ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Карлуш Зориню


Процедура : 2016/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0181/2017
Внесени текстове :
A8-0181/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0589),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0378/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 януари 2017 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 00/00/00[2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети, комисията по транспорт и туризъм и комисията по регионално развитие (A6-0181/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията, в което беше очертана европейската визия по отношение на интернет свързаността на гражданите и предприятията в цифровия единен пазар14, са представени редица възможни мерки, чрез които може да се подобри свързаността на Европейския съюз.

(1)  В съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“, в което беше очертана европейската визия по отношение на интернет свързаността на гражданите, публичните институции и предприятията в цифровия единен пазар14, са представени редица възможни мерки, чрез които може да се подобри свързаността на Европейския съюз.

__________________

 

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016) 587).

 

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  В своето съобщение от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, Комисията припомня, че в стратегията „Европа 2020“ е подчертана важността на внедряването на широколентовия достъп за подпомагане на социалното приобщаване и конкурентоспособността в Съюза, като отново се потвърждава целта да се гарантира до 2020 г. i) че всички граждани на Съюза ще имат достъп до значително по-висока скорост, над 30 Mbps и ii) най-малко 50% от домакинствата в Съюза са абонирани за интернет връзка с над 100 Mbps.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Като част от мерките в подкрепа на визията за европейска свързаност в съобщението се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други публични услуги или които са от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите и разработката на нови поколения безжични съобщителни мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие в съответствие с променящите се потребности.

(2)  Като част от мерките в подкрепа на визията за европейска свързаност в съобщението се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други публични услуги или които са от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите безжични съобщителни мрежи, но следва по-специално да допринасят за разработката на нови поколения такива мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие в съответствие с променящите се потребности. Тези точки за достъп следва да могат да образуват мрежа със система за единно идентифициране, която е валидна в целия Съюз, и други мрежи за безплатна местна безжична връзка следва да могат да се включват към системата. Системата следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a и с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета1b и използването на данни за търговска реклама или други търговски цели следва да не бъде разрешено.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

1b Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В контекста на настоящия регламент местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения, се предоставя без съответното възнаграждение, независимо дали чрез пряко плащане или други видове възнаграждение, включително, но не единствено — търговски реклами и предоставяне на лични данни за търговски цели, и без да се засягат ограниченията съгласно правото на Съюза или съгласно националното право в съответствие с правото на Съюза, както и необходимостта да се гарантира правилно функциониране на мрежата и по-специално необходимостта да се гарантира справедливо разпределение на капацитет между потребителите в натоварени моменти, без ограничения, когато няма ограничен период от време за свързване на потребителя или ограничена скорост или обем.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Конкурентен пазар и съобразена с бъдещето законодателна рамка, която предоставя стимули за иновациите, трансевропейските мрежи и структури и нови бизнес модели, са основният двигател за инвестиции в мрежи с много голям капацитет, които могат да осигурят свързаност на гражданите в целия Съюз.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416.

(3)  В съответствие със съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г. и с цел да насърчи цифровото приобщаване и да се избегне изоставане на отдалечените места и селските райони, Съюзът следва да подпомага осигуряването на висококачествена местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от Регламент (ЕС) № 1316/201315 или Регламент (ЕС) № 283/201416.

__________________

__________________

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като публичните органи и доставчиците на публични услуги, да предлагат безплатна местна безжична връзка като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че местните общности могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини и други местни публични органи, библиотеки и здравни заведения.

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като органи на публичния сектор и доставчиците на публични услуги, да предлагат местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че хората от местните общности могат да подобряват своите уменията си в областта на цифровите технологии и да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини, групи от общини, сдружения със задължение за обществена услуга, притежавани от общини, кооперации с нестопанска цел, общински центрове и други местни публични органи и институции.

(С цел осигуряване на съгласуваност на формулировката, предложена от Парламента, на всички езици терминът „gratuita e livre de restrições“ трябва да съответства на английски език на термина „free of charge and free from restriction“)

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Безплатната местна безжична връзка, наред с другото, следва да допринася за по-добро териториално и социално сближаване, особено в места с ограничен достъп до интернет.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Подобряването на достъпа до скоростни и високоскоростни широколентови връзки и услуги за информационни и комуникационни технологии, по-специално в отдалечените райони, би могло да увеличи качеството на живота на гражданите чрез улесняване на достъпа до услуги (например електронно здравеопазване и електронно управление) и насърчаване развитието на местните малки и средни предприятия (МСП). Поради това органите следва да гарантират, че никой няма да бъде изоставен и че интернет съдържанието и онлайн услугите са достъпни за всички.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  За да се гарантира успехът на настоящия регламент и да се изтъкнат действията на Съюза в тази област, Комисията трябва да гарантира, че субектите, които изпълняват проекти съгласно настоящия регламент, предоставят на крайните потребители колкото е възможно повече информация относно наличието на услугите и че те изтъкват факта, че Съюзът е предоставил финансирането.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Ценностите и предимствата на Съюза следва да се популяризират посредством обяснителен документ, в който е изложена целта на безплатната местна безжична връзка.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Покритието на новите мрежи за достъп в селските райони остава много по-ниско от покритието в градските райони и едва 28% от селските домакинства използват стационарната технология.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Предоставянето на 5G до 2020 г. следва да бъде основен приоритет за цифровия единен пазар предвид решаващото им значение за конкурентоспособността в световен мащаб, растежа, иновациите и потенциала за научни изследвания на Съюза. Средствата на Съюза трябва да се използват ефективно и по подходящ начин с цел принос по ключови въпроси.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид нетърговското естество на интервенцията и малкия размер на предвижданите отделни проекти административната тежест следва да бъде ограничена до минимум. Поради това интервенцията следва да бъде реализирана чрез най-подходящите форми на финансова помощ, допустими съгласно Финансовия регламент към момента или в бъдеще, а именно безвъзмездни средства. Интервенцията следва да не разчита на финансови инструменти.

(8)  Предвид нетърговското естество на интервенцията и малкия размер на предвижданите отделни проекти административната тежест следва да бъде ограничена до минимум и следва да бъде пропорционална на предвидената полза, като се взема предвид необходимостта от отчетност и подходящ баланс между опростяването и контрола. Поради това интервенцията следва да бъде реализирана чрез най-подходящите форми на финансова помощ, допустими съгласно Финансовия регламент към момента или в бъдеще, а именно безвъзмездни средства, например посредством ваучери. Интервенцията следва да не разчита на финансови инструменти. Следва да се прилага принципът на добро финансово управление.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Като се има предвид ограниченият обем на отпуснатите финансови средства в сравнение с потенциално големия брой заявления, следва да се предприемат мерки за опростяване на административните процедури, за да се даде възможност за своевременното вземане на решение. Регламент (ЕС) № 1316/2013 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят категориите предложения, които отговарят на критериите, определени в раздел 4 от приложението към Регламент (ЕС) № 283/2014, с цел да се избегне индивидуалното одобряване на заявления и да се гарантира, че сертифицирането на разходите и ежегодното предоставяне на информация на Комисията не са задължителни за безвъзмездните средства, предоставени по силата на настоящия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Поради ограничения обхват на всяка една местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, интервенцията следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики в същия район. Това не следва да изключва допълнителната помощ за реализацията на настоящата инициатива от частни или публични източници на финансиране.

(9)  Поради ограничения обхват на всяка една местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, интервенцията следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират вече съществуващо безплатно частно или обществено предлагане със сходни характеристики в същия район. Това не следва да изключва допълнителната помощ за реализацията на настоящата инициатива от частни или публични източници на финансиране, тъй като такова смесено финансиране може да допринася за по-значителен ефект, което следва да доведе до стимули за частни инвестиции и ливъридж на интернет връзката за по-широка аудитория. В тази връзка е необходимо да се осигури полезно взаимодействие с други национални фондове или фондове на Съюза, включително Европейския фонд за регионално развитие, с цел да се постигне максимален ефект не само от гледна точка на достъпността за гражданите, но и на социалното сближаване и подпомагането на борбата с цифровото разделение в по-слабо развитите региони.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Наличният бюджет следва да бъде отпуснат при спазване на географски баланс, така че да бъдат обхванати проекти във всички държави членки. Разпределението следва да отчита и необходимостта от преодоляване на цифровото разделение. Тези принципи, които имат за цел осигуряване на географски баланс и приобщаващо общество, следва да бъдат включени в съответните работни програми, приети в съответствие с Регламент (ЕС) № 1316/2013 и настоящия регламент, да фигурират в поканите за представяне на предложения и, ако е необходимо, следва да позволяват по-голямо участие на кандидатите от държави членки, в които участието е било относително ниско, както и да бъдат съсредоточени върху райони, определени от държавите членки или от Комисията като изоставащи по отношение на свързаността или цифровата грамотност.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Отдаването на приоритет на местните МСП в контекста на снабдяването и инсталирането на оборудване с оглед на предоставянето на местна безжична връзка в съответствие с настоящия регламент би могло да защити потенциала за иновации и създаване на качествени работни места в общините.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп.

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп. Важно е Комисията да информира местните органи за планираните действия и съответните условия на възможно най-ранен етап, с цел те да могат да се подготвят и да представят кандидатурите си по поканите за представяне на предложения, когато бъдат обявени. Комисията и съответните органи в държавите членки следва също да положат максимални усилия за създаване на необходимата осведоменост за програмата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с много висока скорост, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в териториално отношение разпределение.

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с висока скорост, и като се предоставя подкрепа за постигането на целите на европейското общество на гигабитов интернет, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в териториално отношение разпределение и намаляване на цифровото разделение, като същевременно се подкрепя достъпът на граждани до предимствата, които предоставя информационното общество, и се подкрепят райони с относително ниски равнища на широколентови връзки с висока скорост.

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Освен това от бенефициентите следва да се изисква да предоставят безплатна местна безжична връзка за период от най-малко три години.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да бъдат жизнеспособни и устойчиви в дългосрочен план. Тази жизнеспособност и устойчивост следва да се постигнат чрез осигуряване на технически инструменти, които да гарантират тяхната дългосрочна ефективност чрез използването на технология, която бенефициерите и доставчиците на услуги актуализират редовно и без опасност за сигурността на потребителите.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕС) № 1316/2013

Член 7 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  действия в сферата на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или форми на финансова помощ, различни от финансови инструменти.

в)  действия в сферата на осигуряването на местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения, в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или форми на финансова помощ, различни от финансови инструменти.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1316/2013

Член 22 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  В член 22 се добавя следният параграф:

 

„Удостоверяването на разходите и предоставянето на ежегодна информация на Комисията, посочени съответно във втория и третия параграф от настоящия член, не са задължителни за безвъзмездните средства, отпускани съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 283/2014*.“

 

________________

 

* Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 2 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  „местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег и използващо, но не единствено и само, радиочестотен спектър, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа.

з)  „местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег, но с голяма широчина на лентата, и използващо, но не единствено и само, радиочестотен спектър, спектър на инфрачервена или видима светлина, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа.

Обосновка

Появяват се нови технологии, например LiFi, признати в Европейския кодекс за електронни съобщения, които следва да бъдат включени, особено в контекста на потенциала на такива технологии да не се използват радио вълни, а светлина за обществени пространства като здравните заведения, където радио вълните биха могли да не са най-подходящи.Скоростта на трансфер не бива да се засяга, като се има предвид, че понякога ще има голям брой ползватели, свързани с точката на достъп.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 4 – параграф 1 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомагат осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности.

в)  подпомагат осигуряването на висококачествена местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения, в местните общности.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 6 – параграф 8а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8a.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности, трябва да отговарят на условията, определени в раздел 4 от приложението.

8a.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на висококачествена местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения, в местните общности, трябва да отговарят на условията, определени в раздел 4 от приложението.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение I – раздел 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В приложението се добавя следната част:

6.  В приложението се добавя следният раздел:

РАЗДЕЛ 4. БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

РАЗДЕЛ 4. БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Действията, целящи осигуряване на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, в т.ч. открити пространства, достъпни за широката общественост, които имат важна роля за обществения живот на местните общности, са допустими за финансова подкрепа.

Действията, целящи осигуряване на местна безжична връзка, която е безплатна и без ограничения, в центровете на местния обществен живот, в т.ч. открити пространства, достъпни за широката общественост, които имат важна роля за обществения живот на местните общности, са допустими за финансова подкрепа. За целите на достъпността, доколкото е възможно, при тези дейности се избягват евентуални езикови бариери.

Финансова подкрепа се предоставя на субекти с обществена мисия като местни органи и доставчици на обществени услуги, които се ангажират да предоставят безплатна местна безжична връзка чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп.

Финансова подкрепа се предоставя на органи на публичния сектор по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета1a с цел да предоставят безплатна местна безжична връзка чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп.

 

Институции, които отговарят на условията, могат да използват финансовата подкрепа за създаване на безплатна местна безжична връзка в места, които са най-подходящи и достъпни за използване от общността, включително върху имоти, които не са публична собственост.

Проектите за осигуряване на местна безжична връзка чрез местни точка за безжичен достъп, които са с безплатен достъп, могат да получават финансиране, ако те:

Проектите за осигуряване на местна безжична връзка чрез местни точка за безжичен достъп, които са с безплатен достъп, могат да получават финансиране, ако те:

1)  се изпълняват от субект с обществена мисия, който има капацитета да проектира инсталирането на вътрешни и външни местни точки за безжичен достъп на обществени места и да упражнява надзор върху тях;

1)  се изпълняват от орган на публичния сектор, който има капацитета да проектира инсталирането, както и да осигури финансирането на оперативните разходи за минимум три години, на вътрешни и външни местни точки за безжичен достъп на обществени места и да упражнява надзор върху тях;

2)  надграждат широколентови връзки с много висока скорост, даващи на потребителите възможност за висококачествено използване на интернет, което е:

2)  надграждат широколентови връзки с много висока скорост, даващи на потребителите възможност за висококачествено използване на интернет, което е:

а.  безплатно и лесно достъпно и използва най-съвременно оборудване и

а.  безплатно и лесно достъпно и използва най-съвременно оборудване, при което се извлича полза от оптимални технологични решения и се използват най-добрите стандарти в областта на кибернетичната сигурност, и

б.  поддържа достъпа до иновативни цифрови услуги като предлаганите чрез инфраструктури за цифрови услуги;

б.  поддържа достъпа до иновативни цифрови услуги като предлаганите чрез инфраструктури за цифрови услуги;

3)  използват общата визуална идентичност, която ще им бъде предоставена от Комисията, и имат връзка към съответните онлайн инструменти

3)  използват общата визуална идентичност, която ще им бъде предоставена от Комисията, и имат връзка към съответните онлайн инструменти;

 

3a)  спазват принципа на технологична неутралност, използват ефективно публичните средства и са способни да се адаптират проектите към най-добрите технологични предложения.

Проектите, които дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики, в т.ч. и качество, в същия район, няма да бъдат обхванати.

Проектите, които дублират вече съществуващо безплатно частно или обществено предлагане със сходни характеристики, в т.ч. и качество, в същия район, няма да бъдат обхванати.

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение между проекти, отговарящи на горните условия, предвид получените предложения и като правило, по реда на получаване на предложенията.

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение в държавите членки между проекти, отговарящи на горните условия, предвид получените предложения и като правило, по реда на получаване на предложенията, в съответствие с работните програми, които допринасят за икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза, както и за насърчаване на цифровото приобщаване.

 

Държавите членки могат да отпускат свои собствени ресурси или ресурси от структурните фондове на ЕС и Европейския инвестиционен фонд за разработване на услуги и допълнителни предложения, които укрепват устойчивостта на проектите.

 

Проектите, финансирани съгласно настоящия раздел, са в експлоатация и се наблюдават внимателно от Комисията най-малко три години. Наблюдението на проекта от Комисията следва да продължи след експлоатационния период с цел осигуряване на преглед на функционалността на този проект и възможен принос за бъдещи инициативи.

 

__________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (OВ L 327, 2.12.2016, стр. 1).“

  • [1]  OВ C 125, 21.4.2017 г., стp. 69.
  • [2]  OВ C, стр...

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Инициативата WIFU4EU е предложение, което допринася за укрепване на развитието на едно по-приобщаващо европейско цифрово общество.

В речта си за състоянието на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г., председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заяви, че в „новата правна рамка, която привлича и дава възможност за инвестиции в свързаността [...] свързаността следва да бъде от полза за всеки един.“

В съответствие с ангажимента, поет от г-н Юнкер, „тъй като свързаността трябва да бъде от полза за всички, независимо от мястото на пребиваване или заплатата“, се предлага „всяко село и всеки град на Европа да бъдат оборудвани с безплатен достъп до безжичен интернет около основните центрове на обществения живот до 2020 г.“.

В този контекст инициативата WIFI4EU е възможност за утвърждаване, в рамките на пакета за далекосъобщенията, на принципа за универсален достъп на гражданите до предимствата на информационното общество посредством въвеждането на пилотен проект с балансирано европейско измерение и географско разпределение, функциониращ като показател за развитието на приобщаващи платформи за безплатен достъп до безжични мрежи, едновременно динамичен и устойчив на технологичното развитие.

Така се открива възможност за разработване и прилагане на концепция за отличаване на европейската цифрова идентичност, интегриране в процеса на разработване на пилотния проект на ценностите, които вдъхновяват европейския проект, като се отчита значението, което се отдава на решенията за гражданите и възможностите за предприятията и създателите на съдържание.

Целта на универсалния достъп е да се укрепят местните цифрови екосистеми, връзката между Европейския съюз и неговите граждани и да се подобрят и увеличат възможностите за развитие на мрежи от следващо поколение.

В този контекст е от съществено значение да се гарантира, че значението, което се отдава на достъпа до мрежата, е придружено от всеобщо и безплатно предоставяне на услуги от обществен интерес и на съдържание от общ интерес, както и да се подкрепя една опростена и прозрачна система за кандидатстване и изпълнение, наред със сертифициране на качеството на проектите и спазване на изискванията.

С измененията, предложени в настоящия доклад, се цели да се осигури по-добър отговор на следните принципи, които оформят инициативата:

1. Универсален и безплатен достъп

Мрежите за достъп, които се подпомагат на територията на Съюза, трябва да предоставят високоскоростен интернет за широколентовите услуги, за да се допринася за развитието на европейското общество на гигабитов интернет. Този достъп трябва да бъде универсален, безплатен и без ограничения.

Безплатният достъп означава, че няма пряко възнаграждение, чрез търговски реклами или чрез използване на данните на потребителите за търговски цели.

2. Идентифициране и система за достъп

Точките за достъп трябва да съставляват мрежа, снабдена със система за идентифициране, валидна на цялата територия на Европейския съюз. Достъпът трябва да бъде в съответствие с принципа на единно идентифициране („one login only“). За да бъде от полза този модел, следва да се разработи референтен модел, който да гарантира оперативна съвместимост, колективна ефективност и линия за общо идентифициране, с възможност за подчертаване на особеностите на всеки проект на местно равнище.

3. Допустимост

Могат да кандидатстват публичноправни субекти, чиято задача е съвместима с целите на проекта. Като се имат предвид ограниченият обем на финансиране на всеки проект и големия брой на евентуални заявления, следва да се предвиди административна система, която да взема бързи и резултатни решения. Моделът за финансиране трябва да се разглежда в тази посока.

4. Географски баланс

Следва да се гарантира принципът на географския баланс между различните държави членки по отношение на достъпа до ресурсите на инициативата. Географският баланс в рамките на всяка държава членка трябва да бъде гарантиран чрез използването на критерии, които ще бъдат определени в съответните работни програми.

5. Борбата с изключването и насърчаване на териториалното сближаване

Критериите за одобряване трябва да отчитат отдаването на приоритет на насърчаването на цифровото приобщаване и териториалното сближаване.

6. Устойчивост

За да се гарантира устойчивостта на проектите, държавите членки ще могат да използват собствени средства или Европейските структурни фондове за разработване на услуги и допълнителни предложения.

7. Отклоняващо се от оферти

Проектите се вземат предвид единствено когато на същата територия не съществува предлагане на публични или частни услуги със сходни характеристики.

8. Контрол

Европейската комисия следва да гарантира, че е създадена система за контрол на инициативата, включително публикуването на доклади за изпълнението.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. При подготовката на доклада докладчикът е получил информация от следните субекти и лица: Субект и/или лице

На институционално равнище

Външни заинтересовани страни

 

Европейска комисия

Европейски съвет

Европейски комитет на регионите

Европейски икономически и социален комитет

Председателство на Съвета на ЕС

Cisco Systems

ECTA

ETNO

Eutelsat

„Ориндж“ (Orange“)

Фондация „Reading & Writing“ (Reading & Writing Foundation)

UKspace

„Водафон“

 

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (4.4.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за Регламент за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Докладчик по становище: Лиа Ни Риада

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията, в което беше очертана европейската визия по отношение на интернет свързаността на гражданите и предприятията в цифровия единен пазар14 , са представени редица възможни мерки, чрез които може да се подобри свързаността на Европейския съюз.

(1)  В съобщението на Комисията, в което беше очертана европейската визия по отношение на интернет свързаността на гражданите, публичните институции и предприятията в цифровия единен пазар14, са представени редица възможни мерки, чрез които може да се подобри свързаността в Европейския съюз.

__________________

__________________

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016) 587).

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016) 587).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Държавите членки следва да засилят усилията си за преодоляване на цифровото разделение и различията в свързаността между регионите, и по-специално тези с по-високи равнища на бедност, чрез инвестиции в създаването, разработването и подобряването на достъпа до безжична свързаност; като се обръща по-специално обръща внимание на областите, за които е установено, че изостават по отношение на свързаността, и чрез насърчаване на цифровата грамотност . Подкрепата от Съюза следва да бъде с допълващ характер, чрез подкрепа на проекти, които се съсредоточават по-специално върху осигуряването на местна безжична връзка чрез търгове за обществени поръчки, безплатно и без ограничения, в центровете на местния обществен живот, в това число в открити пространства, достъпни за широката общественост.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416.

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на местна безжична връзка, безплатно и без необосновани ограничения, в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416.

__________________

__________________

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като публичните органи и доставчиците на публични услуги, да предлагат безплатна местна безжична връзка като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че местните общности могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини и други местни публични органи, библиотеки и здравни заведения.

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като органите на публичния сектор, кооперации и местни социални предприятия и доставчиците на публични услуги, да предлагат местна безжична връзка, която е безплатна и свободна от необосновани ограничения, като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че местните общности могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини и други местни публични органи, институции, библиотеки и други културни общински центрове, здравни заведения и заведения за здравно обслужване, както и други обществени пространства, достъпни за голям брой хора.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Местната безжична връзка следва да се определя като безплатна само когато се предоставя без съответстващо на нея възмездяване, било то чрез пряко заплащане или друг вид възмездно отношение, включително, но не само реклама и предоставяне на лични данни.

(5)  Местната безжична връзка следва да се определя като безплатна и свободна от необосновани ограничения само когато се предоставя без съответстващо на нея възмездяване, било то чрез пряко заплащане или друг вид възмездно отношение, включително, но не само реклама и предоставяне на лични данни и достъп до използването на профили в социални мрежи; достъпът до безплатна безжична връзка следва да включва съгласието на ползвателите с реда и условията за ползване и декларация за отказ от отговорност, в която да се обяснява целта на услугата, като същевременно се гарантира подходяща защита на личните данни, като се има предвид, че рисковете, свързани със сигурността, се увеличават с увеличаването на безжичната свързаност.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Ценностите и предимствата на Съюза следва да се популяризират чрез декларацията за отказ от права при безплатната местна безжична връзка.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  В услугата следва да се включат цифрови образователни инструменти, които да предоставят на потребителите познания за това как да получат достъп до интернет и как да обезпечат собствената си защита онлайн, както и информация относно ползите и рисковете от използването на мрежата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8 a.  Комисията следва да гарантира, че публичните органи, кооперациите, местните социални предприятия, доставчиците на обществени услуги и крайните бенефициенти, т.е. местните общини и ползвателите на тази безплатна услуга за безжичен достъп до интернет, са надлежно и своевременно информирани за съществуването на тази програма и подкрепа с цел повишаване на видимостта на финансирането, предоставяно на Съюза.

Обосновка

Програмите на ЕС и предоставяната финансова подкрепа следва да бъде насърчавана от Комисията в близост до публичните органи, разбирани в широк смисъл, и крайните бенефициенти следва да бъдат информирани.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп.

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен и онлайн инструментите, и други конвенционални инструменти, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга, непрекъснатата поддръжка, редовното осъвременяване и одита на изградените местни точки за безжичен достъп.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с много висока скорост, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в териториално отношение разпределение.

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет със скорост на изтегляне от поне 100 Mbps, базирана на широколентови услуги с много висока скорост, следва да бъдат отчитани полезните взаимодействия с други съюзни (на ЕС), национални и регионални фондове и програми, в частност при предоставянето на допълнителна финансова помощ, тъй като тази подкрепа следва да бъде насочена към отдалечени, но също така населени и по-слабо развити региони и региони в преход, като същевременно се цели постигането на балансирано в географско отношение разпределение, като се насърчава достъпът на гражданите до ползите, предоставяни от информационното общество, за постигане на същия среден дял на интернет връзка във всички държави членки, като се има предвид, че средно 97% от гражданите на Съюза да разполагат с достъп до интернет в някои държави членки, а в други държави членки едва 68% от населението.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Финансираните дейности следва да бъдат жизнеспособни и устойчиви в дългосрочен план. Това следва да се постигне чрез осигуряване на технически инструменти, които да гарантират тяхната дългосрочна ефективност чрез използването на технология, която бенефициерите и изпълнителите на услуги актуализират редовно и без опасност за сигурността на потребителите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕС) № 1316/2013

Член 7 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(в)  действия в сферата на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или форми на финансова помощ, различни от финансови инструменти.“

(в)  действия в сферата на осигуряването на безплатна местна безжична връзка без необосновани ограничения в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или форми на финансова помощ, различни от финансови инструменти.“

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 2 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(з)  „местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег и използващо, но не единствено и само, радиочестотен спектър, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа.

(з)  „местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег и използващо, но не единствено и само, радиочестотен спектър, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа, предоставяща широколентова връзка с много висока скорост.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансова подкрепа се предоставя на субекти с обществена мисия като местни органи и доставчици на обществени услуги, които се ангажират да предоставят безплатна местна безжична връзка чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп.

Финансова подкрепа се предоставя на субекти с обществена мисия като местни органи, кооперации и местни социални предприятия и доставчици на обществени услуги, които се ангажират да предоставят безплатна местна безжична връзка чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп.

Обосновка

Кооперациите и местните социални предприятия следва да бъдат включени в тази програма, тъй като по своето естество те са доставчици на обществени услуги, като същевременно играят важна роля в местните общности.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение — раздел 4 — параграф 3 — точка 2 — уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2)  надграждат широколентови връзки с много висока скорост, даващи на потребителите възможност за висококачествено използване на интернет, което е:

2)  надграждат широколентови връзки с много висока скорост, даващи на потребителите възможност за висококачествено използване на интернет със скорост на изтегляне поне 100 Mbps, което е:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 - параграф 3 – точка 2 а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a)  да се допринася за преодоляването на цифровото разделение и подобряването на цифровата грамотност;

Обосновка

Целта на тази програма следва да бъде преодоляването на географското цифрово разделение и подпомагането на повишаването на цифровата грамотност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  обезпечено със системи за подходяща защита на личните данни на потребителите;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб  проектирано да намали цифровото разделение;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение между проекти, отговарящи на горните условия, предвид получените предложения и като правило, по реда на получаване на предложенията.

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение. Проектите следва да бъдат финансирани с оглед на предложенията, получени чрез обществени поръчки, при спазване на горепосочените условия и като правило, по реда на получаване на предложенията. Това се гарантира интеграцията на по-слабо развитите региони и на регионите в преход, като се дава приоритет на проекти, които се намират в области, които изостават по отношение на свързаността и цифровата грамотност. Комисията публикува доклад, в който се определят географските райони, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, не по късно от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

Позовавания

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Дата на приемане

3.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Othmar Karas, Bernd Lucke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (10.4.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Докладчик по становище: Клаудия Цапардел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Тъй като сферата на транспорта навлиза в нова ера, истинските предизвикателства пред местните органи няма да бъдат свързани с преоткриването на колелото, а с намирането на начини за подобряване на услугите, що се отнася до потребностите от мобилност на гражданите в реално време. Цифровизацията води до значителни структурни промени в транспортните системи и общностите вече започват да проучват различни аспекти, като например данни и информация за пътуването, мрежово планиране, издаване на билети или качеството на услугите, основани на нова и насочена към ползвателя философия.

В този контекст предложението на Комисията за безплатна безжична връзка в центъра на обществения живот е навременно и необходимо, тъй като дава нови възможности на доставчиците на услуги за подобряване на предлаганите от тях услуги. Едновременно с това в предложението предлага механизма, чрез който частната и публичната сфера могат да си сътрудничат по открит и ефикасен начин в съответствие с принципите за съвместна дейност и с крайната цел за подобряване на услугите.

За специалистите по градоустройство и за публични органи, отговарящи за транспортната система, разполагането точки за безплатен безжичен достъп до интернет ще допринесе за придобиването на по-добра представа за текущите модели на мобилност и за тяхното поставяне в контекст, особено когато традиционните инструменти, като например статистическите данни, могат да се окажат недостатъчни. Данните, които ще се събират, ще бъдат използвани за оценка на съществуващите политики и услуги, като по този начин ще се осигурява не обратна информация в реално време за предпочитанията на гражданите по отношение на пътуванията, но също ще бъдат подпомагани целевите инвестиции. Като цяло органите ще бъдат в състояние да създават по-безопасни пътища, да оптимизират транспортните маршрути, да намаляват инфраструктурните разходи и да облекчават неудобствата, породени от претоварването и замърсяването.

Що се отнася до потребителите, разполагането с точки за безплатен безжичен достъп до интернет ще доведе до по-висока степен на свързаност и гъвкавост, тъй като те ще извличат ползи не само от по-доброто използване на своето време, но също така от наличието на по-добър обхват от услуги за обществен транспорт. В същото време за туристите Wifi4EU ще означава по-добър достъп и по-добра информация на място.

Въпреки това амбициозното предложение, внесено от Европейската комисия, трябва да бъде подкрепено от разпоредби, който ще гарантира и ясни критерии за подбор на бенефициенти, и приемственост отвъд предложената жизнен цикъл на проектите. Освен това е важно средствата, заделени за разгръщането на горещите точки (hotspots) за безжичен достъп да не водят единствено до повишаване на авторитета на ЕС, но да спомагат за решаването на истинските нужди по отношение на свързаността.

Като цяло, докладчикът е склонен да подкрепи предложението на Комисията, с уговорката, че инициативата следва да бъде разширена, за да обхваща и местните транспортни услуги и туристически обекти. Това би подобрило ефективността на транспорта в общностите, като същевременно ще предлага висококачествени услуги на потребителите. Независимо от това, при отсъствието на проучване на въздействието и като се има предвид незначителният размер на наличните средства, докладчикът препоръчва Комисията да установи ясни критерии за подбор на общностите, които ще имат полза от инициативата, и да осигури задълбочена проверка на всички проекти, представени за финансиране.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Като част от мерките в подкрепа на визията за европейска свързаност в съобщението се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други публични услуги или които са от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите и разработката на нови поколения безжични съобщителни мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие в съответствие с променящите се потребности.

(2)  Като част от мерките в подкрепа на визията за европейска свързаност в съобщението се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други публични услуги или които са от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите и разработката на нови поколения безжични съобщителни мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие в съответствие с променящите се потребности. Тези точки за достъп могат да бъдат включени в европейска мрежа със система за единно идентифициране съгласно Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a..

 

_________________

 

1a. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 a)  Политиките на ЕС, които имат за цел да насърчават интернет инфраструктурата и ефективното използване на безжичния спектър и които имат за цел увеличаването на свързаността на европейските граждани, като им дават възможност за по-лесен достъп до интернет, следва да насърчават концепцията за „интернет на нещата“ (IoT), като се обръща специално внимание на неговия потенциал за растеж на иновациите, подобряване на приложенията и услугите, свързани със системите за обществен транспорт.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416.

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на безплатна, безопасна и сигурна местна безжична връзка без такси и ограничения в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, както и в съоръженията и превозните средства на обществения транспорт, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416.

_________________

_________________

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като публичните органи и доставчиците на публични услуги, да предлагат безплатна местна безжична връзка като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че местните общности могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини и други местни публични органи, библиотеки и здравни заведения.

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия и по-специално с мисия на местно и регионално равнище, като публичните органи и доставчиците на публични услуги, да предлагат местна безжична връзка безплатно и без ограничения като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че местните общности могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини и други местни публични органи, библиотеки и здравни заведения, центрове за здравни грижи, училища, домове за възрастни хора, домове за сираци, услуги за публичен транспорт и инфраструктура за публичния транспорт, като например гари и терминали, свързани с туризма услуги и други субекти от особен интерес за местната общност и местното население.

Изменение   5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Местната безжична връзка следва да се определя като безплатна само когато се предоставя без съответстващо на нея възмездяване, било то чрез пряко заплащане или друг вид възмездно отношение, включително, но не само реклама и предоставяне на лични данни.

(5)  Местната безжична връзка следва да се счита за безплатна и без ограничения само когато се предоставя без съответстващо на нея възмездяване, било то чрез пряко заплащане или друг вид възмездно отношение, включително, но не само реклама и предоставяне на лични данни.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  За да се гарантира успехът на инициативата и да се даде по-голяма видимост на действията на Европейския съюз в тази област, Комисията трябва да гарантира, че субектите, които изпълняват проекти чрез тази инициатива, и ползвателите са правилно информирани относно наличието на услугите и че те изтъкват факта, че ЕС е предоставил финансирането.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на специфичната ѝ цел и насочеността ѝ към местните потребности интервенцията следва да бъде определена като обособен проект от общ интерес в сектора на далекосъобщенията по смисъла на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

(6)  С оглед на специфичната ѝ цел и насочеността ѝ към местните потребности, особено по-слабо развитите райони с по-голяма нужда от свързаност, интервенцията следва да бъде определена като обособен проект от общ интерес в сектора на далекосъобщенията по смисъла на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид нетърговското естество на интервенцията и малкия размер на предвижданите отделни проекти административната тежест следва да бъде ограничена до минимум. Поради това интервенцията следва да бъде реализирана чрез най-подходящите форми на финансова помощ, допустими съгласно Финансовия регламент към момента или в бъдеще, а именно безвъзмездни средства. Интервенцията следва да не разчита на финансови инструменти.

(8)  Предвид нетърговското естество на интервенцията и малкия размер на предвижданите отделни проекти административната тежест следва да бъде ограничена до минимум. Това следва да се извършва чрез опростяване на процедура за планиране и облекчаване на регулаторните задължения. Поради това интервенцията следва да бъде реализирана чрез най-подходящите форми на финансова помощ, допустими съгласно Финансовия регламент към момента или в бъдеще, а именно безвъзмездни средства. Интервенцията следва да не разчита на финансови инструменти.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Поради ограничения обхват на всяка една местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, интервенцията следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики в същия район. Това не следва да изключва допълнителната помощ за реализацията на настоящата инициатива от частни или публични източници на финансиране.

(9)  Поради ограничения обхват на всяка една местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, интервенцията следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане в същия район. Това не следва да изключва допълнителната помощ за реализацията на настоящата инициатива от частни или публични източници на финансиране. Тази програма следва да бъдат съвместима с националните и регионалните оперативни програми, по-специално тези, финансирани от ЕФРР, и да ги допълва, като създава взаимодействие между тях.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп.

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите и други конвенционални инструменти, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с много висока скорост, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в териториално отношение разпределение.

(11)  С оглед на потребностите от интернет свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с много висока скорост, както е определено в съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за един конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско гигабитово общество“, в което се поставя цел за 2025 г. за осигуряване на интернет свързаност със скорост от най-малко 100 мегабита в секунда (Mbps) за всички европейски домакинства, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в регионално отношение разпределение, включително в отдалечените и трансграничните райони, които често страдат от частно мрежово покритие, като се насърчава принципът на универсален достъп за гражданите до предимствата, които предоставя информационното общество, като се обръща особено внимание на селските райони, най-отдалечените, островните, пограничните и планинските райони.

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  В съответствие с член 349 от ДФЕС следва да се вземат предвид, по отношение на географски балансираното разпределение, специфичните мерки за най-отдалечените региони, като се има предвид тяхната отдалеченост и разходите, свързани с достъпа до интернет и до високоскоростни широколентови услуги.

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Като се има предвид значението на потребностите, свързани със свързаността на територията на Европейския съюз, е важно Комисията да разработи дългосрочна стратегия за внедряване на безжични точки, като се гарантира непрекъснатостта на програмата и след предложените три години и като същевременно се гарантира, че внедрените инфраструктури няма да бъдат използвани за търговски цели, в края на периода на финансиране, и като не се допускат проекти за период от по-малко от три години .

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  Също така предвид нетърговското естество на интервенцията, Комисията и държавите членки трябва да гарантират, че разработената инфраструктура не се използва с търговски цели след приключването на периода на финансиране.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕС) № 1316/2013

Член 7 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  действия в сферата на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или форми на финансова помощ, различни от финансови инструменти.

в)  действия в сферата на осигуряването на безплатна, свободна от ограничения, безопасна и сигурна местна безжична връзка в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или форми на финансова помощ, различни от финансови инструменти.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 1316/2013

Член 10 – параграф 4 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията в сферата на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности се финансират от финансова помощ от Съюза в размер до 100 % от допустимите разходи, без да се засяга принципът за съфинансиране.

Действията в сферата на осигуряването на безплатна и безопасна местна безжична връзка в местните общности се финансират от финансова помощ от Съюза в размер до 100 % от допустимите разходи, без да се засяга принципът за съфинансиране.

(Защитата на данните е от основно значение и поради това интернет връзката трябва да бъде не само безплатна, но и безопасна)

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 2 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  „местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег и използващо, но не единствено и само, радиочестотен спектър, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа.

з)  „местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег и използващо, но не единствено и само, радиочестотен спектър, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безплатен местен безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа.

Изменение     18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 4 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомагат осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности.

в)  подпомагат осигуряването на безплатна, безопасна и сигурна местна безжична връзка в местните общности, която гарантира минимална скорост на връзката от 100 мегабита в секунда (Mbps) или, ако няма такава, максималната скорост, налична на пазара, услугите, свързани с устойчивата мобилност, ще бъдат също така включени.

Изменение     19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 5 – параграф 5а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности, се подпомагат чрез:

5a.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна и безопасна местна безжична връзка в местните общности, се подпомагат чрез:

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 6 – параграф 8а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8a.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности, трябва да отговарят на условията, определени в част 4 от приложението.

8a.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна и безопасна местна безжична връзка в местните общности, трябва да отговарят на условията, определени в част 4 от приложението.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – точка 1– алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията, целящи осигуряване на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, в т.ч. открити пространства, достъпни за широката общественост, които имат важна роля за обществения живот на местните общности, са допустими за финансова подкрепа.

Действията, целящи осигуряване на безплатна, безопасна и сигурна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, в т.ч. открити пространства, достъпни за широката общественост, които имат важна роля за обществения живот на местните общности, са допустими за финансова подкрепа, включително услугите на обществения транспорт и туристическите обекти.

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – точка 1– алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансова подкрепа се предоставя на субекти с обществена мисия като местни органи и доставчици на обществени услуги, които се ангажират да предоставят безплатна местна безжична връзка чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп.

Финансова подкрепа се предоставя на субекти с обществена мисия като местни органи и доставчици на обществени услуги, които се ангажират да предоставят безплатна, безопасна и сигурна местна безжична връзка чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп или в комбинация с осигуряването на услуги на обществения транспорт.

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 1 – алинея 3 – точка 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a.  безплатно и лесно достъпно и използва най-съвременно оборудване и

a.  безплатно, безопасно и лесно достъпно и използва най-съвременно оборудване и

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 1 – алинея 3 – точка 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a)  насърчава по-доброто включване на местните общности в цифровия единен пазар и стимулира развитието на иновативни цифрови услуги и приложения, предлагани от местни МСП и от транспортни и туристически предприятия;

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 1– алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проектите, които дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики, в т.ч. и качество, в същия район, няма да бъдат обхванати.

Проектите, които дублират или се припокриват с вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики, в т.ч. и качество, в същия район, няма да бъдат обхванати. Местните точки за безжичен достъп, финансирани по линия на настоящия регламент, обхващат предимно публични пространства.

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 1– алинея 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение между проекти, отговарящи на горните условия, предвид получените предложения и като правило, по реда на получаване на предложенията.

Наличният бюджет ще бъде разпределен между всички държави членки равномерно в териториално отношение, като се обръща специално внимание на островите, най-отдалечените региони (както е посочено в член 349 от ДФЕС), планинските, трансграничните, по-малките и местните общности, които бележат изоставане, за проекти, отговарящи на горните условия, предвид получените предложения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

Позовавания

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

6.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Claudia Țapardel

8.11.2016

Разглеждане в комисия

28.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jiří Maštálka

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (29.3.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Докладчик по становище: Роза Д'Амато

КРАТКА ОБОСНОВКА

През септември 2016 г. Европейската комисия предложи амбициозна реформа на правилата на ЕС в областта на телекомуникационните услуги, съдържаща нови инициативи за откликване на нарастващите потребности на европейците от свързаност с интернет и за насърчаване на конкурентоспособността на Европа.

Като част от мерките в подкрепа на тази цел в новия пакет се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-облекчени регулаторни задължения, inter alia, там където този достъп се предоставя на нетърговска основа или е в допълнение на предоставяни други публични услуги.

Предметът на настоящото законодателно становище следователно е анализът на предложението на Комисията, което съдържа изменения към законодателната рамка за далекосъобщенията в Механизма за свързване на Европа, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 1316/2013 („Регламента за МСЕ“) и в Регламент (ЕС) № 283/2014, с цел популяризиране на безплатния интернет в местните общности чрез схема, финансирана от ЕС – „WiFi4EU“.

В предложението на Комисията са предвидени средства в размер на 120 млн. евро в периода 2017—2019 г. за схемата WIFEU, която следва да подпомага инсталирането на съвременно оборудване за безжична интернет връзка в средищата на обществения живот. В този контекст е от съществено значение, че въпросното оборудване и технологии ще бъдат в съответствие с най-високите стандарти, предлагани на пазара, и че предоставяните услуги ще бъдат лесни за употреба и достъпни за хората с ниско ниво на умения в областта на цифровите технологии.

Докладчикът счита, че е от съществено значение тази инициатива да бъде съсредоточена по-специално върху селските райони, както и всички зони, изложени на риск от обезлюдяване и изоставяне.

WiFi4EU схемата ще бъде предоставяна чрез опростени и небюрократични процедури, като например онлайн заявления, плащания с ваучери и олекотени изисквания за мониторинг. Въпреки това докладчикът подчертава значението на правилния одит на изпълнението на услугите, предоставяни по време на проекта, като се гарантира подходящ баланс между опростяването и контрола.

Очаква се, че интервенцията също ще има някои положителни вторични ефекти, простиращи се от участието на местни малки и средни оператори в сектора на ИКТ и участието в демократичния живот, включително за демографските групи, които иначе са изправени пред трудности при достъпа до свързаност, както и насърчаването на концепцията за „интернет на предметите и услугите“.

С цел да се избегне дублиране на проекти и разпръскване на средствата, докладчикът настоява също за необходимостта от взаимодействия с финансирането от ЕФРР, като се имат предвид също така огромните инвестиции в тематична цел № 2 (Подобряване на достъпа, използването и качеството на информационните и комуникационните технологии) за програмния период 2014—2020 г.

Докладчикът изразява съгласие с принципа на географското равновесие, предложен от Комисията, но счита, че принципът на икономическо, социално и териториално сближаване, залегнал в Договорите, следва да бъде надлежно взет под внимание при изпълнението на WIFI4EU и при определянето на критериите за избор на заявления, представени от местните органи. Проектите, отнасящи се до схемата, следва да предложат да се обезпечат областите, в които частен или публичен безжичен интернет с подобни характеристики все още не е налице.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В своето съобщение от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, Комисията отбелязва, че в стратегията „Европа 2020“ е подчертана важността на изграждането на широколентовия достъп за подпомагане на социалното приобщаване и конкурентоспособността в Съюза, като отново се потвърждава целта до 2013 г. да се предостави основен широколентов достъп на всички граждани на Съюза, както и да се гарантира, че до 2020 г. всички граждани на Съюза ще имат достъп до значително по-висока интернет скорост, над 30 Mbps, и че най-малко 50% от домакинствата в Съюза са абонирани за интернет връзка с над 100 Mbps.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Като част от мерките в подкрепа на визията за европейска свързаност в съобщението се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други публични услуги или които са от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите и разработката на нови поколения безжични съобщителни мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие в съответствие с променящите се потребности.

(2)  Като част от мерките в подкрепа на визията за европейска свързаност в съобщението се насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други публични услуги или които са от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите и разработката на нови поколения безжични съобщителни мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие на територията на Съюза в съответствие с актуалните и променящите се потребности. Предвид бързия напредък на цифровата технология следва да се извършват редовни проверки и контрол на качеството за гарантиране на високото качество и правилното функциониране на местните точки за безжичен достъп, като целта е повишаване на устойчивостта и увеличаване на продължителността на тази инициатива в дългосрочен план.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Още една мярка на Съюза за подкрепа на визията за свързаност в Съюза следва да гарантира, че свързаността във всеки отделен дом дава възможност на гражданите на Съюза за по-лесно използване на интернет и насърчава концепцията за „интернет на предметите и услугите“.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416 .

(3)  В съответствие със съобщението, в което беше представена европейската визия за интернет свързаност в цифровия единен пазар, и с цел да насърчи цифровата грамотност и приобщаване Съюзът следва да подпомага осигуряването на безплатна високоскоростна и висококачествена местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за широката общественост, като оказва целенасочена подкрепа, с минимална скорост на връзката от 100 Mbps, и по този начин спомага за постигането на целите, свързани с обществото на гигабитовия интернет, за разгръщане на свръхскоростен широколентов достъп до 2025 г. Към настоящия момент подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/201315 и (ЕС) № 283/201416. Цифровото приобщаване следва да не дискриминира географската отдалеченост и селските райони. По-добрата свързаност с интернет следва да води до по-добър достъп до информация и комуникации и следователно да има положително въздействие върху индекса за социалния напредък на регионите.

_________________

_________________

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като публичните органи и доставчиците на публични услуги, да предлагат безплатна местна безжична връзка като допълнителна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че местните общности могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат общини и други местни публични органи, библиотеки и здравни заведения.

(4)  Подкрепата от този вид следва да насърчава субектите с обществена мисия, като например местните публични органи, да предлагат безплатна местна безжична връзка, като в същото време се гарантират високи нива на сигурност в кибернетичното пространство, като спомагателна услуга към своята обществена мисия; в това отношение тази подкрепа следва да помогне да се гарантира, че местните общности разполагат с гарантирано право на достъп до информация и на участие в обществения живот (в областта на цифровите технологии), могат да подобряват своите уменията си в областта на цифровите технологии и могат да се ползват от предимствата на широколентовите връзки с много висока скорост в центровете на обществения живот. Сред тези субекти могат да бъдат помещенията на общинските администрации и други местни публични органи или субекти, намиращи се в непосредствена близост до тях, както и обществените библиотеки, музеи, училища и университети, обществени центрове, многофункционални пространства, културни, спортни, младежки обекти, общинските площадки и паркове, както и заведения за здравни грижи, като се гарантира също така, че взаимодействията между тези органи и местните доставчици на услуги са по-бързи и по-малко обременяващи за МСП и че целият процес е по-малко бюрократичен. Предлагането на високоскоростна безплатна безжична връзка би могло да бъде осигурявано и за свободно достъпните зони на обществения транспорт, например зоните за изчакване. Подобряването на достъпа до скоростни и високоскоростни широколентови връзки и ИКТ услуги, по-специално в отдалечените райони, може да увеличи качеството на живота на гражданите чрез улесняване на достъпа до услуги (например електронно здравеопазване и електронно управление) и икономическите възможности за местния бизнес и стартиращите предприятия, като в крайна сметка води до подобряване на социалното сближаване, икономическия растеж и конкурентоспособността. Поради това компетентните органи следва да гарантират, че никой няма да бъде изоставен и че интернет съдържанието и онлайн услугите са достъпни за всички, включително за гражданите, които не са цифрово грамотни, и за хората с увреждания.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Инициативата на Съюза за изграждане на местни точки за безжичен достъп следва да проправи пътя за създаването на обща паневропейска мрежа чрез WiFi4EU (SSID), което би било и търговска марка за бърза и сигурна WiFi връзка на територията на Съюза.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Местната безжична връзка следва да се определя като безплатна само когато се предоставя без съответстващо на нея възмездяване, било то чрез пряко заплащане или друг вид възмездно отношение, включително, но не само реклама и предоставяне на лични данни.

(5)  Местната безжична връзка следва да се определя като безплатна само когато се предоставя без съответстващо на нея възмездяване, било то чрез пряко заплащане или друг вид възмездно отношение, включително, но не само реклама, ограничения във времето и предоставяне на лични данни, въпреки че е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета. При никакви обстоятелства съфинансираният от Съюза безжичен интернет не следва да бъде поставян в зависимост от закупуването на каквито и да било стоки или услуги.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на специфичната ѝ цел и насочеността ѝ към местните потребности интервенцията следва да бъде определена като обособен проект от общ интерес в сектора на далекосъобщенията по смисъла на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

(6)  С оглед на специфичната ѝ цел и насочеността ѝ към местните потребности и необходимостта от създаване на общ стандарт на Съюза за картографиране, което дава възможност за регионите, които са в най-голяма нужда, и потенциалният мултиплициращ ефект да бъдат идентифицирани, интервенцията следва да бъде определена като обособен проект от общ интерес в сектора на далекосъобщенията по смисъла на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид нетърговското естество на интервенцията и малкия размер на предвижданите отделни проекти административната тежест следва да бъде ограничена до минимум. Поради това интервенцията следва да бъде реализирана чрез най-подходящите форми на финансова помощ, допустими съгласно Финансовия регламент към момента или в бъдеще, а именно безвъзмездни средства. Интервенцията следва да не разчита на финансови инструменти.

(8)  Предвид нетърговското естество на интервенцията и малкия размер на предвижданите отделни проекти административната тежест следва да бъде ограничена до минимум, като се взема предвид необходимостта от отчетност и подходящ баланс между опростяването и контрола. Поради това интервенцията следва да бъде реализирана чрез най-подходящите форми на финансова помощ, допустими съгласно Финансовия регламент към момента или в бъдеще, а именно безвъзмездни средства. Интервенцията следва да не разчита на финансови инструменти. Следва да се прилага принципът на добро финансово управление.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Изпълнението на тази инициатива следва да отчита възможните полезни взаимодействия с други съществуващи програми и фондове на Съюза.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Поради ограничения обхват на всяка една местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, интервенцията следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики в същия район. Това не следва да изключва допълнителната помощ за реализацията на настоящата инициатива от частни или публични източници на финансиране.

(9)  Поради ограничения обхват на всяка една местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, интервенцията следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират вече съществуващо, безплатно предлагане с подобни характеристики и при подобни условия в същия район, предлагано от съществуващи публични WLAN маршрутизатори. Това не следва да изключва допълнителната помощ за реализацията на настоящата инициатива от частни или публични източници на финансиране. Двойното финансиране следва да бъде изключено, но общините, които вече предлагат достъп с по-ниска скорост, следва да продължават да се считат за подходящи да получават подкрепа с оглед насърчаване на всеобхватното разпространение на бързия интернет достъп.

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Наличният бюджет следва да бъде разпределен равномерно в териториално отношение между проектите в държавите членки и да бъде предназначен за райони с риск от дългосрочно цифрово разделение, като се определи подходящо минимално количество ваучери за всяка държава членка. Отдаването на приоритетно значение на местните МСП в контекста на снабдяването и инсталирането на оборудване с оглед на предоставянето на WLAN в съответствие с настоящия регламент би защитило потенциала за иновации и създаване на работни места в общините. Принципът, насочен към гарантиране на географски баланс, следва да бъдат включени в съответните работни програми, приемани съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013, и следва да бъде допълнително уточняван в поканите за представяне на предложения.

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп.

(10)  За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, е абсолютно необходимо местните и регионалните органи и доставчиците на безжично (WiFi) оборудване, по-специално МСП, които са установени в местните общности, да бъдат информирани своевременно и ефективно относно наличието на повишена свързаност от службите по широколентовия достъп (СШД) и при необходимост да им бъде оказвана помощ във връзка с подаване на заявления за такъв достъп. Финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията за кандидатстване и подпомагат реализацията, мониторинга и ефективния одит на изградените местни точки за безжичен достъп, с подходящ одит на изпълнението на услугите, предоставяни по време на жизнения цикъл на проекта, особено с оглед на приеманите нови административни процедури (чрез ваучерна схема). Като се имат предвид общите предизвикателства, пред които са изправени селските, отдалечените и рядко населените райони, в сравнение с градските региони, що се отнася до широколентовия достъп, като например структурно по-малкото и разпокъсано търсене, както и по-високите цени за единица информация (т.е. за всеки краен потребител), свързани с разходите за разгръщането и поддръжката на инфраструктурата, следва да бъдат предприемани мерки, с помощта на които тези райони да могат също да се ползват от безплатна и високоскоростна безжична свързаност с високо качество. Точките за безжична местна свързаност следва да бъдат видими и популяризирани от местните власти чрез информационни кампании, насочени към широката общественост. Освен това, с цел повишаване на осведомеността относно значението на насърчаването на свързаността, също и проекти, които не получават помощ по схемата WIFI4EU и получават положителна оценка, биха могли да получат знак за качество, като например знака на „Печата за високи постижения“, което може да доведе до бързодействаща система за покани по линия на други източници на финансиране, когато това е целесъобразно.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и на належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с много висока скорост, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в териториално отношение разпределение.

(11)  С оглед на потребностите от свързаност в Съюза и като се имат предвид развитието на цифровото разделение между градските и селските райони, което нараства успоредно с новите технологични разработки, и произтичащата от това належащата нужда да бъдат стимулирани мрежите за достъп, които могат да предоставят в целия ЕС (включително в изолирани региони, районите с ограничен достъп, островните и най-отдалечените региони) лесна за ползване и съобразена с ползвателите качествена връзка с интернет, базирана на широколентови услуги с много висока скорост и на използването на многоезичен портал за достъп до страниците в интернет, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели балансирано в териториално отношение разпределение, като се отчита принципът на икономическо, социално и териториално сближаване и различните равнища на развитие на инфраструктурата на ИКТ. В случай на природни бедствия (като например наводнения или земетресения) безплатната безжична (WiFi) мрежа следва да бъде неограничена, безопасна и с висока скорост, за да се подпомага бързата комуникация между службите за спешно реагиране и гражданите.

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  При разпределението на интервенциите следва да се отчитат социално-икономическите различия на регионите на Съюза и интервенциите следва да имат за цел подобряването на условията на живот, като създават на по-добра работна среда и ограничават рисковете от безработица и обезлюдяване. Особено внимание следва да бъде отделяно на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски неблагоприятни условия. Като се вземат предвид ползите от програмата за икономическото и социалното развитие на местните общности, и въз основа на предварителен доклад за оценка на първия етап от прилагането на тази мярка, който следва да бъде предоставен на Европейския парламент и на Съвета, тази инициатива би могла да служи за подготовка на бъдещото устойчиво разширяване на програмата.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 4 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомагат осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности.

в)  подпомагат осигуряването на безплатна, неограничена, безопасна, високоскоростна местна безжична връзка в местните общности, която се доближава до най-високите стандарти, които се предлагат на пазара.

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 283/2014

Член 6 – параграф 8 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8а.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна местна безжична връзка в местните общности, трябва да отговарят на условията, определени в част 4 от приложението.

8а.  Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на безплатна високоскоростна местна безжична връзка в местните общности, трябва да отговарят на условията, определени в част 4 от приложението.

Изменение     18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията, целящи осигуряване на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, в т.ч. открити пространства, достъпни за широката общественост, които имат важна роля за обществения живот на местните общности, са допустими за финансова подкрепа.

Действията, целящи осигуряване на безплатна, високоскоростна местна безжична връзка с високо качество в центровете на местния обществен живот, в т.ч. открити пространства, достъпни за широката общественост, които имат важна роля за обществения живот на местните общности и местния обществен транспорт, когато тази връзка е свободно достъпна, са допустими за финансова подкрепа. С цел потенциалът да се използва в пълна степен от обществеността, евентуалните езикови бариери се избягват. Това означава, че се препоръчва цялата системата за свързване да бъде многоезична.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка -1 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1)  са били предмет на:

 

а)   оценка на разходите и ползите, която да е насочена към селските зони и зоните, застрашени от обезлюдяване и изоставяне на земята, и социалната добавена стойност на безжична свързаност в тези зони, която води до изготвянето на европейски стандарт за картографиране, което на свой ред позволява да бъдат идентифицирани регионите, които са в най-голяма нужда, и потенциалният мултиплициращ ефект; както и

 

б)   покана за представяне на оферти;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1)  се изпълняват от субект с обществена мисия, който има капацитета да проектира инсталирането на вътрешни и външни местни точки за безжичен достъп на обществени места и да упражнява надзор върху тях;

1)  се изпълняват от субект с обществена мисия, който има капацитета да проектира инсталирането на вътрешни и външни местни точки за безжичен достъп на обществени места и да упражнява надзор върху тях, като упражнява съответен качествен контрол;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  безплатно и лесно достъпно и използва най-съвременно оборудване и

а)  безплатно и лесно достъпно и използва най-съвременно оборудване и включва възможността за използване на цялата трансгранична интернет база, за да се избегне сегментирането на пазара на равнището на Съюза и монополът на големите дружества;

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  поддържа достъпа до иновативни цифрови услуги като предлаганите чрез инфраструктури за цифрови услуги;

б)  поддържа достъпа до иновативни цифрови услуги като предлаганите чрез инфраструктури за цифрови услуги, както и комуникации при извънредни и кризисни ситуации;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  не пада под определена скорост на връзка поради прекалено голям брой ползватели по едно и също време.

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 1234/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проектите, които дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики, в т.ч. и качество, в същия район, няма да бъдат обхванати.

Проектите, които дублират вече съществуващо частно или обществено предлагане със сходни характеристики, в т.ч. и качество, наличност на безплатен достъп при същите условия, в същия район, обслужван от съществуващите обществени WLAN маршрутизатори, няма да бъдат обхванати, като се гарантира по-голяма интеграция между всички съществуващи публични безжични услуги и се избягва нецелесъобразното разходване на средства. За тази цел проектите (които получават подкрепа) следва да бъде координирани със сходни проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Общините, които вече предлагат достъп с по-ниска скорост, могат да бъдат считани за подходящи да получават подкрепа с оглед насърчаване на всеобхватното разпространение на бързия интернет достъп; мобилните интернет услуги, достъпни срещу такса на мястото на предложения проект за местна свързаност, не се считат за дублиране на оферта.

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 283/2014

Приложение – раздел 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение между проекти, отговарящи на горните условия, предвид получените предложения и като правило, по реда на получаване на предложенията.

Наличният бюджет ще бъде разпределен равномерно в териториално отношение, като се вземат предвид принципите на икономическо, социално и териториално сближаване, залегнали в член 174 от ДФЕС, както и регионалните различия в предоставянето на достъп до високоскоростна връзка с интернет в целия Съюз, на проекти, отговарящи на горните условия въз основа на получените предложения. Подходяща част от бюджета следва да бъде разпределена за райони, които са по-слабо развити в икономическо и цифрово отношение, включително изолираните региони, островите и планинските, граничните и най-отдалечените райони, както и за райони, които са изложени на природни бедствия, за да се инвестират ресурсите там, където те са най-необходими.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

Позовавания

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

REGI

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Rosa D’Amato

11.10.2016

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Luigi Morgano

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

Позовавания

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Докладчици

Дата на назначаване

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Georgi Pirinski

Дата на внасяне

4.5.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“