ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Carlos Zorrinho


Postup : 2016/0287(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0181/2017
Předložené texty :
A8-0181/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0589),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0378/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. ledna 2017 [1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 00/00/00 [2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0181/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise, kterým se stanoví evropská vize internetového připojení občanů a podniků na jednotném digitálním trhu14, popisuje řadu možných opatření, která umožní zvýšit propojení v Evropské unii.

(1)  Sdělení Komise ze dne 14. září 2016 nazvané „Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti“, kterým se stanoví evropská vize internetového připojení občanů, veřejných institucí a podniků na jednotném digitálním trhu, popisuje řadu možných opatření, která umožní zvýšit propojení v Evropské unii.

__________________

 

14 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti (COM(2016)587).

 

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Komise ve svém sdělení ze dne 26. srpna 2010 nazvaném „Digitální agenda pro Evropu“ připomíná, že ve strategii Evropa 2020 je zdůrazněn význam zavedení širokopásmového připojení pro podporu sociálního začlenění a konkurenceschopnosti v Unii a opětovně stanoven cíl zajistit, aby do roku 2020 měli všichni občané Unie přístup k mnohem vyšším internetovým rychlostem než 30 Mb/s a nejméně polovina domácností v Unii měla internetové připojení o rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jako jedno z opatření napomáhajících uskutečnění vize evropského internetového propojení podporuje zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených postupů plánování a omezených regulačních překážek. Taková přístupová místa, včetně těch, která doplňují poskytování jiných veřejných služeb nebo mají nekomerční charakter, mohou významně přispět ke zlepšení současných a zavádění budoucích generací bezdrátových komunikačních sítí tím, že zvýší granularitu pokrytí v souladu s měnícími se potřebami.

(2)  Jako jedno z opatření napomáhajících uskutečnění vize evropského internetového propojení podporuje zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených postupů plánování a omezených regulačních překážek. Taková přístupová místa, včetně těch, která doplňují poskytování jiných veřejných služeb nebo mají nekomerční charakter, mohou významně přispět ke zlepšení současných bezdrátových komunikačních sítí, ale zejména by měla přispět k zavádění budoucích generací takových sítí tím, že zvýší granularitu pokrytí v souladu s měnícími se potřebami. Tato přístupová místa by měla být schopná tvořit část sítě s jednotným systémem ověřování použitelným na celém území Unie, a do systému by měly mít možnost se zapojit i další sítě bezplatného místního bezdrátového připojení. Systém by měl být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/21201b a nemělo by být povoleno využívání údajů ke komerční reklamě nebo jiným komerčním účelům.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V souvislosti s tímto nařízením je místní bezdrátové připojení bezplatné a neomezené, což znamená, že je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné komerční reklamy a poskytování osobních údajů ke komerčním účelům, a aniž by byla dotčena omezení požadovaná v rámci právních předpisů Unie nebo v rámci vnitrostátních právních předpisů, které jsou v souladu s unijním právem, a také nutnost zajistit hladké fungování sítě a zvláště nutnost zajistit spravedlivé přidělování kapacity mezi uživateli v době špičky, a to neomezeně, kdy neexistuje žádné omezení doby, během níž může být uživatel připojen, nebo omezení v uživatelské rychlosti nebo objemu dat.

Pozměňovací návrh     5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Konkurenční trh a v budoucnu použitelný legislativní rámec, který stimuluje inovace, transevropské sítě a struktury, a nové obchodní modely jsou hlavní hnací silou investic do sítí s velmi vysokou kapacitou, které mohou poskytnout připojení občanům v celé Unii.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální začlenění by Unie měla podporovat poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/20141616 dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory.

(3)  Na základě sdělení Komise ze dne 14. září 2016 a s cílem podpořit digitální začlenění a předcházet zaostávání vzdálených míst a venkovských oblastí by Unie měla podporovat poskytování kvalitního místního bezdrátového připojení bezplatně a neomezeně ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 ani (EU) č. 283/201416 dosud neobsahuje žádná ustanovení týkající se takové podpory.

__________________

__________________

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

16Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14. ABM:

16Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14. ABM:

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například veřejné subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely bezplatné místní bezdrátové připojení jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že místní komunity mohou využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány místní správy, knihovny a nemocnice.

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například subjekty veřejného sektoru a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely místní bezdrátové připojení, které je bezplatné a neomezené, jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že lidé v místních komunitách mohou zlepšit své digitální dovednosti a využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce, skupiny obcí, společnosti pověřené výkonem veřejné služby a vlastněné obcemi, nezisková družstva, komunitní centra a jiné orgány a instituce místní správy.

(Aby se zajistila konzistentnost formulace navržené Parlamentem ve všech jazycích, termín „gratuita e livre de restrições“ by měl v angličtině odpovídat výrazu „free of charge and free from restriction“.)

Pozměňovací návrh     8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Bezplatné místní bezdrátové připojení by mělo mimo jiné přispět ke zlepšení územní a sociální soudržnosti, zejména v místech s omezeným přístupem k internetu.

Pozměňovací návrh     9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Zlepšení přístupu k rychlému a ultrarychlému širokopásmovému připojení a službám informačních a komunikačních technologií, zejména v odlehlých oblastech, by mohlo zvýšit kvalitu života jednotlivců tím, že jim usnadní přístup ke službám (např. elektronickému zdravotnictví a elektronické veřejné správě) a zajistí rozvoj místních malých a středních podniků (MSP). Orgány by proto měly zajistit, aby nikdo nezůstal stranou a aby internetový obsah a online služby byly přístupné pro všechny.

Pozměňovací návrh     10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Za účelem zaručení úspěchu tohoto nařízení a zviditelnění činnosti Unie v této oblasti musí Komise zajistit, aby subjekty, které rozvíjejí projekty podle tohoto nařízení, poskytovaly koncovým uživatelům co nejvíce informací o dostupnosti těchto služeb a aby se současně zviditelnilo financování, jež poskytla Unie.

Pozměňovací návrh     11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  Hodnoty a přínosy Unie by měl prosazovat informativní dokument, v němž bude objasněn účel služeb bezplatného místního bezdrátového připojení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pokrytí venkovských oblastí poskytované novými přístupovými sítěmi zůstává výrazně slabší než pokrytí městských oblastí a pokrytí pevnými technologiemi je ve venkovských oblastech zajištěno pouze u 28 % domácností.

Pozměňovací návrh     13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Zavedení sítě 5G do roku 2020 by mělo být hlavní prioritou jednotného digitálního trhu, vzhledem k jeho rozhodujícímu významu pro celosvětovou konkurenceschopnost, růst, inovace a výzkumný potenciál Unie. V zájmu řešení klíčových otázek je třeba využívat prostředky Unie účinně a adekvátně.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k nekomerční povaze tohoto opatření a malému rozsahu předpokládaných jednotlivých projektů by administrativní zátěž měla být omezena na minimum. Z tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či v budoucnu prováděno prostřednictvím nejvhodnějších forem finanční pomoci, zejména prostřednictvím grantů, které jsou k dispozici ve finančním nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat o finanční nástroje.

(8)  Vzhledem k nekomerční povaze tohoto opatření a malému rozsahu předpokládaných jednotlivých projektů by administrativní zátěž měla být omezena na minimum a úměrná předpokládaným přínosům, přičemž by měla zohledňovat potřebu odpovědnosti a optimální rovnováhy mezi zjednodušením a kontrolou. Z tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či v budoucnu prováděno prostřednictvím nejvhodnějších forem finanční pomoci, zejména prostřednictvím grantů, například poukázek, které jsou k dispozici ve finančním nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat o finanční nástroje. Měla by platit zásada řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků a pravděpodobnosti vysokého počtu žádostí by měla být přijata opatření, která by zjednodušila administrativní postupy s cílem urychlit přijímání rozhodnutí. Nařízení (EU) č. 1316/2013 by mělo být pozměněno tak, aby členské státy mohly podpořit kategorie návrhů v souladu s kritérii stanovenými v oddíle 4 přílohy nařízení (EU) č. 283/2014, aby se žádosti nemusely schvalovat jednotlivě a aby se zajistilo, že v případě grantů udělených podle tohoto nařízení nebude povinné provádět certifikací výdajů a podávat každoročně zprávu Komisi.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k omezenému dosahu každého jednotlivého místního bezdrátového přístupového bodu a nízké hodnotě jednotlivých projektů se neočekává, že přístupové body využívající finanční pomoc v rámci tohoto nařízení budou představovat konkurenci pro komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že tato finanční pomoc nepovede k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a k vytěsnění soukromých investic nebo vytváření překážek, které soukromé investory odradí, mělo by být opatření omezeno na projekty, které nezdvojují již stávající soukromé či veřejné nabídky podobných vlastností v téže oblasti. Tím by neměla být vyloučena dodatečná podpora na zavádění v rámci této iniciativy z financování z veřejných či soukromých zdrojů.

(9)  Vzhledem k omezenému dosahu každého jednotlivého místního bezdrátového přístupového bodu a nízké hodnotě jednotlivých projektů se neočekává, že přístupové body využívající finanční pomoc v rámci tohoto nařízení budou představovat konkurenci pro komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že tato finanční pomoc nepovede k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a k vytěsnění soukromých investic nebo vytváření překážek, které soukromé investory odradí, mělo by být opatření omezeno na projekty, které nezdvojují již stávající bezplatné soukromé či veřejné nabídky podobných vlastností v téže oblasti. Tím by neměla být vyloučena dodatečná podpora na zavádění v rámci této iniciativy z financování z veřejných či soukromých zdrojů, neboť na základě takovéhoto propojení zdrojů by bylo možné dosáhnout lepších výsledků, což by mohlo přilákat další soukromé investice a vést ke zpřístupnění internetového připojení širšímu okruhu uživatelů. V této souvislosti je nezbytné zajistit součinnost s dalšími vnitrostátními a unijními fondy, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků nejen z hlediska přístupnosti pro občany, ale také z hlediska sociální soudržnosti a přispělo k překonávání digitální propasti v méně rozvinutých regionech.

Pozměňovací návrh17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Při přidělování dostupných rozpočtových prostředků by měla být zachována zeměpisná vyváženost, aby byly podporovány projekty ve všech členských státech. Při přidělování by se mělo rovněž přihlížet k tomu, že je nezbytné řešit otázku digitální propasti. Tyto zásady, jejichž cílem je zajistit zeměpisnou vyváženost a společnost podporující začlenění, by měly být zahrnuty do příslušných pracovních programů přijímaných podle nařízení (EU) č. 1316/2013 a tohoto nařízení a uváděny ve výzvách k předkládání návrhů a měly by případně umožňovat zvýšenou účast žadatelů z členských států, v nichž byla účast relativně nízká a soustředila se na oblasti, které podle členských států nebo Komise z hlediska připojení nebo digitální gramotnosti zaostávají.

Pozměňovací návrh     18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Upřednostňování místních malých a středních podniků v rámci zadávání veřejných zakázek a instalace zařízení s ohledem na poskytování místního bezdrátového připojení v souladu s tímto nařízením by mohlo zachovat potenciál v oblasti inovací a vytváření kvalitních pracovních míst v obcích.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu internetových nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí a měla by podporovat provádění, monitorování a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů.

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu internetových nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí, a měla by podporovat provádění, monitorování a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů. Komise by měla informace o plánovaných opatřeních a příslušných podmínkách sdělit co nejdříve místním orgánům, aby jim umožnila zahájit přípravu a zapojit se, jakmile budou zveřejněny výzvy k předkládání návrhů. Komise a příslušné orgány v členských státech by rovněž měly učinit vše pro to, aby se vytvořilo potřebné povědomí o tomto programu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality založené na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí, by finanční pomoc měla usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení.

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality založené na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí, a zároveň přispět k dosažení cílů evropské gigabitové společnosti, by finanční pomoc měla usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení a překonání digitální propasti, přičemž by měla také prosazovat přístup pro občany ve prospěch informační společnosti a podporovat oblasti s relativně nízkou úrovní vysokorychlostního širokopásmového připojení.

Pozměňovací návrh     21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Příjemci by rovněž měli být povinni poskytovat bezplatné místní bezdrátové připojení po dobu nejméně tří let.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Opatření financovaná podle tohoto nařízení by měla být proveditelná a dlouhodobě udržitelná. Této proveditelnosti a udržitelnosti by mělo být dosaženo poskytnutím technických nástrojů, které zajistí dlouhodobou efektivitu daných opatření s využitím technologie, kterou příjemci a poskytovatelé služeb aktualizují a udržují bezpečnou pro potřeby uživatelů.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách jsou financována formou grantů nebo jinými formami finanční pomoci, než jsou finanční nástroje.

c)  opatření v oblasti poskytování místního bezdrátového připojení, jež je bezplatné a neomezené, v místních komunitách jsou financována formou grantů nebo jinými formami finanční pomoci, než jsou finanční nástroje.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh     24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V článku 22 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Potvrzení výdajů a každoroční poskytování informací Komisi, o nichž se hovoří ve druhém a třetím odstavci tohoto článku, není povinné v případě grantů udělených podle čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 283/2014*.“

 

________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES (Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14).

Pozměňovací návrh     25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  „místními bezdrátovými přístupovými body“ se rozumí zařízení malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, využívající na nevýhradním základě rádiové spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání pro tento účel je harmonizováno na úrovni Unie, a uživatelům bezdrátový přístup k elektronické komunikační síti.

h)  „místními bezdrátovými přístupovými body“ se rozumí zařízení malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, ale s velkou šířkou pásma, využívající na nevýhradním základě rádiové, infračervené nebo viditelné spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání pro tento účel je harmonizováno na úrovni Unie a jež uživatelům umožňuje bezdrátový přístup k elektronické komunikační síti.

Odůvodnění

Měly by být zahrnuty nově se objevující technologie uznané evropským kodexem pro elektronické komunikace, jako například Li-Fi, které nevyužívají rádiové vlny, ale světlo, a to s ohledem na jejich potenciál, pokud jde o veřejná prostranství, jako jsou nemocnice, kde rádiové vlny nemusí být nejvhodnější.Přenosová rychlost by neměla být ovlivněna s ohledem na to, že v některých obdobích bude k přístupovému bodu připojen velký počet uživatelů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách.

c)  podpora poskytování vysoce kvalitního místního bezdrátového připojení, jež je bezplatné a neomezené, v místních komunitách.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 6 – odst. 8 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách splňují podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy.

8a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování vysoce kvalitního místního bezdrátového připojení, jež je bezplatné a neomezené, v místních komunitách splňují podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V příloze se vkládá nový oddíl, který zní:

6.  V příloze se doplňuje nový oddíl, který zní:

ODDÍL 4. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ V MÍSTNÍCH KOMUNITÁCH

„ODDÍL 4. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ V MÍSTNÍCH KOMUNITÁCH

Opatření, jejichž cílem je poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích veřejného života, včetně veřejných prostor přístupných široké veřejnosti, které hraje důležitou roli ve veřejném životě místních komunit, jsou způsobilá pro finanční pomoc.

Opatření, jejichž cílem je poskytování místního bezdrátového připojení, jež je bezplatné a neomezené, ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, které hrají důležitou roli ve veřejném životě místních komunit, jsou způsobilá pro finanční pomoc. Kvůli dostupnosti se tato opatření v co největší možné míře vyhnou potenciálním jazykovým bariérám.

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty s veřejným posláním, jako jsou například místní orgány a poskytovatelé veřejných služeb, aby poskytovali bezplatné místní bezdrátové připojení prostřednictvím zřízení místních bezdrátových přístupových bodů.

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty veřejného sektoru ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/21021a, aby poskytovaly bezplatné místní bezdrátové připojení prostřednictvím zřízení místních bezdrátových přístupových bodů.

 

Způsobilé orgány mohou použít finanční pomoc na zavedení bezplatného místního bezdrátového připojení v místech, která jsou nejvhodnější a přístupná pro komunitní využití, mimo jiné v neveřejně vlastněných prostorách.

Projekty na poskytování bezdrátového připojení prostřednictvím bezplatných místních bezdrátových přístupových bodů mohou obdržet financování, pokud:

Projekty na poskytování bezdrátového připojení prostřednictvím bezplatných místních bezdrátových přístupových bodů mohou obdržet financování, pokud:

1)  jsou prováděny subjektem působícím ve veřejném zájmu schopným naplánovat zřízení vnitřních či venkovních místních bezdrátových přístupových bodů ve veřejných prostorách a vykonávat nad nimi dohled;

1)  jsou prováděny subjektem veřejného sektoru schopným naplánovat zřízení vnitřních či venkovních místních bezdrátových přístupových bodů ve veřejných prostorách a vykonávat nad nimi dohled, jakož i zajistit financování provozních nákladů po dobu nejméně tří let;

2)  jsou založeny na širokopásmovém připojení s velmi vysokou rychlostí, které umožňuje uživatelům vysokou kvalitu internetového připojení, které je

2)  jsou založeny na širokopásmovém připojení s velmi vysokou rychlostí, které umožňuje uživatelům vysokou kvalitu internetového připojení, které je

a.  bezplatné, snadno dostupné a využívá nejmodernější zařízení a

a.  bezplatné, snadno dostupné a využívá nejmodernější zařízení, přičemž těží z optimálních technologických řešení a řídí se osvědčenými normami v oblasti kybernetické bezpečnosti, a

b.  podporuje přístup k inovativním digitálním službám, jako jsou například služby nabízené prostřednictvím infrastruktur digitálních služeb;

b.  podporuje přístup k inovativním digitálním službám, jako jsou například služby nabízené prostřednictvím infrastruktur digitálních služeb;

3)  používá společnou vizuální identitu, kterou poskytuje Komise, a odkaz na související internetové nástroje.

3)  používá společnou vizuální identitu, kterou poskytuje Komise, a odkaz na související internetové nástroje;

 

3a)  respektují zásadu technologické neutrality, využívají veřejné prostředky efektivním způsobem a jsou schopny přizpůsobit projekty nejlepším technologickým nabídkám.

Projekty duplikující již stávající soukromé nebo veřejné nabídky podobných vlastností, včetně kvality, v téže se nezahrnují.

Projekty duplikující již stávající bezplatné soukromé nebo veřejné nabídky podobných vlastností, včetně kvality, v téže oblasti se nezahrnují.

Dostupné rozpočtové prostředky jsou přidělovány geograficky vyváženým způsobem projektům, které splňují výše uvedené podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Dostupné rozpočtové prostředky jsou při zachování geografické vyváženosti v členských státech přidělovány projektům, které splňují výše uvedené podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je dříve na řadě“, v souladu s pracovními programy, které přispívají k hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie a podporují digitální začlenění.

 

Členské státy mohou přidělit vlastní zdroje nebo prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na rozvoj doplňkových služeb a nabídek, které posilují udržitelnost projektů.

 

Projekty financované podle tohoto oddílu musí být v provozu a pečlivě monitorovány Komisí po dobu nejméně tří let. Monitorování projektu ze strany Komise pokračuje i po skončení provozního období s cílem poskytnout přehled o jeho funkčnosti a případném vkladu pro budoucí iniciativy.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1).“

  • [1]  Úř. věst C 125, 21.4.2017, s. 69.
  • [2]  Úř. věst. C, s..

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Iniciativa WIFI4EU je návrhem, který přispívá k posilování rozvoje evropské digitální společnosti podporující větší začlenění.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie, který pronesl dne 14. září 2016, uvedl, že v rozmezí „nového právního rámce, který přiláká a umožní investice do internetového připojení, […] by z připojení měli mít prospěch všichni.“

V souladu se závazkem, který přijal pan Juncker, „že z internetového připojení musí mít prospěch všichni bez ohledu na místo pobytu nebo výši platu“ se navrhuje „zavést do roku 2020 v blízkosti hlavních středisek veřejného života každé vesnice a každého města v Evropě bezplatné bezdrátové připojení k internetu“.

V této souvislosti je v rámci telekomunikačního balíčku iniciativa WIFI4EU příležitostí potvrdit zásadu univerzálního přístupu občanů k výhodám informační společnosti provedením pilotního projektu vyznačujícího se vyváženým zeměpisným rozměrem a rozdělením, který by byl vzorem pro rozvoj platforem bezplatného přístupu k bezdrátovému připojení podporujících začlenění, které by byly dynamické a zároveň odolné vůči technickému vývoji.

Nabízí se tak možnost rozvíjet a uplatňovat odlišné pojetí evropské digitální identity, které by už ve fázi přípravy pilotního projetu zahrnovalo zásady, z nichž evropský projekt vychází, a zároveň zohledňovalo význam řešení zaměřených na občany a možnosti, které se nabízejí podnikům a tvůrcům obsahu.

Univerzální přístup by měl posílit místní digitální systémy, vazbu mezi Evropskou unií a jejími občany a zlepšit a znásobit možnosti rozvoje sítí nové generace.

V této souvislosti je důležité dbát na to, aby přístup k síti, na který je kladen důraz, doprovázelo univerzální a bezplatné poskytování veřejných služeb a obsahů obecného zájmu. Rovněž je důležité podporovat transparentní zjednodušený systém žádostí a poskytování, přičemž je zaručena kvalita projektů a zajištěno dodržování požadavků.

Pozměňovací návrhy obsažené v této zprávě lépe reagují na zásady, od kterých se iniciativa odvíjí:

1. Univerzální a bezplatný přístup

Přístupové sítě podporované na území Unie musí přinést širokopásmové internetové připojení ke službám s vysokou rychlostí, čímž přispějí k rozvoji evropské gigabitové společnosti. Tento přístup musí být univerzální, bezplatný a neomezený.

Bezplatnost přístupu znamená, že prostřednictvím komerčních oznámení nebo komerčním využitím údajů uživatelů není poskytována žádná přímá odměna.

2. Identifikace a systému přístupu

Přístupové body musí vytvořit síť se systémem ověřování použitelným na celém evropském území. Přístup musí dodržovat zásadu jednotného přihlášení (one login only). Aby bylo možné využít výhody, které tento model přináší, je třeba vytvořit referenční model, který zaručuje interoperabilitu, kolektivní činnost a společný způsob identifikace, který bude možné přizpůsobit specifickým potřebám každého místního projektu.

3. Způsobilost

Žádost mohou předložit veřejné subjekty, jejichž poslání odpovídá cílům projektu. Vzhledem k omezeným možnostem financování každého projektu a vysokému počtu případných žádostí je nutné mít k dispozici administrativní systém, který by přijímal rychlá a účinná rozhodnutí. V této souvislosti je třeba zvážit způsob poskytování poukázek.

4. Zeměpisná vyváženost

Je třeba zachovat zásadu zeměpisné vyváženosti v jednotlivých členských státech, pokud jde o přístup k finančním prostředkům vyhrazeným na iniciativu. Zeměpisná vyváženost v rámci každého členského státu musí být zaručena na základě kritérií stanovených v příslušných pracovních programech.

5. Boj proti vyloučení a podpora územní soudržnosti

Kritéria pro schválení musí zohledňovat prvořadý význam podpory digitálního začlenění a územní soudržnosti.

6. Udržitelnost

Členské státy budou moci využít na rozvoj služeb a doplňujících nabídek vlastní zdroje nebo evropské strukturální fondy, což zajistí udržitelnost projektů.

7. Předcházení překrývání nabídek

Projekty jsou zohledněny pouze tehdy, pokud pro stejné území působnosti nebyla předložena nabídka veřejného nebo soukromého subjektu, která má podobné charakteristiky.

8. Kontrola

Evropská komise zavede systém kontroly iniciativy, který stanoví poskytování zpráv o plnění.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL PODNĚTY

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodaje. Při přípravě zprávy obdržel zpravodaj podněty od těchto subjektů či osob: subjekt nebo osoba

Institucionální subjekty

Externí zúčastněné strany

 

Evropská komise

Evropská rada

Evropský výbor regionů

Evropský hospodářský a sociální výbor

Předsednictví Rady EU

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 

STANOVISKO Rozpočtového výboru (4.4.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Zpravodajka: Liadh Ní Riada

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise, kterým se stanoví evropská vize internetového připojení občanů a podniků na jednotném digitálním trhu14, popisuje řadu možných opatření, která umožní zvýšit propojení v Evropské unii.

(1)  Sdělení Komise, kterým se stanoví evropská vize internetového připojení občanů, veřejných institucí a podniků na jednotném digitálním trhu14, popisuje řadu možných opatření, která umožní zvýšit propojení v Evropské unii.

__________________

__________________

14 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti (COM(2016)587).

14 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti (COM(2016)587).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Členské státy by měly zvýšit své úsilí o odstranění digitálních rozdílů a rozdílů v připojení, které existují mezi regiony, a zejména v regionech s vyšší mírou chudoby, a to investicemi do vytváření, rozvoje a zlepšování přístupu k bezdrátovému připojení, přičemž by se především měly zabývat oblastmi, u kterých bylo zjištěno, že v oblasti připojení zaostávají, a podporovat počítačovou gramotnost. Podpora Unie by měla být doplňková a mít podobu podpory projektů zaměřujících se zejména na zajištění místního bezdrátového připojení poskytovaného na základě veřejných zakázek, bezplatně a neomezeně ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální začlenění by Unie měla podporovat poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory.

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální začlenění by Unie měla podporovat poskytování místního bezdrátového připojení, jež bude bezplatné a nebude neodůvodněně omezeno, ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory.

__________________

__________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například veřejné subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely bezplatné místní bezdrátové připojení jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že místní komunity mohou využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány místní správy, knihovny a nemocnice.

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například subjekty veřejného sektoru, družstva, sociální podniky vlastněné komunitami a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely místní bezdrátové připojení, jež bude bezplatné a nebude neodůvodněně omezeno, jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že místní komunity mohou využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány místní správy, instituce, knihovny a jiná kulturní komunitní střediska, nemocnice a zdravotnická zařízení a další veřejná místa, která jsou přístupná velkému počtu lidí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Místní bezdrátové připojení by se mělo považovat za bezplatné pouze tehdy, pokud je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy a poskytování osobních údajů.

(5)  Místní bezdrátové připojení by se mělo považovat za bezplatné a neodůvodněně neomezené pouze tehdy, pokud je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy a poskytování osobních údajů a připojení využívajícího účty na sociálních sítích; přístup k bezplatnému místnímu bezdrátovému připojení by měl v sobě zahrnovat souhlas uživatelů se smluvními podmínkami jeho užívání a právní upozornění, ve kterém je vysvětlen účel této služby, a zároveň zajišťovat řádnou ochranu osobních údajů, neboť bezpečnostní rizika narůstají s rozšiřováním bezdrátového připojení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Prostřednictvím právního upozornění spojeného s bezplatným místním bezdrátovým připojením by měly být propagovány hodnoty a přínosy Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Služba by měla zahrnovat nástroje digitálního vzdělávání, pomocí nichž se uživatelé dozvědí, jak se dostat na internet a jak se mohou při jeho užívání chránit, a rovněž informace o přínosech a nebezpečích, která s sebou internet přináší.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Komise by měla zajistit, aby byly o existenci tohoto programu a podpory náležitě a urychleně informovány veřejné orgány, družstva, sociální podniky vlastněné komunitami, poskytovatelé veřejných služeb a koneční příjemci, tj. místní komunity a uživatelé této bezplatné wi-fi služby, s cílem zvýšit viditelnost poskytnutého financování Unie.

Odůvodnění

Programy EU a poskytnutá finanční podpora by měly být propagovány Komisí v blízkosti veřejných orgánů, chápaných v širokém smyslu, a měli by o nich být informováni koneční příjemci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu internetových nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí a měla by podporovat provádění, monitorování a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů.

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu jak internetových, tak dalších konvenčních nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí, a měla by podporovat provádění, monitorování, trvalou údržbu, pravidelnou modernizaci a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality založené na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí, by finanční pomoc měla usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení.

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality nabízející stahování dat o rychlosti nejméně 100 Mb/s a založené na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí, by mělo být přihlédnuto k součinnosti s jinými vnitrostátními a regionálními fondy a programy, a to zejména při poskytování další finanční pomoci, neboť ta by se měla rovněž zaměřovat na odlehlé, ale obydlené, méně rozvinuté a přechodové regiony, a zároveň usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení a podporovat přístup občanů k přínosům informační společnosti s cílem dosáhnout stejného průměrného podílu internetového připojení ve všech členských státech s ohledem na skutečnost, že v některých členských státech má přístup k internetu 97 % občanů Unie, zatímco v jiných je to pouze 68 %.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Financované činnosti by měly být proveditelné a dlouhodobě udržitelné. Toho by mělo být dosaženo pomocí technických nástrojů, které zajistí dlouhodobou efektivitu těchto činností s využitím technologie, kterou příjemci a poskytovatelé služeb aktualizují a udržují bezpečnou pro potřeby uživatelů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách jsou financována formou grantů nebo jinými formami finanční pomoci, než jsou finanční nástroje.

c)  opatření v oblasti poskytování místního bezdrátového připojení, které je bezplatné a není neodůvodněně omezeno, v místních komunitách jsou financována formou grantů nebo jinými formami finanční pomoci, než jsou finanční nástroje.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  „místními bezdrátovými přístupovými body“ se rozumí zařízení malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, využívající na nevýhradním základě rádiové spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání pro tento účel je harmonizováno na úrovni Unie, a uživatelům bezdrátový přístup k elektronické komunikační síti;

h)  „místními bezdrátovými přístupovými body“ se rozumí zařízení malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, využívající na nevýhradním základě rádiové spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání pro tento účel je harmonizováno na úrovni Unie, a uživatelům bezdrátový přístup k elektronické komunikační síti s rychlým širokopásmovým připojením.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty s veřejným posláním, jako jsou například místní orgány a poskytovatelé veřejných služeb, aby poskytovali bezplatné místní bezdrátové připojení prostřednictvím zřízení místních bezdrátových přístupových bodů.

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty s veřejným posláním, jako jsou například místní orgány, družstva, sociální podniky vlastněné komunitami a poskytovatelé veřejných služeb, aby poskytovali bezplatné místní bezdrátové připojení prostřednictvím zřízení místních bezdrátových přístupových bodů.

Odůvodnění

Do tohoto programu by měla být zapojena družstva spolu s komunitními sociálními podniky, neboť jsou ze své podstaty poskytovateli veřejných služeb a hrají stále důležitější úlohu v místních komunitách.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  jsou založeny na širokopásmovém připojení s velmi vysokou rychlostí, které umožňuje uživatelům vysokou kvalitu internetového připojení, které je

2)  jsou založeny na širokopásmovém připojení s velmi vysokou rychlostí, které umožňuje uživatelům vysokou kvalitu internetového připojení nabízejícího stahování dat o rychlosti nejméně 100 Mb/s, které je:

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  přispívají k překlenování digitální propasti a ke zlepšování počítačové gramotnosti;

Odůvodnění

Cílem tohoto programu by mělo být překlenutí zeměpisné digitální propasti a přispění ke zvýšení počítačové gramotnosti.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vybaveno systémy zajišťujícími náležitou ochranu osobních údajů uživatelů;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  navrženo s cílem zmírnit digitální propast;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dostupné rozpočtové prostředky jsou přidělovány geograficky vyváženým způsobem projektům, které splňují výše uvedené podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě.

Dostupné rozpočtové prostředky jsou přidělovány geograficky vyváženým způsobem. Projekty by měly být financovány s ohledem na návrhy, jež byly obdrženy prostřednictvím veřejných zakázek a zároveň splňují výše uvedené podmínky, a obecně podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. To zaručí integraci méně rozvinutých a přechodových regionů, neboť budou upřednostňovány projekty v oblastech, které zaostávají s ohledem na připojení a počítačovou gramotnost. Komise zveřejní do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu, v níž tyto zeměpisné oblasti určí na základě informací, které jí poskytnou členské státy.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora připojení k internetu v místních komunitách

Referenční údaje

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Datum přijetí

3.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Othmar Karas, Bernd Lucke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (10.4.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Zpravodajka: Claudia Țapardel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že doprava vstupuje do nové éry, skutečnou výzvou pro místní orgány není vynakládat úsilí na něco, co již bylo vymyšleno, ale nalézt způsoby, jak zlepšit služby ve vztahu k potřebám mobility občanů v reálném čase. Digitalizace přináší významné strukturální změny dopravních systémů a společenství se nyní na základě nové filozofie zaměřené na uživatele začínají zabývat různými aspekty, například údaji a cestovními informacemi, plánováním sítí, prodejem jízdenek nebo kvalitou služeb.

V této souvislosti je návrh Komise na bezplatné místní bezdrátové připojení ve střediscích veřejného života jak správně načasovaný, tak nezbytný, neboť poskytovatelům přináší nové příležitosti ke zlepšení jejich služeb. Návrh zároveň poskytuje mechanismus, na jehož základě může veřejná i soukromá sféra otevřeným a účinným způsobem spolupracovat v souladu se zásadami spolupráce a s nejvyšším cílem zlepšit služby.

Urbanistům a veřejným orgánům odpovědným za dopravu zavedení bezplatných přístupových bodů Wi-Fi pomůže lépe zasadit současné vzorce mobily do kontextu, zejména v případech, kdy se tradiční nástroje, jako jsou statistiky, mohou ukázat jako nedostatečné. Údaje, které budou shromážděny, se pak použijí k posouzení stávajících politik a služeb, čímž se v reálném čase zajistí zpětná vazba, pokud jde o preference lidí při výběru cest, a zároveň podpoří cílené investice. Celkově budou příslušné orgány moci zvýšit bezpečnost na silnicích, optimalizovat dopravní trasy, snížit náklady na infrastrukturu a zmírnit nepohodlí způsobené přetížením dopravy a znečištěním.

Spotřebitelům, kteří budou moci využívat bezplatné přístupové body Wi-Fi, to přinese vyšší úroveň konektivity a flexibility, neboť budou moci lépe využívat svého času, ale také lepší nabídky služeb veřejné dopravy. Také pro turisty bude Wifi4EU znamenat širší přístup a lepší informovanost v dané lokalitě.

Ambiciózní návrh, který předložila Komise, je nicméně třeba vystavět na ustanoveních, která zajistí jednak jasná kritéria pro výběr příjemců, jednak kontinuitu i po navrhovaném životním cyklu projektů. Kromě toho je důležité, aby prostředky vyčleněné na zavedení hotspotů šly nad rámec zviditelnění EU a přispívaly k řešení skutečných potřeb v oblasti připojení.

Navrhovatelka v zásadě návrh Komise podporuje s tou změnou, že by se tato iniciativa měla rozšířit tak, aby se vztahovala i na služby místní dopravy a turistické oblasti. To by zvýšilo účinnost přepravy v komunitách a spotřebitelům zároveň zajistilo vysoce kvalitní služby. Avšak za situace, kdy neexistuje žádná studie dopadu, ani nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky, navrhovatelka doporučuje, aby Komise stanovila jasná kritéria pro výběr společenství, která budou z výhod této iniciativy těžit, a zajistila důkladný přezkum všech projektů předložených k financování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jako jedno z opatření napomáhajících uskutečnění vize evropského internetového propojení podporuje zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených postupů plánování a omezených regulačních překážek. Taková přístupová místa, včetně těch, která doplňují poskytování jiných veřejných služeb nebo mají nekomerční charakter, mohou významně přispět ke zlepšení současných a zavádění budoucích generací bezdrátových komunikačních sítí tím, že zvýší granularitu pokrytí v souladu s měnícími se potřebami.

(2)  Jako jedno z opatření napomáhajících uskutečnění vize evropského internetového propojení podporuje zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených postupů plánování a omezených regulačních překážek. Taková přístupová místa, včetně těch, která doplňují poskytování jiných veřejných služeb nebo mají nekomerční charakter, mohou významně přispět ke zlepšení současných a zavádění budoucích generací bezdrátových komunikačních sítí tím, že zvýší granularitu pokrytí v souladu s měnícími se potřebami. Tyto přístupové body mohou být integrovány do evropské sítě s jediným systémem ověřování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a..

 

_________________

 

1a. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2 a)  Politiky EU, které mají za cíl podporovat internetovou infrastrukturu a účinné využívání bezdrátového spektra a usilují o zvýšení konektivity evropských občanů díky snazšímu přístupu k internetu, by měly prosazovat koncept „internetu věcí“, a to se zvláštním ohledem na jeho potenciál pro růst, inovace, vylepšené aplikace a služby související se systémy veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh     3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální začlenění by Unie měla podporovat poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory.

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální začlenění by Unie měla podporovat poskytování volného, bezpečného, zabezpečeného, bezplatného a neomezeného místního bezdrátového připojení ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, a v prostředcích veřejné dopravy, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory.

_________________

_________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například veřejné subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely bezplatné místní bezdrátové připojení jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že místní komunity mohou využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány místní správy, knihovny a nemocnice.

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, a zejména místní a regionální subjekty, jako jsou například veřejné subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely volné, bezplatné a neomezené místní bezdrátové připojení jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že místní komunity mohou využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány místní správy, knihovny a nemocnice, zdravotní střediska, školy, domovy pro důchodce, sirotčince, služby veřejné dopravy a dopravní infrastruktury, jako jsou stanice či terminály, služby spojené s cestovním ruchem a další subjekty zvláštního zájmu pro místní komunitu a její obyvatele.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Místní bezdrátové připojení by se mělo považovat za bezplatné pouze tehdy, pokud je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy a poskytování osobních údajů.

(5)  Místní bezdrátové připojení by se mělo považovat za bezplatné a neomezené pouze tehdy, pokud je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy a poskytování osobních údajů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Za účelem zaručení úspěchu této iniciativy a zviditelnění činnosti Evropské unie v této oblasti musí Komise zajistit, aby subjekty, které prostřednictvím této iniciativy uskutečňují projekty, a uživatelé byli řádně informováni o dostupnosti těchto služeb a současně se zviditelnila skutečnost, že finanční prostředky poskytla Evropská unie.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vzhledem ke zvláštnímu účelu a zaměření na místní potřeby by opatření mělo být uznáno za samostatný projekt společného zájmu v odvětví telekomunikací ve smyslu nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014.

(6)  Vzhledem ke zvláštnímu účelu a zaměření na místní potřeby, zejména v případě méně rozvinutých oblastí s větší potřebou připojení, by opatření mělo být uznáno za samostatný projekt společného zájmu v odvětví telekomunikací ve smyslu nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k nekomerční povaze tohoto opatření a malému rozsahu předpokládaných jednotlivých projektů by administrativní zátěž měla být omezena na minimum. Z tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či v budoucnu prováděno prostřednictvím nejvhodnějších forem finanční pomoci, zejména prostřednictvím grantů, které jsou k dispozici ve finančním nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat o finanční nástroje.

(8)  Vzhledem k nekomerční povaze tohoto opatření a malému rozsahu předpokládaných jednotlivých projektů by administrativní zátěž měla být omezena na minimum. To by mělo být zajištěno zjednodušením postupu plánování a uvolněním regulačních požadavků. Z tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či v budoucnu prováděno prostřednictvím nejvhodnějších forem finanční pomoci, zejména prostřednictvím grantů, které jsou k dispozici ve finančním nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat o finanční nástroje.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k omezenému dosahu každého jednotlivého místního bezdrátového přístupového bodu a nízké hodnotě jednotlivých projektů se neočekává, že přístupové body využívající finanční pomoc v rámci tohoto nařízení budou představovat konkurenci pro komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že tato finanční pomoc nepovede k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a k vytěsnění soukromých investic nebo vytváření překážek, které soukromé investory odradí, mělo by být opatření omezeno na projekty, které nezdvojují již stávající soukromé či veřejné nabídky podobných vlastností v téže oblasti. Tím by neměla být vyloučena dodatečná podpora na zavádění v rámci této iniciativy z financování z veřejných či soukromých zdrojů.

(9)  Vzhledem k omezenému dosahu každého jednotlivého místního bezdrátového přístupového bodu a nízké hodnotě jednotlivých projektů se neočekává, že přístupové body využívající finanční pomoc v rámci tohoto nařízení budou představovat konkurenci pro komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že tato finanční pomoc nepovede k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a k vytěsnění soukromých investic nebo vytváření překážek, které soukromé investory odradí, mělo by být opatření omezeno na projekty, které nezdvojují již stávající soukromé či veřejné nabídky v téže oblasti. Tím by neměla být vyloučena dodatečná podpora na zavádění v rámci této iniciativy z financování z veřejných či soukromých zdrojů. Tento program by měl být slučitelný s národními a regionálními operačními programy a měl by je doplňovat, především programy, které jsou financované z prostředků EFRR, a vytvářet tak mezi nimi synergie.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu internetových nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí a měla by podporovat provádění, monitorování a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů.

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna prostřednictvím zjednodušeného správního postupu a s využitím standardizované dokumentace a co nejširšího rozsahu internetových nástrojů jak internetových, tak dalších konvenčních nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí a měla by podporovat provádění, monitorování a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality založené na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí, by finanční pomoc měla usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení.

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality založené na širokopásmových službách s vysokou rychlostí, jak je definováno ve sdělení Komise ze dne 14. září 2016 nazvaném „Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti“, které uvádí cíl pro rok 2025, jímž je zajistit, aby všechny evropské domácnosti měly rychlost připojení k internetu alespoň 100 Mbps, by finanční pomoc měla usilovat o regionálně vyvážené rozdělení, které zahrne také vzdálené a přeshraniční oblasti, jež často trpí nedostatečným soukromým pokrytím sítí, přičemž se podpoří zásada všeobecného přístupu pro občany ve prospěch informační společnosti a zvláštní pozornost bude věnována venkovským, nejvzdálenějším, ostrovním, příhraničním a horským oblastem.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  V souladu s článkem 349 SFEU by měla být v souvislosti se zeměpisně vyváženým rozdělením věnována pozornost zvláštním opatřením pro nejvzdálenější regiony vzhledem k jejich odlehlosti a nákladům na přístup k internetu a širokopásmovým službám s vysokou rychlostí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Vzhledem k významu potřeb v oblasti připojení v Evropské unii je důležité, aby Komise vypracovala dlouhodobou strategii pro zavádění bezdrátových přístupových bodů, čímž se zaručí kontinuita programu i po navrhovaných třech letech a zároveň zajistí, aby se vybudovaná infrastruktura po skončení období financování nevyužívala ke komerčním účelům.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c)  Vzhledem k nekomerční povaze opatření musí Komise a členské státy rovněž dohlédnout na to, aby vytvořená infrastruktura nebyla komerčně využívána po skončení finančního období.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách jsou financována formou grantů nebo jinými formami finanční pomoci, než jsou finanční nástroje.

c)  opatření v oblasti poskytování bezplatného, neomezeného, bezpečného a zabezpečeného místního bezdrátového připojení v místních komunitách jsou financována formou grantů nebo jinými formami finanční pomoci, než jsou finanční nástroje.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Opatření v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátové připojení v místních komunitách jsou financována z finanční pomoci Unie až do 100 % způsobilých nákladů, aniž je tím dotčena zásada spolufinancování.

„Opatření v oblasti poskytování bezplatného a bezpečného místního bezdrátové připojení v místních komunitách jsou financována z finanční pomoci Unie až do 100 % způsobilých nákladů, aniž je tím dotčena zásada spolufinancování.

(Ochrana údajů je zásadní, a proto by internetové připojení mělo být nejen bezplatné, ale také bezpečné.)

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  „místními bezdrátovými přístupovými body“ se rozumí zařízení malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, využívající na nevýhradním základě rádiové spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání pro tento účel je harmonizováno na úrovni Unie, a uživatelům bezdrátový přístup k elektronické komunikační síti;

h)  „místními bezdrátovými přístupovými body“ se rozumí zařízení malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, využívající na nevýhradním základě rádiové spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání pro tento účel je harmonizováno na úrovni Unie, a uživatelům bezplatný místní bezdrátový přístup k elektronické komunikační síti;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách.

c)  podpora poskytování bezplatného, bezpečného a zabezpečeného místního bezdrátového připojení v místních komunitách, která bude zaručovat minimální přenosovou rychlost 100 Mbps nebo standardně nejvyšší dostupnou rychlost na trhu a zahrnovat rovněž služby související s udržitelnou mobilitou.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 5 – odst. 5a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách, jsou podporovány:

5a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného a bezpečného místního bezdrátového připojení v místních komunitách, jsou podporovány:

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 6 – odst. 8 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách splňují podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy.

8a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného a bezpečného místního bezdrátového připojení v místních komunitách splňují podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření, jejichž cílem je poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích veřejného života, včetně veřejných prostor přístupných široké veřejnosti, které hraje důležitou roli ve veřejném životě místních komunit, jsou způsobilá pro finanční pomoc.

Opatření, jejichž cílem je poskytování bezplatného, bezpečného a zabezpečeného místního bezdrátového připojení ve střediscích veřejného života, včetně veřejných prostor přístupných široké veřejnosti, které hraje důležitou roli ve veřejném životě místních komunit, jsou způsobilá pro finanční pomoc, a to včetně služeb veřejné dopravy a turistických oblastí.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty s veřejným posláním, jako jsou například místní orgány a poskytovatelé veřejných služeb, aby poskytovali bezplatné místní bezdrátové připojení prostřednictvím zřízení místních bezdrátových přístupových bodů.

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty s veřejným posláním, jako jsou například místní orgány a poskytovatelé veřejných služeb, aby poskytovali bezplatné, bezpečné a zabezpečené místní bezdrátové připojení prostřednictvím zřízení místních bezdrátových přístupových bodů nebo ve spojení s poskytováním služeb veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a.  bezplatné, snadno dostupné a využívá nejmodernější zařízení a

a.  bezplatné, bezpečné, snadno dostupné a využívá nejmodernější zařízení a

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  vybízí k lepšímu začlenění místních komunit do jednotného digitálního trhu a k posílení rozvoje inovativních digitálních služeb a aplikací, které poskytují místní malé a střední podniky a podniky v oblasti dopravy a cestovního ruchu;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Projekty duplikující již stávající soukromé nebo veřejné nabídky podobných vlastností, včetně kvality, v téže se nezahrnují.

Projekty duplikující již stávající soukromé nebo veřejné nabídky podobných vlastností, včetně kvality, nebo překrývající se s těmito nabídkami v téže oblasti se nezahrnují. Místní bezdrátové přístupové body financované v souladu s tímto nařízením pokrývají především veřejné prostory.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dostupné rozpočtové prostředky jsou přidělovány geograficky vyváženým způsobem projektům, které splňují výše uvedené podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě.

Dostupné rozpočtové prostředky jsou přidělovány při zachování zeměpisné vyváženosti mezi členskými státy na projekty, které splňují výše uvedené podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat ostrovům, nejvzdálenějším regionům (podle článku 349 SFEU), horským a přeshraničním oblastem a menším a zaostávajícím místním komunitám.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora připojení k internetu v místních komunitách

Referenční údaje

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

6.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Claudia Țapardel

8.11.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jiří Maštálka

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (29.3.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Zpravodajka: Rosa D'Amato

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V září 2016 Evropská komise navrhla ambiciózní revizi telekomunikačních předpisů EU, jejíž součástí jsou nové iniciativy zaměřené na uspokojení rostoucích potřeb Evropanů v oblasti připojení a na podporu konkurenceschopnosti EU.

Jedním z opatření nového balíčku, které má napomoci tohoto cíle dosáhnout, je podpora zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených plánovacích postupů a mírnějších regulačních požadavků, mimo jiné tam, kde je takový přístup poskytován na nekomerčním základě nebo je doplňkem k poskytování jiných veřejných služeb.

Toto legislativní stanovisko tedy poskytuje analýzu návrhu Evropské komise, který obsahuje návrhy změn právního rámce pro telekomunikace v Nástroji pro propojení Evropy, které jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 1316/2013 (dále jen „nařízení o nástroji pro propojení Evropy“) a nařízení (EU) č. 283/2014, za účelem podpory bezplatného internetu v místních komunitách prostřednictvím programu „WiFi4EU“ financovaného EU.

Podle návrhu Komise by měla být na program WIFEU v období 2017–2019 vyčleněna částka 120 milionů EUR, kterou by se podpořila instalace nejmodernějšího zařízení Wi-Fi ve střediscích společenského života. V této souvislosti je zásadní, aby poskytované zařízení a technologie splňovaly nejvyšší normy dostupné na trhu a aby poskytované služby byly uživatelsky vstřícné a přístupné osobám s omezenými digitálními dovednostmi.

Navrhovatelka se domnívá, že je nezbytně nutné, aby se tato iniciativa zaměřila především na venkovské regiony a všechny oblasti, jimž hrozí, že budou vylidněny a opuštěny.

Program WiFi4EU bude realizován pomocí jednoduchých a nebyrokratických postupů, jako jsou žádosti podávané online, platby prostřednictvím poukazů a méně přísné požadavky na monitorování. Předkladatelka nicméně zdůrazňuje, že je důležité provádět řádný audit výkonnosti poskytovaných služeb během celého životního cyklu projektu, a zajistit tak optimální rovnováhu mezi zjednodušením a kontrolou.

Očekává se, že toto opatření bude mít několik dalších příznivých účinků, jako je zapojení místních malých a středně velkých provozovatelů do odvětví IKT, angažovanost v demokratickém procesu, a to i v případě demografických skupin, které mají jinak obtížný přístup k připojení, a propagace „internetu věcí a služeb“.

Aby se zabránilo duplicitě projektů a rozptýlení finančních prostředků, je podle navrhovatelky rovněž nezbytně nutné zajistit součinnost s financováním z EFRR, a to i vzhledem k obrovským investicím v rámci tematického cíle č. 2 (zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií) v programovém období 2014–2020.

Navrhovatelka souhlasí se zásadou geografické vyváženosti, kterou navrhuje Komise, nicméně se domnívá, že při provádění programu WiFi4EU a stanovování kritérií pro výběr žádostí předkládaných místními orgány je třeba v plné míře zohlednit zásadu hospodářské, sociální a územní soudržnosti zakotvenou ve Smlouvách. Projekty ucházející se o účast v programu by měly nabízet vybavení oblastí, v nichž dosud neexistuje veřejné ani soukromé Wi-Fi nabízející podobné charakteristiky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Komise ve sdělení ze dne 26. srpna 2010 nazvaném „Digitální agenda pro Evropu“ připomíná, že ve strategii Evropa 2020 je zdůrazněn význam zavedení širokopásmového připojení pro podporu sociálního začlenění a konkurenceschopnosti v Unii a opětovně stanoven cíl nabídnout do roku 2013 všem evropským občanům širokopásmové připojení k internetu a zajistit, aby do roku 2020 měli všichni evropští občané přístup k mnohem vyšším internetovým rychlostem než 30 Mb/s a nejméně polovina domácností v Unii měla internetové připojení o rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jako jedno z opatření napomáhajících uskutečnění vize evropského internetového propojení podporuje zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených postupů plánování a omezených regulačních překážek. Taková přístupová místa, včetně těch, která doplňují poskytování jiných veřejných služeb nebo mají nekomerční charakter, mohou významně přispět ke zlepšení současných a zavádění budoucích generací bezdrátových komunikačních sítí tím, že zvýší granularitu pokrytí v souladu s měnícími se potřebami.

(2)  Jako jedno z opatření napomáhajících uskutečnění vize evropského internetového propojení podporuje zavádění místních bezdrátových přístupových bodů prostřednictvím zjednodušených postupů plánování a omezených regulačních překážek. Taková přístupová místa, včetně těch, která doplňují poskytování jiných veřejných služeb nebo mají nekomerční charakter, mohou významně přispět ke zlepšení současných a zavádění budoucích generací bezdrátových komunikačních sítí tím, že zvýší granularitu pokrytí území Unie v souladu se současnými a měnícími se potřebami. Vzhledem k rychlému pokroku v digitálních technologiích by se měly provádět pravidelné zkoušky a kontroly kvality, aby byla zajištěna vysoká kvalita a řádné fungování místních bezdrátových přístupových bodů s cílem učinit tuto iniciativu udržitelnější a dlouhotrvající.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Dalším opatřením Unie na podporu vize připojení v Unii by se mělo zajistit, aby připojení všech domácností umožnilo občanům Unie snáze využívat internet a podpořilo koncepci „internetu věcí a služeb“.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální začlenění by Unie měla podporovat poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory.

(3)  Na základě sdělení, kterým se stanoví Evropská vize připojení k internetu pro jednotný digitální trh, a s cílem podpořit digitální gramotnost a začlenění by Unie měla podporovat poskytování bezplatného vysokorychlostního místního bezdrátového připojení vysoké kvality ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor přístupných široké veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory, o minimální rychlosti připojení 100 Mb/s, aby byly splněny cíle gigabitové společnosti, podle kterých by do roku 2025 měl být zaveden ultrarychlý širokopásmový internet. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416dosud neobsahují žádná ustanovení týkající se takové podpory. Při digitálním začleňování by neměly být diskriminovány venkovské oblasti a vzdálená místa. Lepší připojení k internetu by mělo vést k lepšímu přístupu k informacím a komunikacím, a mít proto pozitivní vliv na index sociálního pokroku (SPI) regionů.

_________________

_________________

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

16Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14. ABM:

16Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14. ABM:

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například veřejné subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, aby nabízely bezplatné místní bezdrátové připojení jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, že místní komunity mohou využívat výhod velmi rychlého širokého pásma ve střediscích veřejného života. Mezi tyto subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány místní správy, knihovny a nemocnice.

(4)  Podpora tohoto druhu by měla podpořit subjekty působící ve veřejném zájmu, jako jsou například místní veřejné subjekty, aby nabízely bezplatné místní bezdrátové připojení jako doplňkovou službu ke svému veřejnému poslání při zaručení vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti; v tomto ohledu by tato podpora měla tedy pomoci zajistit, aby byl občanům místních komunit ve střediscích veřejného života zaručen přístup k informacím a zapojení do (digitálního) veřejného života a aby měli možnost zlepšovat své digitální dovednosti a využívat výhod velmi rychlého širokého pásma. Mezi tyto subjekty by mohly patřit prostory obecní správy a jiných orgánů místní správy a jejich bezprostřední okolí, dále knihovny, muzea, školy a univerzity, komunitní centra, víceúčelové prostory, kulturní, sportovní a mládežnická zařízení, náměstí a městské parky, jakož i zdravotnická zařízení, přičemž by bylo nutné zajistit, aby spolupráce mezi těmito subjekty a místními poskytovateli služeb byla z hlediska malých a středních podniků spojena s menší zátěží a probíhala bez prodlení a aby byl celý proces méně byrokratický. Bezplatné vysokorychlostní bezdrátové připojení by mohlo být rovněž nabízeno ve volně přístupných prostorách veřejné dopravy, jako jsou čekárny. Zlepšení přístupu k rychlému a ultrarychlému širokopásmovému připojení a službám IKT, zejména v odlehlých oblastech, může zvýšit kvalitu života jednotlivců tím, že jim usnadní přístup ke službám (např. elektronickému zdravotnictví a elektronické veřejné správě) a zajistí hospodářské možnosti pro místní firmy a začínající podniky, a v konečném důsledku podpoří sociální začlenění, hospodářský růst a konkurenceschopnost. Příslušné orgány by proto měly zajistit, aby nikdo nezůstal stranou a aby internetový obsah a online služby byly přístupné všem, včetně občanů, kteří nejsou digitálně gramotní, a osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Tato iniciativa Unie týkající se zavádění místních bezdrátových přístupových bodů by měla připravit půdu pro vytvoření společné celoevropské sítě prostřednictvím WiFi4EU (SSID), která by byla také ochrannou známkou pro rychlé a bezpečné celounijní bezdrátové připojení.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Místní bezdrátové připojení by se mělo považovat za bezplatné pouze tehdy, pokud je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy a poskytování osobních údajů.

(5)  Místní bezdrátové připojení by se mělo považovat za bezplatné pouze tehdy, pokud je poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými typy protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy, časových omezení a poskytování osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680. Za žádných okolností by bezdrátové připojení k internetu spolufinancované Unií nemělo být závislé na nákupu zboží nebo služeb.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vzhledem ke zvláštnímu účelu a zaměření na místní potřeby by opatření mělo být uznáno za samostatný projekt společného zájmu v odvětví telekomunikací ve smyslu nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014.

(6)  Vzhledem ke zvláštnímu účelu opatření a jeho zaměření na místní potřeby a vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit společnou unijní normu pro mapování, která umožní určit nejpotřebnější regiony a potenciální multiplikační účinek, by mělo být toto opatření uznáno za samostatný projekt společného zájmu v odvětví telekomunikací ve smyslu nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k nekomerční povaze tohoto opatření a malému rozsahu předpokládaných jednotlivých projektů by administrativní zátěž měla být omezena na minimum. Z tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či v budoucnu prováděno prostřednictvím nejvhodnějších forem finanční pomoci, zejména prostřednictvím grantů, které jsou k dispozici ve finančním nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat o finanční nástroje.

(8)  Vzhledem k nekomerční povaze tohoto opatření a malému rozsahu předpokládaných jednotlivých projektů by administrativní zátěž měla být, s přihlédnutím k potřebě odpovědnosti a optimální rovnováhy mezi zjednodušením a kontrolou, omezena na minimum. Z tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či v budoucnu prováděno prostřednictvím nejvhodnějších forem finanční pomoci, zejména prostřednictvím grantů, které jsou k dispozici ve finančním nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat o finanční nástroje. Měla by platit zásada řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Při provádění této iniciativy by se měla zohlednit případná součinnost s dalšími stávajícími programy a fondy Unie.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k omezenému dosahu každého jednotlivého místního bezdrátového přístupového bodu a nízké hodnotě jednotlivých projektů se neočekává, že přístupové body využívající finanční pomoc v rámci tohoto nařízení budou představovat konkurenci pro komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že tato finanční pomoc nepovede k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a k vytěsnění soukromých investic nebo vytváření překážek, které soukromé investory odradí, mělo by být opatření omezeno na projekty, které nezdvojují již stávající soukromé či veřejné nabídky podobných vlastností v téže oblasti. Tím by neměla být vyloučena dodatečná podpora na zavádění v rámci této iniciativy z financování z veřejných či soukromých zdrojů.

(9)  Vzhledem k omezenému dosahu každého jednotlivého místního bezdrátového přístupového bodu a nízké hodnotě jednotlivých projektů se neočekává, že přístupové body využívající finanční pomoc v rámci tohoto nařízení budou představovat konkurenci pro komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že tato finanční pomoc nepovede k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a k vytěsnění soukromých investic nebo vytváření překážek, které soukromé investory odradí, mělo by být opatření omezeno na projekty, které nezdvojují již stávající nabídky, které mají podobné vlastnosti a jsou k dispozici bezplatně za obdobných podmínek v téže oblasti, která využívá stávající veřejné WLAN routery. Tím by neměla být vyloučena dodatečná podpora na zavádění v rámci této iniciativy z financování z veřejných či soukromých zdrojů. Je třeba vyloučit dvojí financování, avšak obce, které již nabízejí připojení s nízkou rychlostí, by za účelem podpory plošně dostupného rychlého internetového připojení měly mít i nadále nárok na finanční pomoc.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Dostupné rozpočtové prostředky by měly být na projekty přidělovány při zachování zeměpisné vyváženosti mezi členskými státy a se zaměřením na oblasti, v nichž hrozí dlouhodobá digitální propast, a to s odpovídajícími minimálními prostředky pro každý členský stát. Upřednostňování místních malých a středních podniků v rámci zadávání veřejných zakázek a instalace zařízení s ohledem na ustanovení o technologii WLAN v souladu s tímto nařízením by zachovalo potenciál v oblasti inovací a vytváření pracovních míst v obcích. Tato zásada, která se zaměřuje na zajištění zeměpisné vyváženosti, by měla být zahrnuta do příslušných pracovních programů přijatých podle nařízení (EU) č. 1316/2013 a v případě potřeby blíže upřesněna ve výzvách k předkládání návrhů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  S cílem zajistit, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, by finanční pomoc měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu internetových nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí a měla by podporovat provádění, monitorování a audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů.

(10)  Pro zajištění toho, aby internetové připojení v souladu s tímto nařízením bylo rychle k dispozici, je zásadně důležité, aby poradenské kanceláře pro širokopásmové připojení rychle a účinně informovaly místní a regionální orgány a poskytovatele zařízení Wi-Fi, zejména malé a střední podniky se sídlem v místních komunitách, o dostupnosti posíleného připojení a případně jim pomohly s podáním příslušné žádosti. Finanční pomoc by měla být prováděna s využitím co nejširšího rozsahu internetových nástrojů, které umožňují rychlé podávání a vyřizování žádostí a měla by podporovat provádění, monitorování a účinné audity zřízených místních bezdrátových přístupových bodů spolu s řádným auditem výkonnosti poskytovaných služeb během celého životního cyklu projektu, a to zejména s ohledem na přijaté nové správní postupy (využívání systému voucherů). Vzhledem ke společným problémům týkajícím se širokopásmového připojení, jimž venkovské, odlehlé a řídce osídlené oblasti v porovnání s městskými oblastmi čelí, jako je např. strukturálně nižší a roztříštěná poptávka a vyšší jednotkové náklady (tzn. na koncového uživatele) na zavádění a údržbu infrastruktury, je třeba zajistit, aby tyto oblasti mohly využívat bezplatného, vysokorychlostního místního bezdrátové připojení vysoké kvality. Místní orgány by měly prostřednictvím informačních kampaní zaměřených na širokou veřejnost zviditelnit a propagovat místní bezdrátové přístupové body. V zájmu zvýšení povědomí o významu podpory připojení k internetu by navíc mohla být udělována značka kvality, jako je tomu v případě pečeti excelence, také pozitivně hodnoceným projektům, které nedostávají podporu v rámci programu WIFI4EU, což by mohlo případně vést ke zrychlenému systému výzev v rámci jiných zdrojů financování.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a naléhavosti potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU přinést internetové připojení vysoké kvality založené na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí, by finanční pomoc měla usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení.

(11)  Vzhledem k potřebám internetového připojení v Unii a při zvážení digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi, která se prohlubuje s novým technologickým vývojem, i následné naléhavé potřeby podpořit přístupové sítě, které mohou v celé EU (včetně odlehlých oblastí, oblastí s omezených přístupem, ostrovů a nejvzdálenějších regionů) přinést snadný a uživatelsky vstřícný přístup k internetovému připojení vysoké kvality založenému na širokopásmových službách s velmi vysokou rychlostí a na použití mnohojazyčných přístupových stránek, by finanční pomoc měla usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení zohledňující zásadu hospodářské, sociální a územní soudržnosti a různé úrovně rozvoje IKT infrastruktury. V případě přírodních katastrof (např. povodně, zemětřesení) by bezplatné bezdrátové sítě měly zajišťovat neomezené, bezpečné a vysokorychlostní připojení, aby se podpořila rychlá komunikace mezi tísňovými službami a občany.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Při rozdělování nákladů by měly být brány v potaz sociálně-ekonomické rozdíly mezi regiony Unie s cílem zlepšit životní podmínky, vytvořit lepší pracovní prostředí a snížit rizika nezaměstnanosti a vylidňování. Zvláštní pozornost by měla být věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. S ohledem na přínosy tohoto programu pro hospodářský a sociální rozvoj místních komunit a na základě zprávy o předběžném hodnocení první fáze provádění tohoto opatření, která by měla být předložena Evropskému parlamentu a Radě, by tato iniciativa mohla sloužit k přípravě budoucích udržitelných rozšíření programu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách.

c)  podpora poskytování bezplatného, neomezeného, bezpečného a vysokorychlostního místního bezdrátového připojení v místních komunitách, které bude na úrovni, která co nejvíce odpovídá nejvyšším standardům pro připojení dostupným na trhu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 283/2014

Čl. 6 – odst. 8 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení v místních komunitách splňují podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy.

8a.  Opatření podporující projekty společného zájmu v oblasti poskytování bezplatného vysokorychlostního místního bezdrátového připojení v místních komunitách splňují podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření, jejichž cílem je poskytování bezplatného místního bezdrátového připojení ve střediscích veřejného života, včetně veřejných prostor přístupných široké veřejnosti, které hraje důležitou roli ve veřejném životě místních komunit, jsou způsobilá pro finanční pomoc.

Opatření, jejichž cílem je poskytování bezplatného vysokorychlostního místního bezdrátového připojení vysoké kvality ve střediscích veřejného života, včetně veřejných prostor přístupných široké veřejnosti, které hraje důležitou roli ve veřejném životě místních komunit a v místní veřejné dopravě, je-li volně přístupné, jsou způsobilá pro finanční pomoc. Aby mohlo být využíváno širokou veřejností, musí být odstraněny potenciální jazykové bariéry. Proto se doporučuje, aby byl celý systém připojení vícejazyčný.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1)  byly předmětem:

 

a)   posouzení nákladů a přínosů zaměřeného na venkovské oblasti a oblasti, jimž hrozí, že budou vylidněny a opuštěny, a na sociální přidanou hodnotu bezdrátového připojení v těchto oblastech, což povede ke vypracování evropské normy pro mapování, která umožní určit nejpotřebnější regiony a potenciální multiplikační efekt, a

 

b)   výzvy k podávání nabídek;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  jsou prováděny subjektem působícím ve veřejném zájmu schopným naplánovat zřízení vnitřních či venkovních místních bezdrátových přístupových bodů ve veřejných prostorách a vykonávat nad nimi dohled;

1)  jsou prováděny subjektem působícím ve veřejném zájmu schopným naplánovat zřízení vnitřních či venkovních místních bezdrátových přístupových bodů ve veřejných prostorách a vykonávat nad nimi dohled prostřednictvím důkladné kontroly kvality;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a.  bezplatné, snadno dostupné a využívá nejmodernější zařízení a

a.  bezplatné, bezpečné, snadno dostupné a využívá nejmodernější zařízení a zahrnuje možnost využívat veškerou přeshraniční internetovou infrastrukturu s cílem zabránit segmentaci trhu na úrovni Unie a vzniku monopolu velkých společností;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b.  podporuje přístup k inovativním digitálním službám, jako jsou například služby nabízené prostřednictvím infrastruktur digitálních služeb;

b.  podporuje přístup k inovativním digitálním službám, jako jsou například služby nabízené prostřednictvím infrastruktur digitálních služeb, a rovněž služby nouzové a krizové komunikace;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba.  neklesne pod určitou úroveň rychlosti připojení z důvodu nadměrného počtu souběžně připojených uživatelů;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1234/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Projekty duplikující již stávající soukromé nebo veřejné nabídky podobných vlastností, včetně kvality, v téže se nezahrnují.

Projekty duplikující již stávající soukromé nebo veřejné nabídky podobných vlastností, včetně kvality, bezplatného přístupu za stejných podmínek v téže oblasti pokryté stávajícími veřejnými směřovači WLAN, se nezahrnují, aby byla zajištěna větší provázanost všech stávajících veřejných služeb WiFi a aby se předešlo nesprávnému vynakládání prostředků. Za tímto účelem by se projekty (na které je poskytována tato podpora) měly koordinovat s podobnými projekty financovanými z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obce, které již nabízejí připojení s nižší rychlostí, by za účelem podpory plošně dostupného rychlého internetového připojení mohly mít i nadále nárok na finanční pomoc; zpoplatněné mobilní internetové služby v oblasti navrženého projektu místního připojení se nepovažují za duplikaci nabídky.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 283/2014

Příloha – oddíl 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dostupné rozpočtové prostředky jsou přidělovány geograficky vyváženým způsobem projektům, které splňují výše uvedené podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě.

Dostupné rozpočtové prostředky jsou na základě obdržených návrhů přidělovány geograficky vyváženým způsobem projektům, které splňují výše uvedené podmínky, přičemž se zohlední zásada hospodářské, sociální a územní soudržnosti zakotvená v článku 174 SFEU a regionální rozdíly v poskytování rychlého internetového připojení v Unii. Přiměřená část rozpočtových prostředků by měla být přidělena oblastem, které jsou hospodářsky a digitálně méně rozvinuté, včetně odlehlých oblastí, ostrovů a horských, hraničních a okrajových oblastí a oblastí postižených přírodními katastrofami, aby se prostředky investovaly tam, kde jsou nejvíce potřebné.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora připojení k internetu v místních komunitách

Referenční údaje

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Rosa D’Amato

11.10.2016

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Luigi Morgano

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Podpora připojení k internetu v místních komunitách

Referenční údaje

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Datum přijetí

25.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georgi Pirinski

Datum předložení

4.5.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se