BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Carlos Zorrinho


Procedure : 2016/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0181/2017
Indgivne tekster :
A8-0181/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0589),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0378/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. januar 2017[1],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget, Transport- og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0181/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Kommissionens meddelelse om en europæisk vision om internetkonnektivitet for borgere og erhvervsliv på det digitale indre marked14 beskriver et antal mulige foranstaltninger, der kan forbedre konnektiviteten i Den Europæiske Union.

(1)  Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund" om en europæisk vision om internetkonnektivitet for borgere, offentlige institutioner og erhvervsliv på det digitale indre marked beskriver et antal mulige foranstaltninger, der kan forbedre konnektiviteten i Den Europæiske Union.

__________________

 

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund (COM(2016)587).

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Kommissionen erindrer i sin meddelelse af 26. august 2010 med titlen "En digital dagsorden for Europa” om, at det i Europa 2020-strategien understreges, at udbygningen af bredbåndsnet er et vigtigt middel til at fremme social integration og øge konkurrenceevnen i Unionen, idet den bekræfter målsætningen om at sikre, at alle unionsborgere inden 2020 skal have adgang til meget hurtigere internethastigheder på over 30 Mbps, og at 50 % af Unionens husstande skal have internetforbindelser på over 100 Mbps.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter — herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikke-kommerciel art — kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk og til udrulning af kommende generationer heraf ved at facilitere bedre dækning, i takt med at behovet udvikler sig.

(2)  Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter – herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikke-kommerciel art – kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk, men bør især bidrage til udrulningen af kommende generationer heraf ved at facilitere bedre dækning, i takt med at behovet udvikler sig. Disse adgangspunkter bør kunne udgøre en del af et netværk med et fælles autentifikationssystem, som er gyldigt over hele Unionen, og andre lokale trådløse konnektivitetsnet skal kunne tilslutte sig systemet. Systemet bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/6791a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/21201b, og anvendelsen af data til reklamer eller anden kommerciel anvendelse bør ikke være tilladt.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1bEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I forbindelse med denne forordning betyder gratis og ubegrænset trådløs konnektivitet, at den leveres, uden at der opkræves et vederlag herfor enten som direkte betaling eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til ret til kommerciel reklame og levering af personlige oplysninger til kommercielle formål og med forbehold af restriktioner i henhold til EU-retten eller national lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, samt behovet for at sikre et smidigt fungerende netværk og især behovet for at sikre en retfærdig tildeling af kapacitet mellem brugere på spidsbelastningstidspunkter, uden begrænsninger, hvis ikke der er begrænsning på den tidsperiode, som en bruger kan være tilkoblet, eller begrænsninger på hastighed eller mængde for brugeren.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Et konkurrencedygtigt marked og en fremtidssikret lovgivningsramme, som giver incitamenter til innovation, transeuropæiske netværk og strukturer samt nye forretningsmodeller er den vigtigste drivkraft for investeringer i netværk med meget høj kapacitet, der kan levere konnektivitet til borgerne i hele EU.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014.

(3)  Som følge af Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 og for at fremme digital inklusion og forhindre fjernt beliggende områder og landdistrikter i at sakke bagud, bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis og ubegrænset lokal trådløs konnektivitet af høj kvalitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/2013 eller (EU) nr. 283/201416.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, biblioteker og hospitaler.

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom organer i den offentlige sektor og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis og ubegrænset trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at folk i lokalsamfundet kan forbedre deres digitale færdigheder og opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner, grupper af kommuner, kommunalt ejede selskaber med public-service-opgaver, almennyttige kooperativer, lokalcentre og andre lokale offentlige myndigheder og institutioner.

(For at sikre konsekvens i den af Parlamentet foreslåede tekst på alle sprog, skal den portugisiske term "gratuita e livre de restrições" ("gratis og ubegrænset") på engelsk svare til udtrykket "free of charge and free from restrictions'".)

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Gratis trådløs konnektivitet bør blandt andet bidrage til større territorial og social samhørighed, navnlig i områder med begrænset adgang til internettet.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Forbedret adgang til hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet samt IKT-tjenester, navnlig i fjerntliggende områder, kan øge borgernes livskvalitet ved at lette adgangen til tjenester (f.eks. e-sundhed og e-forvaltning) og fremme udviklingen af lokale små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Myndighederne bør derfor sikre, at ingen lades i stikken, og at internetindhold og onlinetjenester er tilgængelige for alle.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  For at sikre denne forordnings succes og fremhæve EU's indsats på dette område skal Kommissionen sikre sig, at de enheder, som gennemfører projekter via denne forordning, giver slutbrugerne så mange oplysninger som muligt om tjenesternes tilgængelighed og fremhæver, at EU har ydet finansiering.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Der bør gøres opmærksom på værdier og fordele ved EU ved hjælp af et forklarende dokument, der angiver formålet med den gratis, lokale trådløse forbindelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Dækningen med næstegenerationsnetadgang i landdistrikterne er stadig betydelig lavere end i byerne, og kun 28 % af husstandene i landdistrikterne er dækket af fastnetteknologi.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Etablering af 5G senest i 2020 bør være den vigtigste prioritet for det digitale indre marked, da det er afgørende for Unionens globale konkurrenceevne, vækst, innovation og forskningspotentiale. EU-midlerne skal anvendes effektivt og hensigtsmæssigt med henblik på at realisere centrale spørgsmål.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter.

(8)  Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum og stå i forhold til de forventede fordele, samtidig med at der tages hensyn til behovet for ansvarliggørelse og skabelse af den rette balance mellem forenkling og kontrol. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, for eksempel i form af værdikuponer, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter. Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør finde anvendelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  I betragtning af de finansielle midlers begrænsede omfang i forhold til det mulige høje antal ansøgninger bør der tages skridt til at sikre forenkling af de administrative procedurer, således at der hurtigt kan træffes en afgørelse. Forordning (EU) nr. 1316/2013 bør ændres for at give medlemsstaterne mulighed for at støtte de kategorier af forslag, der opfylder kravene i afsnit 4 i bilaget til forordning (EU) nr. 283/2014, med henblik på at undgå individuel godkendelse af ansøgninger og for at sikre, at det ikke er obligatorisk med attestering af udgifter og årlig indberetning til Kommissionen for tilskud, der ydes inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber i samme område. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ.

(9)  På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende gratis private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber i samme område. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ fra offentlige eller private finansieringskilder, eftersom en sådan blanding kan bidrage til opnåelse af en større virkning, hvilket bør føre til incitamenter til private investeringer og virke som en løftestang for internetforbindelse til et bredere publikum. Det er i denne forbindelse nødvendigt at sikre synergier med andre nationale eller EU-fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for at opnå maksimal virkning ikke blot med hensyn til tilgængelighed for borgerne, men også med hensyn til social samhørighed og med hensyn til at bidrage til at bekæmpe den digitale kløft i mindre udviklede områder.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  De disponible budgetmidler bør tildeles på en geografisk afbalanceret måde, således at projekter i alle medlemsstater kan dækkes. Tildelingen bør ligeledes tage hensyn til, at det er nødvendigt at afhjælpe den digitale kløft. Disse principper, der har til formål at sikre den geografiske balance og et inklusivt samfund, bør indføjes i de relevante arbejdsprogrammer, der vedtages i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1316/2013 og denne forordning, bør angives i indkaldelserne af forslag og om fornødent give mulighed for at styrke deltagelsen af ansøgere fra de medlemsstater, hvor deltagelsen har været relativt lav, og fokusere på de områder, der af medlemsstaterne eller Kommissionen betragtes som tilbagestående med hensyn til konnektivitet eller digitale færdigheder.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Ved at give lokale SMV'er prioritet i forbindelse med indkøb og installation af udstyr med henblik på udbud af lokal trådløs konnektivitet i overensstemmelse med denne forordning kan potentialet for innovation og skabelse af kvalitetsjob i kommunerne sikres.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter. Det er vigtigt, at Kommissionen informerer lokale myndigheder om de planlagte foranstaltninger og de relevante betingelser så tidligt som muligt for at give dem mulighed for at forberede sig til at deltage i indkaldelser af forslag, når de offentliggøres. Kommissionen og de relevante myndigheder i medlemsstaterne bør også gøre deres yderste for at skabe den nødvendige bevidsthed om dette program.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, bør den finansielle bistand fordeles på en geografisk afbalanceret måde.

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, til fremme af målene for det europæiske gigabitsamfund, bør den finansielle bistand fordeles på en geografisk afbalanceret måde og på en måde, der reducerer den digitale kløft, idet borgernes adgang til fordelene ved informationssamfundet fremmes, og områder med en relativt ringe forekomst af højhastighedsbredbånd støttes.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Desuden bør støttemodtagende enheder være forpligtede til at levere gratis lokal trådløs konnektivitet i mindst tre år.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  De aktioner, der finansieres i overensstemmelse med denne forordning, bør være holdbare og bæredygtige på langt sigt. Dette bør opnås ved, at der stilles tekniske værktøjer til rådighed, som sikrer aktionernes effektivitet på langt sigt ved anvendelse af teknologi, som støttemodtagerne og tjenesteyderne holder opdateret og sikker for brugerne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EU) nr. 1316/2013

Artikel 7 – stk. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter.

c)  aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis og ubegrænset lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter."

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1316/2013

Artikel 22 – stk. 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

 

"Den attestering af udgifter og årlige underretning til Kommissionen, der er omhandlet i stk. 2 og 3 i denne artikel, er ikke obligatorisk for tilskud, der ydes i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 283/2014*.”

 

________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 2 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  h) "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet.

h)  "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde, men med en høj båndbredde, ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, med infrarødt eller synligt lys, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet.

Begrundelse

Nye teknologier, såsom Lifi, der er anerkendt i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, bør medtages, navnlig i lyset af potentialet i sådanne teknologier, der ikke benytter radiobølger, men derimod lys til almindeligt tilgængelige rum såsom hospitaler, hvor radiobølger måske ikke er det mest hensigtsmæssige.Dataoverførselshastigheden må ikke berøres, i betragtning af at der nogle gange vil være et stort antal brugere tilsluttet adgangspunktet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund.

c)  støtte tilrådighedsstillelse af gratis og ubegrænset lokal trådløs konnektivitet af høj kvalitet i lokalsamfund.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 6 – stk. 8a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8a.  Aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget.

8a.  Tiltag, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis og ubegrænset lokal trådløs højhastighedskonnektivitet af høj kvalitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Følgende del indsættes i bilaget:

6.  Følgende afsnit tilføjes i bilaget:

AFSNIT 4 TRÅDLØS KONNEKTIVITET I LOKALSAMFUND

"AFSNIT 4. TRÅDLØS KONNEKTIVITET I LOKALSAMFUND

Aktioner med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget til finansiel støtte.

Tiltag med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis og ubegrænset lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget til finansiel støtte. Af hensyn til tilgængeligheden skal disse tiltag så vidt muligt undgå eventuelle sprogbarrierer.

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter.

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for offentlige organer som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/21021a, der påtager sig at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter.

 

Institutioner, der kan komme i betragtning, kan anvende finansiel støtte til at etablere gratis trådløs konnektivitet på de steder, der er mest passende og tilgængelige for anvendelse i lokalsamfundet, herunder på ejendomme, der ikke er offentligt ejet.

Projekter med henblik på tilrådighedsstillelse af trådløs konnektivitet gennem frit tilgængelige lokale trådløse adgangspunkter kan modtage midler, hvis de:

Projekter med henblik på tilrådighedsstillelse af trådløs konnektivitet gennem frit tilgængelige lokale trådløse adgangspunkter kan modtage midler, hvis de:

1)  gennemføres af en enhed med offentlige opgaver, der er i stand til at planlægge og føre tilsyn med installeringen af indendørs og udendørs lokale trådløse adgangspunkter i offentlige rum

1)  gennemføres af et organ i den offentlige sektor, der er i stand til at planlægge og føre tilsyn med installeringen af indendørs og udendørs lokale trådløse adgangspunkter i offentlige rum samt sikre finansiering af driftsomkostningerne i mindst tre år

2)  bygger på højhastighedsbredbånd, der gør det muligt at levere en internetoplevelse af høj kvalitet til brugerne, der

2)  bygger på højhastighedsbredbånd, der gør det muligt at levere en internetoplevelse af høj kvalitet til brugerne, der

a.  er gratis, let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi og

a.  er gratis, let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi, under anvendelse af optimale teknologiske løsninger og de bedste standarder for cybersikkerhed, og

b.  understøtter adgang til innovative digitale tjenesteydelser såsom dem, der udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer

b.  understøtter adgang til innovative digitale tjenesteydelser såsom dem, der udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer

3)  anvender den fælles visuelle identitet, som Kommissionen skal udvikle, og linker til de tilhørende onlineværktøjer.

3)  anvender den fælles visuelle identitet, som Kommissionen skal udvikle, og linker til de tilhørende onlineværktøjer

 

3a)  respekterer princippet om teknologisk neutralitet, anvender offentlig finansiering effektivt og er i stand til at tilpasse projekterne til de bedste teknologiske tilbud.

Projekter, der duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, herunder kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Projekter, der duplikerer allerede eksisterende gratis private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, herunder kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde til projekter, der opfylder ovenstående betingelser med henblik på de modtagne forslag, og i udgangspunktet — efter "først til mølle"-princippet.

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde i medlemsstaterne til projekter, der opfylder ovenstående betingelser med henblik på de modtagne forslag, og som udgangspunkt efter "først til mølle"-princippet, i overensstemmelse med arbejdsprogrammer, der bidrager til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU og fremmer digital inklusion.

 

Medlemsstaterne kan anvende egne midler eller midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til at udvikle supplerende tjenester og tilbud, der styrker projekternes bæredygtighed.

 

Projekter, der finansieres under dette afsnit, skal være operationelle og overvåges nøje af Kommissionen i mindst tre år. Kommissionens overvågning af projektet fortsætter ud over den operationelle periode for at give et overblik over dette projekts funktionalitet og mulige bidrag til fremtidige initiativer.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1)."

  • [1]  EUT C 125 af 21.4.2017, s. 69.
  • [2]  EUT C ...

BEGRUNDELSE

WiFi4EU-initiativet er et forslag, som bidrager til at konsolidere udviklingen af et mere inklusivt europæisk digitalt samfund:

Formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, gav i sin tale om Unionens tilstand den 14. september 2016 udtryk for, at inden for rammerne af "nye retsregler, der tiltrækker og fremmer investeringer i netforbindelser […] bør netforbindelser komme alle til gode".

Ifølge et tilsagn fra Jean-Claude Juncker "drager alle nytte af netforbindelser, hvilket betyder, at det ikke bør have nogen betydning, hvor man bor, eller hvor meget man tjener". Derfor foreslog han, "at alle europæiske landsbyer og byer udstyres med gratis trådløs internetforbindelse omkring de vigtigste centre for det offentlige liv inden 2020".

I denne sammenhæng frembyder WiFi4EU-initiativet en chance for inden for rammerne af telekommunikationspakken at bekræfte princippet om adgang for alle europæiske borgere til informationssamfundets fordele ved at gennemføre en pilotordning med en afbalanceret geografisk dimension og fordeling, der kan fungere som referencepunkt for en dynamisk udvikling af inklusive platforme, der giver gratis adgang til trådløse net, og som er holdbar i forhold til den tekniske udvikling.

Det giver desuden mulighed for at udvikle og anvende et særligt koncept for europæisk digital identitet, ved at inkorporere de værdier, der har tjent som inspiration for det europæiske projekt, i pilotordningen, med fokus på løsninger for borgerne og de muligheder, der skabes for virksomheder og indholdsproducenter.

Hensigten med den universelle adgang er at styrke de lokale digitale økosystemer, styrke Den Europæiske Unions tilknytning til sine borgere og skabe flere og bedre muligheder for udvikling af næstegenerationsnet.

Med dette formål for øje er det af afgørende betydning at sikre, at fokuseringen på netværksadgang suppleres med gratis adgang for alle til tjenester i offentlighedens interesse og indhold af almen interesse og fremme et forenklet ansøgnings- og implementeringssystem, som sikrer gennemsigtighed og kontrol med projekternes kvalitet og opfyldelse af kravene til dem.

De ændringer, der foreslås i denne betænkning, har til formål at sikre et bedre svar på følgende principper, som initiativet bygger på:

1. Gratis adgang for alle

De adgangsnet, der fremmes på EU's område, bør levere en internetoplevelse baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, der bidrager til at udvikle det europæiske gigabitsamfund. Denne adgang bør være for alle, være gratis og uden begrænsninger.

Gratis adgang betyder, at der ikke findes nogen form for direkte betaling, via reklamer eller kommerciel anvendelse af brugernes data.

2. Autentifikation og adgangssystem

Adgangspunkterne bør udvikle et netværk med et autentifikationssystem, der er gyldigt på hele EU's område. Adgangen bør overholde princippet om kun én autentifikation ("one login only"). For at kunne drage fordel af denne model skal der udvikles en standardmodel, der sikrer interoperabilitet, kollektiv effektivitet og en fælles linjeidentifikation, og som det er muligt at tilpasse til de enkelte lokale projekters særlige forhold.

3. Støtteberettigelse

Offentlige organer, hvis virksomhed er i overensstemmelse med projektets formål, kan indgive ansøgninger. I betragtning af det begrænsede omfang af finansielle midler til hver enkelt projekt og det høje antal potentielle ansøgninger bør der være sikkerhed for et administrativt system, der kan træffe hurtige og effektive afgørelser. Der bør i denne forbindelse overvejes en model med tildeling af kuponer.

4. Geografisk balance

Princippet om geografiske balance mellem de forskellige medlemsstater bør overholdes i forbindelse med adgangen til midlerne under initiativet. Den geografiske balance inden for den enkelte medlemsstat bør sikres ved hjælp af kriterier, der fastsættes i det respektive arbejdsprogram.

5. Bekæmpelse af eksklusion og fremme af territorial samhørighed

I godkendelseskriterierne bør der tages hensyn til prioriteringen af digital inklusion og territorial samhørighed.

6. Bæredygtighed

For at sikre projekternes bæredygtighed kan medlemsstaterne anvende egne midler eller midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til at udvikle supplerende tjenester og tilbud.

7. Ingen overlapning

Et projekt bør kun kunne komme i betragtning, hvis der ikke på samme område findes et offentligt eller privat tilbud af lignende art.

8. Overvågning

Kommissionen bør sørge for et system til overvågning af initiativet, herunder offentliggørelse af gennemførelsesrapporter.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning: Enhed og/eller person

Institutionelt aspekt

Eksterne interessenter

 

Kommissionen

Det Europæiske Råd

Regionsudvalget

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

EU-Rådets formandskab

Cisco Systems

ECTA (European Competitive Telecommunications Association)

ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association)

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 

UDTALELSE fra Budgetudvalget (4.4.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Ordfører for udtalelse: Liadh Ní Riada

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Kommissionens meddelelse om en europæisk vision om internetkonnektivitet for borgere og erhvervsliv på det digitale indre marked14 beskriver et antal mulige foranstaltninger, der kan forbedre konnektiviteten i Den Europæiske Union.

(1)  Kommissionens meddelelse om en europæisk vision om internetkonnektivitet for borgere, offentlige institutioner og erhvervsliv på det digitale indre marked14 beskriver et antal mulige foranstaltninger, der kan forbedre konnektiviteten i Den Europæiske Union.

__________________

__________________

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund (COM(2016)587).

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund (COM(2016)0587).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Medlemsstaterne bør styrke deres bestræbelser på at gøre noget ved digitale huller og konnektivitetskløfter mellem regioner, navnlig regioner med en højere grad af fattigdom, ved at investere i oprettelse, udvikling og forbedring af adgangen til trådløs konnektivitet; og navnlig bør de træffe foranstaltninger for områder, som har vist sig at være bagud med hensyn til konnektivitet, og fremme digitale færdigheder. EU's støtte bør være supplerende og gives som støtte til projekter, der især har fokus på at sikre lokal gratis og uindskrænket adgang til trådløs konnektivitet, som tilvejebringes ved hjælp af offentlige udbud, på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som er tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/201315 og (EU) nr. 283/201416.

(3)  Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af lokal trådløs konnektivitet, som er gratis og uden uberettigede begrænsninger, på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/201315 og (EU) nr. 283/201416.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, biblioteker og hospitaler.

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom organer og kooperativer i den offentlige sektor, offentligt ejede sociale virksomheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde lokal trådløs konnektivitet, der er gratis og uden uberettigede begrænsninger, som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, institutioner, biblioteker og andre lokale kulturcentre, hospitaler og sundhedscentre samt andre offentlige områder, som et stort antal mennesker har adgang til.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Lokal trådløs konnektivitet kan kun betragtes som gratis, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, ret til at reklamere og til at efterspørge personlige oplysninger.

(5)  Lokal trådløs konnektivitet kan kun betragtes som gratis og uden uberettigede begrænsninger, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, ret til at reklamere og til at efterspørge personlige oplysninger, og forbindelser, der anvender sociale netværkskonti; adgang til den gratis lokale trådløse forbindelse bør indbefatte brugernes accept af vilkår og betingelser for anvendelse og en ansvarsfraskrivelse, der forklarer formålet med tjenesteydelsen, samtidig med at der sikres behørig beskyttelse af personoplysninger, i betragtning af at sikkerhedsrisici øges i takt med udbredelsen af trådløs konnektivitet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  EU's værdier og fordele bør fremmes ved hjælp af ansvarsfraskrivelsen om den gratis lokale trådløse forbindelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Digitale undervisningsredskaber, som oplyser brugerne om, hvordan de får adgang til internettet, og hvordan de beskytter sig selv, når de er online, samt orienterer dem om internettets fordele og risici, bør være en integreret del af tjenesten.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Kommissionen bør sikre, at offentlige myndigheder, kooperativer, offentligt ejede sociale virksomheder, udbydere af offentlige tjenesteydelser og de endelige støttemodtagere, dvs. lokalsamfundene og brugerne af denne gratis wi-fi-tjeneste, behørigt og omgående bliver informeret om eksistensen af dette program og støtten for at øge synligheden af den EU-finansiering, der ydes.

Begrundelse

Kommissionen bør fremme de EU-programmer og den finansielle støtte, der ydes, nær de offentlige myndigheder, forstået i bredere forstand, og de endelige støttemodtagere bør informeres.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af både onlineværktøjer og andre traditionelle værktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning, løbende vedligehold, regelmæssig opgradering og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, bør den finansielle bistand fordeles på en geografisk afbalanceret måde.

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet med downloadhastigheder på mindst 100 Mbps baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, bør synergivirkninger med andre EU-fonde og programmer og nationale og regionale fonde og programmer tages i betragtning, navnlig når der ydes supplerende finansiel bistand, da den også bør være målrettet til fjerntliggende, men tæt befolkede, mindre udviklede regioner og overgangsregioner, samtidig med at den forsøges fordelt på en geografisk afbalanceret måde og fremmer borgernes adgang til informationssamfundets fordele med henblik på at opnå den samme gennemsnitlige andel af internetadgang i alle medlemsstater, idet det tages i betragtning, at det i nogle medlemsstater gennemsnitligt er 97 % af EU-borgerne, der har internetadgang, mens det i andre kun er 68 %.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  De aktioner, der finansieres, bør være holdbare og bæredygtige på langt sigt. Dette bør opnås ved tilrådighedsstillelsen af tekniske værktøjer, som sikrer aktionernes effektivitet på langt sigt ved hjælp af teknologi, som støttemodtagerne og tjenesteyderne holder opdateret og sikker for brugerne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EU) nr. 1316/2013

Artikel 7 – stk. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter."

c)  aktioner inden for tilrådighedsstillelse af lokal trådløs konnektivitet, som er gratis og uden uberettigede begrænsninger, i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 2 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet."

h)  "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet med høj bredbåndshastighed.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter.

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for enheder med offentlige opgaver såsom lokale myndigheder, kooperativer, offentligt ejede sociale virksomheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter.

Begrundelse

Kooperativer og samfundsbaserede sociale virksomheder bør medtages i dette program, da de i sagens natur er udbydere af offentlige tjenesteydelser, samtidig med at de spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afsnit 4 – punkt 3 – nr. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  bygger på højhastighedsbredbånd, der gør det muligt at levere en internetoplevelse af høj kvalitet til brugerne, der

2)  bygger på højhastighedsbredbånd, der gør det muligt at levere en internetoplevelse af høj kvalitet med en downloadhastighed på mindst 100 Mbps til brugerne, der

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afsnit 4 – punkt 3 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  bidrager til at slå bro over den digitale kløft og forbedre de digitale færdigheder

Begrundelse

Formålet med dette program bør være at slå bro over den geografiske digitale kløft, og det bør bidrage til at fremme de digitale færdigheder.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afsnit 4 – punkt 3 – nr. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  omfatter systemer til behørig beskyttelse af brugernes personoplysninger

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afsnit 4 – punkt 3 – nr. 2 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  er udformet med henblik på at mindske den digitale kløft

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde til projekter, der opfylder ovenstående betingelser med henblik på de modtagne forslag, og — i udgangspunktet — efter "først til mølle"-princippet."

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde. Projekter bør finansieres under hensyntagen til de forslag, som indkommer ved hjælp af offentlige udbud, og som opfylder ovenstående betingelser, i udgangspunktet efter "først til mølle"-princippet. Dette skal sikre integration af mindre udviklede regioner og overgangsregioner ved at prioritere projekter, der gennemføres i områder, der er bagud med hensyn til konnektivitet og digitale færdigheder. Kommissionen offentliggør senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning en rapport, hvori disse geografiske områder identificeres på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

Referencer

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Dato for vedtagelse

3.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (10.4.2017 )

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund
(COM(2016)0589 – C80378/2016 – 2016/0287(COD))

Ordfører: Claudia Țapardel

KORT BEGRUNDELSE

Da transport går ind i en ny æra, er den egentlige udfordring for lokale myndigheder ikke at genopfinde hjulet, men at finde metoder til at forbedre tjenester i forhold til borgernes behov for mobilitet i realtid. Digitaliseringen medfører væsentlige strukturelle ændringer af transportsystemer, og samfund er nu begyndt at se på forskellige aspekter som f.eks. data- og rejseinformation, netplanlægning, billetsalg eller tjenesters kvalitet, baseret på en ny brugerorienteret filosofi.

Det er på denne baggrund, at Kommissionens forslag til gratis trådløs konnektivitet på centrale steder i det offentlige liv både er tidssvarende og påkrævet, idet det giver nye muligheder for at forbedre deres tjenester. Samtidig indeholder forslaget en mekanisme, hvorved den private og offentlige sektor kan samarbejde åbent og effektivt i overensstemmelse med samarbejdsprincipper og med det endelige mål at forbedre tjenester.

For byplanlæggere og offentlige myndigheder med ansvar for transport, vil udbredelsen af gratis wi-fi-hotspots bidrage til, at man bedre kan sætte de nuværende mobilitetsmønstre ind i en kontekst, især når traditionelle redskaber såsom statistikker kan vise sig at være utilstrækkelige. De data, der skal indsamles, vil blive anvendt ved vurderingen af de eksisterende politikker og tjenester, der sikrer tidstro feedback på folks rejsevalg, men også ved at støtte målrettede investeringer. Myndighederne vil samlet set være i stand til at skabe sikrere veje, optimere transportruter, reducere infrastrukturomkostninger og afbøde ulemper som følge af overbelastning og forurening.

For forbrugere vil de gratis wi-fi-hotspots give sig udslag i en højere grad af sammenkobling og fleksibilitet, idet de vil drage fordel af ikke blot en bedre udnyttelse af deres tid, men også af et bedre udvalg af offentlige transporttjenester. For turister vil Wifi4EU samtidig indebære øget adgang til og bedre information på bestemmelsesstedet.

Ikke desto mindre skal det ambitiøse forslag fra Kommissionen være baseret på bestemmelser, som sikrer både klare kriterier for udvælgelsen af deltagere samt kontinuitet ud over de foreslåede projekters levetid. Desuden er det vigtigt, at de midler, der afsættes til indførelsen af hotspots, rækker længere end at højne EU's profil og bidrager til løsningen af reelle behov for konnektivitet.

Ordføreren vælger overordnet set at støtte Kommissionens forslag med den ændring, at initiativet bør udvides til at omfatte lokale transporttjenester og turistmål. Dette vil gøre transporten mere effektiv i lokalsamfund, samtidig med at forbrugerne tilbydes tjenester af høj kvalitet. I mangel af en konsekvensanalyse og under hensyntagen til de begrænsede midler, anbefaler ordføreren ikke desto mindre, at Kommissionen opstiller klare kriterier for udvælgelsen af de lokalsamfund, der vil nyde godt af initiativet, og sikrer en grundig kontrol af alle de projekter, hvortil der søges finansiering.

ænDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter, herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikke-kommerciel art, kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk og til udrulning af kommende generationer heraf ved at facilitere bedre dækning, i takt med at behovet udvikler sig.

(2)  Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter – herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikkekommerciel art – kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk og til udrulning af kommende generationer heraf ved at facilitere bedre dækning, i takt med at behovet udvikler sig. Disse adgangspunkter kan integreres i et europæisk netværk med en enkelt autentifikationssystem i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets1a. forordning (EU) 2016/679.

 

_________________

 

1a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  EU-politikker, der søger at fremme internetinfrastruktur og effektiv udnyttelse af det trådløse spektrum og søger at øge europæiske borgeres tilslutning ved at muliggøre lettere adgang til internettet, bør fremme begrebet "tingenes internet" (TI) med særlig hensyn til dets potentiale for vækstinnovation, forbedrede applikationer og tjenester i forbindelse med offentlige transportsystemer.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/201315 og (EU) nr. 283/201416.

(3)  Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis, sikker lokal trådløs konnektivitet, som er gratis og uden begrænsninger, på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, samt offentlige transportfaciliteter og køretøjer, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/201315 og (EU) nr. 283/201416.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, biblioteker og hospitaler.

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige og især lokale og regionale opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis og ubegrænset trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, biblioteker og hospitaler, sundhedscentre, skoler, aldershjem, børnehjem, offentlige transporttjenester og infrastrukturer, såsom stationer eller terminaler, turistrelaterede tjenester og andre enheder af særlig interesse for lokalsamfundet og dets mennesker.

Ændringsforslag   5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Lokal trådløs konnektivitet kan kun betragtes som gratis, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, ret til at reklamere og til at efterspørge personlige oplysninger.

(5)  Lokal trådløs konnektivitet kan kun anses for at være gratis og ubegrænset, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, ret til at reklamere og til at efterspørge personlige oplysninger.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at sikre initiativets succes og synliggøre EU's indsats på dette område skal Kommissionen sikre sig, at de enheder, som gennemfører projekter via dette initiativ, og brugerne er korrekt informerede om tjenesternes tilgængelighed og fremhæver, at EU har ydet finansiering.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I betragtning af indsatsens særlige formål og målrettethed mod lokale behov bør den beskrives som et særskilt projekt af fælles interesse i telekommunikationssektoren i den i forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 omhandlede betydning.

(6)  I betragtning af indsatsens særlige formål og målrettethed mod lokale behov, navnlig i mindre udviklede områder med et større behov for konnektivitet, bør den beskrives som et særskilt projekt af fælles interesse i telekommunikationssektoren i den i forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 omhandlede betydning.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter.

(8)  Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum. Dette bør gøres ved at forenkle planlægningsproceduren og lempe reguleringsmæssige forpligtelser. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber i samme område. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ.

(9)  På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud i samme område. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ. Dette program skal være kompatibelt og supplerende med nationale og regionale driftsprogrammer, især med dem, der finansieres af EFRU, hvilket skaber synergi mellem dem.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres gennem strømlinede administrative procedurer, hvor der anvendes standardiseret dokumentation med størst mulig anvendelse af både onlineværktøjer og andre traditionelle værktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, bør den finansielle bistand fordeles på en geografisk afbalanceret måde.

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, som defineret i Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - På vej mod et europæisk gigabitsamfund", som fastsætter et mål for 2025 for at sikre, at alle europæiske husstande har en internetforbindelse på mindst 100 Mbps, bør den finansielle bistand fordeles på en regionalt afbalanceret måde, også i fjerntliggende områder og grænseområder, der ofte lider af manglende privatnetdækning, og som fremmer princippet om universel adgang for borgerne til fordel for informationssamfundet, idet der især lægges vægt på landdistrikter, fjernområder, øer, grænser og bjergområder.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  I overensstemmelse med artikel 349 i TEUF skal der tages højde for, i relation til en geografisk afbalanceret fordeling, specifikke foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi i betragtning af deres afsides beliggenhed og de omkostninger, der er forbundet med adgang til internettet og højhastighedsbredbåndstjenester.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Som følge af vigtigheden af behovene for konnektivitet i den Europæiske Union er det vigtigt, at Kommissionen udvikler en langsigtet strategi for etablering af lokale trådløse punkter, der sikrer programmets kontinuitet også efter de foreslåede tre år, mens det sikres, at der ikke vil være nogen kommerciel brug af de infrastrukturer, der er etableret, ved afslutningen på finansieringsperioden og ikke-acceptable projekter i en periode på under tre år.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c)  Da interventionen har en ikke-erhvervsmæssig karakter, skal Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at den udviklede infrastruktur ikke anvendes kommercielt, når støtteperioden er ophørt.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 - litra b

Forordning (EU) nr. 1316/2013.

Artikel 7 – stk. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter.

(c)  tiltag aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis, ubegrænset og sikker lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter."

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1316/2013.

Artikel 10 - stk. 4 - afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres ved finansiel bistand fra Unionen med op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. dog princippet om samfinansiering.

Tiltag inden for tilrådighedsstillelse af gratis og sikker lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres ved finansiel bistand fra Unionen med op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. dog princippet om samfinansiering.

(Beskyttelse af data er afgørende, derfor skal internetforbindelsen, udover at være gratis, også være sikker)

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 2 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h)  "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet.

(h)  "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne gratis lokal trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund.

(c)  støtte tilrådighedsstillelsen af ​​gratis og sikker lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, hvilket garanterer en minimumsforbindelseshastighed på 100 Mbps eller, som standard, den maksimale ledige hastighed på markedet, vil tjenester, der er forbundet med bæredygtig mobilitet, også indgå.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 - litra b

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 5 – stk. 5a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a.  Aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, støttes ved:

5a.  Tiltag, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis og sikker lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, støttes ved:

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 6 – stk. 8 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8a.  Aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget.

8a.  Tiltag, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis og sikker lokal trådløs højhastighedskonnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktioner med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget til finansiel støtte.

Aktioner med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis og sikker lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget til finansiel støtte, herunder offentlige transporttjenester og turistmål.

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter.

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at stille gratis og sikker lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter eller kombineret med gennemførelsen af offentlige trafiktjenester.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 3 – litra 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a.  er gratis, let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi og

a.  er gratis, sikker og let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi og

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 3 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  opfordrer til en bedre integration af lokalsamfundene i det digitale indre marked og fremme udviklingen af ​​innovative digitale tjenesteydelser og applikationer - udbudt af lokale SMV'er og transport- og turismevirksomheder

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Projekter, der duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, herunder kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Projekter, der duplikerer eller overlapper allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, herunder kvalitet, i samme område, er ikke omfattet. De lokale trådløse adgangspunkter finansieret i henhold til denne forordning dækker primært offentlige rum.

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde til projekter, der opfylder ovenstående betingelser med henblik på de modtagne forslag, og, i udgangspunktet, efter "først til mølle"-princippet.”

Det disponible budget tildeles alle medlemsstater geografisk afbalanceret med særlig opmærksomhed på øerne, fjernområderne (som omhandlet i artikel 349 i TEUF), bjergrige, grænseoverskridende, mindre og tilbagestående bag lokalsamfundene til projekter, der opfylder de Oven for betingelserne i lyset af de modtagne forslag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Overskrift

Fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

Referencer

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for vedtagelse

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for vedtagelse

TRAN.

6.10.2016

Ordfører

 Dato for valg

Claudia Țapardel

8.11.2016

Behandling i udvalg

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jiří Maštálka

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (29.3.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Ordfører for udtalelse: Rosa D'Amato

KORT BEGRUNDELSE

I september 2016 foreslog Kommissionen en ambitiøs revision af telekommunikationsreglerne, herunder nye initiativer med sigte på at opfylde europæernes voksende behov for konnektivitet og booste Europas konkurrenceevne.

Som en af de foranstaltninger, der skal understøtte opnåelsen af dette mål, vil den nye pakke fremme etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovmæssige forpligtelser, blandt andet hvor en sådan adgang gives på et ikkekommercielt grundlag eller som et supplement til andre offentlige tjenesteydelser.

Formålet med denne lovgivningsmæssige udtalelse er således at analysere Kommissionens forslag, der indeholder ændringer af lovgrundlaget for telekommunikation i Connecting Europe-faciliteten, der er indeholdt i forordning (EU) nr. 1316/2013 ("CEF-forordningen") og forordning (EU) nr. 283/2014, for at fremme gratis internet i lokalsamfund ved hjælp af en EU-finansieret ordning ”WiFi4EU”.

I Kommissionens forslag øremærkes 120 mio. EUR i perioden 2017-2019 til WIFEU-ordningen, som bør støtte installation af sidste nye wi-fi-udstyr centralt i lokalsamfundene. Hvad det angår, er det afgørende, at det leverede udstyr og den leverede teknologi er i overensstemmelse med de højeste standarder på markedet, og at de tjenester, der ydes, er brugervenlige og tilgængelige for personer med kun få digitale færdigheder.

Ordføreren anser det for at være af væsentlig betydning, at dette initiativ især fokuseres mod landdistrikter og alle de områder, der risikerer at blive affolkede og forladte.

WiFi4EU-ordningen implementeres ved hjælp af simple og ikkebureaukratiske procedurer, f.eks. onlineansøgninger, betaling med vouchere og lempelige krav om overvågning. Ordføreren understreger dog, at det er vigtigt med grundig resultatrevision af de ydede tjenester under hele projektets levetid og sikring af den rette balance mellem forenkling og kontrol.

Det forventes, at indsatsen også vil få adskillige positive følgevirkninger fra forbedret inddragelse af lokale små og mellemstore operatører i IKT-sektoren til deltagelse i det demokratiske liv, herunder for befolkningsgrupper, der ellers har vanskeligt ved at få adgang til konnektivitet, og derudover også vil fremme begrebet ”et internet af ting og tjenester”;

For at undgå overlapning mellem projekter og spredning af midlerne insisterer ordføreren også på, at det er nødvendigt med synergier med EFRU-finansieringen, også i betragtning af de enorme investeringer i tematisk mål nr. 2 (bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi) for programmeringsperioden 2014-2020.

Ordføreren er enig i princippet om geografisk balance som foreslået af Kommissionen, men mener, at princippet i traktaterne om økonomisk, social og territorial samhørighed bør tages behørigt i betragtning ved gennemførelsen af WiFi4EU og fastlæggelsen af kriterierne for udvælgelse af de ansøgninger, som indgives af de lokale myndigheder. De projekter, der ønsker at komme i betragtning under ordningen, bør foreslå at udstyre områder med konnektivitet, hvor der ikke allerede eksisterer offentlig eller privat trådløs internetadgang med tilsvarende egenskaber.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Kommissionen bemærker i sin meddelelse af 26. august 2010 med titlen "En digital dagsorden for Europa”, at det i Europa 2020-strategien understreges, at udbygningen af bredbåndsnet er et vigtigt middel til at fremme social integration og øge konkurrenceevnen i Unionen, og den bekræfter endnu en gang målsætningen med, at alle unionsborgere inden 2013 skal have grundlæggende bredbånd, at det skal sikres, at alle unionsborgere inden 2020 skal have adgang til meget hurtigere internethastigheder på over 30 Mbps, og at 50 % af Unionens husstande skal have internetforbindelser på over 100 Mbps.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikke-kommerciel art kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk og til udrulning af kommende generationer heraf ved at facilitere bedre dækning, i takt med at behovet udvikler sig.

(2)  Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikkekommerciel art kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk og til udrulning af kommende generationer heraf ved at facilitere en bedre dækning af hele Unionens område, der svarer til det nuværende og voksende behov. I betragtning af den hurtige udvikling af den digitale teknologi, bør der foretages regelmæssige undersøgelser og kontrol med henblik på at sikre høj kvalitet og velfungerende lokale trådløse adgangspunkter med det formål at gøre dette initiativ mere bæredygtigt og holdbart.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  En yderligere EU-foranstaltning til understøttelse af visionen om konnektivitet i Unionen bør sikre, at konnektivitet fra hus til hus gør det nemmere for borgerne i Unionen at benytte internettet og fremmer begrebet ”et internet af ting og tjenester”.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/2013 15 og (EU) nr. 283/201416.

(3)  Ifølge meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digitale færdigheder og digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet med høj hastighed og høj kvalitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte, med en minimumsforbindelseshastighed på 100 megabit pr. sekund og således nå målene i forbindelse med gigabitsamfundet, der sigter mod at udvikle ultrahurtigt bredbånd inden 2025. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/2013 15 og (EU) nr. 283/201416. Digital inklusion i informationssamfundet bør ikke diskriminere afsides beliggenhed og landdistrikter. Bedre internetforbindelser bør føre til bedre adgang til information og kommunikation og derfor have positiv indvirkning på indekset for sociale fremskridt (SPI) i regionerne.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

16Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, biblioteker og hospitaler.

(4)  Støtte af denne art bør tilskynde enheder med offentlige opgaver, såsom lokale offentlige myndigheder, til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet, samtidig med at der sikres et højt niveau af cybersikkerhed - som et supplement til deres offentlige opgaver; en sådan støtte bør i denne henseende derfor bidrage til at sikre, at lokalsamfundene sikres adgang til information og deltagelse i det (digitale) offentlige liv, kan forbedre deres digitale færdigheder og opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd i centre for det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommunalforvaltningers og andre lokale offentlige myndigheders bygninger og lokaler og deres umiddelbare omgivelser samt offentlige biblioteker, museer, skoler og universiteter, fælles centre, forsamlingslokaler, kultur, sport, ungdomsklubber, kommunale pladser og parker samt sundhedsplejefaciliteter, idet det også sikres, at interaktion mellem disse organer og lokale tjenesteydere bliver mindre besværlig og hurtigere for SMV’er og hele processen mindre bureaukratisk. Der kan også fremsættes tilbud om gratis trådløse højhastighedsnet i frit tilgængelige rum i offentlig transport såsom venteområder. Forbedring af adgangen til hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet og ikt-tjenester, navnlig i fjerntliggende områder, kan øge borgernes livskvalitet ved at lette adgangen til tjenester (f.eks. e-sundhed og e-forvaltning) og de økonomiske muligheder for lokale virksomheder og nystartede virksomheder, hvilket i sidste instans forbedrer den sociale integration, den økonomiske vækst og konkurrenceevnen. De kompetente myndigheder bør derfor sikre, at ingen lades i stikken, og at indhold på internettet og onlinetjenester er tilgængeligt for alle, herunder for borgere, der ikke besidder digitale færdigheder, og handicappede.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Unionens initiativ til etablering af lokale trådløse adgangspunkter bør bane vejen for skabelsen af et fælleseuropæisk netværk WiFi4EU (SSID), som også vil være et varemærke for en hurtig og sikker paneuropæisk WiFi.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Lokal trådløs konnektivitet kan kun betragtes som gratis, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, ret til at reklamere og til at efterspørge personlige oplysninger.

(5)  Lokal trådløs konnektivitet kan kun betragtes som gratis, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, reklame, tidsbegrænsninger og formidling af personlige oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680. Trådløst internet, der er samfinansieret af Unionen, bør under ingen omstændigheder gøres afhængigt af indkøb af varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I betragtning af indsatsens særlige formål og målrettethed mod lokale behov bør den beskrives som et særskilt projekt af fælles interesse i telekommunikationssektoren i den i forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 omhandlede betydning.

(6)  I betragtning af indsatsens særlige formål og målrettethed mod lokale behov og behovet for at skabe en fælles kortlægningsstandard for Unionen, som gør det muligt at identificere de regioner, hvor behovet er størst, og eventuelle multiplikatoreffekter, bør den beskrives som et særskilt projekt af fælles interesse i telekommunikationssektoren i den i forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 omhandlede betydning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter.

(8)  Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum, samtidig med at der tages hensyn til behovet for ansvarliggørelse og skabelse af den rette balance mellem forenkling og kontrol. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter. Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør gælde.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Ved gennemførelsen af dette initiativ bør der tages hensyn til eventuel synergi med andre eksisterende EU-programmer og -midler.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber i samme område. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ.

(9)  På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende tilbud med lignende egenskaber, som er gratis og underlagt samme betingelser inden for samme område, som betjenes af de eksisterende offentlige WLAN-routere. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ. Dobbeltfinansiering bør udelukkes, men kommuner, der allerede tilbyder adgang med lavere hastigheder, bør fortsat være berettigede til støtte med henblik på at fremme generel tilrådighedsstillelse af hurtig internetadgang.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  De disponible midler bør tildeles på en geografisk afbalanceret måde til projekter på tværs af medlemsstaterne og til områder med risiko for en langvarig digital kløft, med et med et minimum antal af kuponer, som passer til den enkelte medlemsstat. Ved at give lokale SMV'er prioritet i forbindelse med indkøb og installation af udstyr med henblik på udbud af WLAN i overensstemmelse med denne forordning ville potentialet for innovation og skabelse af jobskabelse i kommunerne blive sikret. Princippet om at sikre geografisk balance bør medtages i de relevante arbejdsprogrammer, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) nr. 1316/2013, og bør præciseres yderligere i indkaldelser af forslag.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

(10)  For at sikre, at der hurtigt skabes konnektivitet i overensstemmelse med denne forordning er det nødvendigt, at de lokale og regionale myndigheder og WiFi-udstyrsleverandører, navnlig SMV'er baseret i lokalsamfundene, informeres hurtigt og effektivt af bredbåndskompetenceeksperter om tilstedeværelsen af øget konnektivitet og om fornødent får hjælp til at ansøge herom. Den finansielle bistand bør gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og effektiv kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter, idet der foretages grundig resultatovervågning af de tjenesteydelser, der leveres i projektets levetid, navnlig i betragtning af de nye administrative procedurer, der er vedtaget (ved hjælp af en ordning med kuponer). I betragtning af de fælles udfordringer, som fjerntliggende og tyndt befolkede landdistrikter i sammenligning med byområderne står over for, hvad angår bredbånd, såsom strukturelt lavere og fragmenteret efterspørgsel samt højere enhed (pr. slutbruger) og omkostninger til udvikling og infrastrukturvedligeholdelse, foranstaltninger, bør der træffes foranstaltninger i disse områder, så de kan få gavn af fri lokal adgang til trådløs højhastighedsnetadgang af høj kvalitet. Trådløse internetadgangspunkter bør gøres synlige og kendte i offentligheden af de lokale myndigheder ved hjælp af oplysningskampagner rettet mod den brede offentlighed. For at øge bevidstheden om vigtigheden af at fremme konnektiviteten vil også projekter, der ikke modtager støtte i henhold til ordningen, og som er vurderet positivt WIFI4EU, kunne få tildelt et kvalitetsmærke som i "Seal of Excellence", hvilket kunne føre til en forenklet ansøgningsordning i forbindelse med andre finansieringskilder, hvor det er relevant.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, bør den finansielle bistand fordeles på en geografisk afbalanceret måde.

(11)  I lyset af behovet for internetadgang og i betragtning af såvel udviklingen af den digitale kløft mellem byer og landdistrikter, som bliver større i takt med nye teknologiske landvindinger, som den deraf følgende nødvendighed af at fremme bredbåndsnet, der overalt i EU (herunder i isolerede regioner, områder med begrænset adgang, øer og regionerne i den yderste periferi) kan levere en nem og brugervenlig internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester og på brugen af flersprogede websider, bør finansiel bistand søge at opnå en geografisk afbalanceret fordeling under hensyntagen til princippet om økonomisk, social og territorial samhørighed og de forskellige niveauer for udvikling af ikt-infrastruktur. I tilfælde af naturkatastrofer (f.eks. oversvømmelser eller jordskælv) bør gratis WiFi net være ubegrænset, sikkert og hurtigt for at støtte hurtig kommunikation mellem nødtjenester og borgere.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Fordeling af interventioner bør tage højde for socioøkonomiske forskelle i EU's regioner og bør sigte mod at forbedre levevilkårene, skabe et bedre arbejdsmiljø og mindske risikoen for arbejdsløshed og affolkning. Der bør lægges særlig vægt på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige og permanente naturbetingede eller demografiske ulemper. Under hensyntagen til fordelene ved programmet for den økonomiske og sociale udvikling i de lokale samfund, og på grundlag af en foreløbig evalueringsrapport om første fase af gennemførelsen af denne foranstaltning, som bør stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet, kan dette initiativ være med til at forberede en fremtidig bæredygtig forlængelse af programmet.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund.

c)  støtte tilrådighedsstillelse af gratis, ubegrænset, sikker, hurtig lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, som skal være tæt på de højeste standarder, der er til rådighed på markedet.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 283/2014

Artikel 6 – stk. 8a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8a.  Aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget."

8a.  Tiltag, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs højhastighedskonnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktioner med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget til finansiel støtte.

Tiltag med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs højhastighedskonnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, og den lokale offentlige transport, hvor den er frit tilgængelig, er berettiget til finansiel støtte. For at den brede offentlighed kan udnytte dette til fulde, bør sproglige barrierer undgås. Dette betyder, at det anbefales, at hele forbindelsessystemet er flersproget.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – stk. 3 – nr. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  har været genstand for;

 

a)   en cost-benefit-analyse med fokus på landdistrikter og områder, der risikerer at blive affolkede og forladte, og på den sociale merværdi ved trådløs konnektivitet i disse områder, hvilket fører til en europæisk kortlægningsstandard, ved hjælp af hvilken regionerne med det største behov og den potentielle multiplikatoreffekt kan identificeres, og for og

 

b)   en udbudsprocedure.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  gennemføres af en enhed med offentlige opgaver, der er i stand til at planlægge og føre tilsyn med installeringen af indendørs og udendørs lokale trådløse adgangspunkter i offentlige rum

1)  gennemføres af en enhed med offentlige opgaver, der er i stand til at planlægge og føre tilsyn med installeringen af indendørs og udendørs lokale trådløse adgangspunkter i offentlige rum og i den forbindelse at gennemføre en målrettet kvalitetskontrol

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – stk. 3 – nr. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a.  er gratis, let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi og

a.  er gratis, sikker, let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi og giver mulighed for at bruge enhver grænseoverskridende internetbasis for at undgå markedssegmentering på EU-plan og monopol hos store selskaber

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – stk. 3 - nr. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b.  understøtter adgang til innovative digitale tjenesteydelser såsom dem, der udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer

b.  fremmer adgangen til innovative digitale tjenester, såsom dem, der udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer samt i nød- og krisekommunikation

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – stk. 3 – nr. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba.  ikke falder ned under en bestemt hastighed på forbindelsen på grund af et for stort antal brugere på samme tid.

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 1234/2014

Bilag – afdeling 4 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Projekter, der duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, herunder kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Projekter, der overlapper allerede eksisterende private eller offentlige udbud af lignende egenskaber, herunder kvalitet, gratis til rådighed på samme vilkår i samme område, som dækkes af eksisterende offentlige WLAN routere, er ikke omfattet, hvilket sikrer en større integration mellem alle de eksisterende offentligt WiFi og forhindrer misbrug. Med dette formål for øje bør projekter (der modtager støtte) koordineres med lignende projekter finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Kommuner, der allerede giver adgang til lavere hastigheder, kan være berettigede til støtte med henblik på at fremme en hurtig internetadgang; adgang til mobile internettjenester mod et gebyr på det sted, hvor det foreslåede projekt for lokale forbindelser er beliggende, betragtes ikke som en gentagelse af et tilbud.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 283/2014

Bilag – afdeling 4 – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde til projekter, der opfylder ovenstående betingelser med henblik på de modtagne forslag, og — i udgangspunktet — efter "først til mølle"-princippet."

Det disponible budget fordeles på en geografisk afbalanceret måde under hensyntagen til principperne om økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 174 TEUF, og de regionale forskelle med hensyn til udbud af hurtig internetadgang overalt i Unionen til projekter, der opfylder ovennævnte betingelser på grundlag af de modtagne forslag. En passende del af budgettet afsættes til områder, der er mindre økonomisk udviklede, og isolerede regioner, herunder øer og bjergområder, grænseområder og yderområder, samt områder, der er udsat for naturkatastrofer, for at investere ressourcerne der, hvor der er mest brug for dem.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

Referencer

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Rosa D’Amato

11.10.2016

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Luigi Morgano

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

Referencer

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georgi Pirinski

Dato for indgivelse

4.5.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller