Διαδικασία : 2016/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0326

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1115kWORD 161k
4.5.2017
PE 592.352v02-00 A8-0181/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Carlos Zorrinho

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0378/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε/που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 00/00/00(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0181/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά14 περιγράφει μια σειρά πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit», σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά περιγράφει μια σειρά πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

__________________

 

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit (COM(2016)587).

 

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στην ανακοίνωσή της, της 26ης Αυγούστου 2010, με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ευρυζωνικότητας συνδέσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ανταγωνιστικότητας στην Ένωση, και επαναλαμβάνει τον στόχο να εξασφαλιστεί πως έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης θα έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες στο διαδίκτυο, πάνω από 30 Mbps, και ότι ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 100 Mbps.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη του οράματος της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της μείωσης των κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων όσων βοηθούν στην παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών και στην εγκατάσταση των μελλοντικών γενεών των εν λόγω δικτύων, διευκολύνοντας την κάλυψη με μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες.

(2)  Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη του οράματος της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της μείωσης των κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων όσων βοηθούν στην παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών αλλά θα πρέπει, ιδίως, να συμβάλουν στην εγκατάσταση των μελλοντικών γενεών των εν λόγω δικτύων, διευκολύνοντας την κάλυψη με μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης θα πρέπει να μπορούν να αποτελούν μέρος ενός δικτύου με ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης που να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, και θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα κι άλλα δίκτυα δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει δε να μην επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων για εμπορική διαφήμιση ή άλλες εμπορικές χρήσεις.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ως δωρεάν και χωρίς περιορισμούς τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα νοείται η συνδεσιμότητα που παρέχεται χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, είτε πρόκειται για άμεση πληρωμή είτε για άλλου είδους ανταλλάγματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών διαφημίσεων και παροχής προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, και, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται δυνάμει του ενωσιακού δικαίου ή του εθνικού δικαίου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, καθώς επίσης της ανάγκης να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου και, ιδίως, της ανάγκης να εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή δυναμικότητας μεταξύ των χρηστών στις ώρες αιχμής, χωρίς περιορισμούς και χωρίς όρια σχέση με το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να συνδεθεί ο χρήστης και σε σχέση με την ταχύτητα σύνδεσης του χρήστη ή του όγκου των δεδομένων που μπορεί να διακινήσει.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Μια ανταγωνιστική αγορά και ένα διαχρονικό νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει κίνητρα για καινοτομία, διευρωπαϊκά δίκτυα και δομές, καθώς και νέα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, τα οποία μπορούν να παρέχουν συνδεσιμότητα σε πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416..

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης και την αποφυγή της υστέρησης των απόκεντρων και αγροτικών περιοχών, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν και χωρίς περιορισμούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα ούτε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 ούτε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/201416..

__________________

__________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές, βιβλιοθήκες και νοσοκομεία.

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι οργανισμοί του δημοσίου και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν ασύρματη συνδεσιμότητα δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι στις τοπικές κοινότητες μπορούν να βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι, ενώσεις δήμων, δημοτικές εταιρείες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί, κοινοτικά κέντρα και άλλες δημόσιες τοπικές αρχές και οργανισμούς.

(Για να διασφαλιστεί ότι η διατύπωση που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι ομοιόμορφη σε όλες τις γλώσσες, η μετάφραση της πορτογαλικής έκφρασης «gratuita e livre de restrições» (δωρεάν και χωρίς περιορισμούς) θα πρέπει να αντιστοιχεί στην αγγλική έκφραση «free of charge and free from restrictions».)

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ιδίως σε μέρη με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η βελτίωση της πρόσβασης σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονική υγεία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και να προωθήσει την ανάπτυξη τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι αρχές θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσουν ότι δεν παραγκωνίζεται κανείς και ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο και οι τηλεματικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμα από όλους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας και να προβληθεί η δράση της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι οντότητες που αναπτύσσουν έργα μέσω της πρωτοβουλίας παρέχουν στους τελικούς χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών και προβάλλουν το γεγονός ότι έχει χορηγηθεί χρηματοδότηση από την Ένωση.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Οι αξίες και τα οφέλη της Ένωσης θα πρέπει να προβάλλονται με επεξηγηματικό έγγραφο στο οποίο θα εξηγείται ο σκοπός της δωρεάν υπηρεσίας τοπικής ασύρματης σύνδεσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η κάλυψη των αγροτικών περιοχών από τα νέα δίκτυα πρόσβασης παραμένει σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την κάλυψη των αστικών περιοχών, δεδομένου ότι μόλις το 28% των αγροτικών κατοικιών καλύπτονται από σταθερή τεχνολογία.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η παροχή δικτύου 5ης γενιάς έως το 2020 θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένης της αποφασιστικής σημασίας της για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και το δυναμικό έρευνας της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και με κατάλληλο τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα σε βασικά θέματα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις καταλληλότερες μορφές οικονομικής βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων που μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν και να είναι ανάλογος προς τα προσδοκώμενα οφέλη, δεδομένης της ανάγκης για λογοδοσία και σωστή εξισορρόπηση μεταξύ απλούστευσης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις καταλληλότερες μορφές οικονομικής βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για παράδειγμα με κουπόνια, που μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Δεδομένων των περιορισμένων χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε σχέση με τον ενδεχομένως μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για να μπορούν να ληφθούν έγκαιρες αποφάσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν κατηγορίες προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2014, προκειμένου να αποφευχθεί η επιμέρους έγκριση αιτήσεων και να εξασφαλιστεί ότι η πιστοποίηση των δαπανών και η υποβολή ετήσιων εκθέσεων στην Επιτροπή δεν θα είναι υποχρεωτικές για επιχορηγήσεις παρεχόμενες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λόγω του περιορισμένου εύρους κάλυψης κάθε μεμονωμένου τοπικού σημείου ασύρματης πρόσβασης και της μικρής αξίας των σχετικών μεμονωμένων έργων, τα σημεία πρόσβασης που θα λάβουν οικονομική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται ότι θα ανταγωνίζονται τυχόν εμπορικές προσφορές. Για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, δεν παραγκωνίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν δημιουργεί αντικίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, η παρέμβαση θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην ίδια περιοχή. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει συμπληρωματική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

(9)  Λόγω του περιορισμένου εύρους κάλυψης κάθε μεμονωμένου τοπικού σημείου ασύρματης πρόσβασης και της μικρής αξίας των σχετικών μεμονωμένων έργων, τα σημεία πρόσβασης που θα λάβουν οικονομική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται ότι θα ανταγωνίζονται τυχόν εμπορικές προσφορές. Για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, δεν παραγκωνίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν δημιουργεί αντικίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, η παρέμβαση θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην ίδια περιοχή. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει συμπληρωματική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να συμβάλει σε σημαντικότερο αντίκτυπο ο οποίος να οδηγήσει σε κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και μόχλευση της σύνδεσης στο διαδίκτυο για ευρύτερο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν συνέργειες με άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταμεία, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όχι μόνο όσον αφορά την προσβασιμότητα για τους πολίτες, αλλά και για την κοινωνική συνοχή και τη συμβολή στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα πρέπει να κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη έργων σε όλα τα κράτη μέλη. Στην κατανομή θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος. Οι αρχές αυτές, που σκοπός τους είναι η εγγύηση της γεωγραφικής ισορροπίας και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχετικά προγράμματα εργασίας που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και τον παρόντα κανονισμό, να αναφέρονται στις προσκλήσεις υποβολής σχεδίων και, αν είναι αναγκαίο, να επιτρέπουν αυξημένη συμμετοχή αιτούντων από κράτη μέλη στα οποία η συμμετοχή ήταν σχετικά χαμηλή και επικεντρωνόταν σε τομείς που, κατά τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή, υστερούν στην συνδεσιμότητα ή τον ψηφιακό γραμματισμό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Η προτίμηση τοπικών ΜΜΕ αναφορικά με την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού με στόχο την παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό θα διασφάλιζε το δυναμικό καινοτομίας και τη δημιουργία θέσεων ποιοτικής απασχόλησης σε δήμους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, επιγραμμικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν.

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, επιγραμμικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν. Είναι σημαντικό, η Επιτροπή να ενημερώνει τις τοπικές αρχές σχετικά με τις σχεδιαζόμενες ενέργειες και τις σχετικές προϋποθέσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να τους επιτρέπει να προετοιμάζονται και να συμμετέχουν στις δημοσιευόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια όσον αφορά την ανάπτυξη της απαιτούμενης ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο.

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, στηρίζοντας τους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο και να μειώνει το ψηφιακό χάσμα, προωθώντας την πρόσβαση των πολιτών στα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας και υποστηρίζοντας περιοχές με σχετικά χαμηλά επίπεδα ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να προσφέρουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα για ελάχιστη περίοδο τριών ετών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες και διατηρήσιμες. Η βιωσιμότητα και διατηρησιμότητά τους θα πρέπει να επιτυγχάνονται με την παροχή, από τους δικαιούχους και τους παρόχους υπηρεσιών, τεχνικών εργαλείων που εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά μέσω της χρήσης τεχνολογίας διαρκώς επικαιροποιούμενης και ασφαλούς για τους χρήστες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των χρηματοδοτικών μέσων.

γ)  οι δράσεις στον τομέα της παροχής τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των χρηματοδοτικών μέσων.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Στο άρθρο 22, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«Η πιστοποίηση δαπανών και η παροχή ετήσιων πληροφοριών στην Επιτροπή, που αναφέρονται, αντιστοίχως, στη δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δεν είναι υποχρεωτικές για τις επιχορηγήσεις που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2014*

 

________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  ως «τοπικό σημείο ασύρματης πρόσβασης» νοείται εξοπλισμός μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος, ο οποίος λειτουργεί σε μικρή ακτίνα με χρήση ραδιοφάσματος σε μη αποκλειστική βάση, για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης για τον σκοπό αυτό έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

η)  ως «τοπικό σημείο ασύρματης πρόσβασης» νοείται εξοπλισμός μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος αλλά υψηλού εύρους ζώνης, ο οποίος λειτουργεί σε μικρή ακτίνα σε μη αποκλειστική βάση με χρήση ραδιοφάσματος, υπέρυθρου φάσματος ή ορατού φωτός, για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης για τον σκοπό αυτό έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία Lifi, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως ενόψει του δυναμικού των νέων αυτών τεχνολογιών, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ραδιοκύματα αλλά το φως, για δημόσιους χώρους όπως τα νοσοκομεία, όπου τα ραδιοκύματα μπορεί να μην είναι τα πλέον κατάλληλα.Δεν πρέπει να επηρεαστεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, λαμβανομένου υπόψη ότι ορισμένες φορές θα είναι συνδεδεμένος μεγάλος αριθμός χρηστών στο σημείο πρόσβασης.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστηρίζουν την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες.

γ)  υποστηρίζουν την παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, στις τοπικές κοινότητες.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 6 – παράγραφος 8α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

8α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, στις τοπικές κοινότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Στο παράρτημα προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

6.  Στο παράρτημα προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«ΤΜΗΜΑ 4. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

«ΤΜΗΜΑ 4. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων, είναι επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια.

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν και ασφαλούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων, είναι επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια. Για τους σκοπούς της προσβασιμότητας, στις δράσεις αυτές πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγονται δυνητικοί γλωσσικοί φραγμοί.

Η οικονομική βοήθεια διατίθεται σε οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως τοπικές αρχές και παρόχους δημόσιων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να παράσχουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Η οικονομική βοήθεια διατίθεται σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

 

Τα επιλέξιμα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική ενίσχυση για τη δημιουργία δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα σημεία που κρίνονται πλέον κατάλληλα και ευπρόσιτα για κοινοτική χρήση, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων που δεν ανήκουν στο δημόσιο.

Έργα για την παροχή ασύρματης συνδεσιμότητας μέσω δωρεάν προσβάσιμων τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μπορούν να χρηματοδοτούνται εφόσον:

Έργα για την παροχή ασύρματης συνδεσιμότητας μέσω δωρεάν προσβάσιμων τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μπορούν να χρηματοδοτούνται εφόσον:

1)  υλοποιούνται από οντότητα με δημόσια αποστολή ικανή να σχεδιάσει και να εποπτεύσει την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους·

1)  υλοποιούνται από φορέα του δημοσίου ικανό να σχεδιάσει και να εποπτεύσει την εγκατάσταση, και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας για τρία χρόνια τουλάχιστον, τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους·

2)  βασίζονται στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων και προσφέρουν στους χρήστες μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας, η οποία

2)  βασίζονται στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων και προσφέρουν στους χρήστες μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας, η οποία

α.  είναι δωρεάν, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και

α.  είναι δωρεάν, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αξιοποιώντας τις βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και με τη χρήση των βέλτιστων προτύπων σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και

β.  υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως εκείνες που προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών·

β.  υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως εκείνες που προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών·

3)  χρησιμοποιούν την κοινή εικαστική ταυτότητα που θα παρασχεθεί από την Επιτροπή και παρέχουν συνδέσεις με σχετικά επιγραμμικά εργαλεία.

3)  χρησιμοποιούν την κοινή εικαστική ταυτότητα που θα παρασχεθεί από την Επιτροπή και παρέχουν συνδέσεις με σχετικά επιγραμμικά εργαλεία.

 

3α)  τηρούν την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, αξιοποιούν αποδοτικά τη δημόσια χρηματοδότηση και μπορούν να προσαρμόζουν τα έργα στις βέλτιστες τεχνολογικές προσφορές.

Δεν καλύπτονται έργα τα οποία αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στην ίδια περιοχή.

Δεν καλύπτονται έργα τα οποία αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στην ίδια περιοχή.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο στα κράτη μέλη σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας που συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ιδίους πόρους ή πόρους προερχόμενους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και προσφορών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των έργων.

 

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του παρόντος τμήματος θα λειτουργούν και θα παρακολουθούνται στενά από την Επιτροπή για τρία έτη, τουλάχιστον. Η παρακολούθηση του έργου από την Επιτροπή συνεχίζεται και πέραν της περιόδου λειτουργίας ώστε να παρέχεται μια γενική επισκόπηση της λειτουργικότητας του εν λόγω έργου και να συλλέγονται πιθανά στοιχεία για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

 

__________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

(1)

ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 69.

(2)

EE C […] της […], σ.[…].


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρωτοβουλία WIFI4EU είναι μια πρόταση που συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, δήλωσε ότι η δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου «θα προσελκύει και θα διευκολύνει τις επενδύσεις στη συνδεσιμότητα» και ότι η «συνδεσιμότητα θα πρέπει να αποβαίνει προς όφελος όλων».

Σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε, ο κ. Juncker δήλωσε ότι «Συνδεσιμότητα προς όφελος όλων σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία πού ζεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις», ενώ στη συνέχεια πρότεινε «να εφοδιαστεί κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο γύρω από τα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020».

Εν προκειμένω, η πρωτοβουλία WIFI4EU είναι μια ευκαιρία, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, για να επιβεβαιωθεί η αρχή της καθολικής πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στα οφέλη της κοινωνίας των πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής ενός δοκιμαστικού σχεδίου με γεωγραφικά ισορροπημένη διάσταση και κατανομή, που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη πλατφορμών χωρίς αποκλεισμούς για τη δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, το οποίο θα είναι δυναμικό και ανθεκτικό στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Προσφέρει επίσης μια ευκαιρία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας αντίληψης διαφοροποίησης της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό του πιλοτικού έργου τις αξίες που ενέπνευσαν το ευρωπαϊκό εγχείρημα, εστιαζόμενη σε λύσεις για τους πολίτες και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς περιεχομένου.

Με την καθολική πρόσβαση επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών ψηφιακών οικοσυστημάτων, η δημιουργία ισχυρότερου δεσμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της και η παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι καθοριστικό να εξασφαλιστεί ότι η έμφαση στην πρόσβαση στα δίκτυα θα συμπληρωθεί με την καθολική και δωρεάν διαθεσιμότητα κοινωφελών υπηρεσιών και περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος, και να προωθηθεί ένα απλουστευμένο σύστημα υποβολής αιτήσεων και εφαρμογής, με διαφάνεια και πιστοποίηση της ποιότητας των έργων και της συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις.

Οι τροπολογίες που προτείνονται με την παρούσα έκθεση έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν καλύτερη ανταπόκριση στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η πρωτοβουλία:

1. Καθολική και δωρεάν πρόσβαση

Τα δίκτυα πρόσβασης που προωθούνται στο έδαφος της ΕΕ πρέπει να προσφέρουν μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλών ταχυτήτων όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit. Η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να είναι καθολική, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς.

Δωρεάν πρόσβαση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία άμεση χρέωση, μέσω διαφημίσεων ή της εμπορικής χρήσης των δεδομένων των χρηστών.

2. Ταυτοποίηση και σύστημα πρόσβασης

Όσον αφορά τα σημεία πρόσβασης, πρέπει να αναπτυχθεί ένα δίκτυο με σύστημα ταυτοποίησης που να ισχύει σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση πρέπει να διέπεται από την αρχή της μοναδικής ταυτοποίησης ή σύνδεσης (one login only). Για την αξιοποίηση αυτού του μοντέλου, πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρότυπο αναφοράς που εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, τη συλλογική αποτελεσματικότητα και μια κοινή γραμμή ταυτοποίησης, που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικού έργου.

3. Επιλεξιμότητα

Πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι οργανισμοί του δημοσίου των οποίων η αποστολή είναι συμβατή με τους στόχους του έργου. Λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου όγκου χρηματοδότησης για κάθε έργο και του υψηλού αριθμού δυνητικών αιτήσεων, πρέπει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη διοικητικού συστήματος που παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εξεταστεί το μοντέλο χορήγησης κουπονιών.

4. Γεωγραφική ισορροπία

Πρέπει να εξασφαλίζεται η αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά τους πόρους της πρωτοβουλίας. Η γεωγραφική ισορροπία ανά κράτος μέλος πρέπει να διασφαλιστεί μέσω κριτηρίων που θα καθοριστούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας.

5. Καταπολέμηση του αποκλεισμού και προώθηση της εδαφικής συνοχής

Τα κριτήρια έγκρισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προτεραιότητα που δίδεται στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης και της εδαφικής συνοχής.

6. Βιωσιμότητα

Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ιδίους πόρους ή πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και προτάσεων.

7. Μη επικάλυψη προσφορών

Έργα πρέπει να εξετάζονται μόνον εφόσον δεν υφίσταται στην ίδια περιοχή δημόσια ή ιδιωτική προσφορά με παρόμοια χαρακτηριστικά.

8. Παρακολούθηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης της πρωτοβουλίας, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την προετοιμασία της έκθεσης: Οντότητα και/ή πρόσωπο

Θεσμικό επίπεδο

Εξωτερικοί συμφεροντούχοι

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Συμβούλιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (4.4.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liadh Ní Riada

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά14 περιγράφει μια σειρά πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες, δημόσιους θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά14 περιγράφει μια σειρά πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

__________________

__________________

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit (COM(2016)587).

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit (COM(2016)587).

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και των διαφορών συνδεσιμότητας που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών, και ειδικότερα εκείνων με τα υψηλότερα επίπεδα φτώχειας, επενδύοντας στην δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης σε ασύρματη συνδεσιμότητα· θα πρέπει επίσης να ασχοληθούν ιδιαίτερα με περιοχές οι οποίες θεωρείται ότι υστερούν από απόψεως συνδετικότητας και προαγωγής του ψηφιακού γραμματισμού.Η στήριξη της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματική, μέσω της στήριξης έργων που θα επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση της τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας που θα δημοπρατείται με διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416.

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας, δωρεάν και χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416.

__________________

__________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές, βιβλιοθήκες και νοσοκομεία.

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε κοινότητες και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν ασύρματη συνδεσιμότητα δωρεάν και χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς, ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, και άλλα πολιτιστικά κοινοτικά κέντρα, νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και άλλοι δημόσιοι χώροι που είναι προσβάσιμοι σε μεγάλο αριθμό ατόμων.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν μόνο εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διαφήμισης και της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5)  Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διαφήμισης και της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της σύνδεσης με τη χρήση λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα· η πρόσβαση στην δωρεάν τοπική ασύρματη σύνδεση πρέπει να ενσωματώνει την αποδοχή από τους χρήστες των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης καθώς και δήλωση αποποίησης ευθύνης που να εξηγεί τον σκοπό της υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δέουσα προστασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια αυξάνονται με την επέκταση της ασύρματης συνδεσιμότητας.

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a)  Οι αξίες και τα οφέλη της Ένωσης θα πρέπει να προωθούνται μέσω της αποποίησης ευθύνης της δωρεάν τοπικής ασύρματης σύνδεσης.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης τα οποία παρέχουν στους χρήστες γνώσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να προστατεύονται στο διαδίκτυο, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους του διαδικτύου θα πρέπει να ενσωματώνονται στην υπηρεσία.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι κρατικές αρχές», οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε κοινότητες, οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών και οι τελικοί δικαιούχοι, δηλαδή οι τοπικές κοινότητες και οι χρήστες αυτής της υπηρεσίας ελεύθερου ασύρματου τοπικού δικτύου (wifi) θα ενημερώνονται επαρκώς και άμεσα για την ύπαρξη αυτού του προγράμματος και θα το στηρίζουν, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης που χορηγείται.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα της ΕΕ και η οικονομική στήριξη που χορηγείται θα πρέπει να προβάλλεται από την Επιτροπή στις δημόσιες αρχές, υπό την ευρεία έννοια του όρου, και οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, επιγραμμικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν.

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο των επιγραμμικών όσο και άλλων συμβατικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την συνεχή συντήρηση, την τακτική ενημέρωση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο.

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας με ταχύτητες μεταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων, οι συνέργειες με άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά ταμεία και προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως όταν παρέχεται πρόσθετη οικονομική βοήθεια επειδή αυτή θα πρέπει να στοχεύει επίσης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, και να αποσκοπεί στην κατανομή με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, προωθώντας την πρόσβαση για τους πολίτες προς όφελος της κοινωνίας των πληροφοριών, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο μέσο μερίδιο σύνδεσης με το διαδίκτυο σε όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο, το 97% των ευρωπαίων πολιτών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένα κράτη, ενώ σε κάποια άλλα μόνο το 68%.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες και αειφόρες. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή τεχνικών εργαλείων που θα διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη αποδοτικότητά τους με τη χρήση τεχνολογίας η οποία θα ενημερώνεται τακτικά και θα είναι ασφαλής για τους χρήστες από τους δικαιούχους και τους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των χρηματοδοτικών μέσων.»

γ)  οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν και χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  ως «τοπικό σημείο ασύρματης πρόσβασης» νοείται εξοπλισμός μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος, ο οποίος λειτουργεί σε μικρή ακτίνα με χρήση ραδιοφάσματος σε μη αποκλειστική βάση, για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης για τον σκοπό αυτό έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»

η)  ως «τοπικό σημείο ασύρματης πρόσβασης» νοείται εξοπλισμός μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος, ο οποίος λειτουργεί σε μικρή ακτίνα με χρήση ραδιοφάσματος σε μη αποκλειστική βάση, για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης για τον σκοπό αυτό έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε υψηλή ευρυζωνική ταχύτητα

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οικονομική βοήθεια διατίθεται σε οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως τοπικές αρχές και παρόχους δημόσιων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να παράσχουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Η οικονομική βοήθεια διατίθεται σε οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι τοπικές αρχές, οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε κοινότητες και οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να παράσχουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Αιτιολόγηση

Οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, σε επίπεδο κοινότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αυτό, δεδομένου ότι είναι από την φύση τους πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών ενώ παράλληλα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινότητες.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  βασίζονται στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων και προσφέρουν στους χρήστες μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας, η οποία

2)  βασίζονται στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων και προσφέρουν στους χρήστες μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας με ταχύτητες μεταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία:

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α)  Προτάσεις για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού·

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού θα πρέπει να είναι η γεφύρωση του γεωγραφικού ψηφιακού χάσματος και θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  διαθέτει συστήματα για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών·

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  αποσκοπεί στη μείωση του ψηφιακού χάσματος·

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων.»

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο. Τα έργα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται μέσω δημόσιων συμβάσεων και ταυτόχρονα πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, και, κατά κανόνα, με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών καθώς και των περιφερειών σε φάση μετάβασης μέσω της απόδοσης προτεραιότητας σε έργα που βρίσκονται σε περιοχές που υστερούν από απόψεως συνδεσιμότητας και ψηφιακού γραμματισμού. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για τον καθορισμό των εν λόγω γεωγραφικών περιοχών με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Προαγωγή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Ημερομηνία έγκρισης

3.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Othmar Karas, Bernd Lucke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (10.4.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Claudia Țapardel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Καθώς οι μεταφορές περνούν σε μια νέα εποχή, οι πραγματικές προκλήσεις για τις τοπικές αρχές δεν θα αφορούν την επανεφεύρεση του τροχού, αλλά την εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση των υπηρεσιών σε σχέση με τις ανάγκες κινητικότητας των πολιτών σε πραγματικό χρόνο. Η ψηφιοποίηση φέρνει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα μεταφορών, και οι κοινότητες αρχίζουν τώρα να εξετάζουν διάφορες πτυχές, όπως τα δεδομένα και οι πληροφορίες, η σχεδίαση των δικτύων, η έκδοση εισιτηρίων ή η ποιότητα των υπηρεσιών, στη βάση μιας νέας φιλοσοφίας με επίκεντρο τον χρήστη.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής για δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο του δημόσιου βίου είναι επίκαιρη και αναγκαία, και προσφέρει στους παρόχους νέες ευκαιρίες για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Ταυτόχρονα, η πρόταση προσφέρει τον μηχανισμό με τον οποίο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά και ανοικτά, στη βάση αρχών συνεργασίας και με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Για τους πολεοδόμους και τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τις μεταφορές, η ανάπτυξη σημείων δωρεάν παροχής ασύρματης συνδεσιμότητας θα συμβάλει στην καλύτερη προσαρμογή των σημερινών προτύπων κινητικότητας στις εκάστοτε συνθήκες, ιδίως όπου παραδοσιακά εργαλεία όπως οι στατιστικές ενδέχεται να αποδειχθούν ανεπαρκή. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για τις επιλογές μεταφορών των ανθρώπων, αλλά και υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση στοχευμένων επενδύσεων. Γενικά, οι αρχές θα είναι σε θέση να κατασκευάζουν ασφαλέστερους δρόμους, να βελτιστοποιούν τις οδούς μεταφοράς, να μειώνουν το κόστος υποδομής, και να περιορίζουν την ενόχληση που προκαλείται λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης.

Για τους καταναλωτές, η ύπαρξη σημείων δωρεάν ασύρματης συνδεσιμότητας συνεπάγεται υψηλότερο βαθμό συνδεσιμότητας και ευελιξίας, καθώς δεν θα επωφελούνται μόνο από την καλύτερη χρήση του χρόνου τους αλλά και από καλύτερο φάσμα υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών. Παράλληλα, για τους τουρίστες, η δέσμη Wifi4EU συνεπάγεται μεγαλύτερη πρόσβαση και καλύτερη ενημέρωση στον προορισμό.

Πάντως, η φιλόδοξη πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζεται με διατάξεις που να εξασφαλίζουν την ύπαρξη σαφών κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων και τη συνέχεια μετά τον προτεινόμενο κύκλο ζωής των έργων. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κονδύλια που διατίθενται για την ανάπτυξη των σημείων πρόσβασης να μην περιορίζονται στην προβολή της ΕΕ αλλά να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη πραγματικών αναγκών συνδεσιμότητας.

Συνολικά, η συντάκτρια της γνωμοδότησης κρίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής, με την τροποποίηση ότι η πρωτοβουλία πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τις τοπικές υπηρεσίες μεταφορών και τους τουριστικούς χώρους. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεταφορών στις κοινότητες, ενώ παράλληλα θα παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές. Πάντως, ελλείψει μελέτης επιπτώσεων και λαμβανομένου υπόψη ότι τα διατιθέμενα κονδύλια είναι μικρά, η συντάκτρια της γνωμοδότησης συνιστά να ορίσει η Επιτροπή σαφή κριτήρια για την επιλογή των κοινοτήτων που θα ωφεληθούν από την πρωτοβουλία, και να μεριμνήσει για τον διεξοδικό έλεγχο όλων των σχεδίων που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη του οράματος της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της μείωσης των κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων όσων βοηθούν στην παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών και στην εγκατάσταση των μελλοντικών γενεών των εν λόγω δικτύων, διευκολύνοντας την κάλυψη με μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες.

(2)  Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη του οράματος της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της μείωσης των κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων όσων βοηθούν στην παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών και στην εγκατάσταση των μελλοντικών γενεών των εν λόγω δικτύων, διευκολύνοντας την κάλυψη με μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης μπορούν να ενταχθούν σε ένα δίκτυο ευρωπαϊκής κλίμακας με ενιαίο σύστημα επαλήθευσης της ταυτότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_________________

 

1α. Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στην προώθηση της διαδικτυακής υποδομής και την αποτελεσματική χρήση του ασύρματου φάσματος και επιδιώκουν να αυξήσουν τη συνδεσιμότητα των ευρωπαίων πολιτών μέσω της παροχής ευκολότερης πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να προωθούν την έννοια του «διαδικτύου των αντικειμένων» (ΔτΑ), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει για ανάπτυξη, καινοτομία, και βελτίωση των εφαρμογών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα συστήματα δημόσιων μεταφορών.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416.

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν, ασφαλούς και προστατευμένης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας, ατελώς και χωρίς περιορισμούς στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό καθώς και στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα δημόσιων μεταφορών, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416.

_________________

_________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές, βιβλιοθήκες και νοσοκομεία.

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια και ιδίως τοπική και περιφερειακή αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα, ατελώς και χωρίς περιορισμούς, ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές, βιβλιοθήκες και νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία, οίκοι ευγηρίας, ορφανοτροφεία, υπηρεσίες και υποδομές μεταφορών, όπως σταθμοί και αφετηρίες, τουριστικές υπηρεσίες και άλλες οντότητες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινότητα και τα μέλη της.

Τροπολογία   5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν μόνο εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διαφήμισης και της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5)  Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να θεωρείται δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, μόνο εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διαφήμισης και της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας και να προβληθεί η δράση της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι οντότητες που αναπτύσσουν έργα μέσω αυτής της πρωτοβουλίας καθώς και οι χρήστες ενημερώνονται σωστά σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και προβάλλουν το γεγονός ότι η ΕΕ διέθεσε χρηματοδότηση.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού της σκοπού και του στοχευμένου χαρακτήρα της προς τις τοπικές ανάγκες, η παρέμβαση θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014.

(6)  Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού της σκοπού και του στοχευμένου χαρακτήρα της προς τις τοπικές ανάγκες, ιδίως των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών ή των περιοχών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συνδεσιμότητας, η παρέμβαση θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις καταλληλότερες μορφές οικονομικής βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων που μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν. Αυτό θα πρέπει να γίνει με την απλούστευση της διαδικασίας σχεδιασμού και τη χαλάρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις καταλληλότερες μορφές οικονομικής βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων που μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λόγω του περιορισμένου εύρους κάλυψης κάθε μεμονωμένου τοπικού σημείου ασύρματης πρόσβασης και της μικρής αξίας των σχετικών μεμονωμένων έργων, τα σημεία πρόσβασης που θα λάβουν οικονομική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται ότι θα ανταγωνίζονται τυχόν εμπορικές προσφορές. Για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, δεν παραγκωνίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν δημιουργεί αντικίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, η παρέμβαση θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην ίδια περιοχή. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει συμπληρωματική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

(9)  Λόγω του περιορισμένου εύρους κάλυψης κάθε μεμονωμένου τοπικού σημείου ασύρματης πρόσβασης και της μικρής αξίας των σχετικών μεμονωμένων έργων, τα σημεία πρόσβασης που θα λάβουν οικονομική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται ότι θα ανταγωνίζονται τυχόν εμπορικές προσφορές. Για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, δεν παραγκωνίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν δημιουργεί αντικίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, η παρέμβαση θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές στην ίδια περιοχή. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει συμπληρωματική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό και να παρουσιάζει προσθετικότητα με τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, ιδίως εκείνα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, επιγραμμικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν.

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με μια εξορθολογισμένη διοικητική διαδικασία με τη χρήση τυποποιημένων εγγράφων, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με τη χρήση τόσο επιγραμμικών όσο και άλλων συμβατικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο.

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτές ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit», η οποία ορίζει ως στόχο για το 2025 να παρέχεται σε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 100 Mbps, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με ισορροπημένο σε περιφερειακό επίπεδο τρόπο, μεταξύ άλλων σε απόκεντρες και διασυνοριακές περιφέρειες, που συχνά πάσχουν από ελλιπή κάλυψη από ιδιωτικά δίκτυα, στη βάση της αρχής της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στα οφέλη της κοινωνίας των πληροφοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές, τις εξόχως απόκεντρες, τις νησιωτικές, τις παραμεθόριες και τις ορεινές περιοχές.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, στη γεωγραφικά ισόρροπη κατανομή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, δεδομένων του απομακρυσμένου χαρακτήρα τους και της δαπάνης που συνεπάγεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Δεδομένης της σημασίας που έχουν οι ανάγκες συνδεσιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση , είναι σημαντικό να αναπτύξει η Επιτροπή μακρόπνοη στρατηγική για την ανάπτυξη σημείων ασύρματης συνδεσιμότητας, η οποία να εγγυάται τη συνέχεια του προγράμματος και μετά την προτεινόμενη τριετία, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα γίνει εμπορική χρήση της αναπτυχθείσας υποδομής στο τέλος της περιόδου χρηματοδότησης, και να μην κάνει δεκτά έργα για διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Επίσης, δεδομένου του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει εμπορική χρήση της αναπτυχθείσας υποδομής μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των χρηματοδοτικών μέσων.

γ)  οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν, απεριόριστης, ασφαλούς και προστατευμένης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης σε ποσοστό έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης.

Οι δράσεις στον τομέα της παροχής δωρεάν και ασφαλούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης σε ποσοστό έως και 100 % των επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης.

(Η προστασία των δεδομένων είναι ουσιώδης και, συνεπώς, η σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτός από δωρεάν, θα πρέπει να είναι και ασφαλής).

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  ως «τοπικό σημείο ασύρματης πρόσβασης» νοείται εξοπλισμός μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος, ο οποίος λειτουργεί σε μικρή ακτίνα με χρήση ραδιοφάσματος σε μη αποκλειστική βάση, για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης για τον σκοπό αυτό έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

η)  ως «τοπικό σημείο ασύρματης πρόσβασης» νοείται εξοπλισμός μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος, ο οποίος λειτουργεί σε μικρή ακτίνα με χρήση ραδιοφάσματος σε μη αποκλειστική βάση, για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης για τον σκοπό αυτό έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και επιτρέπει την δωρεάν τοπική ασύρματη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστηρίζουν την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες.

γ)  υποστηρίζουν την παροχή δωρεάν, ασφαλούς και προστατευμένης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες, που εγγυάται ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 100Mbps ή, σε διαφορετική περίπτωση, τη μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών βιώσιμης κινητικότητας.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 5 – παράγραφος 5α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες υποστηρίζονται από:

5α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν και ασφαλούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες υποστηρίζονται από:

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 6 – παράγραφος 8α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

8α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν και ασφαλούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων, είναι επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια.

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν, ασφαλούς και προστατευμένης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων, καθώς επίσης των δημόσιων αστικών μεταφορών και των τουριστικών χώρων, είναι επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια, .

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οικονομική βοήθεια διατίθεται σε οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως τοπικές αρχές και παρόχους δημόσιων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να παράσχουν δωρεάν τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Η οικονομική βοήθεια διατίθεται σε οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως τοπικές αρχές και παρόχους δημόσιων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να παράσχουν δωρεάν, ασφαλή και προστατευμένη τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης ή σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  είναι δωρεάν, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και

α)  είναι δωρεάν, ασφαλής, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – σημείο 2α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  ενθαρρύνουν την καλύτερη ενσωμάτωση των τοπικών κοινοτήτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και τονώνουν την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που προσφέρονται από τοπικές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού·

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεν καλύπτονται έργα τα οποία αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στην ίδια περιοχή.

Δεν καλύπτονται έργα τα οποία αναπαράγουν ή επικαλύπτουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στην ίδια περιοχή. Τα τοπικά σημεία ασύρματης πρόσβασης που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού καλύπτουν κατά κύριο λόγο δημόσιους χώρους.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται σε όλα τα κράτη μέλη με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο και με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ), καθώς και σε ορεινές, διασυνοριακές, μικρότερες και μειονεκτούσες τοπικές κοινότητες, σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Claudia Țapardel

8.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (29.3.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rosa D'Amato

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, με τις νέες πρωτοβουλίες για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των Ευρωπαίων για συνδεσιμότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη αυτού του στόχου, η νέα δέσμη θα προαγάγει την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω απλουστευμένων διαδικασιών σχεδιασμού και μειωμένων κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων σε σημεία όπου η πρόσβαση αυτή παρέχεται σε μη εμπορική βάση ή είναι συμπληρωματική προς την παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Σκοπός της παρούσας γνωμοδότησης είναι, ως εκ τούτου, η ανάλυση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιέχει τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (εφεξής «κανονισμός για τη ΔΣΕ») και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 283/20144, προκειμένου να προωθηθεί η δωρεάν πρόσβαση τοπικών κοινοτήτων στο Διαδίκτυο, με τη βοήθεια ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος, «WiFi4EU».

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη διάθεση 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019 για το σχέδιο WIFEU, που θα πρέπει να υποστηρίζει την εγκατάσταση του τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα της κοινωνικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό ο εξοπλισμός και η τεχνολογία που θα παρέχονται να είναι σύμφωνα με τα υψηλότερα διαθέσιμα στην αγορά πρότυπα και ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι φιλικές προς το χρήστη και προσβάσιμες σε άτομα με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες.

H συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί σημαντικό, αυτή η πρωτοβουλία να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και όλες τις ζώνες που αντιμετωπίζουν κινδύνους αποπληθυσμού και εγκατάλειψης.

Το σύστημα WiFi4EU θα παραδοθεί μέσα από απλές και μη γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως επιγραμμικές εφαρμογές, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης. H συντάκτρια της γνωμοδότησης, ωστόσο, τονίζει τη σημασία της κατάλληλης ελεγκτικής απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, εξασφαλίζοντας σωστή εξισορρόπηση μεταξύ απλοποίησης και ελέγχου.

Αναμένεται ότι η παρέμβαση θα έχει επίσης διάφορα θετικά αλυσιδωτά αποτελέσματα που κυμαίνονται από τη συμμετοχή των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών στον τομέα των ΤΠΕ και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών ομάδων που, διαφορετικά, έχουν δυσκολίες πρόσβασης σε συνδεσιμότητα, προωθώντας παράλληλα την έννοια του «Διαδικτύου των πραγμάτων και των υπηρεσιών».

Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των έργων και η διασπορά των κεφαλαίων, η εισηγήτρια επιμένει επίσης στην ανάγκη για συνέργειες με τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τεράστιες επενδύσεις στον θεματικό Στόχο 2 (Βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των πληροφοριών και τεχνολογιών της επικοινωνίας) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

H εισηγήτρια συμφωνεί με την αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας που προτείνει η Επιτροπή, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες, κατά την εφαρμογή του WIFI4EU και για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των αιτήσεων που υποβάλλουν οι τοπικές αρχές. Τα έργα για τα οποία υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στο σχέδιο θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό χώρων όπου δεν υπάρχει ήδη δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο Wi-Fi το οποίο να προσφέρει παρόμοια χαρακτηριστικά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», επισημαίνει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ανταγωνιστικότητας στην Ένωση, και επαναλαμβάνει τον στόχο να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους πολίτες της Ένωσης μέχρι το 2013 και να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, όλοι οι πολίτες της Ένωσης θα έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες στο διαδίκτυο, πάνω από 30 Mbps, και ότι ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 100 Mbps.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη του οράματος της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της μείωσης των κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων όσων βοηθούν στην παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών και στην εγκατάσταση των μελλοντικών γενεών των εν λόγω δικτύων, διευκολύνοντας την κάλυψη με μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες.

(2)  Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη του οράματος της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της μείωσης των κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων όσων βοηθούν στην παροχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών και στην εγκατάσταση των μελλοντικών γενεών των εν λόγω δικτύων, διευκολύνοντας μια κάλυψη του εδάφους της Ένωσης με μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με τις τρέχουσες και τις εξελισσόμενες ανάγκες. Δεδομένης της ταχείας προόδου της ψηφιακής τεχνολογίας, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα και ορθή λειτουργία των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης, με στόχο η εν λόγω πρωτοβουλία να καταστεί πιο βιώσιμη και μακροπρόθεσμη.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  Ένα επιπλέον ενωσιακό μέτρο για τη στήριξη του οράματος της συνδεσιμότητας στην Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η συνδεσιμότητα από σπίτι σε σπίτι θα επιτρέπει στους πολίτες της Ένωσης να κάνουν ευκολότερα χρήση του διαδικτύου, και θα προωθεί την έννοια του «διαδικτύου των πραγμάτων και των υπηρεσιών».

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416.

(3)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας και ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης, με ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 100 megabit/s, επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους της γιγαμπιτικής κοινωνίας, που αποσκοπούν στην εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων έως το 2025. Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416. Η ψηφιακή ένταξη δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις σε βάρος των απομακρυσμένων και των αγροτικών περιοχών. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο θα οδηγήσει σε καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες και ως εκ τούτου θα έχει θετικό αντίκτυπο στον δείκτη κοινωνικής προόδου (SPI) των περιοχών.

_________________

_________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές, βιβλιοθήκες και νοσοκομεία.

(4)  Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι τοπικές δημόσιες αρχές, να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα, παρέχοντας υψηλά επίπεδα κυβερνασφάλειας, ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια αποστολή τους στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω υποστήριξη θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε πληροφόρηση και συμμετοχή στον (ψηφιακό) δημόσιο βίο, μπορούν να βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται κτίρια δημοτικών αρχών και άλλων τοπικών δημόσιων αρχών και ο άμεσος περίγυρός τους, καθώς επίσης βιβλιοθήκες, μουσεία, σχολεία και πανεπιστήμια, κοινοτικά κέντρα, πολυχώροι, πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι και χώροι νεολαίας, δημόσιες πλατείες και πάρκα, καθώς επίσης υγειονομικές υπηρεσίες, και θα εξασφαλίζεται επίσης ότι η αλληλεπίδραση των φορέων αυτών και των τοπικών παρόχων υπηρεσιών θα συνεπάγεται μικρότερο φόρτο και θα είναι ταχύτερη για τις ΜΜΕ, και ότι η όλη διαδικασία θα είναι λιγότερο γραφειοκρατική. Δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων θα μπορούσε επίσης να παρέχεται σε χώρους ελεύθερης πρόσβασης των δημόσιων μεταφορών, όπως οι χώροι αναμονής. Η βελτίωση της πρόσβασης σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ΤΠΕ, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονική υγεία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση) καθώς και τις οικονομικές ευκαιρίες για τις τοπικές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, βελτιώνοντας εν τέλει την κοινωνική ένταξη, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσουν ότι δεν παραγκωνίζεται κανείς και ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο και οι επιγραμμικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμα από όλους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με ψηφιακό αναλφαβητισμό και των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Η παρούσα πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης θα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία ενός κοινού πανευρωπαϊκού δικτύου μέσω του προγράμματος WiFi4EU (SSID) το οποίο θα αποτελέσει μεταξύ άλλων σήμα κατατεθέν του γρήγορου και ασφαλούς πανενωσιακού WiFi.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν μόνο εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διαφήμισης και της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5)  Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν μόνο εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διαφήμισης, των χρονικών ορίων και της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο να εξαρτάται από την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού της σκοπού και του στοχευμένου χαρακτήρα της προς τις τοπικές ανάγκες, η παρέμβαση θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014.

(6)  Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού της σκοπού και του στοχευμένου χαρακτήρα της προς τις τοπικές ανάγκες και της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα κοινό ενωσιακό πρότυπο χαρτογράφησης, το οποίο θα επιτρέπει να εντοπίζονται οι περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και οι δυνατότητες για πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, η παρέμβαση θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις καταλληλότερες μορφές οικονομικής βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων που μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του μη εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν, λαμβανομένης της ανάγκης για λογοδοσία και σωστή εξισορρόπηση μεταξύ απλούστευσης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις καταλληλότερες μορφές οικονομικής βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων που μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α)  Για την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συνέργειες με άλλα υφιστάμενα προγράμματα και ταμεία της Ένωσης.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λόγω του περιορισμένου εύρους κάλυψης κάθε μεμονωμένου τοπικού σημείου ασύρματης πρόσβασης και της μικρής αξίας των σχετικών μεμονωμένων έργων, τα σημεία πρόσβασης που θα λάβουν οικονομική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται ότι θα ανταγωνίζονται τυχόν εμπορικές προσφορές. Για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, δεν παραγκωνίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν δημιουργεί αντικίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, η παρέμβαση θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην ίδια περιοχή. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει συμπληρωματική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

(9)  Λόγω του περιορισμένου εύρους κάλυψης κάθε μεμονωμένου τοπικού σημείου ασύρματης πρόσβασης και της μικρής αξίας των σχετικών μεμονωμένων έργων, τα σημεία πρόσβασης που θα λάβουν οικονομική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται ότι θα ανταγωνίζονται τυχόν εμπορικές προσφορές. Για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, δεν παραγκωνίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν δημιουργεί αντικίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, η παρέμβαση θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες δωρεάν προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά και υπό παρόμοιους όρους στην ίδια περιοχή εκπομπής ήδη υφισταμένων δημόσιων δρομολογητών WLAN. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει συμπληρωματική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Η διπλοχρηματοδότηση θα πρέπει να αποκλείεται, αλλά οι δήμοι που προσφέρουν ήδη πρόσβαση με χαμηλότερες ταχύτητες θα πρέπει να μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενίσχυση σύμφωνα με στόχο την προώθηση της γενικευμένης διάδοσης της γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9 α)  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα πρέπει να κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε έργα στα διάφορα κράτη μέλη και να προορίζεται για περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο μακροχρόνιου ψηφιακού χάσματος, με επαρκή ελάχιστο αριθμό κουπονιών ανά κράτος μέλος. Η προτίμηση τοπικών ΜΜΕ αναφορικά με την προμήθεια και την τεχνική υλοποίηση της διάθεσης WLAN σύμφωνα με τον κανονισμό θα διασφαλίσει τις δυνατότητες καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στους δήμους. Η αρχή για την επιδίωξη της εξασφάλισης γεωγραφικής ισορροπίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχετικά προγράμματα εργασίας που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, και να προσδιορίζεται περαιτέρω στις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, επιγραμμικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν.

(10)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία παροχή της συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι πάροχοι εξοπλισμού WiFi, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες, να ενημερώνονται γρήγορα και ουσιαστικά για τη διαθεσιμότητα βελτιωμένης συνδεσιμότητας, από υπαλλήλους με αρμοδιότητα σε θέματα ευρυζωνικότητας (BCO), και να βοηθούνται στην υποβολή σχετικής αίτησης, αν χρειαστεί. Η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί με τη χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, επιγραμμικών εργαλείων που επιτρέπουν την ταχεία υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και στηρίζουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο των τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης που θα εγκατασταθούν, με κατάλληλο έλεγχο απόδοσης των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, δεδομένων ιδίως των νέων διοικητικών διαδικασιών που έχουν εγκριθεί (μέσω συστημάτων κουπονιών). Δεδομένων των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές –σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές– όσον αφορά την ευρυζωνική συνδεσιμότητα, όπως η διαρθρωτικά χαμηλότερη και κατακερματισμένη ζήτηση καθώς και το υψηλότερο μοναδιαίο (ήτοι ανά τελικό χρήστη) κόστος εγκατάστασης και διατήρησης των υποδομών, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι περιοχές αυτές να μπορούν να επωφεληθούν από τη δωρεάν, υψηλής ταχύτητας και ποιότητας τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να προβάλλουν και να δημοσιοποιούν τα τοπικά σημεία ασύρματης συνδεσιμότητας, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού. Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί η συνείδηση της σημασίας που έχει η προαγωγή της συνδεσιμότητας, θα μπορούσε να απονέμεται ένα σήμα ποιότητας όπως η «σφραγίδα αριστείας» και σε έργα μη υποστηριζόμενα από το πρόγραμμα WIFI4EU τα οποία αξιολογούνται θετικά, ώστε να αναπτυχθεί ένα σύστημα ταχύτερων προσκλήσεων με άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπου είναι σκόπιμο.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο.

(11)  Δεδομένων των αναγκών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην Ένωση, και λαμβανομένων υπόψη της εξέλιξης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, που διευρύνεται με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, και της συνακόλουθης επείγουσας ανάγκης να προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την ΕΕ (μεταξύ άλλων σε απομονωμένες περιφέρειες, περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες), μια εύκολη και εύχρηστη διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων και στη χρήση πολυγλωσσικών σελίδων πρόσβασης, η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης της υποδομής ΤΠΕ. Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (π.χ. πλημμύρες, σεισμοί), το δωρεάν δίκτυο WiFi θα πρέπει να είναι απεριόριστο, ασφαλές, και υψηλής ταχύτητας, ώστε να υποστηρίζει την ταχεία επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των πολιτών.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 α)  Στην κατανομή των παρεμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης και να επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η δημιουργία καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και η εξάλειψη των κινδύνων ανεργίας και αποπληθυσμού· Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση, και τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα. Δεδομένων των πλεονεκτημάτων αυτού του προγράμματος για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, και με βάση προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης της πρώτης φάσης εφαρμογής του μέτρου, η οποία θα πρέπει να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η παρούσα πρωτοβουλία θα πρέπει να συμβάλει στην προετοιμασία της μελλοντικής βιώσιμης επέκτασης του προγράμματος.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστηρίζουν την παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες.»

γ)  υποστηρίζουν την παροχή δωρεάν, απεριόριστης, ασφαλούς τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας στις τοπικές κοινότητες, σύμφωνη με τα υψηλότερα πρότυπα συνδεσιμότητας που διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8 α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

8 α.  Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της παροχής δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων στις τοπικές κοινότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων, είναι επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια.

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας και υψηλών ταχυτήτων στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων και στα τοπικά δημόσια μέσα μεταφοράς, είναι επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πλήρως από το ευρύ κοινό, θα αποφευχθούν δυνητικά γλωσσικά εμπόδια. Για τούτο, συνιστάται να είναι το όλο σύστημα σύνδεσης πολυγλωσσικό.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο -1 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1)  υπόκεινται σε :

 

α)   αξιολόγηση κόστους οφέλους, επικεντρωμένη στις αγροτικές ζώνες και τις ζώνες που κινδυνεύουν από αποπληθυσμό και εγκατάλειψη και στην κοινωνική προστιθέμενη αξία της ασύρματης συνδεσιμότητας σε αυτές τις ζώνες, που να οδηγεί σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο χαρτογράφησης, επιτρέποντας τον εντοπισμό των περιοχών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· και

 

β)   πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  υλοποιούνται από οντότητα με δημόσια αποστολή ικανή να σχεδιάσει και να εποπτεύσει την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους

1)  υλοποιούνται από οντότητα με δημόσια αποστολή ικανή να σχεδιάσει και να εποπτεύσει την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους με τη διενέργεια ειδικού ποιοτικού ελέγχου.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α.  είναι δωρεάν, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και

α.  είναι δωρεάν, ασφαλής, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, περιλαμβάνει δε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της διασυνοριακής διαδικτυακής βάσης για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς σε επίπεδο Ένωσης και του μονοπωλίου των μεγάλων εταιρειών·

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β.  υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως εκείνες που προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών·

β.  υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως εκείνες που προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στο πλαίσιο επικοινωνιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α.  δεν πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ταχύτητας της σύνδεσης λόγω ταυτόχρονης παρουσίας υπερβολικά μεγάλου αριθμού χρηστών·

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1234/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεν καλύπτονται έργα τα οποία αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στην ίδια περιοχή.

Δεν καλύπτονται έργα τα οποία αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, διαθέσιμα δωρεάν και υπό παρόμοιους όρους στην ίδια περιοχή εκπομπής ήδη υφισταμένων δημόσιων δρομολογητών WLAN, ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση των υφισταμένων δημόσιων υπηρεσιών WiFi και να αποφεύγεται η σπατάλη. Για τον σκοπό αυτό, τα (υποστηριζόμενα) έργα θα πρέπει να συντονίζονται με παρόμοια έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι τοπικές κοινότητες που προσφέρουν ήδη πρόσβαση με χαμηλότερες ταχύτητες μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου για την προώθηση της γενικευμένης διάδοσης της γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο· οι κινητές διαδικτυακές υπηρεσίες, που είναι προσβάσιμες έναντι αντιτίμου στον τόπο του προτεινόμενου τοπικού έργου συνδεσιμότητας, δεν θεωρούνται επικάλυψη προσφοράς.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων που λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων.»

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που παγιώνεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ και των περιφερειακών διαφορών όσον αφορά την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο διαδίκτυο στην Ένωση, σε έργα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, με βάση τις ληφθείσες προτάσεις. κατάλληλο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατεθεί σε περιοχές που είναι λιγότερο αναπτυγμένες από οικονομική και ψηφιακή άποψη, συμπεριλαμβανομένων των απομονωμένων περιφερειών, των νησιών και των ορεινών, των παραμεθόριων και των απόκεντρων περιφερειών, καθώς και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, έτσι ώστε οι πόροι να επενδύονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Rosa D’Amato

11.10.2016

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Δημήτρης Παπαδάκης, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Morgano

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προαγωγή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgi Pirinski

Ημερομηνία κατάθεσης

4.5.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου