RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Carlos Zorrinho


Menetlus : 2016/0287(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0181/2017
Esitatud tekstid :
A8-0181/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0589),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0378/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. jaanuari 2017. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 00/00/00 arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A8-0181/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Komisjoni teatises Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul14 kirjeldatakse mitmeid meetmeid, mille abil saaks arendada ühenduvust Euroopa Liidus.

(1)  Komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatises „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna poole”, milles on esitatud Euroopa visioon ühenduvuse kohta kodanike, avalik-õiguslike asutuste ja ettevõtjate jaoks digitaalsel ühtsel turul, kirjeldatakse mitmeid meetmeid, mille abil saaks arendada ühenduvust Euroopa Liidus.

__________________

 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole (COM(2016)587).

 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Komisjon tuletas oma 26. augusti 2010. aasta teatises „Euroopa digitaalne tegevuskava” meelde, et Euroopa 2020. aasta strateegias on rõhutatud lairibaühenduse kasutuselevõtu olulisust, et edendada sotsiaalset kaasatust ja konkurentsivõimet liidus, ning selles korrati eesmärki tagada, et 2020. aastaks on kõikidel liidu kodanikel juurdepääs veelgi kiiremale internetiühendusele (kiirem kui 30 Mbit/s) ja 50 % või enamal liidu kodumajapidamisel on juurdepääs kiiremale kui 100 Mbit/s internetiühendusele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Lisaks Euroopa ühenduvust toetavatele meetmetele propageeritakse selles ka kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja regulatiivsete takistuste vähendamise kaudu. Sellised juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude avalike teenustega kaasnevad või mittekaubandusliku iseloomuga juurdepääsupunktid, võivad anda olulise panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita sidevõrkude arendamisse ja kasutuselevõtmisse, parandades nende leviala kooskõlas muutuvate vajadustega.

(2)  Lisaks Euroopa ühenduvust toetavatele meetmetele propageeritakse selles ka kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja regulatiivsete takistuste vähendamise kaudu. Sellised juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude avalike teenustega kaasnevad või mittekaubandusliku iseloomuga juurdepääsupunktid, võivad anda olulise panuse praeguste traadita sidevõrkude arendamisse, kuid need peaksid andma eelkõige panuse niisuguste võrkude uue põlvkonna kasutuselevõtmisse, parandades nende leviala kooskõlas muutuvate vajadustega. Need juurdepääsupunktid peaksid saama moodustada osa võrgust, millel on kogu liidus kehtiv ühtne autentimissüsteem, ja teised tasuta kohaliku traadita ühenduvuse võrgustikel peaks olema võimalik selle süsteemiga liituda. Süsteem peaks olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791 a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/21201 b ning andmete kasutamine ärireklaami või muul ärilisel eesmärgil ei tohiks olla lubatud.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Käesoleva määruse kontekstis tähendab tasuta ja piiranguteta kohalik traadita ühenduvus ühenduvust, mida pakutakse nii, et selle eest ei küsita vastavat tasu ei otsemakse ega mis tahes muus vormis (sealhulgas, kuid mitte ainult, ärireklaam ja isikuandmete esitamine ärilisel otstarbel) ning sellele ei seata piiranguid kasutaja ühenduse kestuse, kiiruse ja mahu osas, ilma et see piiraks niisuguste piirangute kohaldamist, mida nõutakse liidu õiguse või siseriikliku õiguse kohaselt kooskõlas liidu õigusega, ning vajadust tagada võrgu tõrgeteta toimimine ja eelkõige vajadust tagada võimsuse õiglane jaotamine kasutajate vahel tippkoormuse ajal.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Konkurentsiturg ja tulevikukindel õigusraamistik, millega stimuleeritakse innovatsiooni, üleeuroopalisi võrke ja struktuure ning uusi ärimudeleid, on peamised ajendid investeeringute tegemiseks väga suure läbilaskevõimega võrkudesse, mis suudavad tagada kodanikele ühenduvuse kogu liidus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

(3)  Vastavalt komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatisele ja selleks, et edendada e-kaasatust ning hoida ära kaugete asukohtade ja maapiirkondade mahajäämust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama kvaliteetset ning tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline toetus on määrusega (EL) nr 1316/201315 või määrusega (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikel kogukondadel oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused, raamatukogud ja haiglad.

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks avaliku sektori asutusi ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikes kogukondades oleks inimestel võimalik parandada oma digitaaloskusi ja kasutada avaliku elu keskustes väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste rühmad, avalikke teenuseid osutavad omavalitsuste omandis olevad äriühingud, mittetulunduslikud ühistud, kogukonnakeskused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused ja institutsioonid.

(Selleks et Euroopa Parlamendi ettepaneku sõnastus oleks kõigis keeltes ühtne, tuleks portugalikeelse väljendi „gratuita e livre de restrições” kohta kasutada inglise keeles väljendit „free of charge and free from restriction”).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Tasuta kohalik traadita ühenduvus peaks muu hulgas aitama saavutada suuremat territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust, eelkõige kohtades, kus juurdepääs internetiühendusele on piiratud.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kiiretele ja ülikiiretele lairiba- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenustele parema juurdepääsu pakkumine eelkõige kaugetes piirkondades võib parandada inimeste elukvaliteeti, hõlbustades juurdepääsu teenustele (nt e-tervis ja e-valitsus), ning edendada kohalike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) arengut. Ametiasutused peaksid seetõttu tagama, et kedagi ei jäeta kõrvale ning et internetisisu ja internetipõhised teenused on kõikidele juurdepääsetavad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Selleks et tagada käesoleva määruse edukus ja tõsta esile liidu tegevust selles valdkonnas, peab komisjon tagama, et käesoleva määruse kohaselt projekte ellu viivad üksused annavad lõppkasutajatele võimalikult palju teavet teenuste kättesaadavuse kohta ning tõstavad esile asjaolu, et rahalised vahendid on andnud liit.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Liidu väärtusi ja eeliseid tuleks edendada selgitava dokumendiga, milles esitatakse tasuta kohaliku traadita ühenduse teenuse otstarve.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Uute juurdepääsuvõrkude leviala maapiirkondades on linnapiirkondade levialaga võrreldes endiselt palju väiksema ulatusega, kuna üksnes 28 % maapiirkondade kodudest kuulub püsitehnoloogia levialasse.

Muudatusettepanek13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  5G sideteenuse pakkumine 2020. aastaks peaks olema digitaalse ühtse turu põhiprioriteet, võttes arvesse selle otsustavat tähtsust liidu üleilmse konkurentsivõime, majanduskasvu, innovatsiooni ja teadusuuringute potentsiaali jaoks. Liidu rahalisi vahendeid tuleb kasutada tulemuslikult ja asjakohaselt, et tegeleda tulemuslikult põhiküsimustega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Arvestades sekkumise mittekaubanduslikku laadi ja üksikprojektide väikest mastaapi, peaks halduskoormus olema võimalikult väike. Seega tuleb sekkumise elluviimisel kasutada kõige sobivamaid rahalise abi vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu viia rahastamisvahendite abil.

(8)  Arvestades sekkumise mittekaubanduslikku laadi ja üksikprojektide väikest mastaapi, peaks halduskoormus olema võimalikult väike ja proportsionaalne kavandatud kasuga, võttes arvesse vajadust vastutuse ning nõuetekohase tasakaalu saavutamise järele lihtsustamise ja kontrolli vahel. Seega tuleb sekkumise elluviimisel kasutada kõige sobivamaid rahalise abi vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid toetusi, näiteks vautšeritena, mis on kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu viia rahastamisvahendite abil. Kohaldada tuleks usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Võttes arvesse asjaolu, et rahaliste assigneeringute maht on võimaliku suure taotluste arvuga võrreldes piiratud, tuleks võtta meetmeid, et tagada haldusmenetluste lihtsustamine, et otsuseid oleks võimalik teha õigeaegselt. Määrust (EL) nr 1316/2013 tuleks muuta, et võimaldada liikmesriikidel toetada ettepanekute kategooriaid kooskõlas määruse (EL) nr 283/2014 lisa 4. jaos kindlaks määratud kriteeriumidega, et vältida taotluste eraldi heakskiitmist ning tagada, et kulude tõendamine ja iga-aastane aruandlus komisjonile ei ole käesoleva määruse alusel antavate toetuste puhul kohustuslik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Mis tahes üksiku kohaliku juurdepääsupunkti piiratud leviala ja üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist abi saavad juurdepääsupunktid kaubanduslikke pakkumisi. Et selline rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult konkurentsi, tõrjuks eemale erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis pärsiksid eraettevõtjate investeerimismotivatsiooni, peab sekkumine piirduma projektidega, mis ei dubleeriks samasuguste omadustega pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud. Samuti ei tohi välistada täiendava toetuse andmist avaliku või erasektori allikatest käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu toetamiseks.

(9)  Mis tahes üksiku kohaliku juurdepääsupunkti piiratud leviala ja üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist abi saavad juurdepääsupunktid kaubanduslikke pakkumisi. Et selline rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult konkurentsi, tõrjuks eemale erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis pärsiksid eraettevõtjate investeerimismotivatsiooni, peab sekkumine piirduma projektidega, mis ei dubleeriks samasuguste omadustega tasuta pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud. Samuti ei tohiks välistada täiendava toetuse andmist avaliku või erasektori allikatest käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu toetamiseks, sest niisugune segarahastamine võib aidata saavutada märkimisväärsemat mõju, millega peaksid kaasnema stiimulid erasektori investeeringuteks ja internetiühenduse ulatuslikum pakkumine laiemale üldsusele. Sellega seoses tuleb tagada koostoime muude riiklike või liidu fondidega, eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondiga, et saavutada võimalikult suur mõju mitte ainult kodanike juurdepääsu, vaid ka sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas ning aidata kaasa võitlusele digilõhe vastu vähem arenenud piirkondades.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Kasutada olevad eelarvevahendid tuleks eraldada geograafiliselt tasakaalustatud viisil nii, et oleks võimalik hõlmata kõikide liikmesriikide projektid. Vahendite eraldamisel tuleks arvesse võtta ka vajadust tegeleda digilõhe küsimusega. Need põhimõtted, mille eesmärk on tagada geograafiline tasakaal ja kaasav ühiskond, tuleks lisada kooskõlas määrusega (EL) nr 1316/2013 ja käesoleva määrusega vastu võetavatesse asjakohastesse tööprogrammidesse, esitada projektikonkurssides ning vajaduse korral peaksid need võimaldama suuremal arvul nendest liikmesriikidest pärit taotlejate osalemist, kus osalusmäär on olnud suhteliselt madal, keskendudes ühtlasi piirkondadele, mille liikmesriigid või komisjon on määratlenud ühenduvuse või digikirjaoskuse seisukohast mahajäänud piirkondadena.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Kohalike VKEde eelistamine käesoleva määruse kohase kohaliku traadita ühenduvuse võimaldamiseks vajalike seadmete hangetes ja paigaldamisel võib kaitsta innovatsiooni potentsiaali ja kvaliteetsete töökohtade loomist kohalikes omavalitsustes.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi võimalikult suures osas rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja auditeerimist.

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi võimalikult suures osas rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja auditeerimist. Oluline on, et komisjon informeeriks kohalikke ametiasutusi võimalikult kiiresti kavandatud tegevusest ja sellekohastest tingimustest, et neil oleks võimalik alustada ettevalmistusi ja osaleda taotlusvoorudes, kui need välja kuulutatakse. Komisjon ja liikmesriikide asjaomased ametiasutused peaksid tegema kõik endast oleneva, et luua vajalik teadlikkus sellest programmist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust, tuleb rahalise abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal.

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust Euroopa gigabitiühiskonna toetuseks, tuleb rahalise abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal ja vähendada digilõhet, parandada infoühiskonna hüvede kättesaadavust kodanike jaoks ja toetada piirkondi, kus kiire lairibaühenduse kättesaadavus on suhteliselt väike.

Muudatusettepanek   21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Lisaks tuleks toetusesaajaid kohustada pakkuma vähemalt kolme aasta jooksul tasuta kohalikku traadita ühenduvust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Käesoleva määruse kohaselt rahastatavad meetmed peaksid olema pikas perspektiivis elujõulised ja kestlikud. Niisuguse elujõulisuse ja kestlikkuse saavutamiseks tuleks ette näha tehnilised vahendid, et tagada meetmete pikaajaline tõhusus tehnoloogia abil, mille ajakohasuse ja ohutuse kasutajatele tagavad toetusesaajad ja teenuseosutajad.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tasuta kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse toetuste või rahalise abi muude vormide kui rahastamisvahendite kaudu“.

c)  tasuta ja piiranguteta kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse toetuste või rahalise abi muude vormide kui rahastamisvahendite kaudu“.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Artiklile 22 lisatakse järgmine lõik:

 

„Käesoleva artikli teises ja kolmandas lõigus osutatud kulude tõendamine ja komisjoni iga-aastane teavitamine ei ole määruse (EL) nr 283/2014* artikli 4 lõike 1 punkti c alusel antud toetuste puhul kohustuslik.“

 

________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  „kohalik traadita juurdepääsupunkt“ – väikese võimsuse ja tööulatusega väikeseade, milles kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust käsitlevad tingimused on kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud ning mis annab kasutajatele traadita juurdepääsu elektroonilise side võrkudele“.

h)  „kohalik traadita juurdepääsupunkt“ – väikese võimsuse ja tööulatusega, kuid suure ribalaiusega väikeseade, milles kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, infrapunavalguse või nähtava valguse spektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust käsitlevad tingimused on kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud ning mis annab kasutajatele traadita juurdepääsu elektroonilise side võrkudele“.

Selgitus

Kaasata tuleks ka Euroopa elektroonilise side seadustikus tunnustatud uued kujunemisjärgus tehnoloogiad, nagu LiFi, võttes iseäranis arvesse, et neil tehnoloogiatel, mis kasutavad raadiolainete asemel valgust, on suur potentsiaal avalike asutuste, näiteks haiglate jaoks, kus raadiolained ei pruugi olla just kõige sobivamad.

Edastuskiirus ei tohiks väheneda, võttes arvesse, et mõnikord on juurdepääsupunktiga ühendatud suur hulk kasutajaid.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  toetada tasuta kohaliku traadita ühenduvuse pakkumist kohalikes kogukondades.

c)  toetada kvaliteetse, tasuta ja piiranguteta kohaliku traadita ühenduvuse pakkumist kohalikes kogukondades.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 6 – lõige 8 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a.  Tasuta kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

8a.  Kvaliteetse, tasuta ja piiranguteta kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lisale lisatakse järgmine jagu:

6.  Lisale lisatakse järgmine jagu:

4. JAGU TRAADITA ÜHENDUVUS KOHALIKES KOGUKONDADES

„4. JAGU TRAADITA ÜHENDUVUS KOHALIKES KOGUKONDADES

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud rahalise abi saamiseks.

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud rahalise abi saamiseks. Kättesaadavuse huvides välditakse nende meetmete puhul võimalikult suures ulatuses võimalikke keelebarjääre

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda tasuta kohalikku traadita ühenduvust, rajades selleks kohalikud traadita side juurdepääsupunktid.

Rahalist abi antakse avaliku sektori asutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/21021a artikli 3 lõike 1 tähenduses eesmärgiga pakkuda tasuta kohalikku traadita ühenduvust, rajades selleks kohalikud traadita side juurdepääsupunktid.

 

Rahastamiskõlblikud asutused võivad finantsabi kasutada tasuta kohaliku traadita ühenduvuse loomiseks sellistes kohtades, mis on ühiseks kasutamiseks kõige sobivamad ja juurdepääsetavad, sealhulgas avalikule sektorile mittekuuluvatel kinnistutel.

Projektidele, mis pakuvad traadita ühenduvust vabalt juurdepääsetavate kohalike traadita juurdepääsupunktide kaudu, võib vahendeid eraldada, kui:

Projektidele, mis pakuvad traadita ühenduvust vabalt juurdepääsetavate kohalike traadita juurdepääsupunktide kaudu, võib vahendeid eraldada, kui:

1)  projekte viib ellu avaliku missiooniga üksus, mis on suuteline kavandama kohalike juurdepääsupunktide rajamist nii avaliku ruumi sise- kui ka välitingimustes ja tegema vastavat järelevalvet;

1)  projekte viib ellu avaliku sektori asutus, mis on suuteline kavandama kohalike juurdepääsupunktide rajamist nii avaliku ruumi sise- kui ka välitingimustes, tagama nende tegevuskulude rahastamise vähemalt kolmeks aastaks ja tegema vastavat järelevalvet;

2)  projektid põhinevad väga kiirel lairibaühendusel, mis tagab kasutajale kõrge kvaliteediga internetiühenduse, mis

2)  projektid põhinevad väga kiirel lairibaühendusel, mis tagab kasutajale kõrge kvaliteediga internetiühenduse, mis

a.  on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid ning

a.  on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid, rakendab optimaalseid tehnoloogilisi lahendusi ja parimaid küberturbe norme ning

b.  toetab juurdepääsu innovaatilistele digitaalteenustele, nt digitaalteenuste taristute kaudu pakutavad teenused;

b.  toetab juurdepääsu innovaatilistele digitaalteenustele, nt digitaalteenuste taristute kaudu pakutavad teenused;

3)  projektides kasutatakse komisjoni poolt ette nähtud ühtset visuaalset identiteeti ja need on seotud vastavate veebipõhiste vahenditega.

3)  projektides kasutatakse komisjoni poolt ette nähtud ühtset visuaalset identiteeti ja need on seotud vastavate veebipõhiste vahenditega.

 

3 a)  projektide puhul järgitakse tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet, kasutatakse avaliku sektori vahendeid tõhusalt ja suudetaks projekte kohandada parimate tehnoloogiliste pakkumistega.

Toetust ei anta projektidele, mis dubleerivad samasuguste omadustega või samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud.

Toetust ei anta projektidele, mis dubleerivad samasuguste omadustega või samasuguse kvaliteediga tasuta pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud.

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele, lähtudes saadud ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see mees“.

Eelarvevahendid jaotatakse liikmesriikide vahel geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele, lähtudes saadud ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see mees“, kooskõlas tööprogrammidega, millega edendatakse liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning e-kaasatust.

 

Liikmesriigid võivad jaotada omavahendeid või Euroopa struktuurifondide ja Euroopa sturktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid, et arendada lisateenuseid ja -pakkumisi, mis suurendavad projektide jätkusuutlikkust.

 

Käesoleva jao kohaselt rahastatavad projektid peavad olema elluviimisel ja komisjon peab neid vähemalt kolm aastat hoolikalt jälgima. Komisjon jätkab projekti jälgimist pärast elluviimisperioodi, et saada ülevaade selle toimivusest ja võimalikku teavet uute algatuste jaoks.

 

__________________

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).“

  • [1]  ELT C 125, 21.4.2017, lk 69.
  • [2]  ELT C, lk.

SELETUSKIRI

WIFU4EU algatus on ettepanek, mille eesmärk on toetada kaasavama Euroopa digiühiskonna arendamist.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõnas oma kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta 14. septembril 2016. aastal, et „uues õigusraamistikus, mis tõmbab investeeringuid ligi ja võimaldab ühenduvusse investeerimist […], peaksid kõik ühenduvusest kasu saama”.

Jean-Claude Juncker kinnitas, et „igaüks peaks ühenduvusest kasu saama, sõltumata elukohast ja sissetuleku suurusest“, ning tegi ettepaneku „varustada 2020. aastaks kõigi Euroopa külade ja linnade põhilised avaliku elu keskused tasuta traadita internetiühendusega“.

Sellega seoses avab WIFI4EU algatus telekommunikatsiooni reguleerivate õigusaktide paketi raames võimaluse kinnitada põhimõtet, et kõigil kodanikel peab olema juurdepääs infoühiskonna eelistele. Selleks rakendatakse tasakaalustatud geograafilise ulatuse ja levikuga katseprojekti, millest lähtudes saab välja arendada kaasavad platvormid, mis võimaldavad tasuta juurdepääsu traadita võrkudele ning on tehnoloogilisi muutusi silmas pidades dünaamilised ja paindlikud.

See loob võimaluse arendada ja rakendada Euroopa digitaalse identiteedi kontseptsiooni, võttes katseprojekti ülesehituses arvesse Euroopa integratsiooni inspireerinud väärtusi ning keskendudes lahendustele, mis on mõeldud inimeste jaoks, ning võimaluste tekitamisele ettevõtjate ja sisu loojate jaoks.

Üldise kättesaadavuse võimaldamisega püütakse soodustada kohalike digiökosüsteemide arengut, tugevdada Euroopa Liidu ja kodanike sidemeid ning luua rohkem ja paremaid uue põlvkonna võrkude väljatöötamise võimalusi.

Seetõttu tuleb kindlasti tagada, et võrkude kättesaadavusele lisanduks avalike teenuste ja üldhuvitava sisu üldine tasuta kättesaadavus ning et edendataks lihtsustatud taotlemis- ja rakendamissüsteemi, mis tagab projektide läbipaistvuse ja tõendatava kvaliteedi ning nõuete järgimise.

Käesolevas raportis tehtud muudatusettepanekute eesmärk on paremini vastata järgmistele põhimõtetele, millest lähtudes algatus on struktureeritud:

1. Üldine tasuta juurdepääs

Euroopa Liidu territooriumil asuvad juurdepääsuvõrgud peavad Euroopa gigabitiühiskonna arendamise toetamiseks pakkuma kiiretel lairibateenustel põhinevat internetiühendust. Juurdepääs peab olema kõikjale ulatuv, tasuta ja piiranguteta.

Tasuta juurdepääs tähendab, et ei toimu mingit otsest tasustamist reklaamide või kasutajate andmete ärilistel eesmärkidel kasutamise kaudu.

2. Autentimine ja juurdepääsusüsteem

Juurdepääsupunktidest tuleb moodustada võrk, mille autentimissüsteem kehtib kogu Euroopa territooriumil. Juurdepääsul tuleb pidada kinni ühekordse autentimise põhimõttest („one login only“). Sellise mudeli kasutamiseks tuleb töötada välja viitamismudel, millega tagatakse koostalitlusvõime, kollektiivne tõhusus ja ühine tuvastusviis, mida on võimalik iga kohaliku projekti eripäradega kohandada.

3. Sobivus

Taotluse võivad esitada avaliku sektori asutused, kelle missioon vastab projekti eesmärkidele. Võttes arvesse igale projektile eraldatavate rahastamisvahendite piiratust ja taotluste potentsiaalselt suurt hulka, on vaja haldussüsteemi, kus otsused tehakse kiiresti ja tõhusalt. Selleks tuleb luua vahendite jaotamise mudel.

4. Geograafiline tasakaalustatus

Tuleb tagada, et erinevate liikmesriikide juurdepääs algatuse vahenditele on geograafiliselt tasakaalustatud. Liikmesriikide geograafiline tasakaal tuleb tagada kriteeriumitega, mis on määratud kindlaks asjaomastes tööprogrammides.

5. Võitlus tõrjutuse vastu ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine

Projektide heakskiitmise kriteeriumites tuleb arvestada, et prioriteedid on e-kaasatus ja territoriaalne ühtekuuluvus.

6. Jätkusuutlikkus

Projektide jätkusuutlikkuse tagamiseks võivad liikmesriigid täiendavate teenuste ja pakkumiste loomiseks kasutada omavahendeid või taotleda vahendeid Euroopa struktuurifondidest.

7. Pakkumiste kattumise vältimine

Projekte võetakse arvesse ainult juhul, kui samas piirkonnas ei ole juba samalaadsete omadustega avaliku või erasektori pakkumist.

8. Läbivaatamine

Euroopa Komisjon tagab, et luuakse algatuste kontrollimise süsteem, mis hõlmab aruannete avaldamist algatuse rakendamise kohta

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR TEAVET SAI

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja arvamuse koostaja ainuvastutusel. Arvamuse koostaja sai arvamuse koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt: Üksus ja/või isik

Institutsioonid

Välised huvirühmad

 

Euroopa Komisjon

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

ELi Nõukogu eesistujariik

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (4.4.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Arvamuse koostaja: Liadh Ní Riada

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Komisjoni teatises Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul14 kirjeldatakse mitmeid meetmeid, mille abil saaks arendada ühenduvust Euroopa Liidus.

(1)  Komisjoni teatises Euroopa visioonist ühenduvuse kohta kodanike, avalik-õiguslike asutuste ja ettevõtjate jaoks digitaalsel ühtsel turul14 kirjeldatakse mitmeid meetmeid, mille abil saaks arendada ühenduvust Euroopa Liidus.

__________________

__________________

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole (COM(2016)587).

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole“ (COM(2016)587).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Liikmesriigid peaksid tugevdama oma jõupingutusi, et käsitleda ühenduvuse ja digitaalset lõhet piirkondade vahel, eelkõige kõrgema vaesuse tasemega piirkondade vahel, investeerides traadita ühenduse rajamisse, arendamisse ja sellele juurdepääsu parandamisse, pöörates erilist tähelepanu piirkondadele, mille puhul on tuvastatud mahajäämus ühenduvuses ja digitaalse kirjaoskuse edendamisel. Liidu toetus peaks olema täiendav, toetades projekte, milles keskendutakse eelkõige kohalikes avaliku elu keskustes, sh üldsusele avatud vabaõhuruumis, tasuta ja piiranguteta traadita internetiühenduse tagamisele avalike hangete kaudu.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama tasuta ja põhjendamatute piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikel kogukondadel oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused, raamatukogud ja haiglad.

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks avaliku sektori asutusi, ühistuid, kogukonnale kuuluvaid sotsiaalseid ettevõtteid ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta ja põhjendamatute piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikel kogukondadel oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused, institutsioonid, raamatukogud ja muud kogukonna kultuurikeskused, haiglad ja tervishoiuasutused ning samuti muud paljudele inimestele juurdepääsetavad avalikud kohad.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Kohalikku traadita ühenduvust loetakse tasuta teenuseks üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja isikuandmete esitamine.

(5)  Kohalikku traadita ühenduvust loetakse tasuta ja põhjendamatute piiranguteta teenuseks üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja isikuandmete esitamine ning sotsiaalvõrgustike kontosid kasutavad ühendused. Juurdepääs tasuta kohalikule traadita ühendusele peaks hõlmama kasutajate nõusolekut kasutamistingimustega ning klauslit, milles selgitatakse teenuse eesmärki, tagades samal ajal isikuandmete nõuetekohase kaitse, pidades silmas, et turvaohud suurenevad koos traadita ühenduse laiendamisega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Tasuta kohaliku traadita ühenduse vastutuse välistamise klausel peaks edendama liidu väärtusi ja eeliseid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Teenus peaks hõlmama digitaalse hariduse vahendeid, mis pakuvad kasutajatele teadmisi selle kohta, kuidas internetti kasutada ja end internetis kaitsta, ning teavet interneti eeliste ja ohtude kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Komisjon peaks tagama, et avaliku sektori asutusi, ühistuid, kogukonnale kuuluvaid sotsiaalseid ettevõtteid, avalike teenuste osutajaid ning lõppkasusaajaid, s.t kohalikke kogukondi ja tasuta traadita internetiühenduse kasutajaid, teavitatakse kiiresti ja nõuetekohaselt selle programmi ja toetuse olemasolust, et suurendada liidu eraldatava rahastuse nähtavust.

Selgitus

Komisjon peaks ELi programme ja rahalist toetust propageerima laiemas mõttes avaliku sektori asutuste seas ning teavitama ka lõppsaajaid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi võimalikult suures osas rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja auditeerimist.

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi võimalikult suures osas rakendada nii veebipõhiste kui ka muude konventsionaalsete vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet, haldamist, korrapärast ajakohastamist ja auditeerimist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust, tuleb rahalise abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal.

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbps, tuleks arvesse võtta sünergiat teiste liidu, riiklike ja piirkondlike rahastute ja programmidega, eelkõige täiendava rahalise abi andmisel, sest see peaks olema suunatud ka äärepoolseimate, kuid asustatud, vähem arenenud ja üleminekupiirkondadele ning selle kaudu tuleks püüda saavutada geograafiline tasakaal, edendades kodanike juurdepääsu infoühiskonna pakutavatele eelistele, et saavutada kõikides liikmesriikides ühesugune internetiühenduse keskmine määr, võttes arvesse, et mõnes liikmesriigis on keskmiselt 97 % kodanikest juurdepääs internetile, samal ajal kui teistes liikmesriikides on internetiühendus kõigest 68 % kodanikest.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Rahastatavad meetmed peaksid olema pikas perspektiivis elujõulised ja jätkusuutlikud. Selle saavutamiseks tuleks anda tehnilised vahendid, et tagada meetmete pikaajaline tõhusus tehnoloogia abil, mille ajakohasuse ja ohutuse kasutajatele tagavad toetusesaajad ja teenusepakkujad.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tasuta kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse toetuste või rahalise abi muude vormide kui rahastamisvahendite kaudu”.

c)  tasuta ja põhjendamatute piiranguteta kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse toetuste või rahalise abi muude vormide kui rahastamisvahendite kaudu.“.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  „kohalik traadita juurdepääsupunkt” – väikese võimsuse ja tööulatusega väikeseade, milles kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust käsitlevad tingimused on kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud ning mis annab kasutajatele traadita juurdepääsu elektroonilise side võrkudele”.

h)  „kohalik traadita juurdepääsupunkt” – väikese võimsuse ja tööulatusega väikeseade, milles kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust käsitlevad tingimused on kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud ning mis annab kasutajatele kiire lairibaühendusega traadita juurdepääsu elektroonilise side võrkudele.“.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda tasuta kohalikku traadita ühenduvust, rajades selleks kohalikud traadita side juurdepääsupunktid.

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga üksustele, näiteks riigiasutustele, ühistutele, kogukonnale kuuluvatele sotsiaalsetele ettevõtetele ja avalike teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda tasuta kohalikku traadita ühenduvust, rajades selleks kohalikud traadita side juurdepääsupunktid.

Selgitus

Programm peaks hõlmama ka ühistuid ja kogukonnapõhiseid sotsiaalseid ettevõtteid, sest need on oma olemuselt avalike teenuste osutajad ning neil on kohalikes kogukondades oluline roll.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2)  projektid põhinevad väga kiirel lairibaühendusel, mis tagab kasutajale kõrge kvaliteediga internetiühenduse, mis

2)  projektid põhinevad väga kiirel lairibaühendusel, mis tagab kasutajale kõrge kvaliteediga internetiühenduse allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbps, mis:

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  projektid aitavad ületada digitaalse lõhe ja parandada digitaalset kirjaoskust;

Selgitus

Programmi eesmärk peaks olema geograafilise digitaalse lõhe ületamine ja see peaks aitama parandada digitaalset kirjaoskust.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a.  sisaldab süsteeme, mis on vajalikud isikuandmete nõuetekohaseks kaitseks;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b.  on kavandatud digitaalse lõhe vähendamise eesmärgiga;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele, lähtudes saadud ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see mees”.

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt tasakaalustatud viisil. Projekte tuleks rahastada avalike hangete kaudu saadud ettepanekute alusel, kui eespool nimetatud tingimused on täidetud ja lähtudes põhimõttest „kes ees, see mees“. Sellega tagatakse vähem arenenud ja üleminekupiirkondade integreerimine, seades esikohale nende piirkondade projektid, mis on ühenduvuse ja digitaalse kirjaoskuse osas maha jäänud. Komisjon avaldab aruande, milles nimetatakse sellised geograafilised piirkonnad, lähtudes liikmesriikide esitatud teabest, hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine

Viited

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Vastuvõtmise kuupäev

3.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (10.4.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Arvamuse koostaja: Claudia Țapardel

LÜHISELGITUS

Praegu, mil transpordis on algamas uus ajastu, ei seisne kohalike ametiasutuste peamised ülesanded jalgratta taasleiutamises, vaid võimaluste leidmises kodanike reaalajas liikumise vajadustega seotud teenuste parandamiseks. Digiteerimine toob transpordisüsteemis kaasa olulised struktuurimuutused ning kogukonnad asuvad lähemalt uurima erinevaid aspekte, näiteks andmeid ja reisiinfot, võrguplaneerimist, piletisüsteemi ja teenusekvaliteeti, lähtudes uuest kasutajakesksel käsitusest.

Seda arvesse võttes on komisjoni ettepanek, mis käsitleb tasuta kohalikku traadita ühenduvust avaliku elu keskustes, õigeaegne ja vajalik, avades teenuseosutajatele uusi võimalusi oma teenuste parandamiseks. Ühtlasi pakutakse ettepanekus välja mehhanism, mis võimaldab era- ja avaliku sektori avalikku ning tõhusat koostööd vastavalt koostööpõhimõtetele ja lõppeesmärgiga parandada teenuseid.

Tasuta traadita ühenduvuse levialade arendamine aitab transpordi eest vastutavatel linnaplaneerijatel ja riigiasutustel saada parema ülevaate praegustest liikumismustritest, eriti seal, kus tavapärased vahendid, näiteks statistika, võivad osutuda ebapiisavaks. Kogutavaid andmeid kasutatakse käibiva poliitika ja teenuste hindamiseks, tagades reaalajas tagasiside inimeste reisivalikute kohta, kuid toetades ka sihipäraseid investeeringuid. Üldises plaanis on asutustel võimalik luua ohutumaid teid, optimeerida transporditeekondi, vähendada taristukulusid ja leevendada ülekoormusest ning saastest tekkivat ebamugavust.

Tarbijate jaoks, kellel on juurdepääs tasuta traadita ühenduvuse levialale, tähendab see suuremat ühenduvust ja paindlikkust, sest võimaldab neile lisaks paremale ajakasutusele ka paremat ühistransporditeenuste valikut. Samal ajal tähendaks Wifi4EU turistidele paremat juurdepääsu ja paremat teavet sihtkohas.

Sellegipoolest vajatakse Euroopa Komisjoni laiahaardelise ettepaneku toetuseks sätteid, mis tagavad lisaks selgetele abisaajate valimise kriteeriumidele ka jätkuvuse pärast kavandatud projektide lõppu. Lisaks sellele on tähtis, et ühenduvuspunktide paigaldamiseks eraldatud vahendid aitaksid tõsta ELi profiili ning toetaksid tegelike ühenduvusvajaduste täitmist.

Kokkuvõttes toetab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut, tehes muudatusettepaneku laiendada algatust nii, et see hõlmaks kohalikke transporditeenuseid ja turismiobjekte. See suurendaks transpordi tõhusust kogukondades, pakkudes samas tarbijatele kvaliteetseid teenuseid. Võttes arvesse mõju-uuringu puudumist ja kättesaadavaks tehtud rahaliste vahendite vähesust, soovitab arvamuse koostaja komisjonil kehtestada algatusest kasu saavate kogukondade valimiseks selged kriteeriumid ja tagada kõigi rahastamiseks esitatud projektide põhjalik läbivaatamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Lisaks Euroopa ühenduvust toetavatele meetmetele propageeritakse selles ka kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja regulatiivsete takistuste vähendamise kaudu. Sellised juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude avalike teenustega kaasnevad või mittekaubandusliku iseloomuga juurdepääsupunktid, võivad anda olulise panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita sidevõrkude arendamisse ja kasutuselevõtmisse, parandades nende leviala kooskõlas muutuvate vajadustega.

(2)  Lisaks Euroopa ühenduvust toetavatele meetmetele propageeritakse selles ka kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja regulatiivsete takistuste vähendamise kaudu. Sellised juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude avalike teenustega kaasnevad või mittekaubandusliku iseloomuga juurdepääsupunktid, võivad anda olulise panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita sidevõrkude arendamisse ja kasutuselevõtmisse, parandades nende leviala kooskõlas muutuvate vajadustega. Need juurdepääsupunktid võib ühtse autentimissüsteemi abil integreerida Euroopa tasandi võrku kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  ELi poliitikaga, mille eesmärk on edendada internetitaristut ja raadiospektri tõhusat kasutamist ning püüda suurendada Euroopa kodanike ühenduvust, andes neile hõlpsama juurdepääsu internetile, tuleks edendada „asjade interneti“ käsitust, võttes eelkõige arvesse selle potentsiaali majanduskasvu toetava innovatsiooni ning ühistranspordi süsteemidega seotud paremate rakenduste ja teenuste vallas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama vaba, turvalist ja kindlat, tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis ning ühistranspordivahendites ja -sõidukites. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikel kogukondadel oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused, raamatukogud ja haiglad.

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku ja eelkõige kohaliku ning piirkondliku missiooniga üksusi, näiteks riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma vaba, tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikel kogukondadel oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused, raamatukogud ja haiglad, tervisekeskused, koolid, vanadekodud, orbudekodud, avalikud transporditeenused ja -taristu, näiteks jaamad ja terminalid, turismiga seotud teenused ja muud kohalikule kogukonnale ja selle liikmetele erilist huvi pakkuvad üksused.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Kohalikku traadita ühenduvust loetakse tasuta teenuseks üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja isikuandmete esitamine.

(5)  Kohalikku traadita ühenduvust loetakse tasuta ja piiranguteta teenuseks üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja isikuandmete esitamine.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Et tagada algatuse edukus ja muuta Euroopa Liidu tegevus selles valdkonnas nähtavaks, peab komisjon tagama, et selle algatuse raames projekte ellu viivaid organisatsioone ja kasutajaid nende teenuste kättesaadavusest õigesti teavitataks ning et ELi rahastus oleks nähtav.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Arvestades sekkumise konkreetset eesmärki ja kohalikele vajadustele suunatud sihtotstarvet, tuleks seda käsitada telekommunikatsioonisektori eraldi ühishuviprojektina määruste (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 tähenduses.

(6)  Arvestades sekkumise konkreetset eesmärki ja kohalikele vajadustele suunatud sihtotstarvet, eelkõige vähem arenenud piirkondades, kus ühenduvuse vajadus on suurem, tuleks seda käsitada telekommunikatsioonisektori eraldi ühishuviprojektina määruste (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 tähenduses.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Arvestades sekkumise mittekaubanduslikku laadi ja üksikprojektide väikest mastaapi, peaks halduskoormus olema võimalikult väike. Seega tuleb sekkumise elluviimisel kasutada kõige sobivamaid rahalise abi vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu viia rahastamisvahendite abil.

(8)  Arvestades sekkumise mittekaubanduslikku laadi ja üksikprojektide väikest mastaapi, peaks halduskoormus olema võimalikult väike. Seda tuleks teha kavandamismenetluse lihtsustamise ja regulatiivsete kohustuste leevendamise abil. Seega tuleb sekkumise elluviimisel kasutada kõige sobivamaid rahalise abi vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu viia rahastamisvahendite abil.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Mis tahes üksiku kohaliku juurdepääsupunkti piiratud leviala ja üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist abi saavad juurdepääsupunktid kaubanduslikke pakkumisi. Et selline rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult konkurentsi, tõrjuks eemale erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis pärsiksid eraettevõtjate investeerimismotivatsiooni, peab sekkumine piirduma projektidega, mis ei dubleeriks samasuguste omadustega pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud. Samuti ei tohi välistada täiendava toetuse andmist avaliku või erasektori allikatest käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu toetamiseks.

(9)  Mis tahes üksiku kohaliku juurdepääsupunkti piiratud leviala ja üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist abi saavad juurdepääsupunktid kaubanduslikke pakkumisi. Et selline rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult konkurentsi, tõrjuks eemale erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis pärsiksid eraettevõtjate investeerimismotivatsiooni, peab sekkumine piirduma projektidega, mis ei dubleeriks pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud. Samuti ei tohi välistada täiendava toetuse andmist avaliku või erasektori allikatest käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu toetamiseks. Programm peaks olema ühitatav riiklike ja piirkondlike rakenduskavadega, eelkõige nendega, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) raames, ja neid täiendama, luues nende vahel koostoimet.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi võimalikult suures osas rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja auditeerimist.

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi rakendada ühtlustatud haldusmenetluse kaudu, kasutades võimalikult suures osas standarditud dokumente ja nii veebipõhiseid kui ka muid konventsionaalseid vahendeid, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja auditeerimist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust, tuleb rahalise abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal.

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust, nagu on määratletud komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatises „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna poole“, milles seatakse 2025. aastaks eesmärk tagada kõikides Euroopa Liidu kodudes juurdepääs internetiühendusele minimaalse kiirusega 100 Mbit/s, tuleb rahalise abi kaudu saavutada piirkondlik tasakaal, kaasa arvatud äärepoolsetes ja piiriülestes piirkondades, mis sageli kannatavad vähese privaatvõrkudega kaetuse all, seades esikohale põhimõtte, et kõigil kodanikel peaks olema juurdepääs infoühiskonna pakutavatele eelistele, pöörates eelkõige tähelepanu maapiirkondadele, äärepoolseimatele piirkondadele, saartele, piiri- ja mägialadele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  ELi toimimise lepingu artikli 349 kohaselt tuleks geograafiliselt tasakaalustatud jaotusega seoses arvesse võtta äärepoolseimatele piirkondadele suunatud erimeetmeid, pidades silmas nende äärepoolsust ning internetile ja kiiretele lairibateenustele juurdepääsuga seotud kulusid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Võttes arvesse ühenduvusvajaduste tähtsust Euroopa Liidus, on oluline, et komisjon töötaks traadita leviala paigaldamiseks välja pikaajalise strateegia, mis tagab programmi järjepidevuse ka pärast kavandatud kolme aastat, kindlustades samal ajal, et rahastamisperioodi lõpus ei kasutataks loodud taristuid kommertslikel eesmärkidel, ja keeldudes heaks kiitmast vähem kui kolmeks aastaks kavandatud projekte.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 c)  Võttes arvesse meetmete mittekaubanduslikku iseloomu, peavad komisjon ja liikmesriigid ühtlasi tagama, et loodud taristut ei kasutataks pärast rahastamisperioodi lõppemist kaubanduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tasuta kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse toetuste või rahalise abi muude vormide kui rahastamisvahendite kaudu.

c)  tasuta, piiranguteta, turvalise ja kindla kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse toetuste või rahalise abi muude vormide kui rahastamisvahendite kaudu.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tasuta kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse liidu toetusega, mis katab kuni 100 % abikõlblikest kuludest, ilma et see piiraks kaasrahastamispõhimõtte kohaldamist.

Tasuta ja turvalise kohaliku traadita ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes kogukondades rahastatakse liidu toetusega, mis katab kuni 100 % abikõlblikest kuludest, ilma et see piiraks kaasrahastamispõhimõtte kohaldamist.

(Andmekaitse on esmatähtis, mistõttu internetiühendus peab lisaks sellele, et see on tasuta, olema ka turvaline.)

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  „kohalik traadita juurdepääsupunkt” – väikese võimsuse ja tööulatusega väikeseade, milles kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust käsitlevad tingimused on kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud ning mis annab kasutajatele traadita juurdepääsu elektroonilise side võrkudele.

h)  „kohalik traadita juurdepääsupunkt” – väikese võimsuse ja tööulatusega väikeseade, milles kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust käsitlevad tingimused on kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud ning mis annab kasutajatele tasuta kohaliku traadita juurdepääsu elektroonilise side võrkudele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  toetada tasuta kohaliku traadita ühenduvuse pakkumist kohalikes kogukondades.

c)  toetada kohalikes kogukondades sellise tasuta, turvalise ja kindla kohaliku traadita ühenduvuse pakkumist, mille minimaalne kiirus on 100 Mbit/s või selle puudumise korral maksimaalne turul pakutav kiirus, kusjuures hõlmatakse ka kestliku liikuvusega seotud teenused.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 5 – lõige 5 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 a.  Tasuta kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavaid meetmeid toetatakse:

5 a.  Tasuta ja turvalisi kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavaid meetmeid toetatakse:

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 6 – lõige 8 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8 a.  Tasuta kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

8 a.  Tasuta ja turvalise kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – jagu 4 – punkt 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud rahalise abi saamiseks.

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta, turvalist ja kindlat kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud rahalise abi saamiseks, kaasa arvatud avalikud transporditeenused ja turismiobjektid.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – jagu 4 – punkt 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda tasuta kohalikku traadita ühenduvust, rajades selleks kohalikud traadita side juurdepääsupunktid.

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda tasuta, turvalist ja kindlat kohalikku traadita ühenduvust, rajades selleks kohalikud traadita side juurdepääsupunktid või ühendades selle linna ühistransporditeenustega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – jagu 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt 2 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a.  on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid ning

a.  on tasuta, turvaline, kergesti juurdepääsetav ja kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid ning

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – jagu 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  ergutab kohalike kogukondade paremat lõimimist digitaalsele ühtsele turule ning tugevdab kohalike VKEde ning transpordi- ja turismiettevõtete pakutavate innovatiivsete digitaalsete teenuste ja rakenduste arendamist;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – jagu 4 – lõik 1 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toetust ei anta projektidele, mis dubleerivad samasuguste omadustega või samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud.

Toetust ei anta projektidele, mis dubleerivad samasuguste omadustega või samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud, või kattuvad nendega. Käesoleva määruse kohaselt rahastatavad kohalikud traadita side juurdepääsupunktid katavad eelkõige avalikke ruume.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – jagu 4 – punkt 1 – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele, lähtudes saadud ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see mees“.

Eelarvevahendid jaotatakse kõigi liikmesriikide vahel geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele, lähtudes saadud ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see mees“, pöörates seejuures erilist tähelepanu saartele, (ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud) äärepoolseimatele piirkondadele, mägipiirkondadele, piiriülestele aladele ja väiksematele ning mahajäänud kogukondadele.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine

Viited

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Claudia Țapardel

8.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jiří Maštálka

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu

REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (29.3.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Arvamuse koostaja: Rosa D'Amato

LÜHISELGITUS

Septembris 2016 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku ELi telekommunikatsioonieeskirjade põhjalikuks ümberkorraldamiseks koos uute algatustega, et rahuldada eurooplaste suurenevaid ühenduvusvajadusi ja edendada Euroopa konkurentsivõimet.

Lisaks osutatud eesmärki toetavatele meetmetele soodustab uus pakett ka kohalike traadita side juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja kergemate regulatiivsete kohustuste kaudu, muu hulgas ka siis, kui juurdepääsu pakutakse mitteärilisel alusel või avalike teenuste osutamise kõrvalteenusena.

Seetõttu on käesoleva seadusandliku arvamuse eesmärk analüüsida Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis sisaldab muudatusi määruses (EL) nr 1316/2013 („Euroopa ühendamise rahastu määrus“) ja määruses (EL) nr 283/2014 sisalduva Euroopa ühendamise rahastu kommunikatsioonivaldkonna õigusraamistiku kohta, et edendada tasuta internetti kohalikes kogukondades ELi rahastatava kava WiFi4EU abil.

Komisjoni ettepanekuga eraldatakse ajavahemikul 2017–2019 kavale WiFi4EU 120 miljonit eurot, millega tuleks toetada ajakohaste WiFi-seadmete paigaldamist ühiskondliku elu keskustesse. Seda silmas pidades on oluline, et pakutavad seadmed ja tehnoloogia vastaksid kõrgeimatele turul saada olevatele standarditele ning et pakutavad teenused oleksid kasutajasõbralikud ja ligipääsetavad väheste digitaaloskustega inimestele.

Arvamuse koostaja peab oluliseks, et nimetatud algatus keskenduks eelkõige maapiirkondadele ning kõigile piirkondadele, mida ohustab rahvastikukadu ja mahajätmine.

Kava WiFi4EU viiakse ellu lihtsate ja mittebürokraatlike menetluste abil, nagu internetipõhised taotlused, maksmine vautšerite abil ja leebemad järelevalvenõuded. Arvamuse koostaja rõhutab siiski pakutavate teenuste nõuetekohase tulemusauditi olulisust kogu projekti eluea jooksul, tagades nõuetekohase tasakaalu lihtsustamise ja kontrolli vahel.

Eeldatakse, et sekkumisel on ka mitmeid positiivseid järelmõjusid, näiteks kohalike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasamine IKT-sektoris ja osalemine demokraatlikus elus, sealhulgas selliste elanikkonnarühmade puhul, kelle jaoks internetiühendus oleks muidu raskemini ligipääsetav, ning „asjade ja teenuste interneti“ kontseptsiooni edendamine.

Selleks et vältida projektide dubleerimist ning rahaliste vahendite hajutamist, toonitab arvamuse koostaja ka vajadust saavutada sünergiline toime ERFi rahastamisega, võttes samuti arvesse valdkondliku eesmärgi nr 2 (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise ning kvaliteedi parandamine) raames tehtavaid suuri investeeringud programmitöö perioodil 2014–2020.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoni ettepanekus esitatud geograafilise tasakaalu põhimõttega, kuid on seisukohal, et WiFi4EU elluviimisel ja kohalike omavalitsuste esitatud taotluste valikukriteeriumide määratlemisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse aluslepingutes sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõtet. Kavas osalemist taotlevad projektid peaksid sisaldama ettepanekuid selliste piirkondade varustamiseks, kus seni sarnaste omadustega avalik või eraõiguslik WiFi-võrk puudub.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatises „Euroopa digitaalne tegevuskava“ märgitakse, et Euroopa 2020. aasta strateegias on rõhutatud lairibaühenduse kasutuselevõtu olulisust eesmärgiga edendada sotsiaalset kaasatust ja konkurentsivõimet liidus, ning korratakse eesmärki pakkuda 2013. aastaks kõikidele liidu kodanikele lairibaühenduse baasteenust ja tagada, et 2020. aastaks on kõikidel liidu kodanikel juurdepääs palju kiiremale internetiühendusele kiirusega üle 30 Mbit/s ning 50 % või enamal liidu majapidamisel on internetiühendus kiirusega üle 100 Mbit/s.

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Lisaks Euroopa ühenduvust toetavatele meetmetele propageeritakse selles ka kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja regulatiivsete takistuste vähendamise kaudu. Sellised juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude avalike teenustega kaasnevad või mittekaubandusliku iseloomuga juurdepääsupunktid, võivad anda olulise panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita sidevõrkude arendamisse ja kasutuselevõtmisse, parandades nende leviala kooskõlas muutuvate vajadustega.

(2)  Lisaks Euroopa ühenduvust toetavatele meetmetele propageeritakse selles ka kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu lihtsama planeerimise ja regulatiivsete takistuste vähendamise kaudu. Sellised juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude avalike teenustega kaasnevad või mittekaubandusliku iseloomuga juurdepääsupunktid, võivad anda olulise panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita sidevõrkude arendamisse ja kasutuselevõtmisse, parandades nende leviala liidu territooriumil kooskõlas praeguste ja muutuvate vajadustega. Arvestades digitehnoloogia kiiret arengut, tuleks korraldada regulaarselt järelevalvet ja kvaliteedikontrolle, et tagada kohalike traadita juurdepääsupunktide kõrge kvaliteet ja nõuetekohane toimimine, mis muudaks algatuse jätkusuutlikumaks ja pikaajalisemaks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Täiendav liidu ühenduvuse visiooni toetav liidu meede peaks tagama selle, et majapidamiste omavaheline ühendamine võimaldab liidu kodanikel internetti lihtsamalt kasutada ning edendab „asjade ja teenuste interneti“ kontseptsiooni.

Muudatusettepanek   4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

(3)  Vastavalt teatisele Euroopa visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel ühtsel turul ja selleks, et edendada digikirjaoskust ja e-kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse kaudu toetama tasuta kohalikku kiiret ja kvaliteetset traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis; ühenduse minimaalne kiirus peaks olema 100 Mbit/s, mis vastaks gigabitiühiskonnaga seotud eesmärkidele võtta 2025. aastaks kasutusele ülikiire lairibaühendus. Selline toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata. E-kaasatuse raames ei tohiks diskrimineerida kõrvalisi asukohti ega maapiirkondi. Parem internetiühendus peaks parandama juurdepääsu teabele ja teabevahetust ning mõjuma seega positiivselt piirkondade sotsiaalarengu indeksile.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 283/2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

Muudatusettepanek   5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta kohalikku traadita ühenduvust oma põhiteenuse kõrvalteenusena selle tagamiseks, et kohalikel kogukondadel oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalikud omavalitsused ja muud kohaliku tasandi ametiasutused, raamatukogud ja haiglad.

(4)  Selline toetus peaks julgustama avaliku missiooniga üksusi, näiteks kohaliku tasandi ametiasutusi, pakkuma tasuta kohalikku traadita ühenduvust – tagades seejuures ka küberjulgeoleku kõrge taseme – oma põhiteenuse kõrvalteenusena; toetus peaks aitama tagada, et kohalikele kogukondadele oleks kindlustatud teabele juurdepääs ja (digitaalsesse) avalikku ellu kaasatus, nad saaksid parandada oma digitaaloskusi ning neil oleks võimalik avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret lairibaühendust. Sellised üksused on näiteks kohalike omavalitsuste ja muude kohaliku tasandi ametiasutuste hooned ning nende vahetu ümbrus, samuti rahvaraamatukogud, muuseumid, koolid ja ülikoolid, rahvamajad, mitmeotstarbelised ruumid, kultuuri-, spordi-, noortekeskused, linnaväljakud ja pargid ning tervishoiuasutused; seejuures tuleks ka tagada, et nende organite ja kohalike teenuseosutajate koostöö on VKEde puhul vähem koormav ja kiirem ning kogu protsess on vähem bürokraatlik. Tasuta kiiret traadita ühenduvust võiks pakkuda ka ühistranspordi avalikus ruumis, näiteks ootealadel. Kiiretele ja ülikiiretele lairiba- ja IKT teenustele parema juurdepääsu pakkumine võib eelkõige kõrvalistes piirkondades parandada inimeste elukvaliteeti, hõlbustades juurdepääsu teenustele (nt e-tervis ja e-valitsus), ning suurendada kohalike ettevõtete ja idufirmade majanduslikke võimalusi, mis omakorda parandab sotsiaalset kaasatust, majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Pädevad ametiasutused peaksid seetõttu tagama, et kedagi ei jäetaks maha ning internetisisu ja internetipõhised teenused oleksid kättesaadavad kõigile, sealhulgas digitaalse kirjaoskuseta kodanikele ja puudega inimestele.

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Liidu algatus kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõtuks peaks looma tingimused ühtse üleeuroopalise võrgu loomiseks algatuse WiFi4EU (SSID) raames, mis oleks ka üleliidulise kiire ja turvalise WiFi-ühenduse kaubamärk.

Muudatusettepanek   7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Kohalikku traadita ühenduvust loetakse tasuta teenuseks üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja isikuandmete esitamine.

(5)  Kohalikku traadita ühenduvust loetakse tasuta teenuseks üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam, ajalised piirangud ja isikuandmete esitamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/680. Liidu poolt kaasrahastatud traadita interneti tingimuseks ei tohiks mingil juhul seada kaupade või teenuste ostmist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Arvestades sekkumise konkreetset eesmärki ja kohalikele vajadustele suunatud sihtotstarvet, tuleks seda käsitada telekommunikatsioonisektori eraldi ühishuviprojektina määruste (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 tähenduses.

(6)  Arvestades sekkumise konkreetset eesmärki ja kohalikele vajadustele suunatud sihtotstarvet ning vajadust luua ühine liidu kaardistamisstandard, mis võimaldab teha kindlaks kõige suuremates raskustes olevad piirkonnad ja võimaliku mitmekordistava mõju, tuleks seda käsitada telekommunikatsioonisektori eraldi ühishuviprojektina määruste (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 tähenduses.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Arvestades sekkumise mittekaubanduslikku laadi ja üksikprojektide väikest mastaapi, peaks halduskoormus olema võimalikult väike. Seega tuleb sekkumise elluviimisel kasutada kõige sobivamaid rahalise abi vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu viia rahastamisvahendite abil.

(8)  Arvestades sekkumise mittekaubanduslikku laadi ja üksikprojektide väikest mastaapi, peaks halduskoormus olema võimalikult väike, võttes arvesse aruandekohustuse vajadust ning nõuetekohast tasakaalu lihtsustamise ja kontrolli vahel. Seega tuleb sekkumise elluviimisel kasutada kõige sobivamaid rahalise abi vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu viia rahastamisvahendite abil. Kohaldada tuleks usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Käesoleva algatuse rakendamisel tuleks võtta arvesse võimalikku koostoimet muude olemasolevate liidu programmide ja vahenditega.

Muudatusettepanek   11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Mis tahes üksiku kohaliku juurdepääsupunkti piiratud leviala ja üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist abi saavad juurdepääsupunktid kaubanduslikke pakkumisi. Et selline rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult konkurentsi, tõrjuks eemale erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis pärsiksid eraettevõtjate investeerimismotivatsiooni, peab sekkumine piirduma projektidega, mis ei dubleeriks samasuguste omadustega pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud. Samuti ei tohi välistada täiendava toetuse andmist avaliku või erasektori allikatest käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu toetamiseks.

(9)  Mis tahes üksiku kohaliku juurdepääsupunkti piiratud leviala ja üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist abi saavad juurdepääsupunktid kaubanduslikke pakkumisi. Et selline rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult konkurentsi, tõrjuks eemale erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis pärsiksid eraettevõtjate investeerimismotivatsiooni, peab sekkumine piirduma projektidega, mis ei dubleeriks juba olemasolevaid samasuguste omadustega pakkumisi, mis on samadel tingimustel samas piirkonnas tasuta kättesaadavad olemasolevate avalike traadita kohtvõrgu ruuterite kaudu. Samuti ei tohi välistada täiendava toetuse andmist avaliku või erasektori allikatest käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu toetamiseks. Topeltrahastamine tuleks välistada, kuid kohalikud omavalitsused, kes pakuvad juba väiksema kiirusega ühendust, peaksid jääma toetuskõlblikuks, et edendada kiire internetiühenduse üldist kättesaadavust.

Muudatusettepanek   12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Olemasolevad eelarvevahendid tuleks jaotada geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele kõigis liikmesriikides ja piirkondadele, mida ohustab pikaajaline digilõhe, nii et iga liikmesriigi kohta oleks piisav minimaalne arv vautšereid. Kohalike VKEde eelistamine käesolevas määruses ette nähtud traadita kohtvõrgu kasutuselevõtuks vajalike seadmete hanke ja paigaldamise käigus kaitseks innovatsiooni- ja tööhõivepotentsiaali kohalikes omavalitsustes. Geograafilise tasakaalu tagamise põhimõte peaks sisalduma asjakohastes tööprogrammides, mis on vastu võetud vastavalt määrusele (EL) nr 1316/2013, ning seda tuleks vajaduse korral täiendavalt täpsustada konkursikutsetes.

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega tuleks rahalist abi võimalikult suures osas rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja auditeerimist.

(10)  Ühenduvuse kiire pakkumise tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega on oluline, et pädevad lairibaühenduse asutused teavitaksid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi ning WiFi-seadmete pakkujaid, eelkõige kohalikes kogukondades asuvaid VKEsid kiiresti ja tõhusalt parema ühenduvuse kättesaadavusest ning vajaduse korral aitaksid neil seda taotleda. Rahalist abi tuleks võimalikult suures osas rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja menetleda ning toetada paigaldatud kohalike traadita juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, järelevalvet ja tulemuslikku auditeerimist; seejuures tuleb tagada pakutavate teenuste nõuetekohane tulemusaudit projekti eluea jooksul, eelkõige arvestades uusi vastu võetud haldusmenetlusi (vautšerite süsteem). Arvestades ühiseid probleeme, millega maapiirkonnad, kõrvalised ja hõredalt asustatud alad lairibaühenduse osas võrreldes linnapiirkondadega tavaliselt kokku puutuvad, näiteks struktuurselt madalam ja killustunud nõudlus, samuti suuremad kulud ühiku (st lõppkasutaja) kohta taristu kasutuselevõtul ja hooldamisel, tuleks võtta meetmeid, et ka need piirkonnad saaksid kasutada tasuta kiiret ja kvaliteetset kohalikku traadita ühendust. Kohalikud traadita ühenduse punktid tuleks teha nähtavaks ja kohalikud ametiasutused peaksid neid teavituskampaaniatega avalikkusele reklaamima. Selleks et kasvatada teadlikkust ühenduvuse edendamise tähtsusest, võiks lisaks anda kvaliteedimärgise ka positiivse hinnangu saanud projektidele, mis ei saa toetust WiFi4EU skeemi raames; see võib tuua kaasa muude rahastamisallikatega seotud nõuete kiire menetlemise, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek   14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi ELis ning tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat kvaliteetset internetiühendust, tuleb rahalise abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal.

(11)  Arvestades internetiühenduse vajadusi liidus ning linna- ja maapiirkondade digilõhet, mis tehnoloogia arenguga süveneb, ja sellest tulenevat tungivat vajadust edendada juurdepääsuvõrkusid, mis suudavad kogu ELis (sealhulgas eraldatud piirkondades, piiratud juurdepääsuga ja äärepoolseimates piirkondades ning saartel) pakkuda väga kiiretel lairibateenustel põhinevat lihtsat ja kasutajasõbralikku kvaliteetset internetiühendust mitmekeelsete juurdepääsulehekülgedega, tuleb rahalise abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal, võttes arvesse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõtet ning IKT-taristu arengu eri tasemeid. Loodusõnnetuste (näiteks üleujutused või määvärinad) korral peaks tasuta WiFi-võrk olema piiramatu, turvaline ja kiire, et toetada kiiret suhtlust päästeteenistuste ja kodanike vahel.

Muudatusettepanek   15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Sekkumiste jaotamisel tuleks võtta arvesse liidu piirkondade sotsiaal-majanduslikke erinevusi ning püüda parandada elamistingimusi, luues parema töökeskkonna ning vähendades töötuse ja rahvastikukao ohtu. Erilist tähelepanu tuleks pöörata maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud aladele ja piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused. Arvestades selle programmi soodsat mõju kohalike kogukondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning toetudes selle meetme rakendamise esimese etapi esialgsele hindamisaruandele, mis tuleks Euroopa Parlamendile ja nõukogule kättesaadavaks teha, võiks see algatus valmistada ette programmi edaspidist säästvat laienemist.

Muudatusettepanek   16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  toetada tasuta kohaliku traadita ühenduvuse pakkumist kohalikes kogukondades.

c)  toetada sellise tasuta, piiramatu, turvalise ja kiire kohaliku traadita ühenduvuse pakkumist kohalikes kogukondades, mis vastaks võimalikult hästi kõrgeimatele turul kättesaadavatele standarditele.

Muudatusettepanek   17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 283/2014

Artikkel 6 – lõige 8a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a.  Tasuta kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

8a.  Tasuta kiire kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte kohalikes kogukondades toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek   18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud rahalise abi saamiseks.

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta kiiret ja kvaliteetset kohalikku traadita ühenduvust kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll, ja vabalt juurdepääsetavas kohalikus ühistranspordis, on kõlblikud rahalise abi saamiseks. Üldsuse jaoks täieliku kasutatavuse tagamiseks tuleb vältida võimalikke keelebarjääre. Seetõttu on soovitatav, et kogu ühendussüsteem oleks mitmekeelne.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1)  nende suhtes on läbi viidud:

 

a)   kulude-tulude analüüs, milles keskendutakse maapiirkondadele ning piirkondadele, mida ohustab rahvastikukadu ja mahajätmine, ning traadita ühenduvuse sotsiaalsele lisaväärtusele nendes piirkondades, mis aitab luua ühise Euroopa kaardistamisstandardi, mis võimaldab teha kindlaks kõige suuremates raskustes olevad piirkonnad ja võimaliku mitmekordistava mõju, ning

 

b)   hankemenetlus;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1)  projekte viib ellu avaliku missiooniga üksus, mis on suuteline kavandama kohalike juurdepääsupunktide rajamist nii avaliku ruumi sise- kui ka välitingimustes ja tegema vastavat järelevalvet;

1)  projekte viib ellu avaliku missiooniga üksus, mis on suuteline kavandama kohalike juurdepääsupunktide rajamist nii avaliku ruumi sise- kui ka välitingimustes ja tegema vastavat järelevalvet, viies läbi sihtotstarbelist kvaliteedikontrolli;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a.  on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid ning

a.  on tasuta, turvaline, kergesti juurdepääsetav, kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid ning sisaldab võimalust kasutada kõiki piiriüleseid internetistruktuure, et vältida turu killustatust liidu tasandil ning suurte äriühingute monopoolset seisundit;

Muudatusettepanek   22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b.  toetab juurdepääsu innovaatilistele digitaalteenustele, nt digitaalteenuste taristute kaudu pakutavad teenused;

b.  toetab juurdepääsu innovaatilistele digitaalteenustele, nt digitaalteenuste taristute kaudu pakutavad teenused, samuti kommunikatsioon hädaolukordade ja kriiside korral;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a.  ei lange samaaegsete kasutajate erakordselt suure arvu tõttu ühenduskiiruse poolest alla teatava taseme;

Muudatusettepanek   24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 1234/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toetust ei anta projektidele, mis dubleerivad samasuguste omadustega või samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud.

Toetust ei anta projektidele, mis dubleerivad avaliku või erasektori samasuguste omadustega või samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mis on samadel tingimustel samas piirkonnas tasuta kättesaadavad olemasolevate avalike traadita kohtvõrgu ruuterite kaudu; sellega tagatakse kõigi olemasolevate avalike WiFi-teenuste suurem integreerimine ja välditakse väärkulutamist. Selleks tuleks (toetust saavaid) projekte kooskõlastada sarnaste projektidega, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Kohalikud omavalitsused, kes pakuvad juba väiksema kiirusega ühendust, võivad olla toetuskõlblikud, et edendada kiire internetiühenduse üldist kättesaadavust; mobiilse interneti teenuseid, mis on kohaliku ühenduvuse kavandatava projekti asukohas kättesaadavad tasu eest, ei loeta pakkumise dubleerimiseks.

Muudatusettepanek   25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 283/2014

Lisa – 4. jagu – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt tasakaalustatud viisil projektidele, mis vastavad eespool nimetatud tingimustele, lähtudes saadud ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see mees“.

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt tasakaalustatud viisil, võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklis 174 sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõtteid ning piirkondlikke erinevusi kiire internetiühenduse pakkumisel liidus, saadud ettepanekute alusel projektidele, mis vastavad ülalnimetatud tingimustele. Piisav osa eelarvest tuleks eraldada piirkondadele, mis on majanduslikult ja digitaalselt vähem arenenud, sealhulgas eraldatud piirkondadele, saartele ning mägistele, piiri- ja äärealadele, samuti loodusõnnetustest kannatada saanud aladele, et investeerida vahendeid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine

Viited

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Rosa D’Amato

11.10.2016

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Luigi Morgano

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine

Viited

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georgi Pirinski

Esitamise kuupäev

4.5.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu