MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta

  4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Carlos Zorrinho


  Menettely : 2016/0287(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0181/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0181/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta

  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0589),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0378/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. tammikuuta 2017 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon alueiden komitean 00/00/00 antaman lausunnon[2],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0181/2017),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Komission tiedonannossa14 eurooppalaisesta visiosta, joka koskee verkkoyhteyksien perustamista kansalaisille ja yrityksille digitaalisilla sisämarkkinoilla, esitetään useita mahdollisia toimenpiteitä verkkoyhteyksien parantamiseksi Euroopan unionissa.

  (1)  Komission tiedonannossa ”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa”, joka annettiin 14 päivänä syyskuuta 2016 ja joka koskee verkkoyhteyksien perustamista kansalaisille, julkisille instituutioille ja yrityksille digitaalisilla sisämarkkinoilla, esitetään useita mahdollisia toimenpiteitä verkkoyhteyksien parantamiseksi Euroopan unionissa.

  __________________

   

  14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa (COM(2016)587).

   

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Komission tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia”, joka annettiin 26 päivänä lokakuuta 2010, muistutetaan, että Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan laajakaistan yleisen käyttöönoton merkitystä sosiaalisen osallisuuden ja unionin kilpailukyvyn lisäämiseksi ja vahvistetaan tavoitteeksi varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien unionin kansalaisten saatavilla on paljon nopeammat internetyhteydet (yli 30 Mb/s) ja vähintään 50 prosentilla unionin kotitalouksista on internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mb/s.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista verkkoyhteyksien visiota koskevista toimenpiteistä koskee paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton edistämistä yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja ja niiden tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet kehittyvät.

  (2)  Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista verkkoyhteyksien visiota koskevista toimenpiteistä koskee paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton edistämistä yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja, mutta niillä olisi erityisesti edistettävä tällaisten verkkojen tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet kehittyvät. Liityntäpisteiden olisi voitava muodostaa osa verkosta, jolla on koko unionin alueella voimassaoleva yhtenäinen tunnistusjärjestelmä ja johon muiden ilmaisten paikallisten langattomien verkkoyhteysjärjestelmien olisi voitava liittyä. Järjestelmän olisi oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/6791 a ja (EU) 2015/21201 b mukainen, eikä tietojen käyttö kaupalliseen mainostamisteen tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin saisi olla sallittua.

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

   

  1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Tämän asetuksen yhteydessä paikallisten langattomien yhteyksien ilmaisuus ja rajoittamattomuus tarkoittaa, että niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai hyödyntämällä muun tyyppisiä vastineita, kuten mainostamista tai henkilötietojen antamista kaupallisiin tarkoituksiin, tämän vaikuttamatta unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä unionin lainsäädännön mukaisesti edellytettyihin rajoituksiin sekä tarpeeseen varmistaa verkon sujuva toiminta ja erityisesti kapasiteetin oikeudenmukainen jako käyttäjille suuren kuormituksen aikoina, ja että niiden käyttöä ei rajoiteta sellaisilla käyttöehdoilla kuin rajattu yhteysaika tai rajattu nopeus tai tiedonsiirron määrä.

  Tarkistus     5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Kilpailulle avoimet markkinat ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä, innovointiin kannustava sääntelykehys, Euroopan laajuiset verkot ja rakenteet sekä uudet liiketoimintamallit ovat tärkeimmät investointeja vetävät tekijät sellaisten hyvin suuren kapasiteetin verkkojen osalta, joilla voidaan tarjota yhteydet kaikille kansalaisille koko unionissa.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan..

  (3)  Unionin olisi 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon mukaisesti ja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi sekä syrjäisten paikkakuntien ja maaseutualueiden jälkeen jäämisen estämiseksi tuettava korkealaatuisten, ilmaisten ja rajoittamattomien paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetuksen (EU) N:o 1316/201315 tai asetuksen (EU) N:o 283/201416 kohdealaan.

  __________________

  __________________

  15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja sairaalat.

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten julkisen sektorin elimiä ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia ja rajoittamattomia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöjen ihmiset voivat parantaa digitaalisia taitojaan ja hyödyntää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntaliitot, kuntien omistamat yritykset, joilla on julkisen palvelun tehtävä, voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat, yhteisökeskukset sekä muut paikallisviranomaiset ja instituutiot.

  (Sen varmistamiseksi, että parlamentin ehdottama sanamuoto on yhdenmukainen kaikilla kielillä, ilmaisun ”ilmainen ja rajoittamaton” olisi vastattava englanninkielistä ilmaisua ”free of charge and free from restrictions”.)

  Tarkistus     8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Ilmaisen paikallisen langattoman yhteyden olisi edistettävä muun muassa alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, erityisesti paikoissa, joissa pääsy internetiin on rajallinen.

  Tarkistus     9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Nopean ja ultranopean laajakaistaverkon ja tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden saatavuuden parantamisella voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua helpottamalla (esimerkiksi sähköisten terveyspalvelujen ja sähköisen hallinnon) palveluiden saatavuutta ja edistämällä paikallisten pk-yritysten kehitystä. Viranomaisten olisi tämän vuoksi varmistettava, että kukaan ei jää jälkeen kehityksestä ja että internetin sisältö ja sähköiset palvelut ovat kaikkien saatavilla.

  Tarkistus     10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b)  Tämän asetuksen onnistumisen takaamiseksi ja unionin tämän alan toimien näkyvyyden lisäämiseksi komission olisi varmistettava, että yhteisöt, jotka toteuttavat hankkeita tämän asetuksen mukaisesti, tarjoavat loppukäyttäjille mahdollisimman paljon tietoa palvelujen saatavuudesta ja antavat näkyvyyttä unionin myöntämälle rahoitukselle.

  Tarkistus     11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 c)  Unionin arvoja ja hyötyjä olisi edistettävä selittävällä asiakirjalla, jossa esitetään paikallisen ilmaisen langattoman yhteyspalvelun tarkoitus.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Uusia liityntäverkkoja on edelleen huomattavasti vähemmän maaseudulla kuin kaupungeissa, ja ainoastaan 28 prosenttia maaseudun kotitalouksista käyttää kiinteän verkon tekniikkaa.

  Tarkistus     13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Digitaalisten sisämarkkinoiden ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 5G:n käyttöönotto vuoteen 2020 mennessä, koska se on ratkaisevassa asemassa unionin globaalin kilpailukyvyn, kasvun, innovoinnin ja tutkimuspotentiaalin kannalta. Unionin varoja on käytettävä tehokkaasti ja asianmukaisesti tulosten aikaansaamiseksi keskeisillä aloilla.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Koska toimenpide on luonteeltaan ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset hankkeet eivät ole laajamittaisia, hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin pieni. Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla. Toimenpiteen ei pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen.

  (8)  Koska toimenpide on luonteeltaan ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset hankkeet eivät ole laajamittaisia, hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin pieni ja oikeassa suhteessa suunniteltuun hyötyyn ottaen huomioon vastuuvelvollisuuden tarve sekä yksinkertaistamisen ja valvonnan välinen asianmukainen tasapaino. Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla, jotka annetaan esimerkiksi palveluseteleinä. Toimenpiteen ei pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen. Olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Kun otetaan huomioon määrärahojen rajallinen määrä suhteessa mahdolliseen hakemusten suureen määrään, olisi toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että hallintomenettelyjä yksinkertaistetaan, jotta voidaan tehdä oikea-aikaisia päätöksiä. Asetusta (EU) N:o 1316/2013 olisi muutettava niin, että voidaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus hyväksyä ehdotusryhmiä asetuksen (EU) N:o 283/2014 liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti, jotta voidaan välttää hakemusten yksittäinen hyväksyminen ja varmistaa, että menojen todentaminen ja vuosittainen raportointi komissiolle eivät ole pakollisia tämän asetuksen mukaisesti myönnettävien avustusten saamiseksi.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai hillitse yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin jo käynnistetyt yksityiset tai julkiset aloitteet samalla alueella. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä tämän aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille saatavaa lisätukea.

  (9)  Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai hillitse yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin jo käynnistetyt ilmaiset yksityiset tai julkiset aloitteet samalla alueella. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä tämän aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille saatavaa lisätukea, koska tällaisella yhdistelmällä voitaisiin lisätä vaikutusta, minkä pitäisi kannustaa yksityisiä investointeja ja luoda vipuvaikutusta internetyhteyksien yleistymiselle. Tässä yhteydessä olisi varmistettava synergiavaikutukset muiden kansallisten tai unionin rahaostojen kanssa, mukaan lukien Euroopan aluekehitysrahasto, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri vaikutus paitsi saatavuudessa kansalaisille myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja autetaan torjumaan digitaalista kuilua vähemmän kehittyneillä alueilla.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Käytettävissä olevissa määrärahoissa tulisi säilyttää maantieteellinen tasapaino, jotta voidaan kattaa hankkeita kaikissa jäsenvaltioissa. Jaossa olisi otettava huomioon myös tarve käsitellä digitaalista kuilua. Nämä periaatteet, joilla pyritään varmistamaan maantieteellinen tasapaino ja osallistava yhteiskunta, olisi sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1316/2013 ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttäviin asiaa koskeviin työohjelmiin, ja ne olisi mainittava ehdotuspyynnöissä, ja tarvittaessa olisi sallittava hakijoiden määrän lisääminen jäsenvaltioissa, joissa osallistumisaste on ollut suhteellisen alhainen, kohdistettuna alueille, jotka jäsenvaltiot tai komissio ovat määritelleet yhteyksien tai digitaalisen lukutaidon kannalta jälkeen jääneiksi alueiksi.

  Tarkistus     18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 b)  Paikallisten pk-yritysten asettaminen etusijalle laitteistojen hankinnassa ja asentamisessa paikallisia langattomia yhteyksiä varten tämän asetuksen mukaisesti voi turvata innovointipotentiaalin ja laadukkaiden työpaikkojen syntymisen kunnissa.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttämällä, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tarkastuksia.

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttämällä, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tarkastuksia. On tärkeää, että komissio tiedottaa paikallisviranomaisille suunnitelluista toimista ja merkityksellisistä edellytyksistä mahdollisimman varhain, jotta ne voivat tehdä valmisteluja ja hakea tukea, kun ehdotuspyyntö julkaistaan. Komission ja jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten olisi tehtävä kaikkensa tietoisuuden lisäämiseksi ohjelmasta.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti.

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, ja jolla tuetaan eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti ja sen avulla olisi kavennettava digitaalista kuilua, edistettävä kansalaisten mahdollisuutta hyötyä tietoyhteiskunnasta ja tuettava alueita, joilla nopeita laajakaistayhteyksiä on suhteellisen vähän.

  Tarkistus     21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Lisäksi edunsaajat olisi velvoitettava tarjoamaan ilmaiset paikalliset langattomat yhteydet vähintään kolmen vuoden ajan.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien toimien olisi oltava kannattavia ja kestäviä pitkällä aikavälillä. Tähän kannattavuuteen ja kestävyyteen olisi päästävä tarjoamalla tekniset välineet, joilla varmistetaan pitkän aikavälin tehokkuus siten, että edunsaajat ja palveluntarjoajat käyttävät ajantasaista ja turvallista teknologiaa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Asetus (EU) N:o 1316/2013

  7 artikla – 4 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla rahoitustuen muodoilla kuin rahoitusvälineillä."

  c)  ilmaisten ja rajoittamattomien paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla rahoitustuen muodoilla kuin rahoitusvälineillä.

   

  (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

  Tarkistus     24

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 1316/2013

  22 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”Tämän artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa tarkoitetut kulujen varmentaminen ja komissiolle vuosittain toimitettavat tiedot eivät ole pakollisia asetuksen (EU) N:o 283/2014* 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti myönnettyjen avustusten osalta.”

   

  ________________

   

  * Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Tarkistus     25

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  2 artikla – 2 kohta – h alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  'paikallisella langattomalla liityntäpisteellä' matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon."

  h)  ’paikallisella langattomalla liityntäpisteellä’ matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla mutta laajakaistalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, infrapunataajuuksia tai näkyvän valon taajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon.

  Perustelu

  On otettava huomioon eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä tunnustetut LiFin kaltaiset uudet kehittyvät teknologiat erityisesti, koska näissä teknologioissa käytetään radioaaltojen sijaan valoa, jolloin niihin liittyy käyttöpotentiaali sairaaloiden kaltaisissa julkisissa tiloissa, joissa radioaaltojen käyttö ei välttämättä ole asianmukaisinta.Tämän ei pitäisi vaikuttaa siirtonopeuteen ottaen huomioon, että toisinaan liityntäpisteessä voi olla suuri määrä käyttäjiä.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä.

  c)  tuettava korkealaatuisten paikallisten langattomien yhteyksien, jotka ovat ilmaisia ja rajoittamattomien, tarjoamista paikallisyhteisöissä.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  6 artikla – 8 a kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimien ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut edellytykset."

  8 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimien ilmaisten ja rajoittamattomien korkealaatuisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut edellytykset.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Lisätään liitteeseen uusi jakso seuraavasti:

  6.  Lisätään liitteeseen uusi jakso seuraavasti:

  4 JAKSO LANGATTOMAT YHTEYDET PAIKALLISYHTEISÖISSÄ

  ”4 JAKSO. LANGATTOMAT YHTEYDET PAIKALLISYHTEISÖISSÄ

  Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, joilla on suuri merkitys paikallisyhteisöille, voidaan hakea rahoitustukea.

  Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten ja rajoittamattomien paikallisten langattomien yhteyksien tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, joilla on suuri merkitys paikallisyhteisöille, voidaan hakea rahoitustukea. Yhteyksien tarjoamiseksi toteutettavissa toimissa on mahdollisuuksien mukaan vältettävä mahdollisia kielellisiä esteitä.

  Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, kuten paikallisviranomaisille ja julkisten palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

  Rahoitustukea voidaan myöntää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/21021 a 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille julkisen sektorin elimille, jotka osallistuvat ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

   

  Tukikelpoiset elimet voivat käyttää rahoitustukea ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien luomiseen tiloihin, jotka soveltuvat ja ovat parhaiten saatavilla yhteiskäyttöön, myös muissa kuin julkisesti omistetuissa kiinteistöissä.

  Hankkeille, jotka koskevat langattomien yhteyksien tarjoamista vapaasti käytettävissä olevien paikallisten langattomien liityntäpisteiden välityksellä, voidaan myöntää rahoitusta, jos

  Hankkeille, jotka koskevat langattomien yhteyksien tarjoamista vapaasti käytettävissä olevien paikallisten langattomien liityntäpisteiden välityksellä, voidaan myöntää rahoitusta, jos

  1)  niiden toteuttamisesta vastaa julkisen palvelun tehtävää suorittava yhteisö, jolla on valmiudet paikallisten langattomien liityntäpisteiden julkisiin sisä- tai ulkotiloihin asentamisen suunnitteluun ja valvontaan;

  1)  niiden toteuttamisesta vastaa julkisen alan elin, jolla on valmiudet suunnitella ja valvoa paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusta julkisiin sisä- tai ulkotiloihin sekä varmistaa käyttökustannusten rahoittaminen vähintään kolmen vuoden ajan;

  2)  ne perustuvat hyvin nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille korkealaatuisen internetyhteyden

  2)  ne perustuvat hyvin nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille korkealaatuisen internetyhteyden

  a.  joka on ilmainen ja helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön ja

  a.  joka on ilmainen ja helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön, hyödyntäen optimaalisia teknisiä ratkaisuja ja käyttäen verkkoturvallisuuden parhaita normeja, ja

  b.  tukee mm. digitaalipalvelujen infrastruktuurien kautta tarjottavien innovatiivisten digitaalipalvelujen saatavuutta;

  b.  tukee mm. digitaalipalvelujen infrastruktuurien kautta tarjottavien innovatiivisten digitaalipalvelujen saatavuutta;

  3)  niissä on käytössä komission määrittämä visuaalinen tunniste ja yhteys siihen liittyviin verkkotyökaluihin.

  3)  niissä on käytössä komission määrittämä visuaalinen tunniste ja yhteys siihen liittyviin verkkotyökaluihin;

   

  3 a)  niissä noudatetaan teknologianeutraaliuden periaatetta, käytetään tehokkaasti julkista rahoitusta ja mukautetaan hankkeet parhaaseen teknologiaan.

  Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka on ominaisuuksiltaan ja laadultaan samankaltainen kuin jo käynnistetty yksityinen tai julkinen aloite samalla alueella.

  Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka on ominaisuuksiltaan ja laadultaan samankaltainen kuin jo käynnistetty yksityinen tai julkinen ilmainen aloite samalla alueella.

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla ja hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset.

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan jäsenvaltioiden välistä maantieteellistä tasapuolisuutta noudattaen ja periaatteessa hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset ja joilla työohjelmien mukaisesti edistetään unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä digitaalista osallisuutta.

   

  Jäsenvaltiot voivat osoittaa omia varoja tai Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatuja varoja sellaisten täydentävien palvelujen ja tarjousten kehittämiseen, joilla lisätään hankkeiden kestävyyttä.

   

  Tästä jaksosta rahoitettavien hankkeiden on oltava toiminnassa ja Euroopan komission on seurattava niitä tiiviisti vähintään kolme vuotta. Komissio seuraa hanketta toiminnan päättymisen jälkeen hankkeen toiminnallisuuden arvioimiseksi ja mahdollisesti tulevissa aloitteissa hyödyntämiseksi.

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).”

  • [1]  EUVL C 125, 21.4.2017, s. 69.
  • [2]  EUVL C, s..

  PERUSTELUT

  WiFi4EU-aloitteella edistetään entistä osallistavamman eurooppalaisen digitaalisen yhteiskunnan kehittämisen vahvistamista.

  Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilaa koskevassa puheessaan 14. syyskuuta 2016, että uuden lainsäädäntökehyksen, joka houkuttelee ja mahdollistaa yhteyksiä koskevia investointeja [...] puitteissa yhteyksien olisi hyödytettävä koko väestöä.

  Junckerin mukaan kaikkien olisi voitava hyötyä yhteyksistä riippumatta siitä, missä he asuvat ja mikä on heidän ansiotasonsa, ja hän on näin ollen ehdottanut, että kaikkien EU:n taajamien ja kaupunkien tärkeimmissä julkisissa keskuksissa olisi maksuton langaton WiFi-yhteys vuoteen 2020 mennessä.

  WiFi4EU-aloite tarjoaa näin televiestintäpaketin yhteydessä mahdollisuuden noudattaa periaatetta kaikille unionin kansalaisille avoimesta mahdollisuudesta hyötyä tietoyhteiskunnasta siten, että toteutetaan kokeiluhanke, jonka maantieteellinen laajuus ja kattavuus on tasapainoinen ja joka toimii siten maantieteellisen jakautumisen vertailuarvona sellaisten osallistavien alustojen kehittämiselle, jotka tarjoavat maksuttomat dynaamiset ja teknologisia muutoksia kestävät langattomat verkkoyhteydet.

  Aloite tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää ja soveltaa ainutlaatuista eurooppalaista digitaalista identiteettiä ja sisällyttää pilottihankkeeseen Euroopan yhdentymiskehitystä innoittaneet arvot, kun keskitytään kehittämään ratkaisuja kansalaisille sekä tarjoamaan mahdollisuuksia yrityksille ja sisällön luojille.

  Yleisen saatavuuden, pyritään vahvistamaan paikallisia digitaalisia ekosysteemejä, saattamaan Euroopan unionia lähemmäksi kansalaisiaan ja luomaan enemmän ja parempia mahdollisuuksia kehittää uuden sukupolven verkkoja.

  Näin ollen on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että verkkoihin pääsyyn keskittymistä täydennetään yleisten ja ilmaisten yleishyödyllisten palvelujen ja yleisen edun mukaisten sisältöjen tarjoamisella ja edistetään hanke-ehdotuksia koskevan yksinkertaistetun järjestelmän soveltamista siten, että noudatetaan avoimuutta ja varmistetaan hankkeiden laatu ja niitä koskevien vaatimusten täyttäminen.

  Tässä mietinnössä esitetyillä tarkistuksilla pyritään varmistamaan seuraavien aloitteen perusperiaatteiden huomioon ottaminen.

  1. Yleinen ja maksuton käyttöoikeus

  EU:n alueella kehitettävien liityntäverkkojen olisi tarjottava kokemus nopeasta verkkoyhteydestä laajakaistapalveluihin ja myötävaikutettava siten eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan kehittämiseen. Verkon käytön pitäisi olla kaikille avoin, ilmainen ja rajoittamaton.

  Ilmainen käyttö tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa välitöntä vastiketta mainosten tai käyttäjien tietojen kaupallisen käytön kautta.

  2. Todentaminen ja liityntäjärjestelmä

  Liityntäpisteiden olisi muodostettava verkosto, jossa on yksi koko unionin alueella pätevä todentamisjärjestelmä. Yhteydenotossa olisi noudatettava yhden todentamisen periaatetta (”one login only”). Tämän mallin hyödyntämiseksi olisi kehitettävä viitemalli, joka takaa yhteentoimivuuden, yleisen tehokkuuden ja yhteisen tunnistamisen ja mahdollistaa näiden ominaisuuksien nivomisen kunkin paikallisen hankkeen erityispiirteisiin.

  3. Tukikelpoisuus

  Sellaisten julkisyhteisöjen on voitava esittää rahoitushakemuksia, joiden tehtävä on sopusoinnussa hankkeen tavoitteiden kanssa. Kun otetaan huomioon kunkin hankkeen rahoituksen rajallisuus ja hakemusten mahdollinen suuri määrä, on luotava nopean ja tehokkaan päätöksenteon mahdollistava hakemusten hallinnointijärjestelmä. Arvosetelien jakamista koskevan mallin käyttöä olisi harkittava tässä yhteydessä.

  4. Maantieteellinen tasapaino

  Olisi varmistettava jäsenvaltioiden välisen maantieteellisen tasapainon periaatteen noudattaminen aloitteelle osoitettavien määrärahojen käytössä. Maantieteellinen tasapaino kussakin jäsenvaltiossa on varmistettava asianomaisissa työohjelmissa määriteltyjen kriteerien avulla.

  5. Syrjäytymisen torjuminen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen

  Hyväksymisperusteissa on otettava huomioon digitaalista osallisuuden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisen ensisijaisuus.

  6. Kestävyys

  Jäsenvaltiot voivat hankkeiden kestävyyden varmistamiseksi käyttää omia varoja tai Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatuja varoja täydentävien palvelujen ja tarjousten kehittämiseen.

  7. Tarjousten päällekkäisyyksien välttäminen

  Hankkeiden hyväksymistä olisi harkittava siitä näkökulmasta, onko samalla soveltamisalalla tarjolla julkisia tai yksityisiä ominaisuuksiltaan vastaavia palveluita.

  8. Seuranta

  Euroopan komission olisi huolehdittava aloitteen seurantajärjestelmän perustamisesta sekä asianomaisten täytäntöönpanokertomusten julkaisemisesta.

  LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

  Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöä: Yhteisö ja/tai henkilö

  Valtuudet toimielimenä

  sidosryhmien kanssa

   

  Euroopan komissio

  Eurooppa-neuvosto

  Euroopan alueiden komitea

  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

  EU:n neuvoston puheenjohtaja

  Cisco Systems

  ECTA

  ETNO

  EUtelsat

  Orange

  Reading & Writing Foundation

  UKspace

  Vodafone

   

  BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.4.2017)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Valmistelija: Liadh Ní Riada

  TARKISTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Komission tiedonannossa14 eurooppalaisesta visiosta, joka koskee verkkoyhteyksien perustamista kansalaisille ja yrityksille digitaalisilla sisämarkkinoilla, esitetään useita mahdollisia toimenpiteitä verkkoyhteyksien parantamiseksi Euroopan unionissa.

  (1)  Komission tiedonannossa14 eurooppalaisesta visiosta, joka koskee verkkoyhteyksien perustamista kansalaisille, julkisille laitoksille ja yrityksille digitaalisilla sisämarkkinoilla, esitetään useita mahdollisia toimenpiteitä verkkoyhteyksien parantamiseksi Euroopan unionissa.

  __________________

  __________________

  14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa (COM(2016)587).

  14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa (COM(2016)587).

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Jäsenvaltioiden olisi tehostettava pyrkimyksiään poistaa digitaaliset kuilut ja viestintäyhteyksiin liittyvät kuilut alueiden väliltä ja erityisesti alueilta, joilla esiintyy runsaasti köyhyyttä, investoimalla langattomien yhteyksien luomiseen ja kehittämiseen ja parantamalla niiden saatavuutta ja kohdistamalla toimet erityisesti alueisiin, joiden on todettu olevan yhteyksiltään muista jäljessä, sekä edistämällä digitaalista lukutaitoa. Unionin tukea olisi annettava täydentävästi tukemalla hankkeita, joissa keskitytään erityisesti turvaamaan paikallisiin hankintoihin perustuvat paikalliset langattomat yhteydet, jotka ovat ilmaisia ja rajoittamattomia paikallisen julkisen elämän keskuksissa, mukaan luettuina suurelle yleisölle avoimet ulkoalueet.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan.

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava kohdennetun tuen kautta ilmaisten ja perusteettomasti rajoittamattomien paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan.

  __________________

  __________________

  15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta, EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja sairaalat.

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten julkisia elimiä, osuuskuntia, yhteisöjen omistamia yhteisötalouden yrityksiä ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia ja perusteettomasti rajoittamattomia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut paikallisviranomaiset, instituutiot, kirjastot ja muut kulttuuriyhteisön keskukset, sairaalat ja terveydenhoitolaitokset sekä muut suurelle määrälle ihmisiä avoimet paikat.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Paikallisten langattomien yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai muuntyyppisiä vastineita, kuten mainostamista tai henkilötietojen antamista, hyödyntämällä.

  (5)  Paikallisten langattomien yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia ja perusteettomasti rajoittamattomia vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai muuntyyppisiä vastineita, kuten mainostamista, henkilötietojen antamista ja sosiaalisen median tilejä käyttäviä yhteyksiä, hyödyntämällä; ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien saatavuuteen olisi kytkettävä käyttäjien suostuminen käytön ehtoihin ja vastuuvapauslauseke, jossa selitetään palvelun tarkoitus, samalla kun taataan henkilötietojen asianmukainen suojelu, kun otetaan huomioon, että turvallisuusriskit suurenevat langattomien yhteyksien laajetessa.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Unionin arvoja ja hyötyjä olisi edistettävä ilmaista paikallista langatonta yhteyttä koskevan vastuuvapauslausekkeen avulla.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b)  Palvelun olisi sisällettävä digitaalisia koulutusvälineitä, joiden avulla käyttäjille välitetään tietämystä internetiin pääsystä ja siitä, millä tavoin he voivat suojella itseään verkossa, sekä tietoa internetin hyödyistä ja riskeistä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Komission olisi varmistettava, että viranomaiset, osuuskunnat, yhteisöjen omistamat yhteisötalouden yritykset, julkisten palvelujen tarjoajat ja lopulliset edunsaajat, eli paikalliset yhteisöt ja tämän maksuttoman wifi-palvelun käyttäjät, saavat asianmukaisesti ja nopeasti tiedon tämän ohjelman olemassaolosta ja tuesta, jotta voidaan parantaa unionin myöntämän rahoituksen näkyvyyttä.

  Perustelu

  Komission olisi tiedotettava EU:n ohjelmista ja myönnetystä taloudellisesta tuesta viranomaisille laajassa merkityksessä, ja näistä asioista olisi tiedotettava lopullisille tuensaajille.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttämällä, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tarkastuksia.

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti käyttämällä sekä verkkotyökaluja että muita tavanomaisia työkaluja, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa, jatkuvaa ylläpitoa, säännöllisiä päivityksiä ja tarkastuksia.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti.

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, jonka latausnopeus verkosta on vähintään 100 Mbit/s, olisi otettava huomioon synergiat muiden unionin, kansallisten ja alueellisten rahastojen ja ohjelmien kanssa erityisesti tarjottaessa lisää rahoitustukea, koska sitä olisi kohdistettava myös syrjäisille mutta asutuille, vähemmän kehittyneille ja siirtymävaiheen alueille siten, että pyritään saavuttamaan maantieteellisesti tasapainoinen jakautuminen ja edistetään tietoyhteiskunnan etujen saatavuutta kansalaisten kannalta, jotta voidaan saavuttaa kaikissa jäsenvaltioissa keskimäärin sama internetyhteyksien määrä ottaen huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa keskimäärin 97 prosentilla unionin kansalaisista on internetyhteys mutta joissakin muissa ainoastaan 68 prosentilla.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Rahoitettavien toimien olisi oltava kannattavia ja kestäviä pitkällä aikavälillä. Tähän olisi päästävä tarjoamalla tekniset välineet, joilla varmistetaan pitkän aikavälin tehokkuus siten, että edunsaajat ja palveluntarjoajat käyttävät ajantasaista ja turvallista teknologiaa.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Asetus (EU) N:o 1316/2013

  7 artikla – 4 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla rahoitustuen muodoilla kuin rahoitusvälineillä.”

  c)  ilmaisten ja perusteettomasti rajoittamattomien paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla rahoitustuen muodoilla kuin rahoitusvälineillä.”

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  2 artikla – 2 kohta – h alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”h)  ’paikallisella langattomalla liityntäpisteellä’ matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon.”

  ”h)  ’paikallisella langattomalla liityntäpisteellä’ matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon.”

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, kuten paikallisviranomaisille ja julkisten palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

  Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, kuten paikallisviranomaisille, osuuskunnille, yhteisöjen omistamille yhteisötalouden yrityksille ja julkisten palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

  Perustelu

  Osuuskunnat ja yhteisöperustaiset yhteisötalouden yritykset olisi sisällytettävä tähän ohjelmaan sellaisinaan, koska ne ovat luonteeltaan julkisten palvelujen tarjoajia ja niillä on tärkeä rooli paikallisissa yhteisöissä.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2)  ne perustuvat hyvin nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille korkealaatuisen internetyhteyden

  2)  ne perustuvat hyvin nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille korkealaatuisen internetyhteyden, jonka latausnopeus verkosta on vähintään 100 Mbit/s

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  edistää digitaalisen kuilun poistamista ja digitaalisen lukutaidon parantamista;

  Perustelu

  Tämän ohjelman tavoitteena pitäisi olla maantieteellisen digitaalisen kuilun poistaminen ja digitaalisen lukutaidon edistäminen.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  sisältää järjestelmiä käyttäjien henkilötietojen asianmukaista suojaamista varten;

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b b)  on tarkoitettu pienentämään digitaalista kuilua;

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla ja hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset.

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla. Hankkeita olisi rahoitettava julkisessa menettelyssä vastaanotettuja ehdotuksia vastaavasti edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti ja periaatteessa hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä. Tällä turvataan vähemmän kehittyneiden ja siirtymävaiheen alueiden integrointi asettamalla etusijalle yhteyksien ja digitaalisen lukutaidon kannalta jäljessä olevilla alueilla toteutettavat hankkeet. Komissio julkaisee kertomuksen, jossa määritetään kyseiset maantieteelliset alueet jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  paikallisyhteisöjen internet-yhteyksien parantamisesta

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  6.10.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Liadh Ní Riada

  10.10.2016

  Hyväksytty (pvä)

  3.4.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Othmar Karas, Bernd Lucke

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Stanisław Żółtek

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.4.2017)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Valmistelija: Claudia Țapardel

  LYHYET PERUSTELUT

  Liikenteen uuden aikakauden myötä paikallisviranomaisten todellisena haasteena ei ole pyörän uudelleen keksiminen, vaan pikemminkin sellaisten keinojen löytäminen, joilla voidaan parantaa kansalaisten reaaliaikaisiin liikkumistarpeisiin vastaavia palveluja. Digitalisointi tuo merkittäviä rakenteellisia muutoksia liikennejärjestelmiin, ja yhteiskunnat alkavat nyt tarkastella eri seikkoja, kuten tiedot ja matkatiedot, verkostosuunnittelu, lipunmyynti ja palvelujen laatu, uuden käyttäjäkeskeisen ajattelutavan pohjalta.

  Tässä yhteydessä komission ehdotus ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamisesta julkisen elämän keskuksissa on sekä ajankohtainen että välttämätön ja luo palvelujen tarjoajille uusia mahdollisuuksia parantaa palvelujaan. Samanaikaisesti ehdotuksessa tarjotaan mekanismia, jonka avulla yksityinen ja julkinen sektori voivat tehdä yhteistyötä avoimesti ja tehokkaasti yhteistyöperiaatteiden mukaisesti siten, että perimmäisenä tavoitteena on palvelujen parantaminen.

  Kaupunkisuunnittelijoiden ja liikenteestä vastaavien viranomaisten kannalta ilmaisten WiFi-pisteiden käyttöönotto helpottaa tiedonsaantia nykyisistä liikkumismalleista, erityisesti jos perinteiset välineet, kuten tilastot, osoittautuvat riittämättömiksi. Kerättyjä tietoja käytetään nykyisten toimien ja palvelujen arviointiin, jotta saadaan reaaliaikaista palautetta ihmisten matkavalinnoista, sekä kohdennettujen investointien tukemiseen. Viranomaiset voivat yleisesti ottaen luoda turvallisempia teitä, optimoida liikennereittejä, vähentää infrastruktuurikustannuksia ja lievittää liikenneruuhkien ja ympäristön pilaantumisen aiheuttamia haittoja.

  Kuluttajille ilmaiset WiFi-pisteet merkitsevät korkeatasoisempaa yhteenliitettävyyttä ja joustavuutta, koska he voivat käyttää paremmin aikaansa ja hyötyä monipuolisemmista joukkoliikenteen palveluista. Samaan aikaan matkailijoille WiFi4EU-ehdotus merkitsisi parempaa tietojen saatavuutta ja parempia tietoja määräpaikassa.

  Tästä huolimatta komission esittämä kunnianhimoinen ehdotus tarvitsee tuekseen säännökset, joilla varmistetaan selkeät tuensaajien valintaperusteet sekä hankkeiden jatkuvuus niiden ehdotettua elinkaarta pidemmälle. Lisäksi on tärkeää, että liityntäpisteiden käyttöönottoa varten osoitettavat varat menevät EU:n profiilin kohottamista pidemmälle ja vastaavat todellisiin yhteystarpeisiin.

  Valmistelija tukee komission ehdotusta kokonaisuudessaan mutta tarkistaisi ehdotusta siten, että se kattaisi myös paikalliset liikennepalvelut ja matkailukohteet. Tämä lisäisi liikenteen tehokkuutta yhteisöissä ja tarjoaisi korkealaatuisia palveluja kuluttajille. Vaikutustenarviointien puuttuessa ja ottaen huomioon käytettävissä olevat vähäiset varat, valmistelija suosittelee, että komissio vahvistaa selkeät kriteerit, joiden perusteella valitaan ne yhteisöt, jotka hyötyvät aloitteesta, ja varmistaa että, kaikki hankkeet, joille haetaan rahoitusta, arvioidaan perusteellisesti.

  TARKISTUKSET

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus     1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista verkkoyhteyksien visiota koskevista toimenpiteistä koskee paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton edistämistä yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja ja niiden tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet kehittyvät.

  (2)  Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista verkkoyhteyksien visiota koskevista toimenpiteistä koskee paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton edistämistä yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja ja niiden tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet kehittyvät. Nämä liityntäpisteet voidaan integroida eurooppalaiseen verkkoon yhtenäisellä todentamisjärjestelmällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/6791 amukaisesti.

   

  _________________

   

  1 a.

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Tarkistus     2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Unionin politiikkatoimilla, joilla pyritään edistämään internetinfrastruktuuria ja langattomien taajuuksien tehokasta käyttöä sekä lisäämään unionin kansalaisten yhteyksiä mahdollistamalla helpompi pääsy internetiin, olisi edistettävä nk. esineiden internetiä, ja erityisesti olisi otettava huomioon sen tuomat mahdollisuudet kasvua tukevan innovoinnin sekä julkisiin liikennejärjestelmiin liittyvien parempien sovellusten ja palvelujen yhteydessä.

  Tarkistus     3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan.

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava ilmaisten, turvallisten, varmojen ja rajoittamattomien paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat sekä julkinen liikenne ja sen kulkuneuvot mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan.

  _________________

  _________________

  15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja sairaalat.

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen, erityisesti paikallisen ja alueellisen, palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia ja rajoittamattomia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja sairaalat, terveyskeskukset, koulut, vanhainkodit, orpokodit, joukkoliikennepalvelut ja infrastruktuurit, kuten asemat ja terminaalit, matkailuun liittyvät palvelut sekä muut paikallisyhteisölle ja sen ihmisille merkitykselliset yhteisöt.

  Tarkistus   5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Paikallisten langattomien yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai muuntyyppisiä vastineita, kuten mainostamista tai henkilötietojen antamista, hyödyntämällä.

  (5)  Paikallisten langattomien yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia ja rajoittamattomia vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai muuntyyppisiä vastineita, kuten mainostamista tai henkilötietojen antamista, hyödyntämällä.

  Tarkistus     6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Aloitteen onnistumisen takaamiseksi ja unionin tämän alan toimien näkyvyyden lisäämiseksi komission olisi varmistettava, että yhteisöt, jotka toteuttavat hankkeita tämän aloitteen kautta, ja käyttäjät saavat asianmukaista tietoa palvelujen saatavuudesta ja että EU:n myöntämälle rahoitukselle annetaan näkyvyyttä.

  Tarkistus     7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Tällaisen toiminnan erityisen tarkoitusperän ja paikallisiin tarpeisiin kohdennetun luonteen vuoksi sitä olisi pidettävä erillisenä yhteistä etua koskevana televiestintäalan hankkeena asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 tarkoitetun mukaisesti.

  (6)  Tällaisen toiminnan erityisen tarkoitusperän ja erityisesti vähiten kehittyneiden alueiden tai eniten yhteyksiä tarvitsevien alueiden paikallisiin tarpeisiin kohdennetun luonteen vuoksi sitä olisi pidettävä erillisenä yhteistä etua koskevana televiestintäalan hankkeena asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 tarkoitetun mukaisesti.

  Tarkistus     8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Koska toimenpide on luonteeltaan ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset hankkeet eivät ole laajamittaisia, hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin pieni. Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla. Toimenpiteen ei pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen.

  (8)  Koska toimenpide on luonteeltaan ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset hankkeet eivät ole laajamittaisia, hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin pieni. Tämä olisi toteutettava yksinkertaistamalla suunnitteluprosessia ja vähentämällä sääntelyllisiä velvoitteita. Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla. Toimenpiteen ei pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen.

  Tarkistus     9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai hillitse yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin jo käynnistetyt yksityiset tai julkiset aloitteet samalla alueella. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä tämän aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille saatavaa lisätukea.

  (9)  Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai hillitse yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole päällekkäisiä jo käynnistettyjen yksityisten tai julkisten aloitteiden kanssa samalla alueella. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä tämän aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille saatavaa lisätukea. Tämän ohjelman olisi oltava yhteensopiva erityisesti EAKR:sta rahoitettujen jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten toimintaohjelmien kanssa ja täydennettävä niitä sekä luotava synergioita niiden välillä.

  Tarkistus     10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttämällä, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tarkastuksia.

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön käyttämällä mahdollisimman pitkälti yksinkertaistettua hallinnollista menettelyä ja vakioasiakirjoja sekä sellaisia verkkotyökaluja ja muita tavanomaisia työkaluja, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tarkastuksia.

  Tarkistus     11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti.

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, sellaisena kuin se määritellään 14 päivänä syyskuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa”, jossa tavoitteeksi asetetaan, että vuoteen 2025 mennessä kaikilla Euroopan kotitalouksilla on mahdollisuus internetyhteyteen, jonka nopeus on vähintään 100 Mbit/s, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti myös syrjäisille alueille ja raja-alueille, jotka usein jäävät yksityisten verkkojen kattavuuden ulkopuolelle, ja sen avulla olisi edistettävä kaikkien kansalaisten mahdollisuutta hyötyä tietoyhteiskunnasta kiinnittäen erityistä huomiota maaseutualueisiin, syrjäisimpiin alueisiin, saariin sekä raja- ja vuoristoalueisiin.

  Tarkistus     12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Maantieteelliseltä kannalta tasapuolisen jakautumisen yhteydessä olisi SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskevat erityiset toimenpiteet kyseisten alueiden syrjäiseen sijaintiin sekä internetyhteyksiin ja hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin liittyvien kustannusten vuoksi.

  Tarkistus     13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Ottaen huomioon yhteyksien tarpeen unionissa on tärkeää, että komissio laatii pitkän aikavälin strategian, jolla pyritään edistämään langattomien liityntäpisteiden käyttöönottoa ja varmistamaan ohjelman jatkuvuus myös ehdotettujen kolmen vuoden jälkeen sekä huolehtimaan samalla siitä, että käyttöönotettuja infrastruktuureja ei käytetä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen rahoituskauden päätyttyä ja ettei alle kolme vuotta kestäviä hankkeita hyväksytä.

  Tarkistus     14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 c)  Kun otetaan huomioon toimenpiteen ei-kaupallinen luonne, komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei rakennettuja infrastruktuureja käytetä kaupalliseen toimintaan rahoituskauden päätyttyä.

  Tarkistus     15

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Asetus (EU) N:o 1316/2013

  7 artikla – 4 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla rahoitustuen muodoilla kuin rahoitusvälineillä.

  c)  ilmaisten, rajoittamattomien, turvallisten ja varmojen paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla rahoitustuen muodoilla kuin rahoitusvälineillä.

  Tarkistus     16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Asetus (EU) N:o 1316/2013

  10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevien toimien tukikelpoisista kustannuksista rahoitetaan unionin rahoitustuella enintään 100 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen periaatteen noudattamista.

  Ilmaisten ja turvallisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevien toimien tukikelpoisista kustannuksista rahoitetaan unionin rahoitustuella enintään 100 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen periaatteen noudattamista.

  Tietosuoja on olennaisen tärkeää. Sen vuoksi internetyhteyksien on oltava paitsi ilmaisia myös turvallisia.

  Tarkistus     17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  2 artikla – 2 kohta – h alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  'paikallisella langattomalla liityntäpisteellä' matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon.

  h)  'paikallisella langattomalla liityntäpisteellä' matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille ilmaisen paikallisen langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon.

  Tarkistus     18

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä.

  c)  tuettava ilmaisten, turvallisten ja varmojen paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä takaamalla yhteys, jonka nopeus on vähintään100 Mbit/s tai sen puuttuessa suurin markkinoilla saatavana oleva nopeus, mukaan luettuina kestävään liikkuvuuteen liittyvät palvelut.

  Tarkistus     19

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  5 artikla – 5 a kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”5 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimia ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on tuettava

  5 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimia ilmaisten ja turvallisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on tuettava

  Tarkistus     20

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  6 artikla – 8 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”8 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimien ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut edellytykset.

  8 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimien ilmaisten ja turvallisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut edellytykset.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, joilla on suuri merkitys paikallisyhteisöille, voidaan hakea rahoitustukea.

  Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten, turvallisten ja varmojen paikallisten langattomien yhteyksien tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat, joukkoliikennepalvelut ja matkailukohteet mukaan luettuina, joilla on suuri merkitys paikallisyhteisöille, voidaan hakea rahoitustukea.

  Tarkistus     22

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, kuten paikallisviranomaisille ja julkisten palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

  Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, kuten paikallisviranomaisille ja julkisten palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat ilmaisten, turvallisten ja varmojen paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä tai tarjoamalla lisäksi joukkoliikennepalveluja.

  Tarkistus     23

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a.  joka on ilmainen ja helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön ja

  a.  joka on ilmainen, turvallinen ja helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön ja

  Tarkistus     24

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  LIITE – 4 jakso – 1 kohta – 3 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  kannustaa paikallisyhteisöjen parempaa integroitumista digitaalisiin sisämarkkinoihin ja edistää paikallisten pk-yritysten sekä kuljetus- ja matkailuyritysten tarjoamien innovatiivisten digitaalisten palvelujen ja sovellusten kehittämistä;

  Tarkistus     25

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 4 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka on ominaisuuksiltaan ja laadultaan samankaltainen kuin jo käynnistetty yksityinen tai julkinen aloite samalla alueella.

  Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka on ominaisuuksiltaan ja laadultaan samankaltainen tai päällekkäinen kuin jo käynnistetty yksityinen tai julkinen aloite samalla alueella. Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien paikallisten langattomien liityntäpisteiden on katettava ensisijassa julkiset tilat.

  Tarkistus     26

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 5 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla ja hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset.

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan kaikille jäsenvaltioille maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla kiinnittäen erityistä huomiota (SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen) saarien, syrjäisimpien alueiden, vuoristo- ja raja-alueiden sekä pienempien muista jäljessä olevien alueiden paikallisyhteisöihin ja hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset, saapuneiden hanke-ehdotusten mukaisesti.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  6.10.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Claudia Țapardel

  8.11.2016

  Valiokuntakäsittely

  28.2.2017

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  11.4.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Jiří Maštálka

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  44

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S & D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Peter Lundgren

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.3.2017)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Valmistelija: Rosa D'Amato

  LYHYET PERUSTELUT

  Komissio ehdotti syyskuussa 2016 EU:n televiestintäsääntöjen tarkistamista uusilla aloitteilla, jotta voidaan tyydyttää kansalaisten kasvavat yhteystarpeet ja parantaa Euroopan kilpailukykyä.

  Tavoitteen tukitoimiin kuuluva uusi paketti edistää paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönottoa yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja keventämällä sääntelystä johtuvia velvoitteita muun muassa sellaisia tapauksia varten, joissa yhteydet laitetaan saataville muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tai muiden julkisten palvelujen tarjoamisen oheistuotteena.

  Tämän lainsäädäntöehdotuksesta annettavan lausunnon tarkoituksena on siten analysoida komission ehdotusta, joka sisältää muutoksia Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintää koskevaan sääntelykehykseen, joka sisältyy asetukseen (EU) N:o 1316/2013 (Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva asetus) ja asetukseen (EU) N:o 283/2014, jotta voidaan edistää maksuttomia internetyhteyksiä paikallisyhteisöissä EU-rahoitteisen WiFi4EU-hankkeen avulla.

  Komission ehdotuksessa varataan vuosiksi 2017–2019 WiFi4EU-järjestelmää varten 120 miljoonaa euroa, joilla olisi tuettava uusimpien WiFi-laitteistojen asentamista yhteisöllisen elämän keskuksiin. Tässä suhteessa on olennaista, että hankittavat laitteet ja tekniikka vastaavat korkeinta markkinoilla saatavilla olevaa vaatimustasoa ja että tarjottavat palvelut ovat käyttäjäystävällisiä ja sellaisten henkilöiden käytettävissä, joilla on heikot digitaaliset taidot.

  Valmistelijan mielestä on tärkeää, että aloitteessa keskitytään erityisesti maaseutualueisiin ja kaikkiin alueisiin, joilla väestökato ja autioituminen ovat riskejä.

  WiFi4EU-järjestelmä toteutetaan verkkosovelluksiin, palveluseteleillä tapahtuviin maksuihin ja kevyihin seurantavaatimuksiin perustuvien yksinkertaisten ja ei-byrokraattisten menettelyjen avulla. Valmistelija kuitenkin korostaa, että hankkeen koko elinkaaren aikana tehtävät tarjottujen palvelujen asianmukaiset toiminnantarkastukset ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan asianmukainen tasapaino yksinkertaistamisen ja valvonnan välillä.

  On odotettavissa, että toimenpiteellä on myös useita myönteisiä kerrannaisvaikutuksia, joihin kuuluvat pienten ja keskisuurten toimijoiden ottaminen mukaan tieto- ja viestintätekniikan alalle ja osallistuminen demokraattiseen yhteiskuntaan, myös niiden väestöryhmien osalta, joilla olisi muuten vaikeuksia saada yhteydet, ja myös ”esineiden ja palvelujen internetin” edistäminen.

  Hankkeiden päällekkäisyyden ja varojen hajaantumisen välttämiseksi valmistelijaa korostaa myös synergioiden tarvetta EAKR:n rahoituksen kanssa, kun otetaan myös huomioon mittavat investoinnit temaattiseen tavoitteeseen nro 2 (tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen) ohjelmakaudella 2014–2020.

  Valmistelija on samaa mieltä komission ehdottamasta maantieteellisen tasapainon periaatteesta, mutta katsoo, että perussopimuksissa vahvistettu taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaate olisi otettava asianmukaisesti huomioon WiFi4EU:n täytäntöönpanossa ja paikallisviranomaisten esittämien sovellusten valintakriteerien määrittelyssä. Hankkeissa, jotka pyrkivät osaksi järjestelyä, olisi ehdotettava sellaisten alueiden varustamista, joilla vastaavia ominaisuuksia tarjoavaa julkista tai yksityistä WiFi-järjestelmää ei vielä ole olemassa.

  TARKISTUKSET

  Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  26. elokuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia” todetaan, että Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan laajakaistan yleisen käyttöönoton merkitystä sosiaalisen osallisuuden ja unionin kilpailukyvyn kannalta ja toistetaan tavoite, jonka mukaan peruslaajakaistayhteyden olisi oltava kaikkien eurooppalaisten ulottuvilla vuoteen 2013 mennessä ja varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien unionin kansalaisten saatavilla on paljon nopeammat (30 Mb/s tai enemmän) internetyhteydet ja vähintään 50 prosentilla unionin kotitalouksista internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mb/s.

  Tarkistus     2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista verkkoyhteyksien visiota koskevista toimenpiteistä koskee paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton edistämistä yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja ja niiden tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet kehittyvät.

  (2)  Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista verkkoyhteyksien visiota koskevista toimenpiteistä koskee paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton edistämistä yksinkertaistamalla suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja ja niiden tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta unionin alueella nykyisten ja kehittyvien tarpeiden mukaan. Digitaalitekniikan nopean kehityksen vuoksi olisi säännöllisesti suoritettava tarkastuksia ja laadunvalvontatoimia, jotta varmistetaan paikallisten langattomien liityntäpisteiden korkea laatu ja asianmukainen toiminta pyrkien tekemään tästä aloitteesta kestävämmän ja pitkäaikaisemman.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Unionin verkkoyhteyksien visiota tukevalla täydentävällä toimenpiteellä olisi varmistettava, että kotitalouksien yhteen liittäminen antaa unionin kansalaisille mahdollisuuden käyttää entistä helpommin internetiä ja edistää ”esineiden ja palvelujen internetin” käsitettä.

  Tarkistus     4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan.

  (3)  Sen jälkeen, kun tiedonanto internetyhteyksiä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevasta eurooppalaisesta visiosta on annettu, unionin olisi digitaalisen lukutaidon ja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi tuettava ilmaisten, hyvin nopeiden ja korkealaatuisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, kohdennetun tuen kautta. Näiden yhteyksien olisi tarjottava vähintään 100 Mb/s nopeus, joka vastaa gigabittiyhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joilla pyritään ottamaan vuoteen 2025 mennessä käyttöön ultranopea laajakaista. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) N:o 283/201416 kohdealaan. Digitaalisessa osallisuudessa ei tulisi syrjiä syrjäisiä seutuja ja maaseutualueita. Paremman internetyhteyden olisi johdettava tiedon ja viestinnän parempaan saatavuuteen, millä puolestaan olisi myönteinen vaikutus alueiden sosiaalista edistystä kuvaavaan indeksiin.

  _________________

  _________________

  15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta, EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14.

  Tarkistus     5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja sairaalat.

  (4)  Tuella on tarkoitus kannustaa julkisen palvelun tehtävää suorittavia yhteisöjä, kuten paikallisviranomaisia, tarjoamaan ilmaisia paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, samalla kun varmistetaan kyberturvallisuuden korkea taso. Tällä tuella olisi siten autettava varmistamaan, että julkisen elämän keskusten paikallisyhteisöissä taataan tiedonsaanti ja osallistuminen (digitaaliseen) julkiseen elämään, mahdollisuus digitaalisten taitojen kehittämiseen ja hyvin nopean laajakaistan etujen hyödyntämiseen. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnallishallinnon ja muiden paikallisviranomaisten tilat ja niiden välitön lähialue sekä yleiset kirjastot, museot, koulut ja yliopistot, yhteisökeskukset, monitoimitilat, kulttuuri-, urheilu- ja nuorisotilat, kuntien keskusaukiot ja puistot sekä terveydenhuollon rakennukset. Olisi varmistettava, että näiden tahojen sekä paikallisten palveluntarjoajien välinen kanssakäynti kuormittaa vähemmän ja on nopeampaa pk-yritysten kannalta ja että koko prosessi on vähemmän byrokraattinen. Ilmaisia nopeita langattomia yhteyksiä voitaisiin tarjota myös julkisen liikenteen julkisissa tiloissa, kuten odotusalueilla. Nopean ja ultranopean laajakaistaverkon ja tieto- ja tekniikkapalveluiden saatavuuden parantamisella voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua helpottamalla (esimerkiksi sähköisten terveyspalvelujen ja sähköisen hallinnon) palveluiden saatavuutta ja paikallisten yritysten ja uusyritysten taloudellisia mahdollisuuksia niin, että viime kädessä parannetaan sosiaalista osallisuutta sekä lisätään talouskasvua ja kilpailukykyä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän vuoksi varmistettava, että kukaan ei jää jälkeen kehityksestä ja että internetin sisältö ja sähköiset palvelut ovat kaikkien, myös digitaalisesti lukutaidottomien ja vammaisten henkilöiden, saatavilla.

  Tarkistus     6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönottoa koskevilla unionin aloitteilla olisi autettava luomaan yhteinen Euroopan kattava verkko WiFi4EU-verkkotunnuksen (SSID) avulla, joka toimisi myös yleiseurooppalaisen nopean ja turvallisen WiFi-yhteyden tunnuksena.

  Tarkistus     7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Paikallisten langattomien yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai muuntyyppisiä vastineita, kuten mainostamista tai henkilötietojen antamista, hyödyntämällä.

  (5)  Paikallisten langattomien yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, joko suoraan maksulla tai muun tyyppisiä vastineita, kuten mainostamista, määräaikoja tai henkilötietojen antamista, hyödyntämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti. Unionin yhteisrahoittaman langattoman internetyhteyden käytön ehdoksi ei missään olosuhteissa saa asettaa tuotteiden tai palvelujen ostamista.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Tällaisen toiminnan erityisen tarkoitusperän ja paikallisiin tarpeisiin kohdennetun luonteen vuoksi sitä olisi pidettävä erillisenä yhteistä etua koskevana televiestintäalan hankkeena asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 tarkoitetun mukaisesti.

  (6)  Tällaisen toiminnan erityisen tarkoitusperän ja paikallisiin tarpeisiin kohdennetun luonteen vuoksi sekä siksi, että on tarpeen luoda unionin yhteinen kartoitusstandardi, jonka avulla voidaan määrittää suurimmassa tarpeessa olevat alueet ja mahdollinen kerrannaisvaikutus, sitä olisi pidettävä erillisenä yhteistä etua koskevana televiestintäalan hankkeena asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 tarkoitetun mukaisesti.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Koska toimenpide on luonteeltaan ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset hankkeet eivät ole laajamittaisia, hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin pieni. Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla. Toimenpiteen ei pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen.

  (8)  Koska toimenpide on luonteeltaan ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset hankkeet eivät ole laajamittaisia, hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin pieni ottaen huomioon vastuuvelvollisuuden tarve sekä yksinkertaistamisen ja valvonnan välinen asianmukainen tasapaino. Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla. Toimenpiteen ei pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen. Olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta.

  Tarkistus     10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Tämän aloitteen toteuttamisessa olisi otettava huomioon mahdollinen synergia unionin muiden ohjelmien ja rahastojen kanssa.

  Tarkistus     11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai hillitse yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin jo käynnistetyt yksityiset tai julkiset aloitteet samalla alueella. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä tämän aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille saatavaa lisätukea.

  (9)  Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai hillitse yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin tarjoukset, joita on jo tehty samankaltaisilla ehdoilla ilmaisista palveluista samalla alueella toimivilla olemassa olevilla julkisilla lähiverkkoreitittimillä. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä tämän aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille saatavaa lisätukea. Kaksinkertaista rahoitusta ei saisi hyväksyä. Kuntien, jotka tarjoavat jo yhteyksiä hitaammilla nopeuksilla, olisi kuitenkin jatkossakin voitava hakea tukea, jotta edistetään nopeiden internetyhteyksien yleistä saatavuutta.

  Tarkistus     12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Käytettävissä olevat määrärahat olisi jaettava noudattamalla maantieteellistä tasapainoa hankkeiden välillä kaikissa jäsenvaltioissa, ja ne olisi keskitettävä alueisiin, joissa on pitkään jatkuvan digitaalisen kuilun riski, ja taattava kullekin jäsenvaltiolle palveluseteleiden riittävä vähimmäismäärä. Paikallisten pk-yritysten asettaminen etusijalle laitteistojen hankinnassa ja asentamisessa langatonta lähiverkkoa varten tämän asetuksen mukaisesti turvaisi innovointipotentiaalin ja työpaikkojen syntymisen kunnissa. Periaate maantieteellisen tasapuolisuuden varmistamisesta olisi sisällytettävä asetuksen (EU) 1316/2013 mukaisesti hyväksyttyihin asiaankuuluviin työohjelmiin ja se olisi määriteltävä tarkemmin ehdotuspyynnöissä.

  Tarkistus     13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttämällä, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tarkastuksia.

  (10)  Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset yhteydet olisivat käytettävissä lyhyellä aikataululla, on tärkeää, että laajakaistaa käsittelevät virastot tiedottavat nopeasti ja tehokkaasti paikallisille ja alueellisille viranomaisille ja WiFi-laitteistojen tarjoajille, erityisesti paikallisyhteisöjen pk-yrityksille, parannettujen verkkoyhteyksien käyttömahdollisuudesta ja että tarvittaessa niitä autetaan hakemaan kyseisiä yhteyksiä. Rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttämällä, jotka mahdollistavat hakemusten nopean lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusten toteuttamista, valvontaa ja tehokkaita tarkastuksia sekä suorittavat hankkeen koko elinkaaren aikana tehtäviä tarjottujen palvelujen asianmukaisia toiminnantarkastuksia erityisesti, kun otetaan huomioon hyväksytyt uudet hallintomenettelyt (arvosetelijärjestelmän avulla). Kun otetaan huomioon laajakaistaa koskevat haasteet, joita maaseutualueet sekä syrjäiset ja harvaan asutut alueet kohtaavat kaupunkialueita useammin, kuten rakenteellisesti vähäisempi ja pirstoutuneempi kysyntä sekä korkeammat yksikkökohtaiset (siis käyttäjäkohtaiset) käyttöönoton ja infrastruktuurin ylläpidon kustannukset, näillä alueilla olisi toteutettava toimenpiteitä maksuttomien ja nopeiden korkealaatuisten paikallisten langattomien yhteyksien edistämiseksi. Paikalliset langattomat liityntäpisteet olisi tehtävä näkyviksi ja paikallisviranomaisten olisi markkinoitava niitä yleisölle kohdistetuilla tiedotuskampanjoilla. Yhteyksien markkinoinnin merkitystä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi myös hankkeet, jotka eivät saa tukea WiFi4EU-ohjelmasta ja jotka ovat saaneet myönteisen arvion, voisivat saada huippuosaamismerkin kaltaisen laatumerkinnän, joka voisi soveltuvissa tapauksissa auttaa saamaan nopeasti rahoitusta muista lähteistä.

  Tarkistus     14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetyhteyden, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti.

  (11)  Ottaen huomioon internetyhteyksien tarpeen unionissa sekä kaupunkien ja maaseudun digitaalisen kuilun, joka laajenee uuden teknologisen kehityksen myötä sekä siitä seuraavan tarpeen tarjota nopeasti liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat kaikkialla unionissa (myös eristyksissä olevilla alueilla, alueilla, joille pääsy on vaikeaa, saarilla ja syrjäisimmillä alueilla) hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan helpon ja käyttäjäystävällisen korkealaatuisen internetyhteyden, jossa käytetään monikielisiä portaalisivuja, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti ottaen huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen sekä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin erilaiset kehitystasot. Luonnononnettomuuksien (kuten tulvien ja maanjäristysten) sattuessa maksuttoman WiFi-verkon olisi oltava rajoittamaton, turvallinen ja nopea, jotta tuetaan pelastuspalvelujen ja kansalaisten välistä nopeaa viestintää.

  Tarkistus     15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Toimenpiteiden jakautumisessa olisi otettava huomioon unionin alueiden sosioekonomiset erot ja toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan elämänlaatua, luomaan parempi työympäristö ja vähentämään työttömyyden ja väestökadon riskiä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maaseutuun, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. Kun otetaan huomioon talous- ja yhteiskuntakehitysohjelman antamat edut paikallisille yhteisöille ja käytetään perustana tämän toimenpiteen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevaan arviointiraporttia, joka olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tämä aloite voisi auttaa ohjelman tulevan kestävän jatkamisen valmistelussa.

  Tarkistus     16

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tuettava ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä."

  c)  tuettava korkeinta markkinoilla saatavilla olevaa vaatimustasoa vastaavien ilmaisten, rajoittamattomien, turvallisten ja nopeiden paikallisten langattomien yhteyksien, joissa noudatetaan mahdollisimman hyvin markkinoilla saatavilla olevia korkeimpia normeja, tarjoamista paikallisyhteisöissä.

  Tarkistus     17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  6 artikla – 8 a kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimien ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut edellytykset.

  8 a.  Yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämistoimien ilmaisten nopeiden paikallisten langattomien yhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut edellytykset.

  Tarkistus     18

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, joilla on suuri merkitys paikallisyhteisöille, voidaan hakea rahoitustukea.

  Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten, nopeiden ja korkealaatuisten paikallisten langattomien yhteyksien tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan luettuina, ja paikallisessa vapaasti käytettävissä olevassa julkisessa liikenteessä, joilla on suuri merkitys paikallisyhteisöille, voidaan hakea rahoitustukea. Jotta suuri yleisö voi käyttää niitä täysimääräisesti, mahdollisia kielellisiä esteitä on vältettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että on suositeltavaa, että koko yhteysjärjestelmä on monikielinen.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – -1 alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1)  niistä on tehty

   

  a)   kustannus-hyötyanalyysi, jossa keskitytään maaseutualueisiin ja alueisiin, joilla väestökato ja autioituminen ovat riskejä, ja näiden alueiden langattomien yhteyksien sosiaaliseen lisäarvoon, mikä johtaa eurooppalaiseen kartoitusstandardiin, jonka avulla voidaan määrittää suurimmassa tarpeessa olevat alueet ja mahdollinen kerrannaisvaikutus, ja

   

  b)   tarjouspyyntö;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1)  niiden toteuttamisesta vastaa julkisen palvelun tehtävää suorittava yhteisö, jolla on valmiudet paikallisten langattomien liityntäpisteiden julkisiin sisä- tai ulkotiloihin asentamisen suunnitteluun ja valvontaan;

  1)  niiden toteuttamisesta vastaa julkisen palvelun tehtävää suorittava yhteisö, jolla on valmiudet paikallisten langattomien liityntäpisteiden julkisiin sisä- tai ulkotiloihin asentamisen suunnitteluun ja valvontaan erityistä laadunvalvontaa harjoittamalla;

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a.  joka on ilmainen ja helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön ja

  a.  joka on ilmainen, turvallinen, helppokäyttöinen, perustuu uusimpien laitteiden käyttöön ja johon sisältyy mahdollisuus käyttää kaikkia rajat ylittäviä internetin rakenteita, jotta vältetään markkinoiden segmentoituminen unionin tasolla sekä suurten yritysten monopolit;

  Tarkistus     22

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b.  tukee mm. digitaalipalvelujen infrastruktuurien kautta tarjottavien innovatiivisten digitaalipalvelujen saatavuutta;

  b.  tukee mm. digitaalipalvelujen infrastruktuurien kautta tarjottavien innovatiivisten digitaalipalvelujen saatavuutta sekä hätä- ja kriisiviestintää;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a.  ne eivät laske erityisen yhteysnopeuden tason alapuolelle samanaikaisten käyttäjien liiallisesta määrästä johtuen;

  Tarkistus     24

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 1234/2014

  Liite – 4 jakso – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka on ominaisuuksiltaan ja laadultaan samankaltainen kuin jo käynnistetty yksityinen tai julkinen aloite samalla alueella.

  Tuen piiriin ei kuulu hanke, joka on ominaisuuksiltaan ja laadultaan samankaltainen kuin yksityiset tai julkiset tarjoukset, joita on jo tehty samankaltaisilla ehdoilla maksuttomista palveluista samalla alueella toimivilla julkisilla lähiverkkoreitittimillä. Näin varmistetaan kaikkien olemassa olevien julkisten WiFi-palveluiden parempi integraatio ja vältetään varojen väärää käyttöä.

  Tämän vuoksi (tukea saavia) hankkeita on koordinoitava samanlaisten Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavien hankkeiden kanssa. Kuntien, jotka tarjoavat jo yhteyksiä hitaammilla nopeuksilla, olisi kuitenkin voitava jatkossakin hakea tukea, jotta edistetään nopeiden internetyhteyksien yleistä saatavuutta. Mobiileja internetpalveluja, joita voi maksusta käyttää ehdotetun paikallisen yhteyshankkeen sijoituspaikassa, ei pidetä samankaltaisina tarjouksina.

  Tarkistus     25

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EU) N:o 283/2014

  Liite – 4 jakso – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla ja hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset.

  Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella tavalla hankkeille, jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset, ja saapuneiden hanke-ehdotusten mukaisesti ottaen huomioon SEUT-sopimuksen 174 artiklaan kirjatut taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat periaatteet ja alueelliset erot nopeiden internetyhteyksien tarjoamisessa unionin eri osissa. Riittävä osa määrärahoista on osoitettava taloudellisesti ja digitaalisesti vähemmän kehittyneille alueille, kuten eristyksissä oleville alueille, saarille ja vuoristo- ja raja-alueille ja syrjäisille alueille sekä alueille, joilla on ollut luonnononnettomuuksia, jotta resurssit investoidaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  6.10.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Rosa D’Amato

  11.10.2016

  Hyväksytty (pvä)

  21.3.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Luigi Morgano

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  32

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL Group

  Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

  PPE

  Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Davor Škrlec

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  14.9.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  6.10.2016

  ENVI

  6.10.2016

  IMCO

  6.10.2016

  TRAN

  6.10.2016

   

  REGI

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ENVI

  29.9.2016

  IMCO

  11.10.2016

  CULT

  11.10.2016

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Carlos Zorrinho

  16.11.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  6.2.2017

  27.2.2017

  23.3.2017

   

  Hyväksytty (pvä)

  25.4.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  52

  7

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Georgi Pirinski

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.5.2017

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  52

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Greens

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

  7

  -

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Roger Helmer

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää