IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Carlos Zorrinho


Postupak : 2016/0287(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0181/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0181/2017
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0589),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0378/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta podneseno okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. siječnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 00/00/00[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za promet i turizam i Odbora za regionalni razvoj (A8-0181/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U komunikaciji Komisije o europskoj viziji internetske povezivosti za europske građane i poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu14 opisan je niz mogućih mjera s pomoću kojih se može unaprijediti povezivost u Europskoj uniji.

(1)  U komunikaciji Komisije od 14. rujna 2016. naslovljenoj „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu” o europskoj viziji internetske povezivosti za europske građane, javne ustanove i poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu opisan je niz mogućih mjera s pomoću kojih se može unaprijediti povezivost u Europskoj uniji.

__________________

 

14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu” (COM(2016)587).

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U svojoj komunikaciji od 26. kolovoza 2010. naslovljenoj „Digitalni program za Europu” Komisija podsjeća da je u strategiji Europa 2020. istaknuta važnost uvođenja širokopojasnog interneta u cilju promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u Uniji te potvrđuje cilj prema kojem bi svi građani Unije do 2020. trebali imati pristup mnogo bržoj internetskoj vezi, bržoj od 30 Mbit/s, a najmanje 50 % kućanstava u Uniji biti pretplaćeno na internetsku vezu bržu od 100 Mbit/s.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i manjim brojem regulatornih prepreka. Te pristupne točke, uključujući dodatne onima za pružanje drugih javnih usluga ili nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih i uvođenje budućih generacija bežičnih komunikacijskih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti u skladu s razvojem potreba.

(2)  U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i manjim brojem regulatornih prepreka. Te pristupne točke, uključujući dodatne onima za pružanje drugih javnih usluga ili nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih bežičnih komunikacijskih mreža, ali bi posebno trebale doprinijeti uvođenju budućih generacija takvih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti u skladu s razvojem potreba. Te pristupne točke trebale bi moći tvoriti mrežu s jedinstvenim identifikacijskim sustavom valjanim u cijeloj Uniji, kojemu bi se trebale moći pridružiti druge besplatne lokalne bežične mreže koje pružaju povezivost. Sustav bi trebao biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća1b, a upotreba podataka u svrhu komercijalnog oglašavanja ili druge komercijalne svrhe ne bi smjela biti dopuštena.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

1b Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 310, 26.11.2015., str. 1.)

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U okviru ove Uredbe lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez ograničenja znači da je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, komercijalno oglašavanje i pribavljanje osobnih podataka za komercijalne svrhe i da je, ne dovodeći u pitanje ograničenja koja proizlaze iz prava Unije ili nacionalnog prava u skladu s pravom Unije i potrebu da se osigura neometano funkcioniranje mreže, a osobito potrebu da se u vrijeme najgušćeg prometa osigura poštena raspodjela kapaciteta među korisnicima, slobodna od ograničenja u smislu ograničenja razdoblja tijekom kojeg korisnik može biti povezan ili ograničenja brzine ili potrošnje.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Konkurentno tržište i zakonodavni okvir otporan na buduće promjene, koji stvara poticaje za inovacije, transeuropske mreže i strukture te novi poslovni modeli glavni su pokretač ulaganja u mreže vrlo visokog kapaciteta koje građanima diljem Unije mogu osigurati povezivost.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/201315 i (EU) br. 283/201416.

(3)  Nakon komunikacije Komisije od 14. rujna 2016., a kako bi se promicala digitalna uključenost i spriječilo zaostajanje udaljenih i ruralnih područja, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje visokokvalitetne lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez ograničenja u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Ta potpora za sada nije obuhvaćena Uredbom (EU) br. 1316/201315 ni Uredbom (EU) br. 283/201416..

__________________

__________________

15 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

15 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, primjerice javna tijela i pružatelji javnih usluga, trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da lokalne zajednice imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogle pripadati općine i druge tijela lokalne vlasti te knjižnice i bolnice.

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, primjerice tijela u javnom sektoru i pružatelji javnih usluga, trebalo bi potaknuti da omoguće lokalne bežične veze koje su besplatne i bez ograničenja kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da ljudi u lokalnim zajednicama mogu poboljšati svoje digitalne vještine i imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogle pripadati općine, skupine općina, trgovačka društva u vlasništvu općina sa zadaćom pružanja javnih usluga, neprofitne zadruge, društveni centri te druga tijela lokalne vlasti i institucije.

(Kako bi se osiguralo da tekst koji je Parlament predložio bude usklađen na svim jezicima, prijevod portugalskog izraza „gratuita e livre de restrições” treba odgovarati engleskom izrazu „free of charge and free from restrictions”.)

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Besplatna lokalna bežična povezivost trebala bi, između ostalog, doprinijeti boljoj teritorijalnoj i socijalnoj koheziji, osobito na područjima s ograničenim pristupom internetu.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Poboljšanjem pristupa brzom i ultrabrzom širokopojasnom internetu i uslugama informacijske i komunikacijske tehnologije, posebno u udaljenim područjima, mogla bi se povećati kvaliteta života ljudi tako što bi se olakšao pristup uslugama (npr. e-zdravlje i e-uprava) i promicati razvoj lokalnih malih i srednjih poduzeća. Stoga bi nadležna tijela trebala zajamčiti da nitko ne bude izostavljen te da internetski sadržaj i mrežne usluge budu dostupne svima.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Kako bi se osigurao uspjeh ove Uredbe i istaknulo djelovanje Unije na tom području, Komisija se mora pobrinuti da subjekti koji rade na projektima u skladu s ovom Uredbom krajnjim korisnicima pruže što više informacija o dostupnosti usluga i da istaknu činjenicu da je financiranje omogućila Unija.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  Vrijednosti Unije i koristi za nju trebale bi se promicati preko dokumenta u kojem se objašnjava svrha besplatne lokalne bežične usluge povezivanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Pokrivenost novim pristupnim mrežama i dalje je znatno manja u ruralnim nego u urbanim područjima s obzirom na to da je samo 28 % kućanstava u ruralnim područjima pokriveno fiksnom tehnologijom.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Uvođenje 5G sustava mobilne komunikacije do 2020. trebalo bi biti glavni prioritet jedinstvenog digitalnog tržišta, s obzirom na odlučujuću ulogu koju ima za globalnu konkurentnost, rast, inovacije i istraživački potencijal Unije. Sredstva Unije treba upotrebljavati učinkovito i prikladno radi rješavanja ključnih pitanja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na nekomercijalnu prirodu te intervencije i male dimenzije predviđenih pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. Stoga bi intervenciju trebalo provesti s pomoću najprikladnijih oblika financijske potpore, posebno bespovratnih sredstava, dostupnih na temelju Financijske uredbe sada ili u budućnosti. Intervencija ne bi trebala ovisiti o financijskim instrumentima.

(8)  S obzirom na nekomercijalnu prirodu te intervencije i male dimenzije predviđenih pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru i ono bi trebalo biti razmjerno očekivanim prednostima, uzimajući u obzir potrebu za odgovornošću i dobrom ravnotežom između pojednostavljivanja i kontrole. Stoga bi intervenciju trebalo provesti s pomoću najprikladnijih oblika financijske potpore, posebno bespovratnih sredstava, primjerice s pomoću kupona, dostupnih na temelju Financijske uredbe sada ili u budućnosti. Intervencija ne bi trebala ovisiti o financijskim instrumentima. Trebalo bi se primjenjivati načelo dobrog financijskog upravljanja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  S obzirom na to da je količina odobrenih financijskih sredstava ograničena u odnosu na potencijalno velik broj prijava, trebalo bi poduzeti mjere za pojednostavljenje administrativnih postupaka kako bi se odluke mogle donositi na vrijeme. Uredba (EU) br. 1316/2013 trebala bi se izmijeniti kako bi se državama članicama omogućilo da podupru kategorije prijedloga u skladu s kriterijima navedenima u odjeljku 4. Priloga Uredbi (EU) br. 283/2014, kako bi se izbjeglo pojedinačno odobravanje prijava te kako bi se osiguralo da potvrde o rashodima i godišnje podnošenje izvješća Komisiji ne budu obavezni za bespovratna sredstva dodijeljena na temelju ove Uredbe.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke za koje se ostvaruje korist iz financijske potpore na temelju ove uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja , intervenciju bi trebalo ograničiti na projekte kojima se ne ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja u istom području. To ne bi trebalo isključiti dodatne potpore iz javnih ili privatnih izvora financiranja za uvođenja u okviru ove inicijative.

(9)  Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke za koje se ostvaruje korist iz financijske potpore na temelju ove uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja, intervenciju bi trebalo ograničiti na projekte kojima se ne ponavljaju postojeće besplatne privatne ili javne ponude sličnih obilježja u istom području. To ne bi trebalo isključiti dodatne potpore iz javnih ili privatnih izvora financiranja za uvođenja u okviru ove inicijative jer bi takva kombinacija mogla imati bolje rezultate, što bi trebalo potaknuti privatna ulaganja i omogućiti internetsku povezanost široj publici. U tom smislu mora se osigurati sinergija s drugim nacionalnim fondovima ili fondovima Unije, među ostalim i s Europskim fondom za regionalni razvoj, kako bi se ostvario maksimalni učinak, ne samo u smislu dostupnosti građanima već i u smislu socijalne kohezije, doprinoseći pritom savladavanju digitalnog jaza u slabije razvijenim regijama.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Raspoloživi proračun trebao bi se dodjeljivati na zemljopisno uravnotežen način kako bi bilo moguće pokriti projekte u svim državama članicama. Pri dodjeljivanju sredstava bi isto tako trebalo obratiti pozornost na potrebu za rješavanjem problema digitalnog jaza. Ta načela, kojima se želi zajamčiti zemljopisna uravnoteženost i uključivo društvo, trebala bi biti uključena u relevantne programe rada usvojene u skladu s Uredbom (EU) br. 1316/2013 i ovom Uredbom, biti navedena u pozivima za podnošenje prijedloga te bi se, po potrebi, u okviru tih načela trebale dopustiti dodatne kandidature u državama članicama gdje broj prijedloga bude relativno malen i usredotočiti na područja za koja države članice ili Komisija ocijene da kaskaju za drugima u području povezivosti ili digitalne pismenosti.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  Davanjem prednosti lokalnim MSP-ovima pri nabavi i postavljanju opreme za lokalnu bežičnu povezivost u skladu s ovom Uredbom moglo bi se zaštititi potencijal za inovacije i otvoriti kvalitetna radna mjesta u općinama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka. Važno je da Komisija što ranije informira lokalna tijela o planiranim mjerama i relevantnim uvjetima kako bi ova mogla započeti pripreme i javljati se na pozive za podnošenje prijedloga kada budu objavljeni. Komisija i relevantna tijela u državama članicama trebali bi učiniti sve što je u njihovoj moći da stvore odgovarajuću svijest o ovom programu.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način.

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta koje se temelji na brzim širokopojasnim uslugama te u svrhu potpore ciljevima europskog gigabitnog društva, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način i digitalni jaz smanjiti promicanjem načela univerzalnog pristupa svih građana koristima informacijskog društva, pri čemu treba dati prednost područjima s relativno niskim razinama brze širokopojasne povezivosti.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Korisnici bi također trebali imati obvezu besplatno pružati uslugu bežičnog interneta tijekom razdoblja koje ne smije biti kraće od tri godine.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Financirane aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebale bi biti izvedive i dugoročno održive. Izvedivost i održivost tih aktivnosti trebalo bi postići pružanjem tehničkih alata kako bi se osigurala njihova dugoročna učinkovitost uz pomoć tehnologije koju korisnici i pružatelji usluga moderniziraju i održavaju sigurnom za ostale korisnike.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EU) br. 1316/2013

Članak 7. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjere u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama financiraju se putem bespovratnih sredstava ili oblika financijske potpore koje nisu financijski instrumenti.

(c)  mjere u području pružanja lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez ograničenja u lokalnim zajednicama financiraju se putem bespovratnih sredstava ili oblika financijske potpore koje nisu financijski instrumenti.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 1316/2013

Članak 22. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U članku 22. dodaje se sljedeći stavak:

 

„Potvrde o rashodima i godišnje izvješćivanje Komisije iz 2. odnosno 3. stavka ovoga članka nisu obvezni za bespovratna sredstva dodijeljena u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 283/2014*.”

 

________________

 

* Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ (SL L 86, 21.3.2014., str. 14.)

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 2. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  lokalna bežična pristupna točka” znači mala oprema s niskom potrošnjom energije malim prostornim dosegom kojoj je, na neisključivoj osnovi, potreban radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije te koji korisnicima omogućuje bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(h)  „lokalna bežična pristupna točka” znači mala oprema s niskom potrošnjom energije malim prostornim dosegom, ali velikom pojasnom širinom, kojoj je, na neisključivoj osnovi, potreban infracrveni spektar ili spektar vidljive svjetlosti za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije te koji korisnicima omogućuje bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Obrazloženje

U skladu s potvrdom Europskog zakonika za elektroničke komunikacije, nove tehnologije u nastajanju, kao što je Lifi, koje ne upotrebljavaju radiovalove nego svjetlo, potrebno je, osobito u svjetlu potencijala takvih tehnologija, uključiti u javne prostore kao što su bolnice u kojima radiovalovi možda nisu najprikladnijiStopa prijenosa ne smije biti dovedena u pitanje uzimajući u obzir da će na pristupnu točku ponekad biti spojen velik broj korisnika.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiru omogućivanje besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama.

(c)  podupiru omogućivanje visokokvalitetne lokalne bežične povezivosti koja je u lokalnim zajednicama besplatna i bez ograničenja.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 6. – stavak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.a  Djelovanja kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama u skladu su s uvjetima iz odjeljka 4. Priloga.

8.a  Djelovanja kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja visokokvalitetne lokalne bežične povezivosti koja je u lokalnim zajednicama besplatna i bez ograničenja u skladu su s uvjetima iz odjeljka 4. Priloga.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  U Prilogu se umeće sljedeći odjeljak:

6.  U Prilogu se dodaje sljedeći odjeljak:

ODJELJAK 4. BEŽIČNA POVEZIVOST U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

ODJELJAK 4. BEŽIČNA POVEZIVOST U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Djelovanja kojima je cilj pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu javnom životu lokalnih zajednica, ispunjuju uvjete za financijsku pomoć.

Djelovanja kojima je cilj pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti bez ograničenja u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu javnom životu lokalnih zajednica, ispunjuju uvjete za financijsku pomoć. Radi osiguravanja pristupačnosti u sklopu tih djelovanja moraju se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavati moguće jezične barijere.

Financijska pomoć dostupna je subjektima kojima je povjerena javna zadaća, primjerice lokalne vlasti i drugi pružatelji javnih usluga koji namjeravaju omogućiti besplatnu lokalnu bežičnu povezivost ugradnjom lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Financijska pomoć dostupna je tijelima javnog sektora u smislu članka 3. stavka 1. Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća1a koja namjeravaju omogućiti besplatnu lokalnu bežičnu povezivost ugradnjom lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

 

Prihvatljive institucije mogu koristiti financijsku pomoć za uspostavu besplatne lokalne bežične povezivosti na najprikladnijim i najdostupnijim lokacijama za zajednicu, uključujući imovinu koja nije u javnom vlasništvu.

Projekti za pružanje bežične povezivosti preko besplatnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka ostvaruju pravo na sredstva ako ispunjuju sljedeće:

Projekti za pružanje bežične povezivosti preko besplatnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka ostvaruju pravo na sredstva ako ispunjuju sljedeće:

1)  provodi ih subjekt kojemu je povjerena javna zadaća i koji može planirati i nadzirati ugradnju unutarnjih ili vanjskih lokalnih bežičnih pristupnih točaka na javnim prostorima;

1)  provodi ih tijelo javnog sektora koje ih može planirati i nadzirati, kao i osigurati financiranje operativnih troškova u razdoblju od najmanje tri godine, ugradnju unutarnjih ili vanjskih lokalnih bežičnih pristupnih točaka na javnim prostorima;

2)  temelje se na širokopojasnoj mreži kojom se korisnicima omogućuje iskustvo vrlo brzog interneta

2)  temelje se na širokopojasnoj mreži kojom se korisnicima omogućuje iskustvo vrlo brzog interneta

a.  besplatni su, lako im se pristupa i upotrebljavaju najsuvremeniju tehnologiju te

a.  besplatni su, lako im se pristupa i upotrebljavaju najsuvremeniju tehnologiju iskorištavanjem optimalnih tehnoloških rješenja i korištenjem najboljih standarda kibersigurnosti te

b.  podržavaju pristup inovativnim digitalnim uslugama, primjerice uslugama koje se pružaju s pomoću infrastrukture digitalnih usluga;

b.  podržavaju pristup inovativnim digitalnim uslugama, primjerice uslugama koje se pružaju s pomoću infrastrukture digitalnih usluga;

3)  koriste se jedinstvenim vizualnim identitetom koji će utvrditi Komisija i sadržavaju poveznicu na povezane mrežne alate.

3)  koriste se jedinstvenim vizualnim identitetom koji će utvrditi Komisija i sadržavaju poveznicu na povezane mrežne alate.

 

3.a)  poštuju načela tehnološke neutralnosti, učinkovito koriste javna sredstva i sposobni su prilagoditi projekte najboljim tehnološkim ponudama.

Projekti kojima se ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, u istom području, ne uzimaju se u obzir.

Projekti kojima se ponavljaju postojeće besplatne privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, u istom području ne uzimaju se u obzir.

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju na projekte koji ispunjuju prethodno navedene uvjete tako da se poštuje zemljopisna uravnoteženost zaprimljenih prijedloga te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave.

Raspoloživa se sredstva dodjeljuju projektima koji ispunjuju prethodno navedene uvjete tako da se poštuje zemljopisna uravnoteženost zaprimljenih prijedloga u državama članicama te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave, i to u skladu s programima rada koji doprinose gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji Unije i promicanjem digitalne uključenosti.

 

Države članice mogu izdvojiti vlastita sredstva ili koristiti sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj komplementarnih usluga i ponuda kojima bi se unaprijedila održivost projekata.

 

Komisija provodi i pomno prati projekte koji se financiraju na temelju ovog odjeljka najmanje tri godine. Komisija nastavlja s praćenjem projekta nakon operativnog razdoblja kako bi pružila pregled funkcionalnosti tog projekta i moguće smjernice za buduće inicijative.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).”

  • [1]  SL C 125, 21.4.2017., str. 69.
  • [2]  SL C, , str.

OBRAZLOŽENJE

Inicijativa WIFI4EU prijedlog je kojim će se doprinijeti jačanju razvoja inkluzivnijeg europskog digitalnog društva.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u svojem je govoru o stanju Unije održanom 14. rujna 2016. iznio stajalište da je namjera stvoriti „novi pravni okvir kojim ćemo privući i omogućiti ulaganja u povezivost” […]te je nadodao: „Svatko bi trebao imati koristi od povezivosti.”

U skladu s Junckerovim obećanjem, „[p]ovezivost koja bi koristila svakome znači da ne bi trebalo biti bitno gdje živite ili koliko zarađujete”, iz čega proizlazi prijedlog da se „do 2020. u središtu javnog života svakog sela i grada u Europi osigura besplatan pristup bežičnom internetu”.

U tom kontekstu inicijativa WIFI4EU prilika je da se u okviru komunikacijskog paketa potvrdi načelo univerzalnog pristupa europskih građana koristima informacijskog društva provedbom pilot-projekta s uravnoteženim zemljopisnim opsegom i raspodjelom, koji bi poslužio kao referentna točka za razvoj inkluzivnih platformi za besplatan pristup bežičnim mrežama te koji bi bio dinamičan i otporan pred tehnološkim napretkom.

Tom se inicijativom također otvara mogućnost razvoja i primjene ideje digitalnog identiteta koja bi bila svojstvena za Europu, uključivanjem u nacrt pilot-projekta vrijednosti kojima je nadahnut europski projekt, imajući u vidu prvenstveno rješenja za građane te mogućnosti koje se stvaraju za poduzeća i kreatore sadržaja.

Cilj univerzalnog pristupa jest ojačati lokalne digitalne ekosustave, poboljšati povezanost Europske unije s njezinim građanima i stvoriti više boljih prilika za razvoj mreža nove generacije.

Pod tom je pretpostavkom ključno osigurati da se središnji cilj pružanja pristupa mrežama dopuni univerzalnim i besplatnim pristupom uslugama od javnog interesa i sadržajima od općeg interesa te poticati pojednostavljeni sustav kandidatura i provedbe koji bi bio transparentan i koji bi jamčio kvalitetu projekata i ispunjenje uvjeta.

Izmjenama predloženim u ovom izvješću želi se zajamčiti bolji odgovor na sljedeća strukturna načela inicijative:

1. Univerzalan i besplatan pristup

Pristupne mreže koje se promiču na području EU-a trebaju pružiti iskustvo brzog interneta u sklopu usluga širokopojasne veze te doprinijeti razvoju europskog gigabitnog društva. Taj pristup treba biti univerzalan, besplatan i bez ograničenja.

Besplatan pristup znači da se ne plaća izravna naknada ni naknada preko oglašavanja ili upotrebe podataka korisnika u komercijalne svrhe.

2. Provjera vjerodostojnosti i sustav pristupa

Pristupne točke trebaju se razviti u mrežu sa sustavom provjere vjerodostojnosti valjanim na cijelom području Europske unije. Pristup se treba temeljiti na načelu jedinstvene provjere vjerodostojnosti („one login only”). Da bi se ovaj model mogao koristiti potrebno je razviti referentni predložak na temelju kojeg bi se zajamčila interoperabilnost i kolektivna učinkovitost te orijentir za zajednički sustav vjerodostojnosti, koji bi se zatim mogao prilagoditi osobitostima svakog pojedinog lokalnog projekta.

3. Prihvatljivost

Kandidirati se mogu javni subjekti čija je zadaća kompatibilna s ciljevima ovog projekta. Uzimajući u obzir ograničeni opseg mogućnosti financiranja projekata i velik broj mogućih kandidatura, treba se osigurati administrativni sustav koji bi donosio brze i učinkovite odluke. Radi toga se treba razmotriti sustav dodjele kupona.

4. Zemljopisna uravnoteženost

Pri pristupu sredstvima koja se dodjeljuju u sklopu ove inicijative treba se osigurati načelo zemljopisne uravnoteženosti među raznim državama članicama. Da bi se zajamčila zemljopisna uravnoteženost u svakoj državi članici, u predmetnim programima rada trebaju se utvrditi odgovarajući kriteriji.

5. Borba protiv isključenosti i promicanje teritorijalne kohezije

Kriteriji odobrenja trebaju odražavati prioritetni status promicanja digitalne uključenosti i teritorijalne kohezije.

6. Održivost

Da bi se osigurala održivost projekata, države članice moći će iskoristiti vlastita sredstva ili sredstva iz europskih strukturnih fondova kako bi razvijale dodatne usluge i ponude.

7. Nepreklapanje ponuda

Projekti se trebaju razmatrati samo ako na istom području primjene ne postoji javna ili privatna ponuda sa sličnim značajkama.

8. Praćenje

Europska komisija treba osigurati sustav praćenja inicijative koji bi uključivao objavu izvješćâ o provedbi.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je tijekom pripreme izvješća primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba: Subjekt i/ili osoba

Institucionalni

Vanjski dionici

 

Europska komisija

Europsko vijeće

Europski odbor regija

Europski gospodarski i socijalni odbor

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Zaklada za čitanje i pisanje

UKspace

Vodafone

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (4.4.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
(COM(2016)0589 – C8‑0378/2016 – 2016/0287(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Liadh Ní Riada

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U komunikaciji Komisije o europskoj viziji internetske povezivosti za europske građane i poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu14 opisan je niz mogućih mjera s pomoću kojih se može unaprijediti povezivost u Europskoj uniji.

(1)  U komunikaciji Komisije o europskoj viziji internetske povezivosti za europske građane, javne ustanove i poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu14 opisan je niz mogućih mjera s pomoću kojih se može unaprijediti povezivost u Europskoj uniji.

__________________

__________________

14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu” (COM(2016)587).

14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu” (COM(2016)587).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Države članice trebale bi pojačati napore kako bi riješile problem digitalnog jaza i razlika u povezivosti među regijama, posebno u regijama s najvišom razinom siromaštva, ulaganjem u stvaranje, razvoj i poboljšanje pristupa bežičnoj vezi; trebale bi se posebno posvetiti područjima koja zaostaju u smislu povezivosti te promicati digitalnu pismenost. Unija bi trebala imati dopunjujuću ulogu i podupirati projekte koji su ponajprije usmjereni na osiguranje lokalne bežične povezivosti koja je dobivena javnom nabavom, besplatna je i nema ograničenja u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvoren prostor dostupan široj javnosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/201416.

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti bez neopravdanog ograničenja u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/201416.

__________________

__________________

15 Uredba (EU) br. 1316/20136 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

15 Uredba (EU) br. 1316/20136 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, primjerice javna tijela i pružatelji javnih usluga, trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da lokalne zajednice imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogle pripadati općine i druge tijela lokalne vlasti te knjižnice i bolnice.

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća poput tijela javnog sektora, zadruga, socijalnih poduzeća u vlasništvu lokalne zajednice i pružatelja javnih usluga trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze bez neopravdanog ograničenja kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da lokalne zajednice imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi se subjekte mogle ubrajati općine i druga tijela lokalne vlasti, ustanove, knjižnice i drugi općinski centri za kulturu, bolnice i zdravstveni objekti te druga javna mjesta dostupna velikom broju ljudi.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Lokalna bežična veza trebala bi se smatrati slobodnom samo ako je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, oglašavanje i pribavljanje osobnih podataka.

(5)  Lokalna bežična veza trebala bi se smatrati besplatnom i bez neopravdanog ograničenja samo ako je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, oglašavanje te pribavljanje osobnih podataka i veze koje se koriste računima na društvenim mrežama; Pristup besplatnoj lokalnoj bežičnoj mreži trebao bi uključivati pristanak korisnika na uvjete korištenja i klauzulu o ograničavanju odgovornosti u kojoj se objašnjava svrha te usluge, uz osiguranje pravilne zaštite osobnih podataka, imajući u vidu da se sigurnosni rizici povećavaju s proširenjem bežične mreže.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Vrijednosti i koristi Unije trebale bi se promicati preko klauzule o ograničavanju odgovornosti besplatne lokalne bežične mreže.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  U tu bi uslugu trebalo uvrstiti alate digitalnog obrazovanja koji će korisnicima pružiti znanje o načinima pristupanja internetu i zaštite na njemu te informacije o prednostima i rizicima interneta.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Komisija bi trebala zajamčiti da javna tijela, zadruge, socijalna poduzeća u vlasništvu lokalne zajednice, pružatelji javnih usluga i krajnji korisnici, tj. lokalne zajednice i korisnici te besplatne bežične mreže, budu uredno i pravovremeno obaviješteni o postojanju tog programa i podršci kako bi se poboljšala vidljivost sredstava koje je dodijelila Unija.

Obrazloženje

Komisija bi pri javnim tijelima, u širem smislu, trebala promicati programe EU-a i danu financijsku potporu te bi o tome trebala obavijestiti krajnje korisnike.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom Uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, i mrežnih alata i drugih tradicionalnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju, stalnom održavanju, redovitoj nadogradnji i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način.

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta s brzinom preuzimanja podataka od najmanje 100 Mbps koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama, trebalo bi uzeti u obzir sinergije s drugim Unijinim, nacionalnim i regionalnim fondovima i programima, posebno pri pružanju dodatne financijske pomoći jer bi ona trebala također biti usmjerena na udaljene ali nastanjene, manje razvijene i tranzicijske regije te bi se trebalo nastojati raspodijeliti je na zemljopisno uravnotežen, promicanjem pristupa prednostima informacijskog društva za građane kako bi se postigao isti prosječni udio internetske povezanosti u svim državama članicama, uzimajući u obzir činjenicu da u nekim državama članicama prosječno 97 % građana Unije ima pristup internetu, dok taj postotak u drugim državama članicama iznosi samo 68 %.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Financirane aktivnosti trebale bi biti dugoročno održive. To bi se trebalo postići pružanjem tehničkih alata kako bi se osigurala dugoročna učinkovitost aktivnosti uz pomoć tehnologije koju korisnici i pružatelji usluga moderniziraju i održavaju sigurnom za ostale korisnike.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EU) br. 1316/2013

Članak 7. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjere u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama financiraju se putem bespovratnih sredstava ili oblika financijske potpore koje nisu financijski instrumenti.

(c)  mjere u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti bez neopravdanog ograničenja u lokalnim zajednicama financiraju se bespovratnim sredstvima ili oblicima financijske potpore koji nisu financijski instrumenti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 2. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  „lokalna bežična pristupna točka” znači mala oprema s niskom potrošnjom energije malim prostornim dosegom kojoj je, na neisključivoj osnovi, potreban radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije te koji korisnicima omogućuje bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(h)  „lokalna bežična pristupna točka” znači mala oprema s niskom potrošnjom energije malim prostornim dosegom kojoj je, na neisključivoj osnovi, potreban radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije te koji korisnicima omogućuje bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži uz visoke brzine širokopojasnog pristupa.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska pomoć dostupna je subjektima kojima je povjerena javna zadaća, primjerice lokalne vlasti i drugi pružatelji javnih usluga koji namjeravaju omogućiti besplatnu lokalnu bežičnu povezivost ugradnjom lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Financijska pomoć dostupna je subjektima kojima je povjerena javna zadaća, primjerice lokalne vlasti, zadruge, socijalna poduzeća u vlasništvu lokalne zajednice i drugi pružatelji javnih usluga koji namjeravaju omogućiti besplatnu lokalnu bežičnu povezivost ugradnjom lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Obrazloženje

U ovaj program trebalo bi uvrstiti zadruge i socijalna poduzeća na razini lokalne zajednice jer su oni po svojoj prirodi pružatelji javnih usluga i imaju važnu ulogu u lokalnim zajednicama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2)  temelje se na širokopojasnoj mreži kojom se korisnicima omogućuje iskustvo vrlo brzog interneta

2)  temelje se na širokopojasnoj mreži kojom se korisnicima omogućuje iskustvo vrlo brzog interneta s brzinom preuzimanja podataka od barem 100 Mbps:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2. a)  doprinose premošćivanju digitalnog jaza i poboljšanju digitalne pismenosti;

Obrazloženje

Cilj ovog programa trebalo bi biti premošćivanje geografskog digitalnog jaza te poticanje digitalne pismenosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka 2. – podtočka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ba)  imaju na raspolaganju sustave za istinsku zaštitu osobnih podataka korisnika;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka 2. – podtočka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

bb)  osmišljeni su tako da smanje digitalni jaz;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju na projekte koji ispunjuju prethodno navedene uvjete tako da se poštuje zemljopisna uravnoteženost zaprimljenih prijedloga te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave.

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju na zemljopisno uravnotežen način. Projekti bi se trebali financirati s obzirom na prijedloge dobivene javnom nabavom dok se istodobno trebaju ispuniti navedeni uvjeti i, u načelu, s obzirom na redoslijed prijave. Time će se jamčiti integracija manje razvijenih i tranzicijskih regija davanjem prednosti projektima u područjima koja zaostaju u smislu povezivosti i digitalne pismenosti. Komisija objavljuje izvješće u kojem utvrđuje ta zemljopisna područja na temelju informacija koje su dostavile države članice do tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Poticanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Referentni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Datum usvajanja

3.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Othmar Karas, Bernd Lucke

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (10.4.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
(COM(2016)0589 – C8‑0378/2016 – 2016/0287(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Claudia Țapardel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kako promet ulazi u novo razdoblje, pravi izazovi za lokalne vlasti neće biti ponovni izum kotača, već nalaženje načina da se poboljšaju usluge s obzirom na potrebe mobilnosti građana u stvarnom vremenu. Digitalizacija dovodi do velikih strukturnih promjena u prometnim sustavima pa sada lokalne zajednice, u okviru nove filozofije u čijem je središtu korisnik, počinju razmatrati različite aspekte kao što su informacije o podacima i putovanju, planiranje mreža, prodaja karata ili kvaliteta usluge.

U tom je kontekstu prijedlog Komisije za besplatnu lokalnu bežičnu povezivost u središtima javnog života istodobno i pravovremen i nužan jer pružateljima usluga daje novu priliku da svoje usluge još poboljšaju. Prijedlogom se u isto vrijeme na raspolaganje stavlja mehanizam za otvorenu i djelotvornu suradnju privatnog i javnog sektora, u skladu s načelima suradnje i s krajnjim ciljem poboljšanja usluga.

Za urbaniste i javna tijela nadležna za promet razvoj besplatnih Wi-Fi punktova pomoći će boljoj kontekstualizaciji postojećih obrazaca mobilnosti, posebno u slučajevima kad tradicionalna sredstva kao što je statistika možda nisu dovoljna. Prikupljeni podaci iskoristit će se za ocjenjivanje postojećih politika i usluga, čime će se osigurati povratne informacije o izborima putovanja u stvarnom vremenu, ali oni mogu poslužiti i za potporu ciljanim ulaganjima. Ukupno uzevši, nadležna tijela moći će se pobrinuti za sigurnije ceste, optimizaciju prometnih ruta, smanjenje troškova infrastrukture i ublažavanje smetnji uzrokovanih prometnim zagušenjima i zagađenjem.

Za potrošače će besplatni Wi-Fi punktovi dovesti do većeg stupnja povezivosti i fleksibilnosti jer će oni ne samo bolje koristiti svoje vrijeme, već i širu lepezu usluga javnog prijevoza. Istodobno, Wifi4EU podrazumijevao bi i bolju dostupnost i bolje informacije za turiste na odredištu.

Bez obzira na to, ambiciozni prijedlog Europske komisije treba dopuniti odredbama kojima će se zajamčiti jasni kriteriji za odabir korisnika te kontinuitet nakon predloženog životnog ciklusa projekata. Osim toga, važno je da sredstva dodijeljena za razvoj punktova ne budu ograničena samo na povećanje vidljivosti EU-a nego i da doprinesu zadovoljavanju stvarnih potreba povezivosti.

Izvjestiteljica podupire prijedlog Komisije, ali uz napomenu da bi inicijativu trebalo proširiti na način da obuhvati lokalne usluge prijevoza i turistička mjesta. Time bi se poboljšala prometna učinkovitost u lokalnim zajednicama, a potrošačima bi se pružile usluge visoke kvalitete. Bez obzira na to, u nedostatku studije utjecaja i imajući u vidu mala raspoloživa sredstva, izvjestiteljica preporučuje Komisiji da odredi jasne kriterije za odabir lokalnih zajednica koje će iskoristiti inicijativu i da se pobrine za temeljitu provjeru svih projekata za koje se podnesu zahtjevi za financiranje.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i manjim brojem regulatornih prepreka. Te pristupne točke, uključujući dodatne onima za pružanje drugih javnih usluga ili nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih i uvođenje budućih generacija bežičnih komunikacijskih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti u skladu s razvojem potreba.

(2)  U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i manjim brojem regulatornih prepreka. Te pristupne točke, uključujući dodatne onima za pružanje drugih javnih usluga ili nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih i uvođenje budućih generacija bežičnih komunikacijskih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti u skladu s razvojem potreba. Te pristupne točke mogu se uklopiti u europsku mrežu s jedinstvenim sustavom ovjere, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_________________

 

1a. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U sklopu politika EU-a kojima se nastoji promicati internetska infrastruktura i učinkovita upotreba bežičnog spektra te povećati povezivost europskih građana tako da im se olakša pristup internetu trebalo bi promicati i koncept interneta stvari, posebno vodeći računa o njegovu potencijalu u pogledu rasta, inovacija te poboljšanja aplikacija i usluga povezanih sa sustavima javnog prijevoza.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/201315 i (EU) br. 283/201416.

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne, sigurne i pouzdane lokalne bežične povezivosti, bez naplate i ograničenja, u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost te u objektima i prijevoznim sredstvima javnog prijevoza. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/201315 i (EU) br. 283/201416.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) br. 1316/20136 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

15 Uredba (EU) br. 1316/20136 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, primjerice javna tijela i pružatelji javnih usluga, trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da lokalne zajednice imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogle pripadati općine i druge tijela lokalne vlasti te knjižnice i bolnice.

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, osobito na lokalnoj i regionalnoj razini, primjerice javna tijela i pružatelje javnih usluga, trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze, bez naplate i bez ograničenja, kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da lokalne zajednice imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogle pripadati općine i druga tijela lokalne vlasti, knjižnice i bolnice, centri za zdravstvenu skrb, umirovljenički domovi, sirotišta, javne prijevozničke službe i infrastruktura kao što su kolodvori ili terminali, turističke službe i drugi subjekti od posebnog interesa za lokalnu zajednicu i njezine stanovnike.

Amandman   5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Lokalna bežična veza trebala bi se smatrati slobodnom samo ako je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, oglašavanje i pribavljanje osobnih podataka.

(5)  Lokalna bežična veza trebala bi se smatrati besplatnom i bez ograničenja samo ako je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, oglašavanje i pribavljanje osobnih podataka.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kako bi se osigurao uspjeh ove inicijative i istaknulo djelovanje Europske unije na tom području, Komisija se mora pobrinuti za to da subjekti koji razvijaju projekte kroz tu inicijativu i korisnici budu na odgovarajući način informirani o dostupnosti tih usluga, uz objavljivanje financijskih sredstava koja je odobrila Europska unija.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uzimajući u obzir posebnu svrhu intervencije i njezinu usmjerenost na lokalne potrebe, trebalo bi je utvrditi kao poseban projekt od zajedničkog interesa u telekomunikacijskom sektoru u smislu uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014.

(6)  Uzimajući u obzir posebnu svrhu intervencije i njezinu usmjerenost na lokalne potrebe, osobito u slabije razvijenim područjima ili područjima kojima je više potrebna povezivost, trebalo bi je utvrditi kao poseban projekt od zajedničkog interesa u telekomunikacijskom sektoru u smislu uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na nekomercijalnu prirodu te intervencije i male dimenzije predviđenih pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. Stoga bi intervenciju trebalo provesti s pomoću najprikladnijih oblika financijske potpore, posebno bespovratnih sredstava, dostupnih na temelju Financijske uredbe sada ili u budućnosti. Intervencija ne bi trebala ovisiti o financijskim instrumentima.

(8)  S obzirom na nekomercijalnu prirodu te intervencije i male dimenzije predviđenih pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. To bi trebalo postići pojednostavljenjem postupka planiranja i uvođenjem manje strogih regulatornih obveza. Stoga bi intervenciju trebalo provesti s pomoću najprikladnijih oblika financijske potpore, posebno bespovratnih sredstava, dostupnih na temelju Financijske uredbe sada ili u budućnosti. Intervencija ne bi trebala ovisiti o financijskim instrumentima.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke za koje se ostvaruje korist iz financijske potpore na temelju ove uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja , intervenciju bi trebalo ograničiti na projekte kojima se ne ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja u istom području. To ne bi trebalo isključiti dodatne potpore iz javnih ili privatnih izvora financiranja za uvođenja u okviru ove inicijative.

(9)  Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke za koje se ostvaruje korist iz financijske potpore na temelju ove uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja, intervenciju bi trebalo ograničiti na projekte kojima se ne ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude u istom području. Time se ne bi smjele isključiti dodatne potpore iz javnih ili privatnih izvora financiranja za uvođenja u okviru ove inicijative. Taj program trebao bi biti u skladu s nacionalnim i regionalnim operativnim programima i nadopunjavati ih, posebno kad je riječ o onima koji se financiraju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti usklađivanjem administrativnog postupka upotrebom standardizirane dokumentacije u najvećoj mogućoj mjeri, kao i mrežnih alata i drugih tradicionalnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način.

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama, kako je utvrđeno u komunikaciji Komisije od 14. rujna 2016. pod nazivom „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu”, u kojoj je postavljen cilj da do 2025.godine sva europska kućanstva imaju pristup internetu od najmanje 100 Mbit/s, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na regionalno uravnotežen način, što znači i u izoliranim i prekograničnim područjima koja često nisu pokrivena privatnom mrežom, promicanjem načela univerzalnog pristupa građana koristima informacijskog društva, s posebnim osvrtom na ruralna, najudaljenija, otočna, pogranična i planinska područja.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  U skladu s člankom 349. UFEU-a, u pogledu zemljopisno uravnotežene distribucije trebalo bi uzeti u obzir posebne mjere za najudaljenije regije s obzirom na njihovu udaljenost i troškove povezane s pristupom internetu i vrlo brzim širokopojasnim uslugama.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  S obzirom na važnost potreba internetske povezivosti u Europskoj uniji važno je da Komisija razvije dugoročnu strategiju za širenje bežičnih punktova kako bi se zajamčio kontinuitet programa i nakon predložene tri godine, ali se pritom treba pobrinuti da se uspostavljena infrastruktura nakon svršetka razdoblja financiranja ne koristi u komercijalne svrhe i da se ne prihvaćaju projekti za razdoblja kraća od tri godine.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.c)  Uz to, s obzirom na nekomercijalnu narav djelovanja, Komisija i države članice moraju se pobrinuti za to da se po isteku razdoblja financiranja postavljena infrastruktura ne upotrebljava u komercijalne svrhe.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EU) br. 1316/2013

Članak 7. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjere u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama financiraju se putem bespovratnih sredstava ili oblika financijske potpore koje nisu financijski instrumenti.

(c)  mjere u području pružanja besplatne, sigurne i pouzdane lokalne bežične povezivosti, bez ograničenja, u lokalnim zajednicama financiraju se putem bespovratnih sredstava ili oblika financijske potpore koje nisu financijski instrumenti.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1316/2013

Članak 10. – stavak 4. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Mjere u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama financiraju se putem financijske potpore Unije putem bespovratnih sredstava do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načelo sufinanciranja.”

„Mjere u području pružanja besplatne i sigurne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama financiraju se putem financijske potpore Unije putem bespovratnih sredstava do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načelo sufinanciranja.”

(Zaštita podataka je ključna i stoga internetska veza ne treba biti samo besplatna, nego i sigurna.)

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 2. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  „lokalna bežična pristupna točka” znači mala oprema s niskom potrošnjom energije malim prostornim dosegom kojoj je, na neisključivoj osnovi, potreban radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije te koji korisnicima omogućuje bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži.”

(h)  „lokalna bežična pristupna točka” znači mala oprema s niskom potrošnjom energije malim prostornim dosegom kojoj je, na neisključivoj osnovi, potreban radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije te koji korisnicima omogućuje besplatan lokalni bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži.”

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „podupiru omogućivanje besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama.”

(c)  „podupiru omogućivanje besplatne, sigurne i pouzdane lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama kojom se jamči minimalna brzina veze od 100 Mbit/s ili, ako to nije moguće, najveća brzina dostupna na tržištu, a uključene su i usluge održive mobilnosti.”

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 5. – stavak 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.a  Potpora djelovanjima kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama pruža se:

5.a  Potpora djelovanjima kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne i sigurne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama pruža se:

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 6 – stavak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.a  Djelovanja kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama u skladu su s uvjetima iz odjeljka 4. Priloga.

8.a  Djelovanja kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne i sigurne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama u skladu su s uvjetima iz odjeljka 4. Priloga.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja kojima je cilj pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu javnom životu lokalnih zajednica, ispunjuju uvjete za financijsku pomoć.

Djelovanja kojima je cilj pružanje besplatne, sigurne i pouzdane lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu javnom životu lokalnih zajednica, ispunjuju uvjete za financijsku pomoć, a to podrazumijeva i usluge gradskog javnog prijevoza i turistička mjesta.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska pomoć dostupna je subjektima kojima je povjerena javna zadaća, primjerice lokalne vlasti i drugi pružatelji javnih usluga koji namjeravaju omogućiti besplatnu lokalnu bežičnu povezivost ugradnjom lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Financijska pomoć dostupna je subjektima kojima je povjerena javna zadaća, primjerice lokalnim vlastima i drugim pružateljima javnih usluga koji namjeravaju omogućiti besplatnu, sigurnu i pouzdanu lokalnu bežičnu povezivost ugradnjom lokalnih bežičnih pristupnih točaka ili u kombinaciji s provedbom usluga besplatnog javnog gradskog prijevoza.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1. – podstavak 3. – točka 2. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a.  besplatni su, lako im se pristupa i upotrebljavaju najsuvremeniju tehnologiju te

a.  besplatni su, sigurni, lako im se pristupa i upotrebljavaju najsuvremeniju tehnologiju te

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1. – podstavak 3. – točka 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a)  potiče bolju integraciju lokalnih zajednica u jedinstveno digitalno tržište i razvoj inovativnih digitalnih usluga i aplikacija koje nude lokalna mala i srednja poduzeća te poduzeća u području prometa i turizma;

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Projekti kojima se ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, u istom području, ne uzimaju se u obzir.

Projekti kojima se ponavljaju ili preklapaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, u istom području, ne uzimaju se u obzir. Lokalne bežične pristupne točke koje se financiraju u okviru ove Uredbe pokrivaju prvenstveno javne prostore.

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1. – podstavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju na projekte koji ispunjuju prethodno navedene uvjete tako da se poštuje zemljopisna uravnoteženost zaprimljenih prijedloga te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave.

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju svim državama članica na projekte koji ispunjuju prethodno navedene uvjete tako da se poštuje zemljopisna uravnoteženost zaprimljenih prijedloga, ali s posebnim osvrtom na otoke, najudaljenije regije (iz članka 349. UFEU-a) te planinske, prekogranične, manje i nerazvijenije zajednice.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Poticanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Referentni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Claudia Țapardel

8.11.2016

Razmatranje u odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jiří Maštálka

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE oODBORA ZA REGIONALNIRAZVOJ (29.3.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
(COM(2016)0589 – C8‑0378/2016 – 2016/0287(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Rosa D'Amato

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U rujnu 2016. Europska komisija predložila je ambicioznu reformu propisa EU-a u području telekomunikacija s novim inicijativama u cilju zadovoljavanja sve većih potreba Europljana za povezivošću i poticanja europske konkurentnosti.

U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i smanjenim regulatornim obvezama, među ostalim i ako se taj pristup omogućuje na nekomercijalnoj osnovi ili je dodatan u odnosu na pružanje drugih javnih usluga.

Predmet ovog zakonodavnog mišljenja je analiza prijedloga Europske komisije koji sadrži izmjene zakonodavnog okvira za telekomunikacije u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, sadržanog u Uredbi (EU) br. 1316/2013 (Uredba o Instrumentu za povezivanje Europe) i Uredbi (EU) br. 283/2014, radi promicanja besplatnog interneta u lokalnim zajednicama preko programa WiFi4EU, koji financira EU.

Prijedlogom Komisije za program WiFi4EU izdvaja se 120 milijuna eura između 2017. i 2019., čime bi trebalo podržati postavljanje najsuvremenije opreme za Wi-Fi u središtima života zajednice. U tom pogledu važno je da oprema i tehnologija koje se stavljaju na raspolaganje budu u skladu s najvišim standardima dostupnima na tržištu te da usluge koje se pružaju budu prilagođene korisnicima i da ih mogu koristiti osobe s niskim stupnjem razvijenosti digitalnih vještina.

Izvjestiteljica smatra da je posebno važno da se ta inicijativa usmjeri na ruralna područja i sve zone u kojima postoji rizik od depopulacije i napuštanja.

Program WiFi4EU provodit će se u vidu jednostavnih i nebirokratskih procesa kao što su internetske aplikacije, plaćanje kuponima i blagi uvjeti nadzora. Izvjestiteljica međutim ističe važnost propisne revizije uspješnosti usluga pruženih tijekom cijelog trajanja projekta, pri čemu se osigurava prava ravnoteža između pojednostavljivanja i kontrole.

Očekuje se da će intervencija imati i nekoliko pozitivnih popratnih učinaka koji obuhvaćaju uključivanje malih i srednjih lokalnih subjekata iz sektora IKT-a i sudjelovanje u demokratskom životu, među ostalim za demografske skupine koje imaju poteškoće pri pristupu vezi, te također promicanje koncepcije „interneta stvari i usluga”.

Kako bi se izbjeglo udvostručavanje projekata i raspršivanje sredstava, izvjestiteljica također ustraje u tome da treba uspostaviti sinergije s financiranjem u okviru EFRR-a, također uzimajući u obzir golema ulaganja u okviru tematskog cilja br. 2 (Poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete) tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Izvjestiteljica se slaže s načelom zemljopisne uravnoteženosti koje je predložila Komisija, no smatra da pri provedbi programa WiFi4EU i određivanju kriterija za odabir aplikacija koje predstave lokalna tijela treba propisno uzeti u obzir načelo ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije utvrđeno u Ugovorima. U okviru projekata koji se prijavljuju za program treba ponuditi uvođenje Wi-Fi-ja u područja u kojima već ne postoji javni ili privatni Wi-Fi u sklopu kojega se nude slične karakteristike.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  U svojoj komunikaciji od 26. kolovoza 2010. pod nazivom „Digitalni program za Europu” Komisija primjećuje da je u strategiji Europa 2020. istaknuta važnost uvođenja širokopojasnog interneta u cilju promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u Uniji te ponovno navodi cilj osiguravanja osnovnog širokopojasnog interneta svim građanima Unije do 2013. te se nastoji pobrinuti za to da do 2020. svi građani Unije imaju pristup mnogo bržoj internetskoj vezi, bržoj od 30 Mbit/s te da 50 % ili više kućanstava u Uniji bude pretplaćeno na internetsku vezu bržu od 100 Mbit/s.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i manjim brojem regulatornih prepreka. Te pristupne točke, uključujući dodatne onima za pružanje drugih javnih usluga ili nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih i uvođenje budućih generacija bežičnih komunikacijskih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti u skladu s razvojem potreba.

(2)  U okviru mjera za postizanje tog cilja novim paketom promicat će se uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka pojednostavnjenim postupcima planiranja i manjim brojem regulatornih prepreka. Te pristupne točke, uključujući dodatne onima za pružanje drugih javnih usluga ili nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih i uvođenje budućih generacija bežičnih komunikacijskih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti teritorija Unije u skladu s trenutačnim potrebama, ali i s razvojem tih potreba. S obzirom na brz razvoj digitalne tehnologije trebale bi se provoditi redovne provjere i kontrole kvalitete kako bi se zajamčila visoka kvaliteta i pravilno funkcioniranje lokalnih bežičnih pristupnih točaka i kako bi ova inicijativa postala održivija i dugotrajnija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  Dodatnom mjerom Unije u cilju podržavanja vizije o povezivosti u Uniji treba osigurati da se povezivošću „od kuće do kuće” građanima Unije omogući lakša upotreba interneta te da se promiče koncepcija „interneta stvari i usluga”.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/201315 i (EU) br. 283/201416.

(3)  Nakon Komunikacije o europskoj viziji internetske povezivosti za digitalno jedinstveno tržište te radi promicanja digitalne pismenosti i uključenosti, Unija bi ciljanom potporom trebala podupirati pružanje besplatne lokalne kvalitetne bežične povezivosti velike brzine u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost, pri čemu bi minimalna brzina veze trebala biti 100 Mbit/s u skladu s ciljevima povezanim s gigabitnim društvom koji su usmjereni na uvođenje ultrabrzog širokopojasnog interneta do 2025. Ta potpora za sada nije obuhvaćena uredbama (EU) br. 1316/201315 i (EU) br. 283/201416. Kad je riječ o digitalnoj uključenosti, ne bi se smjela diskriminirati udaljena i ruralna područja. Bolja internetska povezivost trebala bi dovesti do boljeg pristupa informacijama i komunikaciji te na taj način pozitivno utjecati na indeks društvenog napretka regija.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

15 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 20.12.2013., str. 129., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015., SL L 169, 1.7.2015, str. 1.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

16 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, SL L 86, 21.3.2014., str. 14.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, primjerice javna tijela i pružatelji javnih usluga, trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da lokalne zajednice imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogle pripadati općine i druge tijela lokalne vlasti te knjižnice i bolnice.

(4)  Takvom vrstom potpore subjekte kojima je povjerena javna zadaća, primjerice lokalna javna tijela, trebalo bi potaknuti da omoguće besplatne lokalne bežične veze kojima se jamči visoka razina kibersigurnosti, kao popratne usluge uz njihove zadaće od javnog interesa; u tom pogledu takvom potporom daje se doprinos kako bi se osiguralo da lokalne zajednice u središtima javnog života imaju zajamčen pristup informacijama, da sudjeluju u (digitalnom) javnom životu, jačaju digitalne vještine i imaju koristi od vrlo brze širokopojasne veze. Među takve bi subjekte mogli pripadati prostori općinskih uprava i drugih tijela lokalne vlasti i prostor u njihovoj neposrednoj blizini te javne knjižnice, muzeji, škole i sveučilišta, općinski centri, višenamjenski prostori, kulturni i sportski objekti, objekti za mlade, općinski trgovi i parkovi te zdravstveni objekti, čime bi se osiguralo i da suradnja tih tijela s lokalnim pružateljima usluga bude manje opterećena i brža za MSP-ove te da cijeli proces bude manje birokratski. Besplatna usluga brze bežične povezivosti mogla bi se osigurati i na mjestima javnog prijevoza kojima je pristup besplatan, kao što su čekaonice. Poboljšanjem pristupa brzom i ultrabrzom širokopojasnom internetu i uslugama povezanim s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, posebno u udaljenim područjima, može se povećati kvaliteta života pojedinaca, time što bi se olakšali pristup uslugama (npr. e-zdravlje i e-uprava) i gospodarske mogućnosti za lokalna poduzeća i novoosnovana (start-up) poduzeća, što bi pak dovelo do povećanja socijalne uključenosti, gospodarskog rasta i konkurentnosti. Nadležna tijela stoga bi trebala zajamčiti da nitko ne bude izostavljen te da internetski sadržaj i mrežne usluge budu dostupne svima, među ostalim i digitalno nepismenim građanima i osobama s invaliditetom.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Inicijativa Unije u vezi s uvođenjem lokalnih bežičnih pristupnih točaka trebala bi utabati put k stvaranju zajedničke paneuropske mreže s pomoću programa WiFi4EU (SSID) koji bi mogao poslužiti i kao zaštitni znak za brz i siguran Wi-Fi na razini cijele Unije.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Lokalna bežična veza trebala bi se smatrati slobodnom samo ako je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, oglašavanje i pribavljanje osobnih podataka.

(5)  Lokalna bežična veza trebala bi se smatrati slobodnom samo ako je omogućena bez naplaćivanja ikakve naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade, uključujući, ali ne isključivo, oglašavanje, vremenska ograničenja i pribavljanje osobnih podataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća. Bežični internet koji sufinancira EU ni u kojem slučaju ne bi trebao biti uvjetovan kupnjom robe ili usluga.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uzimajući u obzir posebnu svrhu intervencije i njezinu usmjerenost na lokalne potrebe, trebalo bi je utvrditi kao poseban projekt od zajedničkog interesa u telekomunikacijskom sektoru u smislu uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014.

(6)  Uzimajući u obzir posebnu svrhu intervencije i njezinu usmjerenost na lokalne potrebe te potrebu za uspostavom zajedničkog standarda kartiranja na razini Unije, kojim se omogućuje utvrđivanje regija čije su potrebe najveće i koje imaju mogući multiplikacijski učinak, trebalo bi je utvrditi kao poseban projekt od zajedničkog interesa u telekomunikacijskom sektoru u smislu uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na nekomercijalnu prirodu te intervencije i male dimenzije predviđenih pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. Stoga bi intervenciju trebalo provesti s pomoću najprikladnijih oblika financijske potpore, posebno bespovratnih sredstava, dostupnih na temelju Financijske uredbe sada ili u budućnosti. Intervencija ne bi trebala ovisiti o financijskim instrumentima.

(8)  S obzirom na nekomercijalnu prirodu te intervencije i male dimenzije predviđenih pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru, uzimajući u obzir potrebu za odgovornošću i pravom ravnotežom između pojednostavljivanja i kontrole. Stoga bi intervenciju trebalo provesti s pomoću najprikladnijih oblika financijske potpore, posebno bespovratnih sredstava, dostupnih na temelju Financijske uredbe sada ili u budućnosti. Intervencija ne bi trebala ovisiti o financijskim instrumentima. Trebalo bi se primjenjivati načelo dobrog financijskog upravljanja.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 a)  Pri provedbi ove inicijative trebale bi se uzeti u obzir moguće sinergije s drugim postojećim programima i fondovima Unije.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke za koje se ostvaruje korist iz financijske potpore na temelju ove uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja , intervenciju bi trebalo ograničiti na projekte kojima se ne ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja u istom području. To ne bi trebalo isključiti dodatne potpore iz javnih ili privatnih izvora financiranja za uvođenja u okviru ove inicijative.

(9)  Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke za koje se ostvaruje korist iz financijske potpore na temelju ove uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja , intervenciju bi trebalo ograničiti na projekte kojima se ne ponavljaju postojeće ponude sličnih obilježja koje su na raspolaganju besplatno i pod sličnim uvjetima u istom području koje opslužuju postojeći javni usmjernici za WLAN. To ne bi trebalo isključiti dodatne potpore iz javnih ili privatnih izvora financiranja za uvođenja u okviru ove inicijative. Dvostruko financiranje ne bi trebalo biti dopušteno, ali općine koje već nude pristup po manjim brzinama trebaju nastaviti dobivati potporu radi promicanja sveobuhvatnog širenja brzog pristupa internetu.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Raspoloživa sredstva trebala bi se raspodijeliti uz poštovanje zemljopisne uravnoteženosti među projektima diljem država članica namijenjenima područjima kojima prijeti opasnost dugotrajnog digitalnog jaza, uz primjeren minimalni broj kupona po državi članici. Davanjem prednosti lokalnim MSP-ovima pri nabavi i postavljanju opreme za stavljanje na raspolaganje WLAN-a u skladu s ovom Uredbom zaštitio bi se potencijal za inovacije i zapošljavanje u općinama. Načelo čiji je cilj osiguravanje zemljopisne ravnoteže trebalo bi uključiti u relevantne programe rada usvojene u skladu s Uredbom (EU) 1316/2013 te dodatno navesti u pozivima na podnošenje prijedloga.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

(10)  Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom uredbom, važno je da stručnjaci za širokopojasne usluge o postojanju bolje povezivosti žurno i učinkovito informiraju lokalna i regionalna tijela te pružatelje opreme za bežičnu mrežu, a posebno MSP-ove registrirane u lokalnim zajednicama te da im, po potrebi, pomognu pri podnošenju prijave. Financijsku bi potporu trebalo provesti upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i djelotvornoj reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka, uz propisnu reviziju uspješnosti usluga pruženih tijekom trajanja projekta, posebno s obzirom na nove administrativne postupke (sustav kupona). S obzirom na zajedničke izazove u vezi sa širokopojasnom mrežom s kojima se susreću ruralna, udaljena i rijetko naseljena područja u usporedbi s gradskim područjima, kao što su strukturno manja i fragmentiranija potražnja te viši troškovi izgradnje i održavanja infrastrukture po jedinici (odnosno po krajnjem korisniku), trebale bi se poduzeti mjere kako bi ta područja profitirala od besplatne lokalne bežične povezivosti velike brzine i visoke kvalitete. Lokalna tijela vlasti trebala bi informativnim kampanjama namijenjenim građanima osigurati vidljivost točaka za lokalnu bežičnu povezivost. Štoviše, kako bi se podigla razina osviještenosti o važnosti promicanja povezivosti, oznaku kvalitete poput „pečata izvrsnosti” mogli bi dobiti i pozitivno ocijenjeni projekti koji ne primaju potporu u okviru programa WIFI4EU, što bi se u slučaju zahtjeva u okviru drugih izvora financiranja, po mogućnosti, moglo odvijati s pomoću ubrzanog sustava.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a mogu omogućiti iskustvo visokokvalitetnog interneta koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način.

(11)  S obzirom na potrebe internetske povezivosti unutar Unije i imajući na umu produbljenje digitalnog jaza između gradskih i ruralnih područja koji se pogoršava razvojem novih tehnologija, te posljedičnu hitnost promicanja pristupnih mreža koje diljem EU-a, uključujući u izoliranim regijama i područjima s ograničenim pristupom, kao i u najudaljenijim regijama mogu omogućiti jednostavno iskustvo visokokvalitetnog interneta prilagođenog korisnicima koje se temelji na vrlo brzim širokopojasnim uslugama i upotrebi višejezičnih pristupnih stranica, financijska bi se pomoć trebala raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način, uzimajući u obzir načelo ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te različite razine razvoja infrastrukture povezane s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. U slučaju prirodnih katastrofa (npr. poplave ili potresi) besplatna Wi-Fi mreža trebala bi biti neograničena, sigurna i vrlo brza kako bi mogla omogućiti brzu komunikaciju među hitnim službama i građanima.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  Pri distribuciji intervencija trebalo bi uzeti u obzir socioekonomske razlike europskih regija i njezin cilj trebao bi biti poboljšanje životnih uvjeta, stvaranje boljeg radnog okruženja i smanjenje rizika od nezaposlenosti i depopulacije. Posebnu pažnju treba posvetiti ruralnim područjima, područjima koja se suočavaju s industrijskom tranzicijom i regijama koje imaju ozbiljne i trajne prirodne ili demografske nedostatke. Uzimajući u obzir korist programa za gospodarski i socijalni razvoj lokalnih zajednica i na temelju preliminarnog izvješća o evaluaciji prve faze provedbe te mjere koje treba staviti na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću, ova inicijativa mogla bi poslužiti za pripremu budućeg održivog proširenja programa.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiru omogućivanje besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama.

(c)  podupiru omogućivanje besplatne, neograničene i sigurne lokalne bežične povezivosti velike brzine u lokalnim zajednicama koja je će biti blizu najvišim standardima povezivosti dostupnih na tržištu.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 283/2014

Članak 6. – stavak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8 a.  Djelovanja kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama u skladu su s uvjetima iz odjeljka 4. Priloga.

8 a.  Djelovanja kojima se pridonosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja besplatne lokalne bežične povezivosti velike brzine u lokalnim zajednicama u skladu su s uvjetima iz odjeljka 4. Priloga.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja kojima je cilj pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu javnom životu lokalnih zajednica, ispunjuju uvjete za financijsku pomoć.

Djelovanja kojima je cilj pružanje besplatne lokalne bežične povezivosti velike brzine i visoke kvalitete u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu u javnom životu lokalnih zajednica, kao i u sredstvima lokalnog javnog prijevoza kojima je pristup besplatan, ispunjuju uvjete za financijsku pomoć. Kako bi se javnost njome u potpunosti koristila, izbjegavaju se moguće jezične prepreke. To znači da se preporučuje da cijeli sustav povezivosti bude višejezičan.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka -1 (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1)  da su predmet:

 

(a)   procjene troškova i koristi u čijem su središtu ruralna područja izložena riziku od depopulacije i napuštanja te socijalna dodana vrijednost bežične povezivosti tih područja, što vodi uspostavi europskog standarda kartiranja kojim se omogućuje utvrđivanje regija čije su potrebe najveće i koje imaju mogući multiplikacijski učinak, te

 

(b)   poziva na dostavu ponuda;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1)  provodi ih subjekt kojemu je povjerena javna zadaća i koji može planirati i nadzirati ugradnju unutarnjih ili vanjskih lokalnih bežičnih pristupnih točaka na javnim prostorima;

1)  provodi ih subjekt kojemu je povjerena javna zadaća i koji može planirati i nadzirati ugradnju unutarnjih ili vanjskih lokalnih bežičnih pristupnih točaka na javnim prostorima provođenjem namjenske kontrole kvalitete;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 3. – stavak 3. – točka 2. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a.  besplatni su, lako im se pristupa i upotrebljavaju najsuvremeniju tehnologiju te

a.  koji je besplatan, siguran, lako mu se pristupa, upotrebljava najsuvremeniju tehnologiju te pruža mogućnost korištenja svih prekograničnih internetskih osnova kako bi se izbjegla segmentacija tržišta na razini Unije i monopol velikih trgovačkih društava;

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka 2. – podtočka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b.  podržavaju pristup inovativnim digitalnim uslugama, primjerice uslugama koje se pružaju s pomoću infrastrukture digitalnih usluga;

(b)  kojim se podržava pristup inovativnim digitalnim uslugama, primjerice uslugama koje se pružaju s pomoću infrastrukture digitalnih usluga, kao i u okviru komunikacije u hitnim i kriznim situacijama;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 3. – točka 2. – podtočka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ba.  čija brzina ne pada ispod određene brzine povezivanja zbog prevelikog broja istovremenih korisnika;

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1234/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Projekti kojima se ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, u istom području, ne uzimaju se u obzir.

Projekti kojima se ponavljaju postojeće privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, koje su na raspolaganju besplatno i pod istim uvjetima u istom području koje opslužuju postojeći javni usmjernici za WLAN, ne uzimaju se u obzir. Time se jamči bolja integracija među svim postojećim javnim uslugama bežičnog interneta (Wi–Fi) i izbjegava nenamjensko trošenje sredstava. U tu svrhu potrebna je koordinacija između projekata koji primaju potporu i sličnih projekata koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Općine koje već nude pristup po manjim brzinama mogu dobivati potporu radi promicanja sveobuhvatnog širenja brzog pristupa internetu; usluge mobilnog interneta dostupne uz naknadu na lokaciji predloženog projekta lokalne povezivosti ne smatra se udvostručenjem ponude.

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 283/2014

Prilog – odjeljak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju na projekte koji ispunjuju prethodno navedene uvjete tako da se poštuje zemljopisna uravnoteženost zaprimljenih prijedloga te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave.

Raspoloživa se sredstva raspodjeljuju na projekte koji ispunjavaju prethodno navedene uvjete na temelju zaprimljenih prijedloga tako da se poštuje njihova zemljopisna uravnoteženost te uzimajući u obzir načela ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 174. UFEU-a i regionalne razlike pri pružanju usluga brze internetske veze diljem Unije. Odgovarajući dio proračunskih sredstava trebalo bi dodijeliti područjima koja su ekonomski i digitalno manje razvijena, među ostalim izoliranim regijama, otocima te planinskim, graničnim i perifernim područjima, kao i područjima koja su bila izložena prirodnim katastrofama, kako bi se resursi ulagali tamo gdje su najpotrebniji.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Poticanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Referentni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Rosa D’Amato

11.10.2016

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Luigi Morgano

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU

KOJI DAJE MIŠLJENJE

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Poticanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Referentni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georgi Pirinski

Datum podnošenja

4.5.2017

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani