Pranešimas - A8-0181/2017Pranešimas
A8-0181/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

4.5.2017 - (COM(2016) 0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Carlos Zorrinho


Procedūra : 2016/0287(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0181/2017
Pateikti tekstai :
A8-0181/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

(COM(2016) 0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0589),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0378/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0181/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Komisijos komunikate, kuriame išdėstoma Europos piliečių ir įmonių prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija14, aprašomos įvairios priemonės, galinčios pagerinti interneto ryšį Europos Sąjungoje;

(1)  2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“, kuriame išdėstoma Europos piliečių, viešųjų institucijų ir įmonių prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, aprašomos įvairios priemonės, galinčios pagerinti interneto ryšį Europos Sąjungoje;

__________________

 

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM(2016) 587).

 

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Komisija savo 2010 m. rugpjūčio 26 d. komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ primena, kad strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama plačiajuosčio ryšio diegimo svarba siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir konkurencingumą Sąjungoje, ir dar kartą pabrėžia tikslą, kad iki 2020 m. visiems europiečiams reikia užtikrinti galimybę naudotis daug didesnės kaip 30 Mbps spartos internetu ir kad ne mažiau kaip 50 proc. Europos namų ūkių reikia užtikrinti galimybę naudotis didesnės kaip 100 Mbps spartos internetu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  viena iš priemonių, skirtų padėti, kad būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie interneto vizija, yra skatinti diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, supaprastinant planavimo procedūras ir sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės padėti tobulinti dabartinius ir diegti būsimų kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant palankesnes sąlygas pagal kintančius poreikius didinti tinklo tankumą;

(2)  viena iš priemonių, skirtų padėti, kad būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie interneto vizija, yra skatinti diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, supaprastinant planavimo procedūras ir sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės padėti tobulinti dabartinius belaidžio ryšio tinklus, bet visų pirma prisidėti prie būsimų kartų tokių tinklų diegimo, sudarant palankesnes sąlygas pagal kintančius poreikius didinti tinklo tankumą. Tie prieigos taškai turėtų galėti sudaryti tinklo dalį, kurioje naudojama viena tapatumo nustatymo sistema, galiojanti visoje Sąjungoje, ir prie šios sistemos turėtų būti leidžiama prisijungti kitiems nemokamo vietos belaidžio ryšio tinklams. Sistema turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/21201b, ir turėtų nebūti leidžiama naudoti duomenų reklamos ar kitokiais komerciniais tikslais;

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1b 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 11 26, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  šiame reglamente nemokamu ir be jokių apribojimų laikomas toks vietos belaidis ryšys, kuris teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą ir asmens duomenų teikimą komerciniais tikslais, bet tuo neapsiribojant, ir, nepažeidžiant pagal Sąjungos teisę arba pagal nacionalinę teisę, laikantis Sąjungos teisės, nustatytų apribojimų ir poreikio užtikrinti sklandų tinklo veikimą ir visų pirma poreikį teisingai paskirstyti pajėgumus vartotojams piko valandomis, kai nėra niekaip ribojamas vartotojo prisijungimo laikas arba ribojama vartotojo duomenų sparta ar apimtis;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  konkurencinga rinka ir perspektyvi teisės aktų sistema, kuria skatinamos naujovės, transeuropiniai tinklai ir struktūros bei nauji verslo modeliai yra pagrindinė investicijų skatinimo priemonė didelio pajėgumo tinkluose, kuriais visos Sąjungos piliečiams užtikrinamas ryšys;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  priėmus komunikatą, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, Sąjunga sieks gerinti skaitmeninę įtrauktį ir šiuo tikslu turėtų remti nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. Kol kas tokia parama nėra numatyta reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416;

(3)  priėmus 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatą, kuriuo siekiama gerinti skaitmeninę įtrauktį ir neleisti, kad atokios ir kaimo vietovės atsiliktų, Sąjunga turėtų remti kokybiško nemokamo ir be jokių apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. Kol kas reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416 tokios paramos nėra numatyta;

__________________

__________________

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai valdžios institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos, bibliotekos ir ligoninės;

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai sektoriaus įstaigas ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą ir be jokių apribojimų vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenių gyventojai galėtų gerinti savo skaitmeninį raštingumą ir visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės, savivaldybių grupės, savivaldybėms priklausančios viešąsias paslaugas teikiančios įmonės, pelno nesiekiantys kooperatyvai, bendruomenių centrai ir kitos vietos valdžios įstaigos ir institucijos;

(Siekiant suderinti Parlamento siūlomus terminus visomis kalbomis, portugališko termino „gratuita e livre de restrições“ vertimas į lietuvių kalbą turėtų atitikti angliško termino „free of charge and free from restrictions“ („nemokamas ir be jokių apribojimų“) vertimą.)

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  nemokamas vietos belaidis ryšys, be kita ko, turėtų prisidėti prie didesnės teritorinės ir socialinės sanglaudos, ypač tose vietovėse, kuriose prieiga prie interneto ribota;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  prieigos prie spartaus ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio ir informacinių bei ryšių technologijų paslaugų gerinimas, ypač atokiose vietovėse, galėtų pagerinti žmonių gyvenimo kokybę supaprastinus prieigą prie paslaugų (pvz., e. sveikatos ir e. valdžios) ir paskatinti vietos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtrą. Todėl institucijos turėtų užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje ir kad interneto turinys ir internetinės paslaugos būtų prieinamos visiems;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  siekdama, kad šis reglamentas būtų sėkmingai įgyvendinamas ir kad šioje srityje vykdomi Sąjungos veiksmai būtų matomi, Komisija turi užtikrinti, kad pagal šį reglamentą projektus rengiantys subjektai galutiniams vartotojams teiktų kuo daugiau informacijos apie galimybes naudotis paslaugomis ir kad būtų aiškiai matyti, jog finansavimą suteikė Sąjunga;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  Sąjungos vertybės ir nauda turėtų būti skleidžiamos platinant aiškinamąjį dokumentą, kuriame nurodomas nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo tikslas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  tinklo aprėptis kaimo vietovėse vis dar yra daug mažesnė nei miestuose, – kaimo vietovėse fiksuoto ryšio technologijų aprėptis siekia tik 28 proc.;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  5G ryšio teikimas iki 2020 m. turėtų būti pagrindinis bendrosios skaitmeninės rinkos prioritetas, turint mintyje jos ryžtą užtikrinti Sąjungos pasaulinį konkurencingumą, augimą, inovacijų ir mokslinių tyrimų galimybes. Sąjungos lėšos turi būti naudojamos veiksmingai ir tinkamai, kad svarbiose srityse būtų pasiekti rezultatai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kadangi ši intervencija yra nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų projektų mastas mažas, administracinė našta turėtų būti minimali. Todėl intervencija turėtų būti įgyvendinama, teikiant Finansiniame reglamente dabar numatytą ar ateityje numatysimą tinkamiausių formų finansinę paramą, visų pirma dotacijas. Intervencija neturėtų būti finansuojama finansinių priemonių lėšomis;

(8)  kadangi ši intervencija yra nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų projektų mastas mažas, administracinė našta turėtų būti minimali ir proporcinga numatytai naudai, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti atskaitomybę ir deramą supaprastinimo ir kontrolės pusiausvyrą. Todėl intervencija turėtų būti įgyvendinama teikiant Finansiniame reglamente dabar teikiamą ar ateičiai numatytą tinkamiausių formų finansinę paramą, visų pirma dotacijas, pavyzdžiui, naudojant čekius. Intervencija neturėtų būti finansuojama finansinių priemonių lėšomis. Turėtų būti laikomasi patikimo finansų valdymo principo;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  atsižvelgiant į tai, kad finansinių asignavimų kiekis, palyginti su galimų prašymų skaičiumi, yra ribotas, reikėtų supaprastinti administracines procedūras, kad sprendimus būtų galima priimti laiku. Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013 reikėtų iš dalies pakeisti siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms remti pasiūlymų, atitinkančių Reglamento (ES) Nr. 283/2014 priedo 4 skirsnyje nustatytus kriterijus, kategorijas, kad nereikėtų tvirtinti atskirų prašymų ir užtikrinti, kad pagal šį reglamentą suteiktos paramos atveju nebūtų privaloma tvirtinti išlaidų ir Komisijai teikti metinių ataskaitų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos atskirų projektų, kuriems taikomas šis reglamentas, vertės prieigos taškai, kuriems pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama, neturėtų konkuruoti su komercine pasiūla. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų privačiųjų veiklos vykdytojų nuo investavimo, intervencija turėtų apsiriboti tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su panašiomis savybėmis pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla. Tai neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti papildomos diegimui skirtos paramos iš viešųjų arba privačiųjų finansavimo šaltinių;

(9)  dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos atskirų projektų, kuriems taikomas šis reglamentas, vertės prieigos taškai, kuriems pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama, neturėtų konkuruoti su komercine pasiūla. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų privačiųjų veiklos vykdytojų nuo investavimo, intervencija turėtų apsiriboti tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su panašiomis savybėmis pasižyminčiais nemokamais šios srities privačiaisiais arba viešaisiais pasiūlymais. Tai neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti papildomos diegimui skirtos paramos iš viešųjų arba privačiųjų finansavimo šaltinių, nes toks derinimas galėtų prisidėti prie didesnio poveikio, kuris turėtų skatinti privačiąsias investicijas ir atitinkamai atsverti interneto ryšio tiekimą platesnei auditorijai. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti sinergiją su kitais nacionaliniais arba Sąjungos fondais, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą, kad būtų padarytas kuo didesnis poveikis ne tik piliečių galimybėms turėti prieigą, bet ir socialinei sanglaudai bei galimybėms kovoti su mažiau išsivysčiusių regionų skaitmenine atskirtimi;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  skirstant turimus biudžeto išteklius turėtų būti išlaikyta geografinė pusiausvyra, kad projektai būtų remiami visose valstybėse narėse. Skiriant išteklius taip pat reikėtų atsižvelgti į poreikį spręsti skaitmeninės atskirties problemą. Šie principai, kuriais siekiama užtikrinti geografinę pusiausvyrą ir įtraukią visuomenę, turėtų būti įtraukti į susijusias darbo programas, priimtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013 ir šį reglamentą, taip pat turėtų būti nurodyti kvietimuose teikti pasiūlymus ir, prireikus, jais remiantis turėtų būti sudaromos sąlygos aktyviai dalyvauti pareiškėjams iš tų valstybių narių, kuriose dalyvių skaičius buvo palyginti nedidelis, ir dalyvavimas turėtų būti sutelktas į teritorijas, kurias valstybės narės arba Komisija įvardijo kaip atsiliekančias junglumo arba skaitmeninio raštingumo srityse;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  teikiant pirmenybę vietos MVĮ, kai vykdomi įrangos viešieji pirkimai ir instaliavimas siekiant suteikti vietos belaidį ryšį pagal šį reglamentą, galėtų būti užtikrintos galimybės savivaldybėms kurti inovacijas ir kokybiškas darbo vietas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant internetines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus;

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant internetines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus. Svarbu, kad Komisija apie planuojamą veiklą ir susijusias sąlygas kuo anksčiau informuotų vietos valdžios institucijas, kad jos galėtų pasirengti ir teikti pasiūlymus, kai tik paskelbiamas konkursas. Komisija ir susijusios valstybių narių valdžios institucijos turėtų padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų būtiną informuotumą apie šią programą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką interneto naudojimą teikiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas, finansinė parama turėtų būti paskirstoma išlaikant geografinę pusiausvyrą;

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką interneto naudojimą teikiant spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas ir pirmenybę teikiant Europos gigabitinės visuomenės tikslams, finansinė parama turėtų būti paskirstoma siekiant išlaikyti geografinę pusiausvyrą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, skatinti visų piliečių vienodas sąlygas naudotis informacinės visuomenės teikiamais privalumais ir remti teritorijas, kuriose spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptis yra palyginti nedidelė;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  be to, paramos gavėjai turėtų būti įpareigoti ne trumpiau kaip trejus metus teikti nemokamą vietos belaidį ryšį;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  finansuojami veiksmai turėtų atitikti šį reglamentą ir būti tvarūs ilguoju laikotarpiu. Tokį gyvybingumą ir tvarumą reikėtų pasiekti teikiant paramos gavėjams ir paslaugų teikėjams technines priemones, kuriomis užtikrinamas ilgalaikis veiksmingumas naudojant technologiją, kuri nuolat atnaujinama ir saugi naudotojams;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

7 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų formų nei finansinės priemonės finansinę paramą.

c)  nemokamo ir be jokių apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų formų nei finansinės priemonės finansinę paramą.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  22 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„Išlaidų tvirtinimas ir kasmet Komisijai teikiama informacija, atitinkamai nurodyti šio straipsnio antroje ir trečioje pastraipoje, nėra privalomi paramai, suteiktai pagal Reglamento (ES) Nr. 283/2014 4 straipsnio 1 dalies c punktą.“*.“

 

________________

 

* 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

2 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  vietos belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti įranga, neišimtine teise naudojanti radijo spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės yra suderintos Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti prie elektroninių ryšių tinklo.

h)  vietos belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti, tačiau didelio pralaidumo įranga, neišimtine teise naudojanti radijo spektrą, infraraudonųjų spindulių ar matomos šviesos spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės yra suderintos Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti prie elektroninių ryšių tinklo.

Pagrindimas

Naujos vystomos technologijos, pvz., „Lifi“, kaip nustatyta Europos elektroninių ryšių kodekse, turėtų būti įtrauktos visų pirma atsižvelgiant į šių technologijų galimybes viešosiose erdvėse, pvz., ligoninėse, naudoti ne radijo bangas, o šviesą, nes čia radijo bangos gali būti ne pats tinkamiausias pasirinkimas.Neturėtų būti daroma įtakos perdavimo spartai, atsižvelgiant į tai, kad kartais prie ryšio prieigos taško bus prisijungę daug žmonių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

4 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remiamas nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse.

c)  remiamas kokybiško nemokamo ir be jokių apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

6 straipsnio 8a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 skirsnyje išdėstytas sąlygas.

8a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie kokybiško nemokamo ir be jokių apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 skirsnyje išdėstytas sąlygas.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Priede įterpiamas šis skirsnis:

6.  Priedas papildomas šiuo skirsniu:

4 SKIRSNIS. BELAIDIS RYŠYS VIETOS BENDRUOMENĖSE

4 SKIRSNIS. BELAIDIS RYŠYS VIETOS BENDRUOMENĖSE

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti nemokamą vietos belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose (įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves), kurie atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos bendruomenių gyvenime.

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti nemokamą ir be jokių apribojimų vietos belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose (įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves), kurie atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos bendruomenių gyvenime. Prieigos tikslais vykdant tuos veiksmus kiek įmanoma vengiama galimų kalbos barjerų.

Finansinė parama teikiama viešųjų paslaugų srityje veikiantiems subjektams, kaip antai vietos valdžios institucijoms ir viešųjų paslaugų teikėjams, kurie įsipareigoja teikti nemokamą vietos belaidį ryšį, įrengdami vietos belaidžio ryšio prieigos taškus.

Pagal Europos parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2016/2102 3 straipsnio 1 dalį1a viešojo sektoriaus institucijoms teikiama finansinė parama, kad jos teiktų nemokamą vietos belaidį ryšį, įrengdamos vietos belaidžio ryšio prieigos taškus.

 

Reikalavimus atitinkančios institucijos finansinę paramą gali naudoti nemokamam vietos belaidžiam ryšiui teikti vietovėse, kurios yra tinkamiausios ir prieinamiausios visuomeniniam naudojimui, įskaitant neviešajam sektoriui priklausančią nuosavybę.

Finansavimas belaidžio ryšio teikimo per nemokamai prieinamus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus projektams gali būti teikiamas, jei:

Finansavimas belaidžio ryšio teikimo per nemokamai prieinamus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus projektams gali būti teikiamas, jei:

1)  juos įgyvendina viešųjų paslaugų srityje veikiantis subjektas, sugebantis planuoti ir prižiūrėti vidaus ar lauko vietos belaidžio ryšio prieigos taškų įrengimą viešosiose erdvėse;

1)  juos įgyvendina viešojo sektoriaus institucija, sugebanti planuoti ir prižiūrėti vidaus ar lauko vietos belaidžio ryšio prieigos taškų įrengimą viešosiose erdvėse, taip pat užtikrinti ne mažiau kaip trejų metų trukmės veiklos sąnaudų finansavimą;

2)  jie grindžiami itin sparčiu plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti vartotojams kokybišką internetą, kuris

2)  jie grindžiami itin sparčiu plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti vartotojams kokybišką internetą, kuris

a.  yra nemokamas, lengvai prieinamas, teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir

a.  yra nemokamas, lengvai prieinamas, teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir išnaudojant optimalius technologinius sprendimus, taip pat laikantis aukščiausių kibernetinio saugumo standartų ir

b.  palengvina prieigą prie novatoriškų skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui, tokių, kokios teikiamos naudojant skaitmeninių paslaugų infrastruktūras;

b.  palengvina prieigą prie novatoriškų skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui, tokių, kokios teikiamos naudojant skaitmeninių paslaugų infrastruktūras;

3)  juos vykdant naudojama Komisijos pateiksima bendra vaizdinės tapatybės priemonė ir nuoroda į susijusias internetines priemones.

3)  juos vykdant naudojama Komisijos pateiksima bendra vaizdinės tapatybės priemonė ir nuoroda į susijusias internetines priemones;

 

3a)  laikomasi technologijų neutralumo principo, veiksmingai naudojamos viešosios lėšos ir galima projektus pritaikyti geriausiems technologiniams pasiūlymams.

Projektai, kurie jau dubliuojasi su panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla, nefinansuojami.

Projektai, kurie jau dubliuojasi su panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja nemokama pasiūla, nefinansuojami.

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas atitinkantiems gautiems projektams paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą ir vadovaujantis eiliškumo principu.

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas atitinkantiems gautiems projektams paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą tarp valstybių narių ir vadovaujantis eiliškumo principu, pagal darbo programas, kuriomis siekiama Sąjungoje įgyvendinti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principą ir skatinti e. įtrauktį.

 

Valstybės narės, siekdamos plėtoti paslaugas ir teikti papildomus pasiūlymus, kuriais būtų stiprinamas projektų tvarumas, gali tam skirti savo lėšas arba Europos struktūrinių fondų lėšas.

 

Pagal šį skirsnį finansuojami projektai vykdomi bent trejus metus ir juos atidžiai prižiūri Komisija. Komisijos vykdoma projekto priežiūra turėtų būti tęsiama ir pasibaigus vykdymo laikotarpiui, kad būtų pateikta šio projekto veiksmingumo ir galimo poveikio būsimoms iniciatyvoms apžvalga.

 

__________________

 

1a 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).“

  • [1]  OL C 125, 2017 4 21, p. 69.
  • [2]  OL C ..., p. .

AIŠKINAMOJI DALIS

Iniciatyva WIFI4EU – tai pasiūlymas, padėsiantis kurti įtraukesnę Europos skaitmeninę visuomenę.

Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker savo 2016 m. rugsėjo 14 d. kalboje apie Sąjungos padėtį teigė, kad „turime sukurti naują teisinę sistemą, kuri pritrauktų investicijų į junglumą ir jas paskatintų [...], o junglumas turėtų būti naudingas visiems“.

Komentuodamas savo įsipareigojimą Jean-Claude Juncker nurodė, jog „visiems prieinamas junglumas reiškia, kad turėtų būti nesvarbu, kur jūs gyvenate ar kiek uždirbate“, ir todėl pasiūlė „iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste pagrindiniuose visuomeninio gyvenimo centruose būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieiga“.

Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant iniciatyvą WIFI4EU, kuri yra telekomunikacijos dokumentų rinkinio dalis, būtų galima visiems piliečiams sudaryti sąlygas naudotis informacinės visuomenės pranašumais, įgyvendinant bandomąjį projektą, kurio apimtis ir aprėptis atitiktų geografinės pusiausvyros principą ir kuris būtų įtraukių platformų, teikiančių nemokamą prieigą prie dinamiško ir technologiniams pokyčiams atsparaus belaidžio ryšio, plėtros atskaitos taškas.

Tai atveria galimybę sukurti ir taikyti išskirtinę Europos skaitmeninio identiteto sąvoką, kuri, įgyvendinant bandomąjį projektą, apimtų vertybes, įkvėpusias Europos projektą, atsižvelgiant į piliečių priimamų sprendimų svarbą ir įmonėms bei turinio kūrėjams suteiktas galimybes.

Visur esančia interneto prieiga siekiama stiprinti skaitmenines vietos ekosistemas, stiprinti Europos Sąjungos ir jos piliečių tarpusavio ryšį, taip pat sudaryti kuo geresnes sąlygas naujos kartos tinklams vystyti.

Atsižvelgiant į tai, svarbu užtikrinti, kad būtų ne tik suteikiama tinklo prieiga, bet ji būtų papildoma visiems prieinama nemokama prieiga prie viešųjų paslaugų ir bendrojo intereso turinio, taip pat kad būtų skatinama kurti paprastesnę paraiškų teikimo ir rengimo sistemą, užtikrinančią skaidrumą ir patvirtinančią projektų kokybę ir atitiktį reikalavimams.

Šiame pranešime siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų geriau taikomi principai, kuriais paremta ši iniciatyva:

1. Visiems suteikiama galimybė nemokamai naudotis tinklu

ES remiami prieigos tinklai turi užtikrinti interneto ryšio tiekimą pasitelkiant plačiajuosčio ryšio paslaugas ir prisidėti prie Europos gigabitinės visuomenės kūrimo. Ryšys turi būti prieinamas visiems, nemokamas ir be jokių apribojimų.

Nemokamas ryšys reiškia, kad nėra jokio tiesioginio mokesčio, jokių reklaminių pranešimų, taip pat vartotojų duomenys negali būti naudojami komerciniais tikslais.

2. Tapatumo nustatymas ir prieigos sistema

Prieigos taškai turi būti sujungti į tinklą naudojant tapatumo nustatymo sistemą, galiojančią visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Prieigai turi būti naudojamas vienodas autentiškumo patvirtinimo principas (angl. one login only). Kad būtų galima išnaudoti visą šio požiūrio potencialą, reikėtų sukurti pavyzdinį modelį, kuriuo būtų užtikrinamas sąveikumas, kolektyvinių priemonių veiksmingumas ir bendra tapatumo nustatymo sistema, kurią galima pritaikyti pagal kiekvieno vietos projekto ypatybes.

3. Tinkamumo kriterijai

Paraiškas gali teikti viešojo sektoriaus įstaigos, kurių veikla suderinama su projekto tikslais. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienam projektui skiriamas finansavimas yra ribotas, ir į tai, kad gali būti pateikta daug prašymų, reikėtų sukurti administracinę sistemą, pagal kurią būtų greitai ir veiksmingai priimami sprendimai. Šiuo tikslu reikėtų apsvarstyti čekių sistemos modelio taikymą.

4. Geografinė pusiausvyra

Reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi geografinės pusiausvyros principo, kad įvairios valstybės narės galėtų vienodai naudotis iniciatyvai skirtomis lėšomis. Geografinė pusiausvyra kiekvienoje valstybėje narėje turi būti užtikrinama naudojantis kriterijais, kurie bus nustatyti atitinkamose darbo programose.

5. Kova su atskirtimi ir teritorinės sanglaudos skatinimas

Nustatant tvirtinimo kriterijus reikia pirmenybę teikti projektams, kuriais skatinama skaitmeninė įtrauktis ir teritorinė sanglauda.

6. Tvarumas

Siekdamos užtikrinti projektų tvarumą, papildomų paslaugų ir pasiūlymų vystymui valstybės narės gali naudoti savo lėšas arba Europos struktūrinių fondų lėšas.

7. Pasiūlymų nedubliavimas

Projektai turėtų būti svarstomi tik tada, kai toje teritorijoje nėra panašiomis savybėmis pasižyminčios viešojo ar privačiojo sektorių pasiūlos.

8. Stebėsena

Komisija turėtų užtikrinti iniciatyvos priežiūros sistemą, įskaitant jos vykdymo ataskaitų teikimą.

PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. Rengdamas pranešimo projektą pranešėjas sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos: subjektas ir (arba) asmuo

Instituciniai subjektai

Išorės suinteresuotieji subjektai

 

Europos Komisija

Europos Vadovų Taryba

Europos regionų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

„Cisco Systems“

ECTA

ETNO

„EUtelsat“

„Orange“

„Reading & Writing Foundation“

„UKspace“

„Vodafone“

 

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (4.4.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo
(COM(2016) 0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Nuomonės referentė: Liadh Ní Riada

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Komisijos komunikate, kuriame išdėstoma Europos piliečių ir įmonių prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija14, aprašomos įvairios priemonės, galinčios pagerinti interneto ryšį Europos Sąjungoje;

(1)  Komisijos komunikate, kuriame išdėstoma Europos piliečių, viešųjų institucijų ir įmonių prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija14, aprašomos įvairios priemonės, galinčios pagerinti interneto ryšį Europos Sąjungoje;

__________________

__________________

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM(2016) 587).

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM(2016) 587).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  siekdamos sumažinti skaitmeninę atskirtį ir susisiekimo spragas tarp regionų, ypač pasižyminčiu didesniu skurdo lygiu, valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų – investuoti į belaidžio ryšio kūrimą, plėtrą ir prieigos prie jo tobulinimą; visų pirma vietovėse, kurios, kaip nustatyta, atsilieka ryšio prasme, ir skatinti skaitmeninį raštingumą. Sąjungos parama turėtų būti teikiama papildomai, remiant projektus, kuriais visų pirma siekiama užtikrinti vietos nemokamą ir neribotą belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, skelbiant viešųjų pirkimų konkursus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  priėmus komunikatą, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, Sąjunga sieks gerinti skaitmeninę įtrauktį ir šiuo tikslu turėtų remti nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. Kol kas tokia parama nėra numatyta reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/201416;

(3)  remdamasi komunikatu, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, ir siekdama gerinti skaitmeninę įtrauktį Sąjunga turėtų remti nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimą be nepagrįstų apribojimų vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. Kol kas tokia parama nėra numatyta reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/201416;

__________________

__________________

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai valdžios institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos, bibliotekos ir ligoninės;

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai viešojo sektoriaus institucijas, kooperatyvus, bendruomenių nuosavybėje esančias socialines įmones ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą vietos belaidį ryšį teikti be nepagrįstų apribojimų kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės ir kitos vietos valdžios įstaigos, institucijos, bibliotekos ir kiti bendruomenių kultūros centrai, ligoninės ir sveikatos centrai, taip pat kitos viešosios erdvės, kuriomis naudojasi didelis žmonių skaičius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nemokamu turėtų būti laikomas tik toks vietos belaidis ryšys, koks teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą, asmens duomenų teikimą ir kt.;

(5)  vietos belaidis ryšys turėtų būti laikomas nemokamu ir be jokių nepagrįstų apribojimų tik tuomet, kai jis teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą, asmens duomenų teikimą ir prijungimą naudojantis paskyromis socialiniuose tinkluose; suteikiant prieigą prie nemokamo vietos belaidžio ryšio turėtų būti gautas vartotojų sutikimas su naudojimo nuostatomis ir sąlygomis bei pateikiamas atsakomybės ribojimo pareiškimas, kuriame paaiškinamas paslaugų tikslas, taip pat užtikrinama tinkama asmens duomenų apsauga, turint mintyje tai, kad plečiant belaidį ryšį kyla rizika saugumui;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Sąjungos vertybės ir nauda turėtų būti platinamos taikant nemokamo vietos belaidžio ryšio atsakomybės ribojimo pareiškimus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  šios paslaugos turėtų apimti skaitmenines mokymo priemones, kurios naudotojams suteikia žinių apie tai, kaip prisijungti prie interneto ir kaip apsisaugoti virtualinėje erdvėje, taip pat informacijos apie interneto privalumus ir rizikas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Komisija turėtų užtikrinti, kad valdžios institucijos, kooperatyvai, bendruomenių nuosavybėje esančios socialinės įmonės, viešųjų paslaugų teikėjai ir galutiniai paramos gavėjai, pvz., vietos bendruomenės ir šios nemokamos WLAN paslaugos naudotojai, būtų deramai ir greitai informuojami apie tai, kad yra ši programa, ir apie paramą, siekiant padidinti Sąjungos skiriamo finansavimo matomumą;

Pagrindimas

Komisija turėtų skleisti informaciją apie ES programas ir teikiamą finansinę paramą valdžios institucijoms, suprantamoms plačiąja prasme, taip pat turėtų būti informuojami galutiniai paramos gavėjai.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant internetines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus;

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant ir internetines, ir kitas įprastines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą, stebėti, nuolat prižiūrėti, reguliariai modernizuoti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką interneto naudojimą teikiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas, finansinė parama turėtų būti paskirstoma išlaikant geografinę pusiausvyrą;

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką ne mažesnės kaip 100 Mbps atsisiuntimo spartos interneto naudojimą teikiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas, turėtų būti atsižvelgiama į sąveiką su kitais Sąjungos, nacionaliniais ir regioniniais fondais, visų pirma teikiant papildomą finansinę paramą, nes ji taip pat tikslingai turėtų būti skiriama atokioms, bet apgyvendintoms vietovėms, mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo laikotarpio regionams siekiant išlaikyti geografinę pusiausvyrą, skatinant piliečių galimybes naudotis informacinės visuomenės teikiamais pranašumais, siekiant, kad valstybėse narėse vidutinė interneto ryšiu besinaudojančių subjektų dalis būtų tokia pati, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse prieigą prie interneto turi 97 proc. Sąjungos piliečių, o kitose tokią prieigą turi vidutiniškai tik 68 proc. piliečių;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  finansuojami veiksmai turėtų būti perspektyvūs ir tvarūs ilguoju laikotarpiu. To reikėtų siekti teikiant paramos gavėjams ir paslaugų teikėjams technines priemones, kuriomis užtikrinamas ilgalaikis veiksmingumas naudojant technologiją, kuri nuolat atnaujinama ir saugi naudotojams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

7 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų formų nei finansinės priemonės finansinę paramą.

c)  nemokamo ir be jokių nepagrįstų apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų formų nei finansinės priemonės finansinę paramą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

2 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  vietos belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti įranga, neišimtine teise naudojanti radijo spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės yra suderintos Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti prie elektroninių ryšių tinklo.“

h)  vietos belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti įranga, neišimtine teise naudojanti radijo spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės yra suderintos Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti prie elektroninių ryšių tinklo didele plačiajuosčio ryšio sparta.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansinė parama teikiama viešųjų paslaugų srityje veikiantiems subjektams, kaip antai vietos valdžios institucijoms ir viešųjų paslaugų teikėjams, kurie įsipareigoja teikti nemokamą vietos belaidį ryšį, įrengdami vietos belaidžio ryšio prieigos taškus.

Finansinė parama teikiama viešųjų paslaugų srityje veikiantiems subjektams, kaip antai vietos valdžios institucijoms, kooperatyvams, bendruomenių nuosavybėje esančioms socialinėms įmonėms ir viešųjų paslaugų teikėjams, kurie įsipareigoja teikti nemokamą vietos belaidį ryšį, įrengdami vietos belaidžio ryšio prieigos taškus.

Pagrindimas

Kooperatyvai ir bendruomenių socialinės įmonės turėtų būti įtrauktos į šią programą, nes jie iš prigimties yra viešųjų paslaugų teikėjai ir drauge atlieka svarbų vaidmenį vietos bendruomenėse.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 2 punkto įžanginė frazė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  jie grindžiami itin sparčiu plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti vartotojams kokybišką internetą, kuris

2)  jie grindžiami itin sparčiu plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti vartotojams kokybišką ne mažesnės kaip 100 Mbps atsisiuntimo spartos internetą, kuris:

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  jie padeda mažinti skaitmeninę atskirtį ir didinti skaitmeninį raštingumą;

Pagrindimas

Šios programos tikslas turėtų būti sumažinti geografinę skaitmeninę atskirtį ir prisidėti didinant skaitmeninį raštingumą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 2 punkto b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įdiegtos sistemos, kuriomis užtikrinama tinkama naudotojų asmens duomenų apsauga;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 2 punkto b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  parengtas skaitmeninės atskirties mažinimo tikslu;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas atitinkantiems gautiems projektams paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą ir vadovaujantis eiliškumo principu.

Turimas biudžetas paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą. Projektai turėtų būti finansuojami atsižvelgiant į paraiškas, gautas vykdant viešųjų pirkimų procedūras, kurios atitinka nurodytas sąlygas, iš esmės vadovaujantis eiliškumo principu. Tokiu būdu – teikiant pirmenybę vietovėms, kurios atsilieka ryšio ir skaitmeninio raštingumo srityse – turėtų būti užtikrinama mažiau išsivysčiusių ir pereinamojo laikotarpio regionų integracija. Komisija per 3 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos turi paskelbti ataskaitą, kurioje nustatytos šios vietovės, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas

Nuorodos

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Priėmimo data

3.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Othmar Karas, Bernd Lucke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (10.4.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo
(COM(2016) 0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Nuomonės referentė: Claudia Țapardel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Prasidėjus naujai erai transporto srityje, didžiausias vietos valdžios institucijų uždavinys bus ne „išrasti dviratį“, o rasti būdų, kaip pagerinti paslaugų teikimą atsižvelgiant į piliečių judumo poreikius tikruoju laiku. Skaitmeninimas turi įtakos svarbiems transporto sistemų struktūriniams pokyčiams ir šiuo metu bendruomenės pradeda labiau domėtis įvairiais aspektais, pvz., informacija apie duomenis ir keliones, tinklo planavimą, bilietų pardavimo ar paslaugų kokybę, remdamosi nauja į vartotojus orientuota filosofija.

Todėl Komisija laiku pateikė būtiną pasiūlymą dėl nemokamo vietos belaidžio ryšio paslaugų teikimo, nes juo paslaugų teikėjams suteikiama naujų galimybių gerinti savo paslaugas. Kartu šiuo pasiūlymu sudaromos sąlygos nustatyti mechanizmą, kuriuo remdamiesi privatusis ir viešasis sektoriai galėtų atvirai ir veiksmingai bendradarbiauti, atsižvelgdami į bendradarbiavimo principus ir siekdami galutinio tikslo – gerinti paslaugas.

Įdiegus nemokamo belaidžio ryšio taškus, miestų planuotojams ir už transportą atsakingoms vietos valdžios institucijoms bus lengviau nustatyti dabartinius judumo modelius, ypač kai įprastų priemonių, pvz., statistinių duomenų, nepakanka. Surinkti duomenys bus panaudoti vertinant esamą politiką ir paslaugas, taip užtikrinant tikruoju laiku gaunamą grįžtamąją informaciją apie asmenų pasirenkamas keliones, taip pat remiant tikslines investicijas. Apskritai, valdžios institucijos galės sukurti saugesnius kelius, optimizuoti transporto maršrutus, sumažinti su infrastruktūra susijusias išlaidas ir palengvinti nepatogumus, kuriuos sukelia spūstys ir tarša.

Suteikus galimybę naudotis nemokamo belaidžio ryšio taškais, vartotojams bus užtikrinta geresnė prieiga ir didesnis lankstumas, nes jie galės ne tik geriau išnaudoti savo laiką, bet ir naudotis įvairesnėmis viešojo transporto paslaugomis. Be to, programa „Wifi4EU“ turistams būtų užtikrinta geresnė prieiga ir suteikta daugiau informacijos kelionės tikslo vietoje.

Vis dėlto plataus užmojo Europos Komisijos pasiūlymas turėtų būti paremtas nuostatomis, kuriomis būtų užtikrinti aiškūs paramos gavėjų atrankos kriterijai, taip pat pasiūlyto projektų gyvavimo ciklo tęstinumas. Be to, viešosios interneto prieigos taškų diegimui skirtomis lėšomis reikia ne tik prisidėti didinant ES matomumą, bet ir sprendžiant tikrų su ryšiu susijusių poreikių klausimą.

Apskritai nuomonės referentė teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kurį reikėtų iš dalies pakeisti į iniciatyvos taikymo sritį įtraukiant vietos transporto tarnybas ir turistines vietas. Taip būtų padidintas transporto veiksmingumas bendruomenėse ir vartotojams pasiūlyta aukštos kokybės paslaugų. Vis dėlto, neatlikus poveikio tyrimo ir atsižvelgiant į mažas turimas lėšas, nuomonės referentė rekomenduoja Komisijai nustatyti aiškius bendruomenių, kurioms ši iniciatyva bus naudinga, atrankos kriterijus, ir užtikrinti, kad visi projektai, kuriems prašyta finansavimo, būtų nuodugniai patikrinti.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  viena iš priemonių, skirtų padėti, kad būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie interneto vizija, yra skatinti diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, supaprastinant planavimo procedūras ir sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės padėti tobulinti dabartinius ir diegti būsimų kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant palankesnes sąlygas pagal kintančius poreikius didinti tinklo tankumą;

(2)  viena iš priemonių, skirtų padėti, kad būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie interneto vizija, yra skatinti diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, supaprastinant planavimo procedūras ir sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės padėti tobulinti dabartinius ir diegti būsimų kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant palankesnes sąlygas pagal kintančius poreikius didinti tinklo tankumą. Šie prieigos taškai gali būti įtraukti į Europos tinklą, kuriame taikoma viena tapatumo nustatymo sistema laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a.;

 

_________________

 

1a. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  ES politika, kuria siekiama skatinti interneto infrastruktūrą ir efektyvų bevielio spektro naudojimą bei padidinti junglumą Europos gyventojams suteikiant geresnės prieigos prie interneto galimybių, turėtų būti skatinama „daiktų interneto“ koncepcija, ypač atsižvelgiant į jos svarbą augimui, inovacijoms ir geresnėms su viešojo transporto sistemomis susijusioms prietaikoms ir paslaugoms;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  priėmus komunikatą, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, Sąjunga sieks gerinti skaitmeninę įtrauktį ir šiuo tikslu turėtų remti nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. Kol kas tokia parama nėra numatyta reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416.

(3)  priėmus komunikatą, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, ir siekiant gerinti skaitmeninę įtrauktį, Sąjunga turėtų remti nemokamą ir nevaržomą nemokamo, saugaus ir patikimo vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, taip pat viešojo transporto objektuose ir transporto priemonėse, teikdama tikslinę paramą. Kol kas tokia parama nėra numatyta reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416.

_________________

_________________

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai valdžios institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos, bibliotekos ir ligoninės;

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų, ypač vietos ir regionų lygmens, paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai valdžios institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą ir be jokių apribojimų vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos, bibliotekos ir ligoninės, sveikatos centrai, mokyklos, pagyvenusių žmonių globos namai, našlaičių namai, viešojo transporto paslaugų vietos ir infrastruktūra, pvz., stotys ar terminalai, su turizmu susijusių paslaugų teikimo vietos ir kiti vietos bendruomenėms ir jų gyventojams svarbūs subjektai;

Pakeitimas   5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nemokamu turėtų būti laikomas tik toks vietos belaidis ryšys, koks teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą, asmens duomenų teikimą ir kt.;

(5)  nemokamu ir be jokių apribojimų turėtų būti laikomas tik toks vietos belaidis ryšys, koks teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą, asmens duomenų teikimą ir kt.;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekdama, kad ši iniciatyva būtų sėkmingai įgyvendinama ir kad šioje srityje vykdomi Europos Sąjungos veiksmai būtų matomi, Komisija turi užtikrinti, kad pagal šią iniciatyvą projektus rengiantys subjektai ir vartotojai būtų kuo teisingiau informuojami apie galimybes naudotis paslaugomis ir kad Sąjungos teikiamas finansavimas būtų matomas;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į konkrečią intervencijos paskirtį ir tikslą tenkinti vietos poreikius, telekomunikacijų sektoriuje ji turėtų būti laikoma atskiru bendro intereso projektu, kaip apibrėžta reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014;

(6)  atsižvelgiant į konkrečią intervencijos paskirtį ir tikslą tenkinti vietos poreikius, ypač mažiau išsivysčiusių vietovių arba vietovių, kuriose ryšys yra reikalingiausias, poreikius, telekomunikacijų sektoriuje ji turėtų būti laikoma atskiru bendro intereso projektu, kaip apibrėžta reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kadangi ši intervencija yra nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų projektų mastas mažas, administracinė našta turėtų būti minimali. Todėl intervencija turėtų būti įgyvendinama, teikiant Finansiniame reglamente dabar numatytą ar ateityje numatysimą tinkamiausių formų finansinę paramą, visų pirma dotacijas. Intervencija neturėtų būti finansuojama finansinių priemonių lėšomis;

(8)  kadangi ši intervencija yra nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų projektų mastas mažas, administracinė našta turėtų būti minimali. Tai turėtų būti vykdoma supaprastinant planavimo procedūrą ir sumažinant reguliavimo įpareigojimus. Todėl intervencija turėtų būti įgyvendinama, teikiant Finansiniame reglamente dabar numatytą ar ateityje numatysimą tinkamiausių formų finansinę paramą, visų pirma dotacijas. Intervencija neturėtų būti finansuojama finansinių priemonių lėšomis;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos atskirų projektų, kuriems taikomas šis reglamentas, vertės prieigos taškai, kuriems pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama, neturėtų konkuruoti su komercine pasiūla. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų privačiųjų veiklos vykdytojų nuo investavimo, intervencija turėtų apsiriboti tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su panašiomis savybėmis pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla. Tai neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti papildomos diegimui skirtos paramos iš viešųjų arba privačiųjų finansavimo šaltinių;

(9)  dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos atskirų projektų, kuriems taikomas šis reglamentas, vertės prieigos taškai, kuriems pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama, neturėtų konkuruoti su komercine pasiūla. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų privačiųjų veiklos vykdytojų nuo investavimo, intervencija turėtų apsiriboti tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla. Tai neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti papildomos diegimui skirtos paramos iš viešųjų arba privačiųjų finansavimo šaltinių. Ši programa turėtų būti suderinama su nacionalinėmis bei regioninėmis veiklos programomis, ypač tomis, kurias finansuoja ERPF, ir jas papildyti užtikrinant jų sinergiją;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant internetines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus;

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama taikant supaprastintą administracinę procedūrą naudojantis standartiniais dokumentais ir kuo plačiau naudojant ir internetines, ir kitas įprastines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką interneto naudojimą teikiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas, finansinė parama turėtų būti paskirstoma išlaikant geografinę pusiausvyrą;

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką interneto naudojimą teikiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas, kaip nurodoma 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“, kuriame nustatytas 2025 m. tikslas užtikrinti, kad visiems Europos namų ūkiams būtų prieinamas ne mažesnės kaip 100 Mbps spartos interneto ryšys, finansinė parama turėtų būti paskirstoma išlaikant regioninę pusiausvyrą, įskaitant atokias ir pasienio vietoves, kuriose dažnai trūksta privačiojo tinklo aprėpties, skatinant laikytis principo, pagal kurį visi piliečiai turėtų vienodas sąlygas naudotis informacinės visuomenės teikiamais pranašumais, ir ypatingą dėmesį skiriant kaimo, atokiausioms, salų, pasienio ir kalnų vietovėms;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  laikantis SESV 349 straipsnio, paskirstymo išlaikant geografinę pusiausvyrą metu turi būti atsižvelgiama į konkrečias atokiausiems regionams skirtas priemones, turint mintyje regionų atokumą ir sąnaudas, susijusias su prieiga prie itin spartaus plačiajuosčio interneto ryšio ir paslaugų;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  atsižvelgiant į ryšio poreikių Europos Sąjungoje svarbą, Komisija turi parengti ilgalaikę belaidžio ryšio taškų diegimo strategiją, kuria būtų sudaromos sąlygos tęsti programą pasibaigus siūlomam trejų metų laikotarpiui, kartu užtikrinant, kad, pasibaigus finansavimo laikotarpiui, sukurta infrastruktūra nebūtų panaudota prekybos tikslais, ir nepriimant projektų, kurių trukmė yra mažesnė nei treji metai;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11c)  kadangi intervencija yra nekomercinio pobūdžio, Komisija ir valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad pasibaigus finansavimo laikotarpiui įdiegta infrastruktūra nebūtų naudojama komerciniais tikslais;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

7 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų formų nei finansinės priemonės finansinę paramą.“

c)  nemokamo ir nevaržomo saugaus ir patikimo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų formų nei finansinės priemonės finansinę paramą.“

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Nepažeidžiant bendro finansavimo principo, nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami, Sąjungai teikiant finansinę paramą iki 100 % finansavimo reikalavimus atitinkančių sąnaudų.“

„Nepažeidžiant bendro finansavimo principo, nemokamo ir saugaus vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities veiksmai finansuojami, Sąjungai teikiant finansinę paramą iki 100 % finansavimo reikalavimus atitinkančių sąnaudų.“

(Duomenų apsauga yra itin svarbus veiksnys, todėl interneto ryšys turi būti ne tik nemokamas, bet ir saugus.)

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

2 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  vietos belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti įranga, neišimtine teise naudojanti radijo spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės yra suderintos Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti prie elektroninių ryšių tinklo.“

h)  vietos belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti įranga, neišimtine teise naudojanti radijo spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės yra suderintos Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami vartotojai gali nemokamai prisijungti prie vietinio belaidžio elektroninių ryšių tinklo.“

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

4 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remiamas nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse.

c)  remiamas nemokamo saugaus ir patikimo vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse, užtikrinant ne mažesnę negu 100 Mbps spartą arba, jeigu tokios nėra, didžiausią rinkoje esamą spartą, su tvariu judumu susijusios paslaugos taip pat turėtų būti įtrauktos.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

5 straipsnio 5 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, remiami:

5a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo ir saugaus vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, remiami:

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

6 straipsnio 8 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 skirsnyje išdėstytas sąlygas.“

8a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo ir saugaus vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 skirsnyje išdėstytas sąlygas.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti nemokamą vietos belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose (įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves), kurie atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos bendruomenių gyvenime.

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti nemokamą, saugų ir patikimą vietos belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose (įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves), kurie atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos bendruomenių gyvenime, įskaitant viešojo transporto paslaugas ir turistines vietas.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansinė parama teikiama viešųjų paslaugų srityje veikiantiems subjektams, kaip antai vietos valdžios institucijoms ir viešųjų paslaugų teikėjams, kurie įsipareigoja teikti nemokamą vietos belaidį ryšį, įrengdami vietos belaidžio ryšio prieigos taškus.

Finansinė parama teikiama viešųjų paslaugų srityje veikiantiems subjektams, kaip antai vietos valdžios institucijoms ir viešųjų paslaugų teikėjams, kurie įsipareigoja teikti nemokamą, saugų ir patikimą vietos belaidį ryšį, įrengdami vietos belaidžio ryšio prieigos taškus arba kartu įdiegdami viešojo transporto paslaugas.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 dalies 3 pastraipos 2 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra nemokamas, lengvai prieinamas, teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir

a)  yra nemokamas, saugus, lengvai prieinamas, teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 dalies 3 pastraipos 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  ragina geriau integruoti vietos bendruomenes į bendrąją skaitmeninę rinką ir skatinti novatoriškų skaitmeninių paslaugų ir prietaikų, kurias siūlo vietos MVĮ ir transporto bei turizmo bendrovės, plėtrą;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Projektai, kurie jau dubliuojasi su panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla, nefinansuojami.

Projektai, kurie jau dubliuojasi ar sutampa su panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla, nefinansuojami. Pagal šį reglamentą visų pirma finansuojami vietos belaidžio ryšio prieigos taškai viešosiose erdvėse.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas atitinkantiems gautiems projektams paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą ir vadovaujantis eiliškumo principu.“

Turimas biudžetas skiriamas nurodytas sąlygas atitinkantiems gautiems projektams ir paskirstomas visoms valstybėms narėms, ypatingą dėmesį skiriant saloms, atokiausiems regionams (kaip nurodyta SESV 349 straipsnyje), kalnų, pasienio, mažesnėms ir atsiliekančioms vietos bendruomenėms, išlaikant geografinę pusiausvyrą.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas

Nuorodos

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Claudia Țapardel

8.11.2016

Svarstymas komitete

28.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jiří Maštálka

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (29.3.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo
(COM(2016) 0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Nuomonės referentė: Rosa D'Amato

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2016 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pasiūlė ES taisyklių telekomunikacijų srityje plataus užmojo peržiūrą, įskaitant naujas iniciatyvas, siekiant atsižvelgti į augančius europiečių ryšio poreikius ir paskatinti Europos konkurencingumą.

Viena iš naujojo dokumentų rinkinio priemonių šiam tikslui paremti bus skatinimas diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus supaprastinant planavimo procedūras ir palengvinant reguliavimo prievoles, be kita ko, tada, kai tokia prieiga suteikiama nekomerciniu pagrindu arba papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas.

Taigi šios teisėkūros nuomonės tikslas – išnagrinėti Europos Komisijos pasiūlymą, įskaitant pakeitimus, susijusius su telekomunikacijų teisine sistema Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), kuri apibrėžta Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 (EITP reglamentas) ir Reglamentu (ES) Nr. 283/2014, kontekste, kad, taikant ES finansuojamą programą „WiFi4EU“, būtų skatinamas nemokamas internetas vietos bendruomenėse.

Pagal Komisijos pasiūlymą 2017–2019 m. programai „WiFi4EU“ numatyta 120 mln. EUR: šiomis lėšomis turėtų būti remiamas pažangiausios belaidžio ryšio įrangos instaliavimas bendruomeninio gyvenimo centruose. Šiuo požiūriu nepaprastai svarbu, kad suteikiama įranga ir technologijos atitiktų aukščiausius rinkoje prieinamus standartus ir kad teikiamos paslaugos būtų patogios vartotojams ir prieinamos žmonėms, kurių skaitmeniniai įgūdžiai menki.

Nuomonės referentė mano, jog itin svarbu, kad įgyvendinant šią iniciatyvą ypatingas dėmesys būtų skiriamas kaimo ir visoms vietovėms, kurioms gresia gyventojų skaičiaus mažėjimo ir ištuštėjimo pavojus.

Programa „WiFi4EU“ bus įgyvendinama taikant paprastą nebiurokratinę tvarką, pvz., interneto programas, mokėjimą čekiais ir švelnesnius stebėsenos reikalavimus. Tačiau nuomonės referentė pabrėžia, kad svarbu atlikti deramą veiklos auditą, susijusį su visu projekto laikotarpiu teikiamomis paslaugomis, ir užtikrinti tinkamą supaprastinimo ir kontrolės pusiausvyrą.

Be to, tikimasi, kad intervencija darys domino poveikį ne vienu aspektu, pradedant vietos smulkių ir vidutinio dydžio IRT sektoriaus operatorių įtraukimu ir dalyvavimu demokratiniame gyvenime – taip pat ir kalbant apie gyventojų grupes, kurioms kitu atveju būtų sunku užsitikrinti ryšio galimybes – bei daiktų ir paslaugų interneto sampratos populiarinimu.

Kad būtų išvengta projektų dubliavimosi ir lėšų išbarstymo, nuomonės referentė taip pat primygtinai ragina užtikrinti ir sąveiką su Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimu, be kita ko, atsižvelgiant į milžiniškas investicijas pagal 2 teminį tikslą („Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas“) 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Nuomonės referentė pritaria Komisijos siūlomam geografinės pusiausvyros principui, tačiau mano, kad, įgyvendinant programą „WiFi4EU“ ir apibrėžiant vietos valdžios institucijų pateikiamų programų pasirinkimo kriterijus, reikėtų tinkamai atsižvelgti į Sutartyse įtvirtintą ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principą. Projektuose, teikiamuose ryšium su programa, turėtų būti siūloma aprūpinti vietoves, kuriose panašiomis savybėmis pasižyminčio viešo ar privataus belaidžio ryšio dar nėra.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ pažymima, jog ypatingas dėmesys strategijoje „Europa 2020“ buvo skiriamas plačiajuosčio ryšio diegimo svarbai, siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir konkurencingumą Sąjungoje, bei pakartojamas tikslas galimybę naudotis pagrindiniu plačiajuosčiu ryšiu iki 2013 m. suteikti visiems Sąjungos piliečiams ir užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Sąjungos piliečiai galėtų naudotis gerokai spartesniu, 30 Mbps greitį viršijančiu, internetu ir kad 50 proc. arba daugiau Sąjungos namų ūkių naudotųsi spartesniu nei 100 Mbps internetu;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  viena iš priemonių, skirtų padėti, kad būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie interneto vizija, yra skatinti diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, supaprastinant planavimo procedūras ir sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės padėti tobulinti dabartinius ir diegti būsimų kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant palankesnes sąlygas pagal kintančius poreikius didinti tinklo tankumą;

(2)  viena iš priemonių, skirtų padėti, kad būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie interneto vizija, yra skatinti diegti vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, supaprastinant planavimo procedūras ir sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės padėti tobulinti dabartinius ir diegti būsimų kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant palankesnes sąlygas pagal esamus ir kintančius poreikius didinti Sąjungos teritorijos tinklo tankumą. Atsižvelgiant į sparčią skaitmeninių technologijų pažangą, turėtų būti atliekama reguliari patikra ir kokybės kontrolė, siekiant užtikrinti, kad vietos belaidžio ryšio prieigos taškai būtų aukštos kokybės ir veiktų tinkamai, o ši iniciatyva taptų tvaresnė ir ilgalaikiškesnė;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  taikant tolesnę Sąjungos priemonę ryšio vizijai Sąjungoje paremti turėtų būti užtikrinta, kad, ryšį įdiegus visuose namų ūkiuose, Sąjungos piliečiai galėtų lengviau naudotis internetu ir būtų populiarinama daiktų ir paslaugų interneto samprata;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  priėmus komunikatą, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, Sąjunga sieks gerinti skaitmeninę įtrauktį ir šiuo tikslu turėtų remti nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. Kol kas tokia parama nėra numatyta reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416;

(3)  priėmus komunikatą, kuriame išdėstoma Europos prijungimo prie interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje vizija, ir siekiant gerinti skaitmeninį raštingumą ir skaitmeninę įtrauktį, Sąjunga turėtų remti nemokamo spartaus aukštos kokybės vietos belaidžio ryšio teikimą vietos visuomeninio gyvenimo centruose, įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę paramą; minimalus ryšio greitis turėtų siekti 100 Mbps, taigi būtų pasiekti su gigabitine visuomene susiję tikslai, t. y. iki 2025 m. įdiegti itin spartų plačiajuostį ryšį. Kol kas reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416 tokios paramos nėra numatyta. Siekiant skaitmeninės įtraukties neturėtų būti diskriminuojamos atokios ir kaimo vietovės. Geresnis interneto ryšys turėtų padėti užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos ir komunikacijų bei, savo ruožtu, teigiamai paveikti regionų socialinės pažangos indeksą;

_________________

_________________

152013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

152013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

162014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

162014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai valdžios institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų visuomeninio gyvenimo centruose naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos, bibliotekos ir ligoninės;

(4)  tokios rūšies parama turėtų paskatinti viešųjų paslaugų srityje veikiančius subjektus, kaip antai vietos valdžios institucijas, nemokamą vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias paslaugas papildančią paslaugą, kartu užtikrinant aukšto lygio kibernetinį saugumą. Taigi šiuo požiūriu tokia parama turėtų padėti užtikrinti, kad vietos bendruomenėms būtų sudaryta galimybė gauti informacijos ir dalyvauti (skaitmeniniame) visuomenės gyvenime, galėtų pagerėti jų skaitmeniniai įgūdžiai, o visuomeninio gyvenimo centruose jie galėtų naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais privalumais. Tokie subjektai galėtų būti savivaldybių administracijų patalpos ir kitos vietos valdžios institucijos bei jų artimiausios apylinkės, taip pat bibliotekos, muziejai, mokyklos ir universitetai, bendruomenių centrai, įvairios paskirties erdvės, kultūros, sporto, jaunimo įstaigos, savivaldybių aikštės ir parkai bei sveikatos priežiūros įstaigos, be kita ko, užtikrinant, kad šių įstaigų ir vietos paslaugų teikėjų sąveika būtų ne tokia apsunkinanti ir greitesnė MVĮ atžvilgiu, o visas procesas būtų ne toks biurokratiškas. Siūlomas spartus nemokamas belaidis ryšys galėtų būti užtikrinamas ir laisvai prieinamose viešojo transporto erdvėse, pvz., laukimo vietose. Pagerinus prieigą prie sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio bei IRT paslaugų, ypač atokiose vietovėse, gali pagerėti asmenų gyvenimo kokybė, nes būtų lengviau gauti paslaugas (pvz., e. sveikatos ir e. vyriausybės) ir atsirasti daugiau ekonominių galimybių vietos ir pradedančiosioms įmonėms, taigi galiausiai būtų paskatinta socialinė įtrauktis, ekonomikos augimas ir konkurencingumas. Todėl kompetentingos valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad visi būtų įtraukti į šį procesą ir kad interneto turinys bei internetinės paslaugos būtų prieinami visiems, įskaitant skaitmeninių įgūdžių neturinčius piliečius ir neįgaliuosius;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Sąjungos iniciatyva vietos belaidžio ryšio prieigos taškams diegti turėtų nutiesti kelią bendro visos Europos tinklo sukūrimui įgyvendinant programą „WiFi4EU“ (SSID), kuris būtų ir spartaus bei saugaus visos Sąjungos belaidžio ryšio prekės ženklas;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nemokamu turėtų būti laikomas tik toks vietos belaidis ryšys, koks teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą, asmens duomenų teikimą ir kt.;

(5)  nemokamu turėtų būti laikomas tik toks vietos belaidis ryšys, koks teikiamas be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, įskaitant reklamą, laiko ribas, asmens duomenų teikimą ir kt., kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/680. Sąjungos bendrai finansuojamas belaidis internetas jokiomis aplinkybėmis negali būti priklausomas nuo prekių ar paslaugų pirkimo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į konkrečią intervencijos paskirtį ir tikslą tenkinti vietos poreikius, telekomunikacijų sektoriuje ji turėtų būti laikoma atskiru bendro intereso projektu, kaip apibrėžta reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014;

(6)  atsižvelgiant į konkrečią intervencijos paskirtį ir tikslą tenkinti vietos poreikius bei būtinybę sukurti bendrą Sąjungos kartografavimo standartą, kad būtų galima nustatyti regionus, kurių poreikiai didžiausi, ir potencialų didinamąjį poveikį, telekomunikacijų sektoriuje ji turėtų būti laikoma atskiru bendro intereso projektu, kaip apibrėžta reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kadangi ši intervencija yra nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų projektų mastas mažas, administracinė našta turėtų būti minimali. Todėl intervencija turėtų būti įgyvendinama, teikiant Finansiniame reglamente dabar numatytą ar ateityje numatysimą tinkamiausių formų finansinę paramą, visų pirma dotacijas. Intervencija neturėtų būti finansuojama finansinių priemonių lėšomis;

(8)  kadangi ši intervencija yra nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų projektų mastas mažas, administracinė našta turėtų būti minimali, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti atskaitomybę ir deramą supaprastinimo ir kontrolės pusiausvyrą. Todėl intervencija turėtų būti įgyvendinama, teikiant Finansiniame reglamente dabar numatytą ar ateityje numatysimą tinkamiausių formų finansinę paramą, visų pirma dotacijas. Intervencija neturėtų būti finansuojama finansinių priemonių lėšomis. Turėtų būti taikomas patikimo finansų valdymo principas;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  įgyvendinant šią iniciatyvą turėtų būti atsižvelgiama į galimą sąveiką su kitomis esamomis Sąjungos programomis ir fondais;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos atskirų projektų, kuriems taikomas šis reglamentas, vertės prieigos taškai, kuriems pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama, neturėtų konkuruoti su komercine pasiūla. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų privačiųjų veiklos vykdytojų nuo investavimo, intervencija turėtų apsiriboti tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su panašiomis savybėmis pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla. Tai neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti papildomos diegimui skirtos paramos iš viešųjų arba privačiųjų finansavimo šaltinių;

(9)  dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos atskirų projektų, kuriems taikomas šis reglamentas, vertės prieigos taškai, kuriems pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama, neturėtų konkuruoti su komercine pasiūla. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų privačiųjų veiklos vykdytojų nuo investavimo, intervencija turėtų apsiriboti tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su panašiomis savybėmis pasižyminčia esama pasiūla, panašiomis sąlygomis nemokamai prieinama toje pačioje teritorijoje, aptarnaujamoje esamų viešųjų belaidžio vietinio tinklo maršruto parinktuvų. Tai neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti papildomos diegimui skirtos paramos iš viešųjų arba privačiųjų finansavimo šaltinių. Dvigubas finansavimas neturėtų būti įmanomas, tačiau savivaldybės, jau siūlančios mažesnio greičio prieigą, ir toliau turėtų būti laikomos tinkamomis remti, kad būtų skatinamas visuotinis sparčiojo interneto prieigos prieinamumas;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  turimas biudžetas visose valstybėse narėse įgyvendinamiems projektams turėtų būti paskirstomas laikantis geografinės pusiausvyros principo ir skiriamas vietovėms, kurioms gresia ilgalaikė skaitmeninė atskirtis, kiekvienai valstybei narei numatant tinkamą minimalų čekių skaičių. Jei įsigyjant ir instaliuojant įrangą belaidžiam vietiniam tinklui pagal šį reglamentą užtikrinti prioritetas būtų teikiamas vietos MVĮ, savivaldybėse būtų išsaugotas inovacijų ir darbo vietų kūrimo potencialas. Principas, pagal kurį siekiama užtikrinti geografinę pusiausvyrą, turėtų būti įtraukiamas į reikiamas darbo programas, priimtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013, ir dar labiau tikslinamas kvietimuose teikti pasiūlymus;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant internetines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus;

(10)  siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, nepaprastai svarbu, kad vietos ir regionines valdžios institucijas, taip pat belaidžio interneto įrangos tiekėjus, ypač vietos bendruomenėse veikiančias MVĮ, apie prieinamą geresnį interneto ryšį greitai ir veiksmingai informuotų plačiajuosčio ryšio kompetencijos pareigūnai ir kad prireikus jiems būtų padėta dėl jo kreiptis. Finansinė parama turėtų būti teikiama kuo plačiau naudojant internetines priemones, kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei veiksmingai audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio prieigos taškus, įskaitant deramą veiklos auditą, susijusį su visu projekto laikotarpiu teiktomis paslaugomis, ypač atsižvelgiant į patvirtintas naujas administracines procedūras (taikant čekių programą). Atsižvelgiant į bendras plačiajuosčio ryšio problemas, su kuriomis susiduriama kaimo, atokiose ir retai gyvenamose vietovėse, palyginti su miesto vietovėmis, pvz., į struktūriškai mažesnę ir netolygią paklausą bei didesnes vieneto (t. y. vienam galutiniam vartotojui tenkančias) diegimo ir infrastruktūros priežiūros sąnaudas, turėtų būti imtasi priemonių, kad šiose vietovėse galėtų būti naudojamasi nemokamu sparčiu aukštos kokybės vietos belaidžiu ryšiu. Vietos valdžios institucijos turėtų rengti plačiajai visuomenei skirtas informavimo kampanijas ir užtikrinti vietos belaidžio ryšio taškų matomumą bei apie juos skelbti. Be to, siekiant labiau informuoti apie ryšio populiarinimo svarbą, projektams, kurie negauna paramos pagal programą „WiFi4EU“ ir yra vertinami teigiamai, taip pat galėtų būti suteikiamas kokybės ženklas, pvz., pažangumo ženklas, ir, kilus būtinybei, taikoma supaprastinta kvietimų teikti pasiūlymus tvarka, susijusi su kitais finansavimo šaltiniais;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką interneto naudojimą teikiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugas, finansinė parama turėtų būti paskirstoma išlaikant geografinę pusiausvyrą;

(11)  atsižvelgiant į interneto ryšio poreikius Sąjungoje, taip pat į pokyčius, susijusius su miesto ir kaimo skaitmenine takoskyra, kuri dėl naujovių technologijų srityje didėja, ir, savo ruožtu, būtinybę kuo skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie visoje ES (įskaitant izoliuotus regionus, ribotai prieinamas vietoves, salas ir atokiausius regionus) galėtų užtikrinti paprastą ir vartotojui patogų kokybišką interneto naudojimą, pagrįstą itin spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugomis ir daugiakalbių prieigos puslapių naudojimu, finansinė parama turėtų būti paskirstoma išlaikant geografinę pusiausvyrą, atsižvelgiant į ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principą bei skirtingus IRT infrastruktūros vystymo lygmenis. Gaivalinės nelaimės (pvz., potvynio ar žemės drebėjimo) atveju nemokamas belaidžio interneto tinklas turėtų būti neribotas, saugus ir spartus, kad gelbėjimo tarnybos ir piliečiai galėtų greitai susisiekti;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  paskirstant intervencijas turėtų būti atsižvelgiama į Sąjungos regionų socialinius ir ekonominius skirtumus ir siekiama pagerinti gyvenimo sąlygas, sudaryti geresnes sąlygas dirbti bei sumažinti nedarbo ir gyventojų skaičiaus mažėjimo riziką. Ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas kaimo vietovėms, neigiamą permainų pramonės srityje poveikį patyrusioms vietovėms ir regionams, kurie nuolat susiduria su sudėtingomis gamtinėmis ar demografinėmis kliūtimis. Atsižvelgiant į teigiamą programos poveikį vietos bendruomenių ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ir remiantis pirmojo šios priemonės įgyvendinimo etapo preliminaraus vertinimo ataskaita, kuri turėtų būti pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai, šia iniciatyva galėtų būti pasinaudota siekiant pasirengti ilgalaikiam programos pratęsimui ateityje;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

4 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remiamas nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse.

c)  remiamas nemokamo, neriboto, saugaus, spartaus vietos belaidžio ryšio, artimo aukščiausiems rinkoje prieinamiems standartams, teikimas vietos bendruomenėse.

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

6 straipsnio 8 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 skirsnyje išdėstytas sąlygas.

8a.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie nemokamo spartaus vietos belaidžio ryšio teikimo vietos bendruomenėse srities bendros svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 skirsnyje išdėstytas sąlygas.

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti nemokamą vietos belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose (įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves), kurie atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos bendruomenių gyvenime.

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti nemokamą spartų aukštos kokybės vietos belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo centruose (įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas lauko erdves), kurie atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos bendruomenių gyvenime, ir vietos viešajame transporte, kai jis laisvai prieinamas. Kad plačioji visuomenė galėtų juo visapusiškai naudotis, vengiama potencialių kalbinių kliūčių. Tai reiškia, jog rekomenduojama, kad visa ryšio sistema būtų daugiakalbė.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  ryšium su jais:

 

a)  atliktas sąnaudų ir naudos vertinimas didžiausią dėmesį skiriant kaimo vietovėms ir vietovėms, kurioms gresia gyventojų skaičiaus mažėjimas ir ištuštėjimas, taip pat belaidžio ryšio socialinei pridėtinei vertei šiose vietovėse, sukuriant Europos kartografavimo standartą, kad būtų galima nustatyti regionus, kurių poreikiai didžiausi, ir potencialų didinamąjį poveikį, ir

 

b)  paskelbtas kvietimas pateikti pasiūlymus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  juos įgyvendina viešųjų paslaugų srityje veikiantis subjektas, sugebantis planuoti ir prižiūrėti vidaus ar lauko vietos belaidžio ryšio prieigos taškų įrengimą viešosiose erdvėse;

1)  juos įgyvendina viešųjų paslaugų srityje veikiantis subjektas, sugebantis planuoti ir prižiūrėti vidaus ar lauko vietos belaidžio ryšio prieigos taškų įrengimą viešosiose erdvėse, atlikdamas specialią kokybės kontrolę;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 2 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra nemokamas, lengvai prieinamas, teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir

a)  yra nemokamas, saugus, lengvai prieinamas, teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir apima galimybę naudoti visą tarpvalstybinę interneto bazę, siekiant išvengti rinkos susiskaidymo Sąjungos lygmeniu ir didžiųjų bendrovių monopolio;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 3 pastraipos 2 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvina prieigą prie novatoriškų skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui, tokių, kokios teikiamos naudojant skaitmeninių paslaugų infrastruktūras;

b)  palengvina prieigą prie novatoriškų skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui, tokių, kokios teikiamos naudojant skaitmeninių paslaugų infrastruktūras, taip pat prireikus susisiekti nelaimės ir krizės atveju;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

4 priedo 3 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nebūna žemiau tam tikros ryšio greičio ribos dėl to, kad vienu metu internetu naudojasi pernelyg daug vartotojų;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1234/2014

Priedo 4 skirsnio 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Projektai, kurie jau dubliuojasi su panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla, nefinansuojami.

Projektai, kurie jau dubliuojasi su panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, pasižyminčia šios srities privačiąja arba viešąja pasiūla, tomis pačiomis sąlygomis prieinama toje pačioje teritorijoje, kurią aptarnauja esami viešųjų belaidžio vietinio tinklo maršruto parinktuvai, nefinansuojami, siekiant užtikrinti didesnę visų esamų viešųjų belaidžio interneto paslaugų integraciją ir išvengti bereikalingų išlaidų. Šiuo tikslu projektai (kuriems teikiama parama) turėtų būti koordinuojami su panašiais ERPF lėšomis finansuojamais projektais. Savivaldybės, jau siūlančios mažesnės spartos prieigą, gali būti laikomos tinkamomis remti, kad būtų skatinamas visuotinis sparčiojo interneto prieigos prieinamumas. Mobiliojo interneto paslaugos, už mokestį prieinamos siūlomo vietos ryšio projekto vietovėje, nelaikomos pasiūlos dubliavimusi.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014

Priedo 4 skirsnio 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas atitinkantiems gautiems projektams paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą ir vadovaujantis eiliškumo principu.“

Turimas biudžetas paskirstomas išlaikant geografinę pusiausvyrą, atsižvelgiant į SESV 174 straipsnyje įtvirtintus ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principus ir regioninius skirtumus visoje Sąjungoje užtikrinant prieigą prie sparčiojo interneto pirmiau nurodytas sąlygas atitinkantiems projektams, vadovaujantis gautais pasiūlymais. Derama biudžeto dalis turėtų būti skirta ekonominiu ir skaitmeniniu aspektais mažiau išsivysčiusioms vietovėms, įskaitant izoliuotus regionus, salas ir kalnuotas, pasienio bei periferines vietoves, taip pat gamtines nelaimes patyrusioms vietovėms, kad ištekliai būtų investuojami ten, kur jų labiausiai reikia.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas

Nuorodos

COM(2016) 0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Rosa D’Amato

11.10.2016

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Luigi Morgano

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas

Nuorodos

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georgi Pirinski

Pateikimo data

4.5.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė