ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Carlos Zorrinho


Procedūra : 2016/0287(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0181/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0181/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0589),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0378/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 26. janvāra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu[2],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A8-0181/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Komisijas paziņojumā, kurā izklāstīts Eiropas redzējums par interneta savienojamību iedzīvotājiem un uzņēmumiem digitālajā vienotajā tirgū14, aprakstīti vairāki pasākumi, kas var uzlabot savienojamību Eiropas Savienībā.

(1)  Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumā “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību”, kurā izklāstīts Eiropas redzējums par interneta savienojamību iedzīvotājiem, publiskām iestādēm un uzņēmumiem digitālajā vienotajā tirgū, aprakstīti vairāki pasākumi, kas var uzlabot savienojamību Eiropas Savienībā.

__________________

 

14 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” (COM(2016)587).

 

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Komisija 2010. gada 26. augusta paziņojumā “Eiropas digitālā programma” atgādina, ka stratēģijā “Eiropa 2020” ir uzsvērts, cik būtiski ir ierīkot platjoslas, lai Savienībā veicinātu sociālo iekļautību un konkurētspēju, atkārtoti apņemoties panākt, lai līdz 2020. gadam visi Savienības iedzīvotāji varētu piekļūt daudz ātrākam internetam, kura ātrums pārsniedz 30 Mbps, un lai 50 % vai vairāk mājsaimniecību abonētu pieslēgumu internetam, kura ātrums pārsniedz 100 Mbps.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem atbalsta Eiropas savienojamības redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju bezvadu piekļuves punktu izvēršanas veicināšanu, paredzot vienkāršotu plānošanas procedūru un samazinātus regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt būtisku ieguldījumu pašreizējās paaudzes bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā un turpmāko paaudžu bezvadu sakaru tīklu izvēršanā, veicinot pārklājuma lielāku granularitāti, kas atbilst mainīgajām vajadzībām.

(2)  Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem atbalsta Eiropas savienojamības redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju bezvadu piekļuves punktu izvēršanas veicināšanu, paredzot vienkāršotu plānošanas procedūru un samazinātus regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt būtisku ieguldījumu pašreizējo bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā, bet īpaši ar tiem būtu jāveicina šādu tīklu turpmāko paaudžu izvēršana, veicinot pārklājuma lielāku granularitāti, kas atbilst mainīgajām vajadzībām. Šiem piekļuves punktiem būtu jāspēj iekļauties tīklā ar vienotu autentifikācijas sistēmu, kas darbojas visā Savienībā, un citiem bezmaksas vietējiem bezvadu savienojuma tīkliem būtu jāspēj pievienoties šai sistēmai. Šādai sistēmai vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/21201b, un nebūtu pieļaujama datu izmantošana reklāmām vai citiem komerciāliem mērķiem.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Šīs regulas kontekstā vietēja bezvadu savienojamība, kas ir bezmaksas un neierobežota, nozīmē, ka šo savienojamību nodrošina bez attiecīgas atlīdzības, neizmantojot vai nu tiešu samaksu, vai citus atlīdzināšanas veidus, kuri cita starpā — bet ne tikai — ietver reklāmas un personas datu sniegšanu komerciāliem nolūkiem, un šāda savienojamība neskar Savienības tiesību aktos vai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem valstu tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, kā arī neskar vajadzību nodrošināt netraucētu tīkla darbību un jo īpaši vajadzību bez ierobežojumiem nodrošināt taisnīgu jaudas sadali maksimālās noslodzes laikā, nenosakot ierobežojumus laika periodam, kādā lietotājs var pieslēgties, vai nenosakot lietošanas ātruma vai apmēra ierobežojumus.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Konkurētspējīgs tirgus un nākotnes pārbaudījumus izturētspējīgs tiesiskais regulējums, kas stimulē inovāciju, Eiropas tīklus un struktūras, kā arī jaunus uzņēmējdarbības modeļus, ir galvenais dzinējspēks, kas veicina ieguldījumus ļoti augstas jaudas tīklos, ar kuriem visā Savienībā iedzīvotājiem var nodrošināt savienojamību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts..

(3)  Saskaņā ar Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumu, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu un nepieļaut attālu apgabalu un lauku apvidu atpalikšanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta augstas kvalitātes vietējas bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 vai Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts..

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējās kopienas var gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības un citas vietējās publiskās iestādes, bibliotēkas un slimnīcas.

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskā sektora struktūras un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējo kopienu cilvēki var uzlabot digitālās prasmes un gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības, pašvaldību grupas, pašvaldībām piederoši uzņēmumi ar sabiedrisko pakalpojumu misiju, bezpeļņas kooperatīvi, kopienu centri un citas vietējās publiskās iestādes un institūcijas.

(Lai Parlamenta ierosinātais formulējums būtu konsekvents visās valodās, terminam, kas lietots, lai no portugāļu valodas tulkotu vārdus ‘gratuita e livre de restrições’, latviešu valodā būtu jāatbilst vārdiem ‘bezmaksas un bezierobežojumu’.)

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Ar vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību inter alia būtu jāveicina labāka teritoriālā un sociālā kohēzija, īpaši vietās ar ierobežotu piekļuvi internetam.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Uzlabojot piekļuvi ātrai un īpaši ātrai platjoslai un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, jo īpaši attālos apgabalos, varētu uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, atvieglinot piekļuvi pakalpojumiem (piemēram, e-veselībai un e-pārvaldei), un sekmēt vietējo mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību. Tāpēc iestādēm būtu jānodrošina, lai neviens netiktu aizmirsts un interneta saturs un tiešsaistes pakalpojumi būtu pieejami visiem.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Lai šī regula tiktu sekmīgi īstenota un Savienības darbība šajā jomā kļūtu redzamāka, Komisijai ir jānodrošina, lai struktūras, kas saskaņā ar šo regulu īsteno projektus, galalietotājiem sniegtu pēc iespējas plašāku informāciju par šo pakalpojumu pieejamību un darītu zināmu, ka finansējumu ir piešķīrusi Savienība.

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c)  Savienības vērtības un ieguvumi būtu jāpopularizē ar skaidrojošu dokumentu, kurā izklāstīts, kāds ir mērķis bezmaksas vietēja bezvadu savienojuma pakalpojumam.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Laukos jaunā piekļuves tīkla pārklājums joprojām ir ievērojami mazāks nekā pilsētās, un tikai 28 % lauku mājsaimniecību tiek nodrošināts fiksēts tehnoloģiju pārklājums.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Par vienotā digitālā tirgus galveno prioritāti būtu jānosaka 5G nodrošināšana līdz 2020. gadam, jo tam ir izšķirīga nozīme Savienības globālās konkurētspējas, izaugsmes, inovācijas un pētniecības potenciāla ziņā. Savienības līdzekļi ir jāizmanto efektīvi un atbilstīgi, lai sasniegtu rezultātus būtiskākajās jomās.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā šīs intervences nekomerciālo raksturu un paredzamo atsevišķo projektu mazos mērogus, administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz minimumam. Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei nevajadzētu balstīties uz finanšu instrumentiem.

(8)  Ņemot vērā šīs intervences nekomerciālo raksturu un paredzamo atsevišķo projektu mazos mērogus, administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz minimumam un tam vajadzētu būt samērīgam ar paredzamajiem ieguvumiem, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pārskatatbildību un pienācīgu līdzsvaru starp vienkāršošanu un kontroli. Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, (piemēram, izmantojot vaučerus), kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei nevajadzētu balstīties uz finanšu instrumentiem. Būtu jāpiemēro pareizas finanšu pārvaldības princips.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Ņemot vērā finanšu piešķīrumu ierobežoto apmēru salīdzinājumā ar pieteikumu iespējamo lielo skaitu, būtu jāveic pasākumi, ar ko administratīvās procedūras tiktu vienkāršotas un līdz ar to laikus varētu pieņemt attiecīgos lēmumus. Būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1316/2013, lai dalībvalstīm ļautu atbalstīt Regulas (ES) Nr. 283/2014 pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem kritērijiem atbilstīgās priekšlikumu kategorijas un līdz ar to izvairīties no individuālas pieprasījumu apstiprināšanas, un lai nebūtu obligāti jāapliecina izdevumi un jāsniedz gada pārskats Komisijai attiecībā uz dotācijām, kas piešķirtas saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Sakarā ar katra atsevišķā vietējā bezvadu piekļuves punkta ierobežoto darbības rādiusu un atsevišķo projektu nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves punkti, kas saņems finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos piedāvājumus. Lai arī turpmāk nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu jāpiemēro vienīgi projektiem, kas nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā jomā. Tomēr nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu.

(9)  Sakarā ar katra atsevišķā vietējā bezvadu piekļuves punkta ierobežoto darbības rādiusu un atsevišķo projektu nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves punkti, kas saņems finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos piedāvājumus. Lai arī turpmāk nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu jāpiemēro vienīgi projektiem, kas nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura bezmaksas privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā jomā. Tomēr nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu, jo šāds kombinējums varētu radīt būtiskāku ietekmi, kam būtu jāveicina privātā sektora ieguldījumi un interneta pieslēguma pieejamība plašākai sabiedrībai. Šajā sakarībā ir jāpanāk sinerģija ar citiem valstu vai Savienības fondiem, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fondu, lai sasniegtu maksimālu ietekmi ne tikai pieejamības iedzīvotājiem, bet arī sociālās kohēzijas ziņā un palīdzētu izskaust digitālo plaisu mazāk attīstītos reģionos.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Pieejamais budžets būtu jāpiešķir ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā, lai tas aptvertu projektus visās dalībvalstīs. Piešķiršanā būtu jāņem vērā arī vajadzība risināt digitālās plaisas problēmu. Šie principi, kuru mērķis ir garantēt ģeogrāfisko līdzsvaru un iekļaujošu sabiedrību, būtu jāietver attiecīgajās saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un šo regulu pieņemtajās darba programmās un jāiekļauj uzaicinājumos iesniegt projektus, turklāt vajadzības gadījumā būtu jāļauj palielināt pieteikumu iesniedzēju līdzdalību no dalībvalstīm, kurās līdzdalība ir bijusi salīdzinoši zema, un jāpievēršas apgabaliem, kurus dalībvalstis vai Komisija atzinušas par tādiem, kuros ir zems savienojamības vai digitālo prasmju līmenis.

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Ja nolūkā saskaņā ar šo regulu nodrošināt vietējo bezvadu savienojamību prioritāte saistībā ar iepirkumiem un aprīkojuma uzstādīšanu tiktu dota vietējiem MVU, tādējādi varētu nosargāt inovācijas un kvalitatīvu darbavietu radīšanas potenciālu pašvaldībās.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību un revīziju.

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību un revīziju. Ir būtiski, ka Komisija par plānoto darbību un attiecīgajiem nosacījumiem pēc iespējas drīzāk informē vietējās iestādes, lai tās varētu sagatavoties un pēc uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanas iesniegtu attiecīgus pieteikumus. Komisijai un attiecīgajām dalībvalstu iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai veidotu vajadzīgo izpratni par programmu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti.

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, un lai atbalstītu Eiropas Gigabitu sabiedrības veidošanas mērķus, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti un būtu jāsamazina digitālā plaisa, veicinot iedzīvotāju piekļuvi informācijas sabiedrības ieguvumiem un atbalstot apgabalus, kuros ir salīdzinoši zems ātrgaitas platjoslas savienojamības līmenis.

Grozījums Nr.     21

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Turklāt finansējuma saņēmējiem būtu jānodrošina bezmaksas vietējā bezvadu savienojamība vismaz trīs gadus.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Saskaņā ar šo regulu finansētajām darbībām vajadzētu būt dzīvotspējīgām un noturīgām ilgtermiņā. Šāda dzīvotspēja un noturība būtu jāpanāk, nodrošinot tehniskus instrumentus ilgtermiņa efektivitātes panākšanai, izmantojot tehnoloģiju, ko finansējuma saņēmēji un pakalpojumu sniedzēji atjauninātu un uzturētu drošu lietotājiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1316/2013

7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav finanšu instrumenti.

c)  darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav finanšu instrumenti.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā attiecīgas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1316/2013

22. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  regulas 22. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“Šā panta otrajā un trešajā punktā attiecīgi minētā izdevumu apliecināšana un gada pārskata sniegšana Komisijai nav obligāta attiecībā uz dotācijām, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 283/2014* 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.”

 

________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 283/2014 par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

2. pants – 2. punkts – h. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  “vietējs bezvadu piekļuves punkts” ir tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar mazu darbības attālumu, kas neekskluzīvi izmanto radiofrekvenču spektru, kura pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, un kas lietotājiem nodrošina bezvadu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

h)  “vietējs bezvadu piekļuves punkts” ir tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar mazu darbības attālumu, bet jaudīgu platjoslu, kas neekskluzīvi izmanto radiofrekvenču, infrasarkano vai optisko spektru, kura pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, un kas lietotājiem nodrošina bezvadu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

Pamatojums

Kā konstatēts Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā, sabiedriskās vietās, piemēram, slimnīcās, kur radioviļņi nebūt nav vispiemērotākais risinājums, būtu jāizmanto jaunās tehnoloģijas, piemēram, Li-Fi, īpaši ņemot vērā šādu tehnoloģiju iespējas, jo tās izmanto nevis radioviļņus, bet gaismu.Nebūtu jāietekmē pārsūtīšanas ātrums, ņemot vērā, ka zināmos laika brīžos piekļuves punktam būs pieslēdzies liels lietotāju skaits.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“c)  atbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās.

c)  atbalsta kvalitatīvas vietējas bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

6. pants – 8.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"8.a  Darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

8.a  Darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz kvalitatīvas bezmaksas un bezierobežojumu vietējas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  regulas pielikumam pievieno šādu 4. iedaļu:

6.  regulas pielikumam pievieno šādu iedaļu:

4. IEDAĻA. BEZVADU SAVIENOJAMĪBA VIETĒJĀS KOPIENĀS

4. IEDAĻA. BEZVADU SAVIENOJAMĪBA VIETĒJĀS KOPIENĀS

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros (tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu.

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt vietēju bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamību tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros (tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu. Pieejamības nolūkos pēc iespējas cenšas, lai ar šīm darbībām izvairītos no iespējamām valodas barjerām.

Finansiālais atbalsts ir pieejams sabiedrības interesēs strādājošām iestādēm, piemēram, pašvaldībām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus bezvadu piekļuves punktus.

Finansiālais atbalsts ir pieejams publiskā sektora iestādēm Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/21021a 3. panta 1. punkta nozīmē, lai nodrošinātu vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus bezvadu piekļuves punktus.

 

Atbilstīgās iestādes var izmantot finansiālo palīdzību, lai nodrošinātu vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību vietās, kuras ir visvairāk piemērotas un pieejamas sabiedriskai lietošanai, tostarp īpašumā, kas nepieder valstij.

Projekti, ar kuriem nodrošina bezvadu savienojamību, izmantojot brīvi pieejamus vietējus bezvadu piekļuves punktus, var saņemt finansējumu, ja:

Projekti, ar kuriem nodrošina bezvadu savienojamību, izmantojot brīvi pieejamus vietējus bezvadu piekļuves punktus, var saņemt finansējumu, ja:

1)  tos īsteno sabiedrības interesēs strādājoša iestāde, kas ir spējīga plānot un uzraudzīt iekštelpu vai ārtelpu vietējo bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu sabiedriskās telpās;

1)  tos īsteno publiskā sektora struktūra, kas ir spējīga plānot un uzraudzīt iekštelpu vai ārtelpu vietējo bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu sabiedriskās telpās, kā arī vismaz trīs gadus nodrošināt darbības izmaksu finansēšanu;

2)  tie balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas savienojamību, kas ļauj nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš:

2)  tie balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas savienojamību, kas ļauj nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš:

a.  ir bezmaksas, viegli pieejams un izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, un

a.  ir bezmaksas, viegli pieejams un izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, piemērojot optimālus tehnoloģiskos risinājumus, kā arī vislabākos kiberdrošības standartus, un

b.  atbalsta pieeju novatoriskiem digitāliem pakalpojumiem, piemēram, tādiem, ko piedāvā digitālā pakalpojumu infrastruktūrā;

b.  atbalsta pieeju novatoriskiem digitāliem pakalpojumiem, piemēram, tādiem, ko piedāvā digitālā pakalpojumu infrastruktūrā;

3)  tie izmanto kopīgo logotipu, ko nodrošina Komisija, un saiti uz saistītajiem tiešsaistes rīkiem.

3)  tie izmanto kopīgo logotipu, ko nodrošina Komisija, un saiti uz saistītajiem tiešsaistes rīkiem;

 

3a)  tie atbilst tehnoloģiskās neitralitātes principam, efektīvi izmanto publisko finansējumu un spēj projektus pielāgot vislabākajiem tehnoloģiskajiem piedāvājumiem.

Projektiem, kas dublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, finansējumu nepiešķir.

Projektiem, kas dublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, privātiem vai publiskiem bezmaksas piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, finansējumu nepiešķir.

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un principā rindas kārtībā.

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru dalībvalstīs, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un principā rindas kārtībā, un saskaņā ar darba programmām, kas sekmē Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī veicina digitālo iekļautību.

 

Dalībvalstis var piešķirt savus līdzekļus vai līdzekļus no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, lai izstrādātu papildinošus pakalpojumus un piedāvājumus, kas uzlabo projektu ilgtspēju.

 

Saskaņā ar šo iedaļu finansētie projekti darbojas vismaz trīs gadus, un Komisija tos cieši uzrauga. Komisija turpina uzraudzīt projektu pēc darbības perioda beigām, lai sagatavotu pārskatu par projekta funkcionalitāti un, iespējams, iesniegtu turpmākas iniciatīvas.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.).”

  • [1]  OV C 125, 21.4.2017., 69. lpp.
  • [2]  OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Iniciatīva WIFU4EU ir priekšlikums, ar ko Eiropā cenšas konsolidēt iekļaujošākas digitālās sabiedrības veidošanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2016. gada 14. septembra runā par Savienības stāvokli norādīja, ka ar jaunu tiesisko gulējumu, kas piesaista un nodrošina ieguldījumus savienojamībā, šai savienojamībai ir jābūt pieejamai ikvienam.

Ž. K. Junkers, apņemoties panākt, ka savienojamība kļūs pieejama visiem neatkarīgi no dzīvesvietas vai algas, ierosināja līdz 2020. gadam katrā Eiropas ciematā un katrā pilsētā, kas atrodas pie lielākajiem apdzīvotajiem centriem, bez maksas nodrošināt bezvadu piekļuvi internetam.

Šajā saistībā iniciatīva WIFU4EU ir iespēja telekomunikāciju paketes ietvaros ievērot principu par iedzīvotāju vispārēju piekļuvi informācijas sabiedrības sasniegumiem, īstenojot izmēģinājuma projektu, kas būtu līdzsvarots mēroga un ģeogrāfiskā sadalījuma ziņā, darbotos kā references projekts iekļaujošu bezvadu un bezmaksas pieslēguma platformu izstrādei un vienlaikus būtu gan dinamisks, gan atbilstu tehnoloģijas nākotnes risinājumiem.

Šī iniciatīva ir iespēja izstrādāt un īstenot citādu Eiropas digitālās identitātes koncepciju, izmēģinājuma projekta izstrādes gaitā ietverot vērtības, kas atbilst Eiropas projektam, un ņemot vērā, cik būtiski ir iedzīvotājiem paredzētie risinājumi un uzņēmumiem un satura veidotājiem sniegtās iespējas.

Vispārējās piekļuves koncepcija paredz nostiprināt vietējās digitālās ekosistēmas, saikni starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem, kā arī uzlabot un veicināt iespējas izstrādāt jaunās paaudzes tīklus.

Šajā ziņā ir jāņem vērā, ka tīkla pieejamība nozīmē arī universālu un bezmaksas piekļuvi sabiedriskas nozīmes pakalpojumiem un vispārējas nozīmes saturam, kā arī ir jāveicina vienkāršotas pieprasījumu sistēmas izstrāde un ieviešana, kas būtu pārredzama un ietvertu projektu kvalitātes un prasību ievērošanas pārbaudi.

Ziņojumā ierosināto grozījumu mērķis ir nodrošināt šādu iniciatīvā ietverto principu ievērošanu:

1. Vispārēja un bezmaksas piekļuve

Ar Savienības teritorijā pieejamajiem tīkliem būtu jānodrošina interneta pieslēgums, kurš balstās uz ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, lai tādējādi sekmētu Eiropas Gigabitu sabiedrības veidošanu. Tai vajadzētu būt vispārējai, bezmaksas un bezierobežojumu piekļuvei.

Bezmaksas piekļuve nozīmē, ka nepastāv nekāds tiešs atalgojums par reklāmām vai lietotāju datu izmantošanu komerciālos nolūkos.

2. Autentifikācija un piekļuves sistēma

Piekļuves punktiem vajadzētu būt tīklā ar autentifikācijas sistēmu, kas derīga visā Eiropas Savienības teritorijā. Piekļuvei ir jānotiek atbilstīgi unikālās autentifikācijas principam (“one login only”). Lai izmantotu šādu modeli, būtu jāizstrādā references etalons, ar ko nodrošinātu sadarbspēju, kolektīvu efektivitāti un vienotu autentifikācijas līniju, kas spētu darboties, ievērojot katra vietējā projekta specifikācijas.

3. Atbilstība

Pieprasījumus var iesniegt valsts struktūras, kuru darbība ir saderīga ar projekta mērķiem. Ņemot vērā, ka katram projektam pieejamais finanšu piešķīrumu apjoms ir ierobežots un pieprasījumu varētu būt ļoti daudz, būtu jāievieš administratīva sistēma, lai lēmumus varētu pieņemt ātri un efektīvi. Šajā ziņā būtu jāparedz kredītu piešķiršanas modelis.

4. Ģeogrāfiskais līdzsvars

Attiecībā uz iniciatīvai atvēlēto līdzekļu pieejamību, būtu jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars starp dažādām dalībvalstīm. Katrā dalībvalstī ģeogrāfiskais līdzsvars būtu jāpanāk, piemērojot kritērijus, kas jānosaka attiecīgajās darba programmās.

5. Cīņa pret atstumtību un teritoriālās kohēzijas veicināšana

Par prioritāriem apstiprināšanas kritērijiem būtu jānosaka digitālās iekļautības un teritoriālās kohēzijas veicināšana.

6. Ilgtspējība

Nolūkā nodrošināt projektu ilgtpējību dalībvalstis var piešķirt savus līdzekļus vai līdzekļus no Eiropas struktūrfondiem, lai attīstītu pakalpojumus un papildu piedāvājumus.

7. Projektu nepārklāšanās

Atbalsta tikai tos projektus, par kuriem vienā un tajā pašā teritorijā ir iesniegts tikai viens publiskais vai privātais piedāvājums ar līdzīgiem raksturlielumiem.

8. Pārbaude

Eiropas Komisija nodrošina iniciatīvas pārbaudes sistēmu, prasot iesniegt izpildes ziņojumus.

PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to atbildīgs ir vienīgi referents. Strādājot pie ziņojuma projekta, referents saņēma noderīgu informāciju no šīm juridiskajām un fiziskajām personām: Juridiska persona un/vai fiziska persona

Institūcijas

Ārējās ieinteresētās personas

 

European Commission

European Council

European Committee of the Regions

European Economic and Social Committee

Presidency of the Council of the EU

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 

Budžeta komitejaS ATZINUMS (4.4.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Liadh Ní Riada

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Komisijas paziņojumā, kurā izklāstīts Eiropas redzējums par interneta savienojamību iedzīvotājiem un uzņēmumiem digitālajā vienotajā tirgū14, aprakstīti vairāki pasākumi, kas var uzlabot savienojamību Eiropas Savienībā.

(1)  Komisijas paziņojumā, kurā izklāstīts Eiropas redzējums par interneta savienojamību iedzīvotājiem, publiskajām iestādēm un uzņēmumiem digitālajā vienotajā tirgū14, aprakstīti vairāki pasākumi, kas var uzlabot savienojamību Eiropas Savienībā.

__________________

__________________

14 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību" (COM(2016)587).

14 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību" (COM(2016)587).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Dalībvalstīm būtu jāpastiprina savi centieni novērst digitālo un savienojamības plaisu starp reģioniem, jo īpaši tiem, kuros ir augstāks nabadzības līmenis, investējot bezvadu savienojamības izveidē, attīstīšanā un piekļuves uzlabošanā; jo īpaši būtu jāpievēršas apgabaliem, kuri atpaliek attiecībā uz savienojamību un digitālo prasmju veicināšanu. Savienības atbalstam vajadzētu būt papildinošam, atbalstot tos projektus, kuros galvenā uzmanība pievērsta vietējas bezvadu savienojamības nodrošināšanai ar publiskā iepirkuma palīdzību, sniedzot šo pieslēgumu bez maksas un ierobežojumiem vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts.

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas un bez nepamatotiem ierobežojumiem sniegtas bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 283/2014 par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 283/2014 par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējās kopienas var gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības un citas vietējās publiskās iestādes, bibliotēkas un slimnīcas.

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskā sektora struktūras, kooperatīvus, kopienu sociālos uzņēmumus un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas un bez nepamatotiem ierobežojumiem sniegtu bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējās kopienas var gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības un citas vietējās publiskās iestādes, organizācijas, bibliotēkas un citi kopienu kultūras centri, slimnīcas un veselības aprūpes iestādes, kā arī citas sabiedriskas vietas, kas pieejamas lielam skaitam cilvēku.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Vietēju bezvadu savienojamību par bezmaksas būtu jāuzskata vienīgi tad, ja to nodrošina bez atbilstošas atlīdzības, t. i., tiešas samaksas vai atlīdzināšanas citā veidā, tostarp — bet ne tikai — neizmantojot reklāmas un nepieprasot sniegt personas datus.

(5)  Vietēju bezvadu savienojamību par bezmaksas un bez nepamatotiem ierobežojumiem sniegtu būtu jāuzskata vienīgi tad, ja to nodrošina bez atbilstošas atlīdzības, t. i., tiešas samaksas vai atlīdzināšanas citā veidā, tostarp — bet ne tikai — neizmantojot reklāmas, nepieprasot sniegt personas datus un neveidojot savienojumu ar sociālo tīklu kontiem; piekļuvē vietējai bezvadu savienojamībai būtu jāintegrē lietotāju piekrišana lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī lietošanas atruna, kurā izskaidrots pakalpojuma mērķis, vienlaikus nodrošinot personas datu pienācīgu aizsardzību, ņemot vērā to, ka drošības riski palielinās līdz ar arvien plašāku bezvadu savienojamību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Vietējās bezmaksas bezvadu savienojamības lietošanas atrunā būtu jāpopularizē Savienības vērtības un sniegtās priekšrocības.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Pakalpojumā būtu jāintegrē digitālās izglītības rīki, kas lietotājiem sniedz zināšanas par to, kā piekļūt internetam un kā aizsargāt sevi tiešsaistē, kā arī informācija par ieguvumiem un riskiem saistībā ar internetu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Komisijai būtu jānodrošina, ka publiskās iestādes, kooperatīvi, kopienu sociālie uzņēmumi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un pakalpojuma galīgie saņēmēji, proti, vietējās kopienas un šo bezmaksas Wi-Fi pakalpojumu lietotāji, tiek pienācīgi un savlaicīgi informēti par šādas programmas pastāvēšanu un atbalsta pieejamību, un tas ir jādara, lai uzlabotu Savienības piešķirtā finansējuma atpazīstamību.

Pamatojums

Komisijai ES programmas un sniegtais finansiālais atbalsts būtu jāpopularizē gan plašam publisko iestāžu lokam, gan arī jāinformē par to pakalpojuma galīgie saņēmēji.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību un revīziju.

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot gan tiešsaistes, gan citus ierastos rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību, pastāvīgu uzturēšanu, regulāru atjaunināšanu un revīziju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti.

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu ar lejuplādes ātrumu vismaz 100 Mb/s, kurš balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, būtu jāņem vērā sinerģija ar citiem Savienības, valstu un reģionālajiem fondiem un programmām, it īpaši sniedzot papildu finansiālo atbalstu, jo tas būtu jāattiecina arī uz attāliem, taču apdzīvotiem, mazāk attīstītiem un pārejas reģioniem, vienlaikus cenšoties panākt ģeogrāfiski līdzsvarotu sadalījumu, nodrošinot iedzīvotāju piekļuvi informācijas sabiedrības priekšrocībām, lai visās dalībvalstīs panāktu vienādu interneta pieslēgumu vidējo skaitu, jo dažās dalībvalstīs piekļuve internetam ir vidēji 97 % iedzīvotāju, savukārt citās — tikai 68 %.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Finansētajām darbībām vajadzētu būt darbotiesspējīgām un ilgtspējīgām ilgtermiņā. Tas būtu jāpanāk, sniedzot tehnisko aprīkojumu to ilgtermiņa efektivitātes nodrošināšanai, izmantojot tehnoloģiju, ko līdzekļu saņēmēji un pakalpojumu sniedzēji atjaunina un uztur drošu lietotājiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1316/2013

7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav finanšu instrumenti.

c)  darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas un bez nepamatotiem ierobežojumiem sniegtas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav finanšu instrumenti.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

2. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  "vietējs bezvadu piekļuves punkts" ir tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar mazu darbības attālumu, kas neekskluzīvi izmanto radiofrekvenču spektru, kura pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, un kas lietotājiem nodrošina bezvadu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

h)  "vietējs bezvadu piekļuves punkts" ir tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar mazu darbības attālumu, kas neekskluzīvi izmanto radiofrekvenču spektru, kura pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, un kas lietotājiem nodrošina bezvadu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam ar augstu platjoslas ātrumu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansiālais atbalsts ir pieejams sabiedrības interesēs strādājošām iestādēm, piemēram, pašvaldībām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus bezvadu piekļuves punktus.

Finansiālais atbalsts ir pieejams sabiedrības interesēs strādājošām iestādēm, piemēram, pašvaldībām, kooperatīviem, kopienu sociālajiem uzņēmumiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus bezvadu piekļuves punktus.

Pamatojums

Šajā programmā būtu jāiekļauj arī kooperatīvi un kopienu sociālie uzņēmumi, jo tie pēc būtības ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir svarīga loma vietējās kopienās.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2)  tie balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas savienojamību, kas ļauj nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš:

2)  tie balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas savienojamību, kas ļauj nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes interneta pieslēgumu ar lejuplādes ātrumu vismaz 100 Mb/s, kurš:

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a)  tie palīdz pārvarēt digitālo plaisu un uzlabot digitālās prasmes;

Pamatojums

Ar šo programmu vajadzētu pārvarēt ģeogrāfisko digitālo plaisu un palīdzēt uzlabot digitālās prasmes.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  izmanto sistēmas lietotāju personas datu pienācīgai aizsardzībai;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb)  ir izstrādāts tā, lai mazinātu digitālo plaisu;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 5. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un principā rindas kārtībā.

Pieejamos budžeta līdzekļus piešķir, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru. Projekti būtu jāfinansē, ņemot vērā ar publiskā iepirkuma starpniecību saņemtos priekšlikumus, nodrošinot atbilstību iepriekš minētajiem nosacījumiem un principā rindas kārtībā. Ar tiem būtu jānodrošina mazāk attīstīto un pārejas reģionu integrācija, prioritāti piešķirot projektiem apgabalos, kuri atpaliek savienojamības un digitālo prasmju jomās. Trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija publicē ziņojumu, kurā nosaka šos ģeogrāfiskos apgabalus, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Atsauces

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Pieņemšanas datums

3.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Othmar Karas, Bernd Lucke

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Simbolu atšifrējums:

+  :  atbalsta

-  :  pret

0  :  atturas

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS (10.4.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Claudia Țapardel

ĪSS PAMATOJUMS

Transporta nozarē sākas jauna ēra, un īstas grūtības vietējām iestādēm būs nevis no jauna izgudrot riteni, bet gan attiecībā uz to, kā atrast veidus pakalpojumu uzlabošanai saistībā ar iedzīvotāju reāllaika mobilitātes vajadzībām. Digitalizācija izraisa ievērojamas strukturālas izmaiņas transporta sistēmās, un kopienas tagad sāk pētīt dažādus aspektus, piemēram, datus un ceļošanas informāciju, tīkla plānošanu, biļešu pārdošanu vai pakalpojumu kvalitāti, balstoties uz jaunu pieeju, kuras centrā ir lietotājs.

Šajā kontekstā Komisijas priekšlikums par bezmaksas vietējo bezvadu savienojamību sabiedriskās dzīves centrā ir savlaicīgs un nepieciešams, sniedzot jaunas iespējas pakalpojumu sniedzējiem uzlabot savus pakalpojumus. Vienlaikus priekšlikums piedāvā mehānismu, ar kura palīdzību privātais un publiskais sektors var sadarboties atklāti un efektīvi, ievērojot kopīgus principus un saskaņā ar galīgo mērķi uzlabot pakalpojumus.

Pilsētplānotājiem un par transportu atbildīgajām publiskajām iestādēm bezmaksas Wi-Fi punktu izvietošana palīdzēs uzlabot pašreizējo mobilitātes modeļu kontekstualizāciju, jo īpaši gadījumos, kad parastie instrumenti, piemēram, statistika, varētu izrādīties nepietiekami. Savāktos datus izmantos, lai novērtētu pašreizējo politiku un pakalpojumus, nodrošinot reāllaika informāciju par iedzīvotāju ceļošanas izvēli, kā arī atbalstītu mērķtiecīgas investīcijas. Kopumā iestādes spēs izveidot drošākus ceļus, optimizēt transporta maršrutus, samazināt infrastruktūras izmaksas un mazināt sastrēgumu un piesārņojuma radītās neērtības.

Patērētāji, saņemot bezmaksas Wi-Fi punktus, iegūs lielāku savienojamību un elastīgumu, jo varēs ne tikai labāk izmantot savu laiku, bet saņems arī labāku sabiedriskā transporta pakalpojumu klāstu. Tajā pašā laikā tūristiem Wifi4EU nozīmētu lielāku piekļuvi un labāku informāciju galamērķī.

Tomēr Eiropas Komisijas iesniegtais vērienīgais priekšlikums ir jāatbalsta ar noteikumiem, kas nodrošinās gan skaidrus kritērijus saņēmēju atlasei, gan arī nepārtrauktību pēc ierosināto projektu dzīves cikla beigām. Turklāt ir svarīgi, lai piekļuves punktu izvēršanai paredzētie līdzekļi ne tikai palielinātu ES redzamību, bet arī palīdzētu risināt reālas savienojamības vajadzības.

Kopumā referente vēlas atbalstīt Komisijas priekšlikumu, ieviešot grozījumu attiecībā uz to, ka iniciatīva būtu jāattiecina arī uz vietējā transporta pakalpojumiem un tūrisma objektiem. Tas uzlabotu transporta efektivitāti kopienās, vienlaikus piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus patērētājiem. Tomēr, ņemot vērā ietekmes pētījuma neesamību un nelielo pieejamo finansējumu, referente iesaka Komisijai noteikt skaidrus kritērijus, pēc kuriem atlasa kopienas, kas gūs labumu no šīs iniciatīvas, un nodrošināt rūpīgu pārbaudi visiem finansējuma saņemšanai iesniegtajiem projektiem.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem atbalsta Eiropas savienojamības redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju bezvadu piekļuves punktu izvēršanas veicināšanu, paredzot vienkāršotu plānošanas procedūru un samazinātus regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt būtisku ieguldījumu pašreizējās paaudzes bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā un turpmāko paaudžu bezvadu sakaru tīklu izvēršanā, veicinot pārklājuma lielāku granularitāti, kas atbilst mainīgajām vajadzībām.

(2)  Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem atbalsta Eiropas savienojamības redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju bezvadu piekļuves punktu izvēršanas veicināšanu, paredzot vienkāršotu plānošanas procedūru un samazinātus regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt būtisku ieguldījumu pašreizējās paaudzes bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā un turpmāko paaudžu bezvadu sakaru tīklu izvēršanā, veicinot pārklājuma lielāku granularitāti, kas atbilst mainīgajām vajadzībām. Šos piekļuves punktus var integrēt tīklā ar vienotu autentifikācijas sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791.a.

 

_________________

 

1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a)  ES politikas jomām, kuru mērķis ir veicināt interneta infrastruktūru un bezvadu spektra efektīvu izmantošanu un palielināt Eiropas iedzīvotāju savienojamību, atvieglojot piekļuvi internetam, būtu jāveicina „lietu interneta” (IoT) koncepcija, īpaši ņemot vērā tā potenciālu attiecībā uz izaugsmi, inovāciju, uzlabotām lietotnēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta sistēmām.

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts.

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta brīvas, drošas un aizsargātas, vietējas bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai, kā arī sabiedriskā transporta objektos un transportlīdzekļos. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts.

_________________

_________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējās kopienas var gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības un citas vietējās publiskās iestādes, bibliotēkas un slimnīcas.

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības un jo īpaši vietējās un reģionālās interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt brīvu vietēju bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējās kopienas var gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības un citas vietējās publiskās iestādes, bibliotēkas un slimnīcas, veselības centri, skolas, pansionāti, bērnunami, sabiedriskā transporta pakalpojumi un infrastruktūras objekti, piemēram, stacijas vai termināļi, ar tūrismu saistīti pakalpojumi un citas struktūras, kas ir īpaši nozīmīgas vietējai kopienai un tās iedzīvotājiem.

Grozījums Nr.   5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Vietēju bezvadu savienojamību par bezmaksas būtu jāuzskata vienīgi tad, ja to nodrošina bez atbilstošas atlīdzības, t. i., tiešas samaksas vai atlīdzināšanas citā veidā, tostarp – bet ne tikai – neizmantojot reklāmas un nepieprasot sniegt personas datus.

(5)  Vietēju bezvadu savienojamību par bezmaksas un bezierobežojumu būtu jāuzskata vienīgi tad, ja to nodrošina bez atbilstošas atlīdzības, t. i., tiešas samaksas vai atlīdzināšanas citā veidā, tostarp – bet ne tikai – neizmantojot reklāmas un nepieprasot sniegt personas datus.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu šīs iniciatīvas panākumus un padarītu redzamāku Eiropas Savienības darbību šajā jomā, Komisijai jānodrošina, lai struktūras, kas saskaņā ar šo iniciatīvu īsteno projektus, un lietotāji tiktu pareizi informēti par šo pakalpojumu pieejamību un tiktu skaidri norādīts, ka finansējumu piešķīra ES.

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ņemot vērā intervences īpašo mērķi un to, ka šī intervence ir vērsta uz vietējām vajadzībām, tā būtu jāidentificē kā atsevišķs kopīgu interešu projekts telesakaru nozarē Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un Regulas (ES) Nr. 283/2014 nozīmē.

(6)  Ņemot vērā intervences īpašo mērķi un to, ka šī intervence ir vērsta uz vietējām vajadzībām, jo īpaši teritorijās, kas ir mazāk attīstītas un kur savienojamība vajadzīga vairāk, tā būtu jāidentificē kā atsevišķs kopīgu interešu projekts telesakaru nozarē Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un Regulas (ES) Nr. 283/2014 nozīmē.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā šīs intervences nekomerciālo raksturu un paredzamo atsevišķo projektu mazos mērogus, administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz minimumam. Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei nevajadzētu balstīties uz finanšu instrumentiem.

(8)  Ņemot vērā šīs intervences nekomerciālo raksturu un paredzamo atsevišķo projektu mazos mērogus, administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz minimumam. Tas būtu jādara, vienkāršojot plānošanas procedūru un atvieglojot regulatīvos pienākumus. Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei nevajadzētu balstīties uz finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Sakarā ar katra atsevišķā vietējā bezvadu piekļuves punkta ierobežoto darbības rādiusu un atsevišķo projektu nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves punkti, kas saņems finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos piedāvājumus. Lai arī turpmāk nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu jāpiemēro vienīgi projektiem, kas nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā jomā. Tomēr nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu.

(9)  Sakarā ar katra atsevišķā vietējā bezvadu piekļuves punkta ierobežoto darbības rādiusu un atsevišķo projektu nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves punkti, kas saņems finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos piedāvājumus. Lai arī turpmāk nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu jāpiemēro vienīgi projektiem, kas nedublējas ar jau esošiem privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā jomā. Tomēr nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu. Šai programmai vajadzētu būt saderīgai ar nacionālajām un reģionālajām darbības programmām un papildināt tās, jo īpaši ERAF finansētās programmas, radot sinerģiju starp tām.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību un revīziju.

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, piemērojot racionalizētu administratīvo procedūru, kurā pēc iespējas vairāk izmanto standartizētu dokumentāciju, izmantojot gan tiešsaistes, gan citus tradicionālos rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību un revīziju.

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti.

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, kā noteikts Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumā “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību”, kur izvirzīts mērķis līdz 2025. gadam nodrošināt visām Eiropas mājsaimniecībām interneta pieslēgumu ar ātrumu vismaz 100 Mb/s, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt reģionāli līdzsvaroti, tostarp attālos un pārrobežu apgabalos, kur bieži vien trūkst privāta tīkla pārklājuma, veicinot principu par iedzīvotāju vispārēju piekļuvi informācijas sabiedrības sasniegumiem, īpašu uzmanību pievēršot laukiem, tālākajiem reģioniem, salām un pierobežas un kalnu apgabaliem.

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Ievērojot LESD 349. pantu, attiecībā uz ģeogrāfiski līdzsvarotu sadalījumu būtu jāņem vērā īpaši pasākumi, kas paredzēti tālākajiem reģioniem, ņemot vērā to tālumu un izmaksas, kas saistītas ar piekļuvi internetam un ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Ņemot vērā savienojamības vajadzību nozīmīgumu Eiropas Savienībā, ir svarīgi, lai Komisija izstrādātu ilgtermiņa stratēģiju bezvadu punktu izvietošanai, garantējot programmas nepārtrauktību arī pēc ierosinātajiem trim gadiem un vienlaikus nodrošinot, ka izveidotā infrastruktūra pēc finansēšanas perioda beigām netiks izmantota komerciāli un ka netiks apstiprināti projekti, kuru termiņš ir īsāks nekā trīs gadi.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11c)  Tāpat, ņemot vērā intervences nekomerciālo raksturu, Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina, lai izveidoto infrastruktūru pēc finansēšanas perioda beigām nesāktu izmantot komerciāli.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr 1316/2013

7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav finanšu instrumenti.

c)  darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas un bezierobežojumu, drošas un aizsargātas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav finanšu instrumenti.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr 1316/2013

10. pants – 4. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē ar Savienības finansiālo atbalstu, kas sedz līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām, neskarot līdzfinansējuma principu.

Darbības, kas vērstas uz vietējas bezmaksas un drošas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē ar Savienības finansiālo atbalstu, kas sedz līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām, neskarot līdzfinansējuma principu.

(Datu aizsardzība ir būtiska, tāpēc interneta savienojumam ir jābūt ne tikai bezmaksas, bet arī drošam.)

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

2. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  “vietējs bezvadu piekļuves punkts” ir tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar mazu darbības attālumu, kas neekskluzīvi izmanto radiofrekvenču spektru, kura pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, un kas lietotājiem nodrošina bezvadu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

h)  “vietējs bezvadu piekļuves punkts” ir tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar mazu darbības attālumu, kas neekskluzīvi izmanto radiofrekvenču spektru, kura pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, un kas lietotājiem nodrošina bezmaksas vietēju bezvadu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  atbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās.

c)  atbalsta vietējas bezmaksas, drošas un aizsargātas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, garantējot vismaz 100 Mb/s savienojumu, vai, ja tas nav iespējams, tirgū maksimāli pieejamo ātrumu, un iekļaujot arī pakalpojumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu mobilitāti.

Grozījums Nr.     19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr 283/2014

5. pants – 5.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.a  Darbību, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbalsta ar:

5.a  Darbību, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas un drošas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbalsta ar:

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

6. pants – 8.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.a  Darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

8.a  Darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas un drošas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros (tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu.

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt vietēju, drošu un aizsargātu bezmaksas bezvadu savienojamību tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros (tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, tostarp pilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumos un tūrisma objektos, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu.

Grozījums Nr.     22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansiālais atbalsts ir pieejams sabiedrības interesēs strādājošām iestādēm, piemēram, pašvaldībām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus bezvadu piekļuves punktus.

Finansiālais atbalsts ir pieejams sabiedrības interesēs strādājošām iestādēm, piemēram, pašvaldībām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt vietēju, drošu un aizsargātu bezmaksas bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus bezvadu piekļuves punktus vai apvienojot to ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ir bezmaksas, viegli pieejams un izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, un

a)  ir bezmaksas, drošs, viegli pieejams un izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, un

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts – 3. daļa – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a)  veicina vietējo kopienu labāku integrāciju digitālajā vienotajā tirgū un sekmē inovatīvu digitālo pakalpojumu un lietotņu izstrādi, ko piedāvā vietējie MVU un transporta un tūrisma uzņēmumi;

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Projektiem, kas dublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, finansējumu nepiešķir.

Projektiem, kas dublējas vai pārklājas ar jau esošiem līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, finansējumu nepiešķir. Vietējie bezvadu piekļuves punkti, ko finansē saskaņā ar šo regulu, aptver galvenokārt sabiedriskas vietas.

Grozījums Nr.     26

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts – 5. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un principā rindas kārtībā.

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir visām dalībvalstīm, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, īpašu uzmanību veltot salām, tālākajiem reģioniem (kā minēts LESD 349. pantā), kalnu, pārrobežu, mazākām un atpalikušākām vietējām kopienām, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Atsauces

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Claudia Țapardel

8.11.2016

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jiří Maštálka

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (29.3.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Rosa D'Amato

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2016. gada septembrī ierosināja ES telesakaru noteikumu vērienīgu pārskatīšanu, papildinot tos ar jaunām iniciatīvām, lai apmierinātu Eiropas iedzīvotāju pieaugošās vajadzības pēc sakariem un veicinātu Eiropas konkurētspēju.

Pie pasākumiem šā mērķa sasniegšanai minams, ka ar jauno tiesību aktu kopumu tiks veicināta vietējo bezvadu piekļuves punktu izveide, izmantojot vienkāršotas plānošanas procedūras un atvieglotus reglamentējošos pienākumus, cita starpā gadījumos, ja šāda piekļuve tiek nodrošināta atbilstoši nekomerciāliem principiem vai ar to papildina citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Tādējādi šā tiesību akta mērķis ir izvērtēt Eiropas Komisijas priekšlikumu, kurš paredz grozījumus tiesiskajā regulējumā attiecībā uz telesakariem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, kas ietverts Regulā (ES) Nr. 1316/2013 (“EISI regula") un Regulā (ES) Nr. 283/2014, lai ar ES finansēto programmu “WiFi4EU” veicinātu brīvu piekļuvi internetam vietējās kopienās.

Komisijas priekšlikumā WIFEU shēmai laikposmā no 2017. līdz 2019. gadam paredzēts piešķirt EUR 120 miljonus, ar šiem līdzekļiem atbalstot modernu bezvadu piekļuves iekārtu uzstādīšanu sabiedriskās dzīves centros. Šajā sakarībā ir svarīgi, lai nodrošinātās iekārtas un tehnoloģijas atbilstu visaugstākajam tirgū pieejamajam standartam, un lai sniegtie pakalpojumi būtu lietotājdraudzīgi un pieejami arī cilvēkiem ar nelielām digitālajām prasmēm.

Atzinuma sagatavotāja uzskata par ļoti svarīgu, lai ar šo iniciatīvu īpaši pievērstos lauku teritorijām un visām tām zonām, kurām draud iedzīvotāju skaita samazināšanās un kuras var tikt pamestas.

WiFi4EU shēma tiks īstenota ar vienkāršām un nebirokrātiskām procedūrām, piemēram, tiešsaistes pieteikumiem, maksājumu kuponiem un atvieglotām uzraudzības prasībām. Atzinuma sagatavotāja tomēr uzsver, ka ir svarīgi veikt pienācīgu lietderības revīziju par pakalpojumu sniegšanu visa projekta īstenošanas laikā, nodrošinot pareizu līdzsvaru starp vienkāršošanu un kontroli.

Paredzams, ka šai intervencei būs arī vairāki pozitīvi blakusefekti, tajā skaitā vietējo mazo un vidējo uzņēmēju iesaistīšanās IKT nozarē, līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, tostarp no tām iedzīvotāju grupām, kurām citādi ir grūti izmantot savienojamības iespējas, kā arī lietiskā interneta un pakalpojumu koncepcijas veicināšana.

Lai izvairītos no projektu pārklāšanās un līdzekļu izkliedēšanas, atzinuma sagatavotāja uzstāj arī uz nepieciešamību veidot sinerģiju ar ERAF finansējumu, tostarp ņemot vērā lielos ieguldījumus saistībā ar tematisko mērķi Nr. 2 (Uzlabot piekļuvi informācijai un komunikācijas tehnoloģijām, to izmantošanu un kvalitāti) 2020.– 2014. gada plānošanas periodā.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas rosinātajam ģeogrāfiskā līdzsvara principam, taču uzskata, ka WIFI4EU īstenošanā un vietējo iestāžu iesniegto pieteikumu izvēles kritēriju definēšanā būtu pienācīgi jāņem vērā līgumos paredzētais ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas princips. Shēmai būtu jāpiesaka projekti par tādu teritoriju aprīkošanu, kurās jau nav ierīkota publiska vai privāta bezvadu pieeja ar līdzīgiem raksturlielumiem.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Komisija 2010. gada 26. augusta paziņojumā “Digitālā programma Eiropai” atzīmē stratēģijā “Eiropa 2020” uzsvērto, proti, cik būtiski ir nodrošināt platjoslas pārklājumu, lai Savienībā sekmētu sociālo integrāciju un konkurētspēju, un vēlreiz apliecina mērķi panākt, lai līdz 2013. gadam visiem Savienības iedzīvotājiem būtu pieejams platjoslas pamatpakalpojums un censties nodrošināt, lai līdz 2020. gadam visiem Savienības iedzīvotājiem būtu pieejams daudz ātrāks internets ar ātrumu virs 30 Mb/s un vismaz 50 % Savienības mājsaimniecību abonētu interneta pieslēgumu ar ātrumu virs 100 Mb/s.

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem atbalsta Eiropas savienojamības redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju bezvadu piekļuves punktu izvēršanas veicināšanu, paredzot vienkāršotu plānošanas procedūru un samazinātus regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt būtisku ieguldījumu pašreizējās paaudzes bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā un turpmāko paaudžu bezvadu sakaru tīklu izvēršanā, veicinot pārklājuma lielāku granularitāti, kas atbilst mainīgajām vajadzībām.

(2)  Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem atbalsta Eiropas savienojamības redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju bezvadu piekļuves punktu izvēršanas veicināšanu, paredzot vienkāršotu plānošanas procedūru un samazinātus regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt būtisku ieguldījumu pašreizējās paaudzes bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā un turpmāko paaudžu bezvadu sakaru tīklu izvēršanā, veicinot Savienības teritorijas pārklājuma lielāku granularitāti, kas atbilst pašreizējām un mainīgajām vajadzībām. Ņemot vērā digitālo tehnoloģiju straujo progresu, būtu veicamas regulāras pārbaudes un kvalitātes kontroles, lai nodrošinātu vietējo bezvadu piekļuves punktu augstu kvalitāti un pareizu darbību, tā panākot, ka šī iniciatīva ir ilgtspējīgāka un ilgstošāka.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Ar jaunu Savienības pasākumu savienojamības redzējuma atbalstam būtu jānodrošina, ka vispārpieejama savienojamība atvieglo Savienības iedzīvotāju iespējas izmantot internetu un veicina lietiskā interneta un pakalpojumu koncepciju.

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts.

(3)  Saskaņā ar paziņojumu, kurā izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz interneta savienojamību digitālajam vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt digitālās prasmes un iekļaušanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas, ātrgaitas un augstas kvalitātes bezvadu savienojamības nodrošināšana vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai, nodrošinot minimālo savienojuma ātrumu 100 megabit/s, tādējādi izpildot ar t. s. gigabitu sabiedrības izveidi saistītos mērķus nolūkā līdz 2025. gadam izveidot sevišķi liela ātruma platjoslas pārklājumu. Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts. Digitālās iekļaušanas procesā nedrīkst diskriminēt attālus reģionus un lauku teritorijas. Ar labāku interneta pieslēgumu būtu jānodrošina labāka piekļuve informācijai un sakariem, tādējādi pozitīvi ietekmējot reģionu sociālā progresa indeksu (SPI).

_________________

_________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

16Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

16Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, publiskās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka sabiedriskās dzīves centros vietējās kopienas var gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu būt pašvaldības un citas vietējās publiskās iestādes, bibliotēkas un slimnīcas.

(4)  Šāda veida atbalstam vajadzētu mudināt sabiedrības interesēs strādājošas iestādes, piemēram, vietējās publiskās iestādes, papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, vienlaikus nodrošinot augstu kiberdrošības līmeni; šajā sakarībā ar šādu atbalstu tādējādi vajadzētu palīdzēt nodrošināt, ka vietējām kopienām ir garantēta piekļuve informācijai un līdzdalība (digitālajā) sabiedriskajā dzīvē, ka tās var uzlabot savas digitālās prasmes un gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas sabiedriskās dzīves centros. Šādas iestādes varētu būt pašvaldību iestāžu telpas, citas vietējās publiskās iestādes un to tuvākā apkārtne, kā arī publiskās bibliotēkas, muzeji, skolas un augstskolas, kopienu centri, daudzfunkcionālas telpas, kultūras, sporta, jauniešu iestādes, pašvaldības laukumi un parki un veselības aprūpes iestādes, turklāt jānodrošina, lai mijiedarbība starp šīm iestādēm un vietējiem pakalpojumu sniedzējiem būtu mazāk apgrūtinoša un ātrāka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un viss process būtu mazāk birokrātisks. Ātrgaitas bezmaksas bezvadu savienojumu varētu sniegt arī brīvi pieejamās ar sabiedrisko transportu saistītās vietās, piemēram, uzgaidāmajās telpās. Uzlabota piekļuve ātram un īpaši ātram platjoslas pakalpojumam un IKT pakalpojumu uzlabošana, jo īpaši attālos reģionos, var uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, atvieglot piekļuvi pakalpojumiem (piemēram, e-veselībai un e-pārvaldei) un radīt saimnieciskās iespējas vietējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, tādējādi galarezultātā uzlabojot sociālo iekļaušanu, ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju. Tāpēc kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka šajā procesā tiek iesaistīti visi iedzīvotāji un ka interneta saturs un tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami visiem, tostarp digitāli neizglītotiem iedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Savienības iniciatīvai par vietēju bezvadu piekļuves punktu izveidošanu vajadzētu kļūt par soli ceļā uz kopēja Eiropas mēroga tīkla izveidi, izmantojot WiFi4EU (SSID), kas varētu kļūt arī par ātra un droša visas Savienības mēroga WiFi preču zīmi.

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Vietēju bezvadu savienojamību par bezmaksas būtu jāuzskata vienīgi tad, ja to nodrošina bez atbilstošas atlīdzības, t. i., tiešas samaksas vai atlīdzināšanas citā veidā, tostarp — bet ne tikai — neizmantojot reklāmas un nepieprasot sniegt personas datus.

(5)  Vietēju bezvadu savienojamību par bezmaksas būtu jāuzskata vienīgi tad, ja to nodrošina bez atbilstošas atlīdzības, t. i., tiešas samaksas vai atlīdzināšanas citā veidā, tostarp — bet ne tikai — neizmantojot reklāmas, laika ierobežojumus un nepieprasot sniegt personas datus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/680. Nekādā gadījumā nedrīkstētu noteikt, ka Savienības līdzfinansētā bezvadu interneta izmantošana ir atkarīga no preču vai pakalpojumu iegādes.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ņemot vērā intervences īpašo mērķi un to, ka šī intervence ir vērsta uz vietējām vajadzībām, būtu jāidentificē kā atsevišķs kopīgu interešu projekts telesakaru nozarē Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un Regulas (ES) Nr. 283/2014 nozīmē.

(6)  Ņemot vērā intervences īpašo mērķi un to, ka šī intervence ir vērsta uz vietējām vajadzībām, kā arī nepieciešamību izveidot vienotu Eiropas kartēšanas standartu, kas ļautu noteikt reģionus ar vislielākajām vajadzībām un ar iespējamu pastiprinošu efektu, šī intervence būtu jāidentificē kā atsevišķs kopīgu interešu projekts telesakaru nozarē Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un Regulas (ES) Nr. 283/2014 nozīmē.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā šīs intervences nekomerciālo raksturu un paredzamo atsevišķo projektu mazos mērogus, administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz minimumam. Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei nevajadzētu balstīties uz finanšu instrumentiem.

(8)  Ņemot vērā šīs intervences nekomerciālo raksturu un paredzamo atsevišķo projektu mazos mērogus, administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz minimumam, vienlaikus ievērojot nepieciešamību nodrošināt pārskatatbildību un pienācīgu līdzsvaru starp vienkāršošanu un kontroli. Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei nevajadzētu balstīties uz finanšu instrumentiem. Būtu jāpiemēro pareizas finanšu pārvaldības princips.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Šīs iniciatīvas īstenošanā būtu jāņem vērā iespējamā sinerģija ar citām esošām Savienības programmām un fondiem.

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Sakarā ar katra atsevišķā vietējā bezvadu piekļuves punkta ierobežoto darbības rādiusu un atsevišķo projektu nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves punkti, kas saņems finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos piedāvājumus. Lai arī turpmāk nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu jāpiemēro vienīgi projektiem, kas nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā jomā. Tomēr nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu.

(9)  Sakarā ar katra atsevišķā vietējā bezvadu piekļuves punkta ierobežoto darbības rādiusu un atsevišķo projektu nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves punkti, kas saņems finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos piedāvājumus. Lai arī turpmāk nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu jāpiemēro vienīgi projektiem, kas nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura bezmaksas piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, ko sniedz jau esoši publiski WLAN maršrutētāji. Tomēr nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu. Dubultu finansēšanu nedrīkstētu pieļaut, taču pašvaldībām, kas jau sniedz piekļuvi ar zemāku ātrumu, arī turpmāk vajadzētu būt tiesīgām pretendēt uz atbalstu, lai veicinātu visaptverošu piekļuvi ātram internetam.

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Pieejamais budžets būtu jāsadala ģeogrāfiski līdzsvaroti projektiem visās dalībvalstīs un jāpievēršas teritorijām, kuras pakļautas ilgstošas digitālās plaisas riskam, piešķirot atbilstošu minimālo kuponu skaitu katrai dalībvalstij. Ja vietējiem MVU tiktu piešķirta prioritāte saistībā ar iepirkumu un iekārtu uzstādīšanu WLAN pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šo regulu, varētu nodrošināt potenciālu inovācijām un darbvietu radīšanai pašvaldībās. Princips par mērķi nodrošināt ģeogrāfisku līdzsvaru būtu jāiekļauj attiecīgajās darba programmās, kas pieņemtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013, un būtu papildus jāprecizē uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu uzraudzību un revīziju.

(10)  Lai panāktu, ka šajā regulā paredzētā savienojamība tiek ātri nodrošināta, ir ļoti svarīgi, lai platjoslas kompetences amatpersonas par uzlabotās savienojamības iespējām pienācīgi informētu vietējās un reģionālās iestādes un bezvadu pieejas iekārtu nodrošinātājus, jo īpaši vietējās kopienās balstītus MVU, un nepieciešamības gadījumā palīdzētu šai iespējai pieteikties. Finansiālais atbalsts būtu jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu piekļuves punktu efektīvu uzraudzību un revīziju, veicot sniegto pakalpojumu pienācīgu lietderības revīziju visā projekta darbības laikā, jo īpaši ņemot vērā pieņemtās jaunās administratīvās procedūras (kuponu shēmas izmantošanu). Ņemot vērā kopīgās problēmas saistībā ar platjoslu, ar kurām salīdzinājumā ar pilsētu apgabaliem saskaras lauku, attālās un reti apdzīvotās teritorijas, piemēram, strukturāli zemāks un sadrumstalotāks pieprasījums, kā arī lielākas izveidošanas un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas par vienību (t. i., par vienu galalietotāju), būtu jāveic pasākumi, lai šīs teritorijas arī gūtu labumu no bezmaksas vietējas ātrgaitas un augstas kvalitātes bezvadu savienojamības. Vietējām iestādēm vietējie bezvadu savienojumu punkti jādara publiski zināmi un tie jāpopularizē, izmantojot plašai sabiedrībai paredzētas informācijas kampaņas. Turklāt, lai palielinātu izpratni par to, cik svarīgi ir veicināt savienojamību, arī tādiem projektiem, kas nesaņem atbalstu saskaņā ar WIFI4EUshēmu, taču ir novērtēti pozitīvi, varētu piešķirt kvalitātes zīmi, kā tas notiek ar t. s. izcilības zīmogu, un tādējādi būtu iespējams nepieciešamības gadījumā izmantot paātrinātu kārtību attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus saskaņā ar citiem finansējuma avotiem.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā interneta savienojamības vajadzības Savienībā un nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES spēj nodrošināt augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti.

(11)  Ņemot vērā gan interneta savienojamības vajadzības Savienībā, gan digitālo plaisu starp pilsētām un lauku teritorijām, kas paplašinās līdz ar jauno tehnoloģiju attīstību un no tā izrietošo nepieciešamību steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, kas visā ES (tostarp nošķirtos reģionos, apgabalos ar ierobežotu piekļuvi, salās un attālākos reģionos) spēj nodrošināt vienkāršu un lietotājam draudzīgu augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš balstās uz ļoti ātriem platjoslas pakalpojumiem un daudzvalodu piekļuves lapām, finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti, ņemot vērā principu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un IKT infrastruktūras attīstības dažādos līmeņus. Dabas katastrofu (piemēram, plūdu vai zemestrīču) gadījumos bezmaksas WiFi tīklam vajadzētu būt neierobežotam, drošam un ātram, lai atbalstītu ātru saziņu starp neatliekamās palīdzības dienestiem un iedzīvotājiem.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Intervenču dalījumā būtu jāņem vērā Savienības reģionu sociālekonomiskās atšķirības un jācenšas uzlabot dzīves apstākļi, pilnveidojot darba vidi un mazinot bezdarba un iedzīvotāju skaita samazināšanās riskus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš lauku teritorijām, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, un reģioniem, kuri pastāvīgi atrodas ekonomiski vai demogrāfiski nelabvēlīgākā stāvoklī. Ņemot vērā programmas pozitīvo ietekmi uz vietējo kopienu ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī balstoties šā pasākuma īstenošanas pirmā posma sākotnējo novērtējuma ziņojumu, kurš būtu jādara pieejams Eiropas Parlamentam un Padomei, šo iniciatīvu varētu izmantot, lai sagatavotu programmas ilgtspējīgu pagarināšanu nākotnē.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  atbalsta vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās.

c)  atbalsta vietējas bezmaksas, neierobežotas, drošas, ātrgaitas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, kam nebūtu daudz jāatpaliek no augstākajiem tirgū pieejamajiem standartiem.

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

6. pants – 8.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.a  Darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

8.a  Darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas, ātrgaitas bezvadu savienojamības nodrošināšanu vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros (tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu.

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt vietēju bezmaksas, ātrgaitas un augstas kvalitātes bezvadu savienojamību tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros (tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, kā arī brīvi pieejamās ar vietējo sabiedrisko transportu saistītās vietās, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu. Lai nodrošinātu pilnīgas izmantošanas iespējas sabiedrībai, jānovērš iespējamās valodas barjeras. Tas nozīmē, ka visai savienošanās sistēmai vajadzētu būt vairākās valodās.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – -1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1)  uz tiem attiecināts:

 

a)   izmaksu un ieguvumu novērtējums, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta gan lauku teritorijām un zonām, kurām draud iedzīvotāju skaita samazināšanās un kuras var tikt pamestas, gan arī pievienotajai sociālajai vērtībai, ko bezvadu pieslēgums nodrošinātu šajās zonās, un kā rezultātā tiktu izveidots vienots Eiropas kartēšanas standarts, kas ļautu noteikt reģionus ar vislielākajām vajadzībām un ar iespējamu pastiprinošu efektu, un

 

b)   uzaicinājums uz konkursu;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1)  tos īsteno sabiedrības interesēs strādājoša iestāde, kas ir spējīga plānot un uzraudzīt iekštelpu vai ārtelpu vietējo bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu sabiedriskās telpās;

1)  tos īsteno sabiedrības interesēs strādājoša iestāde, kas ir spējīga plānot un uzraudzīt iekštelpu vai ārtelpu vietējo bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu sabiedriskās telpās, veicot specializētu kvalitātes kontroli;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ir bezmaksas, viegli pieejams un izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, un

a)  ir bezmaksas, drošs, viegli pieejams, izmanto mūsdienīgu aprīkojumu un ietver iespēju izmantot visu pārrobežu interneta bāzi, lai izvairītos no tirgus segmentācijas Savienības līmenī un lielo uzņēmumu monopola;

Grozījums Nr.     22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  atbalsta pieeju novatoriskiem digitāliem pakalpojumiem, piemēram, tādiem, ko piedāvā digitālā pakalpojumu infrastruktūrā;

b)  atbalsta pieeju novatoriskiem digitāliem pakalpojumiem, piemēram, tādiem, ko piedāvā digitālā pakalpojumu infrastruktūrā, kā arī ārkārtas un krīzes saziņai;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 3. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  nav zemāks par noteiktu savienojuma ātruma līmeni sakarā ar pārmērīgu vienlaicīgu lietotāju skaitu;

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 1234/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Projektiem, kas dublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, finansējumu nepiešķir.

Finansējumu nepiešķir projektiem, kas dublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, privātiem vai publiskiem piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, kuri turklāt ir pieejami bez maksas ar tiem pašiem noteikumiem, un kurus sniedz jau esoši publiski WLAN maršrutētāji, tādējādi panākot lielāku integrāciju starp visām spēkā esošajiem publiskajiem WiFi pakalpojumiem un izvairoties no nevajadzīgiem tēriņiem. Šajā nolūkā projekti (kuri saņem atbalstu) būtu jākoordinē ar līdzīgiem projektiem, kurus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Pašvaldības, kuras jau sniedz piekļuvi ar zemāku ātrumu, var būt tiesīgas pretendēt uz atbalstu, lai veicinātu visaptverošu piekļuvi ātram internetam; par piedāvājuma dublēšanos neuzskata mobilā interneta pakalpojumus, kas par maksu pieejami ierosinātajā vietējās savienojamības projekta vietā.

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr 283/2014

Pielikums – 4. iedaļa – 5. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un principā rindas kārtībā.

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, piešķir, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus, un līdzekļus sadala ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā, ņemot vērā LESD 174. pantā noteiktos ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas principus un reģionālās atšķirības ātrgaitas interneta piekļuves nodrošināšanā visā Savienībā. Pienācīga budžeta daļa būtu piešķirama teritorijām, kas ir mazāk attīstītas ekonomiski un digitāli, īpaši pievēršoties nošķirtiem reģioniem, salām un kalnainiem, pierobežas un attāliem apgabaliem, kā arī teritorijām, kas pakļautas dabas katastrofām, lai ieguldītu līdzekļus tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Atsauces

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Rosa D’Amato

11.10.2016

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Morgano

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Atsauces

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Pieņemšanas datums

25.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georgi Pirinski

Iesniegšanas datums

4.5.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas