VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft

  4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

  Commissie industrie, onderzoek en energie
  Rapporteur: Carlos Zorrinho


  Procedure : 2016/0287(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0181/2017
  Ingediende teksten :
  A8-0181/2017
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft

  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016) 589),

  –  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0378/2016),

  –  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

  –  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 januari 2017[1],

  –  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 00.00.0000[2],

  –  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0181/2017),

  1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

  2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1)  In de mededeling van de Commissie over een Europese visie op internetconnectiviteit voor burgers en ondernemingen op de digitale eengemaakte markt14 wordt een aantal mogelijke maatregelen beschreven waarmee de connectiviteit in de Europese Unie kan worden verbeterd.

  (1)  In de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 getiteld "Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt – Naar een Europese gigabitmaatschappij" wordt een Europese visie op internetconnectiviteit voor burgers, overheidsinstellingen en ondernemingen op de digitale eengemaakte markt geschetst en een aantal mogelijke maatregelen beschreven waarmee de connectiviteit in de Europese Unie kan worden verbeterd.

  __________________

   

  14 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt — Naar een Europese gigabitmaatschappij (COM(2016)587).

   

  Amendement    2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis)  In haar mededeling van 26 augustus 2010 getiteld "Een digitale agenda voor Europa" wijst de Commissie erop dat in de Europa 2020-strategie sterk de nadruk wordt gelegd op het belang van breedbandgebruik voor de sociale inclusie en het concurrentievermogen in de EU, en nogmaals wordt verwezen naar de doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen 2020 alle EU-burgers toegang hebben tot veel sneller internet (30 Mbps of meer) en ten minste 50 % van de Europese huishoudens over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps beschikt.

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  Tot de maatregelen ter ondersteuning van de visie op Europese connectiviteit behoort de bevordering van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten door middel van vereenvoudigde vergunningsprocedures en minder administratieve belemmeringen. Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van deze voor aanvullende openbare dienstverlening of voor niet-commerciële activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige en toekomstige generaties draadloze communicatienetwerken door voor een fijnmazigere dekking te zorgen die tegemoet komt aan de evoluerende behoeften.

  (2)  Tot de maatregelen ter ondersteuning van de visie op Europese connectiviteit behoort de bevordering van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten door middel van vereenvoudigde vergunningsprocedures en minder administratieve belemmeringen. Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van deze voor aanvullende openbare dienstverlening of voor niet-commerciële activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige draadloze communicatienetwerken, maar moeten vooral bijdragen tot de uitrol van de toekomstige generaties dergelijke netwerken door voor een fijnmazigere dekking te zorgen die tegemoetkomt aan de evoluerende behoeften. Die toegangspunten moeten deel kunnen uitmaken van een netwerk met één authenticatiesysteem dat in de gehele Unie geldig is en waarop andere gratis lokale draadloze connectiviteitsnetwerken moeten kunnen worden aangesloten. Het systeem moet in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 bis en Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad1 ter, en het gebruik van gegevens voor commerciële reclame of andere commerciële doeleinden mag niet worden toegestaan.

   

  __________________

   

  1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

   

  1 ter Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1).

  Amendement    4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis)  In de context van deze verordening wordt onder kosteloze en onbeperkte lokale draadloze connectiviteit verstaan dat deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commerciële reclame en het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, en, onverminderd beperkingen uit hoofde van het Unierecht of de nationale regelgeving in overeenstemming met het Unierecht, alsook de noodzaak om het netwerk vlot te laten functioneren en vooral een eerlijke toewijzing van capaciteit tussen de gebruikers op piekmomenten te waarborgen, zonder beperkingen voor de gebruikers met betrekking tot de verbindingsduur, de gebruikssnelheid of de hoeveelheid data.

  Amendement     5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 ter)  Een concurrerende markt en een toekomstbestendig wetgevingskader dat prikkels biedt voor innovatie, trans-Europese netwerken en structuren en nieuwe ondernemingsmodellen, vormen bepalende factoren voor investeringen in netwerken met een zeer grote capaciteit die connectiviteit kunnen bieden aan burgers in de gehele Unie.

  Amendement    6

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416.

  (3)  In aansluiting op de mededeling van de Commissie van 14 september 2016, met het oog op de bevordering van digitale inclusie en om te voorkomen dat afgelegen locaties en landelijke gebieden achterblijven, moet de Unie het aanbod van hoogwaardige kosteloze en onbeperkte lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 of (EU) nr. 283/201416.

  __________________

  __________________

  15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  15 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  Amendement    7

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals overheden en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat lokale gemeenschappen de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten, andere lokale overheden, bibliotheken en ziekenhuizen.

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals overheidsinstanties en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht kosteloze en onbeperkte lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat mensen in de lokale gemeenschappen hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren en de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten, groeperingen van gemeenten, gemeentelijke bedrijven met een openbaredienstverleningstaak, coöperaties zonder winstoogmerk, gemeenschapscentra en andere lokale overheden en overheidsinstellingen.

  (Om ervoor te zorgen dat de door het Parlement voorgestelde formulering in alle talen gelijkloopt, moet de Portugese bewoording "gratuita e livre de restrições" overeenkomen met de Engelse uitdrukking "free of charge and free from restrictions".)

  Amendement     8

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (4 bis)  Gratis lokale draadloze connectiviteit moet onder meer bijdragen tot een betere territoriale en sociale cohesie, met name op plaatsen met een beperkte toegang tot internet.

  Amendement     9

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 bis)  Een verbeterde toegang tot snelle en ultrasnelle breedbanddiensten en diensten voor informatie- en communicatietechnologie, met name in afgelegen gebieden, kan de levenskwaliteit vergroten, door de toegang tot diensten (bijvoorbeeld e-gezondheid en e-overheid) mogelijk te maken, en de ontwikkeling van lokale kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) bevorderen. De autoriteiten dienen er daarom voor te zorgen dat niemand aan zijn lot overgelaten wordt en dat internetinhoud en onlinediensten voor iedereen toegankelijk zijn.

  Amendement     10

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 ter)  Om het succes van deze verordening te waarborgen en het optreden van de Unie op dit gebied zichtbaar te maken, moet de Commissie ervoor zorgen dat de entiteiten die op grond van deze verordening projecten uitvoeren, de eindgebruikers zo veel mogelijk informatie verstrekken over de beschikbaarheid van deze diensten en tegelijkertijd duidelijk maken dat de financiering afkomstig is van de Unie.

  Amendement     11

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 quater)  De waarden en voordelen van de Unie moeten worden bevorderd via een schriftelijke toelichting betreffende het doel van de gratis lokale draadloze verbindingsdienst.

  Amendement    12

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 6 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (6 bis)  De dekking van nieuwe toegangsnetwerken in landelijke gebieden blijft aanzienlijk lager dan in stedelijke gebieden, aangezien slechts 28 % van de plattelandshuishoudens door vaste technologie gedekt is.

  Amendement     13

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 7 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (7 bis)  De invoering van 5G vóór 2020 moet de hoofdprioriteit voor de digitale eengemaakte markt vormen, gezien het bepalende karakter daarvan voor het internationale concurrentievermogen, de groei, de innovatiekracht en het onderzoekspotentieel van de Unie. De middelen van de Unie moeten doeltreffend en op gepaste wijze worden ingezet om de belangrijkste doelstellingen te verwezenlijken.

  Amendement    14

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (8)  Gezien het niet-commerciële karakter van deze maatregel en de beperkte omvang van de geplande afzonderlijke projecten moet de administratieve druk tot een minimum worden beperkt. De maatregelen moeten daarom worden uitgevoerd met de meest geschikte vormen van financiële bijstand, met name subsidies, die nu of in de toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig het Financieel Reglement. De maatregelen mogen niet met financiële instrumenten worden ondersteund.

  (8)  Gezien het niet-commerciële karakter van deze maatregel en de beperkte omvang van de geplande afzonderlijke projecten moet de administratieve druk tot een minimum worden beperkt en in verhouding staan tot de verwachte voordelen, maar moet rekening worden gehouden met de noodzaak tot verantwoordingsplicht en de behoefte aan een goed evenwicht tussen vereenvoudiging en controle. De maatregelen moeten daarom worden uitgevoerd met de meest geschikte vormen van financiële bijstand, met name subsidies, bijvoorbeeld door middel van vouchers, die nu of in de toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig het Financieel Reglement. De maatregelen mogen niet met financiële instrumenten worden ondersteund. Het beginsel van goed financieel beheer moet worden toegepast.

  Amendement    15

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 bis)  Gezien het beperkte volume financiële middelen ten opzichte van het mogelijk hoge aantal aanvragen moet ervoor worden gezorgd dat de administratieve procedures worden vereenvoudigd om een tijdige besluitvorming mogelijk te maken. Verordening (EU) nr. 1316/2013 moet worden gewijzigd teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden om in overeenstemming met de in afdeling 4 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 283/2014 omschreven criteria categorieën van voorstellen te ondersteunen om de individuele goedkeuring van aanvragen te voorkomen en te waarborgen dat het certificeren van de uitgaven en de jaarlijkse verslaglegging aan de Commissie niet verplicht zijn voor subsidies die krachtens deze verordening worden toegekend.

  Amendement    16

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9)  Vanwege het beperkte bereik van lokale draadloze toegangspunten en de geringe waarde van de afzonderlijke projecten wordt niet verwacht dat toegangspunten die financiële bijstand genieten uit hoofde van deze verordening, in het vaarwater van het commerciële aanbod zullen komen. Om er verder voor te zorgen dat dergelijke financiële bijstand de mededinging niet onnodig verstoort, particuliere investeringen niet verdringt of particuliere exploitanten niet ontmoedigt om te investeren, moeten de maatregelen worden beperkt tot projecten die niet overlappen met soortgelijk, reeds bestaand particulier of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief aanvullende steun wordt verleend uit publieke of private financieringsbronnen.

  (9)  Vanwege het beperkte bereik van lokale draadloze toegangspunten en de geringe waarde van de afzonderlijke projecten wordt niet verwacht dat toegangspunten die financiële bijstand genieten uit hoofde van deze verordening, in het vaarwater van het commerciële aanbod zullen komen. Om er verder voor te zorgen dat dergelijke financiële bijstand de mededinging niet onnodig verstoort, particuliere investeringen niet verdringt of particuliere exploitanten niet ontmoedigt om te investeren, moeten de maatregelen worden beperkt tot projecten die niet overlappen met soortgelijk, reeds bestaand gratis particulier of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief aanvullende steun wordt verleend uit publieke of private financieringsbronnen. Een dergelijke gemengde financiering kan immers bijdragen aan de effectiviteit ervan. Dit kan een prikkel vormen voor private investeringen en deze vorm van internet toegankelijk maken voor een groter publiek. In dit verband moeten synergieën met andere nationale fondsen of fondsen van de Unie, waaronder het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, worden gewaarborgd, om maximaal effect te sorteren, niet alleen inzake toegankelijkheid voor de burgers, maar ook inzake sociale cohesie en het helpen bestrijden van de digitale kloof in minder ontwikkelde regio's.

  Amendement    17

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 bis)  Het beschikbare budget moet op een geografisch evenwichtige wijze worden toegewezen zodat in alle lidstaten projecten kunnen worden gesteund. Bij de toewijzing moet ook rekening worden gehouden met de noodzaak om de digitale kloof te dichten. Deze beginselen, die moeten zorgen voor een geografisch evenwicht en een inclusieve samenleving, moeten worden opgenomen in de betrokken werkprogramma's die krachtens Verordening (EU) nr. 1316/2013 en deze verordening worden aangenomen, moeten verder worden uitgewerkt in oproepen tot het indienen van voorstellen en moeten, indien nodig, een grotere deelname mogelijk maken van aanvragers uit lidstaten waar de deelname betrekkelijk laag is gebleken, en gericht zijn op gebieden die volgens de lidstaten of de Commissie achterlopen wat betreft connectiviteit of digitale geletterdheid.

  Amendement     18

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 ter)  Als bij de aanschaf en installatie van apparatuur voor het aanbieden van lokale draadloze connectiviteit in de zin van deze verordening voorrang wordt gegeven aan plaatselijke kmo's, kan dit bijdragen aan een versterking van het innovatievermogen en de creatie van hoogwaardige werkgelegenheid binnen gemeenten.

  Amendement    19

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 10

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet bij het verlenen van de financiële bijstand zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van online instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen.

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet bij het verlenen van de financiële bijstand zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van online instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen. Het is belangrijk dat de Commissie de plaatselijke overheden zo vroeg mogelijk informeert over de geplande maatregelen en de toepasselijke voorwaarden, zodat zij voorbereidingen kunnen treffen en een aanvraag kunnen indienen zodra de uitnodiging tot het indienen van voorstellen wordt gepubliceerd. De Commissie en de betrokken autoriteiten in de lidstaten moeten tevens alles in het werk stellen om bekendheid te geven aan het programma.

  Amendement    20

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en het feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring op basis van zeer snelle breedbanddiensten kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd, zou in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige verdeling moeten worden nagestreefd.

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en het feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring op basis van snelle breedbanddiensten kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd, ter ondersteuning van de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij, moet in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige verdeling en een verkleining van de digitale kloof worden nagestreefd, waarbij de toegang voor burgers tot de voordelen van de informatiemaatschappij moet worden bevorderd en gebieden met een relatief beperkte beschikbaarheid van snelle breedbandconnectiviteit moeten worden ondersteund.

  Amendement     21

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 bis)  Ook moeten de begunstigden worden verplicht om voor een periode van ten minste drie jaar gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden.

  Amendement    22

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 ter)  De krachtens deze verordening gefinancierde acties moeten haalbaar en op de lange termijn houdbaar zijn. Deze haalbaarheid en houdbaarheid moeten worden verwezenlijkt door te voorzien in technische middelen die de efficiëntie ervan op de lange termijn waarborgen door gebruik te maken van technologie die up-to-date is en veilig is voor de gebruikers, waarvoor de begunstigden en de dienstverleners instaan.

  Amendement    23

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

  Verordening (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 7 – lid 4 – punt c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (c)  acties op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand dan financiële instrumenten.

  (c)  acties op het gebied van de kosteloze en onbeperkte verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand dan financiële instrumenten.

   

  (Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

  Amendement     24

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

  Verordening (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 22 – alinea 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  4 bis.  in artikel 22 wordt de volgende alinea toegevoegd:

   

  "De certificering van de uitgaven en de jaarlijkse verstrekking van informatie aan de Commissie waarnaar wordt verwezen in respectievelijk de tweede en derde alinea van dit artikel, zijn niet verplicht voor subsidies die worden toegekend overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 283/2014*."

   

  ________________

   

  * Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  Amendement     25

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 2 – lid 2 – punt h

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (h)  "lokaal draadloos toegangspunt": kleine uitrusting met laag vermogen en beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis radiospectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik ervan op Unieniveau zijn geharmoniseerd, en die gebruikers draadloze toegang geeft tot een elektronischecommunicatienetwerk.

  (h)  "lokaal draadloos toegangspunt": kleine uitrusting met laag vermogen en beperkt bereik, maar met een hoge bandbreedte, die op niet-exclusieve basis radio-, infrarood- of zichtbaarlichtspectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënte gebruik ervan daartoe op Unieniveau zijn geharmoniseerd, en die gebruikers draadloze toegang geeft tot een elektronischecommunicatienetwerk.

  Motivering

  Ook nieuwe opkomende technologieën zoals Lifi, die door het Europees wetboek voor elektronische communicatie als zodanig worden erkend, moeten worden opgenomen, met name gezien het potentieel van deze technologieën. In bepaalde openbare ruimtes zoals ziekenhuizen wordt immers geen gebruik gemaakt van radiogolven, maar van licht, aangezien radiogolven niet de meest geschikte oplossing vormen.De transmissiesnelheid mag niet worden aangetast, in aanmerking genomen dat op gezette tijden een groot aantal gebruikers met hetzelfde toegangspunt verbonden zal zijn.

  Amendement    26

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 4 – lid 1 – punt c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (c)  zij ondersteunen de verstrekking kosteloze lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen.

  (c)  zij ondersteunen de kosteloze en onbeperkte verstrekking van hoogwaardige lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen.

  Amendement    27

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 6 – lid 8 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  8 bis.  Acties die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen voldoen aan de voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.

  8 bis.  Acties die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze en onbeperkte verstrekking van hoogwaardige lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen voldoen aan de voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.

  Amendement    28

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  6.  in de bijlage wordt de volgende afdeling ingevoegd:

  6.  aan de bijlage wordt de volgende afdeling toegevoegd:

  "AFDELING 4. DRAADLOZE CONNECTIVITEIT IN LOKALE GEMEENSCHAPPEN

  "AFDELING 4. DRAADLOZE CONNECTIVITEIT IN LOKALE GEMEENSCHAPPEN

  Acties die gericht zijn op de verstrekking van kosteloze lokale draadloze connectiviteit in de centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten die een belangrijke rol spelen in het openbare leven van lokale gemeenschappen, komen in aanmerking voor financiële bijstand.

  Acties die gericht zijn op de kosteloze en onbeperkte verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in de centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten die een belangrijke rol spelen in het openbare leven van lokale gemeenschappen, komen in aanmerking voor financiële bijstand. Omwille van de toegankelijkheid worden mogelijke taalbarrières bij deze acties zo veel mogelijk voorkomen.

  Financiële bijstand is beschikbaar voor entiteiten met een openbare opdracht, zoals lokale overheden en aanbieders van openbare diensten, die zich ertoe verbinden kosteloze lokale draadloze connectiviteit te verstrekken door middel van de installatie van lokale draadloze toegangspunten.

  Financiële bijstand is beschikbaar voor overheidsinstanties in de zin van artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, die zich ertoe verbinden kosteloze lokale draadloze connectiviteit te verstrekken door middel van de installatie van lokale draadloze toegangspunten.

   

  In aanmerking komende instellingen kunnen de financiële bijstand gebruiken om te voorzien in gratis lokale draadloze connectiviteit op plaatsen die het best geschikt en toegankelijk zijn voor gemeenschapsgebruik, onder meer op locaties die geen eigendom zijn van de overheid.

  Projecten voor de verstrekking van draadloze connectiviteit via vrij toegankelijke lokale draadloze toegangspunten kunnen financiering ontvangen indien deze:

  Projecten voor de verstrekking van draadloze connectiviteit via vrij toegankelijke lokale draadloze toegangspunten kunnen financiering ontvangen indien deze:

  1)  worden uitgevoerd door een entiteit met een openbare opdracht die de installatie van lokale draadloze toegangspunten in openbare binnen- of buitenruimten kan plannen en controleren;

  1)  worden uitgevoerd door een overheidsinstantie die de installatie van lokale draadloze toegangspunten in openbare binnen- of buitenruimten kan plannen en controleren, en gedurende ten minste drie jaar voor de financiering van de exploitatiekosten ervan kan zorgen;

  2)  gebruikmaken van zeer snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers een kwalitatief hoogwaardige internetervaring biedt die

  2)  gebruikmaken van zeer snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers een kwalitatief hoogwaardige internetervaring biedt die

  a.  kosteloos en gemakkelijk toegankelijk is en gebruikmaakt van hoogtechnologische uitrusting, en

  a.  kosteloos en gemakkelijk toegankelijk is en gebruikmaakt van hoogtechnologische uitrusting, middels optimale technologische oplossingen en met behulp van de hoogste normen inzake cyberbeveiliging, en

  b.  de toegang tot innovatieve digitale diensten ondersteunt, zoals die welke worden aangeboden via infrastructuren voor digitale diensten;

  b.  de toegang tot innovatieve digitale diensten ondersteunt, zoals die welke worden aangeboden via infrastructuren voor digitale diensten;

  3)  gebruikmaken van de door de Commissie te verstrekken gemeenschappelijke visuele identiteit en verwijzen naar de bijbehorende online instrumenten.

  3)  gebruikmaken van de door de Commissie te verstrekken gemeenschappelijke visuele identiteit en verwijzen naar de bijbehorende online instrumenten;

   

  3 bis)  voldoen aan het beginsel van technologische neutraliteit, efficiënt gebruikmaken van overheidsfinanciering en kunnen worden aangepast aan het beste technologische aanbod.

  Projecten die overlappen met een reeds bestaand particulier of publiek aanbod met soortgelijke kenmerken, met inbegrip van kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, komen niet in aanmerking.

  Projecten die overlappen met een reeds bestaand gratis particulier of publiek aanbod met soortgelijke kenmerken, met inbegrip van kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, komen niet in aanmerking.

  Het beschikbare budget wordt op een geografisch evenwichtige wijze toegewezen aan projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op basis van de ontvangen voorstellen en, in beginsel, volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

  Het beschikbare budget wordt op een geografisch evenwichtige wijze in de lidstaten toegewezen aan projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op basis van de ontvangen voorstellen en, in beginsel, volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt", overeenkomstig de werkprogramma's die bijdragen tot de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie en tot de bevordering van de digitale inclusie.

   

  De lidstaten kunnen eigen middelen of middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen toewijzen om aanvullende diensten en aanbiedingen te ontwikkelen die de duurzaamheid van de projecten ten goede komen.

   

  Projecten die in het kader van deze afdeling worden gefinancierd, hebben een looptijd van ten minste drie jaar. Tijdens deze periode houdt de Commissie hierop nauwlettend toezicht. Het toezicht op projecten door de Commissie wordt na de looptijd voortgezet om inzicht te krijgen in hun functionaliteit en informatie te verzamelen die als input kan dienen voor toekomstige initiatieven.

   

  __________________

   

  1 bis Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1)."

  • [1]  PB C 125 van 21.4.2017, blz. 69.
  • [2]  PB C van ..., blz. …

  TOELICHTING

  Het WiFi4EU-initiatief is een voorstel dat de ontwikkeling van een inclusievere Europese digitale samenleving helpt te consolideren.

  In zijn toespraak over de toestand van de Unie die hij op 14 september 2016 hield, was Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van oordeel dat in het kader van "een nieuw wetgevingskader […] dat investeringen in connectiviteit aantrekt en mogelijk maakt […] connectiviteit […] iedereen ten goede [moet] komen".

  Juncker stelde dat "Connectiviteit die iedereen ten goede komt, betekent dat het niet mag uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient" en stelde daarom voor om "elk Europees dorp en iedere stad tegen 2020 te voorzien van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de voornaamste centra van het openbare leven".

  In dit verband is het WiFi4EU-initiatief een kans om, in het kader van het communicatiepakket, het beginsel van universele toegang van de Europese burgers tot de voordelen van de informatiemaatschappij in de verf te zetten, via de uitvoering van een proefproject met een geografisch evenwichtige verdeling en dito afmetingen, dat als referentie kan dienen voor de ontwikkeling van dynamische en op de technologische ontwikkeling berekende inclusieve platformen met gratis wifi-toegang.

  Dit biedt bovendien de mogelijkheid een concept te ontwikkelen en toe te passen ter onderscheiding van de Europese digitale identiteit, door bij het ontwerp van het proefproject de leidende waarden achter het Europese project erin te verwerken, rekening houdend met de nodige aandacht voor oplossingen voor de burgers en kansen voor bedrijven en makers van inhoud.

  Met de universele toegang wordt ernaar gestreefd de lokale digitale ecosystemen te versterken, de band tussen de Europese Unie en haar burgers aan te halen en meer en betere kansen te scheppen voor de ontwikkeling van nieuwegeneratienetwerken.

  Tegen deze achtergrond is het van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat de aandacht voor netwerktoegang gepaard gaat met de universele, gratis beschikbaarstelling van diensten en inhoud van algemeen belang, en werk te maken van een transparante, vereenvoudigde regeling voor aanvragen en de uitvoering van projecten waarbij de kwaliteit van de projecten en de naleving van de vereisten worden getoetst.

  De in dit verslag voorgestelde amendementen hebben tot doel beter in te spelen op de volgende grondbeginselen van het initiatief:

  1. Kosteloze universele toegang

  De op het grondgebied van de EU bevorderde toegangsnetwerken moeten een internetervaring op basis van snelle breedbanddiensten bieden om bij te dragen tot de ontwikkeling van de gigabitmaatschappij. Deze toegang moet universeel, gratis en onbeperkt zijn.

  Gratis toegang betekent dat er geen directe tegenprestatie wordt geleverd door middel van advertenties of commercieel gebruik van de gegevens van de gebruikers.

  2. Authenticatie en toegangssysteem

  De toegangspunten moeten een netwerk vormen met een authenticatiesysteem dat op het gehele Europese grondgebied geldig is. De toegang moet beantwoorden aan het beginsel van eenmalige authenticatie ("one login only"). Om voordeel te trekken uit dit model moet een referentie-template worden ontwikkeld die de interoperabiliteit, de collectieve efficiëntie en een gemeenschappelijke identificatiewijze waarborgt en kan worden aangepast aan de specifieke eigenschappen van elk lokaal project.

  3. Subsidiabiliteit

  Aanvragen moeten kunnen worden ingediend door overheidsinstanties wier opdrachten stroken met de doelstellingen van het project. Gezien de beperkte financiering die voor elk project beschikbaar is, en het hoge aantal mogelijke aanvragen moet er een administratief systeem worden uitgewerkt dat snel en doeltreffend besluiten oplevert. Daarvoor moet het model van de toekenning van vouchers in overweging worden genomen.

  4. Geografisch evenwicht

  Wat de toegang tot de middelen van het initiatief betreft, moet het beginsel van geografisch evenwicht tussen de verschillende lidstaten worden gewaarborgd. Binnen elke lidstaat moet het geografisch evenwicht worden gewaarborgd door middel van criteria die in het desbetreffende werkprogramma worden bepaald.

  5. Bestrijding van uitsluiting en bevordering van territoriale cohesie

  In de goedkeuringscriteria moet de prioriteit uitgaan naar het bevorderen van de digitale inclusie en de territoriale samenhang.

  6. Duurzaamheid

  Om de duurzaamheid van de projecten te waarborgen kunnen de lidstaten gebruikmaken van eigen middelen of van Europese structuurfondsen teneinde aanvullende diensten en aanbiedingen te ontwikkelen.

  7. Geen aanbodoverlapping

  Projecten mogen slechts in aanmerking worden genomen als er op het grondgebied waar de toegang wordt aangeboden, geen openbaar of particulier aanbod met soortgelijke kenmerken bestaat.

  8. Toezicht

  De Commissie moet zorgen voor een systeem van toezicht op het initiatief, met inbegrip van de publicatie van uitvoeringsverslagen.

    BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

  De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het verslag informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen: Entiteit en/of persoon

  Institutioneel

  Externe belanghebbenden

   

  Europese Commissie

  Europese Raad

  Europees Comité van de Regio's

  Europees Economisch en Sociaal Comité

  Voorzitterschap van de Raad van de EU

  Cisco Systems

  ECTA

  ETNO

  EUtelsat

  Orange

  Reading & Writing Foundation

  UKspace

  Vodafone

   

  ADVIES van de Begrotingscommissie (4.4.2017)

  aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

  inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Rapporteur voor advies: Liadh Ní Riada

  AMENDEMENTEN

  De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1)  In de mededeling van de Commissie over een Europese visie op internetconnectiviteit voor burgers en ondernemingen op de digitale eengemaakte markt14 wordt een aantal mogelijke maatregelen beschreven waarmee de connectiviteit in de Europese Unie kan worden verbeterd.

  (1)  In de mededeling van de Commissie over een Europese visie op internetconnectiviteit voor burgers, overheidsinstellingen en ondernemingen op de digitale eengemaakte markt14 wordt een aantal mogelijke maatregelen beschreven waarmee de connectiviteit in de Europese Unie kan worden verbeterd.

  __________________

  __________________

  14 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt — Naar een Europese gigabitmaatschappij (COM(2016)587).

  14 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt — Naar een Europese gigabitmaatschappij (COM(2016)587).

  Amendement    2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis)  De lidstaten moeten hun inspanningen opdrijven om de digitale en connectiviteitskloof tussen regio's aan te pakken, in het bijzonder met regio's met een hoger armoedeniveau, door te investeren in de oprichting, ontwikkeling en verbetering van de toegang tot draadloze connectiviteit, waarbij met name aandacht wordt besteed aan gebieden met een achterstand inzake connectiviteit en de digitale geletterdheid wordt bevorderd.De steun van de Unie moet complementair zijn, door projecten te ondersteunen die met name gericht zijn op het waarborgen van via openbare aanbestedingen gegunde gratis en onbeperkte lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten.

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416.

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis en volkomen onbeperkte lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416.

  __________________

  __________________

  15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  15 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  Amendement    4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals overheden en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat lokale gemeenschappen de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten, andere lokale overheden, bibliotheken en ziekenhuizen.

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals overheidsorganen, coöperaties, door de gemeenschap gerunde sociale ondernemingen en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht gratis en volkomen onbeperkte lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat lokale gemeenschappen de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten en andere lokale overheden, instellingen, bibliotheken en andere culturele gemeenschapscentra, ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen, en andere openbare ruimten die voor een groot aantal mensen toegankelijk zijn.

  Amendement    5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Lokale draadloze connectiviteit mag slechts als gratis worden aangemerkt als deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame en het verstrekken van persoonsgegevens.

  (5)  Lokale draadloze connectiviteit mag slechts als gratis en volkomen onbeperkt worden aangemerkt als deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame, het verstrekken van persoonsgegevens en verbindingen die gebruikmaken van accounts op sociale media. De toegang tot gratis lokale draadloze connectiviteit vereist de instemming van de gebruikers met de gebruiksvoorwaarden en een disclaimer waarin het doel van de dienst wordt uitgelegd, waarbij tevens moet worden gezorgd voor een passende bescherming van de persoonsgegevens en rekening moet worden gehouden met het feit dat het veiligheidsrisico toeneemt met de uitbreiding van draadloze connectiviteit.

  Amendement    6

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 bis)  De waarden en voordelen van de Unie moeten worden bevorderd via de disclaimer betreffende de gratis lokale draadloze verbinding.

  Amendement    7

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 ter)  Digitale leermiddelen die gebruikers kennis bijbrengen over hoe zij toegang kunnen hebben tot het internet en hoe zij zich online kunnen beschermen, en informatie over de voordelen en risico's van het internet, moeten in de dienst worden geïntegreerd.

  Amendement    8

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 bis)  De Commissie moet waarborgen dat overheidsinstanties, coöperaties, door de gemeenschap gerunde sociale ondernemingen, aanbieders van openbare diensten en de eindbegunstigden, d.w.z. de lokale gemeenschappen en gebruikers van deze gratis wifi-dienst, op passende wijze en onverwijld worden geïnformeerd over het bestaan van dit programma en de beschikbare steun, om de zichtbaarheid van de toegekende EU-financiering te vergroten.

  Motivering

  De Commissie moet EU-programma's en de toegekende financiële steun onder de aandacht brengen bij overheidsinstanties in brede zin, en ook eindgebruikers moeten op de hoogte worden gebracht.

  Amendement    9

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 10

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet bij het verlenen van de financiële bijstand zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van online instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen.

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet bij het verlenen van de financiële bijstand zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van zowel online als andere conventionele instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring, permanent onderhoud, regelmatige actualisering en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen.

  Amendement    10

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en het feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring op basis van zeer snelle breedbanddiensten kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd, zou in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige verdeling moeten worden nagestreefd.

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en het feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring met een downloadsnelheid van ten minste 100 MB/s op basis van zeer snelle breedbanddiensten kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd, moet tevens worden gedacht aan synergieën met andere EU-, nationale en regionale fondsen en programma's, in het bijzonder bij het leveren van aanvullende financiële bijstand, aangezien dit ook ten goede moet komen aan afgelegen maar bevolkte, minder ontwikkelde regio's en regio's in een overgangsfase, waarbij moet worden gestreefd naar een geografisch evenwichtige verdeling en de toegang voor burgers tot de voordelen van de informatiemaatschappij moet worden bevorderd om te komen tot hetzelfde gemiddelde internetverbindingspercentage in alle lidstaten, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat gemiddeld 97 % van de burgers van de Unie toegang heeft tot internet in bepaalde lidstaten, terwijl dit slechts 68 % is in andere lidstaten.

  Amendement    11

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 bis)  De gefinancierde acties moeten haalbaar en op de lange termijn houdbaar zijn. Dit moet worden verwezenlijkt door te voorzien in technische middelen die de efficiëntie ervan op de lange termijn waarborgen door gebruik te maken van technologie die up-to-date is en veilig is voor de gebruikers, waarvoor de begunstigden en de dienstverleners instaan.

  Amendement    12

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

  Verordening (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 7 – lid 4 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  acties op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand dan financiële instrumenten.

  c)  acties op het gebied van de gratis en volkomen onbeperkte verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand dan financiële instrumenten.

  Amendement    13

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 2 – lid 2 – letter h

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  h)  "lokaal draadloos toegangspunt": kleine uitrusting met laag vermogen en beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis radiospectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik ervan op Unieniveau zijn geharmoniseerd, en die gebruikers draadloze toegang geeft tot een elektronischecommunicatienetwerk.

  h)  "lokaal draadloos toegangspunt": kleine uitrusting met laag vermogen en beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis radiospectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik ervan op Unieniveau zijn geharmoniseerd, en die gebruikers via snelle breedband draadloze toegang geeft tot een elektronischecommunicatienetwerk.

  Amendement    14

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Financiële bijstand is beschikbaar voor entiteiten met een openbare opdracht, zoals lokale overheden en aanbieders van openbare diensten, die zich ertoe verbinden kosteloze lokale draadloze connectiviteit te verstrekken door middel van de installatie van lokale draadloze toegangspunten.

  Financiële bijstand is beschikbaar voor entiteiten met een openbare opdracht, zoals lokale overheden, coöperaties, door de gemeenschap gerunde sociale ondernemingen en aanbieders van openbare diensten, die zich ertoe verbinden gratis lokale draadloze connectiviteit te verstrekken door middel van de installatie van lokale draadloze toegangspunten.

  Motivering

  Coöperaties en op gemeenschappen gebaseerde sociale ondernemingen moeten in dit programma worden opgenomen omdat ze per definitie verleners van openbare diensten zijn en een belangrijke rol spelen in lokale gemeenschappen.

  Amendement    15

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – inleidende formule

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2)  gebruikmaken van zeer snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers een kwalitatief hoogwaardige internetervaring biedt die

  2)  gebruikmaken van zeer snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers een kwalitatief hoogwaardige internetervaring met een downloadsnelheid van ten minste 100 MB/s biedt die

  Amendement    16

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis)  bijdragen aan het overbruggen van de digitale kloof en het verbeteren van de digitale geletterdheid;

  Motivering

  Dit programma moet gericht zijn op het overbruggen van de geografische digitale kloof en moet bijdragen aan het verbeteren van de digitale geletterdheid.

  Amendement    17

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter b bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis)  over systemen beschikt voor een gedegen bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers;

  Amendement    18

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter b ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b ter)  is ontworpen om de digitale kloof te verkleinen;

  Amendement    19

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Het beschikbare budget wordt op een geografisch evenwichtige wijze toegewezen aan projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op basis van de ontvangen voorstellen en, in beginsel, volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

  Het beschikbare budget wordt op een geografisch evenwichtige wijze toegewezen. Projecten moeten worden gefinancierd op basis van de via openbare aanbesteding ontvangen voorstellen en moeten voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, waarbij in beginsel het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt" geldt. Dit waarborgt de integratie van minder ontwikkelde en overgangsregio's door prioriteit te verlenen aan projecten in gebieden met een achterstand inzake connectiviteit en digitale geletterdheid. De Commissie publiceert uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag waarin deze geografische gebieden op basis van door de lidstaten verstrekte informatie worden geïdentificeerd.

  PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  Titel

  Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

  Document- en procedurenummers

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Advies uitgebracht door

         Datum bekendmaking

  BUDG

  6.10.2016

  Rapporteur voor advies

         Datum benoeming

  Liadh Ní Riada

  10.10.2016

  Datum goedkeuring

  3.4.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Othmar Karas, Bernd Lucke

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Stanisław Żółtek

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (10.4.2017)

  aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

  inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Rapporteur voor advies: Claudia Țapardel

  BEKNOPTE MOTIVERING

  Met het aanbreken van een nieuw tijdperk in het vervoer, is de echte uitdaging waarvoor de lokale overheden zich geplaatst zien niet het opnieuw uitvinden van het wiel, maar het vinden van manieren om de diensten in verband met de behoefte van de burgers aan realtime mobiliteit te verbeteren. De digitalisering brengt aanzienlijke structurele wijzigingen teweeg in de vervoersstelsels en de samenleving begint zich thans te buigen over aspecten zoals gegevens en reisinformatie, netwerkplanning, kaartverkoop of kwaliteit van de dienstverlening op basis van een nieuwe filosofie waarin de gebruiker centraal staat.

  In deze context komt het voorstel van de Commissie voor kosteloze draadloze lokale connectiviteit in de centra van het openbare leven niet alleen op het juiste moment, maar is het ook noodzakelijk, omdat het dienstenaanbieders nieuwe kansen biedt om hun aanbod te verbeteren. Tegelijkertijd biedt het voorstel een mechanisme waarmee de particuliere sector en de overheid open en doeltreffend kunnen samenwerken volgens de samenwerkingsbeginselen, met als ultieme doel de dienstverlening te verbeteren.

  Voor stadsplanners en overheidsinstanties die belast zijn met vervoerskwesties zal de uitrol van gratis draadloze toegangspunten ertoe bijdragen dat bestaande mobiliteitspatronen beter in hun context worden geplaatst, vooral waar traditionele instrumenten zoals statistieken ontoereikend blijken. De te verzamelen gegevens zullen worden gebruikt voor de beoordeling van bestaand beleid en bestaande diensten en zullen realtime feedback opleveren over de reiskeuzes die mensen maken, maar zullen ook voor gerichte investeringen kunnen zorgen. Meer in het algemeen zal de overheid kunnen zorgen voor veiligere wegen, betere transportroutes en lagere infrastructuurkosten en voor minder overlast als gevolg van opstoppingen en vervuiling.

  Voor de consument zal de beschikbaarheid van kosteloze draadloze internettoegang zorgen voor een hogere mate van connectiviteit en flexibiliteit, aangezien zij niet alleen hun tijd beter zullen kunnen gebruiken, maar ook zullen profiteren van een beter openbaarvervoeraanbod. Voor toeristen zou Wifi4EU betekenen dat zij betere toegang en informatie hebben op hun plaats van bestemming.

  Het ambitieuze voorstel van de Commissie moet echter gecompleteerd worden met bepalingen die zowel voor duidelijke criteria voor de selectie van de begunstigden zorgen als voor continuïteit na de voorgestelde levenscyclus van de projecten. Ook is het van belang dat het geld dat wordt toegewezen voor de uitrol van hotspots niet alleen het profiel van de EU verhoogt, maar ook bijdraagt tot het oplossen van reële connectiviteitsproblemen.

  In grote lijnen steunt de rapporteur het Commissievoorstel met de kanttekening dat het initiatief moet worden uitgebreid tot plaatselijke vervoersdiensten en toeristische bestemmingen. Daardoor zou het vervoer in gemeenschappen doeltreffender worden en zouden de consumenten diensten van hogere kwaliteit aangeboden krijgen. Aangezien er geen effectbeoordeling is gemaakt en de beschikbaar gestelde bedragen beperkt zijn, stelt de rapporteur echter voor dat de Commissie duidelijke criteria vaststelt voor de keuze van de gemeenschappen die voor het initiatief in aanmerking zullen komen en dat zij alle projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, grondig onderzoekt.

  AMENDEMENTEN

  De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

  Amendement     1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  Tot de maatregelen ter ondersteuning van de visie op Europese connectiviteit behoort de bevordering van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten door middel van vereenvoudigde vergunningsprocedures en minder administratieve belemmeringen. Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van deze voor aanvullende openbare dienstverlening of voor niet-commerciële activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige en toekomstige generaties draadloze communicatienetwerken door voor een fijnmazigere dekking te zorgen die tegemoet komt aan de evoluerende behoeften.

  (2)  Tot de maatregelen ter ondersteuning van de visie op Europese connectiviteit behoort de bevordering van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten door middel van vereenvoudigde vergunningsprocedures en minder administratieve belemmeringen. Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van deze voor aanvullende openbare dienstverlening of voor niet-commerciële activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige en toekomstige generaties draadloze communicatienetwerken door voor een fijnmazigere dekking te zorgen die tegemoet komt aan de evoluerende behoeften. Die toegangspunten kunnen worden geïntegreerd in een Europees netwerk met een uniek authenticatiesysteem, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1bis.

   

  _________________

   

  1 bis. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

  Amendement     2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis)  In het EU-beleid dat is gericht op de bevordering van internetinfrastructuur, het efficiënte gebruik van het draadloze spectrum en een grotere connectiviteit van Europese burgers door internet gemakkelijker toegankelijk te maken, moet het concept "internet der dingen" worden bevorderd, met name vanwege het potentieel voor groei, innovatie, verbeterde toepassingen en diensten in verband met openbaarvervoersystemen.

  Amendement     3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416.

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet de Unie het aanbod van veilige en zekere lokale draadloze connectiviteit, kosteloos en zonder beperkingen, in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten en faciliteiten en voertuigen voor openbaar vervoer, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/20131515 en (EU) nr. 283/201416.

  _________________

  _________________

  15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  Amendement    4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals overheden en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat lokale gemeenschappen de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten, andere lokale overheden, bibliotheken en ziekenhuizen.

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare en met name met een lokale en regionale opdracht, zoals overheden en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, kosteloos en zonder beperkingen, zodat lokale gemeenschappen de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten en andere lokale overheden, bibliotheken en ziekenhuizen, gezondheidscentra, scholen, bejaardentehuizen, weeshuizen, openbaarvervoersdiensten en -infrastructuur, zoals stations en terminals, toerismegerelateerde diensten en andere entiteiten die van bijzonder belang zijn voor de lokale gemeenschap en haar inwoners.

  Amendement   5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Lokale draadloze connectiviteit mag slechts als gratis worden aangemerkt als deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame en het verstrekken van persoonsgegevens.

  (5)  Lokale draadloze connectiviteit mag slechts als kosteloos en zonder beperkingen worden beschouwd als deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame en het verstrekken van persoonsgegevens.

  Amendement     6

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 bis)  Om het succes van dit initiatief te waarborgen en het optreden van de Europese Unie op dit gebied zichtbaar te maken, moet de Commissie ervoor zorgen dat de entiteiten die via dit initiatief projecten uitvoeren en de gebruikers correct geïnformeerd worden over de beschikbaarheid van de diensten en duidelijk maken dat de financiering afkomstig is van de EU.

  Amendement     7

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 6

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6)  Aangezien de maatregelen een specifiek doel dienen en gericht zijn op lokale behoeften, moeten zij worden aangemerkt als een afzonderlijk project van gemeenschappelijk belang in de telecomsector in de zin van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014.

  (6)  Aangezien de maatregelen een specifiek doel dienen en gericht zijn op lokale behoeften, vooral in minder ontwikkelde gebieden met een grotere behoefte aan connectiviteit, moeten zij worden aangemerkt als een afzonderlijk project van gemeenschappelijk belang in de telecomsector in de zin van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014.

  Amendement     8

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (8)  Gezien het niet-commerciële karakter van deze maatregel en de beperkte omvang van de geplande afzonderlijke projecten moet de administratieve druk tot een minimum worden beperkt. De maatregelen moeten daarom worden uitgevoerd met de meest geschikte vormen van financiële bijstand, met name subsidies, die nu of in de toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig het Financieel Reglement. De maatregelen mogen niet met financiële instrumenten worden ondersteund.

  (8)  Gezien het niet-commerciële karakter van deze maatregel en de beperkte omvang van de geplande afzonderlijke projecten moet de administratieve druk tot een minimum worden beperkt. Dit moet worden bewerkstelligd door de planningsprocedure te vereenvoudigen en de wettelijke verplichtingen te versoepelen. De maatregelen moeten daarom worden uitgevoerd met de meest geschikte vormen van financiële bijstand, met name subsidies, die nu of in de toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig het Financieel Reglement. De maatregelen mogen niet met financiële instrumenten worden ondersteund.

  Amendement     9

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9)  Vanwege het beperkte bereik van lokale draadloze toegangspunten en de geringe waarde van de afzonderlijke projecten wordt niet verwacht dat toegangspunten die financiële bijstand genieten uit hoofde van deze verordening, in het vaarwater van het commerciële aanbod zullen komen. Om er verder voor te zorgen dat dergelijke financiële bijstand de mededinging niet onnodig verstoort, particuliere investeringen niet verdringt of particuliere exploitanten niet ontmoedigt om te investeren, moeten de maatregelen worden beperkt tot projecten die niet overlappen met soortgelijk, reeds bestaand particulier of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief aanvullende steun wordt verleend uit publieke of private financieringsbronnen.

  (9)  Vanwege het beperkte bereik van lokale draadloze toegangspunten en de geringe waarde van de afzonderlijke projecten wordt niet verwacht dat toegangspunten die financiële bijstand genieten uit hoofde van deze verordening, in het vaarwater van het commerciële aanbod zullen komen. Om er verder voor te zorgen dat dergelijke financiële bijstand de mededinging niet onnodig verstoort, particuliere investeringen niet verdringt of particuliere exploitanten niet ontmoedigt om te investeren, moeten de maatregelen worden beperkt tot projecten die niet overlappen met reeds bestaand particulier of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief aanvullende steun wordt verleend uit publieke of private financieringsbronnen. Dit programma moet verenigbaar zijn met en een aanvulling vormen op nationale en regionale operationele programma's, en met name met die welke door het EFRO worden gefinancierd, en synergie tussen die programma's creëren.

  Amendement     10

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 10

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet bij het verlenen van de financiële bijstand zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van online instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen.

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet de toekenning van financiële bijstand worden behandeld via gestroomlijnde administratieve procedures waarbij zo veel mogelijk gestandaardiseerde documenten worden gebruikt, met gebruikmaking van zowel online als andere, conventionele instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen.

  Amendement     11

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en het feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring op basis van zeer snelle breedbanddiensten kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd, zou in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige verdeling moeten worden nagestreefd.

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en de spoedeisende bevordering van de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring op basis van zeer snelle breedbanddiensten kunnen bieden, zoals omschreven in de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 getiteld "Connectiviteit voor een concurrerende digitale eengemaakte markt – naar een Europese gigabitsamenleving", waarin het doel wordt gesteld om voor 2025 alle Europese huishoudens te voorzien van toegang tot een internetverbinding van ten minste 100 Mbps, zou in het kader van de financiële bijstand een regionaal evenwichtige verdeling moeten worden nagestreefd, ook in afgelegen en grensoverschrijdende gebieden, waar vaak gebrek is aan particuliere netwerkdekking, en moet het beginsel van universele toegang voor burgers tot de voordelen van de informatiemaatschappij worden bevorderd, met speciale aandacht voor landelijke, ultraperifere, insulaire, grens- en berggebieden.

  Amendement     12

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 bis)  Overeenkomstig artikel 349 VWEU moet in verband met een geografisch evenwichtige verdeling rekening worden gehouden met specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden, gezien hun afgelegen karakter en de kosten die gemoeid zijn met toegang tot internet en zeer snelle breedbanddiensten.

  Amendement     13

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 ter)  Gezien de grote connectiviteitsbehoeften in de Europese Unie is het van belang dat de Commissie een langetermijnstrategie bepaalt voor de uitrol van draadloze toegangspunten, zodat de continuïteit van het programma ook na de voorgestelde drie jaar verzekerd is, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de opgezette infrastructuur na afloop van de financieringsperiode niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en dat er geen projecten worden geaccepteerd voor een periode van minder dan drie jaar.

  Amendement     14

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 quater)  Bovendien moeten de Commissie en de lidstaten er, gezien het niet-commerciële karakter van de maatregel, voor zorgen dat de ontwikkelde infrastructuur niet commercieel gebruikt wordt nadat de financieringstermijn is verstreken.

  Amendement     15

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

  Verordening (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 7 – lid 4 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  acties op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand dan financiële instrumenten.";

  c)  acties op het gebied van de verstrekking van veilige en zekere lokale draadloze connectiviteit, kosteloos en zonder beperkingen, in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand dan financiële instrumenten.

  Amendement     16

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

  Verordening (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 10 – lid 4 – alinea 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Acties op het gebied van de verstrekking van kosteloze lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd met financiële bijstand van de Unie die tot 100 % van de in aanmerking komende kosten dekt, onverminderd het medefinancieringsbeginsel.".

  Acties op het gebied van de verstrekking van kosteloze en veilige lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd met financiële bijstand van de Unie die tot 100 % van de in aanmerking komende kosten dekt, onverminderd het medefinancieringsbeginsel.

  (Gegevensbescherming is essentieel en daarom moet de internetverbinding niet alleen gratis zijn maar ook veilig)

  Amendement     17

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 2 – lid 2 – letter h

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  h)  "lokaal draadloos toegangspunt": kleine uitrusting met laag vermogen en beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis radiospectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik ervan op Unieniveau zijn geharmoniseerd, en die gebruikers draadloze toegang geeft tot een elektronischecommunicatienetwerk.";

  h)  "lokaal draadloos toegangspunt": kleine uitrusting met laag vermogen en beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis radiospectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënte gebruik ervan op Unieniveau zijn geharmoniseerd, en die gebruikers kosteloze lokale draadloze toegang geeft tot een elektronischecommunicatienetwerk.

  Amendement     18

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 4 – lid 1 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  zij ondersteunen de verstrekking kosteloze lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen.";

  c)  zij ondersteunen de verstrekking van kosteloze, veilige en zekere lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen die een minimale verbindingssnelheid van 100 Mbps biedt of bij gebrek daaraan de hoogst mogelijke snelheid die op de markt beschikbaar is, en betreffen ook diensten in verband met duurzame mobiliteit.

  Amendement     19

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 5 – lid 5 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5 bis.  Acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden ondersteund met:

  5 bis.  Acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze en veilige verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden ondersteund met:

  Amendement     20

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 6 – lid 8 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  8 bis.  Acties die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen voldoen aan de voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.";

  8 bis.  Acties die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze en veilige verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen voldoen aan de voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.

  Amendement    21

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – Afdeling 4 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Acties die gericht zijn op de verstrekking van kosteloze lokale draadloze connectiviteit in de centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten die een belangrijke rol spelen in het openbare leven van lokale gemeenschappen, komen in aanmerking voor financiële bijstand.

  Acties die gericht zijn op de verstrekking van kosteloze, veilige en zekere lokale draadloze connectiviteit in de centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten die een belangrijke rol spelen in het openbare leven van lokale gemeenschappen, met inbegrip van openbaarvervoersdiensten en toeristische bestemmingen, komen in aanmerking voor financiële bijstand.

  Amendement     22

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – Afdeling 4 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Financiële bijstand is beschikbaar voor entiteiten met een openbare opdracht, zoals lokale overheden en aanbieders van openbare diensten, die zich ertoe verbinden kosteloze lokale draadloze connectiviteit te verstrekken door middel van de installatie van lokale draadloze toegangspunten.

  Financiële bijstand is beschikbaar voor entiteiten met een openbare opdracht, zoals lokale overheden en aanbieders van openbare diensten, die zich ertoe verbinden kosteloze, veilige en zekere lokale draadloze connectiviteit te verstrekken door middel van de installatie van lokale draadloze toegangspunten of in combinatie met de verrichting van openbaarvervoersdiensten.

  Amendement     23

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – Afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter a

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a.  kosteloos en gemakkelijk toegankelijk is en gebruikmaakt van hoogtechnologische uitrusting, en

  a.  kosteloos, veilig en gemakkelijk toegankelijk is en gebruikmaakt van hoogtechnologische uitrusting, en

  Amendement     24

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – Afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis)  moedigt de betere integratie van lokale gemeenschappen in de interne digitale markt aan en stimuleert de ontwikkeling van innovatieve digitale diensten en toepassingen die worden aangeboden door lokale kmo's en ondernemingen op het gebied van vervoer en toerisme;

  Amendement     25

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – Afdeling 4 – alinea 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Projecten die overlappen met een reeds bestaand particulier of publiek aanbod met soortgelijke kenmerken, met inbegrip van kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, komen niet in aanmerking.

  Projecten die een kopie zijn van of overlappen met een reeds bestaand particulier of publiek aanbod met soortgelijke kenmerken, met inbegrip van kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, komen niet in aanmerking. De lokale draadloze toegangspunten die worden gefinancierd uit hoofde van deze verordening gelden in eerste instantie voor openbare ruimten.

  Amendement     26

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – Afdeling 4 – alinea 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Het beschikbare budget wordt op een geografisch evenwichtige wijze toegewezen aan projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op basis van de ontvangen voorstellen en, in beginsel, volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

  Het beschikbare budget wordt aan alle lidstaten toegewezen op een geografisch evenwichtige wijze, met speciale aandacht voor eilanden, ultraperifere gebieden (als bedoeld in artikel 349 VWEU), berggebieden en grensoverschrijdende, kleinere en achtergebleven gemeenschappen, voor projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op basis van de ontvangen voorstellen.

  PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  Titel

  Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

  Document- en procedurenummers

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Advies uitgebracht door

         Datum bekendmaking

  TRAN

  6.10.2016

  Rapporteur voor advies

         Datum benoeming

  Claudia Țapardel

  8.11.2016

  Behandeling in de commissie

  28.2.2017

   

   

   

  Datum goedkeuring

  11.4.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Jiří Maštálka

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  44

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S & D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Peter Lundgren

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (29.3.2017)

  aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

  inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van de internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Rapporteur voor advies: Rosa D'Amato

  BEKNOPTE MOTIVERING

  In september 2016 deed de Europese Commissie een voorstel voor een ambitieuze revisie van de EU-telecomregels, met nieuwe initiatieven om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan connectiviteit van de Europeanen en om het Europese concurrentievermogen te versterken.

  Het nieuwe pakket bevat een aantal maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken: zo worden de vergunningsprocedures vereenvoudigd en de wettelijke verplichtingen minder strikt gemaakt om te bevorderen dat plaatselijke draadloze toegangspunten worden geïnstalleerd, met name wanneer dergelijke toegang op niet-commerciële basis wordt verstrekt of een aanvulling vormt op andere publieke dienstverlening.

  Dit wetgevingsadvies betreft dus een analyse van het voorstel van de Europese Commissie met wijzigingen aan het rechtskader voor telecommunicatie in de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, vervat in Verordening (EU) nr. 1316/2013 ("CEF-verordening") en Verordening (EU) nr. 283/2014, met het oog op de bevordering van gratis internet in lokale gemeenschappen door middel van een door de EU gefinancierd systeem, "WiFi4EU".

  In het voorstel van de Commissie is in de periode 2017-2019 120 miljoen EUR gereserveerd voor het Wifi4EU-systeem, dat de installatie van hoogtechnologische wifi-uitrusting in de centra van het openbare leven moet ondersteunen. De verleende uitrusting en technologie moeten in overeenstemming zijn met de hoogst mogelijke normen op de markt; de beschikbare diensten moeten gebruiksvriendelijk zijn en toegankelijk voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

  De rapporteur meent dat dit initiatief met name gericht moet zijn op plattelandsgebieden en alle gebieden die riskeren ontvolkt of verlaten te worden.

  Het WiFi4EU-systeem zal functioneren aan de hand van eenvoudige, niet-bureaucratische procedures, zoals online toepassingen, betalingen door middel van vouchers en inschikkelijke toezichtsvoorschriften. De rapporteur benadrukt echter dat een goede doelmatigheidscontrole van de aangeboden diensten noodzakelijk is tijdens de hele levensduur van het project om een evenwicht tussen vereenvoudiging en controle te garanderen.

  De verwachting is dat de maatregel ook een reeks positieve kettingreacties teweeg zal brengen, gaande van de betrokkenheid van lokale kleine en middelgrote operatoren in de ICT-sector, tot deelname aan het democratische leven, bijvoorbeeld voor bevolkingsgroepen die anders moeilijk toegang tot internet krijgen, waardoor ook het concept van "internet der dingen en diensten" gestimuleerd zal worden.

  Om overlapping van projecten en versnippering van economische middelen te voorkomen, benadrukt de rapporteur de noodzaak van synergieën met het EFRO-programma, ook vanwege de enorme investeringen in thematische doelstelling 2 (verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën) voor de programmeringsperiode 2014-2020.

  De rapporteur is het eens met het principe van een geografisch evenwichtige verdeling zoals door de Commissie werd voorgesteld, maar is van mening dat er rekening gehouden moet worden met het in de verdragen verankerde beginsel van economische, sociale en territoriale samenhang bij de tenuitvoerlegging van Wifi4EU en de bepaling van de selectiecriteria voor de door lokale autoriteiten ingediende aanvragen. Projecten moeten tot doel hebben gebieden waar nog geen openbare of particuliere wifi met vergelijkbare kenmerken is, met wifi uit te rusten.

  AMENDEMENTEN

  De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis)  De Commissie wijst er in haar mededeling getiteld "Een digitale agenda voor Europa" van 26 augustus 2010 op dat in de Europa 2020-strategie sterk de nadruk wordt gelegd op het belang van de uitrol van breedband voor de sociale inclusie en het concurrentievermogen in de EU, en nogmaals wordt verwezen naar de doelstelling om tegen 2013 basisbreedband tot bij alle EU-burgers te brengen, en ervoor te zorgen dat tegen 2020 alle EU-burgers toegang hebben tot veel sneller internet (30 Mbps of meer) en ten minste 50 % van de Europese huishoudens over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps beschikt.

  Amendement     2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  Tot de maatregelen ter ondersteuning van de visie op Europese connectiviteit behoort de bevordering van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten door middel van vereenvoudigde vergunningsprocedures en minder administratieve belemmeringen. Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van deze voor aanvullende openbare dienstverlening of voor niet-commerciële activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige en toekomstige generaties draadloze communicatienetwerken door voor een fijnmazigere dekking te zorgen die tegemoet komt aan de evoluerende behoeften.

  (2)  Tot de maatregelen ter ondersteuning van de visie op Europese connectiviteit behoort de bevordering van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten door middel van vereenvoudigde vergunningsprocedures en minder administratieve belemmeringen. Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van deze voor aanvullende openbare dienstverlening of voor niet-commerciële activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige en toekomstige generaties draadloze communicatienetwerken door voor een fijnmazigere dekking op het grondgebied van de Unie te zorgen die tegemoet komt aan de huidige en evoluerende behoeften. In het licht van de snel evoluerende digitale technologie zijn regelmatig toezicht en kwaliteitscontroles vereist om de kwalitatief hoogstaande en toereikende werking van de lokale draadloze toegangspunten te verzekeren, met de bedoeling dit initiatief duurzamer en langduriger te maken.

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis)  Verdere Uniemaatregelen ter ondersteuning van de visie op connectiviteit in de Unie moeten ervoor zorgen dat burgers van de Unie door huis-aan-huisconnectiviteit makkelijker gebruik kunnen maken van het internet en dat het concept van "internet der dingen en diensten" wordt bevorderd.

  Amendement     4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis lokale draadloze connectiviteit in centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van de openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416.

  (3)  In aansluiting op de mededeling over een Europese visie op internetconnectiviteit voor de digitale eengemaakte markt en met het oog op de bevordering van digitale geletterdheid en inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis lokale draadloze connectiviteit met hoge snelheid en van hoge kwaliteit in centra van het openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten, doelgericht ondersteunen, met een minimale verbindingssnelheid van 100 megabit/seconde, waardoor voldaan wordt aan de doelstellingen in het kader van de gigabitsamenleving die tot doel hebben tegen 2025 ultrasnelle breedband uit te rollen. Dergelijke steun valt tot dusver niet onder de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416. Afgelegen locaties en plattelandsgebieden mogen op het vlak van digitale inclusie niet gediscrimineerd worden. Betere internetconnectiviteit leidt tot betere toegang tot informatie en communicatie en heeft derhalve een positief effect op de index voor sociale vooruitgang van regio's.

  _________________

  _________________

  15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

  Amendement     5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals overheden en aanbieders van openbare diensten, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat lokale gemeenschappen de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gemeenten, andere lokale overheden, bibliotheken en ziekenhuizen.

  (4)  Dit soort steun moet entiteiten met een openbare opdracht, zoals plaatselijke overheden, aanmoedigen om naast hun openbare opdracht gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, met een hoog niveau van cyberveiligheid; in dit opzicht moet dergelijke steun er mee voor zorgen dat lokale gemeenschappen toegang tot informatie krijgen, kunnen deelnemen aan het (digitale) openbare leven, hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren en de voordelen van supersnelle breedband kunnen ervaren in centra van het openbare leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn gebouwen van het gemeentebestuur en andere lokale overheden en hun onmiddellijke omgeving, evenals openbare bibliotheken, musea, scholen en universiteiten, gemeenschapscentra, polyvalente ruimten, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen, gemeentelijke pleinen en parken, alsook gezondheidszorginstellingen, waarbij er met name voor gezorgd dient te worden dat de interactie van deze organen en plaatselijke dienstverleners met plaatselijke kmo's minder omslachtig en sneller verloopt en dat de volledige procedure minder bureaucratisch wordt. Gratis draadloze connectiviteit met hoge snelheid kan ook aangeboden worden in vrij toegankelijke zones van het openbaar vervoer, zoals wachtruimtes. Een verbeterde toegang tot snelle en ultrasnelle breedband en ICT-diensten, met name in afgelegen gebieden, kan de levenskwaliteit vergroten door de toegang tot diensten (bijvoorbeeld e-gezondheid en e-overheid) mogelijk te maken en economische mogelijkheden voor lokale bedrijven en start-ups te creëren, wat uiteindelijk zorgt voor een verbetering van de sociale inclusie, de economische groei en het concurrentievermogen. De bevoegde autoriteiten dienen er daarom voor te zorgen dat niemand aan zijn lot overgelaten wordt en dat internetinhoud en online diensten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor burgers die niet digitaal vaardig zijn en personen met een handicap.

  Amendement     6

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (4 bis)  Dit EU-initiatief van de uitrol van lokale draadloze toegangspunten moet de weg vrijmaken voor de opzet van een gemeenschappelijk pan-Europees netwerk via Wifi4EU (SSID), dat ook een handelsmerk zou zijn voor een snelle en veilige pan-Europese wifiverbinding.

  Amendement     7

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Lokale draadloze connectiviteit mag slechts als gratis worden aangemerkt als deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame en het verstrekken van persoonsgegevens.

  (5)  Lokale draadloze connectiviteit mag slechts als gratis worden aangemerkt als deze wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame, tijdslimieten en het verstrekken van persoonsgegevens, ook al gebeurt dit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad. In geen geval wordt het door de Unie medegefinancierde draadloze internet afhankelijk gemaakt van de aankoop van goederen of diensten.

  Amendement    8

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 6

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6)  Aangezien de maatregelen een specifiek doel dienen en gericht zijn op lokale behoeften, moeten zij worden aangemerkt als een afzonderlijk project van gemeenschappelijk belang in de telecomsector in de zin van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014.

  (6)  Aangezien de maatregelen een specifiek doel dienen en gericht zijn op lokale behoeften, en aangezien een gemeenschappelijke EU-norm voor het in kaart brengen nodig is om te identificeren in welke de regio's de behoefte het grootst is en welke multiplicatoreffecten mogelijk zijn, moeten de maatregelen worden aangemerkt als een afzonderlijk project van gemeenschappelijk belang in de telecommunicatiesector in de zin van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014.

  Amendement    9

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (8)  Gezien het niet-commerciële karakter van deze maatregel en de beperkte omvang van de geplande afzonderlijke projecten moet de administratieve druk tot een minimum worden beperkt. De maatregelen moeten daarom worden uitgevoerd met de meest geschikte vormen van financiële bijstand, met name subsidies, die nu of in de toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig het Financieel Reglement. De maatregelen mogen niet met financiële instrumenten worden ondersteund.

  (8)  Gezien het niet-commerciële karakter van deze maatregel en de beperkte omvang van de geplande afzonderlijke projecten moet de administratieve druk tot een minimum worden beperkt, maar moet evenwel rekening gehouden worden met de noodzaak tot verantwoordingsplicht en de behoefte aan een goed evenwicht tussen vereenvoudiging en controle. De maatregelen moeten daarom worden uitgevoerd met de meest geschikte vormen van financiële bijstand, met name subsidies, die nu of in de toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig het Financieel Reglement. De maatregelen mogen niet met financiële instrumenten worden ondersteund. Het beginsel van goed financieel beheer moet toegepast worden.

  Amendement     10

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 bis)  Bij de uitvoering van dit initiatief moet rekening gehouden worden met mogelijke synergieën met andere bestaande programma's en fondsen van de EU.

  Amendement     11

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9)  Vanwege het beperkte bereik van lokale draadloze toegangspunten en de geringe waarde van de afzonderlijke projecten wordt niet verwacht dat toegangspunten die financiële bijstand genieten uit hoofde van deze verordening, in het vaarwater van het commerciële aanbod zullen komen. Om er verder voor te zorgen dat dergelijke financiële bijstand de mededinging niet onnodig verstoort, particuliere investeringen niet verdringt of particuliere exploitanten niet ontmoedigt om te investeren, moeten de maatregelen worden beperkt tot projecten die niet overlappen met soortgelijk, reeds bestaand particulier of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief aanvullende steun wordt verleend uit publieke of private financieringsbronnen.

  (9)  Vanwege het beperkte bereik van lokale draadloze toegangspunten en de geringe waarde van de afzonderlijke projecten wordt niet verwacht dat toegangspunten die financiële bijstand genieten uit hoofde van deze verordening, in het vaarwater van het commerciële aanbod zullen komen. Om er verder voor te zorgen dat dergelijke financiële bijstand de mededinging niet onnodig verstoort, particuliere investeringen niet verdringt of particuliere exploitanten niet ontmoedigt om te investeren, moeten de maatregelen worden beperkt tot projecten die niet overlappen met soortgelijk, tegen vergelijkbare voorwaarden kosteloos ter beschikking staand aanbod in hetzelfde gebied dat door reeds bestaande publieke WLAN-routers wordt bestreken. Dit sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief aanvullende steun wordt verleend uit publieke of private financieringsbronnen. Dubbele financiering moet uitgesloten worden, maar gemeenten die al toegang met lagere snelheden aanbieden, moeten met het oog op de bevordering van de grootschalige beschikbaarheid van snelle internettoegang in aanmerking blijven komen voor ondersteuning.

  Amendement     12

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 bis)  De beschikbare begroting moet op een geografisch evenwichtige manier verdeeld worden over de projecten in de lidstaten en moet worden toegewezen aan gebieden die slachtoffer dreigen te worden van een langdurige digitale kloof. Er moet voorzien worden in een toereikend minimumaantal vouchers per lidstaat. Als bij de aanschaf en installatie van apparatuur voor het aanbieden van WLAN in de zin van deze verordening voorrang wordt gegeven aan plaatselijke kmo's, worden de mogelijkheden voor innovatie en banengroei binnen de gemeenten gehouden. Dit beginsel, dat moet zorgen voor een geografisch evenwicht, moet worden opgenomen in de betrokken werkprogramma's die krachtens Verordening (EU) 1316/2013 worden aangenomen, en moet verder worden uitgewerkt in oproepen tot het indienen van voorstellen.

  Amendement     13

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 10

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, moet bij het verlenen van de financiële bijstand zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van online instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen.

  (10)  Om ervoor te zorgen dat de connectiviteit overeenkomstig deze verordening snel wordt verstrekt, is het essentieel dat lokale en regionale autoriteiten en verstrekkers van wifi-uitrusting, met name kmo's in lokale gemeenschappen, snel en doeltreffend geïnformeerd worden over de beschikbaarheid van betere connectiviteit door adviesbureaus voor breedband. Bij het verlenen van de financiële bijstand moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van online instrumenten waarmee aanvragen snel kunnen worden ingediend en behandeld en die de tenuitvoerlegging, monitoring en doeltreffende controle van de geïnstalleerde lokale draadloze toegangspunten ondersteunen, met een goede doelmatigheidscontrole van de verstrekte diensten tijdens de volledige levensduur van het project, met name gezien de nieuwe administratieve procedures (voucherregeling). Aangezien afgelegen, dunbevolkte en plattelandsgebieden met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden (ten opzichte van stedelijke gebieden) op het vlak van breedband, zoals een structureel lagere en meer gefragmenteerde vraag, evenals een hogere kostprijs per eenheid (per eindgebruiker) voor opzet en onderhoud van de infrastructuur, moeten waarborgen ingevoerd worden opdat deze gebieden ook gratis draadloze connectiviteit met hoge snelheid en van hoge kwaliteit kunnen genieten. De plaatselijke overheden moeten via voorlichtingscampagnes voor de burgers zichtbaarheid en bekendheid geven aan de beschikbaarheid van de lokale draadloze internettoegangspunten. Bovendien kunnen, om voor meer bewustzijn van het belang van de bevordering van connectiviteit te zorgen, ook projecten die geen steun in het kader van Wifi4EU krijgen en die positief beoordeeld worden een kwaliteitsmerk krijgen zoals de Seal of Excellence, wat, waar mogelijk, kan leiden tot een versnelde aanbestedingsprocedure voor andere financieringsbronnen.

  Amendement     14

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie en het feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige internetervaring op basis van zeer snelle breedbanddiensten kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd, zou in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige verdeling moeten worden nagestreefd.

  (11)  Gezien de internetconnectiviteitsbehoeften binnen de Unie, en gezien zowel de evolutie van de digitale kloof tussen stad en platteland, die steeds groter wordt naarmate de technologie verder ontwikkelt, als het daaruit volgende feit dat de uitrol van toegangsnetwerken die in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige, eenvoudige en gebruiksvriendelijke internetervaring op basis van zeer snelle breedbanddiensten en van het gebruik van meertalige toegangspagina's kunnen bieden, dringend moet worden bevorderd (ook in geïsoleerde regio's, gebieden met beperkte toegang, eilanden en ultraperifere gebieden), zou in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige verdeling moeten worden nagestreefd, met inachtneming van het beginsel van economische, sociale en territoriale samenhang en de verschillende niveaus van ICT-infrastructuurontwikkeling. Bij natuurrampen (zoals overstromingen of aardbevingen) moet het gratis wifinetwerk onbeperkt, veilig en met hoge snelheid ter beschikking worden gesteld om een vlotte communicatie tussen hulpdiensten en burgers te ondersteunen.

  Amendement     15

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 11 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 bis)  De spreiding van interventies moet de sociaal-economische verschillen van Europese regio's in acht nemen en tot doel hebben de levensomstandigheden te verbeteren, betere arbeidsomstandigheden te creëren en de kans op werkloosheid en ontvolking te verminderen. Er moet met name aandacht besteed worden aan plattelandsgebieden, gebieden getroffen door industriële overgang en gebieden met een zwaar en permanent natuurlijk of demografisch nadeel. Gezien de voordelen van het programma voor de economische en sociale ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschappen, en op basis van een voorlopig evaluatieverslag dat aan het Europees Parlement en de Raad ter beschikking moet worden gesteld over de eerste fase van de tenuitvoerlegging van deze maatregel, kan dit initiatief dienen als voorbereiding voor een duurzame verlenging van het programma in de toekomst.

  Amendement     16

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 4 – lid 1 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  zij ondersteunen de verstrekking van kosteloze lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen.

  c)  zij ondersteunen de verstrekking van kosteloze, onbeperkte, veilige lokale draadloze connectiviteit met hoge snelheid in lokale gemeenschappen, die in hoge mate beantwoordt aan de hoogste normen die op de markt beschikbaar zijn.

  Amendement     17

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Artikel 6 – lid 8 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  8 bis.  Acties die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen voldoen aan de voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.

  8 bis.  Acties die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de kosteloze verstrekking van lokale draadloze connectiviteit met hoge snelheid in lokale gemeenschappen voldoen aan de voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.

  Amendement     18

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Acties die gericht zijn op de verstrekking van kosteloze lokale draadloze connectiviteit in de centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten die een belangrijke rol spelen in het openbare leven van lokale gemeenschappen, komen in aanmerking voor financiële bijstand.

  Acties die gericht zijn op de verstrekking van kosteloze lokale draadloze connectiviteit met hoge snelheid en van hoge kwaliteit in de centra van het lokale openbare leven, met inbegrip van openbare buitenruimten die een belangrijke rol spelen in het openbare leven van lokale gemeenschappen en het lokale openbaar vervoer, indien dit vrij toegankelijk is, komen in aanmerking voor financiële bijstand. Taalbarrières moeten vermeden worden opdat het systeem ten volle door het brede publiek gebruikt kan worden. Dat impliceert dat het aan te raden is het volledige systeem in verschillende talen beschikbaar te stellen.

  Amendement    19

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt -1 (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -1)  het onderwerp zijn geweest van:

   

  a)   een kosten-batenanalyse gericht op plattelandsgebieden en gebieden die riskeren ontvolkt of verlaten te worden en de toegevoegde maatschappelijke waarde van draadloze connectiviteit in deze gebieden, met als resultaat een Europese norm voor het in kaart brengen teneinde te identificeren in welke regio's de behoefte het grootst is en welk multiplicatoreffect mogelijk is, en

   

  b)   een aanbesteding;

  Amendement    20

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1)  worden uitgevoerd door een entiteit met een openbare opdracht die de installatie van lokale draadloze toegangspunten in openbare binnen- of buitenruimten kan plannen en controleren;

  1)  worden uitgevoerd door een entiteit met een openbare opdracht die de installatie van lokale draadloze toegangspunten in openbare binnen- of buitenruimten kan plannen en controleren door een gerichte kwaliteitscontrole uit te voeren;

  Amendement    21

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter a

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a.  kosteloos en gemakkelijk toegankelijk is en gebruikmaakt van hoogtechnologische uitrusting, en

  a.  kosteloos, veilig en gemakkelijk toegankelijk is en gebruikmaakt van hoogtechnologische uitrusting, en de mogelijkheid omvat om alle grensoverschrijdende internetinfrastructuur te benutten teneinde segmentering van de markt op Unieniveau en monopolies van grote bedrijven te vermijden;

  Amendement     22

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b.  de toegang tot innovatieve digitale diensten ondersteunt, zoals die welke worden aangeboden via infrastructuren voor digitale diensten;

  b.  de toegang tot innovatieve digitale diensten ondersteunt, zoals die welke worden aangeboden via infrastructuren voor digitale diensten, ook voor nood- en crisissituaties;

  Amendement    23

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter b bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis.  niet onder een bepaalde snelheid daalt bij verbinding van een groot aantal gebruikers tegelijkertijd;

  Amendement     24

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 1234/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Projecten die overlappen met een reeds bestaand particulier of publiek aanbod met soortgelijke kenmerken, met inbegrip van kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, komen niet in aanmerking.

  Projecten die overlappen met reeds bestaand particulier of publiek aanbod met soortgelijke kenmerken, met inbegrip van kwaliteitskenmerken, dat kosteloos en tegen dezelfde voorwaarden beschikbaar is in hetzelfde gebied dat door reeds bestaande openbare WLAN-routers wordt bestreken, komen niet in aanmerking, wat voor meer integratie tussen alle bestaande openbare wifidiensten zal zorgen en verkeerde besteding zal voorkomen. Daarom zullen de projecten (die ondersteund worden) gecoördineerd moeten worden met soortgelijke projecten die financiering krijgen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Gemeenten die al toegang met lagere snelheden aanbieden, moeten met het oog op de bevordering van de grootschalige beschikbaarheid van snelle internettoegang in aanmerking komen voor ondersteuning. Mobiele internetdiensten tegen betaling op de locatie van een voorgesteld lokaal connectiviteitsproject worden niet aangemerkt als een overlapping.

  Amendement     25

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

  Verordening (EU) nr. 283/2014

  Bijlage – afdeling 4 – alinea 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Het beschikbare budget wordt op een geografisch evenwichtige wijze toegewezen aan projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op basis van de ontvangen voorstellen en, in beginsel, volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

  Op basis van de ontvangen voorstellen wordt het beschikbare budget op een geografisch evenwichtige wijze toegewezen aan projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, met inachtneming van de in artikel 174 VWEU vervatte beginselen van economische, sociale en territoriale samenhang en de regionale verschillen in het aanbod van snelle internetverbindingen in de Unie. Een toereikend deel van de begroting moet worden toegewezen aan regio's die economisch en digitaal minder ontwikkeld zijn, met inbegrip van geïsoleerde gebieden, eilanden en berg-, grens- en perifere gebieden, alsook gebieden die blootgesteld zijn aan natuurrampen, zodat de middelen geïnvesteerd worden waar ze het meest nodig zijn.

  PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  Titel

  Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

  Document- en procedurenummers

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Advies uitgebracht door

         Datum bekendmaking

  REGI

  6.10.2016

  Rapporteur voor advies

         Datum benoeming

  Rosa D’Amato

  11.10.2016

  Datum goedkeuring

  21.3.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Luigi Morgano

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  32

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL Group

  Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

  PPE

  Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Davor Škrlec

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

  Document- en procedurenummers

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Datum indiening bij EP

  14.9.2016

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  BUDG

  6.10.2016

  ENVI

  6.10.2016

  IMCO

  6.10.2016

  TRAN

  6.10.2016

   

  REGI

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  ENVI

  29.9.2016

  IMCO

  11.10.2016

  CULT

  11.10.2016

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Carlos Zorrinho

  16.11.2016

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  6.2.2017

  27.2.2017

  23.3.2017

   

  Datum goedkeuring

  25.4.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  52

  7

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Georgi Pirinski

  Datum indiening

  4.5.2017

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  52

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Greens

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

  7

  -

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Roger Helmer

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding