SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych

  4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Sprawozdawca: Carlos Zorrinho


  Procedura : 2016/0287(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0181/2017
  Teksty złożone :
  A8-0181/2017
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych

  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0589),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0378/2016),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

  –  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 stycznia 2017 r.[1],

  –  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 00.00.00 r.[2],

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0181/2017),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1)  W komunikacie Komisji określającym europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym14 przedstawiono szereg możliwych środków służących zwiększaniu łączności w Unii Europejskiej.

  (1)  W komunikacie Komisji z dnia 14 września 2016 r. zatytułowanym „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” określającym europejską wizję internetu dla obywateli, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw na jednolitym rynku cyfrowym przedstawiono szereg możliwych środków służących zwiększaniu łączności w Unii Europejskiej.

  __________________

   

  14Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016) 587).

   

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1a)  W komunikacie z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa” Komisja zauważa, że w strategii „Europa 2020” podkreślono znaczenie upowszechnienia internetu szerokopasmowego dla propagowania włączenia społecznego i konkurencyjności w Unii oraz potwierdziła cel, jakim jest zapewnienie, by do 2020 r. wszyscy obywatele unijni mieli dostęp do internetu o szybkości powyżej 30 Mb/s, a przynajmniej połowa unijnych gospodarstw domowych uzyskała dostęp do łączy internetowych o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2)  Wśród środków mających na celu wspieranie europejskiej wizji łączności w komunikacie tym propaguje się tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i zmniejszenie przeszkód regulacyjnych. Takie punkty dostępu, w tym mające charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia usług publicznych lub niekomercyjnych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do polepszenia istniejących bezprzewodowych sieci łączności i tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.

  (2)  Wśród środków mających na celu wspieranie europejskiej wizji łączności w komunikacie tym propaguje się tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i zmniejszenie przeszkód regulacyjnych. Takie punkty dostępu, w tym mające charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia usług publicznych lub niekomercyjnych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do polepszenia istniejących bezprzewodowych sieci łączności, ale powinny w szczególności przyczynić się do tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Wspomniane punkty dostępu powinny móc tworzyć sieć z systemem uwierzytelnienia obowiązującym na terenie całej Unii, do której powinny móc zostać dołączone inne systemy bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej. System powinien być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/21201b, a wykorzystywanie danych w celach reklamowych lub w innych celach komercyjnych nie powinno być dozwolone.

   

  __________________

   

  1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

   

  1B Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1).

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (2a)  W kontekście niniejszego rozporządzenia bezpłatna i nieograniczona lokalna łączność bezprzewodowa oznacza, że jest ona świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam lub udostępniania danych osobowych w celach komercyjnych i bez uszczerbku dla ograniczeń wymaganych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, a także dla potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania sieci, a w szczególności potrzeby zapewnienia sprawiedliwej alokacji zdolności przepustowej między użytkownikami w okresach szczytowych, bez ograniczeń, gdy nie ma przewidzianego ograniczenia w zakresie czasu połączenia dla danego użytkownika lub ograniczeń prędkości lub przepustowości łącza.

  Poprawka     5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (2b)  Konkurencyjny rynek i przyszłościowe ramy ustawodawcze stwarzające bodźce dla innowacji, sieci i struktury transeuropejskie oraz nowe modele biznesowe są głównymi czynnikami pobudzającymi inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości, które mogą zapewnić łączność obywatelom w całej Unii.

  Poprawka    6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

  (3)  W następstwie komunikatu Komisji z dnia 14 września 2016 r. oraz w celu promowania włączenia cyfrowego i zapobiegania pozostawaniu w tyle stref oddalonych i obszarów wiejskich Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej wysokiej jakości w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniem (UE) nr 1316/201315 lub rozporządzeniem (UE) nr 283/201416..

  __________________

  __________________

  15Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  15Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  16Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  16Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  Poprawka    7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak organy publiczne i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić społecznościom lokalnym czerpania korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne oraz inne lokalne organy publiczne, biblioteki i szpitale.

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak organy sektora publicznego i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić członkom społeczności lokalnych rozwój umiejętności cyfrowych i czerpanie korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne, zrzeszenia gmin, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne będące własnością gmin, spółdzielnie non-profit, ośrodki społeczne oraz inne lokalne organy publiczne i instytucje.

  (Aby zapewnić spójność brzmienia proponowanego przez Parlament we wszystkich wersjach językowych, sformułowanie „gratuita e livre de restrições” musi odpowiadać w języku angielskim wyrażeniu „free of charge and free from restrictions'.)

  Poprawka     8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a)  Bezpłatna lokalna łączność bezprzewodowa powinna przyczynić się między innymi do większej spójności terytorialnej i społecznej, w szczególności w miejscach o ograniczonym dostępie do internetu.

  Poprawka     9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a)  Poprawa dostępu do szybkich i ultraszybkich usług szerokopasmowych oraz usług w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza na obszarach oddalonych, mogłaby podnieść jakość życia ludzi dzięki ułatwieniu dostępu do usług (np. e-zdrowie i e-administracja) i wspierać rozwój lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Organy powinny zatem dopilnować, aby nikt nie pozostał w tyle oraz aby treści i usługi internetowe były dostępne dla wszystkich.

  Poprawka     10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5b)  W celu zagwarantowania powodzenia tego rozporządzenia i promowania działań Unii w tej dziedzinie Komisja powinna zapewnić, by podmioty wdrażające projekty zgodnie z tym rozporządzeniem przekazywały użytkownikom końcowym jak najwięcej informacji na temat dostępności tych usług, a także informowały o finansowaniu udzielonym przez Unię.

  Poprawka     11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5c)  Wartości i zalety Unii powinny być promowane za pośrednictwem dokumentu wyjaśniającego określającego cel bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej.

  Poprawka    12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 6 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (6a)  Pokrycie obszarów wiejskich nową siecią dostępu jest nadal znacznie mniejsze niż na obszarach miejskich, ponieważ zaledwie 28 % gospodarstw domowych na obszarach wiejskich jest objętych stałą technologią.

  Poprawka     13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 7 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7a)  Zapewnienie sieci 5G do 2020 r. powinno stanowić największy priorytet dla jednolitego rynku cyfrowego, biorąc pod uwagę jej decydujące znaczenie dla globalnej konkurencyjności, potencjału Unii w zakresie wzrostu gospodarczego, innowacji i badań naukowych. Unijne fundusze muszą być wykorzystywane w sposób skuteczny i właściwy, aby działania w kluczowych obszarach przynosiły rezultaty.

  Poprawka    14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8)  Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter niniejszej interwencji i małą skalę poszczególnych projektów, obciążenia administracyjne powinny zostać ograniczone do minimum. W związku z tym interwencja powinna zostać wdrożona z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich form pomocy finansowej, w szczególności dotacji, dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego obecnie lub w przyszłości. Niniejsza interwencja nie powinna być finansowana z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

  (8)  Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter niniejszej interwencji i małą skalę poszczególnych projektów, obciążenia administracyjne powinny zostać ograniczone do minimum i być proporcjonalne do przewidywanych korzyści, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia rozliczalności oraz należytej równowagi między uproszczeniem a kontrolą. W związku z tym interwencja powinna zostać wdrożona z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich form pomocy finansowej, w szczególności dotacji, dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego obecnie lub w przyszłości – na przykład przy użyciu bonów. Niniejsza interwencja nie powinna być finansowana z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Zastosowanie powinna mieć zasada należytego zarządzania finansami.

  Poprawka    15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (8a)  Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w stosunku do ewentualnej dużej liczby wniosków należy zapewnić uproszczenie procedur administracyjnych, aby umożliwić szybkie podejmowanie decyzji. Należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, aby umożliwić państwom członkowskim zatwierdzanie kategorii wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w sekcji 4 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 283/2014 w celu uniknięcia pojedynczego zatwierdzania wniosków oraz zagwarantować, że poświadczanie wydatków i coroczne przekazywanie Komisji informacji nie są obowiązkowe w przypadku dotacji przyznawanych na mocy tego rozporządzenia.

  Poprawka    16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9)  Z uwagi na ograniczony zasięg poszczególnych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego oraz niewielką wartość poszczególnych projektów objętych działaniem, punkty dostępu korzystające z pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny stanowić konkurencji dla ofert handlowych. W celu dodatkowego zagwarantowania, że taka pomoc finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać konkurencji, wypierać inwestycji prywatnych ani zniechęcać prywatnych operatorów do inwestowania, interwencja powinna być ograniczona do projektów, które nie powielają na tym samym obszarze już istniejących prywatnych lub publicznych ofert o podobnych cechach. Nie powinno to jednak wykluczać dodatkowego wsparcia dla tworzenia przedmiotowych punktów w ramach niniejszej inicjatywy z publicznych lub prywatnych źródeł finansowania.

  (9)  Z uwagi na ograniczony zasięg poszczególnych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego oraz niewielką wartość poszczególnych projektów objętych działaniem, punkty dostępu korzystające z pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny stanowić konkurencji dla ofert handlowych. W celu dodatkowego zagwarantowania, że taka pomoc finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać konkurencji, wypierać inwestycji prywatnych ani zniechęcać prywatnych operatorów do inwestowania, interwencja powinna być ograniczona do projektów, które nie powielają na tym samym obszarze już istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert o podobnych cechach. Nie powinno to jednak wykluczać dodatkowego wsparcia dla tworzenia przedmiotowych punktów w ramach niniejszej inicjatywy z publicznych lub prywatnych źródeł finansowania, ponieważ takie połączenie mogłoby się przyczynić do uzyskania bardziej znaczących rezultatów, co powinno prowadzić do powstania zachęt dla prywatnych inwestycji i udostępnienia połączenia internetowego szerszym kręgom społeczeństwa. W tym względzie konieczne jest zapewnienie synergii z innymi funduszami krajowymi lub unijnymi, w tym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, aby uzyskać maksymalne oddziaływanie nie tylko pod względem dostępności dla obywateli, ale również spójności społecznej i wspierać zwalczanie przepaści cyfrowej w regionach słabiej rozwiniętych.

  Poprawka    17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 9 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (9a)  Dostępne środki powinny zostać przydzielone państwom członkowskim w sposób równomierny pod względem geograficznym, tak by umożliwić objęcie projektów we wszystkich państwach członkowskich. Przydział środków powinien również uwzględniać potrzebę niwelowania przepaści cyfrowej. Zasady te, których celem jest zapewnienie równowagi geograficznej i społeczeństwa integracyjnego, powinny być uwzględniane w odpowiednich programach prac przyjmowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 i niniejszym rozporządzeniem, być wyszczególniane w zaproszeniach do składania wniosków i, w razie potrzeby, powinny dopuszczać zwiększony udział wnioskodawców z państw członkowskich, w których udział był stosunkowo niewielki oraz koncentrować się na obszarach wskazanych przez państwa członkowskie lub Komisję jako pozostające w tyle pod względem łączności lub umiejętności cyfrowych.

  Poprawka     18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 9 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (9b)  Przyznanie lokalnym MŚP pierwszeństwa w ramach zamówień związanych z zakupem i montażem sprzętu na potrzeby udostępnienia lokalnej łączności bezprzewodowej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem mogłoby zapewnić potencjał innowacyjności i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w gminach.

  Poprawka    19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego. Ważne jest, aby Komisja informowała władze lokalne o planowanych działaniach i odpowiednich warunkach jak najszybciej, tak aby mogły one poczynić przygotowania i składać wnioski jak tylko ogłoszone zostaną zaproszenia do składania wniosków. Komisja i odpowiednie organy w państwach członkowskich powinny również dołożyć wszelkich starań w celu niezbędnego upowszechnienia informacji na temat tego programu.

  Poprawka    20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu za pośrednictwem bardzo szybkich usług szerokopasmowych, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem geograficznym.

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu za pośrednictwem szybkich usług szerokopasmowych i wspierając cele związane z koncepcją europejskiego społeczeństwa gigabitowego, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem geograficznym i zmniejszała przepaść cyfrową, promując dostęp obywateli do korzyści płynących z rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wspierając obszary o względnie niskim poziomie szybkiej łączności szerokopasmowej.

  Poprawka     21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a)  Jednocześnie beneficjenci powinni być zobowiązani do oferowania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej przez okres co najmniej trzech lat.

  Poprawka    22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11b)  Działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być opłacalne i zrównoważone w perspektywie długoterminowej. Taką opłacalność i zrównoważony charakter należy osiągnąć przez zapewnianie narzędzi technicznych służących zagwarantowaniu długoterminowej wydajności działań dzięki wykorzystaniu przez beneficjentów i dostawców usług technologii nieustannie aktualizowanej i bezpiecznej dla użytkowników.

  Poprawka    23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

  Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

  Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c)  działania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane za pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy finansowej inne niż instrumenty finansowe.

  c)  działania w zakresie zapewniania bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane za pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy finansowej inne niż instrumenty finansowe.

   

  (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

  Poprawka     24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

  Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

  Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  4a.  w art. 22 dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  „Poświadczanie wydatków i coroczne dostarczanie Komisji informacji, opisane odpowiednio w akapicie drugim i trzecim niniejszego artykułu, nie jest obowiązkowe w przypadku dotacji przyznawanych na podstawie art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 283/2014*.”

   

  ________________

   

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE (Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14).

  Poprawka     25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  h)  „lokalny punkt dostępu bezprzewodowego” oznacza niewielkie urządzenie o niskiej mocy dysponujące małym zasięgiem, wykorzystujące na zasadzie niewyłączności widmo radiowe, dla którego warunki dostępności i efektywnego wykorzystania zharmonizowano na poziomie unijnym oraz które pozwala użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci łączności elektronicznej.

  h)  „lokalny punkt dostępu bezprzewodowego” oznacza niewielkie urządzenie o niskiej mocy dysponujące małym zasięgiem, ale dużą przepustowością, wykorzystujące na zasadzie niewyłączności widmo radiowe, widmo podczerwieni lub światła widzialnego, dla którego warunki dostępności i efektywnego wykorzystania zharmonizowano na poziomie unijnym oraz które pozwala użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci łączności elektronicznej.

  Uzasadnienie

  Pojawiające się nowe technologie, takie jak Li-Fi, uznawane w europejskim kodeksie łączności elektronicznej, powinny być uwzględnione, w szczególności ze względu na potencjał stosowania takich technologii wykorzystujących światło zamiast fal radiowych w miejscach publicznych takich jak szpitale, gdzie fale radiowe mogą nie być najwłaściwszym rozwiązaniem.Nie powinno to wpływać na szybkość transferu, biorąc pod uwagę, że czasami do punktu dostępu podłączona będzie duża liczba użytkowników.

  Poprawka    26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c)  wspierają zapewnianie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego.

  c)  wspierają zapewnianie bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej wysokiej jakości w ośrodkach lokalnego życia społecznego.

  Poprawka    27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 6 – ustęp 8a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  8a.  Działania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego muszą spełniać warunki określone w sekcji 4 załącznika.

  8a.  Działania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej wysokiej jakości w ośrodkach lokalnego życia społecznego muszą spełniać warunki określone w sekcji 4 załącznika.

  Poprawka    28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6.  w załączniku dodaje się sekcję w brzmieniu:

  6.  w załączniku dodaje się sekcję w brzmieniu:

  SEKCJA 4 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W OŚRODKACH LOKALNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  „SEKCJA 4 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W OŚRODKACH LOKALNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  Działania mające na celu zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, które odgrywają istotną rolę w publicznym życiu społeczności lokalnej, kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej.

  Działania mające na celu zapewnienie bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, które odgrywają istotną rolę w publicznym życiu społeczności lokalnej, kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej. W celu zapewnienia dostępności w działaniach tych należy, w miarę możliwości, unikać potencjalnych barier językowych.

  Pomoc finansowa jest udostępniana podmiotom realizującym zadania publiczne, takim jak władze lokalne i dostawcy usług publicznych, w celu zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej poprzez stworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  Pomoc finansowa jest udostępniana organom sektora publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/21021a w celu zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej poprzez stworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

   

  Instytucje kwalifikujące się mogą wykorzystywać pomoc finansową w celu ustanowienia bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w miejscach najbardziej odpowiednich i dostępnych dla społeczności, w tym w miejscach niebędących własnością publiczną.

  Projekty dotyczące zapewniania bezprzewodowej łączności poprzez ogólnie dostępne lokalne punkty dostępu bezprzewodowego mogą otrzymać finansowanie, jeśli:

  Projekty dotyczące zapewniania bezprzewodowej łączności poprzez ogólnie dostępne lokalne punkty dostępu bezprzewodowego mogą otrzymać finansowanie, jeśli:

  1)  są wdrażane przez podmioty realizujące zadania publiczne, posiadające zdolność do planowania i nadzorowania tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach publicznych;

  1)  są wdrażane przez podmioty sektora publicznego posiadające zdolność do planowania i nadzorowania tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach publicznych oraz do zapewniania finansowania kosztów operacyjnych przez co najmniej trzy lata;

  2)  opierają się na bardzo szybkich łączach szerokopasmowych umożliwiających użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości, który

  2)  opierają się na bardzo szybkich łączach szerokopasmowych umożliwiających użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości, który

  a)  jest bezpłatny, łatwo dostępny i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia; oraz

  a)  jest bezpłatny, łatwo dostępny i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia, korzysta z optymalnych rozwiązań technologicznych i stosuje najlepsze standardy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego; oraz

  b)  wspiera dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, takich jak usługi świadczone za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;

  b)  wspiera dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, takich jak usługi świadczone za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;

  3)  wykorzystują wspólną identyfikację wizualną, którą dostarczy Komisja, oraz są połączone z powiązanymi narzędziami internetowymi.

  3)  wykorzystują wspólną identyfikację wizualną, którą dostarczy Komisja, oraz są połączone z powiązanymi narzędziami internetowymi;

   

  3a)  przestrzegają zasady neutralności technologicznej, skutecznego wykorzystania środków publicznych i posiadają zdolność do przystosowywania projektów do najlepszych ofert technologicznych.

  Projekty powielające na tym samym obszarze już istniejące prywatne lub publiczne oferty o podobnych cechach nie są objęte pomocą finansową.

  Projekty powielające na tym samym obszarze już istniejące bezpłatne prywatne lub publiczne oferty o podobnych cechach nie są objęte pomocą finansową.

  Dostępne środki przydzielone zostają w sposób równomierny pod względem geograficznym i zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” projektom spełniającym powyższe warunki na podstawie otrzymanych wniosków.

  Dostępne środki przydzielone zostają w sposób równomierny pod względem geograficznym w państwach członkowskich i zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” projektom spełniającym powyższe warunki na podstawie otrzymanych wniosków zgodnie z programami prac wnoszącymi wkład w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii i propagowanie włączenia cyfrowego.

   

  Państwa członkowskie mogą przeznaczać środki własne lub pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rozwijanie dodatkowych usług i ofert poprawiających zrównoważony charakter projektów.

   

  Projekty finansowane na podstawie niniejszej sekcji funkcjonują i są ściśle monitorowane przez Komisję przez co najmniej trzy lata. Monitorowanie projektu przez Komisję jest kontynuowane po okresie wdrażania, aby zapewnić przegląd funkcjonalności danego projektu i możliwy wkład w przyszłe inicjatywy.

   

  __________________

   

  1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).”

  • [1]  Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 69.
  • [2]  Dz.U. C z , s....

  UZASADNIENIE

  Inicjatywa WIFI4EU jest propozycją, która przyczyni się do wzmocnienia rozwoju bardziej integracyjnego europejskiego społeczeństwa informatycznego.

  Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym w dniu 14 września 2016 r. stwierdził, że w ramach „nowych ram prawnych, które przyciągną i umożliwią inwestycje w dziedzinie łączności [...] łączność musi przynosić korzyści całemu społeczeństwu”.

  J.-C. Juncker zgodnie ze swoim zobowiązaniem, że „wszyscy powinni czerpać korzyści z łączności, a miejsce zamieszkania czy poziom dochodów nie powinny mieć przy tym znaczenia”, zaproponował, by „do 2020 r. główne ośrodki życia społecznego w każdej europejskiej wsi i w każdym europejskim mieście zostały wyposażone w bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu”.

  W tym kontekście inicjatywa WiFi4EU stanowi okazję, aby w ramach pakietu telekomunikacyjnego potwierdzić zasadę powszechnego dostępu obywateli europejskich do korzyści wynikających ze społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie projektu pilotażowego, wyważonego pod względem geograficznym, jako punktu odniesienia dla rozwijania integracyjnych platform oferujących bezpłatny dostęp do sieci bezprzewodowych, który to dostęp byłby dynamiczny i odporny na zmiany technologiczne.

  Stwarza ona również możliwość opracowania i zastosowania koncepcji wyodrębnienia europejskiej tożsamości cyfrowej poprzez uwzględnienie podczas opracowywania projektu pilotażowego wartości leżących u podstaw projektu europejskiego, z naciskiem na rozwiązania dla obywateli i możliwości stwarzane dla przedsiębiorstw i twórców treści.

  Celem powszechnego dostępu jest wzmocnienie lokalnych ekosystemów cyfrowych, umocnienie więzi między Unią Europejską a jej obywatelami oraz stworzenie lepszych i liczniejszych możliwości dla rozwoju sieci nowej generacji.

  W związku z tym niezbędne jest dopilnowanie, aby nacisk na dostęp do sieci uzupełniały zapewnienie powszechnej i bezpłatnej dostępności usług publicznych i treści istotnych dla ogółu społeczeństwa oraz promowanie uproszczonego systemu składania wniosków i wdrażania gwarantującego przejrzystość i certyfikację jakości projektów i ich zgodności z wymogami.

  Poprawki zaproponowane w niniejszym sprawozdaniu mają zapewnić lepsze uregulowanie głównych zasad, na których opiera się przedmiotowa inicjatywa:

  1. Powszechny i bezpłatny dostęp

  Sieci dostępu promowane na terytorium UE powinny zapewnić szybki internet dla usług szerokopasmowych i tym samym przyczyniać się do rozwoju europejskiego społeczeństwa gigabitowego. Taki dostęp musi być powszechny, bezpłatny i nieograniczony.

  Bezpłatny dostęp oznacza, że nie ma bezpośredniego wynagrodzenia poprzez reklamy handlowe lub komercyjne wykorzystywanie danych użytkowników.

  2. Uwierzytelnienie i system dostępu

  Punkty dostępu powinny stworzyć sieć z systemem uwierzytelnienia obowiązującym na terenie całej Unii. Dostęp powinien opierać się na zasadzie pojedynczego uwierzytelnienia (ang. „one login only”). Aby upowszechnić ten model, należy opracować model referencyjny gwarantujący interoperacyjność, ogólną skuteczność i wspólne uwierzytelnianie, uwzględniający zarazem specyfikę poszczególnych projektów lokalnych.

  3. Kwalifikowalność

  Podmioty publiczne, których misja jest zgodna z celami projektu, powinny mieć możliwość składania wniosków. Z uwagi na ograniczoną kwotę finansowania dostępną dla każdego projektu i dużą liczbę potencjalnych wniosków niezbędny jest system administracyjny, który zapewni szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji. W tym celu należy rozważyć wprowadzenie systemu przydziału bonów.

  4. Równowaga geograficzna

  Należy zagwarantować obowiązywanie zasady równowagi geograficznej pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w zakresie dostępu do zasobów inicjatywy. Równowaga geograficzna w każdym państwie członkowskim powinna być zapewniana poprzez kryteria określane w odpowiednim programie prac.

  5. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wspieranie spójności terytorialnej

  Kryteria zatwierdzenia muszą uwzględniać priorytetowe znaczenie promowania włączenia cyfrowego i spójności terytorialnej.

  6. Zrównoważony charakter

  Aby zapewnić zrównoważony charakter projektów, państwa członkowskie mogą korzystać z własnych środków lub z europejskich funduszy strukturalnych, by rozwijać usługi i oferty uzupełniające.

  7. Niepowielanie ofert

  Projekty powinny być rozpatrywane tylko wtedy, gdy na tym samym obszarze nie istnieją publiczne lub prywatne oferty o podobnych cechach.

  8. Monitorowanie

  Komisja Europejska powinna zapewnić stworzenie systemu monitorowania inicjatywy, w tym ujawnianie sprawozdań z realizacji.

  ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

  Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób: Podmiot lub osoba

  Zainteresowane instytucje

  Zewnętrzne zainteresowane strony

   

  Komisja Europejska

  Rada Europejska

  Europejski Komitet Regionów

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  Prezydencja Rady UE

  Cisco Systems

  ECTA

  ETNO

  EUtelsat

  Orange

  Reading & Writing Foundation

  UKspace

  Vodafone

   

  OPINIA Komisji Budżetowej (4.4.2017)

  dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w sprawie propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Liadh Ní Riada

  POPRAWKI

  Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1)  W komunikacie Komisji określającym europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym14 przedstawiono szereg możliwych środków służących zwiększaniu łączności w Unii Europejskiej.

  (1)  W komunikacie Komisji określającym europejską wizję łączności internetowej dla obywateli, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw na jednolitym rynku cyfrowym14 przedstawiono szereg możliwych środków służących zwiększaniu łączności w Unii Europejskiej.

  __________________

  __________________

  14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016) 587).

  14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016) 587).

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (2a)  Państwa członkowskie powinny dołożyć większych starań na rzecz ograniczenia przepaści cyfrowej i rozbieżności w zakresie łączności między regionami, zwłaszcza tymi o większej skali ubóstwa, przez inwestowanie w tworzenie, rozwój i poprawę dostępu do łączności bezprzewodowej, szczególnie na obszarach uznanych za zapóźnione pod względem łączności i promowania umiejętności cyfrowych. Wsparcie Unii powinno mieć charakter uzupełniający, przez wspieranie projektów, które koncentrują się w szczególności na zapewnieniu świadczonych bezpłatnie i bez ograniczeń usług łączności bezprzewodowej na szczeblu lokalnym za pomocą procedury zamówień publicznych w lokalnych ośrodkach życia publicznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję łączności internetowej na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej i wolnej od nieuzasadnionych ograniczeń lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

  __________________

  __________________

  15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak organy publiczne i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić społecznościom lokalnym czerpania korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne oraz inne lokalne organy publiczne, biblioteki i szpitale.

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak organy sektora publicznego, spółdzielnie, lokalne przedsiębiorstwa społeczne i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej i wolnej od nieuzasadnionych ograniczeń lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić społecznościom lokalnym czerpanie korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne oraz inne lokalne organy publiczne, instytucje, biblioteki i inne społeczne ośrodki kulturalne, szpitale i placówki opieki zdrowotnej, a także inne przestrzenie publiczne dostępne dużej liczbie osób.

  Poprawka    5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)  Lokalna łączność bezprzewodowa powinna zostać uznana za bezpłatną, jeżeli jest świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam lub udostępniania danych osobowych.

  (5)  Lokalna łączność bezprzewodowa powinna zostać uznana za bezpłatną i wolną od nieuzasadnionych ograniczeń, jeżeli jest świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam lub udostępniania danych osobowych i nawiązywania połączenia z wykorzystaniem konta w sieci społecznościowej; dostęp do bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej powinien obejmować akceptację warunków użytkowania oraz zastrzeżenia prawnego wyjaśniającego cel świadczonej usługi, a jednocześnie zapewniać właściwą ochronę danych osobowych, mając na uwadze, że wraz z rozwojem łączności bezprzewodowej wzrasta zagrożenie dla bezpieczeństwa.

  Poprawka    6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a)  W zastrzeżeniu prawnym w ramach bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej należy promować wartości i zalety Unii.

  Poprawka    7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5b)  Usługa powinna obejmować narzędzia edukacji cyfrowej dostarczające użytkownikom wiedzę dotyczącą tego, jak uzyskać dostęp do internetu i jak chronić się online, a także informacje na temat korzyści i zagrożeń związanych z internetem.

  Poprawka    8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (8a)  Komisja powinna dopilnować, by organy publiczne, spółdzielnie, lokalne przedsiębiorstwa społeczne, dostawcy usług publicznych i beneficjenci końcowi – tj. społeczności lokalne i użytkownicy tej usługi darmowego dostępu do internetu bezprzewodowego – zostali należycie i bezzwłocznie poinformowani o tym programie i wsparciu, by poprawić widoczność przyznanego przez Unię dofinansowania.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna promować programy unijne i przyznawane wsparcie finansowe wśród szeroko rozumianych organów publicznych oraz powinno się poinformować o nich beneficjentów końcowych.

  Poprawka    9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem zarówno internetowych, jak i innych tradycyjnych narzędzi umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, monitorowania, stałej konserwacji, regularnej aktualizacji i kontroli lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  Poprawka    10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu za pośrednictwem bardzo szybkich usług szerokopasmowych, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem geograficznym.

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu wysokiej jakości o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s za pośrednictwem bardzo szybkich usług szerokopasmowych, należy uwzględnić synergie z innymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi funduszami i programami, szczególnie podczas udzielania dodatkowej pomocy finansowej, która powinna także koncentrować się na odległych, lecz gęsto zaludnionych i słabiej rozwiniętych regionach i regionach w okresie przejściowym oraz powinna być przyznawana w sposób równomierny pod względem geograficznym, promując dostęp obywateli do korzyści płynących ze społeczeństwa informacyjnego, aby osiągnąć ten sam średni udział łączności internetowej we wszystkich państwach członkowskich, biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich średnio 97 % obywateli Unii dysponuje dostępem do internetu, natomiast w innych państwach członkowskich odsetek ten wynosi jedynie 68 %.

  Poprawka    11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a)  Finansowane działania powinny być opłacalne i zrównoważone w perspektywie długoterminowej. Należy to osiągnąć przez zapewnianie narzędzi technicznych służących zagwarantowaniu długoterminowej wydajności działań dzięki wykorzystaniu przez beneficjentów i dostawców usług technologii nieustannie aktualizowanej i bezpiecznej dla użytkowników.

  Poprawka    12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

  Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

  Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c)  działania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane za pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy finansowej inne niż instrumenty finansowe.”;

  c)  działania w zakresie zapewniania bezpłatnej i wolnej od nieuzasadnionych ograniczeń lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane za pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy finansowej inne niż instrumenty finansowe.

  Poprawka    13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  h)  „lokalny punkt dostępu bezprzewodowego” oznacza niewielkie urządzenie o niskiej mocy dysponujące małym zasięgiem, wykorzystujące na zasadzie niewyłączności widmo radiowe, dla którego warunki dostępności i efektywnego wykorzystania zharmonizowano na poziomie unijnym oraz które pozwala użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci łączności elektronicznej.”;

  h)  „lokalny punkt dostępu bezprzewodowego” oznacza niewielkie urządzenie o niskiej mocy dysponujące małym zasięgiem, wykorzystujące na zasadzie niewyłączności widmo radiowe, dla którego warunki dostępności i efektywnego wykorzystania zharmonizowano na poziomie unijnym oraz które pozwala użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci łączności elektronicznej o wysokiej prędkości transmisji danych w szerokim paśmie.

  Poprawka    14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Pomoc finansowa jest udostępniana podmiotom realizującym zadania publiczne, takim jak władze lokalne i dostawcy usług publicznych, w celu zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej poprzez stworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  Pomoc finansowa jest udostępniana podmiotom realizującym zadania publiczne, takim jak władze lokalne, spółdzielnie, lokalne przedsiębiorstwa społeczne i dostawcy usług publicznych, w celu zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej poprzez stworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  Uzasadnienie

  Należy włączyć do tego programu również spółdzielnie i lokalne przedsiębiorstwa społeczne, ponieważ są one w istocie dostawcami usług publicznych pełniącymi istotną rolę w społecznościach lokalnych.

  Poprawka    15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – akapit 3 – punkt 2 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2)  opierają się na bardzo szybkich łączach szerokopasmowych umożliwiających użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości, który

  2)  opierają się na bardzo szybkich łączach szerokopasmowych umożliwiających użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, który

  Poprawka    16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik 4 – sekcja 4 – akapit 3 – punkt 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a)  przyczynia się do eliminowania przepaści cyfrowej i poprawy umiejętności cyfrowych;

  Uzasadnienie

  Celem programu powinno być przeciwdziałanie geograficznej przepaści cyfrowej i przyczynianie się do podnoszenia umiejętności cyfrowych.

  Poprawka    17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – akapit 3 – punkt 2 – litera b a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba)  dysponuje systemami umożliwiającymi właściwą ochronę danych osobowych użytkowników;

  Poprawka    18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – akapit 3 – punkt 2 – litera b b (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  bb)  ma w zamyśle niwelować przepaść cyfrową;

  Poprawka    19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – akapit 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dostępne środki przydzielone zostają w sposób równomierny pod względem geograficznym i zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” projektom spełniającym powyższe warunki na podstawie otrzymanych wniosków.”.

  Dostępne środki przydziela się w sposób równomierny pod względem geograficznym. Projekty powinny być dofinansowywane na podstawie wniosków otrzymanych w procedurze zamówień publicznych po spełnieniu powyższych warunków i, co do reguły, zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”. Gwarantuje to włączenie słabiej rozwiniętych regionów i regionów w okresie przejściowym dzięki priorytetowemu traktowaniu projektów realizowanych na obszarach zapóźnionych pod względem łączności i umiejętności cyfrowych. Komisja publikuje sprawozdanie identyfikujące te obszary geograficzne na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, trzy miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

  PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Tytuł

  Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

  Odsyłacze

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  6.10.2016

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Liadh Ní Riada

  10.10.2016

  Data przyjęcia

  3.4.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Othmar Karas, Bernd Lucke

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Stanisław Żółtek

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (10.4.2017)

  dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Claudia Țapardel

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Ponieważ transport wkracza w nową erę, lokalne władze będą musiały sprostać prawdziwym wyzwaniom polegającym nie na powielaniu istniejących rozwiązań, lecz na znalezieniu sposobów na poprawę jakości usług dotyczących potrzeb obywateli w zakresie mobilności w czasie rzeczywistym. Digitalizacja wnosi istotne zmiany strukturalne do systemów transportu, natomiast społeczności zaczynają obecnie zwracać się w kierunku innych aspektów, takich jak dane i informacje dotyczące podróży, planowanie sieci, sprzedaż biletów lub jakość usług, opartych na nowej, ukierunkowanej na użytkownika filozofii.

  W tym kontekście wniosek Komisji w sprawie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w centrum życia publicznego jest niezbędny i pojawia się w odpowiednim czasie, niosąc ze sobą nowe szanse dla usługodawców na poprawę jakości świadczonych przez nich usług. Wniosek oferuje również mechanizm, w ramach którego sektory publiczny i prywatny mogą otwarcie i skutecznie współpracować, zgodnie z zasadami współpracy oraz z zachowaniem nadrzędnego celu poprawy jakości usług.

  Jeżeli chodzi o urbanistów i władze publiczne odpowiedzialne za transport, utworzenie bezpłatnych punktów dostępu do Wi-Fi pomoże lepiej zrozumieć obecne modele mobilności, zwłaszcza tam, gdzie tradycyjne narzędzia, takie jak statystyki, mogą okazać się nieskuteczne. Zebrane dane zostaną wykorzystane do oceny obecnych strategii politycznych i usług, zapewnienia opinii zwrotnej w czasie rzeczywistym dotyczącej preferowanych przez obywateli środków podróży, a także wsparcia ukierunkowanych inwestycji. Ponadto władze będą w stanie budować bezpieczniejsze drogi, optymalizować szlaki transportowe, obniżać koszty infrastruktury i ograniczać dyskomfort wynikający z zatorów komunikacyjnych i zanieczyszczeń.

  Dla konsumentów bezpłatne punkty dostępu do Wi-Fi będą oznaczać wyższy stopień łączności i elastyczności, ponieważ będą oni mogli lepiej wykorzystywać swój czas, a także korzystać z szerszej gamy usług w zakresie transportu publicznego. Jednocześnie dla turystów program WiFi4EU oznaczałby zwiększony dostęp do sieci oraz do informacji w miejscu, do którego się udają.

  Ten ambitny wniosek przedłożony przez Komisję Europejską musi jednak zostać wsparty przepisami, które zapewnią jasne kryteria wyboru beneficjentów, a także ciągłość wykraczającą poza proponowany cykl realizacji projektów. Ponadto istotne jest także, aby fundusze przyznane na uruchomienie hotspotów nie tylko zwiększały widoczność działań UE, lecz także przyczyniały się do zaspokajania prawdziwych potrzeb w zakresie łączności.

  Sprawozdawczyni ogólnie opowiada się za poparciem wniosku Komisji, z uwzględnieniem zmiany, zgodnie z którą inicjatywa zostałaby rozszerzona na usługi transportu lokalnego i atrakcje turystyczne. Zwiększyłoby to wydajność transportu dla społeczności, a jednocześnie pozwoliłoby oferować konsumentom wysokiej jakości usługi. Z uwagi na brak badania skutków oraz mając na uwadze niewielkie fundusze dostępne na ten cel, sprawozdawczyni zaleca jednak, by Komisja ustanowiła jasne kryteria wyboru społeczności, które skorzystają z tej inicjatywy, a także by zapewniła szczegółową kontrolę wszystkich projektów zgłaszanych do sfinansowania.

  POPRAWKI

  Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

  Poprawka     1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2)  Wśród środków mających na celu wspieranie europejskiej wizji łączności w komunikacie tym propaguje się tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i zmniejszenie przeszkód regulacyjnych. Takie punkty dostępu, w tym mające charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia usług publicznych lub niekomercyjnych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do polepszenia istniejących bezprzewodowych sieci łączności i tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.

  (2)  Wśród środków mających na celu wspieranie europejskiej wizji łączności w komunikacie tym propaguje się tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i zmniejszenie przeszkód regulacyjnych. Takie punkty dostępu, w tym mające charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia usług publicznych lub niekomercyjnych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do polepszenia istniejących bezprzewodowych sieci łączności i tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Te punkty dostępu można włączyć do sieci o zasięgu europejskim z jednolitym systemem uwierzytelnienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a.

   

  _________________

   

  1a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

  Poprawka     2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (2a)  Polityka UE, która ma na celu propagowanie infrastruktury internetowej i efektywnego wykorzystania częstotliwości bezprzewodowej oraz dąży do poprawy łączności obywateli europejskich, umożliwiając łatwiejszy dostęp do internetu, powinna wspierać koncepcję „internetu rzeczy”, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału w zakresie wzrostu, innowacji, udoskonalonych aplikacji i usług związanych z systemami transportu publicznego.

  Poprawka     3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej, bezpiecznej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, a także w obiektach i pojazdach transportu publicznego. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

  _________________

  _________________

  15Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  15Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  16Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  16Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak organy publiczne i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić społecznościom lokalnym czerpania korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne oraz inne lokalne organy publiczne, biblioteki i szpitale.

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, a zwłaszcza zadania lokalne i regionalne, takie jak organy publiczne i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić społecznościom lokalnym czerpania korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne oraz inne lokalne organy publiczne, biblioteki i szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły, domy spokojnej starości, domy dziecka, podmioty świadczące usługi transportu publicznego oraz infrastruktura, np. stacje lub terminale, podmioty świadczące usługi turystyczne i inne podmioty o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i jej mieszkańców.

  Poprawka   5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)  Lokalna łączność bezprzewodowa powinna zostać uznana za bezpłatną, jeżeli jest świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam lub udostępniania danych osobowych.

  (5)  Lokalną łączność bezprzewodową należy uznać za bezpłatną i nieograniczoną tylko wówczas, gdy jest świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam lub udostępniania danych osobowych.

  Poprawka     6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a)  W celu zagwarantowania powodzenia tej inicjatywy oraz widoczności działań Unii Europejskiej w tej dziedzinie Komisja musi zapewnić, aby podmioty wdrażające projekty za pośrednictwem tej inicjatywy, a także użytkownicy otrzymywali jak najwięcej informacji na temat dostępności tych usług, a także musi podkreślać fakt, że finansowanie pochodzi z UE.

  Poprawka     7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6)  Ze względu na szczególny cel niniejszej interwencji oraz jej ukierunkowanie na lokalne potrzeby, należy ją uznać za odrębny projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze telekomunikacyjnym w rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014.

  (6)  Ze względu na szczególny cel niniejszej interwencji oraz jej ukierunkowanie na lokalne potrzeby, w szczególności na obszarach mniej rozwiniętych lub o większym zapotrzebowaniu na łączność, należy ją uznać za odrębny projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze telekomunikacyjnym w rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014.

  Poprawka     8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8)  Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter niniejszej interwencji i małą skalę poszczególnych projektów, obciążenia administracyjne powinny zostać ograniczone do minimum. W związku z tym interwencja powinna zostać wdrożona z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich form pomocy finansowej, w szczególności dotacji, dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego obecnie lub w przyszłości. Niniejsza interwencja nie powinna być finansowana z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

  (8)  Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter niniejszej interwencji i małą skalę poszczególnych projektów, obciążenia administracyjne powinny zostać ograniczone do minimum. Należy to uczynić poprzez uproszczenie procesu planowania i złagodzenie obowiązków regulacyjnych. W związku z tym interwencja powinna zostać wdrożona z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich form pomocy finansowej, w szczególności dotacji, dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego obecnie lub w przyszłości. Niniejsza interwencja nie powinna być finansowana z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

  Poprawka     9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9)  Z uwagi na ograniczony zasięg poszczególnych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego oraz niewielką wartość poszczególnych projektów objętych działaniem, punkty dostępu korzystające z pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny stanowić konkurencji dla ofert handlowych. W celu dodatkowego zagwarantowania, że taka pomoc finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać konkurencji, wypierać inwestycji prywatnych ani zniechęcać prywatnych operatorów do inwestowania, interwencja powinna być ograniczona do projektów, które nie powielają na tym samym obszarze już istniejących prywatnych lub publicznych ofert o podobnych cechach. Nie powinno to jednak wykluczać dodatkowego wsparcia dla tworzenia przedmiotowych punktów w ramach niniejszej inicjatywy z publicznych lub prywatnych źródeł finansowania.

  (9)  Z uwagi na ograniczony zasięg poszczególnych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego oraz niewielką wartość poszczególnych projektów objętych działaniem, punkty dostępu korzystające z pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny stanowić konkurencji dla ofert handlowych. W celu dodatkowego zagwarantowania, że taka pomoc finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać konkurencji, wypierać inwestycji prywatnych ani zniechęcać prywatnych operatorów do inwestowania, interwencja powinna być ograniczona do projektów, które nie powielają na tym samym obszarze już istniejących prywatnych lub publicznych ofert. Nie powinno to jednak wykluczać dodatkowego wsparcia dla tworzenia przedmiotowych punktów w ramach niniejszej inicjatywy z publicznych lub prywatnych źródeł finansowania. Program ten powinien być kompatybilny z krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, zwłaszcza z programami finansowanymi w ramach EFRR, a także powinien je uzupełniać, tworząc między nimi synergię.

  Poprawka     10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić za pośrednictwem uproszczonych procedur administracyjnych, z jak najszerszym wykorzystaniem standardowych dokumentów oraz narzędzi internetowych i innych tradycyjnych narzędzi umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  Poprawka     11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu za pośrednictwem bardzo szybkich usług szerokopasmowych, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem geograficznym.

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu za pośrednictwem usług szerokopasmowych o bardzo dużej przepustowości zgodnie z definicją zawartą w komunikacie Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”, w którym ustanowiono cel zapewnienia we wszystkich gospodarstwach domowych w Europie dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do roku 2025, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem regionalnym, w tym na obszarach oddalonych i transgranicznych, gdzie często brak jest prywatnego zasięgu sieci, promując zasadę powszechnego dostępu obywateli do korzyści płynących z rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, peryferyjnych, wysp, a także obszarów granicznych i górskich.

  Poprawka     12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a)  Zgodnie z art. 349 TFUE w zrównoważonym geograficznie przydziale środków należy uwzględniać specyficzne środki na rzecz regionów najbardziej oddalonych, biorąc pod uwagę ich oddalenie i koszty związane z dostępem do internetu i bardzo szybkich usług szerokopasmowych.

  Poprawka     13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11b)  Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie łączności w Unii Europejskiej, Komisja powinna koniecznie opracować długoterminową strategię rozwoju stref łączności bezprzewodowej gwarantujących kontynuację programu także po upływie proponowanych trzech lat, zapewniając jednocześnie, aby nie doszło do komercyjnego wykorzystania udostępnionej infrastruktury po zakończeniu okresu finansowania oraz aby projekty obejmujące okres krótszy niż trzy lata nie były akceptowane.

  Poprawka     14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11c)  Ponadto ze względu na niekomercyjny charakter interwencji Komisja i państwa członkowskie powinny zadbać o to, by utworzona infrastruktura nie była wykorzystywana w sposób komercyjny po zakończeniu okresu finansowania.

  Poprawka     15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 2 – litera b

  Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

  Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c)  działania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane za pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy finansowej inne niż instrumenty finansowe.

  c)  działania w zakresie zapewniania bezpłatnej, nieograniczonej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane za pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy finansowej inne niż instrumenty finansowe.

  Poprawka     16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 4

  Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

  Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Działania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane przez unijną pomoc finansową w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

  Działania w zakresie zapewniania bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego są finansowane przez unijną pomoc finansową w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

  (Istotne znaczenie ma ochrona danych, zatem połączenie internetowe musi być nie tylko bezpłatne, ale i bezpieczne)

  Poprawka     17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  h)  „lokalny punkt dostępu bezprzewodowego” oznacza niewielkie urządzenie o niskiej mocy dysponujące małym zasięgiem, wykorzystujące na zasadzie niewyłączności widmo radiowe, dla którego warunki dostępności i efektywnego wykorzystania zharmonizowano na poziomie unijnym oraz które pozwala użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci łączności elektronicznej.

  h)  „lokalny punkt dostępu bezprzewodowego” oznacza niewielkie urządzenie o niskiej mocy dysponujące małym zasięgiem, wykorzystujące na zasadzie niewyłączności widmo radiowe, dla którego warunki dostępności i efektywnego wykorzystania zharmonizowano na poziomie unijnym oraz które pozwala użytkownikom nieodpłatnie uzyskać lokalny bezprzewodowy dostęp do sieci łączności elektronicznej.

  Poprawka     18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 2

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c)  wspierają zapewnianie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego.

  c)  wspierają zapewnianie bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, gwarantującej przepustowość wynoszącą co najmniej 100 Mb/s lub, domyślnie, maksymalną prędkość dostępną na rynku i obejmującej także usługi związane ze zrównoważoną mobilnością.

  Poprawka     19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustep 3 – litera b

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 5 – ustęp 5 a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5a.  Działanie przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego uzyskuje wsparcie w postaci:

  5a.  Działanie przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego uzyskuje wsparcie w postaci:

  Poprawka     20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 4

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 6 – ustęp 8 a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  8a.  Działania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego muszą spełniać warunki określone w sekcji 4 załącznika.

  8a.  Działania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego muszą spełniać warunki określone w sekcji 4 załącznika.

  Poprawka    21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Działania mające na celu zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, które odgrywają istotną rolę w publicznym życiu społeczności lokalnej, kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej.

  Działania mające na celu zapewnienie bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, które odgrywają istotną rolę w publicznym życiu społeczności lokalnej, a także w środkach transportu publicznego i atrakcjach turystycznych, kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej.

  Poprawka     22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Pomoc finansowa jest udostępniana podmiotom realizującym zadania publiczne, takim jak władze lokalne i dostawcy usług publicznych, w celu zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej poprzez stworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  Pomoc finansowa jest udostępniana podmiotom realizującym zadania publiczne, takim jak władze lokalne i dostawcy usług publicznych, w celu zapewnienia bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności bezprzewodowej poprzez stworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego lub jej połączenie z wprowadzeniem usług transportu publicznego.

  Poprawka     23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 3 – punkt 2 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a)  jest bezpłatny, łatwo dostępny i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia; oraz

  a)  jest bezpłatny, bezpieczny, łatwo dostępny i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia; oraz

  Poprawka     24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 3 – punkt 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a)  zachęcają do lepszej integracji społeczności lokalnych na jednolitym rynku cyfrowym i pobudzenia rozwoju innowacyjnych usług i aplikacji cyfrowych, oferowanych przez lokalne MŚP oraz przedsiębiorstwa transportowe i turystyczne;

  Poprawka     25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Projekty powielające na tym samym obszarze już istniejące prywatne lub publiczne oferty o podobnych cechach nie są objęte pomocą finansową.

  Projekty powielające na tym samym obszarze już istniejące prywatne lub publiczne oferty o podobnych cechach lub dublujące się z nimi nie są objęte pomocą finansową. Lokalne punkty dostępu do bezprzewodowego internetu finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia obejmują głównie przestrzenie publiczne.

  Poprawka     26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dostępne środki przydzielone zostają w sposób równomierny pod względem geograficznym i zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” projektom spełniającym powyższe warunki na podstawie otrzymanych wniosków.

  Dostępne środki przydzielone zostają wszystkim państwom członkowskim w sposób równomierny pod względem geograficznym, ze szczególnym uwzględnieniem wysp, regionów najbardziej oddalonych (o których mowa w art. 349 TFUE), górskich i transgranicznych, a także mniejszych i słabiej rozwiniętych lokalnych społeczności, na projekty spełniające powyższe warunki na podstawie otrzymanych wniosków.

  PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Tytuł

  Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

  Odsyłacze

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  6.10.2016

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Claudia Țapardel

  8.11.2016

  Rozpatrzenie w komisji

  28.2.2017

   

   

   

  Data przyjęcia

  11.4.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Jiří Maštálka

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  44

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S & D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Peter Lundgren

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (29.3.2017)

  dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do promowania łączy internetowych w lokalnych społecznościach
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Rosa D'Amato

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała ambitną modernizację unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji wraz z inicjatywami mającymi na celu spełnienie rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności oraz zwiększenie konkurencyjności Europy.

  Wśród środków wspierających ten cel znajduje się nowy pakiet, który będzie propagował tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i mniej rygorystyczne obowiązki regulacyjne, między innymi, gdy taki dostęp jest zapewniany na zasadach niekomercyjnych lub dodatkowo w stosunku do świadczenia innych usług publicznych.

  Przedmiotem niniejszej opinii ustawodawczej jest zatem analiza wniosku Komisji Europejskiej zawierającego proponowane zmiany do ram prawnych dotyczących telekomunikacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, określonych w rozporządzeniach (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014, w dążeniu do propagowania bezpłatnego internetu w lokalnych społecznościach za pomocą finansowanego przez UE mechanizmu „WiFi4EU”.

  We wniosku Komisji przewidziano przeznaczenie w latach 2017–2019 120 mln EUR na mechanizm WIFEU, a kwota ta powinna wesprzeć wprowadzenie najnowocześniejszych urządzeń Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego. W związku z tym istotne jest, by dostarczane urządzenia i technologie spełniały najwyższe dostępne na rynku standardy, a świadczone usługi były przyjazne dla użytkownika i dostępne dla osób o niskich umiejętnościach cyfrowych.

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uznaje za szczególnie ważne, by inicjatywa ta skupiała się zwłaszcza na obszarach wiejskich i terenach zagrożonych wyludnieniem i porzuceniem.

  System WiFi4EU zostanie wprowadzony przy użyciu prostych i niebiurokratycznych procedur, takich jak aplikacje online, płatności voucherami i łagodne wymogi w dziedzinie monitorowania. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podkreśla jednak wagę właściwej kontroli wykonania w odniesieniu do usług świadczonych w całym cyklu życia projektu, a także zapewnienia należytej równowagi między uproszczeniem a kontrolą.

  Oczekuje się, że interwencja będzie miała także rozległy pozytywny efekt domina, począwszy od zaangażowania lokalnych małych i średnich operatorów w sektorze ICT oraz udziału w życiu demokratycznym, w tym grup społecznych, które w przeciwnym razie miałyby trudności z dostępem do łączności, po propagowanie idei „internetu rzeczy i usług”.

  W celu uniknięcia powielania projektów i rozproszenia środków sprawozdawczyni podkreśla również potrzebę synergii z finansowaniem z EFRR, biorąc również pod uwagę znaczne inwestycje na cel tematyczny nr 2 (zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w okresie programowania 2014–2020.

  Chociaż sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zgadza się z zaproponowaną przez Komisję zasadą równowagi geograficznej, uważa jednak, że zapisana w traktatach zasada spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej powinna zostać należycie uwzględniona we wdrażaniu WIFI4EU i w określaniu kryteriów wyboru wniosków przedstawianych przez lokalne władze. Projekty w ramach tego systemu powinny proponować wyposażenie obszarów, na których aktualnie nie istnieją prywatne rozwiązania w dziedzinie Wi-Fi o podobnej charakterystyce.

  POPRAWKI

  Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1a)  W komunikacie z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa” Komisja zauważa, że w strategii „Europa 2020” podkreślono znaczenie upowszechnienia internetu szerokopasmowego dla propagowania włączenia społecznego i konkurencyjności w Unii oraz potwierdziła cel, jakim jest zapewnienie do 2013 r. wszystkim obywatelom Unii podstawowego dostępu do internetu szerokopasmowego, a także dopilnowania, by do 2020 r. wszyscy obywatele unijni mieli dostęp do internetu o szybkości powyżej 30 Mb/s, a przynajmniej połowa unijnych gospodarstw domowych uzyskała dostęp do łączy internetowych o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

  Poprawka     2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2)  Wśród środków mających na celu wspieranie europejskiej wizji łączności w komunikacie tym propaguje się tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i zmniejszenie przeszkód regulacyjnych. Takie punkty dostępu, w tym mające charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia usług publicznych lub niekomercyjnych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do polepszenia istniejących bezprzewodowych sieci łączności i tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.

  (2)  Wśród środków mających na celu wspieranie europejskiej wizji łączności w komunikacie tym propaguje się tworzenie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego poprzez uproszczenie procedur planowania i zmniejszenie przeszkód regulacyjnych. Takie punkty dostępu, w tym mające charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia usług publicznych lub niekomercyjnych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do polepszenia istniejących bezprzewodowych sieci łączności i tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając zagęszczenie sieci łączności na terytorium unijnym zgodnie z bieżącymi i zmieniającymi się potrzebami. Z uwagi na szybkie postępy technologii cyfrowej należy prowadzić regularną weryfikację i kontrolę jakości, aby zapewnić wysoką jakość i właściwe funkcjonowanie lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego, z myślą o zapewnieniu tej inicjatywie równowagi i trwałości.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (2a)  Kolejne unijne środki służące wizji łączności w Unii powinny zagwarantować, by dzięki łączności we wszystkich domach korzystanie z internetu przez obywateli Unii zostało ułatwione, a także, by propagowana była idea „internetu rzeczy i usług”.

  Poprawka     4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

  (3)  W następstwie komunikatu określającego europejską wizję internetu na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu promowania umiejętności cyfrowych i włączenia cyfrowego Unia powinna wspierać, poprzez ukierunkowane wsparcie, zapewnienie bezpłatnej, szybkiej lokalnej łączności bezprzewodowej wysokiej jakości w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, o minimalnej szybkości połączenia 100 megabit/s, aby osiągnąć cele związane ze społeczeństwem gigabitowym, których dążeniem jest uruchomienie ultraszybkich sieci szerokopasmowych do 2025 r. Takie wsparcie nie jest jeszcze objęte rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i (UE) nr 283/201416. Włączenie cyfrowe nie powinno dyskryminować stref oddalonych i obszarów wiejskich. Lepsza łączność internetowa powinna prowadzić do szerszego dostępu do informacji i kanałów komunikacji, a zatem mieć pozytywny wpływ na wskaźnik postępu społecznego regionów.

  _________________

  _________________

  15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

  16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

  Poprawka     5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak organy publiczne i dostawcy usług publicznych, do udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej jako usługi pomocniczej w stosunku do ich zadania publicznego, aby umożliwić społecznościom lokalnym czerpania korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć organy gminne oraz inne lokalne organy publiczne, biblioteki i szpitale.

  (4)  Tego rodzaju wsparcie powinno zachęcać podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak lokalne organy publiczne, do udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej, a jednocześnie do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, jako usługę pomocniczą w stosunku do ich zadania publicznego; w tym kontekście takie wsparcie powinno zatem pomóc w zapewnianiu społecznościom lokalnym dostępu do informacji oraz udziału w (cyfrowym) życiu publicznym, a także może ono poprawić ich umiejętności cyfrowe i umożliwić im czerpanie korzyści płynących z bardzo szybkich łączy szerokopasmowych w ośrodkach życia społecznego. Do podmiotów tych mogłyby należeć budynki administracji gminnej oraz inne lokalne organy publiczne i znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie lokale, takie jak biblioteki publiczne, muzea, szkoły i uniwersytety, ośrodki gminne, przestrzenie wielofunkcyjne, placówki kulturalne, sportowe i młodzieżowe, place i parki miejskie, a także obiekty opieki zdrowotnej, a przy tym dopilnować należałoby tego, by z punktu widzenia MŚP współdziałanie tych podmiotów z lokalnymi usługodawcami było mniej uciążliwe i szybsze, a cały proces był mniej biurokratyczny. Oferta szybkiej bezpłatnej łączności bezprzewodowej mogłaby także objąć wolno dostępne przestrzenie w transporcie publicznym, takie jak miejsca, w których czeka się na transport. Poprawa dostępu do szybkich i ultraszybkich usług szerokopasmowych i ICT, zwłaszcza na obszarach odległych, może podnieść jakość życia mieszkających tam osób dzięki ułatwieniu dostępu do usług (np. e-zdrowie i e-administracja) i zwiększeniu możliwości dla lokalnych przedsiębiorstw i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, a w efekcie prowadzić do zwiększenia włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Właściwe organy powinny zatem dopilnować, aby nikt nie pozostał w tyle oraz aby treści i usługi internetowe były wszystkim dostępne, w tym obywatelom nieposiadającym umiejętności cyfrowych i osobom niepełnosprawnym.

  Poprawka     6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a)  Unijna inicjatywa tworzenia lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego powinna przygotować grunt pod utworzenie wspólnej ogólnoeuropejskiej sieci dzięki WiFi4EU (SSID), która może stać się znakiem towarowym ogólnounijnej szybkiej i bezpiecznej sieci Wi-Fi.

  Poprawka     7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)  Lokalna łączność bezprzewodowa powinna zostać uznana za bezpłatną, jeżeli jest świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam lub udostępniania danych osobowych.

  (5)  Lokalna łączność bezprzewodowa powinna zostać uznana za bezpłatną, jeżeli jest świadczona bez odpowiedniego wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i w postaci innych opłat, w tym między innymi reklam, ograniczeń czasowych lub udostępniania danych osobowych, lecz w każdym razie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. Współfinansowany przez Unię bezprzewodowy internet nie może być w żadnym przypadku uzależniony od nabywania dóbr lub usług.

  Poprawka    8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6)  Ze względu na szczególny cel niniejszej interwencji oraz jej ukierunkowanie na lokalne potrzeby, należy ją uznać za odrębny projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze telekomunikacyjnym w rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014.

  (6)  Ze względu na szczególny cel niniejszej interwencji oraz jej ukierunkowanie na lokalne potrzeby, a także na konieczność stworzenia wspólnego unijnego standardu w dziedzinie mapowania, dzięki któremu można będzie ustalić, które regiony znajdują się w największej potrzebie oraz określić potencjalny efekt mnożnikowy, należy ją uznać za odrębny projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze telekomunikacyjnym w rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014.

  Poprawka    9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8)  Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter niniejszej interwencji i małą skalę poszczególnych projektów, obciążenia administracyjne powinny zostać ograniczone do minimum. W związku z tym interwencja powinna zostać wdrożona z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich form pomocy finansowej, w szczególności dotacji, dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego obecnie lub w przyszłości. Niniejsza interwencja nie powinna być finansowana z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

  (8)  Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter niniejszej interwencji i małą skalę poszczególnych projektów, obciążenia administracyjne powinny zostać ograniczone do minimum, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia rozliczalności oraz należytej równowagi między uproszczeniem a kontrolą. W związku z tym interwencja powinna zostać wdrożona z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich form pomocy finansowej, w szczególności dotacji, dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego obecnie lub w przyszłości. Niniejsza interwencja nie powinna być finansowana z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Zastosowanie powinna mieć zasada należytego zarządzania finansami.

  Poprawka     10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (8 a)  Wdrożenie tej inicjatywy powinno uwzględniać ewentualną synergię z innymi istniejącymi programami i funduszami UE.

  Poprawka     11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9)  Z uwagi na ograniczony zasięg poszczególnych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego oraz niewielką wartość poszczególnych projektów objętych działaniem, punkty dostępu korzystające z pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny stanowić konkurencji dla ofert handlowych. W celu dodatkowego zagwarantowania, że taka pomoc finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać konkurencji, wypierać inwestycji prywatnych ani zniechęcać prywatnych operatorów do inwestowania, interwencja powinna być ograniczona do projektów, które nie powielają na tym samym obszarze już istniejących prywatnych lub publicznych ofert o podobnych cechach. Nie powinno to jednak wykluczać dodatkowego wsparcia dla tworzenia przedmiotowych punktów w ramach niniejszej inicjatywy z publicznych lub prywatnych źródeł finansowania.

  (9)  Z uwagi na ograniczony zasięg poszczególnych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego oraz niewielką wartość poszczególnych projektów objętych działaniem, punkty dostępu korzystające z pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny stanowić konkurencji dla ofert handlowych. W celu dodatkowego zagwarantowania, że taka pomoc finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać konkurencji, wypierać inwestycji prywatnych ani zniechęcać prywatnych operatorów do inwestowania, interwencja powinna być ograniczona do projektów, które nie powielają na tym samym obszarze obsługiwanym przez istniejące publiczne routery WLAN już istniejących dostępnych bezpłatnie na podobnych warunkach ofert o podobnych cechach. Nie powinno to jednak wykluczać dodatkowego wsparcia dla tworzenia przedmiotowych punktów w ramach niniejszej inicjatywy z publicznych lub prywatnych źródeł finansowania. Podwójne finansowanie należy wykluczyć, jednak gminy, które już oferują dostęp o mniejszej szybkości, powinny nadal mieć możliwość otrzymania wsparcia w celu upowszechniania na całym obszarze dostępu do szybkiego internetu.

  Poprawka     12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 9 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (9a)  Dostępne środki budżetowe należy podzielić w sposób zrównoważony geograficznie między projekty we wszystkich państwach członkowskich i przeznaczyć na obszary zagrożone długotrwałą przepaścią cyfrową, zapewniając odpowiednią minimalną liczbę voucherów na państwo członkowskie. Danie lokalnym MŚP pierwszeństwa przy pozyskiwaniu i wykonaniu pod względem technicznym zamówień związanych z udostępnianiem WLAN zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zapewniłoby potencjał innowacyjności i tworzenia miejsc pracy w gminach. Zasada dążenia do zapewnienia przydziału wyważonego pod względem geograficznym powinna zostać włączona do odpowiednich programów prac przyjmowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013, a w zaproszeniach do składania wniosków powinna zostać doprecyzowana.

  Poprawka     13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego.

  (10)  Aby zagwarantować szybkie zapewnienie łączności zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, istotne jest, by władze lokalne i regionalne oraz dostarczyciele urządzeń Wi-Fi, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w lokalnych społecznościach, były niezwłocznie i skutecznie informowane przez biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej o dostępności wzmocnionej łączności, a także, by w razie konieczności udzielano im wsparcie w składaniu wniosków. Pomocy finansowej należy udzielić z jak najszerszym wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających szybkie składanie i rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie tworzenia, skutecznej kontroli i monitorowania lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego, także właściwej kontroli wykonania w odniesieniu do usług świadczonych w całym cyklu życia projektu, zwłaszcza mając na uwadze nowe przyjęte procedury administracyjne (system voucherów). Z uwagi na wspólne wyzwania, przed którymi stoją wiejskie, odległe i rzadko zaludnione obszary w porównaniu z obszarami miejskimi jeśli chodzi o szerokopasmowy internet, takie jak strukturalnie niższy i rozdrobniony popyt oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury na jednostkę (tzn. na użytkownika końcowego), należy podjąć środki z myślą o tym, by te obszary mogły korzystać z bezpłatnej, szybkiej i wysokiej jakości lokalnej łączności bezprzewodowej. Władze lokalne powinny zadbać o widoczność i reklamę lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego, organizując kampanie informacyjne adresowane do społeczeństwa. Ponadto w celu zwiększenia świadomości znaczenia, jakie ma propagowanie łączności, również projektom, które nie otrzymują wsparcia w ramach systemu WiFi4EU, a zostały pozytywnie ocenione, można przyznać znak jakości na wzór „pieczęci doskonałości”, co może w stosownych przypadkach prowadzić do systemu przyspieszonego trybu rozpatrywania wniosków objętych innymi źródłami finansowania.

  Poprawka     14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE korzystanie z internetu za pośrednictwem bardzo szybkich usług szerokopasmowych, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem geograficznym.

  (11)  Biorąc pod uwagę potrzeby łączności internetowej w Unii oraz ewolucję przepaści cyfrowej między miastem i wsią, która pogłębia się wraz z rozwojem nowych technologii, a także związaną z tym konieczność wspierania sieci dostępu, które mogą zapewnić w całej UE (w tym w regionach odizolowanych, obszarach o ograniczonym dostępie, na wyspach i w regionach najbardziej oddalonych) korzystanie z internetu w łatwy i przyjazny dla użytkownika sposób za pośrednictwem bardzo szybkich usług szerokopasmowych i z zastosowaniem wielojęzycznych stron dostępu, należy dążyć do tego, by pomoc finansowa przyznawana była w sposób równomierny pod względem geograficznym, z uwzględnieniem zasady spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz różnych poziomów rozwoju infrastruktury ICT. W przypadku klęsk żywiołowych (np. powodzi lub trzęsienia ziemi) bezpłatna sieć Wi-Fi powinna być nieograniczona, bezpieczna i szybka, aby ułatwiać szybką komunikację między służbami ratunkowymi i obywatelami.

  Poprawka     15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a)  Podział interwencji powinien uwzględniać różnice społeczno-gospodarcze między regionami Unii i przyczyniać się do poprawy jakości życia, stwarzając lepsze środowisko pracy, zmniejszając ryzyko bezrobocia i wyludnienia. Szczególną uwagę poświęcić należy obszarom wiejskim, obszarom dotkniętym transformacją przemysłową i regionom, które ponoszą konsekwencje poważnych i stałych naturalnych i demograficznych utrudnień. Uwzględniając korzyści płynące z tego programu dla gospodarczego i społecznego rozwoju społeczności oraz na podstawie wstępnego sprawozdania z oceny pierwszego etapu wdrażania tego działania, które to sprawozdanie powinno zostać udostępnione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, inicjatywa ta powinna służyć przygotowaniu przyszłego zrównoważonego rozszerzenia programu.

  Poprawka     16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c)  wspierają zapewnianie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego.

  c)  wspierają zapewnianie bezpłatnej, nieograniczonej, bezpiecznej i szybkiej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, spełniającej najwyższe istniejące na rynku standardy.

  Poprawka     17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Artykuł 6 – ustęp 8 a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  8a.  Działania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego muszą spełniać warunki określone w sekcji 4 załącznika.

  8a.  Działania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zapewniania bezpłatnej, szybkiej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego muszą spełniać warunki określone w sekcji 4 załącznika.

  Poprawka     18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Działania mające na celu zapewnienie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, które odgrywają istotną rolę w publicznym życiu społeczności lokalnej, kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej.

  Działania mające na celu zapewnienie bezpłatnej, szybkiej i wysokiej jakości lokalnej łączności bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, które odgrywają istotną rolę w publicznym życiu społeczności lokalnej, a także w lokalnym transporcie publicznym, jeśli łączność ta jest ogólnie dostępna, kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej. Aby umożliwić pełne korzystanie z tych możliwości przez ogół społeczeństwa, unikać należy potencjalnych barier językowych. Oznacza to, że zaleca się, by cały system łączności był wielojęzyczny.

  Poprawka    19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 3 – punkt -1 (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -1)  są przedmiotem:

   

  a)   oceny kosztów i korzyści koncentrującej się na obszarach wiejskich oraz terenach zagrożonych wyludnieniem i porzuceniem, a także społecznej wartości dodanej łączności bezprzewodowej na tych obszarach, w dążeniu do europejskiego standardu w dziedzinie mapowania, dzięki któremu można będzie ustalić, które regiony znajdują się w największej potrzebie oraz określić potencjalny efekt mnożnikowy; oraz

   

  b)   zaproszenia do składania ofert;

  Poprawka    20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 3 – punkt 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1)  są wdrażane przez podmioty realizujące zadania publiczne, posiadające zdolność do planowania i nadzorowania tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach publicznych;

  1)  są wdrażane przez podmioty realizujące zadania publiczne, posiadające zdolność do planowania i nadzorowania tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach publicznych poprzez prowadzenie ukierunkowanej kontroli jakości;

  Poprawka    21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 3– punkt 2 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a)  jest bezpłatny, łatwo dostępny i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia; oraz

  a)  jest bezpłatny, bezpieczny, łatwo dostępny, wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia oraz przewiduje możliwość korzystania ze wszystkich transgranicznych infrastruktur internetowych w celu uniknięcia segmentacji rynku na poziomie Unii oraz monopolu dużych przedsiębiorstw;

  Poprawka     22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 3 – punkt 2 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b)  wspiera dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, takich jak usługi świadczone za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;

  b)  wspiera dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, takich jak usługi świadczone za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych, a także w komunikacji w sytuacjach nagłych i kryzysowych;

  Poprawka    23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 3 – punkt 2 – litera b a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba)  szybkość łącza nie spada poniżej pewnego poziomu w przypadku nadmiernej liczby użytkowników korzystających z łącza jednocześnie;

  Poprawka     24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 1234/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Projekty powielające na tym samym obszarze już istniejące prywatne lub publiczne oferty o podobnych cechach nie są objęte pomocą finansową.

  Projekty powielające na tym samym obszarze obsługiwanym przez istniejące publiczne routery WLAN już istniejące dostępne bezpłatnie na podobnych warunkach oferty o podobnych cechach (np. pod względem jakości) nie są objęte pomocą finansową, co zapewnia lepszą integrację między wszystkimi istniejącymi publicznymi usługami Wi-Fi i pozwala uniknąć niewłaściwego wydatkowania. W tym celu projekty (otrzymujące wsparcie) powinny być skoordynowane z podobnymi projektami, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gminy, które już oferują dostęp o mniejszej szybkości, mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w celu upowszechniania na całym obszarze dostępu do szybkiego internetu; mobilne usługi internetowe, dostępne bezpłatnie w miejscu świadczenia proponowanego projektu lokalnej łączności, nie są uznawane za dublowanie oferty.

  Poprawka     25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

  Rozporządzenie (UE) nr 283/2014

  Załącznik – sekcja 4 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dostępne środki przydzielone zostają w sposób równomierny pod względem geograficznym i zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” projektom spełniającym powyższe warunki na podstawie otrzymanych wniosków.

  Na podstawie otrzymanych wniosków projektom spełniającym wyżej wymienione warunki dostępne środki przydzielane są w sposób równomierny pod względem geograficznym, z uwzględnieniem zapisanych w art. 174 TFUE zasad spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej z oraz różnic regionalnych w ramach zapewniania w całej Unii dostępu do szybkiego internetu. Odpowiedni odsetek budżetu należy przydzielić obszarom słabiej rozwiniętym pod względem gospodarczym i cyfrowym, w tym regionom odizolowanym, wyspom i obszarom górskim, przygranicznym i peryferyjnym, a także obszarom narażonym na klęski żywiołowe, aby zainwestować zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

  PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Tytuł

  Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

  Odsyłacze

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  REGI

  6.10.2016

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Rosa D’Amato

  11.10.2016

  Data przyjęcia

  21.3.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Luigi Morgano

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  32

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL Group

  Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

  PPE

  Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Davor Škrlec

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Objaśnienia używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

  Odsyłacze

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Data przedstawienia w PE

  14.9.2016

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  6.10.2016

  ENVI

  6.10.2016

  IMCO

  6.10.2016

  TRAN

  6.10.2016

   

  REGI

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  ENVI

  29.9.2016

  IMCO

  11.10.2016

  CULT

  11.10.2016

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Carlos Zorrinho

  16.11.2016

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  6.2.2017

  27.2.2017

  23.3.2017

   

  Data przyjęcia

  25.4.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  52

  7

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Georgi Pirinski

  Data złożenia

  4.5.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  52

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Greens

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

  7

  -

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Roger Helmer

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

  Objaśnienia używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się