Procedură : 2016/0287(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2017

Texte depuse :

A8-0181/2017

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0326

RAPORT     ***I
PDF 1088kWORD 158k
4.5.2017
PE 592.352v01-00 A8-0181/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale.

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Carlos Zorrinho

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale.

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0589),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0378/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 00/00/00(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0181/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Comunicarea Comisiei care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru cetățeni și întreprinderi pe piața unică digitală14 descrie o serie de măsuri posibile care să permită consolidarea conectivității în Uniunea Europeană.

(1)  Comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016, intitulată „Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților”, care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru cetățeni, instituțiile publice și întreprinderi pe piața unică digitală descrie o serie de măsuri posibile care să permită consolidarea conectivității în Uniunea Europeană.

__________________

 

14 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților [COM(2016)587].

 

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În comunicarea sa din 26 august 2010 intitulată „Agenda digitală pentru Europa”, Comisia amintește că Strategia Europa 2020 a subliniat importanța utilizării benzii largi pentru a promova incluziunea socială și competitivitatea în Uniune și reafirmă obiectivul de a se asigura că, până în 2020, toți cetățenii Uniunii au acces la viteze de internet mult mai mari de 30 Mbps și că 50% sau mai mult din gospodăriile Uniunii se abonează la conexiuni internet de peste 100 Mbps.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Printre măsurile menite să susțină viziunea asupra conectivității la nivel european, comunicarea promovează desfășurarea de puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și reducerea obstacolelor de reglementare. Astfel de puncte de acces, inclusiv cele aferente furnizării altor servicii publice sau de natură necomercială, pot avea o contribuție importantă la îmbunătățirea rețelelor actuale de comunicații fără fir și la desfășurarea viitoarelor generații de rețele de comunicații fără fir prin facilitarea unei acoperiri mai granulare în conformitate cu necesitățile în evoluție.

(2)  Printre măsurile menite să susțină viziunea asupra conectivității la nivel european, comunicarea promovează desfășurarea de puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și reducerea obstacolelor de reglementare. Astfel de puncte de acces, inclusiv cele aferente furnizării altor servicii publice sau de natură necomercială, pot avea o contribuție importantă la îmbunătățirea rețelelor actuale de comunicații fără fir, dar ar trebui să contribuie în special la desfășurarea viitoarelor generații de rețele de comunicații fără fir prin facilitarea unei acoperiri mai granulare în conformitate cu necesitățile în evoluție. Aceste puncte de acces ar trebui să poată forma o rețea prevăzută cu un sistem unic de identificare valabil pe întreg teritoriul Uniunii, la care să se poată alătura alte sisteme de conectivitate locală fără fir gratuită. Sistemul ar trebui să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului1b, iar utilizarea datelor pentru publicitate sau în alte scopuri comerciale nu ar trebui permisă.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 310, 26.11.2015, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În contextul prezentului regulament, conectivitate fără fir locală gratuită și fără restricții înseamnă că este furnizată fără o remunerație aferentă, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și furnizarea de date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea, și fără a aduce atingere restricțiilor stabilite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național în conformitate cu dreptul Uniunii și subliniază că trebuie asigurată buna funcționare a rețelei și mai ales o alocare echitabilă a capacității între utilizatori la orele de vârf, fără restricții atunci când nu există nicio limitare a perioadei de timp în care un utilizator poate fi conectat sau restricții în materie de viteză sau de volum pentru utilizator.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  O piață competitivă și un cadru legislativ orientat spre viitor, care să stimuleze inovația, rețelele și structurile transeuropene și noile modele de afaceri, sunt principalul motor pentru investițiile în rețele de foarte mare capacitate care pot oferi conectivitate cetățenilor pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea conectivității fără fir locale gratuite în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416..

(3)  Ca urmare a comunicării Comisiei din 14 septembrie 2016 și pentru a promova incluziunea digitală și a preveni situația în care zonele îndepărtate și cel rurale ar rămâne în urmă, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea unei conectivități fără fir locale de înaltă calitate gratuite și fără restricții în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/201315 sau Regulamentul (UE) nr. 283/201416..

__________________

__________________

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt autoritățile publice și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală gratuită ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât se asigure capacitatea comunităților locale de a beneficia de internet de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități și alte autorități publice locale, biblioteci și spitale.

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt autoritățile publice și furnizorii de servicii publice, să ofere o conectivitate fără fir locală gratuită și fără restricții ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât se asigure că membrii comunităților locale își pot îmbunătăți competențele digitale și se pot bucura de avantajele internetului de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități, grupuri de municipalități, companii cu o misiune de serviciu public deținute de municipalități, cooperative nonprofit, centre comunale și alte autorități publice locale, biblioteci și spitale.

(Pentru a asigura consecvența în toate limbile a formulării propuse de Parlament, cuvintele „gratuită și fără restricții” ar trebui să corespundă în limba engleză expresiei „free of charge and free from restrictions”.)

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Conectivitatea fără fir locală gratuită ar trebui să contribuie, printre altele, la o coeziune teritorială și socială mai mare, în special în locurile cu acces limitat la internet.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Îmbunătățirea accesului la internet de mare și foarte mare viteză în bandă largă și la serviciile tehnologiei informației și comunicațiilor, în special în zonele izolate, ar putea duce la creșterea calității vieții persoanelor prin facilitarea accesului la servicii (de exemplu, e-sănătate și e-guvernare) și promovarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii locale (IMM-uri). Autoritățile ar trebui, așadar, să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă și că serviciile online și conținutul de pe internet sunt accesibile tuturor.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Pentru a se garanta succesul prezentului regulament și vizibilitatea acțiunilor Uniunii în acest domeniu, Comisia trebuie să se asigure că entitățile care realizează proiecte în temeiul prezentului regulament oferă utilizatorilor finali cât mai multe informații cu privire la disponibilitatea acestor servicii, asigurând, în același timp, vizibilitatea finanțării acordate de Uniune.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Valorile și avantajele Uniunii ar trebui promovate printr-un document explicativ în acre se stabilește obiectivul furnizării conectivității fără fir locale gratuite.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Acoperirea în mediul rural a noilor rețele de acces este în continuare cu mult mai redusă decât cea din mediul urban, doar 28 % din gospodăriile rurale beneficiind de acoperire prin tehnologie fixă.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Furnizarea de 5G până în 2020 ar trebui să fie principala prioritate a pieței unice digitale, dată fiind importanța sa pentru competitivitatea la nivel mondial, creșterea economică, inovarea și potențialul de cercetare al Uniunii. Fondurile Uniunii trebuie utilizate în mod eficient și adecvat pentru a obține rezultate în aspectele esențiale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere natura necomercială a acestei intervenții și anvergura redusă a proiectelor individuale anticipate, sarcina administrativă ar trebui să fie limitată la minim. Prin urmare, intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite forme de asistență financiară, în special prin granturi, disponibile în temeiul Regulamentului financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze pe instrumente financiare.

(8)  Având în vedere natura necomercială a acestei intervenții și anvergura redusă a proiectelor individuale anticipate, sarcina administrativă ar trebui să fie limitată la minim, proporțională cu avantajele preconizate, luând în considerare faptul că sunt necesare asumarea responsabilității și un echilibru adecvat între simplificare și control. Prin urmare, intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite forme de asistență financiară, în special prin granturi, de exemplu prin intermediul cupoanelor valorice, disponibile în temeiul Regulamentului financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze pe instrumente financiare. Ar trebui să se aplice principiul bunei gestiuni financiare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Având în vedere volumul limitat al resurselor financiare atribuite în raport cu posibilul număr mare de candidaturi, ar trebui să se ia măsuri pentru a se asigura simplificarea procedurilor administrative pentru a se putea lua decizii în timp util. Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 ar trebui modificat pentru a le permite statelor membre să sprijine categoriile de propuneri în conformitate cu criteriile definite în secțiunea 4 a anexei la Regulamentul (UE) nr. 283/2014, pentru a evita aprobarea individuală a candidaturilor și pentru a garanta faptul că certificarea cheltuielilor și transmiterea anuală de informații către Comisie nu sunt obligatorii în cazul granturilor atribuite în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Având în vedere domeniul de aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele de acces fără fir locale și valoarea mică a proiectelor individuale în cauză, se anticipează că punctele de acces care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu ar urma să concureze cu ofertele comerciale. Pentru a garanta că o astfel de asistență financiară nu denaturează în mod nejustificat concurența, nu elimină investițiile private și nu descurajează investițiile din partea operatorilor privați, intervenția ar trebui să se limiteze la proiecte care să nu se suprapună peste ofertele publice sau private deja existente cu caracteristici similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar trebui să excludă acordarea unui sprijin suplimentar din surse publice sau private de finanțare pentru demersurile întreprinse în cadrul acestei inițiative.

(9)  Având în vedere domeniul de aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele de acces fără fir locale și valoarea mică a proiectelor individuale în cauză, se anticipează că punctele de acces care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu ar urma să concureze cu ofertele comerciale. Pentru a garanta că o astfel de asistență financiară nu denaturează în mod nejustificat concurența, nu elimină investițiile private și nu descurajează investițiile din partea operatorilor privați, intervenția ar trebui să se limiteze la proiecte care să nu se suprapună peste ofertele gratuite publice sau private deja existente cu caracteristici similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar trebui să excludă acordarea unui sprijin suplimentar din surse publice sau private de finanțare pentru demersurile întreprinse în cadrul acestei inițiative, deoarece o astfel de combinare ar putea să contribuie la un efect mai semnificativ care ar trebui să aibă ca rezultat stimularea investițiilor private și efectul de levier al conexiunii la internet pentru un public mai larg. În acest sens, trebuie asigurate sinergii cu alte fonduri naționale sau ale Uniunii, inclusiv cu Fondul european de dezvoltare regională, pentru a atinge un impact maxim nu numai în ceea ce privește accesibilitatea pentru cetățeni, dar și coeziunea socială și pentru a contribui la eliminarea decalajului digital în regiunile mai puțin dezvoltate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Bugetul disponibil va trebui alocat în mod echilibrat din punct de vedere geografic, pentru a putea fi acoperite proiecte în toate statele membre. Alocarea ar trebui să țină cont și de faptul că trebuie eliminat decalajul digital. Aceste principii, care vizează garantarea echilibrului geografic și a unei societăți favorabile incluziunii, ar trebui să fie incluse în programele de lucru relevante adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 și cu prezentul regulament, să fie menționate în cererile de propuneri și, după caz, ar trebui să permită creșterea gradului de participare a candidaților din statele membre în care participarea a fost relativ redusă și să se concentreze pe zonele considerate de statele membre sau de Comisie ca rămase în urmă în ceea ce privește conexiunile sau alfabetismul digital.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Acordând prioritate IMM-urilor locale în contextul achiziționării și instalării de echipamente în vederea furnizării de conexiuni fără fir locale conformitate cu prezentul regulament s-ar putea garanta potențialul de inovare și de creare de locuri de muncă de calitate la nivelul municipalităților.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă instrumente online care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate.

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă instrumente online care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate. Este important ca Comisia să informeze cât mai curând posibil autoritățile locale cu privire la acțiunile planificate și la condițiile aplicabile, pentru ca acestea să se poată face pregăti și înscrie la cererile de propuneri atunci când acestea sunt publicate. Comisia și autoritățile competente din statele membre ar trebui, de asemenea, să depună toate eforturile pentru sensibilizarea necesară cu privire la acest program.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate pe bază de servicii de foarte mare viteză în bandă largă, este necesar să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a asistenței financiare.

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate pe bază de servicii de mare viteză în bandă largă, în sprijinul obiectivelor legate de societatea europeană a gigabiților, ar trebui să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a asistenței financiare și a reducerii decalajului digital, promovând accesul cetățenilor la beneficiile societății informaționale și susținând zonele cu niveluri relativ scăzute de conexiuni în bandă largă de mare viteză.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  De asemenea, beneficiarii ar trebui să aibă obligația de a oferi conexiuni fără fir locale gratuite pentru o perioadă de cel puțin trei ani.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie viabile și sustenabile pe termen lung. Viabilitatea și sustenabilitatea ar trebui realizate prin furnizarea unor instrumente tehnice care să asigure eficacitatea lor pe termen lung prin utilizarea unor tehnologii actualizate și securizate de către beneficiari și furnizorii de servicii în favoarea utilizatorilor.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale sunt finanțate prin granturi sau prin forme de asistență financiară, altele decât instrumentele financiare.

(c)  acțiunile în domeniul furnizării de conexiuni fără fir locale gratuite și fără restricții în comunitățile locale sunt finanțate prin granturi sau prin forme de asistență financiară, altele decât instrumentele financiare.

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  La articolul 22 se adaugă următorul paragraf:

 

„Certificarea cheltuielilor și furnizarea informațiilor anuale pentru Comisie menționate la prezentul articol al doilea și al treilea paragraf nu sunt obligatorii pentru granturile acordate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 283 / 2014.”

 

________________

 

*Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 14)

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  «punct de acces fără fir local » înseamnă un echipament de mică putere, de dimensiune redusă și cu o rază mică de acțiune, care utilizează în mod neexclusiv spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor accesul fără fir la o rețea de comunicații electronice.

(h)  «punct de acces fără fir local » înseamnă un echipament de mică putere, de dimensiune redusă și cu o rază mică de acțiune, care utilizează în mod neexclusiv spectrul de frecvențe radio, infraroșu sau vizibil pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor accesul fără fir la o rețea de comunicații electronice.

Justificare

Ar trebui incluse noile tehnologii emergente, precum Lifi, recunoscute în Codul european al comunicațiilor electronice, în special ținând seama de potențialul acestor tehnologii care nu utilizează undele radio, ci lumina, în spațiile publice, precum spitalele, unde undele radio ar putea să nu fie cele mai adecvate.Rata de transfer nu ar trebui să fie afectată, ținând cont de faptul că în anumite momente va exista un număr mare de utilizatori conectați la punctul de acces.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să sprijine furnizarea de conexiuni fără fir locale gratuite în comunitățile locale.

(c)  să sprijine furnizarea de conexiuni fără fir locale gratuite și fără restricții în comunitățile locale.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8a.  „Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 4 din anexă.”

8a.  „Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conexiuni fără fir locale gratuite și fără restricții în comunitățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 4 din anexă.”

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În anexă se introduce următoarea secțiune:

6.  În anexă se adaugă următoarea secțiune:

SECȚIUNEA 4 CONECTIVITATEA FĂRĂ FIR ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE

SECȚIUNEA 4 CONEXIUNILE FĂRĂ FIR ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită în spațiile vieții sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile publicului larg, care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale, sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară.

Acțiunile menite să furnizeze conexiuni fără fir locale gratuite și fără restricții în spațiile vieții sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile publicului larg, care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale, sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară. Pentru a asigura accesibilitatea, acțiunile respective evită, în măsura posibilului, posibile bariere lingvistice.

Asistența financiară se pune la dispoziția entităților cu misiune de serviciu public, cum ar fi autoritățile locale și furnizori de servicii publice locale care se angajează să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită prin instalarea unor puncte de acces fără fir locale.

Asistența financiară se pune la dispoziția organismelor din sectorul public, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului 1a pentru ca acestea să furnizeze conexiuni fără fir locale gratuite prin instalarea unor puncte de acces fără fir locale.

 

Instituțiile eligibile pot recurge la ajutor financiar pentru a crea o conexiune fără fir locală gratuită în locurile cele mai potrivite și accesibile pentru utilizarea de către comunitate, inclusiv pe proprietățile care nu sunt deținute de stat.

Proiectele privind furnizarea de conectivitate fără fir prin intermediul unor puncte de acces fără fir locale cu acces liber pot beneficia de finanțare dacă:

Proiectele privind furnizarea de conectivitate fără fir prin intermediul unor puncte de acces fără fir locale cu acces liber pot beneficia de finanțare dacă:

1)  sunt implementate de către o entitate cu misiune de serviciu public având capacitatea de a planifica și supraveghea instalarea punctelor de acces fără fir locale, în interior sau în exterior, în spațiile publice;

1)  sunt implementate de către o entitate din sectorul public având capacitatea de a planifica și supraveghea instalarea punctelor de acces fără fir locale, în interior sau în exterior, în spațiile publice, precum și de a asigura finanțarea costurilor operaționale timp de minimum trei ani;

2)  se bazează pe conexiuni de foarte mare viteză în bandă largă care permit furnizarea unei experiențe internet de înaltă calitate utilizatorilor și care

2)  se bazează pe conexiuni de foarte mare viteză în bandă largă care permit furnizarea unei experiențe internet de înaltă calitate utilizatorilor și care

a.  sunt gratuite, ușor accesibile și utilizează echipamente de ultimă generație, și

a.  sunt gratuite, ușor accesibile și utilizează echipamente de ultimă generație, folosind cele mai bune soluții tehnologice și cele mai bune standarde de securitate cibernetică, și

b.  sprijină accesul la serviciile digitale inovatoare, precum cele oferite prin infrastructuri de servicii digitale;

b.  sprijină accesul la serviciile digitale inovatoare, precum cele oferite prin infrastructuri de servicii digitale;

3)  utilizează identitatea vizuală comună care urmează să fie furnizată de Comisie, precum și instrumentele online aferente.

3)  utilizează identitatea vizuală comună care urmează să fie furnizată de Comisie, precum și instrumentele online aferente.

 

3a)  respectă principiile neutralității tehnologice, utilizării eficiente a finanțării publice și capacității de adaptare a proiectelor la cele mai bune oferte tehnologice.

Proiectele care repetă oferte deja existente, private sau publice, cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, în aceeași zonă, nu sunt acoperite.

Proiectele care repetă oferte gratuite deja existente, private sau publice, cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, în aceeași zonă, nu sunt acoperite.

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic proiectelor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, având în vedere propunerile primite și pe baza principiului «primul venit, primul servit».

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic între statele membre proiectelor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, având în vedere propunerile primite și pe baza principiului «primul venit, primul servit», în conformitate cu programele de lucru care contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și la promovarea incluziunii digitale.

 

Statele membre pot aloca resurse proprii sau provenite din fondurile structurale și de investiții europene pentru dezvoltarea de servicii și oferte complementare care să consolideze sustenabilitatea proiectelor.

 

Proiectele finanțate în temeiul prezentei secțiuni se derulează și sunt monitorizate îndeaproape de Comisie timp de cel puțin trei ani. Monitorizarea proiectului de către Comisie continuă și după perioada operațională pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra funcționalității acestui proiect și o eventuală contribuție pentru inițiative viitoare.

 

__________________

 

1a Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

(1)

JO C 125, 21.4.2017, p. 69.

(2)

JO C, p..


EXPUNERE DE MOTIVE

Inițiativa WiFi4EU este o propunere care contribuie la consolidarea dezvoltării unei societăți digitale europene mai incluzive.

În discursul său din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut că într-un „nou cadru juridic, care să atragă și să permită investiții în conectivitate [...], conexiunile trebuie să aducă beneficii întregii populații”.

Conform angajamentului asumat de dl Juncker, „pentru ca toată lumea să poată beneficia de conexiuni, ar trebui să nu conteze unde locuiește sau ce salariu are o persoană”; prin urmare, a propus ca „până în 2020, principalele centre de viața publică din toate localitățile și orașele din UE să beneficieze de acces gratuit la internet fără fir”.

În acest context, inițiativa WiFi4EU reprezintă o oportunitate, în contextul pachetului privind comunicațiile, pentru afirmarea principiului accesului universal al cetățenilor europeni la avantajele societății informaționale, prin intermediul implementării unui program-pilot cu o dimensiune și distribuție geografică echilibrată, care să funcționeze ca element de referință pentru elaborarea unor platforme incluzive pentru accesul gratuit la rețele fără fir și să fie dinamic și rezistent în fața evoluțiilor tehnologice.

De asemenea, deschide posibilitatea de a dezvolta și aplica un concept de diferențiere a identității digitale europene, încorporând în proiectul-pilot valorile fondatoare ale proiectului european, punând totodată accentul pe soluțiile pentru cetățeni și pe oportunitățile create pentru întreprinderi și creatorii de conținut.

Prin asigurarea accesului universal, se dorește consolidarea ecosistemelor digitale locale și a legăturii Uniunii Europene cu cetățenii săi și crearea mai multor oportunități mai bune pentru dezvoltarea rețelelor de nouă generație.

Având în vedere acest lucru, este esențial să se asigure faptul că accentul pus pe accesul la rețele este completat de punerea la dispoziție în mod universal și gratuit a serviciilor de interes public și a conținuturilor de interes general, precum și să se promoveze un sistem simplificat de depunere a candidaturii și de punere în aplicare, care să garanteze transparența și certificarea calității proiectelor și a îndeplinirii cerințelor.

Amendamentele propuse în prezentul raport sunt menite să asigure un răspuns mai bun la următoarele principii de bază ale inițiativei:

1. Accesul universal și gratuit

Rețele de acces promovate pe teritoriul UE ar trebui să ofere o experiență internet de servicii în bandă largă de mare viteză, contribuind la dezvoltarea societății europene a gigabiților. Acest acces ar trebui să fie universal, gratuit și fără restricții.

Accesul gratuit înseamnă că nu există nicio contraprestație directă, prin intermediul unor mesaje comerciale sau al utilizării în scopuri comerciale a datelor utilizatorilor.

2. Autentificarea și sistemul de acces

Punctele de acces ar trebui să creeze o rețea cu un sistem de autentificare valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Accesul ar trebui să se acorde în conformitate cu principiul autentificării unice („one login only”). Pentru a profita de acest model, ar trebui elaborat un format de referință care să asigure interoperabilitatea, eficiența colectivă și o linie comună de identificare și care să poată fi corelat cu caracteristicile specifice ale fiecărui proiect local.

3. Eligibilitatea

Ar trebui să poată candida autoritățile publice a căror misiune este compatibilă cu obiectivele proiectului. Având în vedere volumul limitat al finanțării pentru fiecare proiect și posibilul număr mare de candidaturi, trebuie asigurat un sistem administrativ care să ia decizii rapide și eficiente. În acest scop, ar trebui avut în vedere modelul alocării de cupoane valorice.

4. Echilibrul geografic

Ar trebui să se garanteze principiul echilibrului geografic între diferitele state membre în ceea ce privește accesul la resursele inițiativei. Echilibrul geografic în fiecare stat membru ar trebui garantat prin criterii care urmează a fi stabilite în cadrul programelor de lucru corespunzătoare.

5. Combaterea excluziunii și promovarea coeziunii teritoriale

Criteriile de aprobare ar trebui să țină seama de prioritatea acordată promovării incluziunii digitale și coeziunii teritoriale.

6. Sustenabilitatea

Pentru a garanta sustenabilitatea proiectelor, statele membre pot recurge la utilizarea fondurilor proprii sau a fondurilor structurale europene pentru a dezvolta servicii și oferte complementare.

7. Oferte care nu se suprapun

Proiectele ar trebui luate în considerare numai dacă nu există o altă ofertă publică sau privată cu caracteristici similare care ar fi aplicată pe același teritoriu.

8. Monitorizarea

Comisia Europeană ar trebui să asigure un sistem de monitorizare a inițiativei, care să includă difuzarea rapoartelor de punere în aplicare.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este elaborată cu titlu pur facultativ, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la pregătirea raportului: Entitate și/sau persoană

La nivel instituțional

Părțile interesate externe

 

Comisia Europeană

Consiliul European

Comitetul European al Regiunilor

Comitetul Economic și Social European

Președinția Consiliului UE

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 


AVIZ al Comisiei pentru bugete (4.4.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale.

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Raportoare pentru aviz: Liadh Ní Riada

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Comunicarea Comisiei care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru cetățeni și întreprinderi pe piața unică digitală14 descrie o serie de măsuri posibile care să permită consolidarea conectivității în Uniunea Europeană.

(1)  Comunicarea Comisiei care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru cetățeni, instituții publice și întreprinderi pe piața unică digitală14 descrie o serie de măsuri posibile care să permită consolidarea conectivității în Uniunea Europeană.

__________________

__________________

14 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților [COM(2016)0587].

14 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților [COM(2016)0587].

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Statele membre ar trebui să își intensifice eforturile pentru a elimina decalajele digitale între regiuni în materie de conectivitate, în special în cele cu niveluri mai ridicate de sărăcie, investind în crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea accesului la conectivitatea fără fir, ocupându-se în special de zonele mai puțin avansate în ceea ce privește conectivitatea și promovând alfabetizarea digitală .Sprijinul Uniunii ar trebui să fie complementar, prin susținerea proiectelor care se axează în special pe asigurarea accesului liber și fără restricții la o conectivitate fără fir locală asigurată prin achiziții publice, în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea conectivității fără fir locale gratuite în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/2014.

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine furnizarea conectivității fără fir locale gratuite și fără restricții nejustificate, în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416.

__________________

__________________

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt autoritățile publice și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală gratuită ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât se asigure capacitatea comunităților locale de a beneficia de internet de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități și alte autorități publice locale, biblioteci și spitale.

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt organismele din sectorul public, cooperativele, întreprinderile sociale comunitare și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală gratuită și fără restricții nejustificate ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât se asigure că comunitățile locale pot beneficia de conectivitate de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități și alte autorități publice locale, instituții, biblioteci și alte centre culturale comunitare, spitale și structuri îngrijire medicală, precum și alte spații publice accesibile unui număr mare de persoane.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Conectivitatea fără fir locală este calificată drept „gratuită” doar atunci când este furnizată fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și furnizarea de date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea.

(5)  Conectivitatea fără fir locală este calificată drept „gratuită și fără restricții nejustificate” doar atunci când este furnizată fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și furnizarea de date cu caracter personal și conexiuni prin utilizarea de conturi pe rețelele de socializare, dar fără a se limita la acestea; accesul la conectivitatea fără fir locală gratuită ar trebui să includă acordul utilizatorilor cu privire la termenii și condițiile de utilizare și o declarație de declinare a responsabilității în care se explică scopul serviciului, asigurând în același timp protecția adecvată a datelor cu caracter personal, ținând seama de faptul că riscurile în materie de securitate cresc odată cu extinderea conectivității fără fir.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Valorile și avantajele Uniunii ar trebui promovate prin clauza de declinare a responsabilității în ceea ce privește conectivitatea fără fir locală gratuită.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Serviciul ar trebui să includă instrumente educaționale digitale care să ofere utilizatorilor informații cu privire la modalitatea de a accesa internetul și de a se proteja online, precum și informații cu privire la avantajele și riscurile internetului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Comisia ar trebui să se asigure că autoritățile publice, cooperativele, întreprinderile sociale comunitare, furnizorii de servicii publice și beneficiarii finali, și anume comunitățile locale și utilizatorii serviciului fără fir gratuit, sunt informați prompt și în mod corespunzător în legătură cu existența acestui program și a sprijinului, cu scopul de a se îmbunătăți vizibilitatea finanțării acordate de Uniune.

Justificare

Comisia ar trebui să promoveze pe lângă autoritățile publice, înțelese în sens larg, programele UE și sprijinul financiar acordat, iar beneficiarii finali ar trebui să fie informați.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă instrumente online care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate.

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă atât instrumente online, cât și alte instrumente convenționale care să permită transmiterea și tratarea rapidă a cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea, mentenanța permanentă, actualizarea periodică și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate pe bază de servicii de foarte mare viteză în bandă largă, este necesar să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a asistenței financiare.

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate, oferind o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, pe baza unor servicii de foarte mare viteză în bandă largă, ar trebui să se ia în considerare sinergiile cu alte fonduri și programe la nivel național, regional și la nivelul Uniunii, în special atunci când se oferă asistență financiară suplimentară, deoarece aceasta ar trebui să vizeze și regiunile îndepărtate dar populate, mai puțin dezvoltate și în tranziție, depunând eforturi pentru a se ajunge la o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic, promovând accesul cetățenilor la avantajele societății informaționale pentru a se ajunge la aceeași medie de conectivitate la internet în toate statele membre, ținând seama de faptul că, în medie, 97 % dintre cetățenii UE au acces la internet în unele state membre, în timp ce doar 68 % au acces în altele.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Acțiunile finanțate ar trebui să fie viabile și durabile pe termen lung. Acest obiectiv ar trebui realizat prin furnizarea unor instrumente tehnice care să asigure eficacitatea lor pe termen lung prin utilizarea unor tehnologii actualizate și securizate de către beneficiari și furnizorii de servicii în favoarea utilizatorilor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale sunt finanțate prin granturi sau prin forme de asistență financiară, altele decât instrumentele financiare.

(c)  acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită și fără restricții nejustificate în comunitățile locale sunt finanțate prin granturi sau prin forme de asistență financiară, altele decât instrumentele financiare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  «punct de acces fără fir local » înseamnă un echipament de mică putere, de dimensiune redusă și cu o rază mică de acțiune, care utilizează în mod neexclusiv spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor accesul fără fir la o rețea de comunicații electronice.

(h)  «punct de acces fără fir local» înseamnă un echipament de mică putere, de dimensiune redusă și cu o rază mică de acțiune, care utilizează în mod neexclusiv spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor accesul fără fir la o rețea de comunicații electronice de foarte mare viteză în bandă largă.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistența financiară se pune la dispoziția entităților cu misiune de serviciu public, cum ar fi autoritățile locale și furnizori de servicii publice locale care se angajează să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită prin instalarea unor puncte de acces fără fir locale.

Asistența financiară se pune la dispoziția entităților cu misiune de serviciu public, cum ar fi autoritățile locale, cooperativele, întreprinderile sociale comunitare și furnizori de servicii publice locale care se angajează să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită prin instalarea unor puncte de acces fără fir locale.

Justificare

Cooperativele și întreprinderile sociale comunitare ar trebui să fie incluse în acest program deoarece acestea sunt, prin natura lor, furnizori de servicii publice, având, totodată, un rol important în comunitățile locale.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  se bazează pe conexiuni de foarte mare viteză în bandă largă care permit furnizarea unei experiențe internet de înaltă calitate utilizatorilor și care

(2)  se bazează pe conexiuni de foarte mare viteză în bandă largă care permit furnizarea unei experiențe internet de înaltă calitate, oferind utilizatorilor o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, și care:

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  să contribuie la reducerea decalajului digital și îmbunătățirea alfabetizării digitale;

Justificare

Acest program ar trebui să vizeze reducerea decalajului digital geografic și să contribuie la stimularea alfabetizării digitale.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) dispun de sisteme care asigură protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  sunt concepute pentru a reduce decalajul digital;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic proiectelor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, având în vedere propunerile primite și pe baza principiului «primul venit, primul servit».

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic. Proiectele ar trebui finanțate având în vedere propunerile primite prin intermediul achizițiilor publice, respectând condițiile menționate mai sus și, în general, conform principiului „primul venit, primul servit”. Acest lucru garantează integrarea regiunilor mai puțin dezvoltate și de tranziție, acordând prioritate proiectelor situate în regiunile mai puțin avansate în ceea ce privește conectivitatea și alfabetizarea digitală. Comisia publică un raport care să identifice aceste zone geografice, pe baza informațiilor furnizate de statele membre, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea conectivității prin internet în rândul comunităților locale

Referințe

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Data adoptării

3.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Othmar Karas, Bernd Lucke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (10.4.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Raportoare pentru aviz: Claudia Țapardel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Odată cu începutul unei noi ere în ceea ce privește transporturile, adevărata provocare pentru autoritățile locale nu va fi de a reinventa roata, ci de a găsi noi modalități de a îmbunătăți serviciile în raport cu nevoile de mobilitate ale cetățenilor în timp real. Digitalizarea introduce modificări structurale semnificative ale sistemelor de transport și comunitățile încep să exploreze diferite aspecte precum datele și informațiile despre călătorii, planificarea rețelei, eliberarea biletelor sau calitatea serviciilor, pe baza unei noi filozofii în centrul căreia se află utilizatorul.

În acest context, propunerea Comisiei privind conectivitatea fără fir locală gratuită în spațiile vieții sociale este atât oportună, cât și necesară, oferind furnizorilor noi posibilități de a-și îmbunătăți serviciile. În același timp, propunerea oferă mecanismul prin care sectorul privat și cel public pot coopera deschis și eficient, în conformitate cu principiile colaborării și cu scopul final de a îmbunătăți serviciile.

În ceea ce privește urbaniștii și autoritățile publice responsabile de transporturi, instalarea punctelor Wi-Fi gratuite va permite o mai bună punere în context a tiparelor de mobilitate actuale, în special atunci când instrumentele tradiționale precum statisticile se pot dovedi a fi insuficiente. Datele colectate vor fi utilizate pentru evaluarea politicilor și serviciilor existente, asigurând un feedback în timp real privind alegerile de călătorie ale oamenilor, însă sprijinind totodată investițiile cu obiective specifice. La modul general, autoritățile vor putea crea drumuri mai sigure, vor putea optimiza traseele de transport, vor putea reduce costurile legate de infrastructură și vor putea reduce disconfortul generat de congestie și poluare.

Pentru consumatori, disponibilitatea punctelor Wi-Fi gratuite va însemna un grad mai ridicat de conectivitate și flexibilitate, deoarece vor beneficia nu doar de o utilizare mai optimă a timpului lor, ci și de o gamă mai bună de servicii de transport public. În același timp, pentru turiști, Wifi4EU ar însemna un acces sporit și informații mai bune în locul de destinație.

Cu toate acestea, propunerea ambițioasă prezentată de Comisia Europeană trebuie să fie susținută de dispoziții care vor asigura atât criterii clare pentru selecția beneficiarilor, cât și continuitate dincolo de durata de viață propusă a proiectelor. În plus, este important ca fondurile alocate pentru implementarea punctelor de acces (hotspots) să nu se limiteze doar la creșterea vizibilității UE, ci să contribuie la acoperirea necesităților de conectivitate reale.

În general, raportoarea optează pentru sprijinirea propunerii Comisiei, cu mențiunea că inițiativa ar trebui extinsă pentru a include serviciile de transport local și siturile turistice. Astfel s-ar spori eficiența transporturilor în cadrul comunităților, oferindu-se totodată servicii de înaltă calitate consumatorilor. Totuși, în lipsa unui studiu de impact și ținând seama de fondurile reduse care sunt puse la dispoziție, raportoarea recomandă Comisiei să stabilească criterii clare pentru selectarea comunităților care vor putea beneficia de această inițiativă și să asigure un control riguros al tuturor proiectelor pentru care se solicită finanțare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Printre măsurile menite să susțină viziunea asupra conectivității la nivel european, comunicarea promovează desfășurarea de puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și reducerea obstacolelor de reglementare. Astfel de puncte de acces, inclusiv cele aferente furnizării altor servicii publice sau de natură necomercială, pot avea o contribuție importantă la îmbunătățirea rețelelor actuale de comunicații fără fir și la desfășurarea viitoarelor generații de rețele de comunicații fără fir prin facilitarea unei acoperiri mai granulare în conformitate cu necesitățile în evoluție.

(2)  Printre măsurile menite să susțină viziunea asupra conectivității la nivel european, comunicarea promovează desfășurarea de puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și reducerea obstacolelor de reglementare. Astfel de puncte de acces, inclusiv cele aferente furnizării altor servicii publice sau de natură necomercială, pot avea o contribuție importantă la îmbunătățirea rețelelor actuale de comunicații fără fir și la desfășurarea viitoarelor generații de rețele de comunicații fără fir prin facilitarea unei acoperiri mai granulare în conformitate cu necesitățile viitoare. Aceste puncte de acces pot fi integrate într-o rețea europeană cu un sistem de autentificare unic, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_________________

 

1a. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1)

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Politicile UE care urmăresc să promoveze infrastructura de internet și utilizarea eficientă a spectrului pentru conexiuni fără fir și care urmăresc să crească conectivitatea cetățenilor europeni permițând accesul mai ușor la internet ar trebui să promoveze conceptul de „internet al obiectelor” (IoT), acordând o atenție deosebită potențialului său de inovare în domeniul creșterii și de îmbunătățire a aplicațiilor și a serviciilor legate de sistemele de transport public.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea conectivității fără fir locale gratuite în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416.

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea conectivității fără fir locale libere, sigure și securizate, gratuite și fără restricții, în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg, precum și în spațiile și vehiculele pentru transportul public. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416.

_________________

_________________

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt autoritățile publice și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală gratuită ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât se asigure capacitatea comunităților locale de a beneficia de internet de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități și alte autorități publice locale, biblioteci și spitale.

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, în special la nivel local și regional, cum sunt autoritățile publice și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală liberă, gratuită și fără restricții, ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât asigure capacitatea comunităților locale de a beneficia de internet de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități și alte autorități publice locale, biblioteci și spitale, centre medicale, școli, aziluri de bătrâni, orfelinate, servicii și infrastructuri de transport public - cum ar fi stațiile și terminalele, servicii legate de turism și alte entități de interes deosebit pentru comunitatea locală și cetățenii săi.

Amendamentul   5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Conectivitatea fără fir locală este calificată drept „gratuită” doar atunci când este furnizată fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și furnizarea de date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea.

(5)  Conectivitatea fără fir locală ar trebui să fie considerată gratuită și fără restricții doar atunci când este furnizată fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și furnizarea de date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a se garanta succesul acestei inițiative și vizibilitatea acțiunii Uniunii Europene în acest domeniu, Comisia trebuie să se asigure că entitățile care pun în aplicare proiecte în cadrul acestei inițiative și utilizatorii sunt corect informați cu privire la disponibilitatea serviciilor și să scoată în evidență faptul că UE a acordat finanțare.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Având în vedere obiectivul său specific și natura sa orientată către necesitățile locale, intervenția ar trebui identificată ca un proiect distinct de interes comun în sectorul telecomunicațiilor în sensul Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014.

(6)  Având în vedere obiectivul său specific și natura sa orientată către necesitățile locale, în special din zonele mai puțin dezvoltate sau care au nevoie în mai mare măsură de conectivitate, intervenția ar trebui identificată ca un proiect distinct de interes comun în sectorul telecomunicațiilor în sensul Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere natura necomercială a acestei intervenții și anvergura redusă a proiectelor individuale anticipate, sarcina administrativă ar trebui să fie limitată la minim. Prin urmare, intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite forme de asistență financiară, în special prin granturi, disponibile în temeiul Regulamentului financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze pe instrumente financiare.

(8)  Având în vedere natura necomercială a acestei intervenții și anvergura redusă a proiectelor individuale anticipate, sarcina administrativă ar trebui să fie limitată la minim. Acest lucru ar trebui realizat prin simplificarea procedurii de planificare și prin relaxarea obligațiilor de reglementare. Prin urmare, intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite forme de asistență financiară, în special prin granturi, disponibile în temeiul Regulamentului financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze pe instrumente financiare.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Având în vedere domeniul de aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele de acces fără fir locale și valoarea mică a proiectelor individuale în cauză, se anticipează că punctele de acces care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu ar urma să concureze cu ofertele comerciale. Pentru a garanta că o astfel de asistență financiară nu denaturează în mod nejustificat concurența, nu elimină investițiile private și nu descurajează investițiile din partea operatorilor privați, intervenția ar trebui să se limiteze la proiecte care să nu se suprapună peste ofertele publice sau private deja existente cu caracteristici similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar trebui să excludă acordarea unui sprijin suplimentar din surse publice sau private de finanțare pentru demersurile întreprinse în cadrul acestei inițiative.

(9)  Având în vedere domeniul de aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele de acces fără fir locale și valoarea mică a proiectelor individuale în cauză, se anticipează că punctele de acces care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu ar urma să concureze cu ofertele comerciale. Pentru a garanta că o astfel de asistență financiară nu denaturează în mod nejustificat concurența, nu elimină investițiile private și nu descurajează investițiile din partea operatorilor privați, intervenția ar trebui să se limiteze la proiecte care să nu se suprapună peste ofertele publice sau private deja existente din aceeași zonă. Acest fapt nu ar trebui să excludă acordarea unui sprijin suplimentar din surse publice sau private de finanțare pentru demersurile întreprinse în cadrul acestei inițiative. Acest program ar trebui să fie compatibil cu programele operaționale naționale și regionale, în special cu cele finanțate din FEDR, și să fie complementar acestora, generând sinergii între ele.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă instrumente online care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate.

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare printr-o procedură administrativă raționalizată utilizând documentație standardizată în cea mai mare măsură posibilă, utilizând atât instrumente online, cât și alte instrumente convenționale care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate pe bază de servicii de foarte mare viteză în bandă largă, este necesar să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a asistenței financiare.

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate pe bază de servicii de mare viteză în bandă largă, astfel cum sunt definite în comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016, intitulată „Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților”, în care se stabilește drept obiectiv pentru 2025 ca toate gospodăriile europene să aibă acces la o conexiune internet de cel puțin 100 Mbps, este necesar să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere regional a asistenței financiare, inclusiv în zonele îndepărtate și transfrontaliere, care deseori suferă de lipsa de acoperire privată a rețelei, promovându-se principiul accesului universal al cetățenilor la beneficiile societății informaționale, acordând o atenție deosebită zonelor rurale, ultraperiferice, insulare, de frontieră și montane.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  În conformitate cu articolul 349 din TFUE, în legătură cu distribuția geografică echilibrată, ar trebui să se ia în considerare măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice, având în vedere depărtarea acestora și costurile aferente accesului la internet și la serviciile în bandă largă de mare viteză.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Dată fiind importanța nevoilor de conectivitate în cadrul Uniunii Europene, este important ca Comisia să dezvolte o strategie pe termen lung pentru instalarea punctelor de acces fără fir care să garanteze continuitatea programului și după cei trei ani propuși, asigurând totodată că infrastructurile create nu vor fi folosite în scop comercial după încheierea perioadei de finanțare și că nu sunt acceptate proiecte pentru perioade mai scurte de trei ani.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c)  De asemenea, având în vedere caracterul necomercial al intervenției, Comisia și statele membre trebuie să se asigure că infrastructurile dezvoltate nu sunt utilizate în niciun scop comercial după expirarea perioadei de finanțare.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale sunt finanțate prin granturi sau prin forme de asistență financiară, altele decât instrumentele financiare.

(c)  acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită și fără restricții, precum și sigură și securizată în comunitățile locale sunt finanțate prin granturi sau prin forme de asistență financiară, altele decât instrumentele financiare.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale sunt finanțate prin asistența financiară din partea Uniunii care acoperă până la 100 % din costurile eligibile, fără a se aduce atingere principiului cofinanțării.

Acțiunile în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită și sigură în comunitățile locale sunt finanțate prin asistența financiară din partea Uniunii care acoperă până la 100 % din costurile eligibile, fără a se aduce atingere principiului cofinanțării.

(Protecția datelor este esențială, prin urmare, conexiunea la internet, în afară de a fi gratuită, trebuie să fie și sigură.)

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  «punct de acces fără fir local » înseamnă un echipament de mică putere, de dimensiune redusă și cu o rază mică de acțiune, care utilizează în mod neexclusiv spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor accesul fără fir la o rețea de comunicații electronice.

(h)  «punct de acces fără fir local » înseamnă un echipament de mică putere, de dimensiune redusă și cu o rază mică de acțiune, care utilizează în mod neexclusiv spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor accesul fără fir local gratuit la o rețea de comunicații electronice.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să sprijine furnizarea de conexiuni fără fir locale gratuite în comunitățile locale.

(c)  să sprijine furnizarea de conexiuni fără fir locale gratuite și sigure și securizate în comunitățile locale, care să garanteze o conexiune minimă de 100 Mbps sau, dacă nu este posibil, la viteza maximă disponibilă pe piață, urmând să fie incluse și servicii legate de mobilitatea sustenabilă.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 5 – alineatul 5 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5a.  Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale sunt finanțate prin:

5a.  Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită și sigură în comunitățile locale sunt finanțate prin:

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 6 – alineatul 8 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8a.  Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 4 din anexă.

8a.  Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită și sigură în comunitățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 4 din anexă.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită în spațiile vieții sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile publicului larg, care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale, sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară.

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită, sigură și securizată în spațiile vieții sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile publicului larg, care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale, sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară, aici fiind incluse și serviciile de transport public și siturile turistice.

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistența financiară se pune la dispoziția entităților cu misiune de serviciu public, cum ar fi autoritățile locale și furnizori de servicii publice locale care se angajează să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită prin instalarea unor puncte de acces fără fir locale.

Asistența financiară se pune la dispoziția entităților cu misiune de serviciu public, cum ar fi autoritățile locale și furnizori de servicii publice locale care se angajează să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită, sigură și securizată prin instalarea unor puncte de acces fără fir locale sau în combinație cu implementarea unor servicii de transport public.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a.  sunt gratuite, ușor accesibile și utilizează echipamente de ultimă generație, și

a.  sunt gratuite, sigure, ușor accesibile și utilizează echipamente de ultimă generație, și

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 3 – punctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  încurajează o mai bună integrare a comunităților locale în piața unică digitală și consolidează dezvoltarea serviciilor și aplicațiilor digitale inovatoare - oferite de IMM-uri locale și întreprinderi din domeniul transportului și turismului;

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectele care repetă oferte deja existente, private sau publice, cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, în aceeași zonă, nu sunt acoperite.

Proiectele care repetă oferte deja existente, private sau publice, cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, în aceeași zonă, sau proiectele care se suprapun cu astfel de oferte nu sunt acoperite. Punctele de acces fără fir locale finanțate în temeiul prezentului regulament acoperă în primul rând spațiile publice.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic proiectelor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, având în vedere propunerile primite și pe baza principiului «primul venit, primul servit».

Bugetul disponibil se alocă tuturor statelor membre într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic, acordând o atenție deosebită insulelor, regiunilor ultraperiferice (astfel cum se menționează la articolul 349 din TFUE), comunităților locale din regiuni montane, transfrontaliere, mai mici și rămase în urmă, proiectelor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, având în vedere propunerile primite.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

Referințe

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

TRAN

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Claudia Țapardel

8.11.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

11.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jiří Maštálka

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (29.3.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Raportoare pentru aviz: Rosa D'Amato

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În septembrie 2016, Comisia Europeană a propus o revizuire ambițioasă a reglementării europene din domeniul telecomunicațiilor din UE cu noi inițiative menite să satisfacă nevoile de conectivitate în creștere ale cetățenilor europeni și să stimuleze competitivitatea europeană.

Printre măsurile menite să sprijine acest obiectiv, în noul pachet se promovează desfășurarea unor puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și prin introducerea unor obligații de reglementare mai puțin stricte în cazurile, între altele, în care accesul este furnizat pe bază necomercială sau în mod auxiliar în raport cu furnizarea altor servicii publice.

Obiectul acestui aviz legislativ este deci analizarea propunerii Comisiei Europene care conține modificări ale cadrului juridic pentru telecomunicații din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/20133 („Regulamentul MIE”) și Regulamentul (UE) nr. 283/20144, pentru a promova internetul gratuit în comunitățile locale prin intermediul sistemului „WiFi4EU” finanțat de UE.

Propunerea Comisiei alocă sistemului WiFi4EU 120 de milioane EUR între 2017-2019, care ar trebui să sprijine instalarea de echipamente Wi-Fi de ultimă generație în centrele vieții comunităților. În acest sens, este esențial ca echipamentele și tehnologia furnizate să fie compatibile cu cele mai ridicate standarde disponibile pe piață și ca serviciile furnizate să fie ușor de utilizat și accesibile persoanelor cu un nivel scăzut de competențe digitale.

Raportoarea consideră că este esențial ca această inițiativă să se concentreze în special pe zonele rurale și pe toate zonele care riscă să fie depopulate și abandonate.

Sistemul WiFi4EU va fi pus în aplicare prin proceduri simple și nebirocratice, cum ar fi aplicațiile online, plățile cu cupoane și cerințe mai puțin stricte în materie de monitorizare. Totuși, raportoarea subliniază importanța unui exercițiu corect de audit al serviciilor furnizate de-a lungul întregii perioade de viață a proiectului, asigurând un echilibru adecvat între simplificare și control.

Se așteaptă ca intervenția să aibă mai multe efecte pozitive în lanț, care variază de la implicarea operatorilor locali mici și medii în sectorul TIC și participarea la viața democratică, inclusiv a grupurilor demografice care altminteri ar avea dificultăți de acces la conectivitate, promovând, de asemenea, conceptul de „internet al obiectelor și serviciilor”.

Pentru a evita suprapunerea de proiecte și dispersia fondurilor, raportoarea insistă și asupra necesității de a crea sinergii cu finanțarea FEDR, luând în considerare și investițiile enorme în obiectivul tematic nr. 2 (Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității tehnologiilor informației și comunicațiilor) pentru perioada de programare 2014-2020.

Raportoarea este de acord cu principiul echilibrului geografic propus de Comisie, dar consideră că principiul coeziunii economice, sociale și teritoriale consacrat în tratate ar trebui luat în considerare în mod corespunzător în implementarea sistemului Wifi4EU și în definirea criteriilor de alegere a aplicațiilor prezentate de autoritățile locale. Proiectele care intră în cadrul de aplicare al sistemului ar trebui să propună echiparea de zone în care conexiuni Wi-Fi publice sau private care oferă caracteristici similare nu există încă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1 a)  Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 intitulată „Agenda digitală pentru Europa” observă că strategia Europa 2020 a subliniat importanța utilizării benzii largi pentru a promova incluziunea socială și competitivitatea în Uniune și reafirmă obiectivul de a asigura banda largă de bază tuturor cetățenilor din Uniune până în 2013 și, cu aceasta, că până în 2020, toți cetățenii Uniunii au acces la viteze de internet mult mai mari de 30 Mbps și că 50% sau mai mult din gospodăriile Uniunii se abonează la conexiuni internet peste 100 Mbps.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Printre măsurile menite să susțină viziunea asupra conectivității la nivel european, comunicarea promovează desfășurarea de puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și reducerea obstacolelor de reglementare. Astfel de puncte de acces, inclusiv cele aferente furnizării altor servicii publice sau de natură necomercială, pot avea o contribuție importantă la îmbunătățirea rețelelor actuale de comunicații fără fir și la desfășurarea viitoarelor generații de rețele de comunicații fără fir prin facilitarea unei acoperiri mai granulare în conformitate cu necesitățile în evoluție.

(2)  Printre măsurile menite să susțină viziunea asupra conectivității la nivel european, comunicarea promovează desfășurarea de puncte de acces fără fir locale prin simplificarea procedurilor de planificare și reducerea obstacolelor de reglementare. Astfel de puncte de acces, inclusiv cele aferente furnizării altor servicii publice sau de natură necomercială, pot avea o contribuție importantă la îmbunătățirea rețelelor actuale de comunicații fără fir și la desfășurarea viitoarelor generații de rețele de comunicații fără fir prin facilitarea unei acoperiri mai granulare pe teritoriul Uniunii în conformitate cu necesitățile actuale și în evoluție. Având în vedere progresul rapid al tehnologiei digitale, ar trebui efectuate verificări regulate și controale de calitate pentru a asigura funcționarea corectă și de calitate a punctelor de acces fără fir, pentru a face această inițiativă mai sustenabilă și mai durabilă.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2 a)  O măsură ulterioară a Uniunii pentru sprijinirea viziunii de conectivitate în Uniune ar trebui să garanteze că conectivitatea tuturor gospodăriilor permite cetățenilor Uniunii să folosească mai ușor internetul și promovează conceptul de „internet al obiectelor și serviciilor”.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea conectivității fără fir locale gratuite în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416.

(3)  Ca urmare a comunicării care definește viziunea europeană a conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova competențele digitale și incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific furnizarea conectivității fără fir, locale, de mare viteză, gratuite și de calitate în spațiile vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în aer liber accesibile publicului larg, cu o viteză de conexiune minimă de 100 megabiți/s, îndeplinind astfel obiectivele legate de societatea Gigabit, cu scopul de a introduce banda largă de foarte mare viteză până în 2025. Un astfel de sprijin nu este în prezent acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416. Incluziunea digitală nu ar trebui să discrimineze locațiile izolate și zonele rurale. O mai bună conectivitate ar trebui să ofere un acces mai bun la informații și comunicații și deci să aibă un efect pozitiv asupra indicelui progresului social (SPI) al regiunilor.

_________________

_________________

15Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

15Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

16Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

16Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt autoritățile publice și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală gratuită ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public, astfel încât se asigure capacitatea comunităților locale de a beneficia de internet de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include municipalități și alte autorități publice locale, biblioteci și spitale.

(4)  Acest tip de sprijin ar trebui să încurajeze entitățile cu misiune de serviciu public, cum sunt autoritățile publice locale și furnizorii de servicii publice, să ofere conectivitate fără fir locală gratuită, oferind totodată un nivel ridicat de securitate cibernetică, ca un serviciu auxiliar față de misiunea lor de serviciu public; în acest sens, acest sprijin ar trebui să contribuie la a garanta accesul comunităților locale la informații și implicarea în viața publică (digitală), îmbunătățirea competențelor lor digitale și posibilitatea de a beneficia de internet de foarte mare viteză în bandă largă în spațiile de viață socială. Astfel de entități ar putea include clădirile administrațiilor municipale și a altor autorități publice locale și imediata lor vecinătate, precum și bibliotecile publice, muzeele, școlile și universitățile, centrele comunitare, spațiile multifuncționale, centrele de cultură, sport, tineret, piețele și parcurile municipale, precum și unitățile de îngrijire sanitară, asigurând, de asemenea, că interacțiunile între aceste organisme și furnizorii de servicii locale sunt mai puțin împovărătoare și mai rapide pentru IMM-uri, iar întreg procesul mai puțin birocratic. Oferta de conectivitate fără fir gratuită ar putea fi, de asemenea, asigurată pentru spații de transport public accesibile gratuit, cum ar fi spațiile de așteptare. Îmbunătățirea accesului la internet de mare și foarte mare viteză în bandă largă și la serviciile TIC, în special în zonele izolate, poate duce la creșterea calității vieții persoanelor, prin facilitarea accesului la servicii (de exemplu, e-Sănătate și e-Guvernare) și la creșterea posibilităților economice pentru întreprinderile locale și întreprinderile nou-înființate, contribuind astfel la incluziunea socială, la creșterea economică și la competitivitate. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să se asigure că nimeni nu este exclus și că conținutul internet și serviciile online sunt accesibile tuturor, inclusiv cetățenilor fără competențe digitale și persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Inițiativa Uniunii de introducere de puncte de acces fără fir locale ar trebui să asigure baza creării unei rețele paneuropene comune prin WiFi4EU (SSID), care ar putea fi, de asemenea, marca distinctivă a unei rețele paneuropene de internet fără fir, rapidă și sigură.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Conectivitatea fără fir locală este calificată drept „gratuită” doar atunci când este furnizată fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și furnizarea de date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea.

(5)  Conectivitatea fără fir locală este calificată drept „gratuită” doar atunci când este furnizată fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de plată, inclusiv dar fără a se limita la acestea, publicitate, limite de timp și furnizarea de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului. Internetul fără fir cofinanțat de UE nu poate fi în niciun caz condiționat de achiziționarea de bunuri sau servicii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Având în vedere obiectivul său specific și natura sa orientată către necesitățile locale, intervenția ar trebui identificată ca un proiect distinct de interes comun în sectorul telecomunicațiilor în sensul Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014.

(6)  Având în vedere obiectivul său specific și natura sa orientată către necesitățile locale și nevoia de a crea un standard european comun în materie de localizare, care să permită identificarea regiunilor cu cele mai mari necesități și a efectului multiplicator potențial, intervenția ar trebui identificată ca un proiect distinct de interes comun în sectorul telecomunicațiilor în sensul Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere natura necomercială a acestei intervenții și anvergura redusă a proiectelor individuale anticipate, sarcina administrativă ar trebui să fie limitată la minim. Prin urmare, intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite forme de asistență financiară, în special prin granturi, disponibile în temeiul Regulamentului financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze pe instrumente financiare.

(8)  Având în vedere natura necomercială a acestei intervenții și anvergura redusă a proiectelor individuale anticipate, sarcina administrativă ar trebui să fie limitată la minim, luând în considerare faptul că sunt necesare asumarea responsabilității și un echilibru adecvat între simplificare și control. Prin urmare, intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite forme de asistență financiară, în special prin granturi, disponibile în temeiul Regulamentului financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze pe instrumente financiare. Ar trebui să se aplice principiul bunei gestiuni financiare.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8 a)  Punerea în aplicare a acestei inițiative ar trebui să țină seama de posibilele sinergii cu alte programe și fonduri ale UE existente.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Având în vedere domeniul de aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele de acces fără fir locale și valoarea mică a proiectelor individuale în cauză, se anticipează că punctele de acces care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu ar urma să concureze cu ofertele comerciale. Pentru a garanta că o astfel de asistență financiară nu denaturează în mod nejustificat concurența, nu elimină investițiile private și nu descurajează investițiile din partea operatorilor privați, intervenția ar trebui să se limiteze la proiecte care să nu se suprapună peste ofertele publice sau private deja existente cu caracteristici similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar trebui să excludă acordarea unui sprijin suplimentar din surse publice sau private de finanțare pentru demersurile întreprinse în cadrul acestei inițiative.

(9)  Având în vedere domeniul de aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele de acces fără fir locale și valoarea mică a proiectelor individuale în cauză, se anticipează că punctele de acces care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu ar urma să concureze cu ofertele comerciale. Pentru a garanta că o astfel de asistență financiară nu denaturează în mod nejustificat concurența, nu elimină investițiile private și nu descurajează investițiile din partea operatorilor privați, intervenția ar trebui să se limiteze la proiecte care să nu se suprapună peste ofertele deja existente cu caracteristici similare, puse la dispoziție în mod gratuit în condiții similare în aceeași zonă deservită de routerele WLAN publice existente. Acest fapt nu ar trebui să excludă acordarea unui sprijin suplimentar din surse publice sau private de finanțare pentru demersurile întreprinse în cadrul acestei inițiative. Dubla finanțare ar trebui să fie exclusă, dar municipalitățile care oferă deja acces la viteze mai reduse ar trebui să fie în continuare eligibile pentru a beneficia de sprijin, în scopul promovării accesului general la internet de mare viteză.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Bugetul disponibil ar trebui să fie alocat proiectelor într-un mod echilibrat din punct de vedere geografic în statele membre și dedicat zonelor aflate sub amenințarea decalajului digital de durată, cu un număr minim corespunzător de cupoane pentru fiecare stat membru. În contextul achiziționării și instalării de echipamente în vederea furnizării de WLAN în conformitate cu prezentul regulament, acordarea de prioritate IMM-urilor locale ar garanta potențialul de inovare și de creare de locuri de muncă la nivel local. Principiul destinat să asigure echilibrul geografic ar trebui inclus în programele de lucru relevante adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) 1316/2013 și ar trebui specificat ulterior în cererile de propuneri.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă instrumente online care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea punctelor de acces fără fir locale instalate.

(10)  Pentru a se asigura furnizarea rapidă a conectivității în conformitate cu prezentul regulament, este esențial ca autoritățile locale și regionale și furnizorii de echipamente Wi-Fi, în special IMM-urile existente în comunități locale, să fie informați rapid și eficient cu privire la disponibilitatea conectivității îmbunătățite de către birourile cu competențe în materie de bandă largă și, când este cazul, să primească asistență în prezentarea cererii. Asistența financiară ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în cea mai mare măsură posibilă instrumente online care să permită transmiterea rapidă și tratarea cererilor și să sprijine implementarea, monitorizarea și auditarea eficiente a punctelor de acces fără fir locale instalate, însoțită de auditarea corectă a performanței serviciilor furnizate în timpul perioadei de viață a proiectelor, având în vedere în special noile proceduri administrative adoptate (sistemul de cupoane). Ținând seama de provocările comune cu care se confruntă zonele rurale, izolate și slab populate – în comparație cu cele urbane – în ceea ce privește banda largă, cum ar fi o cerere structural mai scăzută și mai fragmentată, precum și costuri unitare (per utilizator final) mai ridicate pentru extinderea și întreținerea infrastructurii, ar trebui luate măsuri pentru ca aceste zone să beneficieze de conectivitate fără fir locală, gratuită, de mare viteză și de înaltă calitate. Punctele de conectivitate fără fir locale ar trebui să fie vizibile, iar autoritățile locale ar trebui să le facă cunoscute prin intermediul unor campanii de informare destinate publicului larg. În plus, pentru o mai bună conștientizare a importanței de a promova conectivitatea, inclusiv proiectele care nu beneficiază de sprijin în cadrul sistemului WIFI4EU și care au fost evaluate pozitiv ar putea primi o etichetă de calitate cum ar fi „marca de excelență”, care ar putea permite crearea unui sistem rapid pentru cereri în cadrul altor surse de finanțare, când este cazul.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE, o experiență internet de înaltă calitate pe bază de servicii de foarte mare viteză în bandă largă, este necesar să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a asistenței financiare.

(11)  Având în vedere necesitățile în materie de conectivitate la internet în cadrul Uniunii, precum și evoluția decalajului digital urban-rural care se extinde odată cu noile evoluții tehnologice și necesitatea stringentă subsecventă de a promova rețele de acces care pot furniza, pe întreg teritoriul UE (inclusiv în regiunile izolate, zonele cu acces limitat, insule și regiunile ultraperiferice), o experiență internet de înaltă calitate, ușor de utilizat și accesibilă utilizatorilor, pe bază de servicii de foarte mare viteză în bandă largă și pe utilizarea paginilor de acces multilingve, este necesar să se facă eforturi în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a asistenței financiare, luând în considerare principiul coeziunii economice, sociale și teritoriale și diferitele niveluri de dezvoltare a infrastructurii TIC. În cazul dezastrelor naturale (cum ar fi inundațiile sau cutremurele), rețeaua Wi-Fi gratuită ar trebui să fie nelimitată, sigură și de foarte mare viteză pentru a sprijini comunicarea rapidă între serviciile de urgență și cetățeni.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11 a)  Distribuția intervențiilor ar trebui să ia în considerare diferențele socio-economice existente între regiunile europene și ar trebui să aibă ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață a mediului de lucru mai bun, precum și reducerea riscurilor de șomaj și depopulare. O atenție deosebită ar trebui acordată zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor care suferă de pe urma unor dezavantaje naturale sau demografice severe și permanente. Luând în considerare beneficiile programului pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și pe baza unui raport de evaluare preliminar a primei faze de punere în aplicare a acestei măsuri care ar trebui prezentat Parlamentului European și Consiliului, această inițiativă ar putea fi utilă pentru pregătirea viitoarei extinderi sustenabile a programului.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să sprijine furnizarea de conexiuni fără fir locale gratuite în comunitățile locale.

(c)  să sprijine furnizarea de conexiuni fără fir locale, gratuite, nelimitate, sigure și de mare viteză în comunitățile locale, apropiată de cele mai înalte standarde existente pe piață.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Articolul 6 – alineatul 8 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8 a.  Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită în comunitățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 4 din anexă.

8 a.  Acțiunile care contribuie la proiectele de interes comun în domeniul furnizării de conectivitate fără fir locală gratuită, de mare viteză în comunitățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 4 din anexă.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate fără fir locală gratuită în spațiile vieții sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile publicului larg, care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale, sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară.

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate fără fir de înaltă calitate, locală, gratuită și de mare viteză în spațiile vieții sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile publicului larg, care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale și în sectorul transporturilor publice locale atunci când sunt accesibile gratuit, sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară. Pentru a fi utilizate pe deplin de către publicul larg, ar trebui evitate eventualele bariere lingvistice. Aceasta înseamnă că se recomandă ca întregul sistem de conectare să fie multilingv.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1)  au fost obiectul:

 

(a)   unei evaluări a raportului costuri-beneficii axată pe zonele rurale și zonele care riscă să fie depopulate și abandonate și pe valoarea adăugată socială a conectivității fără fir în aceste zone, care să conducă la un standard european în materie de localizare care să permită identificarea regiunilor cu cele mai mari necesități și a efectului multiplicator potențial; și

 

(b)   unei proceduri de ofertare;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1)  sunt implementate de către o entitate cu misiune de serviciu public având capacitatea de a planifica și supraveghea instalarea punctelor de acces fără fir locale, în interior sau în exterior, în spațiile publice;

1)  sunt implementate de către o entitate cu misiune de serviciu public având capacitatea de a planifica și supraveghea instalarea punctelor de acces fără fir locale, în interior sau în exterior, în spațiile publice prin efectuarea unui control de calitate specific;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a.  sunt gratuite, ușor accesibile și utilizează echipamente de ultimă generație, și

a.  sunt gratuite, sigure, ușor accesibile, utilizează echipamente de ultimă generație, și includ posibilitatea de a utiliza întreaga infrastructură internet transfrontalieră pentru a evita segmentarea pieței la nivelul Uniunii și monopolul marilor companii;

 

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b.  sprijină accesul la serviciile digitale inovatoare, precum cele oferite prin infrastructuri de servicii digitale;

b.  sprijină accesul la serviciile digitale inovatoare, precum cele oferite prin infrastructuri de servicii digitale, precum și în comunicațiile în caz de urgență și de criză;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ba.  nu se află sub un anumit nivel de viteză de conectare din cauza unui număr excesiv de utilizatori simultani;

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 1234/2014

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectele care repetă oferte deja existente, private sau publice, cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, în aceeași zonă, nu sunt acoperite.

Proiectele care repetă oferte deja existente, private sau publice, cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, disponibile gratuit în aceleași condiții în aceeași zonă deservită de routerele WLAN publice existente nu sunt acoperite, asigurând o mai mare integrare între toate serviciile de internet fără fir publice existente și evitând cheltuielile necorespunzătoare. În acest scop, proiectele care beneficiază de sprijin ar trebui coordonate cu proiecte similare finanțate de Fondul european de dezvoltare regională. Municipalitățile care oferă deja acces la viteze mai reduse pot fi eligibile pentru sprijin în vederea promovării accesului general la internet de mare viteză; serviciile de internet mobile, accesibile în schimbul unei taxe în spațiul proiectului de conectivitate locală propus nu se consideră a fi o dublare a unei oferte.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 283/2014

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic proiectelor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, având în vedere propunerile primite și pe baza principiului «primul venit, primul servit».

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic, luând în considerare principiile de coeziune economică, socială și teritorială consacrate la articolul 174 din TFUE și diferențele regionale în furnizarea de acces la internet rapid în întreaga Uniune pentru proiecte care îndeplinesc condițiile de mai sus, pe baza propunerilor primite. O parte adecvată din buget ar trebui alocată zonelor care sunt mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic și digital, inclusiv regiunile izolate, insulele și zonele montane, de frontieră și periferice, precum și zonelor care au fost expuse dezastrelor naturale, pentru a investi resursele acolo este cea mai mare nevoie de ele.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea conectivității prin internet în rândul comunităților locale

Referințe

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Rosa D’Amato

11.10.2016

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Luigi Morgano

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

Referințe

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Data prezentării la PE

14.9.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Raportori

Data numirii

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Examinare în comisie

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georgi Pirinski

Data depunerii

4.5.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Bușoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate