SPRÁVA o návrhu nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

  4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Carlos Zorrinho


  Postup : 2016/0287(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0181/2017
  Predkladané texty :
  A8-0181/2017
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0589),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0378/2016),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

  –  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. januára 2017[1],

  –  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 00/00/00[2],

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0181/2017),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  V oznámení Komisie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet pre občanov a podniky na digitálnom jednotnom trhu14, sa opisuje niekoľko možných opatrení na zlepšenie pripojenia v Európskej únii.

  (1)  V oznámení Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný digitálny jednotný trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet pre občanov, verejné inštitúcie a podniky na digitálnom jednotnom trhu, sa opisuje niekoľko možných opatrení na zlepšenie pripojenia v Európskej únii.

  __________________

   

  14 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný digitálny jednotný trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti (COM(2016)0587).

   

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1a)  Komisia vo svojom oznámení z 26. augusta 2010 s názvom Nová digitálna agenda pre Európu pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa zdôrazňuje, aké dôležité je zaviesť širokopásmový internet z hľadiska podpory sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti v Únii, pričom opätovne potvrdzuje cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci občania Únie prístup k oveľa vyššej rýchlosti internetu, a to nad 30 Mb/s, a aby najmenej 50 % domácností v Únii využívalo internetové pripojenie s rýchlosťou viac ako 100 Mb/s.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Ako súčasť opatrení na podporu uskutočnenia vízie európskeho pripojenia sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích postupov a znížených regulačných prekážok. Takéto prístupové body vrátane tých, ktoré prispievajú k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu významne prispieť k zlepšeniu súčasných bezdrôtových komunikačných sietí a k zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to umožnením lepšieho pokrytia v súlade s meniacimi sa potrebami.

  (2)  Ako súčasť opatrení na podporu uskutočnenia vízie európskeho pripojenia sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom zjednodušených plánovacích postupov a znížených regulačných prekážok. Takéto prístupové body vrátane tých, ktoré prispievajú k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť alebo ktoré nemajú komerčnú povahu, môžu významne prispieť k zlepšeniu súčasných bezdrôtových komunikačných sietí, ale mali by prispieť najmä k zavádzaniu takýchto sietí budúcej generácie, a to umožnením lepšieho pokrytia v súlade s meniacimi sa potrebami. Takéto prístupové body by mali byť schopné fungovať ako súčasť siete s jednotným systémom autentifikácie, ktorý bude platný v celej Únii, a iné bezplatné miestne siete pre bezdrôtové pripojenie by mali mať možnosť pripojiť sa k tomuto systému. Uvedený systém by mal byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/21201b a využívanie údajov na komerčnú reklamu alebo iné komerčné použitia by nemalo byť povolené.

   

  __________________

   

  1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

   

  1B Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (2a)  V kontexte tohto nariadenia bezplatné a neobmedzené miestne bezdrôtové pripojenie znamená, že sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty vrátane, okrem iného, komerčnej reklamy a poskytovania osobných údajov na komerčné účely, a, bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia vyžadované právom Únie alebo vnútroštátnym právom v súlade s právom Únie, ako aj potreba zabezpečiť hladké fungovanie siete, a najmä potreba zaručiť spravodlivé rozdelenie kapacity medzi používateľov v čase špičkového vyťaženia, bez obmedzení, ak neexistuje obmedzenie časového obdobia pripojenia používateľa alebo obmedzenie rýchlosti prenosu či objemu dát.

  Pozmeňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (2b)  Konkurenčný trh a nadčasový legislatívny rámec podnecujúci inováciu, transeurópske siete a štruktúry, ako aj nové obchodné modely sú hlavnou hnacou silou investícií do sietí s veľmi vysokou kapacitou, ktoré môžu priniesť pripojenie občanom v celej Únii.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  (3)  V nadväznosti na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 a s cieľom podporiť digitálnu integráciu a predchádzať zaostávaniu vzdialených a vidieckych oblastí by Únia mala podporovať poskytovanie vysokokvalitného bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 ani v nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  __________________

  __________________

  15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Podpora tohto druhu by podnietiť subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú verejné orgány a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k poskytovaniu bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia ako doplnkovú službu k ich službám vo verejnom záujme, aby miestne spoločenstvá mohli v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a nemocnice.

  (4)  Podpora tohto druhu by mala podnietiť subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, akými sú subjekty verejného sektora a poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, k poskytovaniu bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia ako doplnkovej služby k ich verejnej službe, aby sa zabezpečilo, že ľudia v miestnych spoločenstvách budú môcť v strediskách verejného života zlepšovať svoje digitálne zručnosti a využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou . K takýmto subjektom môžu patriť obce, zoskupenia obcí, spoločnosti vo vlastníctve obcí poverené vykonávaním verejnej služby, neziskové družstvá, komunitné centrá a ďalšie miestne verejné orgány a inštitúcie.

  (S cieľom zabezpečiť, aby bolo znenie navrhnuté Parlamentom jednotné vo všetkých jazykoch, by mal pojem použitý pri preklade portugalského výrazu „gratuita e livre de restrições“ zodpovedať anglickému výrazu „free of charge and free from restrictions“ („bezplatný a neobmedzený“).)

  Pozmeňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4a)  Bezplatné mieste bezdrôtové pripojenie by malo prispievať okrem iného k lepšej územnej a sociálnej súdržnosti, najmä na miestach s obmedzeným prístupom k internetu.

  Pozmeňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5a)  Zlepšenie prístupu k rýchlemu a ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu a službám informačných a komunikačných technológií, najmä vo vzdialených oblastiach, by mohlo zvýšiť kvalitu života ľudí uľahčením prístupu k službám (napr. elektronické zdravotníctvo a elektronická verejná správa) a podporiť rozvoj miestnych malých a stredných podnikov (MSP). Príslušné orgány by preto mali zabezpečiť, aby nikto nebol vynechaný a aby internetový obsah a online služby boli prístupné pre všetkých.

  Pozmeňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5b)  S cieľom zaistiť úspech tohto nariadenia a zdôrazniť kroky Únie v tejto oblasti musí Komisia zabezpečiť, aby subjekty realizujúce projekty prostredníctvom tohto nariadenia poskytovali koncovým používateľom čo najviac informácií o dostupnosti služieb a zdôrazňovali skutočnosť, že financovanie poskytla Únia.

  Pozmeňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5c)  Hodnoty a prínosy Únie by sa mali propagovať prostredníctvom vysvetľujúceho dokumentu, v ktorom sa uvedie účel bezplatnej služby miestneho bezdrôtového pripojenia.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (6a)  Pokrytie novými prístupovými sieťami na vidieku je stále výrazne nižšie než v mestách, pričom iba 28 % domácností na vidieku je pokrytých pevnou technológiou prístupu.

  Pozmeňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7a)  Zavedenie sietí 5G do roku 2020 by malo byť hlavnou prioritou digitálneho jednotného trhu, a to pre svoju zásadnú dôležitosť pre potenciál Únie v oblasti celosvetovej konkurencieschopnosti, rastu, inovácie a výskumu. Prostriedky Únie sa musia využívať účinne a vhodne, aby sa plnili kľúčové úlohy.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto intervencie a malý rozsah jednotlivých plánovaných projektov by sa malo administratívne zaťaženie obmedziť na minimum. Preto by sa táto intervencia mala vykonať s najvhodnejšími formami finančnej pomoci, najmä prostredníctvom grantov dostupných v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala využívať finančné nástroje.

  (8)  Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto intervencie a malý rozsah jednotlivých plánovaných projektov by sa malo administratívne zaťaženie obmedziť na minimum a malo by byť primerané plánovaným prínosom s prihliadnutím na potrebu zodpovednosti a primeranej rovnováhy medzi zjednodušením a kontrolou. Preto by sa táto intervencia mala vykonať najvhodnejšími formami finančnej pomoci, najmä prostredníctvom grantov poskytovaných napríklad prostredníctvom poukazov, dostupnými podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách v súčasnosti alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala využívať finančné nástroje. Mala by sa uplatňovať zásada riadneho finančného hospodárenia.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (8a)  Vzhľadom na obmedzený objem finančných prostriedkov vo vzťahu k možnému vysokému počtu žiadostí by sa mali prijať kroky s cieľom zabezpečiť zjednodušenie administratívnych postupov tak, aby sa rozhodnutia mohli prijímať včas. Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 by sa malo zmeniť tak, aby sa členským štátom umožnilo podporovať kategórie návrhov, ktoré spĺňajú kritériá vymedzené v oddiele 4 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 283/2014, čím sa zabráni individuálnemu schvaľovaniu žiadostí a zabezpečí, že osvedčovanie výdavkov a každoročné prekladanie správ Komisii nebudú v prípade grantov udelených na základe tohto nariadenia povinné.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  Vzhľadom na obmedzené pokrytie, ktoré poskytujú jednotlivé miestne bezdrôtové prístupové body, a malú hodnotu jednotlivých dotknutých projektov sa neočakáva, že by prístupové body využívajúce finančnú pomoc podľa tohto nariadenia predstavovali konkurenciu pre komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že takáto finančná pomoc ani naďalej nebude neprimerane narúšať hospodársku súťaž, vytláčať súkromné investície či vytvárať odrádzajúce prostredie pre investovanie súkromných operátorov, by sa táto intervencia mala obmedziť na projekty, ktoré nekopírujú už existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami v tej istej oblasti. Tým by nemala byť vylúčená ďalšia podpora projektov zavádzania v rámci tejto iniciatívy z verejných alebo súkromných zdrojov financovania.

  (9)  Vzhľadom na obmedzené pokrytie, ktoré poskytujú jednotlivé miestne bezdrôtové prístupové body, a malú hodnotu jednotlivých dotknutých projektov sa neočakáva, že by prístupové body využívajúce finančnú pomoc podľa tohto nariadenia predstavovali konkurenciu pre komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že takáto finančná pomoc ani naďalej nebude neprimerane narúšať hospodársku súťaž, vytláčať súkromné investície či vytvárať odrádzajúce prostredie pre investovanie súkromných prevádzkovateľov, táto intervencia by sa mala obmedziť na projekty, ktoré nekopírujú už existujúce bezplatné súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami v tej istej oblasti. Tým by nemala byť vylúčená dodatočná podpora projektov zavádzania v rámci tejto iniciatívy z verejných alebo súkromných zdrojov financovania, pretože takéto kombinované financovanie by mohlo prispieť k výraznejšiemu efektu, ktorý by mal viesť k podnecovaniu súkromných investícií a rozšíreniu internetového pripojenia na širšie publikum. V tejto súvislosti je potrebné zaistiť synergiu s iným vnútroštátnym financovaním alebo financovaním Únie vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom dosiahnuť maximálny vplyv nielen z hľadiska prístupnosti pre občanov, ale aj z hľadiska sociálnej súdržnosti a pomoci pri preklenutí digitálnej priepasti v menej rozvinutých regiónoch.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (9a)  Dostupné rozpočtové prostriedky by sa mali prideľovať geograficky vyváženým spôsobom, aby sa mohli podporiť projekty vo všetkých členských štátoch. Pri prideľovaní by sa mala zohľadniť aj potreba riešiť digitálnu priepasť. Tieto zásady, ktorých cieľom je zaručiť geografickú vyváženosť a inkluzívnu spoločnosť, by sa mali zahrnúť do príslušných pracovných programov prijímaných v súlade s nariadením (EÚ) č. 1316/2013 a týmto nariadením a uvádzať vo výzvach na predkladanie projektov a v prípade potreby by mali umožniť väčšiu účasť žiadateľov z členských štátov, v ktorých je účasť relatívne nízka, so zameraním na oblasti určené členskými štátmi alebo Komisiou ako zaostávajúce z hľadiska pripojenia alebo digitálnej gramotnosti.

  Pozmeňujúci návrh     18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (9b)  Uprednostnenie miestnych MSP pri obstarávaní a inštalácii vybavenia s cieľom poskytovať miestne bezdrôtové pripojenie v súlade s týmto nariadením by mohlo zabezpečiť potenciál na inovácie a vytváranie kvalitných pracovných miest v obciach.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili online nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie a kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili online nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia zavádzanie, monitorovanie a kontrolu nainštalovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov. Je dôležité, aby Komisia informovala miestne orgány o plánovanom opatrení a príslušných podmienkach čo najskôr, aby im umožnila pripraviť sa a podať žiadosť, keď sa zverejnia výzvy na predkladanie návrhov. Komisia a príslušné orgány členských štátov by takisto mali vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie potrebnej informovanosti o tomto programe.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať kvalitný internet na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, by finančná pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie geografickej vyváženosti.

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať vysokokvalitný internet na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia ako súčasť podpory plnenia cieľov európskej gigabitovej spoločnosti, by sa malo dbať na dosiahnutie geografickej vyváženosti finančnej pomoci a zníženie digitálnej priepasti, podporu prístupu občanov k výhodám informačnej spoločnosti a podporu oblastí s relatívne nízkou úrovňou vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia.

  Pozmeňujúci návrh     21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11a)  Okrem toho by sa od príjemcov malo vyžadovať, aby poskytovali bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie najmenej tri roky.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11b)  Opatrenia financované v súlade s týmto nariadením by mali byť v dlhodobom horizonte životaschopné a udržateľné. Takáto životaschopnosť a udržateľnosť by sa mala dosiahnuť poskytnutím technických nástrojov na zabezpečenie ich dlhodobej efektívnosti prostredníctvom využívania technológií, ktorých aktuálnosť a bezpečnosť pre používateľov udržiavajú príjemcovia a poskytovatelia služieb.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

  Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  „c)  opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú prostredníctvom grantov alebo foriem finančnej pomoci iných ako finančné nástroje.“

  „c)  opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú prostredníctvom grantov alebo foriem finančnej pomoci iných ako finančné nástroje.“

   

  (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

  Pozmeňujúci návrh     24

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

  Článok 22 – odsek 3 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a.  V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

   

  „Osvedčovanie výdavkov a každoročné podávanie informácií Komisii uvedené v druhom, resp. treťom odseku tohto článku, nie sú povinné v prípade grantov pridelených podľa článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 283/2014*.“

   

  ________________

   

  * Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Pozmeňujúci návrh     25

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 2 – odsek 2 – písmeno h

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  „h)  ‚miestne bezdrôtové prístupové miesto‘ je malé zariadenie s nízkym výkonom prevádzkované v malom rozsahu, ktoré na nevýhradnom základe využíva rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú podmienky dostupnosti a efektívneho využívania na tento účel harmonizované na úrovni Únie, a ktoré umožňuje bezdrôtový prístup používateľov k elektronickej komunikačnej sieti.“;

  „h)  „miestny bezdrôtový prístupový bod“ je malé zariadenie s nízkym výkonom a malým dosahom, ale s veľkou šírkou pásma, ktoré na nevýhradnom základe využíva rádiové frekvenčné spektrum, infračervené frekvenčné spektrum alebo frekvenčné spektrum viditeľného svetla, pre ktoré sú podmienky dostupnosti a efektívneho využívania na tento účel harmonizované na úrovni Únie a ktoré umožňuje bezdrôtový prístup používateľov k elektronickej komunikačnej sieti.“;

  Odôvodnenie

  Do textu by sa mali zaradiť aj novovznikajúce technológie ako LiFi, uznané v európskom kódexe elektronickej komunikácie, a to najmä vzhľadom na potenciál týchto technológií nevyužívajúcich rádiové vlny, ale svetlo, vo verejných priestoroch, ako sú nemocnice, kde rádiové vlny nemusia byť najvhodnejšie.Na prenosovú rýchlosť by to nemalo mať vplyv vzhľadom na to, že niekedy bude k prístupovému bodu pripojený veľký počet používateľov.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  podporuje poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách.

  c)  podporuje poskytovanie vysokokvalitného, bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 6 – odsek 8a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  „8a.  Opatrenia prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách musia spĺňať podmienky stanovené v oddiele 4 v prílohe.“;

  „8a.  Opatrenia prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania vysokokvalitného, bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách musia spĺňať podmienky stanovené v oddiele 4 v prílohe.“;

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  V prílohe sa vkladá tento oddiel:

  6.  V prílohe sa dopĺňa tento oddiel:

  „ODDIEL 4. BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE V MIESTNYCH SPOLOČENSTVÁCH

  „ODDIEL 4. BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE V MIESTNYCH SPOLOČENSTVÁCH

  Opatrenia zamerané na poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo verejnom živote miestneho spoločenstva, sú oprávnené na finančnú pomoc.

  Opatrenia zamerané na poskytovanie bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo verejnom živote miestneho spoločenstva, sú oprávnené na finančnú pomoc. V záujme prístupnosti sa tieto opatrenia pokiaľ možno vyhýbajú potenciálnym jazykovým bariéram.

  Finančná pomoc je k dispozícii pre subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú miestne orgány a poskytovatelia verejných služieb, ktoré sa zaviazali poskytovať bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie vybudovaním miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  Finančná pomoc je k dispozícii pre subjekty verejného sektora v zmysle článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/21021a na poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia prostredníctvom inštalácie miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

   

  Oprávnené inštitúcie môžu finančnú pomoc využívať na zriadenie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestach, ktoré sú najvhodnejšie a najprístupnejšie pre komunitné využívanie, a to aj v prípade, že nie sú vo verejnom vlastníctve.

  Projekty na poskytovanie bezdrôtového pripojenia prostredníctvom voľne prístupných miestnych bezdrôtových prístupových bodov môžu získať finančné prostriedky, ak:

  Projekty na poskytovanie bezdrôtového pripojenia prostredníctvom voľne prístupných miestnych bezdrôtových prístupových bodov môžu získať finančné prostriedky, ak:

  1)  ich vykonáva subjekt konajúci vo verejnom záujme schopný plánovania a dohľadu nad zriadením vnútorných alebo vonkajších miestnych bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách;

  1)  ich vykonáva subjekt verejného sektora schopný plánovania a dohľadu nad zriadením vnútorných alebo vonkajších miestnych bezdrôtových prístupových bodov na verejných miestach, ako aj zabezpečenia financovania prevádzkových nákladov minimálne na tri roky;

  2)  vychádzajú z vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia umožňujúceho využívanie internetu vo vysokej kvalite, ktoré

  2)  vychádzajú zo širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou umožňujúceho využívanie internetu vo vysokej kvalite, ktoré

  a.  je bezplatné, ľahko prístupné a používa najmodernejšie zariadenia, a

  a.  je bezplatné, ľahko prístupné a používa najmodernejšie zariadenia, pričom využíva optimálne technologické riešenia a najvyššie normy kybernetickej bezpečnosti, a

  b.  podporuje prístup k inovačným digitálnym službám, ako sú služby ponúkané prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb;

  b.  podporuje prístup k inovatívnym digitálnym službám, ako sú služby ponúkané prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb;

  3)  používajú spoločnú vizuálnu identitu, ktorú poskytne Komisia, a poskytujú odkaz na súvisiace online nástroje.

  3)  používajú spoločnú vizuálnu identitu, ktorú poskytne Komisia, a poskytujú odkaz na súvisiace online nástroje;

   

  3a)  rešpektujú zásadu technologickej neutrality, efektívne využívajú verejné financovanie a sú schopné prispôsobiť sa najlepším technologickým ponukám.

  Pomoc sa nevzťahuje na projekty kopírujúce existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami vrátane kvality v tej istej oblasti.

  Pomoc sa nevzťahuje na projekty kopírujúce existujúce bezplatné súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami vrátane kvality v tej istej oblasti.

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom na projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky vzhľadom na predložené návrhy a podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom v členských štátoch na projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky s ohľadom na predložené návrhy a vo všeobecnosti podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“ v súlade s pracovnými programami, ktoré prispievajú k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii a k presadzovaniu digitálnej integrácie.

   

  Členské štáty môžu prideliť vlastné zdroje alebo zdroje pochádzajúce z európskych štrukturálnych a investičných fondov na rozvoj doplnkových služieb a ponúk, ktoré posilnia udržateľnosť projektov.

   

  Projekty financované podľa tohto oddielu sa musia prevádzkovať a byť dôsledne monitorované Komisiou najmenej tri roky. Monitorovanie projektu Komisiou pokračuje aj po období prevádzky, aby sa získal prehľad o funkčnosti daného projektu a možné vstupy pre budúce iniciatívy.

   

  __________________

   

  1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

  • [1]  Ú. v. EÚ C 125, 27.1.2017, s. 69.
  • [2]  Ú. v. EÚ C, s..

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Iniciatíva WiFi4EU je návrhom, ktorý prispeje k upevneniu rozvoja inkluzívnejšej európskej digitálnej spoločnosti.

  Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie 14. septembra 2016 uviedol, že v rámci „nového právneho rámca, ktorý priláka a umožní investície do pripojenia, […] by pripojenie malo priniesť prospech všetkým obyvateľom“.

  Podľa Junckerovho záväzku na to, „aby mohol každý využívať výhody pripojenia, nesmie byť dôležité, kde býva alebo aký plat poberá“, v dôsledku čoho „do roku 2020 musia byť hlavné strediská verejného života všetkých obcí a miest EÚ vybavené bezplatným prístupom k bezdrôtovému internetu“.

  V tejto súvislosti je iniciatíva WiFi4EU príležitosťou, aby sa v rámci balíka týkajúceho sa komunikácií potvrdila zásada univerzálneho prístupu európskych občanov k výhodám informačnej spoločnosti prostredníctvom vykonávania pilotného programu s vyváženým geografickým rozmerom a rozložením, ktorý bude fungovať ako referenčný bod pre dynamický a voči technologickému vývoju odolný rozvoj inkluzívnych platforiem poskytujúcich bezplatný prístup k bezdrôtovým sieťam.

  Zároveň táto iniciatíva otvára možnosť rozvoja a uplatňovania koncepcie na odlíšenie európskej digitálnej identity, pričom treba do návrhu pilotného programu začleniť hodnoty, ktoré inšpirovali európsky projekt, so zameraním na riešenia pre občanov a príležitosti, ktoré vzniknú pre podniky a tvorcov obsahu.

  Zámerom univerzálneho prístupu je posilniť miestne digitálne ekosystémy, upevniť spojenie medzi Európskou úniou a občanmi a vytvoriť väčšie množstvo lepších príležitostí na rozvoj sietí novej generácie.

  Na tento účel je rozhodujúce zabezpečiť, aby sa zameranie na prístup k sieťam doplnilo o univerzálnu a bezplatnú dostupnosť služieb verejného záujmu a obsahu všeobecného záujmu a aby sa presadzoval zjednodušený systém podávania žiadostí a realizácie, ktorý zabezpečí transparentnosť a overovanie kvality projektov a plnenie požiadaviek.

  Cieľom pozmeňujúcich návrhov navrhovaných v tejto správe je zaručiť lepšiu reakciu na nasledovné zásady, ktoré sú základnou štruktúrou iniciatívy:

  1. Univerzálny a bezplatný prístup

  Prístupové siete podporované na území EÚ by mali zabezpečiť využívanie vysokorýchlostných širokopásmových internetových služieb, čím sa prispeje k rozvoju európskej gigabitovej spoločnosti. Tento prístup by mal byť univerzálny, bezplatný a neobmedzený.

  Bezplatný prístup znamená, že neexistuje priama odmena, ani odmena prostredníctvom komerčnej reklamy či komerčného využitia údajov používateľov.

  2. Systém autentifikácie a prístupu

  Prístupové body by sa mali spojiť do siete so systémom autentifikácie, ktorý bude platný na celom území Európskej únie. Prístup by sa mal riadiť zásadou jednotnej autentifikácie („len jedny prihlasovacie údaje“). Aby sa mohol využiť plný potenciál tohto modelu, je potrebné vyvinúť referenčný vzor, ktorý zaručí interoperabilitu, kolektívnu efektívnosť a spoločnú identifikáciu, pričom bude možné skĺbiť ho s osobitnými vlastnosťami každého miestneho projektu.

  3. Oprávnenosť

  Možnosť podať žiadosť by mali mať aj verejné subjekty, ktorých poslanie je zlučiteľné s cieľmi projektu. Vzhľadom na obmedzenú výšku financovania dostupnú pre každý projekt a vysoký počet možných žiadostí je potrebný systém správy programu, ktorý zabezpečí rýchle a efektívne rozhodovanie. Na tento účel treba zvážiť model prideľovania na základe poukazov.

  4. Geografická vyváženosť

  Pri prístupe k prostriedkom v rámci tejto iniciatívy treba zaručiť zásadu geografickej vyváženosti medzi jednotlivými členskými štátmi. Geografická vyváženosť v rámci každého členského štátu by sa mala zabezpečiť na základe kritérií, ktoré sa vymedzia v príslušnom pracovnom programe.

  5. Boj proti vylúčeniu a podpora územnej súdržnosti

  V kritériách schvaľovania projektov by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že prioritou je podpora digitálnej integrácie a územnej súdržnosti.

  6. Udržateľnosť

  V záujme zaručenia udržateľnosti projektov môžu členské štáty na rozvoj doplnkových služieb a ponúk použiť vlastné prostriedky alebo európske štrukturálne fondy.

  7. Neprekrývanie sa ponúk

  Projekty by sa mali brať do úvahy iba vtedy, ak v rovnakej oblasti neexistuje verejná alebo súkromná ponuka s podobnými vlastnosťami.

  8. Monitorovanie

  Komisia by mala zabezpečiť systém na monitorovanie iniciatívy vrátane uverejňovania správ o jej vykonávaní.

  PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

  Tento zoznam bol vypracovaný ako úplne dobrovoľná iniciatíva v rámci výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Pri príprave správy prijal spravodajca podnety od týchto subjektov alebo osôb: Subjekt a/alebo osoba

  Inštitúcie

  Externé zainteresované strany

   

  Európska komisia

  Európska rada

  Výbor regiónov

  Európsky hospodársky a sociálny výbor

  predsedníctvo Rady EÚ

  Cisco Systems

  ECTA

  ETNO

  EUtelsat

  Orange

  Reading & Writing Foundation

  UKspace

  Vodafone

   

  STANOVISKO Výboru pre rozpočet (4.4.2017)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Liadh Ní Riada

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  V oznámení Komisie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet pre občanov a podniky na digitálnom jednotnom trhu, sa opisuje niekoľko možných opatrení na zlepšenie pripojenia v Európskej únii.

  (1)  V oznámení Komisie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet pre občanov, verejné inštitúcie a podniky na digitálnom jednotnom trhu14, sa opisuje niekoľko možných opatrení na zlepšenie pripojenia v Európskej únii.

  __________________

  __________________

  14Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný digitálny jednotný trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti [COM(2016) 587].

  14Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný digitálny jednotný trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti [COM(2016) 587].

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (2a)  Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie zamerané na riešenie nedostatkov v digitalizácii a pripojení regiónov, a najmä tých s vyššou mierou chudoby, investovaním do vytvárania, rozvoja a zlepšenia prístupu k bezdrôtového pripojeniu; so zameraním najmä na oblasti označené za zaostávajúce z hľadiska pripojenia a podpory digitálnej gramotnosti. Podpora Únie by mala mať doplnkový charakter, a to prostredníctvom podpory projektov, ktoré sú zamerané predovšetkým na zabezpečenie miestneho bezdrôtového pripojenia poskytovaného prostredníctvom verejného obstarávania, bezplatne a bez obmedzení, v centrách miestneho verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných pre širokú verejnosť.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia bez neodôvodnených obmedzení v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  __________________

  __________________

  15Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  15Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  16Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  16Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Podpora tohto druhu by podnietiť subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú verejné orgány a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k poskytovaniu bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia ako doplnkovú službu k ich službám vo verejnom záujme, aby miestne spoločenstvá mohli v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a nemocnice.

  (4)  Podpora tohto druhu by podnietiť subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú verejné sektorové subjekty, družstvá, sociálne podniky vo vlastníctve komunít a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k poskytovaniu bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia bez neodôvodnených obmedzení ako doplnkovú službu k ich službám vo verejnom záujme, aby miestne spoločenstvá mohli v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné orgány, inštitúcie, knižnice a iné komunitné centrá, nemocnice a zariadenia zdravotníckej starostlivosti, ako aj ďalšie verejné miesta prístupné veľkému počtu ľudí.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Miestne bezdrôtové pripojenie by sa malo považovať za bezplatné len, ak sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy a poskytovania osobných údajov.

  (5)  Miestne bezdrôtové pripojenie by sa malo považovať za bezplatné a bez neodôvodnených obmedzení len vtedy, ak sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy, poskytovania osobných údajovpripájania prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach; prístup k bezplatnému miestnemu bezdrôtovému pripojeniu by mal zahŕňať súhlas používateľov s podmienkami používania a vyhlásenie vysvetľujúce účel služby a zároveň zabezpečiť náležitú ochranu osobných údajov, majúc na pamäti, že bezpečnostné riziká sa rozšírením bezdrôtového pripojenia zvyšujú.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5a)  Hodnoty a prínosy Únie by sa mali propagovať prostredníctvom vyhlásenia o bezplatnom miestnom bezdrôtovom pripojení.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5b)  Digitálne vzdelávacie nástroje, ktoré používateľom poskytujú poznatky o tom, ako sa pripájať na internet a ako sa chrániť v online prostredí, a informácie o prínosoch a rizikách internetu by sa mali začleniť do služby.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (8a)  Komisia by mala zabezpečiť, že verejné orgány, družstvá, sociálne podniky vo vlastníctve komunít, poskytovatelia verejných služieb a koneční príjemcovia, t. j. miestne spoločenstvá a používatelia bezplatnej služby Wi-Fi budú náležite a urýchlene informovaní o existencii tohto programu a jeho podpore, aby sa zvýšila viditeľnosť poskytnutého financovania Únie.

  Odôvodnenie

  Komisia by mala propagovať programy EÚ a poskytnutú finančnú podporu v blízkosti verejných orgánov, chápané v širokom zmysle, a informovaní by mali byť aj koneční príjemcovia.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili online nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie a kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili tak online, ako aj ďalšie konvenčné nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie, nepretržitú údržbu, pravidelnú modernizáciu a kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať kvalitný internet na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, by finančná pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie geografickej vyváženosti.

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať kvalitný internet s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mbit/s prostredníctvom služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, by sa mali zohľadniť synergie s ostatnými fondami a programami na úrovni Únie, ako aj národnej a regionálnej úrovni, a to najmä pri poskytovaní finančnej pomoci, ktorá by mala byť zameraná aj na vzdialené ale početné, menej rozvinuté a prechodné regióny, pričom by sa malo usilovať o dosiahnutie geografickej vyváženosti, podporovanie prístupu občanov k výhodám informačnej spoločnosti s cieľom dosiahnuť rovnaký priemerný podiel internetového pripojenia vo všetkých členských štátoch, keďže v rámci Únie má v niektorých členských štátoch prístup k internetu v priemere 97 % občanov, zatiaľ čo v iných len 68 %.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11a)  Financované akcie by mali byť v dlhodobom horizonte životaschopné a udržateľné. To by sa malo dosiahnuť poskytnutím technických nástrojov na zabezpečenie ich dlhodobej efektívnosti prostredníctvom využívania technológií, ktorých aktuálnosť a bezpečnosť pre používateľov udržiavajú príjemcovia a poskytovatelia služieb.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

  Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (c)  opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú prostredníctvom grantov alebo foriem finančnej pomoci iných ako finančné nástroje.“

  c)  opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia bez neodôvodnených obmedzení v miestnych spoločenstvách sa financujú prostredníctvom grantov alebo foriem finančnej pomoci iných ako finančné nástroje.“

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 2 – odsek 2 – písmeno h

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (h)  ‚miestne bezdrôtové prístupové miesto‘ je malé zariadenie s nízkym výkonom prevádzkované v malom rozsahu, ktoré na nevýhradnom základe využíva rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú podmienky dostupnosti a efektívneho využívania na tento účel harmonizované na úrovni Únie, a ktoré umožňuje bezdrôtový prístup používateľov k elektronickej komunikačnej sieti.“;

  h)  „miestne bezdrôtové prístupové miesto“ je malé zariadenie s nízkym výkonom prevádzkované v malom rozsahu, ktoré na nevýhradnom základe využíva rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú podmienky dostupnosti a efektívneho využívania na tento účel harmonizované na úrovni Únie a ktoré umožňuje bezdrôtový prístup používateľov k elektronickej komunikačnej sieti vysokou širokopásmovou rýchlosťou.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Finančná pomoc je k dispozícii pre subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú miestne orgány a poskytovatelia verejných služieb, ktoré sa zaviazali poskytovať bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie vybudovaním miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  Finančná pomoc je k dispozícii pre subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú miestne orgány, družstvá, sociálne podniky vo vlastníctve komunít a poskytovatelia verejných služieb, ktoré sa zaviazali poskytovať bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie vybudovaním miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  Odôvodnenie

  Družstvá a komunitné sociálne podniky by mali byť začlenené do tohto programu, pretože sú vo svojej podstate poskytovateľmi služieb pre verejnosť a zároveň vykonávajú dôležitú úlohu v miestnych spoločenstvách.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – úvodná časť

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2)  vychádzajú z vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia umožňujúceho využívanie internetu vo vysokej kvalite, ktoré

  2)  vychádzajú z vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia umožňujúceho využívanie internetu vo vysokej kvalite s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mbit/s, ktoré:

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a)  prispievajú k preklenutiu digitálnej priepasti a k zlepšeniu digitálnej gramotnosti;

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto programu by malo byť preklenúť geografickú digitálnu priepasť a prispieť k zlepšeniu digitálnej gramotnosti.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  má zavedené systémy na riadnu ochranu osobných údajov používateľov;

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  bb)  má za cieľ znižovať digitálnu priepasť;

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom na projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky vzhľadom na predložené návrhy a podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom. Projekty by mali byť financované s ohľadom na predložené návrhy prostredníctvom verejného obstarávania, pričom spĺňajú vyššie uvedené podmienky, a podľa zásady „kto prvý príde, ten prvý melie“. Tým sa zaručí integrácia menej rozvinutých a prechodných regiónov, pričom by sa mali uprednostniť projekty v oblastiach, ktoré zaostávajú z hľadiska pripojenia a digitálnej gramotnosti. Komisia do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uverejní správu, v ktorej na základe informácií poskytnutých členskými štátmi uvedie takéto zemepisné oblasti.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

  Referenčné čísla

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  6.10.2016

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

         dátum vymenovania

  Liadh Ní Riada

  10.10.2016

  Dátum prijatia

  3.4.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Othmar Karas, Bernd Lucke

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Stanisław Żółtek

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (10.4.2017)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Claudia Țapardel

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Keďže doprava vstupuje do novej éry, skutočnou výzvou pre miestne orgány nie je vynájsť už vynájdené, ale nájsť spôsoby na zlepšenie služieb v súvislosti s potrebami občanov v oblasti mobility v reálnom čase. Digitalizácia do dopravných systémov prináša výrazné štrukturálne zmeny a spoločenstvá teraz začínajú na základe novej koncepcie zameranej na používateľa skúmať odlišné aspekty, napríklad údaje a dopravné informácie, plánovanie dopravnej siete, vydávanie cestovných lístkov či kvalitu služby.

  V tejto súvislosti je návrh Komisie na bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie v strediskách verejného života dobre načasovaný aj nevyhnutný, pričom prináša nové príležitosti pre poskytovateľov, aby zlepšili svoje služby. Zároveň návrh poskytuje mechanizmus otvorenej a účinnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom v súlade so zásadami spolupráce a s konečným cieľom zlepšiť služby.

  Subjektom zaoberajúcim sa plánovaním miest a verejným orgánom vytvorenie bezplatných prístupových bodov k sieťam Wi-Fi pomôže lepšie zasadiť súčasné formy mobility do kontextu, najmä v prípadoch, keď sa môžu tradičné nástroje ako štatistiky preukázať ako nedostatočné. Zozbierané údaje sa budú používať na posúdenie existujúcich politík a služieb, čím sa v reálnom čase zabezpečí spätná väzba v súvislosti preferenciami ľudí týkajúcimi sa cestovania a zároveň sa podporia cielené investície. Celkovo budú orgány schopné zvýšiť bezpečnosť na cestách, optimalizovať dopravné trasy, znížiť náklady na infraštruktúru a zmierniť ťažkosti vyplývajúce z preťaženia a zo znečistenia.

  Pre spotrebiteľov sa dostupnosť bezplatných prístupových bodov k sieťam Wi-Fi prejaví vo vyššej miere pripojenia a pružnosti, keďže budú nielen môcť lepšie využívať svoj čas, ale budú mať k dispozícii aj lepšiu škálu služieb verejnej dopravy. Zároveň by program Wifi4EU turistom priniesol širší prístup a lepšie informácie v mieste určenia.

  Ambiciózny návrh predložený Európskou komisiou však treba podporiť ustanoveniami, ktoré zabezpečia jasné kritériá výberu príjemcov, ako aj kontinuitu aj po skončení navrhovaného životného cyklu projektov. Okrem toho je dôležité, aby finančné prostriedky vyčlenené na vytvorenie prístupových bodov prekročili rámec zvýšenia prestíže EÚ a prispeli k riešeniu skutočných potrieb v oblasti pripojenia.

  Celkovo sa spravodajkyňa rozhodla návrh Komisie podporiť, ale navrhuje zmenu, podľa ktorej by sa iniciatíva mala rozšíriť na miestne dopravné služby a turistické lokality. To by zvýšilo účinnosť dopravy v spoločenstvách a zároveň zabezpečilo vysokokvalitné služby pre spotrebiteľov. Napriek tomu vzhľadom na chýbajúcu štúdiu o vplyve a obmedzené dostupné finančné prostriedky spravodajca odporúča, aby Komisia stanovila jasné kritériá výberu spoločenstiev, ktoré budú čerpať výhody tejto iniciatívy, a zabezpečila dôkladnú kontrolu všetkých projektov predložených na financovanie.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Ako súčasť opatrení na podporu uskutočnenia vízie európskeho pripojenia sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích postupov a znížených regulačných prekážok. Takéto prístupové body vrátane tých, ktoré prispievajú k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu významne prispieť k zlepšeniu súčasných bezdrôtových komunikačných sietí a k zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to umožnením lepšieho pokrytia v súlade s meniacimi sa potrebami.

  (2)  Ako súčasť opatrení na podporu uskutočnenia vízie európskeho pripojenia sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích postupov a znížených regulačných prekážok. Takéto prístupové body vrátane tých, ktoré prispievajú k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu významne prispieť k zlepšeniu súčasných bezdrôtových komunikačných sietí a k zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to umožnením lepšieho pokrytia v súlade s meniacimi sa potrebami. Tieto prístupové body možno integrovať do európskej siete s jednotným systémom overovania v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

   

  _________________

   

  1a. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (2a)  Politiky EÚ, ktorých zámerom je podporovať internetovú infraštruktúru a efektívne využívanie bezdrôtového spektra a zvyšovať pripojenie európskych občanov prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k internetu, by mali presadzovať koncepciu „internetu vecí“ s osobitným zreteľom na jeho potenciál z hľadiska rastu, inovácií, lepších aplikácií a služieb súvisiacich so systémami verejnej dopravy.

  Pozmeňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie voľného, bezpečného, zabezpečeného, bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ako aj v zariadeniach a vozidlách verejnej dopravy, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  _________________

  _________________

  15Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  15Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  16Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  16Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Podpora tohto druhu by podnietiť subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú verejné orgány a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k poskytovaniu bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia ako doplnkovú službu k ich službám vo verejnom záujme, aby miestne spoločenstvá mohli v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a nemocnice.

  (4)  Podpora tohto druhu by mala podnietiť subjekty konajúce vo verejnom a predovšetkým miestnom a regionálnom záujme, akými sú verejné orgány a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k poskytovaniu voľného, bezplatného a neobmedzeného miestneho bezdrôtového pripojenia ako doplnkovej služby k ich službám vo verejnom záujme, aby miestne spoločenstvá mohli v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a nemocnice, zdravotné strediská, školy, domovy dôchodcov, sirotince, služby a infraštruktúry verejnej dopravy – napr. stanice alebo terminály –, služby súvisiace s cestovným ruchom a ďalšie subjekty osobitného záujmu pre miestne spoločenstvo a jeho príslušníkov.

  Pozmeňujúci návrh   5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Miestne bezdrôtové pripojenie by sa malo považovať za bezplatné len, ak sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy a poskytovania osobných údajov.

  (5)  Miestne bezdrôtové pripojenie by sa malo považovať za bezplatné a neobmedzené, len ak sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby, alebo iných druhov protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy a poskytovania osobných údajov.

  Pozmeňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5a)  S cieľom zaistiť úspech tejto iniciatívy a zviditeľniť činnosť Európskej únie v tejto oblasti musí Komisia zabezpečiť, aby boli subjekty realizujúce projekty prostredníctvom tejto iniciatívy a používatelia riadne informovaní o dostupnosti služieb, a musí zvýrazniť skutočnosť, že finančné prostriedky poskytla EÚ.

  Pozmeňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  Vzhľadom na osobitný účel a povahu opatrenia zameraného na uspokojovanie potrieb miestnych spoločenstiev by sa táto intervencia mala označiť za osobitný projekt spoločného záujmu v telekomunikačnom sektore v zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014.

  (6)  Vzhľadom na osobitný účel a povahu opatrenia zameraného na uspokojovanie potrieb miestnych spoločenstiev, najmä v prípade menej rozvinutých oblasti s väčšou potrebou pripojenia, by sa táto intervencia mala označiť za osobitný projekt spoločného záujmu v telekomunikačnom sektore v zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014.

  Pozmeňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto intervencie a malý rozsah jednotlivých plánovaných projektov by sa malo administratívne zaťaženie obmedziť na minimum. Preto by sa táto intervencia mala vykonať s najvhodnejšími formami finančnej pomoci, najmä prostredníctvom grantov dostupných v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala využívať finančné nástroje.

  (8)  Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto intervencie a malý rozsah jednotlivých plánovaných projektov by sa malo administratívne zaťaženie obmedziť na minimum. Malo by sa tak spraviť zjednodušením plánovacích postupov a uvoľnením regulačných povinností. Preto by sa táto intervencia mala vykonať s najvhodnejšími formami finančnej pomoci, najmä prostredníctvom grantov dostupných v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala využívať finančné nástroje.

  Pozmeňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  Vzhľadom na obmedzené pokrytie, ktoré poskytujú jednotlivé miestne bezdrôtové prístupové body, a malú hodnotu jednotlivých dotknutých projektov sa neočakáva, že by prístupové body využívajúce finančnú pomoc podľa tohto nariadenia predstavovali konkurenciu pre komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že takáto finančná pomoc ani naďalej nebude neprimerane narúšať hospodársku súťaž, vytláčať súkromné investície či vytvárať odrádzajúce prostredie pre investovanie súkromných operátorov, by sa táto intervencia mala obmedziť na projekty, ktoré nekopírujú už existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami v tej istej oblasti. Tým by nemala byť vylúčená ďalšia podpora projektov zavádzania v rámci tejto iniciatívy z verejných alebo súkromných zdrojov financovania.

  (9)  Vzhľadom na obmedzené pokrytie, ktoré poskytujú jednotlivé miestne bezdrôtové prístupové body, a malú hodnotu jednotlivých dotknutých projektov sa neočakáva, že by prístupové body využívajúce finančnú pomoc podľa tohto nariadenia predstavovali konkurenciu pre komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že takáto finančná pomoc ani naďalej nebude neprimerane narúšať hospodársku súťaž, vytláčať súkromné investície či vytvárať odrádzajúce prostredie pre investovanie súkromných operátorov, by sa táto intervencia mala obmedziť na projekty, ktoré nekopírujú už existujúce súkromné alebo verejné ponuky v tej istej oblasti. Tým by nemala byť vylúčená ďalšia podpora projektov zavádzania v rámci tejto iniciatívy z verejných alebo súkromných zdrojov financovania. Tento program by mal byť zlučiteľný s národnými a regionálnymi operačnými programami a mal by ich dopĺňať, najmä tie, ktoré sú financované z EFRR, čím sa medzi nimi vytvorí súčinnosť.

  Pozmeňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili online nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie a kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať prostredníctvom zjednodušeného administratívneho postupu tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili štandardizované dokumenty a online i ďalšie konvenčné nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie a kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  Pozmeňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať kvalitný internet na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, by finančná pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie geografickej vyváženosti.

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať kvalitný internet na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ako sú vymedzené v oznámení Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný digitálny jednotný trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti, v ktorom sa uvádza cieľ pre rok 2025, a to zabezpečiť, aby všetky európske domácnosti mali internetové pripojenie s rýchlosťou najmenej 100 Mb/s, by finančná pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie regionálnej vyváženosti, a to i v odľahlých a cezhraničných oblastiach, ktoré často trpia na nedostatok súkromného sieťového pokrytia, pričom sa podporí zásada univerzálneho prístupu občanov k výhodám informačnej spoločnosti a osobitná pozornosť sa bude venovať vidieckym, najvzdialenejším, ostrovným, pohraničným a hornatým oblastiam.

  Pozmeňujúci návrh     12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11a)  Pokiaľ ide o geografickú vyváženosť, v súlade s článkom 349 ZFEÚ by sa mali zohľadňovať osobitné opatrenia pre najvzdialenejšie regióny vzhľadom na ich odľahlosť a náklady súvisiace s prístupu k internetu a službám vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia.

  Pozmeňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11 b)  Vzhľadom na význam potrieb súvisiacich s pripojením v rámci Európskej únie je dôležité, aby Komisia vytvorila dlhodobú stratégiu na zavádzanie bezdrôtových prístupových bodov, pričom zaručí pokračovanie programu po navrhovaných troch rokoch a zabezpečí, aby sa vybudovaná infraštruktúra po skončení obdobia financovania nevyužívala na komerčné účely a neprijímali sa projekty na obdobie kratšie ako tri roky.

  Pozmeňujúci návrh     14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11c)  So zreteľom na nekomerčnú povahu intervencie musia podobne Komisia a členské štáty zabezpečiť, aby sa vytvorená infraštruktúra komerčne nevyužívala po skončení obdobia financovania.

  Pozmeňujúci návrh     15

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

  Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (c)  opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú prostredníctvom grantov alebo foriem finančnej pomoci iných ako finančné nástroje.“

  c)  opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného, neobmedzeného, bezpečného a zabezpečeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú prostredníctvom grantov alebo foriem finančnej pomoci iných ako finančné nástroje.“

  Pozmeňujúci návrh     16

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

  Článok 10 – odsek 4 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  „Opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú z finančnej pomoci Únie až do výšky 100 % oprávnených nákladov bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufinancovania.“

  „Opatrenia v oblasti poskytovania bezplatného a bezpečného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa financujú z finančnej pomoci Únie až do výšky 100 % oprávnených nákladov bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufinancovania.“

  (Ochrana údajov je rozhodujúca, a internetové pripojenie musí byť preto nielen bezplatné, ale i bezpečné)

  Pozmeňujúci návrh     17

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 2 – odsek 2 – písmeno h

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (h)  ‚miestne bezdrôtové prístupové miesto‘ je malé zariadenie s nízkym výkonom prevádzkované v malom rozsahu, ktoré na nevýhradnom základe využíva rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú podmienky dostupnosti a efektívneho využívania na tento účel harmonizované na úrovni Únie, a ktoré umožňuje bezdrôtový prístup používateľov k elektronickej komunikačnej sieti.“;

  h)  ‚miestne bezdrôtové prístupové miesto‘ je malé zariadenie s nízkym výkonom prevádzkované v malom rozsahu, ktoré na nevýhradnom základe využíva rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú podmienky dostupnosti a efektívneho využívania na tento účel harmonizované na úrovni Únie, a ktoré umožňuje bezplatný miestny bezdrôtový prístup používateľov k elektronickej komunikačnej sieti.“;

  Pozmeňujúci návrh     18

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (c)  podporuje poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách.

  c)  podporuje poskytovanie bezplatného a bezpečného a zabezpečeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách, ktoré zaručuje minimálnu rýchlosť 100 Mbps alebo štandardne najvyššiu dostupnú rýchlosť na trhu, pričom by boli tiež zahrnuté služby súvisiace s udržateľnou mobilitou.

  Pozmeňujúci návrh     19

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 5 – odsek 5a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5a.  Opatrenie prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa podporujú prostredníctvom:

  5a.  Opatrenie prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného a bezpečného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách sa podporujú prostredníctvom:

  Pozmeňujúci návrh     20

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 6 – odsek 8 a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  8a.  Opatrenia prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách musia spĺňať podmienky stanovené v oddiele 4 v prílohe.“;

  8a.  Opatrenia prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného a bezpečného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách musia spĺňať podmienky stanovené v oddiele 4 v prílohe.“;

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Opatrenia zamerané na poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo verejnom živote miestneho spoločenstva, sú oprávnené na finančnú pomoc.

  Opatrenia zamerané na poskytovanie bezplatného, bezpečného a zabezpečeného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo verejnom živote miestneho spoločenstva, sú oprávnené na finančnú pomoc, a to vrátane služieb verejnej dopravy a turistických lokalít.

  Pozmeňujúci návrh     22

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Finančná pomoc je k dispozícii pre subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú miestne orgány a poskytovatelia verejných služieb, ktoré sa zaviazali poskytovať bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie vybudovaním miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  Finančná pomoc je k dispozícii pre subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú miestne orgány a poskytovatelia verejných služieb, ktoré sa zaviazali poskytovať bezplatné, bezpečné a zabezpečené miestne bezdrôtové pripojenie vybudovaním miestnych bezdrôtových prístupových bodov alebo v spojení s poskytovaním služieb verejnej dopravy.

  Pozmeňujúci návrh     23

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 2 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a.  je bezplatné, ľahko prístupné a používa najmodernejšie zariadenia, a

  a.  je bezplatné, bezpečné, ľahko prístupné a používa najmodernejšie zariadenia, a

  Pozmeňujúci návrh     24

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2 a)  podporuje lepšiu integráciu miestnych spoločenstiev do jednotného digitálneho trhu a podnecuje rozvoj inovačných digitálnych služieb a aplikácií, ktoré ponúkajú miestne MSP a podniky v oblasti dopravy a cestovného ruchu;

  Pozmeňujúci návrh     25

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pomoc sa nevzťahuje na projekty kopírujúce existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami vrátane kvality v tej istej oblasti.

  Pomoc sa nevzťahuje na projekty kopírujúce existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami vrátane kvality v tej istej oblasti alebo projekty, ktoré sa s týmito ponukami prekrývajú. Miestne bezdrôtové prístupové body financované v zmysle tohto nariadenia pokrývajú predovšetkým verejné priestranstvá.

  Pozmeňujúci návrh     26

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom na projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky vzhľadom na predložené návrhy a podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.

  Dostupný rozpočet sa prideľuje všetkým členským štátom geograficky vyváženým spôsobom na projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky vzhľadom na predložené návrhy, s osobitným zreteľom na ostrovy, najvzdialenejšie regióny (v zmysle článku 349 ZFEÚ), hornaté, cezhraničné, menšie a zaostávajúce miestne spoločenstvá.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

  Referenčné čísla

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  6.10.2016

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

         dátum vymenovania

  Claudia Țapardel

  8.11.2016

  Prerokovanie vo výbore

  28.2.2017

   

   

   

  Dátum prijatia

  11.4.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Jiří Maštálka

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  44

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S & D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Peter Lundgren

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (29.3.2017)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rosa D'Amato

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  V septembri 2016 Európska komisia navrhla ambicióznu reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, pričom nové iniciatívy by mali uspokojiť rastúce potreby Európanov v oblasti internetového pripojenia a posilniť konkurencieschopnosť Európy.

  Medzi opatrenia na podporu tohto cieľa patrí nový balík, ktorým sa podporí zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích postupov a jednoduchších regulačných povinností, a to okrem iného aj vtedy, ak sa takýto prístup poskytuje na nekomerčnom základe alebo prispieva k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť.

  Cieľom tohto legislatívneho stanoviska je teda analýza návrhu Európskej komisie, ktorý obsahuje návrhy zmien právneho rámca pre telekomunikácie v Nástroji na prepájanie Európy, obsiahnuté v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 (ďalej len „nariadenie o NPE“) a v nariadení (EÚ) č. 283/2014, s cieľom podporovať bezplatný internet v miestnych spoločenstvách prostredníctvom programu WiFi4EU financovaného EÚ.

  V návrhu Komisie sa na WiFi4EU v rokoch 2017 – 2019 vyčleňuje 120 miliónov EUR; táto suma by mala podporovať inštaláciu najmodernejších zariadení bezdrôtového pripojenia v centrách spoločenstiev. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby poskytované zariadenia a technológie spĺňali najvyššie normy na trhu a aby poskytované služby boli používateľsky ústretové a prístupné pre osoby s nízkymi digitálnymi zručnosťami.

  Spravodajkyňa považuje za zásadné, aby sa táto iniciatíva osobitne zameriavala na vidiecke oblasti a všetky oblasti, ktorým hrozí, že budú vyľudnené a opustené.

  Program WiFi4EU sa bude vykonávať jednoduchými a nebyrokratickými postupmi, ako sú žiadosti online, platby šekmi a miernejšie požiadavky na monitorovanie. Spravodajkyňa však zdôrazňuje význam riadneho auditu výkonnosti služieb poskytovaných počas celého trvania projektu, pričom by sa mala zabezpečiť primeraná rovnováha medzi zjednodušením a kontrolou.

  Očakáva sa, že intervencia bude mať aj viaceré priaznivé účinky, ako je zapojenie miestnych malých a stredných prevádzkovateľov v odvetví IKT a účasť na demokratickom živote spoločnosti, a to aj pokiaľ ide o demografické skupiny, ktoré majú inak ťažkosti pri prístupe k pripojeniu, a podpora koncepcie internet vecí a služieb.

  S cieľom vyhnúť sa duplicite projektov a rozptýleniu finančných prostriedkov spravodajkyňa trvá aj na potrebe synergie s financovaním z EFRR, a to aj vzhľadom na obrovské investície v rámci tematického cieľa č. 2 (Zlepšenie prístupu, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií) na programové obdobie 2014 – 2020.

  Spravodajkyňa súhlasí so zásadou geografickej vyváženosti, ktorú navrhuje Komisia, domnieva sa však, že zásada hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je zakotvená v zmluvách, by sa mala riadne zohľadňovať pri vykonávaní WiFi4EU a pri vymedzovaní kritérií výberu žiadostí, ktoré predkladajú miestne orgány. Projekty v rámci tohto programu by mali navrhovať vybavenie oblastí, v ktorých ešte neexistujú verejné či súkromné WiFi ponúkajúce podobné charakteristiky.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1a)  V oznámení Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu sa konštatuje, že stratégia Európa 2020 zdôrazňuje význam zavádzania širokopásmového pripojenia pri podpore sociálneho začleňovania a konkurencieschopnosti v Únii a potvrdzuje aj cieľ sprístupniť do roku 2013 široké pásmo všetkým občanom Únie a zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci občania Únie prístup k oveľa rýchlejšiemu internetovému pripojeniu, t. j. nad 30 Mbit/s, a aby 50 % alebo viac domácností v Únii malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s.

  Pozmeňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Ako súčasť opatrení na podporu uskutočnenia vízie európskeho pripojenia sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích postupov a znížených regulačných prekážok. Takéto prístupové body vrátane tých, ktoré prispievajú k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu významne prispieť k zlepšeniu súčasných bezdrôtových komunikačných sietí a k zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to umožnením lepšieho pokrytia v súlade s meniacimi sa potrebami.

  (2)  Ako súčasť opatrení na podporu uskutočnenia vízie európskeho pripojenia sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích postupov a znížených regulačných prekážok. Takéto prístupové body vrátane tých, ktoré prispievajú k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu významne prispieť k zlepšeniu súčasných bezdrôtových komunikačných sietí a k zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to umožnením lepšieho pokrytia územia Únie v súlade so súčasnými a s meniacimi sa potrebami. So zreteľom na rýchly pokrok digitálnej technológie by sa mali vykonávať pravidelné kontroly a kontroly kvality na zabezpečenie vysokej kvality a riadneho fungovania miestnych bezdrôtových prístupových bodov, aby sa táto iniciatíva stala udržateľnejšou a dlhodobejšou.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (2a)  Ďalším opatrením Únie na podporu vízie pripojenia v Únii by sa malo zabezpečiť, že pripojenie všetkých domácností umožní občanom Únie ľahšie používanie internetu a podporí koncepciu internet vecí a služieb.

  Pozmeňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416.

  (3)  V nadväznosti na oznámenie, ktorým sa stanovuje európska vízia pripojenia na internet na digitálnom jednotnom trhu, a s cieľom podporiť digitálnu gramotnosť a integráciu by Únia mala podporovať poskytovanie bezplatného vysokorýchlostného miestneho bezdrôtového pripojenia vo vysokej kvalite v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, a to prostredníctvom opatrení cielenej podpory, s minimálnou rýchlosťou pripojenia 100 Mbit/s, čím sa splnia ciele spojené s gigabitovou spoločnosťou, ktoré sú zamerané na zavedenie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia do roku 2025. Takáto podpora zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 283/201416. Digitálna integrácia by nemala diskriminovať vzdialené regióny a vidiecke oblasti. Lepšie internetové pripojenie by malo viesť k lepšiemu prístupu k informáciám a k lepšej komunikácii, takže by malo mať pozitívny vplyv na ukazovateľ sociálneho pokroku regiónov.

  _________________

  _________________

  15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129, naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

  16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

  Pozmeňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Podpora tohto druhu by podnietiť subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú verejné orgány a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k poskytovaniu bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia ako doplnkovú službu k ich službám vo verejnom záujme, aby miestne spoločenstvá mohli v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a nemocnice.

  (4)  Podpora tohto druhu by mala podnietiť subjekty konajúce vo verejnom záujme, akými sú miestne verejné orgány, k poskytovaniu bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia a súčasne zaručeniu vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti ako doplnkovej služby k ich službám vo verejnom záujme; v tejto súvislosti by takáto podpora mala preto pomôcť zabezpečiť, aby sa miestnym spoločenstvám zaručil prístup k informáciám a zapojenie do (digitálneho) verejného života, aby mohli zlepšovať svoje digitálne zručnosti a v strediskách verejného života využívať výhody širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom by mohli patriť priestory obecných úradov a ďalších miestnych verejných orgánov a ich bezprostredné okolie, ako aj verejné knižnice, múzeá, školy a univerzity, miestne strediská, viacúčelové priestory, kultúrne, športové a mládežnícke zariadenia, obecné námestia a parky, ako aj zdravotnícke zariadenia, pričom by sa zaručilo, že interakcia medzi týmito subjektmi a miestnymi poskytovateľmi služieb by pre malé a stredné podniky znamenala menšiu záťaž a bola by rýchlejšia a celý proces by bol menej byrokratický. Možnosť vysokorýchlostného bezplatného bezdrôtového pripojenia by mohla byť poskytovaná aj vo voľne prístupných priestoroch verejnej dopravy, ako sú napríklad čakárne. Zlepšenie prístupu k rýchlemu a ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu a službám IKT, najmä vo vzdialených regiónoch, môže zvýšiť kvalitu života jednotlivcov uľahčením prístupu k službám (napr. elektronickému zdravotníctvu a elektronickej verejnej správe) a hospodárske možnosti miestnych a začínajúcich podnikov, čím sa v konečnom dôsledku zlepší sociálne začlenenie, hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Príslušné orgány by preto mali zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo a aby boli internetový obsah a online služby dostupné pre všetkých, aj pre občanov, ktorí nie sú digitálne gramotní, a pre ľudí so zdravotným postihnutím.

  Pozmeňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4a)  Táto iniciatíva Únie zameraná na zavádzanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov by mala pripraviť cestu pre tvorbu spoločnej celoeurópskej siete prostredníctvom programu WiFi4EU (SSID), ktorý by mal byť takisto ochrannou známkou pre rýchle a bezpečné bezdrôtové pripojenie v celej Únii.

  Pozmeňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Miestne bezdrôtové pripojenie by sa malo považovať za bezplatné len, ak sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy a poskytovania osobných údajov.

  (5)  Miestne bezdrôtové pripojenie by sa malo považovať za bezplatné, len ak sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy, časového obmedzenia a poskytovania osobných údajov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. Bezdrôtový internet spolufinancovaný Úniou by nemal byť za žiadnych okolností podmienený zakúpením tovaru či služieb.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  Vzhľadom na osobitný účel a povahu opatrenia zameraného na uspokojovanie potrieb miestnych spoločenstiev by sa táto intervencia mala označiť za osobitný projekt spoločného záujmu v telekomunikačnom sektore v zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014.

  (6)  Vzhľadom na osobitný účel a povahu opatrenia zameraného na uspokojovanie potrieb miestnych spoločenstiev a potrebu vytvoriť spoločnú normu Únie v oblasti mapovania, ktorá umožní určiť regióny, ktoré pomoc najviac potrebujú, ako aj potenciálny multiplikačný účinok, by sa táto intervencia mala označiť za osobitný projekt spoločného záujmu v telekomunikačnom sektore v zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto intervencie a malý rozsah jednotlivých plánovaných projektov by sa malo administratívne zaťaženie obmedziť na minimum. Preto by sa táto intervencia mala vykonať s najvhodnejšími formami finančnej pomoci, najmä prostredníctvom grantov dostupných v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala využívať finančné nástroje.

  (8)  Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto intervencie a malý rozsah jednotlivých plánovaných projektov by sa malo administratívne zaťaženie obmedziť na minimum, s prihliadnutím na potrebu zodpovednosti a primeranej rovnováhy medzi zjednodušením a kontrolou. Preto by sa táto intervencia mala vykonať s najvhodnejšími formami finančnej pomoci, najmä prostredníctvom grantov dostupných v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala využívať finančné nástroje. Mala by sa uplatňovať zásada riadneho finančného hospodárenia.

  Pozmeňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (8a)  Pri vykonávaní tejto iniciatívy by sa mala brať do úvahy možná synergia s inými existujúcimi programami a fondmi Únie.

  Pozmeňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  Vzhľadom na obmedzené pokrytie, ktoré poskytujú jednotlivé miestne bezdrôtové prístupové body, a malú hodnotu jednotlivých dotknutých projektov sa neočakáva, že by prístupové body využívajúce finančnú pomoc podľa tohto nariadenia predstavovali konkurenciu pre komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že takáto finančná pomoc ani naďalej nebude neprimerane narúšať hospodársku súťaž, vytláčať súkromné investície či vytvárať odrádzajúce prostredie pre investovanie súkromných operátorov, by sa táto intervencia mala obmedziť na projekty, ktoré nekopírujú už existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami v tej istej oblasti. Tým by nemala byť vylúčená ďalšia podpora projektov zavádzania v rámci tejto iniciatívy z verejných alebo súkromných zdrojov financovania.

  (9)  Vzhľadom na obmedzené pokrytie, ktoré poskytujú jednotlivé miestne bezdrôtové prístupové body, a malú hodnotu jednotlivých dotknutých projektov sa neočakáva, že by prístupové body využívajúce finančnú pomoc podľa tohto nariadenia predstavovali konkurenciu pre komerčné ponuky. S cieľom zabezpečiť, že takáto finančná pomoc nebude ani naďalej neprimerane narúšať hospodársku súťaž, vytláčať súkromné investície či vytvárať odrádzajúce prostredie pre investovanie súkromných operátorov, by sa táto intervencia mala obmedziť na projekty, ktoré nekopírujú už existujúce ponuky, ktoré bezplatne za podobných podmienok a s podobnými vlastnosťami v tej istej pokrytej oblasti ponúkajú existujúce verejné smerovače RLAN. Tým by nemala byť vylúčená ďalšia podpora projektov zavádzania v rámci tejto iniciatívy z verejných alebo súkromných zdrojov financovania. Malo by sa vylúčiť duplicitné financovanie, avšak obce, ktoré už ponúkajú prístup s nižšou rýchlosťou, by mali mať aj naďalej nárok na podporu v záujme podpory plošného šírenia rýchleho pripojenia na internet.

  Pozmeňujúci návrh     12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (9a)  Dostupný rozpočet by mal byť pridelený geograficky vyváženým spôsobom na projekty vo všetkých členských štátoch a mal by byť venovaný oblastiam, ktorým hrozí dlhotrvajúca digitálna priepasť, pričom by mal byť stanovený primeraný minimálny počet poukážok pre jeden členský štát. Uprednostnenie miestnych MSP pri obstarávaní a technickom vybavení ponuky bezdrôtovej miestnej počítačovej siete v zmysle tohto nariadenia by uvoľnilo inovačný potenciál a potenciál zamestnania v obciach. Zásada zameraná na zabezpečenie geografickej vyváženosti by mala byť zahrnutá do príslušných pracovných programov prijatých na základe nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a mala by byť bližšie špecifikovaná vo výzvach na predkladanie návrhov.

  Pozmeňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením by sa mala finančná pomoc realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili online nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie a kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov.

  (10)  Na zabezpečenie urýchleného poskytovania pripojenia v súlade s týmto nariadením je veľmi dôležité, aby úrady pre širokopásmové pripojenie rýchlo a účinne informovali miestne a regionálne orgány a prevádzkovateľov sietí WiFi, najmä MSP so sídlom v miestnych komunitách, o dostupnosti posilneného pripojenia a v prípade potreby im pomohli žiadať o toto pripojenie. Finančná pomoc by sa mala realizovať tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využili online nástroje, ktoré umožnia rýchle predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, monitorovanie a efektívnu kontrolu vybudovaných miestnych bezdrôtových prístupových bodov, s riadnym auditom výkonnosti služieb poskytovaných počas celého trvania projektu, najmä so zreteľom na nové prijaté administratívne postupy (prostredníctvom systému poukážok). Vzhľadom na to, že spoločné výzvy, s ktorými sa na rozdiel od mestských oblastí stretávajú vidiecke oblasti, vzdialené regióny a riedko obývané oblasti v súvislosti so širokopásmovým pripojením, ako je napríklad štrukturálne menší a fragmentovaný dopyt a takisto vyššie jednotkové náklady (t. j. na koncového používateľa) na zavádzanie a údržbu infraštruktúry, by sa mali prijať opatrenia, aby tieto oblasti využívali bezplatné vysokorýchlostné miestne bezdrôtové pripojenie vysokej kvality. Miestne bezdrôtové prístupové body by miestne orgány mali zviditeľňovať a propagovať prostredníctvom informačných kampaní určených širokej verejnosti. Navyše, s cieľom zvýšiť povedomie o význame propagovania pripojenia by sa mohla aj projektom, ktoré nedostávajú podporu v rámci WiFi4EU a majú pozitívne hodnotenia, udeliť známka excelentnosti, čo by prípadne mohlo viesť k zrýchlenému systému pri výzvach v rámci iných zdrojov financovania.

  Pozmeňujúci návrh     14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii, ako aj naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré na území celej EÚ umožnia využívať kvalitný internet na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, by finančná pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie geografickej vyváženosti.

  (11)  Vzhľadom na potreby v oblasti internetového pripojenia v Únii a so zreteľom tak na vývoj digitálnej priepasti medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, ktorá sa prehlbuje s novým technologickým vývojom, ako aj na následnú naliehavú potrebu podporovať prístupové siete, ktoré môžu na území celej EÚ (vrátane izolovaných regiónov, oblastí s obmedzeným prístupom, ostrovov a najvzdialenejších regiónov) zabezpečovať jednoduchý a pre používateľov prístupný internet vysokej kvality na základe služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a používanie mnohojazyčných prístupových stránok, by finančná pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie geografickej vyváženosti, pričom sa zohľadní zásada hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a rôzne úrovne rozvoja infraštruktúry IKT. V prípade prírodných katastrof (ako sú záplavy alebo zemetrasenia) by bezplatná sieť WiFi mala byť neobmedzená, bezpečná a vysokorýchlostná, aby sa podporila rýchla komunikácia medzi záchrannými službami a občanmi.

  Pozmeňujúci návrh     15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11a)  Pri rozdeľovaní intervencií by sa mali brať do úvahy sociálno-ekonomické rozdiely medzi regiónmi Únie a jeho cieľom by malo byť zlepšenie životných podmienok, vytvorenie lepšieho pracovného prostredia a znižovanie rizík nezamestnanosti a vyľudňovania. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vidieckym oblastiam, oblastiam postihnutým priemyselnými zmenami a regiónom, ktoré sú vážne a trvalo znevýhodnené z prírodného alebo demografického hľadiska. So zreteľom na výhody tohto programu pre hospodársky a sociálny rozvoj miestnych spoločenstiev a na základe predbežnej správy o hodnotení prvej fázy vykonávania tohto opatrenia, ktorú by mali mať Európsky parlament a Rada k dispozícii, by táto iniciatíva mohla slúžiť na prípravu budúceho udržateľného rozšírenia programu.

  Pozmeňujúci návrh     16

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  podporuje poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách.

  c)  podporuje poskytovanie neobmedzeného, bezpečného, vysokorýchlostného bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách, ktoré čo najviac zodpovedá najvyšším normám existujúcim na trhu.

  Pozmeňujúci návrh     17

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Článok 6 – odsek 8a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  8a.  Opatrenia prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách musia spĺňať podmienky stanovené v oddiele 4 v prílohe.

  8a.  Opatrenia prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti poskytovania bezplatného vysokorýchlostného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych spoločenstvách musia spĺňať podmienky stanovené v oddiele 4 v prílohe.

  Pozmeňujúci návrh     18

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Opatrenia zamerané na poskytovanie bezplatného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo verejnom živote miestneho spoločenstva, sú oprávnené na finančnú pomoc.

  Opatrenia zamerané na poskytovanie bezplatného vysokorýchlostného miestneho bezdrôtového pripojenia vysokej kvality v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo verejnom živote miestneho spoločenstva a v miestnej verejnej doprave, ak je k dispozícii zdarma, sú oprávnené na finančnú pomoc. V záujme toho, aby ho plne využívala široká verejnosť, by sa malo zabrániť potenciálnym jazykovým prekážkam. Odporúča sa preto, aby celý systém pripojenia bol mnohojazyčný.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod -1 (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1)  boli predmetom:

   

  a)   posúdenia nákladov a prínosov zameraného na vidiecke oblasti a oblasti, ktorým hrozí, že budú vyľudnené a opustené, a na sociálnu pridanú hodnotu bezdrôtového pripojenia v týchto oblastiach, čo vedie k európskej norme v oblasti mapovania, ktorá umožní určiť regióny, ktoré najviac potrebujú pomoc, ako aj potenciálny multiplikačný účinok, a

   

  b)   výzvy na predloženie ponúk;

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1)  ich vykonáva subjekt konajúci vo verejnom záujme schopný plánovania a dohľadu nad zriadením vnútorných alebo vonkajších miestnych bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách;

  1)  ich vykonáva subjekt konajúci vo verejnom záujme schopný plánovania a dohľadu nad zriadením vnútorných alebo vonkajších miestnych bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách prostredníctvom osobitnej kontroly kvality;

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  je bezplatné, ľahko prístupné a používa najmodernejšie zariadenia, a

  a)  je bezplatné, bezpečné, ľahko prístupné, používa najmodernejšie zariadenia a zahŕňa možnosť využiť celú cezhraničnú internetovú základnú infraštruktúru na zabránenie segmentácii trhu na úrovni Únie a vzniku monopolu veľkých spoločností;

  Pozmeňujúci návrh     22

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  podporuje prístup k inovačným digitálnym službám, ako sú služby ponúkané prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb;

  b)  podporuje prístup k inovačným digitálnym službám, ako sú služby ponúkané prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj služby v núdzovej a krízovej komunikácii;

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba.  neklesne pod určitú úroveň rýchlosti pripojenia z dôvodu nadmerného počtu súčasne pripojených používateľov;

  Pozmeňujúci návrh     24

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 1234/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pomoc sa nevzťahuje na projekty kopírujúce existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami vrátane kvality v tej istej oblasti.

  Pomoc sa nevzťahuje na projekty kopírujúce existujúce súkromné alebo verejné ponuky s podobnými vlastnosťami vrátane kvality, bezplatného prístupu za podobných podmienok v tej istej oblasti, ktorú pokrývajú existujúce verejné smerovače RLAN, čím by sa zaistila väčšia integrácia všetkých verejných služieb bezdrôtového pripojenia a predišlo sa nesprávnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Na tento účel by sa (podporované) projekty mali koordinovať s podobnými projektmi, ktoré sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obce, ktoré už ponúkajú pripojenie s nižšou rýchlosťou, môžu mať aj naďalej nárok na podporu v záujme podpory plošného šírenia rýchleho pripojenia na internet. Mobilné internetové služby dostupné za poplatok v lokalite navrhnutého projektu miestneho pripojenia sa nepovažujú za kopírovanie ponuky.

  Pozmeňujúci návrh     25

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014

  Príloha – oddiel 4 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom na projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky vzhľadom na predložené návrhy a podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.

  Dostupný rozpočet sa prideľuje geograficky vyváženým spôsobom projektom, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, na základe prijatých návrhov, pričom sa zohľadňuje zásada hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zakotvená v článku 174 ZFEÚ a regionálne rozdiely pri poskytovaní rýchleho internetového pripojenia v celej Únii. Primeraná časť rozpočtu sa pridelí oblastiam, ktoré sú hospodársky a digitálne menej rozvinuté, vrátane izolovaných regiónov, ostrovov a horských, hraničných a okrajových oblastí, ako aj oblastí, ktoré boli vystavené prírodným katastrofám, aby sa zdroje investovali tam, kde sú najviac potrebné.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

  Referenčné čísla

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  REGI

  6.10.2016

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Rosa D’Amato

  11.10.2016

  Dátum prijatia

  21.3.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Luigi Morgano

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  32

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL Group

  Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

  PPE

  Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Davor Škrlec

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

  Referenčné čísla

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Dátum predloženia v EP

  14.9.2016

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  6.10.2016

  ENVI

  6.10.2016

  IMCO

  6.10.2016

  TRAN

  6.10.2016

   

  REGI

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  ENVI

  29.9.2016

  IMCO

  11.10.2016

  CULT

  11.10.2016

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Carlos Zorrinho

  16.11.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  6.2.2017

  27.2.2017

  23.3.2017

   

  Dátum prijatia

  25.4.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  52

  7

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Georgi Pirinski

  Dátum predloženia

  4.5.2017

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  52

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Greens

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

  7

  -

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Roger Helmer

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania