Betänkande - A8-0181/2017Betänkande
A8-0181/2017

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

  4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Carlos Zorrinho


  Förfarande : 2016/0287(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0181/2017
  Ingivna texter :
  A8-0181/2017
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0589),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0378/2016),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 januari 2017[1],

  –  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för transport och turism samt utskottet för regional utveckling (A8-0181/2017), och av följande skäl:

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I kommissionens meddelande om en europeisk vision om internetkonnektivitet för medborgare och företag på den digitala inre marknaden14 beskrivs ett antal möjliga åtgärder för att förbättra konnektiviteten i Europeiska unionen.

  (1)  I kommissionens meddelande Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle av den 14 september 2016 om en europeisk vision om internetkonnektivitet för medborgare, offentliga institutioner och företag på den digitala inre marknaden beskrivs ett antal möjliga åtgärder för att förbättra konnektiviteten i Europeiska unionen.

  __________________

   

  14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle, COM(2016) 587.

   

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Kommissionens påminner i sitt meddelande av den 26 augusti 2010 om en digital agenda för Europa att Europa 2020-strategin betonar vikten av bredbandsutbyggnad för att främja social integration och konkurrenskraft i EU, och att målet är att alla unionsmedborgare senast 2020 har tillgång till mycket snabbare internet på över 30 Mbit/s och att hälften eller fler av hushållen i EU abonnerar på internetanslutningar med en kapacitet på över 100 Mbit/s.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Bland åtgärderna till stöd för visionen om europeisk konnektivitet främjas utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande och utbyggnaden av kommande generationer av nätverk för trådlös kommunikation genom att möjliggöra täckning med högre granularitet i takt med att behoven förändras.

  (2)  Bland åtgärderna till stöd för visionen om europeisk konnektivitet främjas utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande nätverk för trådlös kommunikation, men bör särskilt bidra till utbyggnaden av kommande generationer av sådana nätverk genom att möjliggöra täckning med högre granularitet i takt med att behoven förändras. Åtkomstpunkterna bör kunna utgöra ett nätverk med ett enda autentiseringssystem som är giltigt i hela EU, till vilket andra kostnadsfria lokala trådlösa konnektivitetssystem bör kunna ansluta sig. Systemet bör vara i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/21201b, och utnyttjande av uppgifterna för reklam eller annat kommersiellt utnyttjande bör inte tillåtas.

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

   

  1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  Inom ramen för denna förordning menas med kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet att den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam och tillhandahållande av personuppgifter för kommersiella ändamål och, utan att det påverkar begränsningar enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning i enlighet med unionslagstiftningen, att det behövs säkerställas ett smidigt fungerande nätverk och särskilt en rättvis fördelning av kapacitet mellan användare vid tidpunkter med hög belastning, som är restriktionsfri när det inte finns någon begränsning för den tid en användare kan vara ansluten eller begränsning för hastighet och volym.

  Ändringsförslag     5

  Förslag till förordning

  Skäl 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2b)  En konkurrensutsatt marknad och en framtidssäkrad lagstiftningsram, som uppmuntrar till innovation, transeuropeiska nät och strukturer och nya affärsmodeller är den främsta drivkraften bakom investeringar i nätverk med mycket hög kapacitet som kan erbjuda medborgare i hela EU konnektivitet.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416.

  (3)  Mot bakgrund av kommissionens meddelande av den 14 september 2016och för att främja digital delaktighet och förhindra att avlägset belägna platser och landsbygdsområdet släpar efter bör unionen stödja tillhandahållandet av högkvalitativ, kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 eller (EU) nr 283/201416.

  __________________

  __________________

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda kostnadsfrilokal trådlös konnektivitet som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att lokala samhällen kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner och andra lokala myndigheter, bibliotek och sjukhus.

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. den offentliga sektorns organ och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att människor i lokala samhällen kan förbättra sina digitala färdigheter och uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner, kommunförbund, kommunägda företag som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, icke vinstdrivande kooperativ, samlingslokaler och andra lokala myndigheter och institutioner.

   

  (För att den ordalydelse som parlamentet föreslår ska vara konsekvent på alla språk ska portugiskans ”gratuita e livre de restrições” motsvara engelskans ”free of charge and free from restrictions”.)

  Ändringsförslag     8

  Förslag till förordning

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a)  Kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet bör bland annat bidra till ökad territoriell och social sammanhållning, särskilt på platser med begränsad tillgång till internet.

  Ändringsförslag     9

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Förbättrad tillgång till snabba och ultrasnabba bredbandstjänster och informations- och kommunikationstekniktjänster, särskilt i avlägset belägna områden, kan öka livskvaliteten för personer genom att underlätta tillgång till tjänster (t.ex. e-hälsa och e-förvaltning) och främja utvecklingen av lokala små och medelstora företag. Myndigheterna bör därför se till att ingen hamnar på efterkälken och att internetinnehåll och onlinetjänster är tillgängliga för alla.

  Ändringsförslag     10

  Förslag till förordning

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  För att säkerställa att denna förordning blir framgångsrikt och för att göra EU:s insatser på detta område mer synliga måste kommissionen se till att organ som genomför projekt inom ramen för denna förordning förser slutanvändarna med så mycket information som möjligt om tjänsternas tillgänglighet, samtidigt som de tydligt visar att EU har beviljat finansiering.

  Ändringsförslag     11

  Förslag till förordning

  Skäl 5c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5c)  EU:s värden och fördelar bör främjas genom ett förklarande dokument där syftet med den kostnadsfria lokala trådlösa anslutningen anges.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  Täckningen av de nya accessnäten är fortfarande betydligt lägre på landsbygden än i städerna, eftersom endast 28 procent av bostäderna på landsbygden har täckning av fast teknik.

  Ändringsförslag     13

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Det bör vara högsta prioritet för den digitala inre marknaden att leverera 5G senast 2020, med tanke på hur avgörande den är för EU:s globala konkurrenskraft, tillväxt, innovation och forskningspotential. EU:s medel behöver användas på ett effektivt och lämpligt sätt för att leverera i viktiga frågor.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Med tanke på åtgärdens icke-kommersiella karaktär och de enskilda projektens småskalighet bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum. Därför bör åtgärden genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, främst bidrag, enligt budgetförordningen, nu eller i framtiden. Åtgärden bör inte vara beroende av finansiella instrument.

  (8)  Med tanke på åtgärdens icke-kommersiella karaktär och de enskilda projektens småskalighet bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum och stå i proportion till de tilltänkta fördelarna, med beaktande av behovet av ansvarsskyldighet och en lämplig balans mellan förenkling och kontroll. Därför bör åtgärden genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, främst bidrag, till exempel i form av vouchrar, enligt budgetförordningen, nu eller i framtiden. Åtgärden bör inte vara beroende av finansiella instrument. Principen om en sund ekonomisk förvaltning bör gälla.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Med tanke på de begränsade anslagen i förhållande till det presumtiva stora antalet sökande bör åtgärder vidtas för att förenkla de administrativa förfarandena så att beslut ska kunna fattas inom rimlig tid. Förordning (EU) 1316/2013 bör ändras så att medlemsstaterna får möjlighet att godkänna kategorier av förslag i överensstämmelse med kriterierna i avsnitt 4 i förordning (EU) nr 283/2014, snarare än att behöva godkänna enskilda ansökningar, och så att det föreskrivs att attestering av utgifter och tillhandahållande av årlig information till kommissionen inte är obligatoriskt för bidrag som beviljats i enlighet med denna förordning.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera bör åtgärden begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper i samma område. Detta bör inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen för detta initiativ från offentliga eller privata finansieringskällor.

  (9)  På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera bör åtgärden begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga kostnadsfria privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper i samma område. Detta bör inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen för detta initiativ från offentliga eller privata finansieringskällor, eftersom en sådan blandning kan bidra till en mer betydande effekt som skulle leda till incitament för privata investeringar och fungera som hävstång för att ge fler människor tillgång till internet. I detta avseende är det nödvändigt att säkerställa synergieffekter med andra nationella och europeiska fonder, i synnerhet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, i syfte att uppnå största möjliga effekt avseende både tillgänglighet för medborgarna och den sociala sammanhållningen, för att på så sätt bidra till att bekämpa den digitala klyftan i de minst utvecklade regionerna.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a)  Den tillgängliga budgeten bör fördelas på ett geografiskt balanserat sätt så att projekt kan främjas i alla medlemsstater. Vid fördelningen bör man också ta hänsyn till behovet av att ta itu med den digitala klyftan. Dessa principer som syftar till geografisk balans och ett inkluderande samhälle bör ingå i relevanta arbetsprogram som antagits i överensstämmelse med förordning (EU) nr 1316/2013 och denna förordning, anges i ansökningsomgångar för projekt, vid behov möjliggöra ökat deltagande för sökande från medlemsstater där deltagandet har varit relativt lågt samt fokusera på områden som medlemsstaterna eller kommissionen konstaterat släpar efter vad gäller konnektivitet eller digital kunskap.

  Ändringsförslag     18

  Förslag till förordning

  Skäl 9b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9b)  Genom att prioritera lokala små och medelstora företag i samband med upphandling och installation av utrustning för att tillhandahålla lokal trådlös konnektivitet i enlighet med denna förordning skulle man kunna säkra potentialen i fråga om innovation och skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen i kommuner.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats.

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats. Det är viktigt att kommissionen informerar de lokala myndigheterna om den planerade åtgärden och de relevanta förhållandena så tidigt som möjligt, så att de kan förbereda sig att delta i ansökningsomgångar när de offentliggörs. Kommissionen och de relevanta myndigheterna i medlemsstaterna bör också göra sitt yttersta för att skapa nödvändig medvetenhet om detta program.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt.

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med hög hastighet, för att uppfylla det europeiska gigabitsamhällets mål, bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt och på ett sätt som minskar den digitala klyftan, så att medborgarnas tillgång till informationssamhällets fördelar främjas och områden med relativt låg grad av bredbandskonnektivitet med hög hastighet får stöd.

  Ändringsförslag     21

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Dessutom bör stödmottagarna vara förpliktade att erbjuda kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet under en period på minst tre år.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  De åtgärder som finansieras i enlighet med denna förordning bör vara bärkraftiga och hållbara på lång sikt. Detta bör uppnås genom tillhandahållande av tekniska verktyg som säkerställer åtgärdernas långsiktiga effektivitet genom användning av en teknik, som av stödmottagarna och tjänsteleverantörerna hålls uppdaterad och säker för användarna.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 2 – led b

  Förordning (EU) nr 1316/2013

  Artikel 7 – punkt 4 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c)  Åtgärder för kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd än finansiella instrument.”

  c)  Åtgärder för kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd än finansiella instrument.

   

  (Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

  Ändringsförslag     24

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 4a (nytt)

  Förordning (EU) nr 1316/2013

  Artikel 22 – punkt 3a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  I artikel 22 ska följande punkt läggas till:

   

  ”Den attestering av utgifter och den årliga information till kommissionen som avses i det andra respektive tredje stycket i denna artikel är inte obligatoriska för stöd som beviljats i enlighet med artikel 4.1 c i förordning (EU) nr 283/2014*.”

   

  ________________

   

  * Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Ändringsförslag     25

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 1

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 2 – punkt 2 – led h

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”h)  lokal trådlös åtkomstpunkt: utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör trådlös åtkomst till ett nätverk för elektronisk kommunikation.”

  ”h)  lokal trådlös åtkomstpunkt: utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde men med stor bandbredd, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum, infrarött spektrum eller synligt ljus för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör trådlös åtkomst till ett nätverk för elektronisk kommunikation.”

  Motivering

  Ny teknik såsom Lifi, som erkänns i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation, bör inkluderas, i synnerhet i ljuset av potentialen hos sådan teknik som inte använder radiovågor utan ljus, för offentliga utrymmen såsom sjukhus, där radiovågor kanske inte är mest lämpligt. Överföringshastigheten bör inte påverkas med beaktande av att det vissa gånger kommer att vara ett stort antal användare som är anslutna till åtkomstpunkten.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 2

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 4 – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”c)  stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen.”

  ”c)  stödja tillhandahållandet av högkvalitativ, kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen.”

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 4

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 6 – punkt 8a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”8a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.”

  ”8a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av högkvalitativ, kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet med hög hastighet i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.”

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilagan – avsnitt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Följande avsnitt ska införas i bilagan:

  6.  Följande stycke ska läggas till i bilagan:

  ”AVSNITT 4. TRÅDLÖS KONNEKTIVITET I LOKALA SAMHÄLLEN

  ”AVSNITT 4. TRÅDLÖS KONNEKTIVITET I LOKALA SAMHÄLLEN

  Åtgärder som syftar till att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, ska vara berättigade till finansiellt stöd.

  Åtgärder som syftar till att tillhandahålla kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, ska vara berättigade till finansiellt stöd. Av tillgänglighetsskäl bör åtgärderna i möjligaste mån undvika potentiella språkliga hinder.

  Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för organ med ett offentligt uppdrag såsom lokala myndigheter och leverantörer av allmännyttiga tjänster som åtar sig att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter.

  Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för den offentliga sektorns organ i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/21021a för att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter.

   

  Stödberättigade institutioner får använda finansiellt stöd till att upprätta kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på platser som lämpar sig bäst och är mest åtkomliga för gemensam användning, inbegripet på icke-offentligägd egendom.

  Projekt för tillhandahållande av trådlös konnektivitet via lokala trådlösa åtkomstpunkter med fri åtkomst kan få finansiering om de

  Projekt för tillhandahållande av trådlös konnektivitet via lokala trådlösa åtkomstpunkter med fri åtkomst kan få finansiering om de

  1.  genomförs av ett organ med ett offentligt uppdrag som kan planera och övervaka installationen av lokala trådlösa åtkomstpunkter i offentliga utrymmen inomhus eller utomhus,

  1.  genomförs av ett organ inom den offentliga sektorn som kan planera och övervaka installationen, samt säkerställa finansieringen av driftkostnader i minst tre år, av lokala trådlösa åtkomstpunkter i offentliga utrymmen inomhus eller utomhus,

  2.  bygger på bredbandskonnektivitet med mycket hög hastighet som gör det möjligt att tillhandahålla högkvalitativa internetfunktioner till användarna och som

  2.  bygger på bredbandskonnektivitet med mycket hög hastighet som gör det möjligt att tillhandahålla högkvalitativa internetfunktioner till användarna och som

  a.  är kostnadsfri, lättillgänglig och bygger på modern utrustning, och

  a.  är kostnadsfri, lättillgänglig och bygger på modern utrustning, utnyttjar optimala tekniska lösningar samt bästa möjliga standarder för it-säkerhet, och

  b.  stöder åtkomst till innovativa digitala tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via infrastrukturer för digitala tjänster,

  b.  stöder åtkomst till innovativa digitala tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via infrastrukturer för digitala tjänster,

  3.  använder en gemensam visuell identitet som ska tillhandahållas av kommissionen och länkar till relevanta verktyg online.

  3.  använder en gemensam visuell identitet som ska tillhandahållas av kommissionen och länkar till relevanta verktyg online,

   

  3a.  iakttar principen om teknikneutralitet, använder offentlig finansiering effektivt och kan anpassa projekten till bästa tillgängliga teknik.

  Projekt som överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, i samma område ska inte omfattas.

  Projekt som överlappar redan befintliga kostnadsfria privata eller offentliga kostnadsfria erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, i samma område ska inte omfattas.

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt mellan projekt som uppfyller ovan nämnda villkor med beaktande av de inkomna förslagen och, i princip, enligt ”först till kvarn”-metoden.”

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas i medlemsstaterna på ett geografiskt balanserat sätt mellan projekt som uppfyller ovan nämnda villkor med beaktande av de inkomna förslagen och, i princip, enligt ”först till kvarn”-metoden, i enlighet med arbetsprogram som bidrar till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU och till den digitala inkluderingen.

   

  Medlemsstaterna kan använda egna medel eller medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att utveckla kompletterande tjänster och erbjudanden som ökar projektens hållbarhet.

   

  Projekt som finansieras inom ramen för detta avsnitt ska vara i drift och ska övervakas noga av kommissionen i minst tre år. Kommissionens övervakning av projektet ska fortsätta bortom driftperioden för att ge en överblick över projektets funktion och eventuella underlag för framtida initiativ.

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).”

  • [1]  EUT C 125, 21.4.2017, p. 69.
  • [2]  EUT C, s. ... .

  MOTIVERING

  Initiativet WIFI4EU är ett förslag som bidrar till att konsolidera framväxten av ett mer inkluderande digitalt samhälle i EU.

  Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt tal den 14 september 2016 om tillståndet i Europeiska unionen ”ett nytt rättsligt ramverk som gör det möjligt och attraktivt att investera i uppkoppling” och att uppkopplingen ”bör komma alla till del”.

  Enligt Juncker innebär det att uppkopplingarna bör komma alla till del ”att det ska sakna betydelse var du bor eller hur mycket du tjänar” och han föreslog därför ”att alla europeiska samhällen och städer ska ha fri trådlös internettillgång på de mest betydande offentliga platserna senast 2020.”

  I detta sammanhang är initiativet WIFI4EU en möjlighet att inom ramen för kommunikationspaketet bekräfta principen om EU-medborgarnas allmänna tillgång till informationssamhällets fördelar, genom ett pilotprojekt med balanserad geografisk dimension och fördelning, som fungerar som en referenspunkt för utvecklingen av gemensamma plattformar som tillhandahåller kostnadsfri tillgång till trådlösa nät, och som är dynamisk och hållbar i relation till den tekniska utvecklingen.

  Det öppnar också möjligheten att utveckla och tillämpa det utmärkande för den europeiska digitala identiteten, och i utformningen av pilotprojektet införliva de värderingar som inspirerar det europeiska projektet, med fokus på lösningar för medborgarna och möjligheter för företag och innehållsskapare.

  Den allmänna tillgången syftar till att främja lokala digitala ekosystem, stärka förbindelserna mellan EU och medborgarna och skapa fler och bättre möjligheter för utveckling av nästa generations accessnät.

  Det är därför avgörande att inriktningen på accessnät kompletteras med allmän och kostnadsfri tillgång till tjänster av allmänintresse och innehåll av allmänintresse och ett enklare ansöknings- och tillämpningssystem med insyn och kontroll av projektkvalitén och att kraven uppfylls.

  Syftet med ändringsförslagen i detta betänkande är att föreslå bättre åtgärder i fråga om följande principer som initiativet bygger på:

  1. Allmän och kostnadsfri tillgång

  De accessnätverk som främjas i EU bör leverera internetfunktioner med hjälp av bredbandstjänster med hög hastighet och bidra till utvecklingen av det europeiska gigabitsamhället. Åtkomsten bör vara allmän och kostnads- och restriktionsfri.

  Kostnadsfri åtkomst betyder att det inte förekommer någon direkt ersättning genom reklam eller kommersiell användning av användarnas uppgifter.

  2. Autenticering och åtkomstsystem

  Åtkomstpunkterna bör utvecklas till ett nätverk med ett autenticeringssystem som är giltigt i hela EU. Åtkomsten bör följa principen om en enda autenticering (”one login only”). För att modellen ska utnyttjas bör det tas fram en referensmall som säkerställer interoperabiliteten, den kollektiva effektiviteten och en gemensam identifiering, med möjlighet till anpassning till varje lokalt projekts särskilda egenskaper.

  3. Stödberättigande

  Offentliga organ vars uppdrag är förenligt med projektets mål kan ansöka om stöd. Med hänsyn till den begränsade finansieringen för varje projekt och det stora antalet presumtiva sökande måste det säkerställas ett administrativt system för snabba och effektiva beslut. En modell med tilldelning av vouchrar bör därför övervägas.

  4. Geografisk balans

  Principen om geografisk balans mellan medlemsstaterna när det gäller tillgång till initiativets resurser bör garanteras. Den geografiska balansen inom varje medlemsstat bör garanteras genom kriterier som ska fastställas i respektive arbetsprogram.

  5. Bekämpa exkludering och främja territoriell sammanhållning

  I kriterierna för godkännande bör man främst ta hänsyn till den digitala integreringen och territoriella sammanhållningen.

  6. Hållbarhet

  För att garantera projektens hållbarhet kan medlemsstaterna använda sig av egna medel eller de europeiska strukturfonderna för att utveckla kompletterande tjänster och erbjudanden.

  7. Ingen överlappning av utbud

  Projekt bör endast beaktas när det inte finns något liknande offentligt eller privat utbud på området.

  8. Övervakning

  Kommissionen bör säkerställa ett system för övervakning av initiativet, däribland offentliggörande av genomföranderapporter.

  BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

  Denna förteckning har upprättats helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande utarbetades: Enhet och/eller person

  Institutioner

  Externa aktörer

  Europeiska kommissionen

  Europeiska rådet

  Europeiska regionkommittén

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

  Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

  Cisco Systems

  ECTA

  ETNO

  EUtelsat

  Orange

  Reading & Writing Foundation

  UKspace

  Vodafone

  YTTRANDE från budgetutskottet (4.4.2017)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Föredragande av yttrande: Liadh Ní Riada

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I kommissionens meddelande om en europeisk vision om internetkonnektivitet för medborgare och företag på den digitala inre marknaden14 beskrivs ett antal möjliga åtgärder för att förbättra konnektiviteten i Europeiska unionen.

  (1)  I kommissionens meddelande om en europeisk vision om internetkonnektivitet för medborgare, offentliga institutioner och företag på den digitala inre marknaden14 beskrivs ett antal möjliga åtgärder för att förbättra konnektiviteten i Europeiska unionen.

  __________________

  __________________

  14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle, COM(2016) 587).

  14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle, COM(2016) 587).

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  Medlemsstaterna bör öka sina ansträngningar för att ta itu med den digitala klyftan och konnektivitetsklyftan mellan regioner, särskilt dem med högre fattigdom, genom att investera i införande, utveckling och förbättrad tillgång till trådlös konnektivitet, och bör i synnerhet inrikta sig på områden som har släpar efter i fråga om konnektivitet samt främja digital kunskap. Unionens stöd bör vara kompletterande, genom stöd till projekt som främst fokuserar på att säkerställa lokal trådlös konnektivitet, som är upphandlad genom offentlig upphandling och som är kostnads- och restriktionsfri, på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416.

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av lokal trådlös konnektivitet som är kostnadsfri och fri från omotiverade restriktioner på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416.

  __________________

  __________________

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att lokala samhällen kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner och andra lokala myndigheter, bibliotek och sjukhus.

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. den offentliga sektorns organ, kooperativ, lokalt ägda sociala företag och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda lokal trådlös konnektivitet som är kostnadsfri och fri från omotiverade restriktioner som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att lokala samhällen kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner och andra lokala myndigheter, institutioner, bibliotek och andra kulturcentrum, sjukhus och vårdinrättningar, liksom övriga offentliga platser som många har tillgång till.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Lokal trådlös konnektivitet bör endast betraktas som kostnadsfri om den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam och tillhandahållande av personuppgifter.

  (5)  Lokal trådlös konnektivitet bör endast betraktas som kostnadsfri och fri från omotiverade restriktioner om den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam och tillhandahållande av personuppgifter och anslutning med användning av konton till sociala nätverk. Tillgång till kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet bör inbegripa användarnas samtycke till användarvillkoren och en ansvarsfriskrivning som förklarar tjänstens syfte, samtidigt som man säkerställer ett fullgott skydd av personuppgifter, med hänsyn till att säkerhetsriskerna ökar i takt med utvidgningen av den trådlösa konnektiviteten.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  EU:s värden och fördelar bör främjas genom ansvarsfriskrivningen för den kostnadsfria lokala trådlösa anslutningen.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  Verktyg för digital utbildning som ger användarna kunskap om tillträde till internet och hur de kan skydda sig själva online samt information om fördelarna och riskerna med internet bör integreras i tjänsten.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Kommissionen bör säkerställa att myndigheter, kooperativ, lokalt ägda sociala företag, leverantörer av offentliga tjänster och slutmottagarna, dvs. de lokala samhällena och användarna av denna kostnadsfria wifi-tjänst, vederbörligen och i god tid informeras om programmets och stödets existens, för att öka synligheten för den tillgängliga EU-finansieringen.

  Motivering

  EU-programmen och det ekonomiska stöd som ges bör främjas av kommissionen nära myndigheterna, i vid bemärkelse, och slutmottagarna bör informeras.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats.

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av såväl verktyg online som andra konventionella verktyg som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning, fortlöpande underhåll, regelbunden uppgradering och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt.

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet, bör synergier med andra EU-omfattande, nationella och regionala fonder och program beaktas, framför allt när ytterligare finansiellt stöd anslås, eftersom det också bör rikta sig till avlägsna men befolkade, mindre utvecklade regioner och övergångsregioner, samtidigt som det fördelas på ett geografiskt balanserat sätt och medborgarnas tillgång till informationssamhällets fördelar främjas så att samma genomsnittliga internetanslutningsandel kan uppnås i alla medlemsstater, med beaktande av att i genomsnitt 97 procent av unionsmedborgarna har tillgång till internet i vissa medlemsstater medan endast 68 procent har det i andra medlemsstater.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  De åtgärder som finansieras bör vara bärkraftiga och hållbara på lång sikt. Detta bör uppnås genom tekniska verktyg för att säkerställa åtgärdernas långsiktiga effektivitet genom användning av en teknik som av stödmottagarna och tjänsteleverantörerna hålls uppdaterad och säker för användarna.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led b

  Förordning (EU) nr 1316/2013

  Artikel 7 – punkt 4 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Åtgärder för kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd än finansiella instrument.

  (c)  Åtgärder för lokal trådlös konnektivitet som är kostnadsfri och fri från omotiverade restriktioner i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd än finansiella instrument.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 1

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 2 – punkt 2 – led h

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  lokal trådlös åtkomstpunkt: utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör trådlös åtkomst till ett nätverk för elektronisk kommunikation.

  (h)  lokal trådlös åtkomstpunkt: utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör trådlös åtkomst till ett nätverk för elektronisk kommunikation med hög bredbandshastighet.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för organ med ett offentligt uppdrag såsom lokala myndigheter och leverantörer av allmännyttiga tjänster som åtar sig att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter.

  Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för organ med ett offentligt uppdrag såsom lokala myndigheter, kooperativ, lokalt ägda sociala företag och leverantörer av allmännyttiga tjänster som åtar sig att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter.

  Motivering

  Kooperativ och samhällsbaserade sociala företag bör inkluderas i detta program, eftersom de till sin natur är leverantörer av allmännyttiga tjänster och samtidigt har en viktig roll i lokala samhällen.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led 2 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2)  bygger på bredbandskonnektivitet med mycket hög hastighet som gör det möjligt att tillhandahålla högkvalitativa internetfunktioner till användarna och som

  2)  bygger på bredbandskonnektivitet med mycket hög hastighet som gör det möjligt att tillhandahålla högkvalitativa internetfunktioner med nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s till användarna och som

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led 2a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a)  bidrar till att överbrygga den digitala klyftan och till att förbättra den digitala kunskapen,

  Motivering

  Programmets syfte bör vara att överbrygga den geografiska digitala klyftan och bidra till att främja digital kunskap.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led 2 – led ba (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ba)  har befintliga system för ett fullgott skydd av användarnas personuppgifter,

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led 2 – led bb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  bb)  är utformade för att minska den digitala klyftan,

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt mellan projekt som uppfyller ovan nämnda villkor med beaktande av de inkomna förslagen och, i princip, enligt ”först till kvarn”-metoden.

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt. Projekten bör finansieras med beaktande av de förslag som inkommit genom offentlig upphandling och uppfylla ovan nämnda villkor och i princip enligt ”först till kvarn”-metoden. Detta ska garantera integrering av mindre utvecklade regioner och övergångsregioner genom att prioritera projekt i områden som släpar efter i fråga om konnektivitet och digital kunskap. Kommissionen ska offentliggöra en rapport där man anger de geografiska områdena utifrån information från medlemsstaterna, senast tre månader efter det att denna förordning trätt i kraft.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

  Referensnummer

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  6.10.2016

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Liadh Ní Riada

  10.10.2016

  Antagande

  3.4.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Othmar Karas, Bernd Lucke

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Stanisław Żółtek

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Förklaring av symboler:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från utskottet för transport och turism (10.4.2017)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Föredragande av yttrande: Claudia Țapardel

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Nu när transporter går in i en ny epok är de verkliga utmaningarna för lokala myndigheter inte att uppfinna hjulet på nytt, utan att hitta sätt att förbättra tjänster i förhållande till medborgarnas rörlighetsbehov i realtid. Digitaliseringen medför stora strukturella förändringar av transportsystem, och samhällen börjar nu titta på olika aspekter, som till exempel uppgifter och reseinformation, nätplanering, biljettförsäljning och tjänstekvalitet, utifrån en ny användarinriktad filosofi.

  Mot denna bakgrund kommer kommissionens förslag om kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det offentliga livet både i rätt tid och som ett svar på ett stort behov, och det medför nya möjligheter för leverantörer att förbättra sina tjänster. Samtidigt erbjuder förslaget den mekanism genom vilken den privata och den offentliga sektorn kan samarbeta öppet och effektivt, i linje med samarbetsprinciper och med det yttersta syftet att förbättra tjänster.

  För stadsplanerare och offentliga myndigheter som ansvarar för transporter kommer utbyggnaden av zoner med kostnadslös anslutning till lokala nätverk (wi-fi spots) att bidra till ett mer effektivt införande av nuvarande rörlighetsmönster i ett sammanhang, särskild i de fall där traditionella verktyg, såsom statistik, kan visa sig vara otillräckliga. De uppgifter som ska samlas in kommer att användas för att utvärdera befintliga strategier och tjänster, för att på så sätt ge återkoppling i realtid om människors resesätt, men kommer också att stödja riktade investeringar. Generellt sett så kommer myndigheterna att kunna göra vägarna säkrare, optimera transportleder, sänka infrastrukturkostnader och minska de negativa effekterna av trafikstockningar och nedsmutsning.

  För konsumenterna kommer tillgången till zoner med kostnadsfri anslutning till lokala nätverk att betyda större konnektivitet och flexibilitet, eftersom de inte bara kan använda sin tid på ett bättre sätt, utan också ges ett större utbud av kollektivtrafiktjänster. För turister kommer Wifi4EU att betyda bättre anslutning och information vid resmålet.

  Det ambitiösa förslag som kommissionen har lagt fram behöver dock understödjas av bestämmelser som säkerställer dels tydliga kriterier för val av stödmottagare, dels kontinuitet utöver projektens föreslagna livscykel. Det är dessutom viktigt att de medel som anslås för utbyggnaden av surfpunkter inte bara används för att höja EU:s profil, utan också bidrar till att bemöta verkliga konnektivitetsbehov.

  Föredraganden väljer att i stort stödja kommissionens förslag, med den ändringen att initiativet bör utvidgas till att omfatta lokala transporttjänster och turistmål. På så sätt kan transporter i samhällen bli mer effektiva och konsumenterna erbjudas tjänster av hög kvalitet. Eftersom det inte har gjorts någon konsekvensbedömning och eftersom medlen som har anslagits är låga rekommenderar föredraganden emellertid kommissionen att fastställa tydliga kriterier för urval av samhällen som initiativet ska stödja, och att säkerställa en noggrann granskning av alla projekt som lämnas in för finansiering.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag     1

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Bland åtgärderna till stöd för visionen om europeisk konnektivitet främjas utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande och utbyggnaden av kommande generationer av nätverk för trådlös kommunikation genom att möjliggöra täckning med högre granularitet i takt med att behoven förändras.

  (2)  Bland åtgärderna till stöd för visionen om europeisk konnektivitet främjas utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande och utbyggnaden av kommande generationer av nätverk för trådlös kommunikation genom att möjliggöra täckning med högre granularitet i takt med att behoven förändras. Dessa åtkomstpunkter kan integreras i ett europeiskt nätverk med ett gemensamt autentiseringssystem, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a.

   

  _________________

   

  1a. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Ändringsförslag     2

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  EU-politik som syftar till att främja internetinfrastruktur och effektiv användning av det trådlösa spektrumet, och som strävar efter att öka EU-medborgarnas konnektivitet genom att underlätta internetåtkomsten, bör främja konceptet ”sakernas internet”, särskilt med beaktande av dess potential för tillväxt, innovation och förbättrade tillämpningar och tjänster med anknytning till kollektivtrafiksystem.

  Ändringsförslag     3

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416.

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av kostnadsfri, trygg och säker lokal trådlös konnektivitet utan begränsningar på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, och även i anläggningar och fordon som hör till kollektivtrafiken, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416.

  _________________

  _________________

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att lokala samhällen kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner och andra lokala myndigheter, bibliotek och sjukhus.

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga, särskilt lokala och regionala, uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att lokala samhällen kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner och andra lokala myndigheter, bibliotek och sjukhus, vårdinrättningar, skolor, äldreboenden, barnhem, tjänster och infrastruktur inom kollektivtrafiken – t.ex. stationer och terminaler, turismrelaterade tjänster och andra organ som är av särskilt intresse för det lokala samhället och dess befolkning.

  Ändringsförslag   5

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Lokal trådlös konnektivitet bör endast betraktas som kostnadsfri om den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam och tillhandahållande av personuppgifter.

  (5)  Lokal trådlös konnektivitet bör endast anses vara kostnadsfri och restriktionsfri om den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam och tillhandahållande av personuppgifter.

  Ändringsförslag     6

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  För att säkerställa att initiativet blir framgångsrikt och för att göra EU:s insatser på detta område mer synliga måste kommissionen se till att organ som genomför projekt inom ramen för detta initiativ och användare erhåller korrekt information om tjänsternas tillgänglighet, samtidigt som det tydligt framgår att EU har beviljat finansiering.

  Ändringsförslag     7

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Med tanke på åtgärdens specifika syfte och inriktning på lokala behov bör den betraktas som ett fristående projekt av gemensamt intresse inom telekommunikationssektorn i den mening som avses i förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

  (6)  Med tanke på åtgärdens specifika syfte och inriktning på lokala behov, i synnerhet mindre utvecklade områden med större konnektivitetsbehov, bör den betraktas som ett fristående projekt av gemensamt intresse inom telekommunikationssektorn i den mening som avses i förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

  Ändringsförslag     8

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Med tanke på åtgärdens icke-kommersiella karaktär och de enskilda projektens småskalighet bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum. Därför bör åtgärden genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, främst bidrag, enligt budgetförordningen, nu eller i framtiden. Åtgärden bör inte vara beroende av finansiella instrument.

  (8)  Med tanke på åtgärdens icke-kommersiella karaktär och de enskilda projektens småskalighet bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum. Detta bör ske genom att planeringsprocessen förenklas och de lagstadgade skyldigheterna mjukas upp. Därför bör åtgärden genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, främst bidrag, enligt budgetförordningen, nu eller i framtiden. Åtgärden bör inte vara beroende av finansiella instrument.

  Ändringsförslag     9

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera bör åtgärden begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper i samma område. Detta bör inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen för detta initiativ från offentliga eller privata finansieringskällor.

  (9)  På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera bör åtgärden begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden i samma område. Detta bör inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen för detta initiativ från offentliga eller privata finansieringskällor. Detta program bör vara förenligt med nationella och regionala operativa program och komplettera dem, särskilt de som finansieras av Eruf, för att på så sätt skapa samverkanseffekter mellan dem.

  Ändringsförslag     10

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats.

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras genom effektiva administrativa förfaranden med hjälp av standardiserad dokumentation, med såväl verktyg online som andra konventionella verktyg som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats.

  Ändringsförslag     11

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt.

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet, i enlighet med definitionen i kommissionens meddelande av den 14 september 2016 Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle, i vilket målet fastställs att alla europeiska hushåll ska ha en internetanslutning på minst 100 Mbps år 2025, bör det finansiella stödet fördelas på ett regionalt balanserat sätt, inklusive i avlägset belägna områden och gränsområden, som ofta saknar täckning från privata nätverk, för att främja principen om medborgarnas allmänna tillgång till informationssamhällets fördelar, med särskild uppmärksamhet på landsbygdsområden, yttersta randområden, ö-regioner och gräns- och bergsområden.

  Ändringsförslag     12

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget bör man, i fråga om geografiskt balanserad fördelning, beakta specifika åtgärder för de yttersta randområdena, mot bakgrund av deras avlägsna benägenhet och de kostnader som hänför sig till tillgången till internet och bredbandstjänster med hög hastighet.

  Ändringsförslag     13

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  Med tanke på behovet av internetkonnektivitet inom Europeiska unionen är det viktigt att kommissionen utarbetar en långsiktig strategi för utbyggnaden av trådlösa åtkomstpunkter som säkerställer att programmet fortsätter även efter de föreslagna tre åren, och samtidigt säkerställer att den införda infrastrukturen inte utnyttjas kommersiellt vid finansieringsperiodens utgång, samt inte accepterar projekt som löper under en period kortare än tre år.

  Ändringsförslag     14

  Förslag till förordning

  Skäl 11c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11c)  Mot bakgrund av åtgärdens icke-kommersiella natur måste kommissionen och medlemsstaterna även säkerställa att den införda infrastrukturen inte utnyttjas kommersiellt när finansieringsperioden har löpt ut.

  Ändringsförslag     15

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 2 – led b

  Förordning (EU) nr 1316/2013

  Artikel 7 – punkt 4 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c)  Åtgärder för kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd än finansiella instrument.”

  c)  Åtgärder för kostnadsfri, restriktionsfri, trygg och säker lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd än finansiella instrument.”

  Ändringsförslag     16

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 4

  Förordning (EU) nr 1316/2013

  Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”Åtgärder för att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom finansiellt stöd från unionen med upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna, utan att det påverkar tillämpningen av principen om medfinansiering.”

  ”Åtgärder för att tillhandahålla kostnadsfri och säker lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska finansieras genom finansiellt stöd från unionen med upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna, utan att det påverkar tillämpningen av principen om medfinansiering.”

  (Skyddet av personuppgifter är avgörande, och därför måste tillgången till internet, förutom att vara kostnadsfri, även vara säker.)

  Ändringsförslag     17

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 1

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 2 – punkt 2 – led h

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  h)  lokal trådlös åtkomstpunkt: utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör trådlös åtkomst till ett nätverk för elektronisk kommunikation.

  h)  lokal trådlös åtkomstpunkt: utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör kostnadsfri lokal trådlös åtkomst till ett nätverk för elektronisk kommunikation.

  Ändringsförslag     18

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 2

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 4 – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”c)  stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen.”

  ”c)  stödja tillhandahållandet av kostnadsfri, trygg och säker lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen, som garanterar en lägsta hastighet på 100 Mbps eller, om detta inte är möjligt, den högsta tillgängliga hastigheten på marknaden, samt inbegripa tjänster som är kopplade till hållbar rörlighet.”

  Ändringsförslag     19

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 3 – led b

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 5 – punkt 5a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”5a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska stödjas genom

  5a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri och säker lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska stödjas genom

  Ändringsförslag     20

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 4

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 6 – punkt 8a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”8a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.”

  8a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri och säker lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.”

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärder som syftar till att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, ska vara berättigade till finansiellt stöd.

  Åtgärder som syftar till att tillhandahålla kostnadsfri, trygg och säker lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, ska vara berättigade till finansiellt stöd, inklusive kollektivtrafiktjänster och turistmål.

  Ändringsförslag     22

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för organ med ett offentligt uppdrag såsom lokala myndigheter och leverantörer av allmännyttiga tjänster som åtar sig att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter.

  Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för organ med ett offentligt uppdrag såsom lokala myndigheter och leverantörer av allmännyttiga tjänster som åtar sig att tillhandahålla kostnadsfri, trygg och säker lokal trådlös konnektivitet genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter, eller i kombination med kollektivtrafiktjänster.

  Ändringsförslag     23

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a.  är kostnadsfri, lättillgänglig och bygger på modern utrustning, och

  a.  är kostnadsfri, säker, lättillgänglig och bygger på modern utrustning, och

  Ändringsförslag     24

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  stöder bättre integrering av de lokala samhällena på den digitala inre marknaden och främjar utvecklingen av innovativa digitala tjänster och tillämpningar som erbjuds av lokala små och medelstora företag och transport- och turistföretag.

  Ändringsförslag     25

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Projekt som överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, i samma område ska inte omfattas.

  Projekt som överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, i samma område ska inte omfattas. De lokala trådlösa åtkomstpunkter som finansieras genom denna förordning ska omfatta främst offentliga miljöer.

  Ändringsförslag     26

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt mellan projekt som uppfyller ovan nämnda villkor med beaktande av de inkomna förslagen och, i princip, enligt ”först till kvarn”-metoden.”

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas till alla medlemsstater på ett geografiskt balanserat sätt, med särskild uppmärksamhet på ö-regioner, yttersta randområden (enligt artikel 349 i EUF-fördraget), bergsområden, gränsområden, mindre lokalsamhällen och lokalsamhällen som släpar efter samt till projekt som uppfyller ovan nämnda villkor med beaktande av de inkomna förslagen.”

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

  Referensnummer

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  6.10.2016

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Claudia Țapardel

  8.11.2016

  Behandling i utskott

  28.2.2017

   

   

   

  Antagande

  11.4.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Jiří Maštálka

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  44

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S & D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Peter Lundgren

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (29.3.2017)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
  (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

  Föredragande av yttrande: Rosa D'Amato

  KORTFATTAD MOTIVERING

  I september 2016 föreslog kommissionen en långtgående översyn av EU:s telekomregler med nya initiativ för att bemöta européernas ökande konnektivitetsbehov och främja EU:s konkurrenskraft.

  Bland åtgärderna för att stödja detta mål, kommer det nya paketet att främja utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och mindre stränga lagstadgade skyldigheter, bland annat när sådan anslutning tillhandahålls på icke-kommersiell grund eller har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster.

  Syftet med detta lagstiftningsyttrande är således att analysera kommissionens förslag. Det innehåller ändringar till den rättsliga ramen för telekommunikationer i Fonden för ett sammanlänkat Europa, som ingår i förordning (EU) nr 1316/2013 (nedan kallad FSE-förordningen) och förordning (EU) nr 283/2014, i syfte att främja kostnadsfritt internet på lokal nivå genom ett EU-finansierat system ”WiFi4EU”.

  I kommissionens förslag avsätts 120 miljoner euro för WiFiEU-systemet under perioden 2017–2019, till stöd för installationen av modern wi-fi-utrustning i olika samhällsinrättningar. I detta avseende är det viktigt att den tillhandahållna utrustningen och tekniken följer högsta tillgängliga standarder på marknaden och att tillhandahållna tjänster är användarvänliga och åtkomliga för människor med dåliga digitala färdigheter.

  Föredraganden anser det vara väsentligt att detta initiativ särskilt fokuserar på landsbygdsområden och alla de områden som riskerar att avfolkas och överges.

  WiFi4EU-systemet kommer att tillhandahållas genom enkla och obyråkratiska förfaranden såsom nätapplikationer, betalning via vouchers och mindre stränga övervakningskrav. Föredraganden betonar emellertid vikten av att det sker en lämplig resultatgranskning av de tillhandahållna tjänsterna under hela projektets livslängd, för att säkerställa en lämplig balans mellan förenkling och kontroll.

  Man kan förvänta sig att åtgärden även kommer att få flera positiva följdeffekter, såsom involvering av små och medelstora lokala operatörer i IKT-sektorn och deltagande i det demokratiska livet, bl.a. för samhällsgrupper som annars skulle ha svårt att få tillgång till konnektivitet. Även konceptet ”sakernas och tjänsternas internet” kommer att främjas.

  För att undvika att projekt överlappar varandra och att de ekonomiska medlen sprids ut trycker föredraganden även på att det behövs synergier med Eruf-finansiering, bl.a. med beaktande av de stora investeringarna i det tematiska mål 2 (öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik) för programplaneringsperioden 2014–2020.

  Föredraganden står bakom den princip om geografisk balans som kommissionen föreslår, men anser att vederbörlig hänsyn bör tas till den i fördragen fastslagna principen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning när man genomför WiFi4EU och när man definierar kriterierna för val av de applikationer som lagts fram av de lokala myndigheterna. Projekt som faller inom ramen för systemet bör vara inriktade på att utrusta områden där det inte redan finns ett offentligt eller privat trådlöst nät som erbjuder liknande egenskaper.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  I kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 om en digital agenda för Europa konstateras att Europa 2020-strategin har betonat vikten av bredbandsutbyggnad för att främja social integration och konkurrenskraft i EU, och att målet är att alla unionsmedborgare ska få tillgång till grundläggande bredband senast 2013, att alla unionsmedborgare senast 2020 ska ha tillgång till mycket snabbare internet på över 30 Mbit/s och att hälften eller fler av hushållen i EU abonnerar på internetanslutningar med en kapacitet på över 100 Mbit/s.

  Ändringsförslag     2

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Bland åtgärderna till stöd för visionen om europeisk konnektivitet främjas utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande och utbyggnaden av kommande generationer av nätverk för trådlös kommunikation genom att möjliggöra täckning med högre granularitet i takt med att behoven förändras.

  (2)  Bland åtgärderna till stöd för visionen om europeisk konnektivitet främjas utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande och utbyggnaden av kommande generationer av nätverk för trådlös kommunikation genom att möjliggöra täckning med en högre granularitet av EU:s territorium i takt med rådande behov och att behoven förändras. Med tanke på den snabba utvecklingen av den digitala tekniken bör regelbundna kontroller och kvalitetskontroller utföras för att säkerställa hög kvalitet och väl fungerande lokala trådlösa åtkomstpunkter, som syftar till att göra detta initiativ mer hållbart och långvarigt.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  En ny EU-åtgärd till stöd för visionen om konnektivitet i EU bör säkerställa att konnektivitet i samtliga hushåll underlättar för EU:s medborgare att använda sig av internet och främjar konceptet med ”sakernas och tjänsternas internet”.

  Ändringsförslag     4

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416.

  (3)  Mot bakgrund av meddelandet om en europeisk vision om internetkonnektivitet för den digitala inre marknaden och för att främja digital kunskap och delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av kostnadsfri, snabb, lokal trådlös konnektivitet med hög kvalitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten, genom riktat stöd, med en minsta uppkopplingshastighet på 100 Mbit/s som sålunda uppfyller målen för gigabitsamhället som syftar till en utbyggnad av ultrasnabbt bredband senast 2025. Sådant stöd har hittills inte omfattats av förordningarna (EU) nr 1316/201315 och (EU) nr 283/201416. Den digitala inkluderingen bör inte diskriminera avlägset belägna platser och landsbygdsområden. Bättre internetkonnektivitet bör leda till bättre tillgång till information och kommunikation och därför ha en positiv inverkan på det regionala indexet för social utveckling (”Social Progress Index”).

  _________________

  _________________

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

  16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

  Ändringsförslag     5

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster, att erbjuda kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, så att lokala samhällen kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner och andra lokala myndigheter, bibliotek och sjukhus.

  (4)  Stöd av detta slag bör uppmuntra organ med offentliga uppdrag, t.ex. lokala offentliga myndigheter, att erbjuda kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet – samtidigt som man garanterar en hög it-säkerhet – som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag. Sådant stöd bör därför bidra till att lokala samhällen garanteras tillgång till information och deltagande i det (digitala) offentliga livet, kan förbättra sina digitala färdigheter och kan uppleva fördelarna med bredband med mycket hög hastighet på centrala platser för det offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara kommunala förvaltningar och andra lokala myndigheter och inrättningar i deras omedelbara närhet, t.ex. bibliotek, museer, skolor och universitet, aktivitetshus, samlingslokaler, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidsanläggningar, kommunala torg och parker samt vårdinrättningar, och det bör säkerställas att kontakterna mellan dessa organ och lokala tjänsteleverantörer blir mindre tungrodda och snabbare för lokala små och medelstora företag och att hela processen blir mindre byråkratisk. Erbjudandet om kostnadsfri trådlös konnektivitet med hög hastighet kan också tillhandahållas i fritt tillgängliga kollektivtrafikutrymmen, t.ex. väntrum. Förbättrad tillgång till snabba och ultrasnabba bredbands- och IKT-tjänster, särskilt i avlägsna områden, kan öka livskvaliteten för personer genom att underlätta tillgången till tjänster (t.ex. e-hälsa och e-förvaltning) och de ekonomiska möjligheterna för lokala företag och nystartade företag, vilket i slutändan förbättrar social integration, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. De behöriga myndigheterna bör därför se till att ingen hamnar på efterkälken och att internetinnehåll och onlinetjänster är tillgängliga för alla, även medborgare utan digitala kunskaper och personer med funktionshinder.

  Ändringsförslag     6

  Förslag till förordning

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a)  EU-initiativet för utbyggnad av lokala trådlösa åtkomstpunkter bör bana väg för ett gemensamt alleuropeiskt nätverk via WiFi4EU (SSID) som också skulle bli ett varumärke för snabbt och säkert wi-fi i hela EU.

  Ändringsförslag     7

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Lokal trådlös konnektivitet bör endast betraktas som kostnadsfri om den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam och tillhandahållande av personuppgifter.

  (5)  Lokal trådlös konnektivitet bör endast betraktas som kostnadsfri om den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, inbegripet, men inte begränsat till, reklam, tidsfrister och tillhandahållande av personuppgifter, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680. Under inga omständigheter bör EU-samfinansierat trådlöst internet göras avhängigt av inköp av varor eller tjänster.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 6

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Med tanke på åtgärdens specifika syfte och inriktning på lokala behov bör den betraktas som ett fristående projekt av gemensamt intresse inom telekommunikationssektorn i den mening som avses i förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

  (6)  Med tanke på åtgärdens specifika syfte och inriktning på lokala behov och behovet av att skapa en gemensam EU- kartläggningsstandard som gör det möjligt att identifiera de regioner som har störst behov samt den potentiella multiplikatoreffekten, bör den betraktas som ett fristående projekt av gemensamt intresse inom telekommunikationssektorn i den mening som avses i förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 8

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Med tanke på åtgärdens icke-kommersiella karaktär och de enskilda projektens småskalighet bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum. Därför bör åtgärden genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, främst bidrag, enligt budgetförordningen, nu eller i framtiden. Åtgärden bör inte vara beroende av finansiella instrument.

  (8)  Med tanke på åtgärdens icke-kommersiella karaktär och de enskilda projektens småskalighet bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum, med hänsyn tagen till behovet av ansvarsskyldighet och en lämplig balans mellan förenkling och kontroll. Därför bör åtgärden genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, främst bidrag, enligt budgetförordningen, nu eller i framtiden. Åtgärden bör inte vara beroende av finansiella instrument. Principen för en sund ekonomisk förvaltning bör tillämpas.

  Ändringsförslag     10

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Genomförandet av detta initiativ bör ta hänsyn till eventuella synergieffekter med andra befintliga EU-program och EU-fonder.

  Ändringsförslag     11

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera bör åtgärden begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper i samma område. Detta bör inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen för detta initiativ från offentliga eller privata finansieringskällor.

  (9)  På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera bör åtgärden begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga erbjudanden med liknande egenskaper som finns kostnadsfritt tillgängliga på liknande villkor i samma område och som betjänas genom befintliga offentliga routrar för trådlösa nätverk. Detta bör inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen för detta initiativ från offentliga eller privata finansieringskällor. Dubbel finansiering bör uteslutas men kommuner som redan erbjuder åtkomst vid lägre hastigheter kan förbli berättigade till stöd i syfte att främja generell tillgång till snabb internetanslutning.

  Ändringsförslag     12

  Förslag till förordning

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a)  Den tillgängliga budgeten bör fördelas på ett geografiskt balanserat sätt till projekt i medlemsstaterna och tillägnas områden med risk för långvariga digitala klyftor, med ett tillräckligt minsta antal vouchrar per medlemsstat. Genom att prioritera lokala små och medelstora företag i samband med upphandling och installation av utrustning för att tillhandahålla trådlöst nätverk i enlighet med denna förordning skulle man säkra potentialen i fråga om innovation och nya arbetstillfällen i kommuner. Denna princip för att säkerställa geografisk balans bör ingå i de relevanta arbetsprogram som antas i enlighet med förordning (EU) 1316/2013 och bör vid behov ytterligare specificeras i förslagsinfordringarna.

  Ändringsförslag     13

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats.

  (10)  För att säkerställa att konnektivitet i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt är det viktigt att lokala och regionala myndigheter och leverantörer av wi-fi-utrustning, särskilt små och medelstora företag på lokal nivå, informeras snabbt och effektivt om tillgången till förbättrad konnektivitet av organ för kompetens inom bredbandsområdet (BCO), och vid behov får hjälp med att ansöka om det. Det finansiella stödet bör i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och effektiv kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats, med lämplig resultatgranskning av de tillhandahållna tjänsterna under projektets hela livslängd, särskilt med hänsyn till de nya antagna administrativa förfarandena (vouchersystem). Med tanke på de gemensamma utmaningar som landsbygden och avlägsna och glesbefolkade områden står inför – i jämförelse med stadsområden – avseende bredband, såsom strukturellt lägre och fragmenterad efterfrågan samt högre enhetsutbyggnadskostnader (dvs. per slutanvändare ) och infrastrukturunderhållskostnader bör åtgärder vidtas för dessa områden, så att de kan dra nytta av kostnadsfri, snabb lokal konnektivitet av hög kvalitet. De lokala trådlösa åtkomstpunkter som installeras bör synliggöras och offentliggöras av de lokala förvaltningarna genom informationskampanjer som riktas till medborgarna. För att också öka medvetenheten om vikten av att främja konnektivitet kan även projekt som inte får stöd från WiFi4EU-systemet och som utvärderats positivt tilldelas en kvalitetsmärkning som spetskompetensstämpeln (seal of excellence), vilket kan leda till att ansökningsomgångar snabbehandlas i samband med andra finansieringskällor, om så är lämpligt.

  Ändringsförslag     14

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU kan leverera internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt.

  (11)  Med tanke på behoven av internetkonnektivitet inom unionen, utvecklingen av den digitala klyftan mellan städer och landsbygd som blir allt större med ny teknisk utveckling och på att det brådskar med att främja accessnät som inom hela EU (inbegripet isolerade regioner, områden med begränsad åtkomst, öar och de yttersta randområdena) kan leverera enkla och användarvänliga internetfunktioner av hög kvalitet med hjälp av bredbandstjänster med mycket hög hastighet och användning av flerspråkiga åtkomstsidor, bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt, med beaktande av principen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och de skilda utvecklingsnivåerna av IKT-infrastruktur. Vid naturkatastrofer (t.ex. översvämningar eller jordbävningar) bör det kostnadsfria wi-fi-nätverket vara obegränsat, säkert och snabbt för att stödja snabb kommunikation mellan räddningstjänst och medborgare.

  Ändringsförslag     15

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Vid fördelning av interventioner bör man ta i beaktande de socioekonomiska skillnaderna i EU:s regioner med syftet att förbättra levnadsvillkoren, skapa bättre arbetsmiljö och minska riskerna för arbetslöshet och avfolkning. Särskild uppmärksamhet ska ges till landsbygdsområden, områden som påverkas av industriella strukturomvandlingar och regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar. Med hänsyn till fördelarna med detta program för den ekonomiska och sociala utvecklingen i de lokala samhällena, och på grundval av en preliminär utvärderingsrapport om den första fasen av genomförandet av denna åtgärd som bör göras tillgänglig för Europaparlamentet och rådet, kan initiativet tjäna till att förbereda framtida utvidgning av programmet.

  Ändringsförslag     16

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 2

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 4 – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”c)  stödja tillhandahållandet av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen.”

  ”c)  stödja tillhandahållandet av kostnadsfri, obegränsad, säker och snabb lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen, som ska ligga nära de högsta tillgängliga standarder som för närvarande finns på marknaden.”

  Ändringsförslag     17

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 4

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Artikel 6 – punkt 8a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.

  8a.  Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet med hög hastighet i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.

  Ändringsförslag     18

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärder som syftar till att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, ska vara berättigade till finansiellt stöd.

  Åtgärder som syftar till att tillhandahålla kostnadsfri, snabb lokal trådlös konnektivitet av hög kvalitet på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, liksom fritt tillgänglig lokal kollektivtrafik, ska vara berättigade till finansiellt stöd. För att fullt ut kunna användas av allmänheten ska potentiella språkhinder undvikas. Detta innebär att hela uppkopplingssystemet bör vara flerspråkigt.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led -1 (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  har varit föremål för

   

  a.   en kostnads- och nyttoanalys som fokuserar på landsbygdsområden och områden som riskerar att avfolkas och överges samt på det sociala mervärdet av trådlös konnektivitet i dessa områden, vilket ska utmynna i en europeisk kartläggningsstandard som gör det möjligt att identifiera de regioner som har störst behov och den potentiella multiplikatoreffekten, och

   

  b.   en anbudsinbjudan,

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  genomförs av ett organ med ett offentligt uppdrag som kan planera och övervaka installationen av lokala trådlösa åtkomstpunkter i offentliga utrymmen inomhus eller utomhus,

  1.  genomförs av ett organ med ett offentligt uppdrag som kan planera och övervaka installationen av lokala trådlösa åtkomstpunkter i offentliga utrymmen inomhus eller utomhus genom att genomföra en för ändamålet avsedd kvalitetskontroll,

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a.  är kostnadsfri, lättillgänglig och bygger på modern utrustning, och

  a.  är kostnadsfri, säker, lättillgänglig, bygger på modern utrustning och inkluderar möjligheten att använda all gränsöverskridande internetinfrastruktur för att undvika marknadssegmentering på EU-nivå och monopolställning för stora företag, och

  Ändringsförslag     22

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b.  stöder åtkomst till innovativa digitala tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via infrastrukturer för digitala tjänster,

  b.  stöder åtkomst till innovativa digitala tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via infrastrukturer för digitala tjänster, och vid kommunikation i nöd- och krissituationer,

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2 – led ba (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ba.  inte underskrider en viss uppkopplingshastighet på grund av att alltför många användare utnyttjar den samtidigt,

  Ändringsförslag     24

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 1234/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Projekt som överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, i samma område ska inte omfattas.

  Projekt som överlappar redan befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, och som finns tillgängliga kostnadsfritt på samma villkor i samma område och betjänas av befintliga offentliga routrar för trådlösa nätverk ska inte omfattas, för att säkerställa ökad integration mellan alla befintliga offentliga wi-fi-tjänster och undvika missbruk av EU-medel. Projekt som får stöd bör samordnas med liknande projekt som finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kommuner som redan erbjuder åtkomst vid lägre hastigheter kan vara berättigade till stöd i syfte att främja generell tillgång till snabb internetanslutning. Tillgång till mobila internettjänster mot en avgift på platsen för det föreslagna lokala konnektivitetsprojektet, ska inte betraktas som en överlappning av ett erbjudande.

  Ändringsförslag     25

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 6

  Förordning (EU) nr 283/2014

  Bilaga – avsnitt 4 – stycke 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt mellan projekt som uppfyller ovan nämnda villkor med beaktande av de inkomna förslagen och, i princip, enligt ”först till kvarn”-metoden.

  Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt, med beaktande av principerna om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i artikel 174 i EUF-fördraget samt de regionala skillnaderna i tillhandahållandet av snabb internetåtkomst inom unionen, till projekt som uppfyller ovan nämnda villkor, på grundval av de inkomna förslagen. En tillräcklig del av budgeten bör fördelas till områden som är mindre utvecklade ekonomiskt och digitalt, inbegripet isolerade områden, öar och bergsområden, gränsområden och perifera områden, liksom områden som har drabbats av naturkatastrofer, i syfte att investera resurserna där de bäst behövs.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

  Referensnummer

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  6.10.2016

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Rosa D’Amato

  11.10.2016

  Antagande

  21.3.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Luigi Morgano

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  32

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL Group

  Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

  PPE

  Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Davor Škrlec

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

  Referensnummer

  COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

  Framläggande för parlamentet

  14.9.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  6.10.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  6.10.2016

  ENVI

  6.10.2016

  IMCO

  6.10.2016

  TRAN

  6.10.2016

   

  REGI

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  ENVI

  29.9.2016

  IMCO

  11.10.2016

  CULT

  11.10.2016

   

  Föredragande

         Utnämning

  Carlos Zorrinho

  16.11.2016

   

   

   

  Behandling i utskott

  6.2.2017

  27.2.2017

  23.3.2017

   

  Antagande

  25.4.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  52

  7

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Georgi Pirinski

  Ingivande

  4.5.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  52

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Greens

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

  7

  -

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Roger Helmer

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster