Διαδικασία : 2016/2305(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0184/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0184/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.3
CRE 01/06/2017 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0234

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 907kWORD 119k
5.5.2017
PE 597.728v03-00 A8-0184/2017

σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

(2016/2305(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Michał Boni

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

(2016/2305(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο ««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (COM(2016)0591),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(1),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (COM(2016)0043),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων», COM(2013)654),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM (2016)0705),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0184/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει κομβικό δομικό στοιχείο της κοινωνίας των gigabit, αντιπροσωπεύοντας το πρότυπο για το μέλλον στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών και κινητήριο μοχλό καινοτομίας, προκαλώντας αποδιοργανωτικές οικονομικές αλλαγές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες χρήσης, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, ροές εσόδων και επιχειρηματικά μοντέλα και ευκαιρίες, και αναμένεται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων και θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή υπεροχή στην τεχνολογία 5G είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση και για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί ευρωπαϊκό συντονισμό και σχεδιασμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η υστέρηση διακυβεύει τις θέσεις εργασίας, την καινοτομία και τη γνώση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G και οι εφαρμογές 5G θα αναδιαμορφώσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα παρέχοντας συνδεσιμότητα πολύ υψηλής ταχύτητας, η οποία θα αποδεσμεύσει την καινοτομία σε όλους τους τομείς, αν μη τι άλλο στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα οικονομικά και στην υγεία· ότι, εν προκειμένω, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω, καθώς το 5G θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης και καινοτομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική των δικτύων 5G θα διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκώμενες απαιτήσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο επιδόσεων για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), ιδίως όσον αφορά τους χρόνους αναμονής, την κάλυψη και την αξιοπιστία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική 5G θα οδηγήσει σε αύξηση της σύγκλισης μεταξύ κινητών και σταθερών δικτύων· ότι, κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σταθερών δικτύων ΠΥΧ θα συμβάλει στις ανάγκες οπισθόζευξης ενός πυκνού ασύρματου δικτύου 5G όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τελικό χρήστη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποδομή 5G, η εμβέλεια της οποίας θα υπερβαίνει κατά πολύ τα υφιστάμενα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης, με στόχο την παροχή ταχύτερων υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ποιότητας που θα είναι οικονομικά προσιτές για όλους και διαθέσιμες παντού και ανά πάσα στιγμή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση επιταχύνεται με μεγάλη ταχύτητα και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτώντας επενδύσεις σε δίκτυα επικοινωνίας υψηλής ποιότητας με καθολική κάλυψη· ότι, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη να καταστεί εγκαίρως διαθέσιμο ραδιοφάσμα ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητή και ασύρματη συνδεσιμότητα για κάθε πολίτη καθίσταται ολοένα σημαντικότερη ενόσω χρησιμοποιούνται καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές εν κινήσει, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελλοντοστρεφής ψηφιακή πολιτική πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του δικτύου 5G θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και θα απαιτήσει να δημιουργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κανονιστικό περιβάλλον που να προωθεί τη βεβαιότητα, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί εξορθολογισμός των διοικητικών όρων, για παράδειγμα για την υλοποίηση μικρών κυψελών με στόχο την αυστηρή και έγκαιρη εναρμόνιση του φάσματος και για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), όπως προτείνεται σήμερα στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία της Επιτροπής του 2013 για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που έλαβε δημόσια χρηματοδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία 5G στην Ευρώπη μέχρι το 2020, πρέπει να συμπληρώνονται από μια ανταγωνιστική αγορά με βιώσιμη ρύθμιση της πρόσβασης και συντονισμό του φάσματος, που θα προωθήσουν την καινοτομία και τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με άλλα έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας στο πλαίσιο των πιο αγροτικών και απομονωμένων ευρωπαϊκών εδαφών και όχι σε βάρος τους

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του 5G και της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, μια καθοδηγούμενη από τη ζήτηση, ανθεκτική προς το μέλλον και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ανά περιοχή και τομέα, συντονισμό των κρατών μελών, συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και επαρκείς επενδύσεις με στόχο την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου και την πραγματοποίησή τους για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

Ι.  Το όραμα της τεχνολογίας 5G - απαιτήσεις για μετάβαση σε μια άλλη γενιά

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την τεχνολογία 5G με στόχο να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην υλοποίηση τυποποιημένων δικτύων 5G μεταξύ 2020-2025 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικότερης από τεχνολογική άποψη και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit· θεωρεί ότι ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έτσι ώστε να αποφευχθούν, κατά την υλοποίηση της τεχνολογίας 5G, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν με την 4G, εξαιτίας των οποίων το επίπεδο κάλυψης της 4G σήμερα να είναι 86 % και μόλις 36 % στις αγροτικές περιοχές·

2.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ έχει «το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας» και θα μπορούσε να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·

3.  τονίζει ότι η ΣΔΙΤ 5G αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον προηγμένες πρωτοβουλίες στον κόσμο για τα δίκτυα 5G και τις νέες εφαρμογές που θα προκύψουν· θεωρεί ότι είναι θετική για την προώθηση των συνεργιών στον τομέα της Ε&Α και των βιομηχανικών εξελίξεων, αλλά εκτιμά ότι θα ήταν θεμιτό, δεδομένων των κοινωνικών επιπτώσεων της ανάπτυξης των δικτύων 5G, η προσχώρηση στην εν λόγω ΣΔΙΤ να είναι εξίσου ανοικτή στους εκπροσώπους των καταναλωτών και στην κοινωνία των πολιτών.

4.  τονίζει ότι ένα φιλόδοξο και μακρόπνοο χρονοδιάγραμμα για την κατανομή του φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική δύναμη όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G χαιρετίζει, εν προκειμένω, τις δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης», και θεωρεί τις δράσεις αυτές ελάχιστη προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή της τεχνολογίας 5G στην Ένωση·

5.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από περιβάλλον προσανατολισμένης στις υποδομές πολιτικής και ρυθμίσεων προσαρμοσμένο στην προβλεψιμότητα και τη βεβαιότητα, που αποσκοπεί στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των τελικών χρηστών, και ότι δεν πρέπει να καθυστερούν λόγω υπερβολικά φιλόδοξων δημόσιων προγραμμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προσκόμματα στην εφαρμογή του 5G·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις κινητές επικοινωνίες 5G· επισημαίνει την πρωτοβουλία 5G PPP ως θετικό παράδειγμα εν προκειμένω και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εμπλέκει όλους τους αρμόδιους τομείς στη διαδικασία·

7.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα ωφεληθεί από τον περαιτέρω μετασχηματισμό προς μια ψηφιακή οικονομία υπό την έννοια της ευρύτερης κάλυψης, συνδεσιμότητας και μεγαλύτερων ταχυτήτων και ότι η συμβολή της ψηφιακής οικονομίας θα ανέλθει στο 40% της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ μέχρι το 2020, με ποσοστό αύξησης 13 φορές ταχύτερο από το συνολικό ΑΕΠ·

8.  επιδοκιμάζει και υποστηρίζει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας των gigabit για επίτευξη ταχυτήτων δικτύου της τάξης των 100 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1 Gbps, και με αύξηση, μακροπρόθεσμα, στα 100 Gbps, για τους βασικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις ψηφιακής έντασης, οι μείζονες συγκοινωνιακοί κόμβοι, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η εκπαίδευση και η έρευνα· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη υποδομών οπισθόζευξης οπτικών ινών, στον ανταγωνισμό ως κινητήρια δύναμη των επενδύσεων και στις υψηλής ποιότητας εμπειρίες των χρηστών· υπενθυμίζει ότι η Ένωση υστερεί ως προς τους στόχους συνδεσιμότητας του ψηφιακού θεματολογίου 2020 και ότι ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η καθυστέρηση στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι από τη συνδεσιμότητα της κοινωνίας των gigabit μπορούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές·

10.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα 5G καθ’ όλο το μήκος των διατροπικών διαδρομών επί τη βάσει των δημόσιων δικτύων μεταφορών που συνδέονται με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T), έως το 2025, και αναμένει ότι θα ακολουθήσει η πλήρης πρόσβαση σε όλη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και σε σημαντικά τουριστικά κέντρα και πόλους έλξης·

11.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς/LTE καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, εν προκειμένω, και ότι το σχέδιο δράσης για το 5G θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων από τα λάθη της ανάπτυξης του 4G·

12.  επισημαίνει ότι η ραδιοπρόσβαση 5G θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε μια πολύ ευρεία περιοχή συχνοτήτων, ξεκινώντας κάτω από το 1GHz και φτάνοντας έως τα 100 GHz, συμπεριλαμβανομένης οπισθόζευξης έως τα 300 GHz· επισημαίνει ότι οι συχνότητες 3-6 GHz και πάνω από 6 GHz πρέπει να παρέχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και πολύ μεγάλες χωρητικότητες στις πυκνοκατοικημένες περιοχές· αναγνωρίζει ότι τα συστήματα 5G σε ζώνες υψηλής συχνότητας απαιτούν πολύ πυκνές υποδομές δικτύου βασισμένες σε πρόσβαση μικρών κυψελών σε τοποθεσίες, κάτι που θα απαιτήσει να γίνουν επιλογές σχετικά με τη χρήση αυτών των ζωνών συχνοτήτων ή τη δυνατότητα κοινής χρήσης ζωνών συχνοτήτων,

13.  τονίζει ότι οι ταχύτητες καταφόρτωσης από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση συνδεσιμότητας της κοινωνίας των gigabit, κάτι το οποίο θα απαιτήσει έναν στόχο υποδομών σχετικά με τα δίκτυα ΠΥΧ, δεδομένου ότι τα δίκτυα αυτά πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα από άποψη ταχυτήτων αναφόρτωσης αλλά και καταφόρτωσης, λανθάνοντα χρόνου και προσαρμοστικότητας·

14.  υπογραμμίζει ότι για να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις του 5G, απαιτείται μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων εθνικών οδικών χαρτών και χρονοδιαγραμμάτων, η οποία θα καλύπτει τις επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων, τις επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή (Μ2Μ) και τις επικοινωνίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) σε διάφορα επίπεδα: ταχύτητα σύνδεσης, κινητικότητα, χρόνοι αναμονής, πανταχού παρουσία, κύκλος λειτουργίας, αξιοπιστία, προσβασιμότητα κ.λ.π. και θα διασφαλίζει περίοδο ομαλής μετάβασης στην τεχνολογία 5G σε όλα τα κράτη μέλη·

15.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 5G απαιτεί οπισθόζευξη ΠΥΧ και ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων μη συνεχών τμημάτων του φάσματος, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης των 700Mhz, για πολύ διαφορετικά σενάρια υλοποίησης δικτύων, πράγμα που θα απαιτήσει ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων αδειοδότησης για το φάσμα και σαφή έμφαση στην εναρμόνιση των διαθέσιμων ζωνών φάσματος σε περιφερειακή βάση·

16.  αναγνωρίζει τη σημασία των αδειοδοτημένων ζωνών συχνοτήτων για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων επενδύσεων δικτύου και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, καθιστώντας δυνατή τη σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση στο φάσμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται βελτίωση της νομικής προστασίας για τις μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων και ποικίλες μέθοδοι κοινής χρήσης ζωνών συχνοτήτων·

17.  επισημαίνει ότι η έλλειψη συντονισμού συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την ανάπτυξη του 5G, καθώς η απόκτηση κρίσιμης μάζας είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων και, άρα, την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G·

18.   σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι στους διαφόρους κλάδους πρέπει να επωφελούνται από προβλέψιμους ισότιμους όρους που να προωθούν τον ανταγωνισμό και πρέπει να απολαμβάνουν την ευελιξία να σχεδιάζουν τα δικά τους δίκτυα, επιλέγοντας τα επενδυτικά μοντέλα και τον συνδυασμό τεχνολογιών που πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη λειτουργικότητα για τους στόχους ανάπτυξης του 5G, συμπεριλαμβανομένων των FTTH, της καλωδιακής και δορυφορικής τεχνολογίας, των WiFi, WiGig, G.fast, 2G, Massive MIMO και κάθε άλλης τεχνολογίας ταχείας ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι θα συμβάλει στη σύνδεση όλων των Ευρωπαίων με δίκτυα ΠΥΧ σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους· σημειώνει ότι η ανάπτυξη του 5G θα απαιτήσει πολύ περισσότερες οπτικές ίνες σε ένα πυκνότερο ασύρματο δίκτυο·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά» και το σχέδιο δράσης της «η τεχνολογία 5G για την Ευρώπη», το οποίο συνιστά μια συναρπαστική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους πολιτισμικούς και δημιουργικούς φορείς καινοτομίας τους, ιδίως τις ΜΜΕ, να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα και να αναδείξουν το επιχειρηματικό και καινοτόμο ταλέντο τους·

ΙΙ.  Ενεργοποίηση των οφελών της κοινωνίας των gigabit

20.  πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικότητας και ότι θα αποτελέσει βασικό υποκινητή του μελλοντικού ψηφιακού κόσμου ως η επόμενη γενιά της ευρύτατα διαδεδομένης ευρυζωνικής υποδομής υπερυψηλής ταχύτητας η οποία θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των διαδικασιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (δημόσιος τομέας, εκπαίδευση, διαβίβαση περιεχομένου σε συγκλίνοντα μέσα, υγεία, έρευνα, ενέργεια, εταιρείες κοινής ωφέλειας, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, οπτικοακουστικός τομέας, εικονική πραγματικότητα, διαδικτυακό παιχνίδι, κ.ο.κ.) και θα παρέχει προσιτές, ευέλικτες, ελαστικές, διαδραστικές, αξιόπιστες και εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή κάθε πολίτη·

21.  σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός κατακερματισμός της ανάπτυξης του 4G, που εξακολουθεί να είναι ορατός στις μείζονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όπως φαίνεται στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2015, οδήγησε σε έλλειψη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας έναντι των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και των αναδυόμενων οικονομιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι ενώ η Ευρώπη προχωρά από άποψη ψηφιακής ανάπτυξης, ο ρυθμός επιβραδύνεται, διακυβεύοντας μακροπρόθεσμα τις απαραίτητες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

22.  υπενθυμίζει ότι οι τελικοί ωφελημένοι από την εισαγωγή του 5G θα πρέπει να είναι οι τελικοί χρήστες και ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά την εφαρμογή τεχνολογιών 5G θα πρέπει να προσανατολίζεται σε κάθε περίπτωση σε αυτόν τον απώτερο σκοπό προσφέροντας οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες·

23.  σημειώνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις φέρνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και ότι είναι πιθανόν να δημιουργήσουν έως και 2,3 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στα 28 κράτη μέλη, όταν θα εισαχθεί πλήρως το 5G·

24.  σημειώνει ότι η εισαγωγή τεχνολογιών 5G στην Ευρώπη αναμένεται να επιφέρει οφέλη που υπερβαίνουν κατά πολύ τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, καθώς και φαινόμενο «αλυσιδωτών αντιδράσεων» που αντιστοιχεί σε 141,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2025·

25.  τονίζει ότι η επιτυχής έκβαση της ταχείας εισαγωγής της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ εξαρτάται από την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων με γνώμονα τη ζήτηση· επισημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των απαιτήσεων για το 5G, πράγμα που δυσχεραίνει τη συμβολή των κάθετων κλάδων στη διαδικασία· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι κάθετοι κλάδοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία απαιτήσεων·

26.  τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit από τους συμμετέχοντες στην αγορά· πιστεύει ότι θα πρέπει να ισχύει εν προκειμένω η αρχή των «ίδιων υπηρεσιών, ίδιων κινδύνων, ίδιων κανόνων»·

27.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με όλους τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα παροχής κινήτρων για προηγμένες δοκιμές και πεδία δοκιμών προκειμένου να επιταχυνθεί η καινοτομία στις εφαρμογές 5G·

28.  επισημαίνει ότι μια κοινωνία των gigabit πρέπει να αντιμετωπίζει το ψηφιακό χάσμα και τη βελτίωση της αποδοχής του διαδικτύου· σημειώνει ότι εξακολουθούν να χρειάζονται συνεχείς επενδύσεις για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και των μελλοντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι ένας ευφυής συνδυασμός ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι απαραίτητος για να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· υπογραμμίζει ότι τα διδάγματα του παρελθόντος πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και πυκνοκατοικημένων και απομακρυσμένων περιοχών, με στήριξη της ισορροπημένης γεωγραφικής ανάπτυξης·

29.  επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πόλεων και των αγροτικών περιοχών, ψηφιακό χάσμα παρατηρείται επίσης σε μεγάλο βαθμό και μεταξύ κρατών μελών· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία ενός ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές, αυξάνουν την ποικιλομορφία των παραγόντων και ενισχύουν τον ευρωπαϊκό συντονισμό·

30.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του οράματος της δικτυωμένης κοινωνίας και θα αυξήσει τις δυνατότητες διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή επανάσταση τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις·

31.  θεωρεί ότι η διευκόλυνση της ανάπτυξης μικρών κυψελών 5G σύμφωνα με τον κανονισμό WiFi4EU θα συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος και στην αύξηση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας 5G σε όλους τους πολίτες·

32.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και ευκαιρίες που παρέχονται από αποδοτικότερες τεχνολογίες ΤΠΕ για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις υπανάπτυκτες περιοχές σήμερα·

33.  υπογραμμίζει ότι, για να υπάρξουν οφέλη από το πλήρες δυναμικό εξυπηρέτησης του τεχνολογικού προτύπου κινητών επικοινωνιών 5G, απαραίτητη υποδομή οπισθόζευξης αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο οπτικών ινών·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία WiFi4EU η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της ελεύθερης και οικουμενικής διαδικτυακής πρόσβασης στις τοπικές κοινότητες μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει στόχο να προωθήσει την ψηφιακή ένταξη μεταξύ των περιφερειών διαθέτοντας κεφάλαια κατά γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δίνοντας επίσης προσοχή στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των χρηστών· επισημαίνει ότι οι ταχύτητες πρόσβασης βελτιώνονται, και ότι όσο αυξάνεται η χρήση μέσω πολλαπλών ασύρματων συσκευών, το ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) θα πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει στη ζήτηση για πλήρη συνδεσιμότητα· πιστεύει ότι απαιτείται ένα πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένες προτεραιότητες για την υπέρβαση των εμποδίων, τα οποία η αγορά μόνη της δεν μπορεί να καλύψει·

35.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο δράσης για το 5G στην κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός εφαρμογών 5G θα χρησιμοποιούνται σε σπίτια και γραφεία· υπενθυμίζει τη μη ικανοποιητική διείσδυση των δικτύων υψηλότερης συχνότητας στα κτίρια· συνιστά αξιολόγηση των πρόσθετων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί καλή κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους, όπως Massive MIMO, επαναλήπτες εσωτερικού χώρου και WiGig εφαρμογές Wi-Fi υψηλής ταχύτητας·

36.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη μετάβαση της υποδομής δικτύων ΤΠΕ σε μια σφαιρική ευφυή συνδεσιμότητα: ευφυή αυτοκίνητα, ευφυή ενεργειακά δίκτυα, ευφυείς πόλεις, ευφυή εργοστάσια, ευφυείς κυβερνήσεις κ.λπ.· πιστεύει ότι η υπερταχεία ευρυζωνικότητα και τα ευφυή, αποτελεσματικά χαρακτηριστικά δικτύου που είναι ικανά να επιτύχουν σχεδόν στιγμιαία συνδεσιμότητα μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών και συνδεδεμένων μηχανών, θα επαναπροσδιορίσουν τη συνδεσιμότητα του τελικού χρήστη – κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μέσω υποδειγμάτων δικτύων όπως τα δίκτυα βρόχου, τα υβριδικά δίκτυα, οι τεχνολογίες δυναμικού τεμαχισμού δικτύου και λογισμικοποίησης·

37.  υπογραμμίζει ότι η υψηλή ενεργειακή απόδοση με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δικτύων αποτελεί καθοριστικής σημασίας απαίτηση για το 5G· τονίζει ότι αυτό το στοιχείο είναι καίριο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, για τη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δικτύου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και για την παροχή πρόσβασης δικτύου με βιώσιμο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο·

38.  τονίζει ότι η ανάπτυξη του 5G απαιτεί σημαντική αναβάθμιση των σταθερών δικτύων και πύκνωση των κινητών δικτύων σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit, ιδίως σε λύσεις για την ηλεκτρονική υγεία·

39.  τονίζει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη, που θα προσφέρει θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ανάπτυξή του μπορεί να συμβάλει δυναμικά και με θετικό αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας των οπτικοακουστικών μέσων, στην οποία περιλαμβάνεται η παραγωγή περιεχομένου, η καινοτομία, η διανομή και το περιβάλλον του χρήστη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή·

40.  σημειώνει ότι, εφόσον συνδεθούν σε δίκτυο, τα οχήματα καθίστανται σταθερά ασφαλέστερα (λιγότερα ατυχήματα), φιλικότερα προς το περιβάλλον (λιγότερες εκπομπές) και συμβάλλουν σε πιο προβλέψιμες ταξιδιωτικές πρακτικές· στηρίζει, ως εκ τούτου, την ιδέα της καθιέρωσης ενός στόχου σε επίπεδο ΕΕ, βάσει του οποίου, όλα τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία 5G και να διαθέτουν εξοπλισμό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο να εξοπλιστούν τα ασθενοφόρα και τα λοιπά οχήματα έκτακτης ανάγκης (οχήματα της Αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα) με εξοπλισμό που υποστηρίζει την τεχνολογία 5G και να συνδεθούν σε δίκτυο με τον σταθμό βάσης ώστε να διαθέτουν συνεχή και αδιάλειπτη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεμβάσεων·

41.  επισημαίνει τα οφέλη της αξιόπιστης και αδιάλειπτης κάλυψης με δίκτυα 5G στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η ύπαρξη συνδεδεμένων και ψηφιακών μέσων ελέγχου, όπως ευφυών ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων (e-documents), για τα βαρέα φορτηγά οχήματα·

42.  πιστεύει ότι το 5G πρέπει να παράσχει δυνατότητες για οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και για σύνδεση νέων κλάδων και ότι θα βελτιώσει εν τέλει την εμπειρία πελάτη για όλο και πιο εξελιγμένους και απαιτητικούς ψηφιακούς χρήστες· επισημαίνει ότι το 5G μπορεί να προσφέρει λύσεις για σημαντικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της ικανότητάς του να μειώνει σημαντικά τη χρήση ενέργειας των κινητών συσκευών και μέσω του δυναμικού του να μετασχηματίσει κλάδους όπως η υγεία και οι μεταφορές·

43.  επικροτεί τη σύσταση του ταμείου Connecting Europe Broadband Fund, το οποίο αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι εθνικές και αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές· αυτό το ταμείο θα είναι ένα ακόμη βήμα για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές σε υποεξυπηρετούμενες αραιοκατοικημένες, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

44.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι κεφαλαιώδης και πρέπει να επιτευχθεί μέσω σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση –συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής, επιχειρηματικής και της περαιτέρω κατάρτισης καθώς και της επανεκπαίδευσης– και μέσω της εκτενούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων κύκλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, με δύο βασικούς στόχους: τη συγκράτηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας με την εκπαίδευση εξαιρετικά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την παροχή στήριξης στους πολίτες με την παροχή των απαραίτητων εργαλείων ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο της ψηφιακής ύπαρξής τους, και την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού, που συμβάλλει στο ψηφιακό χάσμα και τον αποκλεισμό·

45.  θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να εκπονήσει και να διαθέσει διδακτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνολογία 5G σε συνεργασία με το EIT Digital, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές να δρέψουν τα οφέλη της ανάπτυξης του 5G·

46.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G θα προωθήσει ταχείες τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη του ψηφιακού κλάδου, του κλάδου των ευφυών συστημάτων, του διαδικτύου των πραγμάτων, καθώς και προηγμένων συστημάτων παραγωγής·

47.  τονίζει τη σημασία του 5G για να καταστεί δυνατή η ευρωπαϊκή υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την παροχή ερευνητικών υποδομών αιχμής, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν την Ευρώπη κέντρο αριστείας στον τομέα της έρευνας·

ΙΙΙ.  Προσέγγιση πολιτικής

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενισχύσει το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΣΕ, ΔΣΕ) ειδικού σκοπού για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών στόχων για τη συνδεσιμότητα σε gigabit με ορίζοντα το 2025·

49.  τονίζει ότι όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής φάσματος, τους στόχους συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη του 5G πρέπει να διαμορφώνονται βάσει των μελλοντικών αναγκών και του πώς αναμένεται να αναπτυχθεί η αγορά τα επόμενα 10-15 χρόνια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επιτυχής ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G θα είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανταγωνιστικότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μακρόπνοης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συντονισμού πολιτικής·

50.  τονίζει ότι οι πολιτικές για την κοινωνία των gigabit και το 5G θα πρέπει να είναι αναλογικές, να αναθεωρούνται συχνά και να συνάδουν με την «αρχή της καινοτομίας», ούτως ώστε οι δυνητικές επιπτώσεις στην καινοτομία να αποτελέσουν μέρος της αξιολόγησης αντικτύπου·

51.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να αναπτύξει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για το σχέδιο δράσης για το 5G και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων στο κατάλληλο επίπεδο με ορίζοντα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027 και ιδίως το επόμενο πλαίσιο Ε&ΤΑ&Κ· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις κινητές επικοινωνίες 5G· επισημαίνει τη ΣΔΙΤ 5G ως θετικό παράδειγμα εν προκειμένω· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας απαιτούνται επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, ωστόσο εκτιμά ότι υπάρχει επενδυτικό έλλειμμα ύψους 155 δισεκατομμυρίων ευρώ· θεωρεί, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκών επενδύσεων, που θα κινητοποιούνται από τον ανταγωνισμό, για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G·

52.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να θέσουν γρήγορα σε εφαρμογή τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου των συστημάτων ασφαλείας δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(4), με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ώστε να καταστεί το σχέδιο αυτό αποτελεσματικό και βιώσιμο·

53.  πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη μετάβαση στην κοινωνία των gigabit είναι μια ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις, φιλική προς τον ανταγωνισμό και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που θα υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα επενδυτικών μοντέλων όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή οι συνεπενδύσεις· επισημαίνει ότι οι συνεπενδύσεις και άλλες μορφές συνεργατικών επενδύσεων και μακροπρόθεσμων εμπορικών ρυθμίσεων πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας μπορούν να συμβάλουν στη συγκέντρωση πόρων, στην επίτευξη διαφορετικών ευέλικτων πλαισίων και στο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης για το 5G μέσω συνεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς και επίκαιρων δράσεων σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων με σκοπό να ενθαρρύνουν και να παρέχουν κίνητρα για διακλαδική καινοτομία και θα προωθούν ένα οικονομικό συνεργατικό πλαίσιο για όλο τον κλάδο·

55.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διατομεακής, διαγλωσσικής και διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 5G και στην υποστήριξη αξιόπιστων, ασφαλών υπηρεσιών που προστατεύουν το απόρρητο καθώς η βιομηχανία και η κοινωνία γενικότερα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές υποδομές για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και υπηρεσίες, και να λάβει υπόψη τις επιμέρους οικονομικές και γεωγραφικές εθνικές συνθήκες ως αναπόσπαστο μέρος μιας κοινής στρατηγικής·

56.  ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες στον τομέα της τυποποίησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση της Ευρώπης στον καθορισμό τεχνολογικών προτύπων που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη των δικτύων και υπηρεσιών 5G· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης θα πρέπει να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία· επισημαίνει ότι κάθε τομέας πρέπει να επεξεργαστεί τον δικό του οδικό χάρτη για την τυποποίηση, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, και επιδεικνύοντας ισχυρή βούληση για τη θέσπιση κοινών προτύπων που έχουν τη δυνατότητα να αναχθούν σε παγκόσμια πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και στην ευρωπαϊκή τυποποίηση·

57.  τονίζει ότι η τεχνολογία 5G έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την πρόσβαση σε περιεχόμενο και τη διάδοσή του και να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό να βελτιωθεί η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να εξασφαλιστούν εύκολοι τρόποι πρόσβασης των καταναλωτών σε νόμιμο περιεχόμενο·

58.  ενθαρρύνει ένθερμα την αύξηση του πειραματισμού στις τεχνολογίες 5G· υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και δοκιμασιών που θα συνοδεύονται από διακλαδικές δοκιμές πιλοτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας ως απάντηση στο αίτημα για υπηρεσίες στην κοινωνία των gigabit· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων για την τόνωση των πειραματισμών που πραγματοποιούνται στον κλάδο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός συγκεκριμένου και ελκυστικού στόχου ως πλαισίου για τον πειραματισμό του ιδιωτικού τομέα με τεχνολογίες και προϊόντα 5G·

59.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP) που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την ΠΟΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η ασυνέπεια και ο κατακερματισμός και να διασφαλιστούν συνεπείς όροι για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά·

60.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει σαφείς, κοινούς ενωσιακούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και να ευνοούν τον ανταγωνισμό ούτως ώστε να τονώνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία, και να διατηρούν την οικονομική προσιτότητα και την επιλογή των καταναλωτών· τονίζει ότι ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υποδομές παρέχει δυνατότητες για αποτελεσματικές ρυθμίσεις και αφήνει περιθώρια για μια θεμιτή μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες για την πρόσβαση σε φυσικές υποδομές·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των μαζικών δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών, αυξάνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και προωθώντας την υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω αποτελεσματικών και απλουστευμένων κανόνων, εστιάζοντας στις ανάγκες των χρηστών και στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του είδους παρόχου.

62.  υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα πρέπει να επανεξεταστούν και, όπου αρμόζει, να αναθεωρηθούν με προσοχή, να εστιάζονται σε όλους τους τομείς του 5G, να υιοθετήσουν μια ανταγωνιστική προσέγγιση πολλαπλών τεχνολογιών, να στηρίξουν την κανονιστική ασφάλεια και να μεγιστοποιήσουν την εμβέλεια της καινοτομίας και της κάλυψης, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των στόχων τους την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος·

63.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά, και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για περαιτέρω δράση·

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

65.  τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υπάρχει εγγύηση παροχής υψηλής ταχύτητας, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς και ο χαμηλός λανθάνων χρόνος και η χαμηλή διακύμανση του χρόνου επιστροφής είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξίας στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·

66.  υπενθυμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ανταγωνιστική πρόσβαση σε λύσεις 5G· καλεί την Επιτροπή να εκθέσει αναλυτικά τα σχέδια δράσης της για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στον πειραματισμό με τεχνολογίες 5G και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα για το 5G·

67.  στηρίζει τις ενωσιακού επιπέδου πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση μεγαλύτερου συντονισμού του φάσματος μεταξύ των κρατών μελών και μακροχρόνιες διάρκειες άδειας χρήσης, κάτι που αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των επενδύσεων· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη εν όψει της θέσπισης δεσμευτικών κατευθύνσεων σε σχέση με ορισμένους όρους της διαδικασίας ανάθεσης όπως οι προθεσμίες για την κατανομή του φάσματος την κοινή χρήση του φάσματος και τη συνδιοργάνωση πλειστηριασμών, με τη φιλοδοξία της προώθησης διευρωπαϊκών δικτύων· επισημαίνει ότι κατά τη μετάβαση στη γενιά 5G είναι καίρια η ανταγωνιστική φύση των αγορών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

68.  καλεί την ΕΕ να συντονίσει τις προσπάθειες στους κόλπους της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) με στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες εναρμόνισης του ευρωπαϊκού φάσματος για το 5G μετά το 2020 πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν από την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2019 (ΠΔΡ/WRC-19), προστατεύοντας δεόντως τις υφιστάμενες υπηρεσίες από τις οποίες υπάρχει εξάρτηση σήμερα και σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην ΠΔΡ-15·

69.  τονίζει ότι ο ορισμός των δικτύων ΠΥΧ που προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, υπό τον όρο ότι οι τεχνολογίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες ποιότητας των υπηρεσιών δικτύου που θα απαιτήσουν στο μέλλον οι βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές·

70.  ζητεί να καθιερώσει η Επιτροπή την υποβολή ετήσιας αξιολόγησης προόδου και την κατάρτιση συστάσεων για το σχέδιο δράσης για το 5G, καθώς και την ενημέρωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα αποτελέσματα·

°

°  °

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1)

ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.

(3)

ΕΕ L 179 της 29.6.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ιδέα της ανάπτυξης μιας κοινωνίας των gigabit βασίζεται στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η υλοποίηση λύσεων τεχνολογίας 5G. Το 5G σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον ψηφιακό κόσμο δημιουργώντας νέα δίκτυα υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων δικτύων υψηλής ποιότητας και πολύ υψηλής χωρητικότητας. Με την παροχή νέων ευκαιριών συνδεσιμότητας, η υποδομή καθίσταται υποκινητής.

Για την ανάπτυξη υποδομών 5G υπάρχουν ωστόσο ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα φιλικό προς τις επενδύσεις κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργεί την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την απλοποίηση των κανόνων που είναι κεντρικής σημασίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υποδομές θα πρέπει να προσελκύσει όλους τους πιθανούς εταίρους που ανταγωνίζονται για επενδύσεις σε ένα πλαίσιο ευέλικτων, εμπορικά αποδοτικών, συνεπενδυτικών μοντέλων. Η κατανομή του φάσματος θα πρέπει να εναρμονιστεί προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια των λαμβανόμενων αποφάσεων και λύσεων. Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση της προσβασιμότητας των 700 MHz και των συχνοτήτων από 1 GHz έως 100 GHz σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θα πρέπει να υπάρχει βούληση να εργαστούμε με στόχο την τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα στο κοινό πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τέλος, πολλοί κλάδοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να καταρτίσουν δικούς τους οδικούς χάρτες για να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη συνδεσιμότητα και τις επικοινωνίες μέσω των δικτύων 5G. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας 5G μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνον με τη στενή σύμπραξη «κάθετων» κλάδων. Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθουμε να συνεργαζόμαστε πιο συστηματικά μεταξύ όλων των κλάδων.

Η ανάπτυξη του 5G υποκινείται από ορισμένους βασικούς παράγοντες, όπως το να γίνει κατανοητό τι είδους οικονομικά πλεονεκτήματα και επιμέρους οφέλη μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G. Στα εν λόγω οφέλη συγκαταλέγονται η ανάπτυξη του ΔτΠ, τα αυτόνομα αυτοκίνητα, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της τηλεϊατρικής (η οποία θα συμβάλει στην πραγματική αλλαγή του υποδείγματος στον τομέα της υγείας), οι τελείως καινοφανείς ευκαιρίες για διδασκαλία και για μάθηση, μέσω εργαλείων εικονικής πραγματικότητας για την εκπαίδευση, τα νέα μοντέλα ψυχαγωγίας, τα δυνητικά επιτεύγματα στον τομέα των ευφυών πόλεων και οι νέες ψηφιακές δυνατότητες στη γεωργία. Η υλοποίηση του 5G θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών – όλα πιο φιλικά προς τον χρήστη και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανθρώπων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανοποίηση των καταναλωτών. Η ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ζήτησης. Αυτή η ζήτηση θα καταστήσει μακροπρόθεσμα πιο επικερδείς τις επενδύσεις σε τεχνολογίες 5G και θα εγγυηθεί το σωστό επίπεδο απόδοσης των επενδύσεων.

Είναι βέβαιο ότι, ενώ οι νέες δυνατότητες σε επίπεδο υποδομής, ο χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρας αυτής της υποδομής και η ζήτηση για την υποδομή 5G θα επιφέρουν αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, θα δημιουργήσουν επίσης ανάγκες για νέες δεξιότητες. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διάσταση της ανάπτυξης του 5G θα πρέπει επίσης να εξεταστεί.

Με το 5G, η Ευρώπη έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αναδιαμορφώσει το τοπίο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι συναρπαστικών εξελίξεων. Προσδοκώ ότι η βιομηχανία της ΕΕ στο σύνολό της θα πρωτοστατήσει στις φιλόδοξες εξελίξεις στην τεχνολογία 5G και στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την υλοποίηση του 5G.

Η Επιτροπή πρότεινε ένα καλά σχεδιασμένο θεματολόγιο, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναμένεται να εγκριθεί στο προσεχές μέλλον. Αυτό που είναι καίριας σημασίας, ωστόσο, είναι να συνεργαστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της διαδικασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν σε σαφείς, κοινές και εναρμονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χωρίς την έγκαιρη έγκριση νέων εθνικών σχεδίων για την ευρυζωνικότητα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν τεχνολογίες και λύσεις, ιδίως όσον αφορά τη χρήση οπτικών ινών στο πλαίσιο του 5G. Αν η ΕΕ δεν ασκήσει ενεργή και σταθερή πίεση στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών (ΠΔΡ), θα είναι δύσκολο να ληφθούν ικανοποιητικές αποφάσεις για την προσβασιμότητα των συχνοτήτων giga. Χωρίς συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), θα χαθεί η ευκαιρία για εναρμόνιση της διαδικασίας κατανομής του φάσματος. Χωρίς συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στις κυβερνήσεις και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεν θα υπάρξουν επενδύσεις στην χωρίς αποκλεισμούς υποδομή με πλήρη προσβασιμότητα στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας 5G για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και της υπαίθρου. Χωρίς την κατάλληλη συμμετοχή της δημόσιας, εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης για το 5G, από σήμερα και μετά το 2020 με το νέο ΠΔΠ, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί οποιοσδήποτε από τους προαναφερόμενους στόχους.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εξεταστούν και να καθοριστούν όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρη υλοποίηση του 5G έως το 2025.

Είναι επίσης σημαντικό να συντονιστούν οι προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη των στόχων του 5G. Είναι βέβαιο ότι, αν εφαρμοστούν επιτυχώς όλες οι δράσεις και τα μέτρα του σχεδίου δράσης για το 5G, τα πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες θα είναι πάρα πολλά.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (23.3.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

(2016/2305(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio López-Istúriz White

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των τριών στρατηγικών στόχων συνδεσιμότητας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 και ότι η δημιουργία του κατάλληλου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit με την έγκαιρη ανάπτυξη τεχνολογιών 5G και με την πραγμάτωση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα κράτη μέλη αποτελούν την πλέον συμπεριληπτική και αποτελεσματική οδό προς την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι η ευρυζωνικότητα υψηλής ταχύτητας μπορεί να μειώσει το ψηφιακό χάσμα και να προωθήσει την καθολική ανάπτυξη, ιδίως των αγροτικών περιοχών, παρέχοντάς τους τα μέσα να συμμετάσχουν με τον ίδιο ρυθμό όπως και οι αστικές περιοχές στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), το οποίο θα προσφέρει σε εκατομμύρια αισθητήρες και κάθε τύπο συσκευών αυξημένη συνδεσιμότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα·

2.  υπενθυμίζει ότι το ψηφιακό χάσμα που αντικατοπτρίζεται από το χάσμα συνδεσιμότητας μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και μεταξύ ατόμων από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθώς και μεταξύ γενεών πρέπει να γεφυρωθεί·

3.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες για σύνδεση των αγροτικών περιοχών, οι οποίες υστερούν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ευρυζωνικές υπηρεσίες διατίθενται στο 71 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, αλλά μόλις στο 28 % στις αγροτικές περιοχές, κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες (4G και άλλες) διατίθενται στο 86 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, αλλά μόλις στο 36 % στις αγροτικές περιοχές·

4.  επισημαίνει ότι, προκειμένου αυτή η τεχνολογία να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία μας και να μη χαθούν ευκαιρίες, πρέπει να προστεθεί ένας τέταρτος στόχος: να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να προληφθεί η εμφάνιση νέων χασμάτων, και προς τούτο να διερευνηθούν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή δυνατότητες χρηματοδότησης προκειμένου όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί κινητήριοι μοχλοί (σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες διοικήσεις) να διαθέτουν συνδέσεις που να προσφέρουν gigabit και όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, είτε σε αγροτικές είτε σε αστικές περιοχές, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις που προσφέρουν ταχύτητες καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mb/s και υψηλή ταχύτητα αναφόρτωσης, με χαμηλή αναμονή και αδιάλειπτη κάλυψη·

5.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία με στόχο τον προαιρετικό καθορισμό κοινού χρονοδιαγράμματος για την εκκίνηση της λειτουργίας πρώιμων δικτύων 5G μέχρι τα τέλη του 2018 και, στη συνέχεια, για την έναρξη της παροχής πλήρως εμπορικών υπηρεσιών 5G στην Ευρώπη μέχρι τα τέλη του 2020·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση που έχει προκύψει λόγω της αργής αντίδρασης της ΕΕ στην εμφάνιση της τεχνολογίας 4G, σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου οι οποίες ανέλαβαν ηγετικό ρόλο και πλέον δρέπουν όλα τα σχετικά οφέλη·

7.  τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση στα αρχικά στάδια της τεχνολογίας 5G, προκειμένου να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, δεδομένου ότι τα δυνητικά οφέλη που θα προκύψουν αν η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναδειχθεί σε πρωτοπόρα δύναμη ως προς τον καθορισμό των παραμέτρων αυτής της τεχνολογίας είναι πολύ σημαντικά·

8.  πιστεύει ότι για να συμβεί αυτό απαιτείται μια σφαιρική ευρωπαϊκή στρατηγική και ότι οι πολιτικές και οι κανόνες πρέπει να είναι εξωστρεφείς και μελλοντοστρεφείς, φιλικοί στις επενδύσεις και την καινοτομία, να ακολουθούν μια αγορακεντρική προσέγγιση που να εγγυάται το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον που ενισχύει τον ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με φορολογικές πολιτικές που στηρίζουν την ανάπτυξη τεχνολογιών 5G, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο ανταγωνισμός είναι η βασική κινητήρια δύναμη για επενδύσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα προκαλέσουν την εμφάνιση καινοτομίας και νέων υπηρεσιών και, σε τελική ανάλυση, θα δημιουργήσουν μια εκσυγχρονισμένη ευρωπαϊκή υποδομή προς όφελος του καταναλωτή, ενώ οι μακρότερες διάρκειες των αδειών χρήσης θα έχουν κρίσιμη σημασία για να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις που χρειάζονται για τις νέες υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξη των δικτύων 5G·

9.  επισημαίνει ότι η δημιουργία υποδομής σύνδεσης μπορεί να συνεπάγεται υψηλό κόστος, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση, τις πολεοδομικές άδειες και κατά περίπτωση την απόκτηση ακινήτων, ιδίως για τοπικούς και μικρομεσαίους παρόχους, και αναγνωρίζει την πρόταση WiFi4EU της Επιτροπής η οποία θα παρείχε στις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές δυνατότητα χρηματοδότησης για την προσφορά δωρεάν συνδέσεων Wi-Fi τόσο εντός όσο και γύρω από τα δημόσια κτίρια, τα κέντρα υγείας, τα πάρκα και τις δημόσιες πλατείες· πιστεύει ότι εντός των κρατών μελών πρέπει οι πολιτικές για την 5G και οι ψηφιακές πολιτικές να εναρμονιστούν με τις χωροταξικές πολιτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και χαμηλού κόστους ανάπτυξη δικτύων μικρών κυψελών·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία των δορυφορικών επικοινωνιών στην παροχή πανταχού και καθολικής πρόσβασης στην τεχνολογία 5G, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές, με συμπλήρωμα ένα ευρωπαϊκό χερσαίο δίκτυο οπτικών ινών·

11.  επικροτεί τη σύσταση του ταμείου Connecting Europe Broadband Fund, το οποίο αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι εθνικές και αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές· αυτό το ταμείο θα είναι ένα ακόμη βήμα για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές σε υποεξυπηρετούμενες αραιοκατοικημένες, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

12.  τονίζει ότι κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών 5G θα πρέπει να προαχθεί μια συνεπής ευρωπαϊκή προσέγγιση και να επιλεγεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση, διότι η δημιουργία μιας βιώσιμης εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες του προτύπου 5G προϋποθέτει εκτεταμένο συντονισμό·

13.  τονίζει ότι η έγκαιρη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EEEC) είναι κρίσιμης σημασίας για την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών· τονίζει ότι ο EEEC θα πρέπει να ενισχύει τον ανταγωνισμό (όσον αφορά τις υποδομές)·

14.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά, και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για περαιτέρω δράση·

15.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μια φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική χρηματοδότησης της 5G που θα χρησιμοποιεί πλήρως το δυναμικό και τις συνεργίες υφιστάμενων προγραμμάτων όπως τα Horizon 2020, EFSI και CEF, η οποία να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις. συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων ειδικού κινδύνου και των κοινοπραξιών, και που να διερευνά άλλες πηγές όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον τομέα ΤΠΕ, όπως η ΣΔΙΤ 5G, προκειμένου να στηριχθούν έργα συνδεσιμότητας και η τεχνολογική έρευνα που θα μπορούσε να βοηθήσει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στη διατήρηση και ανάπτυξη της χρηματοδότησης για το Σχέδιο Δράσης 5G μέσα στον ορίζοντα του προσεχούς επόμενο πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου2020-2027·

16.  καλεί από αυτή την άποψη τους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύσουν περισσότερο σε υποδομές για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα, ιδίως στις ανεπαρκώς ανεπτυγμένες αγροτικές περιοχές και να επεκτείνει την κάλυψη 5G, έχοντας κατά νου ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας απαιτούνται επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό για το οποίο είναι πιθανό να παρουσιαστεί επενδυτικό έλλειμμα ύψους 155 δισεκατομμυρίων EUR·

17.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους συμφωνημένους στην ΕΕ κανόνες για την κατανομή νέου φάσματος εντός της ζώνης των 700 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχει ανάγκη για συντονισμένη ενωσιακή πολιτική για το φάσμα, με τη χορήγηση αδειών με αρκετά μεγάλη διάρκεια, ώστε να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα ως προς την απόδοση των επενδύσεων, και ταυτόχρονα να θεσπιστεί ένα ευέλικτο σύστημα αδειοδότησης που θα ενθαρρύνει την κοινή χρήση του φάσματος σε σχετικές υψηλότερες συχνότητες και την ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών·

18.  υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία για την εναρμόνιση ολόκληρης της ομάδας ζωνών φάσματος κάτω και πάνω από τα 6 GHz έχει στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και πρέπει να επιτευχθεί έως τα τέλη του 2017, έτσι ώστε οι προσωρινές ζώνες φάσματος για την 5G να είναι διαθέσιμες πριν από την Παγκόσμια Διάσκεψη Τηλεπικοινωνιών του 2019 (WRC-19)·

19.  υπογραμμίζει ότι, παρότι οι ζώνες χαμηλότερης συχνότητας, όπως η ζώνη των 700 MHz, μπορεί να καλύπτουν περιοχές μεγαλύτερης κλίμακας ανά πύργο κινητής τηλεφωνίας, καθιστώντας δυνατή την ευρύτερη διάδοση στις αγροτικές περιοχές, οι ζώνες αυτές μόνες τους δεν καθιστούν δυνατή τη χρήση εφαρμογών μεγάλης ευρυζωνικότητας, και κατά συνέπεια υποστηρίζει τη συντονισμένη προσέγγιση της Επιτροπής για ανακατανομή εντός των ζωνών ραδιοφάσματος των UHF (300 MHz έως 3 GHz) και σε ζώνες εκτός αυτών·

20.  τονίζει ότι η θέσπιση ανοικτών και διαλειτουργικών προτύπων για δίκτυα 5G και συσκευές ΔτΠ με δυνατότητα 5G είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία υιοθέτηση του ΔτΠ και καλεί όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, όπως κατασκευαστές, φορείς εκμετάλλευσης, ρυθμιστικές αρχές και την επιστημονική κοινότητα να καταβάλουν προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε τα πρότυπα για τα μελλοντικά δίκτυα 5G να γίνουν ευρέως αποδεκτά και να εφαρμοστούν από τη βιομηχανία·

21.  θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί ένα σύστημα από την βάση προς την κορυφή και ότι κάθε τομέας πρέπει να καταρτίσει τον δικό του οδικό χάρτη για την τυποποίηση, μέσω εσωτερικών διαδικασιών και με ισχυρή βούληση για τη θέσπιση κοινών προτύπων που θα μπορούσαν να αναχθούν σε παγκόσμια πρότυπα·

22.  υπενθυμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι παρέχει περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες και αποτελεί εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την ένταξη και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές· υπενθυμίζει επίσης ότι σε πολλούς τομείς τα επιχειρηματικά μοντέλα θα επωφεληθούν από τους μετασχηματισμούς που συνδέονται με την τεχνολογία 5G, η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και επίσης θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, θα συνδέσει νέους κλάδους, θα στηρίξει τη συνεργασία και τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και κατακόρυφων κλάδων και τελικά θα βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη για όλο και πιο εξελιγμένους και απαιτητικούς ψηφιακούς χρήστες·

23.  υπογραμμίζει τις απίστευτες ευκαιρίες που εξακολουθούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες νέφους, τα μαζικά δεδομένα και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ως μοχλοί ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση της ζωής κάθε πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα φτάσει παντού η αξιόπιστη συνδεσιμότητα·

24.  γνωρίζει ότι τα δίκτυα 4G έχουν επίσης πολύ χαμηλή χωρητικότητα στον απόηχο του κύματος συνδεσιμότητας που θα επηρεάσει εκατομμύρια συσκευές κατά τα επόμενα έτη (όπως μηχανήματα, ρομπότ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτοκίνητα, φορέσιμα αντικείμενα, συσκευές και αισθητήρες) και εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης σύγχρονων ψηφιακών δικτύων και υποδομών που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ταχεία σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, η ΕΕ κινδυνεύει να μείνει πίσω από άλλες περιοχές όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση της γνώσης, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ζητεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων και υποδομών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

25.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο αποκλεισμός και να τερματιστεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και η επέκταση των ψηφιακών χασμάτων, και ότι τούτο πρέπει να γίνει μέσω τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλ. από τη μια πλευρά πρέπει να καταρτιστούν, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Digital), διδακτικά προγράμματα που να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη, και από την άλλη πλευρά η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συμπληρωθεί από τη στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, ώστε να τονίζεται η σημασία της παροχής πρόσβασης στην τεχνολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνδέονται οι επιχειρήσεις με μια δίοδο προς την κοινωνία των gigabit· προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου δικτύου, τάσσεται υπέρ της εστίασης στον βασιζόμενο στις υποδομές ανταγωνισμό και υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο των ΕΡΑ στην εποπτεία κατά τα στάδια της ανάπτυξης και της εμπορικής διάθεσης·

27.  εμμένει όχι μόνο στον επείγοντα χαρακτήρα της επιτάχυνσης των επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας 5G, αλλά και στην ανάπτυξη αποδοτικότερων τρόπων για την ταχεία αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην αγορά·

28.  διατυπώνει εκ νέου την πεποίθησή του ότι απαιτείται επειγόντως ευρωπαϊκή τυποποίηση προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός στις τεχνολογίες 5G και να μη δημιουργηθούν εμπόδια για τη διαλειτουργικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο στο διεθνές σύστημα και ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία αναπτύσσονται με την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να προωθούνται σε διεθνές επίπεδο· τονίζει επίσης εκ νέου ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των αρχικών παγκόσμιων προτύπων 5G έως τα τέλη του 2019, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εμπορική διάθεση της τεχνολογίας 5G·

29.  υπενθυμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι παρέχει περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες και αποτελεί εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την ένταξη και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης·

30.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ έχει «το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας» και θα μπορούσε να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·

31.  υποστηρίζει ότι πρέπει να υπερβούμε την απλή χρήση οικονομικών δεικτών για τη μέτρηση του αντικτύπου της τεχνολογίας και να ολοκληρώσουμε την εικόνα με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες·

32.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έως τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, και από τον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανία έως την κοινωνία των πολιτών, αναγνωρίζοντας ιδίως τα ειδικά αιτήματα παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τη στελέχωσή τους, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ενιαίο και κοινό όραμα το οποίο θα βασίζεται στην ιδέα ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και επικοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για όλους·

33.  συνιστά η Επιτροπή να καθιερώσει την υποβολή ετήσιας αξιολόγησης προόδου και εκθέσεων συστάσεων για το Σχέδιο Δράσης για την 5G και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα·

34.  διατυπώνει εκ νέου την πεποίθησή του ότι μια ισχυρότερη, δυναμική εσωτερική αγορά μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης, και ότι η ολοκλήρωση μιας ακμάζουσας ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, David Coburn, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

3

-

EFDD

David Coburn, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (12.4.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

(2016/2305(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kosma Złotowski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «5G για την Ευρώπη: Σχέδιο δράσης», το οποίο αποσκοπεί στην τόνωση της ψηφιακής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ενόψει της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

2.  εμμένει στην άποψη ότι, στο πλαίσιο του σημερινού διεθνούς τεχνολογικού αγώνα δρόμου, η επίτευξη μιας δυναμικής ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία της ΕΕ, και να απελευθερωθεί το δυναμικό για καινοτομία και μετασχηματισμό στον τομέα των μεταφορών·

3.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός, ο ευρωπαϊκός τομέας των μεταφορών θα πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή των προτύπων κινητικότητας, η ψηφιοποίηση και οι αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών· συμφωνεί ότι η ανάπτυξη δικτύων 5G αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων, νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία των κατάλληλων οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ένταξη και τη δημιουργία δυνατοτήτων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου για τους επιβάτες·

4.  τονίζει ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση του δυναμικού των διαδικτυακών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας με πλήρη κάλυψη, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών δικτύων, είναι βασικός παράγοντας στη διαδικασία ψηφιοποίησης των υπηρεσιών μεταφορών και τουρισμού, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, και στην ευρεία χρήση καινοτόμων μέσων μεταφορών ατόμων και εμπορευμάτων, όπως είναι τα όλο και περισσότερο συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη· σημειώνει ότι τα δίκτυα 5G θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων μοντέλων ψυχαγωγίας, διαφοροποιώντας, ως εκ τούτου, την τουριστική προσφορά της ΕΕ και καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική· επισημαίνει ότι η τεχνολογία 5G θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και θα βελτιώσει την εμπειρία των επιβατών ως χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών, όπως είναι αυτοί που χρησιμοποιούν επιγραμμικές πλατφόρμες για υπηρεσίες μεταφορών και τουρισμού·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ υστερεί έναντι της Βορείου Αμερικής και τμημάτων της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού όσον αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G· εκφράζει περαιτέρω ανησυχία για το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διατίθενται σήμερα, κανένα από τα 28 κράτη της ΕΕ δεν έχει επιτύχει τον στόχο του ψηφιακού θεματολογίου που αφορά την ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνική κάλυψη κατά 100 % · επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, ο μέσος όρος πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς είναι σήμερα μικρότερος του 25%·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη της τρέχουσας γενιάς 4G εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομής 5G θα πρέπει να παρέχει εργαλεία για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος·

7.  είναι της άποψης ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται, έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στο κοινωνικό σύνολο· θεωρεί ότι οι ΤΠΕ και οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν μεγάλο δυναμικό, δεδομένου ότι μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι οι υπηρεσίες μεταφορών· θεωρεί ότι, ωστόσο, είναι σημαντικό να μην αγνοηθούν οι τεράστιες και αναπόφευκτες προκλήσεις που δημιουργεί η πρόοδος στους τομείς αυτούς για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια των ανθρώπων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το σχέδιο δράσης για την τεχνολογία 5G, ως οδηγό για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και τις περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές δικτύων· τονίζει ότι σημαντική πρόοδος προς την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit μπορεί να γίνει μόνον με τα κατάλληλα υψηλά επίπεδα επενδύσεων στις υποδομές δικτύων σε όλα τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μία γερή, ασφαλής και αξιόπιστη ψηφιακή υποδομή για όλους τους τρόπους μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τόπο εγκατάστασής της· αμφιβάλλει κατά πόσον τα πρότυπα χρηματοδότησης που βασίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επενδυτικά κεφάλαια είναι σε θέση να καλύψουν την αναβάθμιση των υποδομών όπου είναι αναγκαίο ή να συμβάλουν στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων στο επίπεδο ανάπτυξης των υποδομών δικτύου και να εξαλείψουν τις διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας σε παραμεθόριες, απομακρυσμένες και άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, καθώς και σε μη αστικές περιοχές·

9.  ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης και συνεκτικής στρατηγικής χρηματοδότησης της τεχνολογίας 5G, με πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και των συνεργειών των υφιστάμενων κεφαλαίων για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το Ταμείο Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης για το 5G εντός του ορίζοντα του επόμενου ΠΔΠ για την περίοδο 2020-2027·

10.  θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου είναι μέσω ενός δίκαιου και γνήσια ανταγωνιστικού περιβάλλοντος· παρατηρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά όλες οι διαθέσιμες ζώνες συχνοτήτων· τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας «ΣΔΙΤ για το 5G» (σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) και την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά και η παροχή νέων ευκαιριών για καινοτομία στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού·

11.  ζητεί να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής με στόχο τη μεγαλύτερη ομοιογένεια στις συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κινήτρων, όχι μόνο για την πλευρά της προσφοράς αλλά και για την πλευρά της ζήτησης, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για υπηρεσίες μεταφορών και τουρισμού με χρήση της τεχνολογίας 5G και να προαχθεί η αξιοποίησή της· συμφωνεί με τους βασικούς στόχους για προώθηση της διαδικτυακής συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή· επισημαίνει την αξία της εφαρμογής μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης που μπορεί να χρησιμεύσει για να μεγιστοποιηθεί το εύρος για την καινοτομία, ο ανταγωνισμός στον τομέα των υποδομών και η μείωση του κόστους που συνδέεται με τις τεχνολογίες και τις υποδομές αναδυόμενων τρόπων μεταφοράς·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει, κατά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit, μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις ιδιαιτερότητές τους στον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει ότι η πρόοδος στον τομέα αυτόν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να δοθεί επαρκής προτεραιότητα στην ασφάλεια των χρηστών των ψηφιοποιημένων συστημάτων μεταφορών και, παράλληλα, καταρτίζοντας κανόνες για τη διαχείριση των τεχνολογιών αυτών ούτως ώστε να αποτρέπονται διαμάχες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στην αγορά·

13.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, και επί τη βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατασκευή διαδικτυακών δικτύων υψηλής ταχύτητας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον απομακρυσμένο χαρακτήρα τους και το συνδεόμενο κόστος με τις υποδομές δικτύων που ανταποκρίνονται στην τεχνολογία 5G·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος θα χαρτογραφήσει το δίκτυό του ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει τις περιοχές ψηφιακού αποκλεισμού με σκοπό να εξασφαλιστεί στην επικράτειά του η γενική κάλυψη με δίκτυα 5G·

15.  συνιστά στην Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit, με σεβασμό στην αρχή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

16.  αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα 5G θα απαιτήσουν πυκνή υποδομή δικτύων για να εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών για υψηλή χωρητικότητα και χαμηλό λανθάνοντα χρόνο· επισημαίνει τα οφέλη του συνδυασμού των έργων και των σχεδίων για την κατασκευή νέας υποδομής δικτύου κατά το πρότυπο των δικτύων 5G με την ήδη προβλεπόμενη κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων εντός των κρατών μελών, πέρα από τα έργα αστικής υποδομής, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη τις δυνατότητες των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων να βελτιώσουν την κινητικότητα στο αστικό περιβάλλον· συμφωνεί ότι ένας τέτοιος ορθολογικός συνδυασμός των κατασκευαστικών έργων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων, στη μεγαλύτερη βιωσιμότητα των εν λόγω έργων και στην επιτάχυνση της κατασκευής και παροχής των αναγκαίων υποδομών υψηλής ταχύτητας·

17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα πυκνότερα δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούν μεγαλύτερο αριθμό συσκευών που εκπέμπουν ακτινοβολία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη δοκιμή και έγκριση καθώς δεν μπορεί να επιτραπεί κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία·

18.  σημειώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των ακόλουθων υπηρεσιών στις πόλεις της ΕΕ: έξυπνη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας με βάση πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ευφυή συστήματα στάθμευσης και τηλεδιοδίων· καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύσουν περισσότερο σε υποδομές προκειμένου να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα και να επεκταθεί η κάλυψη με δίκτυα 5G σε όλες τις περιοχές της ΕΕ –αστικές, περιφερειακές και αγροτικές·

19.  τονίζει ότι, παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, η γενίκευση του διαδικτύου των πραγμάτων θα έχει, μεταξύ άλλων, σημαντικό αντίκτυπο στη μεταφορά εμπορευμάτων και στην εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής δραστηριότητας και γενικότερα των ενσώματων συναλλαγών (επιστολές και δέματα)·

20.  σημειώνει ότι, εφόσον συνδεθούν σε δίκτυο, τα οχήματα καθίστανται σταθερά ασφαλέστερα (λιγότερα ατυχήματα), φιλικότερα προς το περιβάλλον (λιγότερες εκπομπές) και συμβάλλουν σε πιο προβλέψιμες ταξιδιωτικές πρακτικές· στηρίζει, ως εκ τούτου, την ιδέα της καθιέρωσης ενός στόχου σε επίπεδο ΕΕ, βάσει του οποίου, όλα τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία 5G και να διαθέτουν εξοπλισμό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο να εξοπλιστούν τα ασθενοφόρα και τα λοιπά οχήματα έκτακτης ανάγκης (περιπολικά οχήματα της Αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα) με εξοπλισμό που υποστηρίζει την τεχνολογία 5G και να συνδεθούν σε δίκτυο με τον σταθμό βάσης ώστε να διαθέτουν συνεχή και αδιάλειπτη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεμβάσεων·

21.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα 5G καθ’ όλο το μήκος των διατροπικών διαδρομών επί τη βάσει των δημόσιων δικτύων μεταφορών που συνδέονται με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T), έως το 2025, και αναμένει ότι θα ακολουθήσει η πλήρης πρόσβαση σε όλη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και σε σημαντικά τουριστικά κέντρα και πόλους έλξης·

22.  επισημαίνει τη σημασία του ρόλου της τεχνολογίας του Διαδικτύου και του Διαδικτύου των Πραγμάτων για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και της υποδομής των συνδυασμένων μεταφορών που είναι ευκολόχρηστες και ασφαλείς, αλλά και για την ανάπτυξη της ενσωματωμένης στο όχημα τεχνολογίας ηλεκτρονικών κλήσεων (e-call)· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία από μια σειρά τομέων, όπως η ηλεκτρονική, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και ο τουρισμός·

23.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής «WIFI4EU»· σημειώνει ότι διατίθενται δωρεάν στο κοινό συνδέσεις Wi-Fi σε στρατηγικούς δημόσιους τομείς όπως είναι οι κόμβοι δημόσιων μεταφορών, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, σε ισότιμη βάση, και να τους επιτρέψουν να αντλούν οφέλη από αυτά·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επινοήσουν παρεμφερείς με το πρόγραμμα WiFi4EU πρωτοβουλίες, προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα σε όλους τους επιβάτες να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή ηλικία, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανθρώπων και/ή γενεών· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία που θα φέρουν οι εν λόγω εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού τονώνοντας την ελκυστικότητα της Ευρώπης για τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες·

25.  τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υπάρχει εγγύηση παροχής υψηλής ταχύτητας, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς και ο χαμηλός λανθάνων χρόνος και η χαμηλή διακύμανση του χρόνου επιστροφής είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξίας στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·

26.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη συστημάτων όπως το ανωτέρω θα συμβάλει στην ενίσχυση των διαδικασιών ψηφιοποίησης και αυτοματισμού, τόσο στην κινητικότητα, όσο και στις μεταφορές, που με τη σειρά τους θα βελτιώσουν την ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση των πόρων, θα επιτρέψουν την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική επίδοση και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την ευρύτερη διαδικασία ψηφιοποίησης σε όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, πολλές εταιρείες θα πρέπει να θέσουν την κινητικότητα ως βάση των στρατηγικών μετασχηματισμού τους, γεγονός που επιφυλάσσει σημαντικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών, μια εξέλιξη που θα πρέπει να υποστηριχθεί·

27.  επισημαίνει τα οφέλη της αξιόπιστης και αδιάλειπτης κάλυψης με δίκτυα 5G στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η ύπαρξη συνδεδεμένων και ψηφιακών μέσων ελέγχου, όπως ευφυών ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων (e-documents), για τα βαρέα φορτηγά οχήματα·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Peter Lundgren

3

0

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα :

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (23.3.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

(2016/2305 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andrew Lewer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ σημειώνει καθυστέρηση έναντι της Βορείου Αμερικής και τμημάτων της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού όσον αφορά την πρόσβαση σε δίκτυο 4G και τις προβλέψεις για υιοθέτηση του δικτύου 5G· θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την κάλυψη της διαφοράς, δεδομένου ότι το 2015 περισσότερο από το 75 % του πληθυσμού των ΗΠΑ είχε πρόσβαση σε δίκτυο 4G έναντι μόνο 28 % του πληθυσμού της ΕΕ· εκφράζει επίσης τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κλάδου, έως το 2022 θα υπάρχουν περισσότερες από 110 εκατομμύρια συνδρομές 5G στη Βόρειο Αμερική έναντι μόνο 20 εκατομμυρίων στη Δυτική Ευρώπη· εκφράζει την ανησυχία του διότι κανένα από τα 28 κράτη δεν έχει επιτύχει το 100 % της ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής κάλυψης που προβλέπεται στους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου· επισημαίνεται ότι σε κάποιες χώρες της Ένωσης ο μέσος όρος πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς είναι μικρότερος του 25 %·

2.  πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της τεχνολογίας της ευρυζωνικότητας, δεδομένου ότι η επόμενη γενιά της πανταχού παρούσας διαδεδομένης ευρυζωνικής υποδομής υπερυψηλής ταχύτητας θα προχωρεί πιο πέρα από τα υφιστάμενα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης· παρατηρεί ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να στηρίξουν τον μετασχηματισμό διεργασιών σε ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων και να δώσουν τη δυνατότητα να κατοικεί κανείς, να εκπαιδεύεται και να εργάζεται οπουδήποτε στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εδαφική και κοινωνική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών·

3.  υπογραμμίζει το σημαντικό ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση μιας κοινωνίας των gigabit και τις προκλήσεις που θέτει αυτό για επενδυτές, φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών και για τη δημιουργία συνεργιών με άλλες βιομηχανίες· τονίζει ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, απαιτούνται επιπλέον περίπου 155 δισεκ. ευρώ όσον αφορά την παροχή συνδεσιμότητας gigabit για την ψηφιακή ενιαία αγορά· αναγνωρίζει την αποφασιστική σημασία των πρόσθετων επενδύσεων για τη μείωση των τιμών μονάδας για τους καταναλωτές και την αύξηση της ποιότητας και της περιοχής κάλυψης των υπηρεσιών· παρατηρεί ότι κλαδικές έρευνες καταδεικνύουν ότι περισσότερο από το 90 % της μείωσης της τιμής μονάδας ανά megabyte είναι το αποτέλεσμα επενδύσεων σε αντιδιαστολή με στατικές συνέπειες όπως ο ανταγωνισμός· σημειώνει ότι, με μέτρο την τιμή ανά megabyte, οι ΗΠΑ είναι σημαντικά φθηνότερη αγορά για τους καταναλωτές σε σχέση με την Ευρώπη· θεωρεί ότι το μέτρο του μέσου εισοδήματος ανά χρήστη (ARPU) μπορεί να είναι παραπλανητικό, δεδομένου ότι δεν αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες ταχύτητες, τα μεγαλύτερα πακέτα δεδομένων ή τις απεριόριστες προσφορές που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ·

4.  τονίζει ότι η ανάπτυξη του δικτύου 5G θα εξαρτηθεί εν μέρει από συνεισφορές σε ολόκληρη την ΕΕ από επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε έργα που αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· σημειώνει ότι, συνολικά, τα ΕΔΕΤ θα χορηγήσουν 21,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διασφάλιση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας· αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των δημόσιων κεφαλαίων για την επίτευξη των στόχων της Επιτροπής, ωστόσο πιστεύει ότι θα χρειαστεί να αντληθούν πολύ περισσότερα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα ώστε η ήπειρος να εξασφαλίσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 155 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία· πιστεύει ότι τα ΕΔΕΤ μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου οι προσανατολισμένες στην αγορά λύσεις δεν έχουν επιτυχία στην πραγμάτωση πλήρους εδαφικής κάλυψης·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το πολύπλοκο φάσμα των επιχορηγήσεων, των χρηματοδοτικών μέσων χαμηλού κινδύνου και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που είναι διαθέσιμα για έργα συνδεσιμότητας· θεωρεί ότι μια καλύτερη συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι απαραίτητη για την επέκταση των σταθερών δικτύων και την εξασφάλιση συνδεσιμότητας gigabit ώστε να δοθούν στους δικαιούχους ανταγωνιστικές προσφορές και ελκυστικές τιμές, και παράλληλα να ενισχυθούν οι νέες επενδύσεις· κατανοεί τη χρησιμότητα της δημιουργίας ενός διαδικτυακού πόρου, ο οποίος θα παρέχει στους επενδυτές υποδομών τη δυνατότητα να εξετάζουν το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης· λαμβάνει υπόψη τη σύσταση Ταμείου για τα ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά προτρέπει την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να επικεντρώσουν τις προσπάθειες στη βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων στήριξης στον τομέα της ΤΠ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», παρά στη δημιουργία νέων προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πιθανές συνεργίες μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ, καθώς και με άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης·

6.  αναγνωρίζει ότι τα έσοδα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μειώνονται και ότι αυτό το γεγονός δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας των gigabit· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση συμφωνιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τιμές μετοχών και, σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να εξασφαλιστούν δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά μέσα όταν μια επένδυση έχει εγγυημένη απόδοση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τοπικές αρχές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να εισέλθουν στην αγορά προκειμένου να παράσχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα· θεωρεί σημαντική την οικονομική απόδοση των υφιστάμενων επενδυτικών προγραμμάτων και την ενδεχόμενη δημιουργία άλλων μηχανισμών κινήτρων, έτσι ώστε να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα να στραφούν στον τομέα της 5G·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει και να διατηρήσει τη χρηματοδότηση για το Σχέδιο Δράσης για την 5G στο κατάλληλο επίπεδο κατά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επισημαίνει ότι δεν υπάρχει δεσμευτική απαίτηση για την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στο Σχέδιο Δράσης για την 5G από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα προκειμένου να εντοπίσει τυχόν κενά και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για περαιτέρω δράση, όπου χρειάζεται· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικούς χάρτες πορείας για την ανάπτυξη του δικτύου 5G στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ευρυζωνικότητα·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όλων των περιφερειών κατά την κατάρτιση νέου ρυθμιστικού πλαισίου και την εφαρμογή του, με στόχο την επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G και τη μεγιστοποίηση του οικονομικού της αντικτύπου σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από περιβάλλον πολιτικής και ρυθμίσεων και ότι δεν θα πρέπει να καθυστερούν λόγω υπερβολικά φιλόδοξων δημόσιων προγραμμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προσκόμματα στην υλοποίηση του δικτύου 5G· σημειώνει ότι οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια όσον αφορά την τεχνολογία που θα συμπεριληφθεί και διαβεβαίωση ότι η διαδικασία των συνεπενδύσεων διεξάγεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση της ζήτησης για την τεχνολογία 5G, δεδομένου ότι αυτός ο τομέας δεν έχει εξεταστεί επαρκώς και υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων· σημειώνει ότι η αρχική μελέτη της Επιτροπής για αυτό το ζήτημα διενεργήθηκε από εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογικής έρευνας· ζητεί, ειδικότερα, περισσότερη διαβούλευση με τον ακαδημαϊκό χώρο και τους επενδυτές υποδομών ώστε να αποκτηθεί μια αξιόπιστη εικόνα για τη μελλοντική ζήτηση των τεχνολογιών 5G· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και να δημοσιεύσει μία ερευνητική εργασία στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι διαθέσιμες μελέτες για τη ζήτηση των τεχνολογιών 5G στην Ευρώπη· συνιστά στην Επιτροπή να καθιερώσει ετήσια αξιολόγηση προόδου με συστάσεις σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την 5G, και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα αποτελέσματα.

10.  συνιστά η Επιτροπή να υιοθετήσει πολιτική τεχνολογικής ουδετερότητας όσον αφορά τη δημιουργία κοινωνίας των gigabit· θεωρεί ότι οι τεχνολογικές επιλογές θα πρέπει πρωτίστως να εναπόκεινται στους φορείς της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πραγματική ζήτηση ικανοποιείται· τάσσεται επίσης υπέρ μιας συμμετρικής ρύθμισης που δεν θα παρεμποδίζει την ικανότητα νέων ή μικρότερων εταιρειών να εισέλθουν στην αγορά· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία τήρησης διαφανών διαδικασιών ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης και υλοποίησης της τεχνολογίας 5G·

11.  πιστεύει ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016 δεν θα επιτευχθούν χωρίς ενδυνάμωση των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και χωρίς συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων· επισημαίνει ότι η γνώμη του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) σχετικά με το νέο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπογραμμίζει τη δυνατότητα για αυξημένη παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ, πρόσθετη γραφειοκρατία καθώς και υπονόμευση της ανεξαρτησίας της, και ζητεί επομένως την αποτελεσματική υλοποίησή του· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη ανάπτυξη του δικτύου 5G σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες κάθε χώρας· λαμβάνει υπό σημείωση τις προτεινόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον BEREC οι οποίες, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση υψηλού επιπέδου του ίδιου του οργανισμού θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον φορέα σε αποκεντρωμένο οργανισμό της ΕΕ, με μόνιμο προσωπικό που θα προεδρεύει σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την άποψη του BEREC σχετικά με ενδεχόμενες νέες εξουσίες αρνησικυρίας επί των κανονιστικών μέτρων αποκατάστασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ), καθώς και τις προτάσεις της Επιτροπής για την εισαγωγή εκτελεστικών πράξεων στον νέο κώδικα, με τις οποίες θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή μέτρων εκ των άνω προς τα κάτω για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών· θεωρεί ότι οι ΕΡΑ είναι οι πλέον κατάλληλες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναθεώρηση αποφάσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών· θεωρεί ότι, μέχρι στιγμής, ο BEREC έχει διαδραματίσει αναλογικό ρόλο, εξασφαλίζοντας εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ότι συντρέχει κίνδυνος αυτές οι μεταρρυθμίσεις να διαταράξουν αυτήν την ισορροπία·

12.  επαναλαμβάνει τη σημασία της περαιτέρω απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την πραγμάτωση του νέου πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών· επικροτεί την ενοποίηση τεσσάρων υφιστάμενων οδηγιών σε ενιαίο κώδικα επικοινωνιών· θεωρεί ότι μόνο με την απλούστευση και την αποσαφήνιση θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν επενδύσεις· επικροτεί, επίσης, τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια, σύμφωνα με τους οποίους οι καταναλωτές θα λαμβάνουν τις πιο σημαντικές συμβατικές πληροφορίες υπό τη μορφή σύντομου εγγράφου· ζητεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να ηγηθούν της προσπάθειας υλοποίησης των δικτύων 5G με υπεύθυνο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των καταναλωτών·

13.  τονίζει ότι στόχος της οικονομικής βοήθειας θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας γεωγραφικά ισορροπημένης κατανομής, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης υποδομών ΤΠΕ·

14.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι σημαντικό θέμα και ότι οι σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας συμβάλλουν στη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του δημοσίου τομέα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες· επισημαίνει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, που έχουν το δυναμικό να αποτελέσουν εταίρους στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων του δικτύου 5G, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις συνεργίες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· παρατηρεί περαιτέρω ότι, επειδή θα απαιτηθούν νέες δεξιότητες και απαραίτητες αλλαγές στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική διάσταση της υλοποίησης της ανάπτυξης του δικτύου 5G θα πρέπει να παρασχεθεί μέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης και της πρόσβασης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων για τους ηλικιωμένους, στοιχεία επίσης σημαντικά από την άποψη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της κοινωνικής ένταξης·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την βεβαιότητα που θα παράσχουν στους επενδυτές οι διάρκειας 25 ετών άδειες για το ραδιοφάσμα, καθώς και για την πρόσφατα επιτευχθείσα πολιτική συμφωνία σχετικά με τη χρήση της ζώνης των 700 MHz για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγισή της όσον αφορά την εναρμόνιση, δεδομένου ότι το ένα τρίτο του φάσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασύρματες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει διεθνή συνεργασία με στόχο την επίτευξη εναρμονισμένων προτύπων για το δίκτυο 5G· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη διαχείριση του φάσματος σε ένα άκρως τεχνολογικό πλαίσιο· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι καίριας σημασίας· αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλη αβεβαιότητα στον κλάδο όσον αφορά τις ζώνες φάσματος που θα χρησιμοποιηθούν εντέλει για την τεχνολογία 5G· σημειώνει ότι είναι πιθανόν να υπάρξει αξιόλογη ζήτηση για φάσμα 5G, όπως συμβαίνει επί του παρόντος με το φάσμα 4G, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος για τους επενδυτές κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί·

16.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε ζητήματα κάλυψης δικτύου· σημειώνει ότι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ορισμένων περιοχών, και ιδίως μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, εξακολουθεί να είναι σημαντικό· παρατηρεί ότι, λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους, οι αγροτικές περιοχές είναι απίθανο να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη από την κοινωνία των gigabit με τις πόλεις, επειδή η προσφορά είναι αποσπασματική και δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες· υποστηρίζει την άποψη ότι χρειάζεται αποφασιστική φιλοδοξία όσον αφορά την κοινωνία των gigabit και ότι πρέπει να δοθεί πρωταρχική έμφαση στην εξασφάλιση γενικευμένης κάλυψης 4G· ζητεί περαιτέρω την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στις αγροτικές περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τεχνολογία 5G δεν είναι επί του παρόντος αποδοτική, εξαιρουμένων των πυκνοκατοικημένων περιοχών, και ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το ψηφιακό χάσμα· πιστεύει ότι η γενικευμένη διάθεση υψηλής απόδοσης υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επίπεδο gigabit είναι κεφαλαιώδης για την αποφυγή της αύξησης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ πόλεων και υπαίθρου και για την προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ψηφιακή της διάσταση· αναγνωρίζει ότι οι αγροτικές περιοχές κινδυνεύουν να υστερήσουν, λόγω του ότι οι επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές απαιτούν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επένδυσης κατά κεφαλή· σημειώνει ότι το ψηφιακό χάσμα συνεπάγεται ότι, παρότι το 58 % του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αγροτικές, απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, μόνο το 25 % καλύπτονται από ταχύτητες μεγαλύτερες από 30 Mbps· αναγνωρίζει, συνεπώς, ότι ο στόχος της Επιτροπής για επίτευξη ελάχιστης ταχύτητας καταφόρτωσης 100 Mbps έως το 2025 για όλα τα νοικοκυριά, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, είναι πολύ φιλόδοξος·

17.  υπενθυμίζει ότι η σημαντική διαφορά στις ευρυζωνικές ταχύτητες μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών σε πολλά κράτη μέλη αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για τις αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την αποτελεσματική συνδεσιμότητα, θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή των κοινοτήτων αυτών των περιοχών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει τη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

18.  σημειώνει ότι οι εξόχως απόκεντρες, οι περιφερειακές και οι νησιωτικές περιοχές έχουν επωφεληθεί μόνο οριακά από τους ισχύοντες κανονισμούς· υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απομακρυσμένες, απομονωμένες, περιφερειακές, αγροτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και σε όλες τις περιοχές της Ένωσης στις οποίες η δημόσια παρέμβαση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη οικονομικού οφέλους για τις ιδιωτικές επενδύσεις· επιμένει ότι όλες οι περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθούν από την κοινωνία των gigabit, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, στην πρόσβαση σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, στη διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών και σε επιχειρηματικές ευκαιρίες· παροτρύνει την Επιτροπή να μετατρέψει τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ) σε χώρο που προσφέρεται για τη δημιουργία πιλοτικών έργων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Morgano

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (1.3.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G

(2016/2305(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Silvia Costa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά» και το σχέδιο δράσης της «η τεχνολογία 5G για την Ευρώπη», το οποίο συνιστά μια συναρπαστική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους πολιτισμικούς και δημιουργικούς φορείς καινοτομίας τους, ιδίως τις ΜΜΕ, να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα και να αναδείξουν το επιχειρηματικό και καινοτόμο ταλέντο τους·

2.  χαιρετίζει τους στόχους της κοινωνίας των gigabit να επιτύχει ταχύτητες δικτύου 100Mbps για όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές και, στο μέλλον, ταχύτητα δικτύου μεταξύ 1Gbps και 100Gbps για τις βασικές κοινωνικοοικονομικές κινητήριες δυνάμεις, όπως τα σχολεία, οι κυριότεροι συγκοινωνιακοί κόμβοι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ψηφιακά προσανατολισμένες επιχειρήσεις·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για το φιλόδοξο σχέδιο να παρασχεθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα πανεπιστήμια και στις βιβλιοθήκες υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο έως το 2025, σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· επισημαίνει ότι η ταχύτερη και καλύτερη συνδεσιμότητα παρέχει τεράστιες ευκαιρίες όσον αφορά τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, την προαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, καθώς και να δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες για εξ αποστάσεως διδασκαλία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι ευκαιρίες θα ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των σπουδαστών και θα προωθήσουν την εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά μέσα ενώ, ταυτόχρονα, θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές· τονίζει ότι η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακά ειδικευμένους επαγγελματίες στην ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της επένδυσης στη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και, ιδίως, των παιδιών και των ανήλικων·

4.  θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεχή εκπαίδευση των ειδικευμένων ανθρώπων σε σχέση με τα νέα συστήματα και τα νέα πεδία εφαρμογών, καθιερώνοντας και διαθέτοντας εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 5G σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Digital)·

5.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων γενικά, και ιδίως μέσω της αλληλεπίδρασής του με άλλα ταμεία, για την ανάπτυξη των υποδομών δημόσιων υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων όσον αφορά τον σχεδιασμό συστημάτων και λύσεων μέσω μεγάλων επενδύσεων στην εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της ψηφιοποιήσης των σχολείων, που μαζί μπορούν να εξαλείψουν το ψηφιακό χάσμα και να αποτρέψουν τον ψηφιακό αποκλεισμό·

6.  πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G δεν είναι μόνο μια απλή εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικότητας και ότι θα αποτελέσει τον καταλύτη για τον μελλοντικό ψηφιακό κόσμο, ως η επόμενη γενιά της ευρύτατα διαδεδομένης ευρυζωνικής υποδομής υπερυψηλής ταχύτητας η οποία θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των διαδικασιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (υγεία, ενέργεια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, αυτοκίνηση, εικονική πραγματικότητα και ούτω καθεξής), καθώς και της αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς των καταναλωτών στην καθημερινή ζωή του κάθε πολίτη·

7.  αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία 5G μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη ενδιαφερουσών και ρηξικέλευθων τεχνολογικών εφαρμογών και εννοιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ευρείας κλίμακας διανομή περιεχομένου και προϊόντων·

8.  τονίζει ότι η τεχνολογία 5G έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την πρόσβαση σε περιεχόμενο και τη διάδοσή του και να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό να βελτιωθεί η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να εξασφαλιστούν εύκολοι τρόποι πρόσβασης των καταναλωτών σε νόμιμο περιεχόμενο·

9.  πιστεύει ότι το 5G θα παράσχει δυνατότητες για νέες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα συνδέσει νέους κλάδους της βιομηχανίας και θα βελτιώσει τελικά την εμπειρία του πελάτη για όλο και πιο εξελιγμένους και απαιτητικούς ψηφιακούς χρήστες·

10.  τονίζει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη, που θα προσφέρει θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ανάπτυξή του μπορεί να συμβάλει δυναμικά και με θετικό αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας των οπτικοακουστικών μέσων, στην οποία περιλαμβάνεται η παραγωγή περιεχομένου, η καινοτομία, η διανομή και το περιβάλλον του χρήστη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή·

11.  σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη διάθεση προσωρινών ζωνών φάσματος για 5G· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του ραδιοτηλεοπτικού τομέα, ο οποίος αποτελεί συνιστώσα του κοινωνικά και πολιτιστικά πολύτιμου ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου·

12.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση σε συνδέσεις διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, καθώς και την τρέχουσα έλλειψη πρόσβασης σε περιβάλλον 3G και 4G σε κοινότητες της υπαίθρου και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιφέρειες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G θα μειώσει σημαντικά το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πολιτών, ιδίως ανάμεσα στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη δικτύων και να υποστηρίξει τη βασισμένη στο 5G καινοτομία,, μεταξύ άλλων και στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου χρειάζονται μοντέλα δημόσιων επενδύσεων ή συνδυασμένων επενδύσεων για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των συνδέσεων και η ποικιλία του περιεχομένου· ενθαρρύνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων προσφορών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές βασικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες· υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, ιδίως σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, προωθεί την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης και μια περιφερειακή πολιτιστική οικονομία, επιτρέποντας έτσι την πραγματοποίηση προόδου σε πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων η παιδεία και τα μέσα επικοινωνίας·

13.  επικροτεί την προώθηση μιας συνεκτικής προσέγγισης για καλύτερα προσαρμοσμένες υποχρεώσεις κάλυψης στις άδειες φάσματος, με σκοπό να τονωθεί η συνδεσιμότητα σε περιοχές της υπαίθρου· τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, όχι μόνο για τις ανταγωνιστικές αγορές υψηλής χωρητικότητας στις αστικές περιοχές αλλά και για τις υποεξυπηρετούμενες και λιγότερο κερδοφόρες περιοχές της υπαίθρου·

14.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να θέσουν γρήγορα σε εφαρμογή τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου των συστημάτων ασφαλείας δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(1), με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ώστε να καταστεί το σχέδιο αυτό αποτελεσματικό και βιώσιμο·

15.  συνιστά στην Επιτροπή την καθιέρωση ετήσιας αξιολόγησης προόδου, που να περιλαμβάνει και έκθεση επί των συστάσεων σχετικά με το σχέδιο δράσης για το 5G, και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα αποτελέσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Moody

(1)

ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Michèle Rivasi, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgi Pirinski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

EPP

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Pilar del Castillo Vera

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Isabella De Monte, Adam Gierek, Εύα Καϊλή, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

2

-

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

4

0

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου