Процедура : 2017/0007(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0185/2017

Внесени текстове :

A8-0185/2017

Разисквания :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0283

ДОКЛАД     ***I
PDF 847kWORD 86k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

(COM(2017)0014 – C8‑0016/2017 – 2017/0007(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Сорин Моиса

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

(COM(2017)0014 – C8‑0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0014),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0016/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид общата декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджети (A8-0185/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Молдова, като по този начин се подпомага икономическото и социалното развитие на страната.

(11)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Молдова, като допринася за по-голяма политическа и макроикономическа стабилност на страната, особено в области, свързани с икономическото управление, финансовото и банковото управление и надзор, включително чрез задълбочено, ориентирано към резултати разследване на банковата измама и политическата независимост на съдебната власт.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Молдова за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност с принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

(17)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Молдова за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, деполитизация и прозрачност на публичната администрация, независима съдебна власт, зачитане на правата на човека, свобода, независимост и плурализъм на медиите, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност с принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, управлението и надзора върху финансовия сектор в Молдова и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

(18)  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза и за отпускането на всеки от трите транша. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, да гарантират ефективна борба с корупцията и изпирането на пари, управлението и надзора върху финансовия и банковия сектор в Молдова, да предоставят допълнителна подкрепа за запазването на макроикономическата стабилност, да подобрят управлението и насърчат структурните реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискална консолидация. Макрофинансовата помощ за Молдова от страна на Съюза, следва да включва също така мерки в подкрепа на прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, в т.ч. задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия. С цел да се осигури правилната оценка на специфичните цели е изключително важно последните да бъдат формулирани по проверим и измерим начин. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителното условие и напредъка в постигането на тези цели. Ако предварителното условие и целите не са изпълнени или ако целите и принципите на Споразумението за асоцииране като цяло се пренебрегват, Комисията следва временно да суспендира или отмени изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Молдова следва да предприеме подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити на Сметната палата.

(19)  С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Молдова следва да изпълни изцяло подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Молдова следва редовно да информира Комисията относно усвояването на макрофинансовата помощ въз основа на пълно оповестяване и строго придържане към финансовите правила на Съюза. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити на Сметната палата.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия в областта на икономическата политика, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за целите на по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия с органите на Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

(24)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. Тези условия следва да бъдат свързани с отпускането на всеки от трите транша. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за целите на по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия на изпълнение с органите на Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

(1)

ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Република Молдова (наричана по-нататък „Молдова“) е в процес на възстановяване на политическата и икономическата си стабилност след две трудни години. Страната навлезе в икономическа рецесия през 2014 г., когато общоизвестният банков скандал и фискалните затруднения, причинени от спирането на подкрепата на международните донори, влошиха нейните икономически резултати, които вече бяха засегнати от свиването на земеделското производство, дължащо се на неблагоприятните метеорологични условия и на слабите резултати по отношение на износа на Молдова към някои от традиционните икономически партньори, по-конкретно Беларус, Русия и Украйна.

Временното прилагане (от септември 2014 г.) и впоследствие влизането в сила на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ) между Европейския съюз и Молдова (част от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова) допринесе за процеса на икономическо възстановяване. Понастоящем ЕС е основният търговски партньор на Молдова, с общ дял от 63% в износа на Молдова. През 2015 г. вносът на ЕС от Молдова нарасна с 5%, независимо от това, че износът на Молдова към останалата част на света отбеляза спад.

След няколко години на застой в процеса на реформи през последната година беше постигнат съществен напредък в изпълнението на програмата за структурни реформи, включително като част от пътната карта с приоритетни действия за реформи, договорена с ЕС през февруари 2016 г. Това доведе до възобновяване на помощта от донорите, начело с Международния валутен фонд (наричан по-нататък „МВФ“). През миналия ноември МВФ одобри тригодишен разширен кредитен инструмент и разширен фонд за финансиране („РКИ/РФФ“) в размер на 179 млн. щатски долара. На 28 февруари 2017 г. екипите на МВФ и молдовските органи постигнаха споразумение на работно равнище относно първия преглед на програмата, като отбелязаха, че са налице задоволителни резултати при изпълнението на настоящата програма на МВФ. Изпълнителният съвет на МВФ се очаква да завърши този преглед през април 2017 г. Одобряването на програмата на МВФ даде възможност на Световната банка да възобнови заемните си операции, основани на политики.

ЕС също поднови операциите си за бюджетна подкрепа чрез Европейския инструмент за съседство (наричан по-нататък ENI), замразен от 2015 г. насам, а други външни донори последваха тенденцията. Независимо от това е налице конкретна необходимост да се обърне внимание на краткосрочната уязвимост на платежния баланс и фискалната уязвимост на молдовската икономика. Предложението на Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) за предоставяне на МФП за Молдова отговаря на тези специфични нужди, като покрива около 25% от остатъчните потребности от външно финансиране на страната за периода 2016 – 2018 г. (оценка на МВФ определя общо нуждите от външно финансиране на приблизително 402 милиона евро). Това е необходима стъпка, за да се гарантира дългосрочна стабилност в Молдова, и тя е напълно съгласувана с по-широките цели на външната политика на ЕС по отношение на страната и региона.

Предложението на Комисията се придържа в значителна степен към съгласието, включено в съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия, в което съзаконодателите определят основните принципи и съображения, които следва да ръководят процеса на предоставяне на МФП. А именно: i) Молдова отговаря на критериите, свързани с целта и допустимостта за подпомагането; ii) в работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението на последната, се съдържа подробна оценка по отношение на изпълнението на политическите и икономическите предпоставки; iii) формата и размерът на предложената помощ гарантират справедливо споделяне на тежестта между ЕС и останалите донори. ЕС ще предостави 100 милиона евро, 60 милиона евро под формата на заем и 40 млн. евро под формата на безвъзмездни средства, които да се изплатят на 3 вноски (2 през 2017 г., а последната — през първата половина на 2018 г.). Равновесието между компонентите „заем“ и „безвъзмездни средства“ отразява критериите, одобрени през 2013 г., т.е. нивото на икономическо развитие, измерено чрез дохода на глава от населението и дела на бедност, способността за погасяване, въз основа на анализ на устойчивостта на дълга и на това до каква степен международните финансови институции и другите донори прилагат преференциални условия за Молдова.

В светлината на горепосочените съображения докладчикът счита, че Европейският парламент следва да одобри предложението на Комисията за предоставяне на макрофинансова помощ на Молдова, като същевременно постави акцент върху сериозните си очаквания, че:

1. Комисията ще гарантира, в хода на договарянето на меморандума за разбирателство с Молдова, че МФП е обвързана с прилагането на амбициозна програма за икономически и структурни реформи, по-специално насочени към укрепване на управлението във финансовия и публичния сектор, подкрепа за бързото прилагане на споразумението за ЗВЗСТ, борбата с корупцията и изпирането на пари и усилията за повишаване на ефективността и независимостта на съдебната система и за подобряване на управлението в сектора на енергетиката, по-специално като се гарантира независимостта на националния регулаторен орган.

Следва да бъдат установени ясни условия за изплащането на всеки от трите транша, в съответствие с препоръките на Европейската сметна палата, отнасящи се до идентифицирането на показатели за изпълнението, които да показват напредъка и съгласуваността между различните инструменти за помощ на ЕС и между тези инструменти и националните стратегии на Молдова.

2. Комисията ще изпълнява изключително щателно надлежната проверка при мониторинга на напредъка в постигането на целите на външната политика на Съюза, включително по отношение на използването на макрофинансова помощ от Съюза (както е предвидено в член 3, параграф 2 от предложението) и при проверката на непрекъснатото изпълнение на предварителните условия и условията за изплащане на помощта (както е предвидено в член 3, параграф 2 от предложението). Следва да се осигури незабавно информиране и подходяща координация с Европейския парламент.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (11.4.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Докладчик по становище: Петрас Аущревичюс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията е на Молдова да бъдат предоставени 100 млн. евро под формата на заеми (60 млн. евро) и на безвъзмездни средства (40 млн. евро). ЕС предоставя също така друга бюджетна помощ посредством бюджетната подкрепа, подновена през декември 2016 г. (45,3 млн. евро) вследствие на споразумение с МВФ.

Последната макрофинансова помощ от ЕС за Молдова възлизаше на 90 млн. евро, предоставена под формата на безвъзмездна помощ през периода 2010—2012 г. Останалите бенефициенти на макрофинансова помощ понастоящем са Армения, Грузия, Йордания, Киргизката република, Ливан, Тунис и Украйна.

Предвид трудната икономическа ситуация в Молдова и като се имат предвид предстоящите парламентарни избори в Молдова (през ноември 2018 г.), би могло да бъде в интерес на ЕС да подкрепя реформистката програма на сегашното правителство на Молдова чрез предоставяне на МФП в рамките на предложения график (2017—2018 г.). Условията, с които е обвързана макрофинансовата помощ, също така предоставят полезно средство да се настоява за извършването на посочените реформи, особено в контекста на необходимостта от укрепване на принципа „повече за повече“, когато става въпрос за помощта на ЕС за съседните страни партньори в контекста на последните събития в Молдова. Нещо повече, в доклада на ЕК/ЕСВД от март 2017 г. относно изпълнението на асоциирането с Република Молдова се изтъква, че наскоро беше отбелязан известен напредък посредством приемането на редица реформи, имащи за цел, inter alia, възстановяването на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията. Въпреки това са необходими допълнителни усилия за реформа за подобряване на принципите на правовата държава и стопанската обстановка, която все още е засегната от ендемична корупция, както и от непоследователна политика; необходими са и строги мерки за прилагане с цел постигането на осезаеми резултати за гражданите на Молдова.

Банковата измама, разкрита през 2014 г., в контекста на която молдовски лидери, сред които бившия министър-председателя Филат бяха обвинени в присвояването на 1 милиард евро (17% от БВП за съответната година) от три банки (Спестовната каса,„Унибанк“ и банка „Социала“) означава, че част от средствата от ЕС (561 млн. евро за периода 2007—2013 г.) може да не са имали желания ефект. Евентуално би могло да се окаже, че сега ЕС трябва да предостави подкрепа на Молдова за компенсиране на загубите, причинени от посочената измама. Освен това измамата допринесе за значителното намаляване на доверието на молдовските граждани в ЕС.

Следователно, измененията, предложени от комисията по външни работи, се съсредоточават върху:

1. Поставянето на акцент върху някои ключови демократични принципа, които следва да бъдат укрепени (т.е.: независимостта на съдебната власт; свободни, независими и плуралистични медии) и засилване на разпоредбите за борба с корупцията и измамите(т.е.: ефективно изпълнение на съответните мерки), като последните бъдат обвързани с по-ясни условия: ясни показатели, докладване до ЕП, суспендиране на изплащанията при липса на напредък;

2. Гарантиране на достатъчно участие на ЕП, особено в подготовката на ключовия меморандум за разбирателство, в който ще бъдат уточнени подробностите относно условията, при които ще се отпуска МФП.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В началото на 2016 г. след назначаването на ново правителство и нов управител на централната банка, властите показаха подновена решимост да придвижат напред необходимите политически реформи и да се справят с предизвикателствата пред управлението на страната във финансовия сектор и пред управлението на публичните финанси.

(3) В началото на 2016 г. след назначаването на ново правителство и нов управител на централната банка, властите показаха подновена решимост да придвижат напред необходимите политически реформи и да се справят с предизвикателствата пред управлението на страната във финансовия сектор и пред управлението на публичните финанси и предприеха значителни стъпки в тази посока.

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Молдова, като по този начин се подпомага икономическото и социалното развитие на страната.

(11)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Молдова, като по този начин се подпомага икономическото и социалното развитие на страната, особено в области, свързани с икономическото управление и независимостта на съдебната власт.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Молдова за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност с принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

(17)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Молдова за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление – включително отчетна, прозрачна и деполитизирана публична администрация, независима съдебна власт, безпристрастни и ефективни правоприлагащи органи – зачитане на правата на човека и основните свободи, както свободни, независими и плуралистични медии, социална пазарна икономика, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност с принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, управлението и надзора върху финансовия сектор в Молдова и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

 

(18)  Пълното зачитане от страна на Молдова на ефективни демократични механизми включително многопартийна парламентарна система и строго разделение на властите – и правова държава, в т.ч. независимостта на съдебната власт, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека, подкрепата за свободни, независими и плуралистични медии, и осигуряване на ефективна борба срещу корупцията, влиянието на олигарсите и изпирането на пари, както и щателно, ориентирано към резултати разследване на „банковата измама“ са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, управлението и надзора върху финансовия и банковия сектор в Молдова и да насърчат ефективни структурни реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават както спазването на предварителните условия, така и постигането на тези цели.

 

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Преди отпускането на каквото и да било финансиране, Комисията и Европейската служба за външна дейност следва да докладват на Европейския парламент и на Съвета относно равнището на изпълнение на предпоставките и постигането на осезаем напредък в постигането на тези цели, измерен с ясно определени показатели, по строг и измерим начин. Условията за отпускане следва да бъдат изцяло изпълнени, за да се засили разпределението на средства, основано на стимули. В случай че не бъде постигнат достатъчен напредък в постигането на целите, определени в заключенията на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно Молдова, в програмата за асоцииране ЕС–Молдова и Меморандума за разбирателство, отпускането на финансиране следва да бъде спряно незабавно.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Молдова следва да предприеме подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити на Сметната палата.

(19)  С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Молдова следва да изпълни изцяло подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити на Сметната палата. Молдова следва редовно да информира Комисията относно усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза въз основа на пълно оповестяване и строго придържане към финансовите правила на Съюза, както и относно реформите, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза..

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът могат да следят за изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за развитията, свързани с помощта, и да им предоставя съответните документи.

(22)  Макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът могат да следят за изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за развитията, свързани с помощта, и да им предоставя съответните документи, включително проекта на Меморандум за разбирателство.

Изменение     8

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия в областта на икономическата политика, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за целите на по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия с органите на Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

(24)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия с политически и икономически характер в съответствие с членове 1—4 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. Тези условия следва да се придружават от ясно определен график за тяхното изпълнение. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за целите на по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия на изпълнение с органите на Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

Изменение    9

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Съвета за развитията във връзка с макрофинансовата помощ от Съюза, включително за изплащането на помощта, и им предоставя своевременно съответните документи.

Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Съвета за развитията във връзка с макрофинансовата помощ от Съюза, включително за изплащането на помощта, и им предоставя своевременно съответните документи, включително проекта на Меморандум за разбирателство.

Изменение    10

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза.

1.  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и строго разделение на властите, правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Предварителните условия предвиждат поемането на категоричен ангажимент и приемането на конкретни мерки за засилване на доброто управление, деполитизацията на назначенията в публичната администрация, борбата срещу корупцията, укрепване на независимостта на съдебната власт, осигуряване на ориентирано към резултати разследване на „банковата измама“ и на среда, която дава възможност за плурализъм и свобода на медиите и насърчава свободната и справедлива политическа конкуренция.

Изменение    11

Предложение за решение

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на това задължително условие.

2.  През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на задължителното условие, предвидено в параграф 1 от настоящия член. Преди отпускането на каквото и да било финансиране, те докладват на Европейския парламент и на Съвета относно равнището на изпълнение на посоченото задължително условие, измерено с ясно определени показатели. Ако не бъде постигнат достатъчен напредък в постигането на целите, определени в заключенията на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно Молдова, в програмата за асоцииране ЕС–Молдова и Меморандума за разбирателство, отпускането на финансиране се спира незабавно.

Изменение     12

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2, Комисията договаря с властите на Молдова ясно определени условия на икономическата политика и финансови условия, като се обръща особено внимание върху структурните реформи и стабилните публични финанси, от които да зависи макрофинансовата помощ от Съюза и които да бъдат установени в меморандум за разбирателство (наричан по-долу „Меморандумът за разбирателство“), съдържащ график за изпълнение на тези условия. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Молдова с подкрепата на МВФ.

1.  В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2, Комисията договаря с властите на Молдова ясно определени условия на икономическата политика, финансови условия, като се обръща особено внимание върху структурните реформи и стабилните публични финанси, от които да зависи макрофинансовата помощ от Съюза, както и условия, свързани с демокрацията и правовата държава, като мерки за борба с корупцията и засилване на независимостта на съдебната власт, които да бъдат установени в меморандум за разбирателство (наричан по-долу „Меморандумът за разбирателство“), съдържащ график и ясни целеви показатели за изпълнение на тези условия. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Молдова с подкрепата на МВФ.

Изменение     13

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С посочените в параграф 1 условия се цели по-специално повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Молдова, включително по отношение на използването на макрофинансовата помощ от Съюза. Напредъкът по отношение на взаимното отваряне на пазара, развиването на справедлива търговия, основана на правила, и другите приоритети в рамките на външната политика на Съюза също се вземат надлежно предвид при определянето на мерките на политиката. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези цели напредък.

2.  С посочените в параграф 1 условия се цели по-специално повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Молдова, включително по отношение на използването на макрофинансовата помощ от Съюза. Напредъкът по отношение на взаимното отваряне на пазара, развиването на справедлива търговия, основана на правила, и другите приоритети в рамките на външната политика на Съюза също се вземат надлежно предвид при определянето на мерките на политиката, включително зачитането на правата на човека и демократичните принципи, като свободата на медиите, деполитизацията на всички държавни институции и стимулирането на свободна и справедлива среда, която позволява политическа конкуренция. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези цели напредък.

Изменение     14

Предложение за решение

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията редовно проверява дали продължават да са изпълнени условията в член 4, параграф 3, включително дали икономическите политики на Молдова са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от Съюза. В този процес Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а когато е необходимо, и с Европейския парламент и Съвета.

4.  Комисията редовно проверява дали продължават да са изпълнени условията в член 4, параграф 3, включително дали икономическите политики на Молдова са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от Съюза. В този процес Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, както и с Европейския парламент и Съвета.

Изменение     15

Предложение за решение

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  задоволителното изпълнение на икономическата политика и на финансовите условия, договорени в Меморандума за разбирателство.

в)  задоволителното изпълнение на икономическата политика и на политическите и финансовите условия, договорени в Меморандума за разбирателство, в съответствие оценка, извършена въз основа на измерими критерии.

Изменение    16

Предложение за решение

Член 6 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигуряват защитата на финансовите интереси на Съюза, по-конкретно като се предвиждат конкретни мерки във връзка с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всички други нередности, засягащи макрофинансовата помощ от Съюза, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета11, Регламент (ЕС, Евратом) № 2185/96 на Съвета12 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета13;

б)  осигуряват защитата на финансовите интереси на Съюза, по-конкретно като се изпълнят напълно конкретни мерки във връзка с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всички други нередности, засягащи макрофинансовата помощ от Съюза, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета11, Регламент (ЕС, Евратом) № 2185/96 на Съвета12 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета13;

__________________

__________________

11 (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

11 (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

12 (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

12 (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

13 (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

13 (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Макрофинансова помощ за Република Молдова

Позовавания

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.1.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

19.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Разглеждане в комисия

20.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Josef Weidenholzer

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (4.4.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Докладчик по становище: Зигфрид Мурешан

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът отбелязва, че предложената операция за МФП ще възлезе на не повече от 100 милиона евро, предоставени под формата на средносрочен заем в размер до 60 млн. евро и безвъзмездни средства до 40 млн. EUR, изплатени на три транша през 2017 и 2018 г. Провизирането на заема ще се осъществи в бюджетите за 2019—2020 г., а бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по частта безвъзмездни средства ще бъдат включени в бюджетите за 2017—2018 г.

Целта на предложеното действие е да се подпомогне възстановяването на устойчиво външно финансиране на Молдова. Тя ще допълва програмите и средствата, осигурявани от МВФ и Световната банка, и ще бъде обвързана от предварителното условие Молдова да зачита действителни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава и гаранциите за зачитането на правата на човека.

Докладчикът подкрепя предложената операция за МФП, като необходимо допълнение към международната и европейската помощ за Молдова и като проява на европейска солидарност с държава, която все още е изправена пред периода на политически и икономически затруднения. Той потвърждава подновения ангажимент от страна на молдовските органи да отговорят на предизвикателствата пред управлението на страната, както и да напреднат в провеждането на необходимите политически реформи, но настоява, че Молдова трябва действително да изпълни започнатия от нея процес на реформи.

Поради това е от решаващо значение е отпускането на различните траншове от помощта, да бъде строго обвързано с изпълнението на задълженията в рамките на ясно определени заедно с молдовските органи срокове, включително в области, свързани с принципите на правовата държава, борбата срещу корупцията, независимостта на съдебната власт, укрепването на устойчивостта на финансовия сектор и на прозрачността при финансирането на политическите партии.

Докладчикът припомня, че Споразумението за асоцииране с Молдова е едно от най-напредналите, които ЕС е подписвал някога: то предоставя солидна основа за задълбочаване на икономическото и политическото сътрудничество по пътя на европейската интеграция на Молдова.

Основният финансов инструмент на ЕС за подпомагане на Молдова понастоящем е Европейският инструмент за съседство (ЕИС), който подкрепя именно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия и програмата за асоцииране. Докладчикът също така отбелязва, че Молдова участва в регионални програми, трансгранично сътрудничество и инициативи, отворени за всички съседни държави, като „Еразъм +“, TAIEX, SIGMA и механизма за инвестиции по линия на добросъседството (NIF). Когато бъде приет, Европейският фонд за устойчиво развитие също ще предостави нови възможности за инвестиране в Молдова.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Молдова, като по този начин се подпомага икономическото и социалното развитие на страната.

(11)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Молдова, като по този начин се подпомага икономическото и социалното развитие на страната, особено в области, свързани с икономическото управление и съдебната власт, и се насърчават реформите в тези области.

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Молдова за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност с принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

(17)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Молдова за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, деполитизация на назначенията в публичната администрация, зачитане на правата на човека и свободни, независими и плуралистични медии, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност с принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, управлението и надзора върху финансовия сектор в Молдова и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

(18)  Зачитането от страна на Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза и за изплащането на всеки транш от помощта. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, управлението и надзора върху финансовия сектор в Молдова, да провеждат политики насочени към постигането на стабилност, предоставяйки допълнителна подкрепа за запазване на макроикономическата стабилност, да подобрят управлението и да насърчат истински и ефективни структурни реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискална консолидация. Отпускането на макрофинансовата помощ следва също така да бъде обвързано с осезаем напредък в борбата срещу изпирането на пари и корупцията, в това число корупцията по високите етажи на властта, както и укрепването на независимостта на съдебната власт. Тези условия следва също така да допринесат за подобряването на икономическото управление и насърчаване на реформите в Молдова. С цел да се осигури тяхната правилна оценка, е изключително важно съответните условия да бъдат формулирани по строг и измерим начин. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Молдова следва да предприеме подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити на Сметната палата.

(19)  С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Молдова следва да предприеме подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Молдова следва редовно да информира Комисията относно усвояването на макрофинансовата помощ въз основа на пълно оповестяване и строго придържане към финансовите правила на Съюза. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити на Сметната палата.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия в областта на икономическата политика, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за целите на по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия с органите на Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

(24)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия в областта на икономическата политика – с особен фокус върху молдовската икономика, системата на икономическо управление, и в частност в банковия сектор, и съдебната власт – които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство, включително ясно определени срокове за изпълнението на съответните условия. Липсата на осезателен напредък в изпълнението на тези условия следва да доведе до временното прекратяване или анулиране на изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за целите на по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия с органите на Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

Позовавания

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.1.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Дата на приемане

3.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Othmar Karas, Bernd Lucke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Макрофинансова помощ за Република Молдова

Позовавания

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Дата на приемане

4.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Дата на внасяне

5.5.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Правна информация - Политика за поверителност