Postup : 2017/0007(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0185/2017

Předložené texty :

A8-0185/2017

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Hlasování :

PV 04/07/2017 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0283

ZPRÁVA     ***I
PDF 774kWORD 78k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Sorin Moisă

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0016/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně s rozhodnutím č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0185/2017),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska, a tím přispět k jeho hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

(11)  Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska, a tím přispět k jeho větší politické a makroekonomické stabilitě, zejména v oblastech týkajících se správy ekonomických záležitostí, řízení finančního a bankovního sektoru a dohledu nad nimi, včetně důkladného vyšetřování bankovního podvodu orientovaného na výsledky a politické nezávislosti soudnictví.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

(17)  Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, depolitizace a transparentnosti veřejné správy, nezávislého soudnictví, dodržování lidských práv, svobody, nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc v Moldavsku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, řízení finančního sektoru a dohled nad ním a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

(18)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie a vyplacení všech tří splátek by mělo být podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc v Moldavsku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, zajistit účinný boj proti korupci a praní peněz, řízení finančního a bankovního sektoru a dohled nad nimi, poskytovat další podporu na zachování makroekonomické stability, zlepšit řízení a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Makrofinanční pomoc Unie pro Moldavsko by měla taktéž zahrnovat opatření na podporu provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu. V zájmu zajištění řádného posouzení specifických cílů je zásadní, aby tyto cíle byly stanoveny ověřitelným a měřitelným způsobem. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedené podmínky a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat. Nejsou-li tato podmínka a cíle splněny nebo pokud cíle a zásady dohody o přidružení nejsou obecně zohledňovány, měla by Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie dočasně pozastavit nebo zrušit.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko mělo přijmout vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Účetní dvůr audity.

(19)  V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko mělo zavést vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Moldavsko by mělo Komisi o provádění makrofinanční pomoci pravidelně informovat, přičemž by mělo poskytovat úplné informace a důsledně dodržovat finanční pravidla Unie. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Účetní dvůr audity.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky v oblasti hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s moldavskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

(24)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. Tyto podmínky by měly být vázány k vyplacení všech tří splátek. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek provádění s moldavskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

(1)

Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Moldavská republika (dále jen „Moldavsko“) usiluje nyní po dvou náročných letech o obnovení politické a hospodářské stability. Země se v roce 2014 ocitla v hospodářské recesi, kdy v důsledku známého skandálu s bankovními podvody a fiskálních problémů zapříčiněných pozastavením mezinárodní dárcovské podpory následovalo zhoršení její hospodářské výkonnosti, která byla již beztak postižena poklesem zemědělské produkce kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a slabému vývozu do zemí, jež jsou tradičními moldavskými hospodářskými partnery, zejména do Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

K procesu hospodářské obnovy přispělo prozatímní provádění (od září 2014) a následný vstup v platnost prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Moldavskem (část dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem). EU, do níž směřuje 63 % celkového vývozu Moldavska, je v současné době hlavním obchodním partnerem této země. Navzdory poklesu moldavského vývozu do ostatních zemí světa se dovoz z Moldavska do EU v roce 2015 zvýšil o 5 %.

Po několika letech stagnace reformního procesu bylo za poslední rok dosaženo významného pokroku při provádění strukturálních reforem, včetně prioritních reforem v rámci akčního plánu, který byl s EU dohodnut v únoru 2016. To vedlo k obnovení dárcovské podpory řízené Mezinárodním měnovým fondem (dále jen „MMF“), který v listopadu loňského roku schválil tříletý program podporovaný z rozšířené úvěrové facility a rozšířené finanční facility (Extended Credit Facility and Extended Fund Facility, „ECF/EFF“) ve výši 179 milionů USD. S ohledem na skutečnost, že Moldavsko plní program MMF uspokojivě, dosáhli zástupci MMF a moldavské orgány dne 28. února 2017 dohody na úrovni pracovních útvarů o prvním přezkumu programu. Tento přezkum by výkonná rada MMF měla podle všeho dokončit v dubnu 2017. Schválení programu MMF zároveň umožnilo Světové bance, aby znovu obnovila úvěrové operace založené na konkrétních politikách.

Také EU opět zahájila svou rozpočtovou podporu poskytovanou prostřednictvím evropského nástroje sousedství, která byla od roku 2015 pozastavena, přičemž v této tendenci pokračovali i další externí poskytovatelé pomoci. Nicméně existuje konkrétní potřeba řešit krátkodobou platební bilanci a fiskální zranitelnost moldavského hospodářství. Návrh Evropské komise (dále jen „Komise“) na poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavsku reaguje na tuto konkrétní potřebu a pokrývá přibližně 25 % zbývajících potřeb země v oblasti vnějšího financování na období 2016–2018 (podle odhadů MMF dosahují potřeby vnějšího financování celkově asi 402 miliard EUR). Jedná se o nezbytný krok k zajištění dlouhodobé stability v Moldavsku, který je plně v souladu s širšími cíli vnější politiky EU vůči této zemi a regionu.

Návrh Komise úzce navazuje na dohodu zahrnutou ve společném prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijatém společně s rozhodnutím 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, v jejímž rámci spoluzákonodárci stanovili hlavní zásady a kritéria, jimiž by se mělo udělování makrofinanční pomoci řídit. Jedná se zejména o následující kritéria: i) Moldavsko splní kritéria související s tímto cílem a způsobilostí pomoci; ii) pracovní dokument útvarů Komise připojený k jejímu návrhu bude obsahovat podrobné posouzení, pokud jde o plnění politických a hospodářských předpokladů; iii) forma a výše navrhované pomoci jsou zárukou spravedlivého rozložení zátěže mezi Unii a ostatní dárce. EU poskytne 100 milionů EUR, z toho 60 milionů EUR ve formě půjčky a 40 milionů EUR ve formě grantů, jež budou vyplaceny ve třech splátkách (dvě v roce 2017 a poslední v první polovině roku 2018). Rozdělení mezi „půjčku“ a „grant“ bylo stanoveno na základě kritérií schválených v roce 2013, tj. podle úrovně hospodářského rozvoje posuzované podle příjmů na obyvatele a míry chudoby, schopnosti splácet posouzené na základě analýzy udržitelnosti dluhu a rozsahu, v němž mezinárodní finanční instituce a ostatní dárci uplatňují ve vztahu k Moldavsku zvýhodněné podmínky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se zpravodaj domnívá, že Evropský parlament by měl s návrhem Komise na poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavsku souhlasit a zdůraznit přitom velká očekávání spočívající v tom, že:

1. Komise na základě jednání o memorandu o porozumění s Moldavskem zajistí, aby makrofinanční pomoc byla podmíněna prováděním ambiciózního programu hospodářských a strukturálních reforem, které by měly být především zaměřené na posílení správy finančního a veřejného sektoru, podporu rychlého provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, potírání korupce a praní špinavých peněz, úsilí o zvýšení účinnosti a nezávislosti soudního systému a zlepšení řízení v odvětví energetiky, zejména zajištěním nezávislosti vnitrostátního regulačního orgánu.

Je třeba stanovit jasné podmínky pro vyplácení každé ze tří splátek, a sice v souladu s doporučeními Evropského účetního dvora týkajícími se určení ukazatelů výkonnosti, aby bylo možné prokázat pokrok a soudržnost různých nástrojů pomoci EU a soudržnost mezi těmito nástroji a vnitrostátními strategiemi Moldavska.

2. Komise bude uplatňovat náležitou péči při sledování pokroku v plnění cílů vnější politiky Unie, a to i v rámci využívání makrofinanční pomoci Unie (jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 návrhu), a při ověřování soustavného plnění předpokladů a podmínek pro vyplácení pomoci (jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 návrhu). Je rovněž třeba zajistit okamžité informování Evropského parlamentu a řádnou koordinaci s tímto orgánem.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (11.4.2017)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Navrhovatel: Petras Auštrevičius

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise by měl přinést Moldavsku 100 milionů EUR v podobě půjček (60 milionů EUR) a grantů (40 milionů EUR). EU rovněž poskytne další finanční pomoc prostřednictvím rozpočtové podpory znovu zahájené v prosinci 2016 (poskytnuto 45,3 milionů EUR) na základě dohody s MMF.

Poslední makrofinanční pomoc Moldavsku činila 90 milionů EUR poskytnutých v podobě grantů v letech 2010–2012. Dalšími příjemci makrofinanční pomoci jsou v současnosti Arménie, Gruzie, Jordánsko, Kyrgyzská republika, Libanon, Tunisko a Ukrajina.

S ohledem na obtížnou hospodářskou situaci Moldavska i na nadcházející parlamentní volby v této zemi (v listopadu 2018) by bylo v zájmu EU podpořit reformní program současné moldavské vlády poskytnutím makrofinanční pomoci v navrhovaném časovém rámci (2017–2018). Podmíněnost této makrofinanční pomoci rovněž vytváří účinnou páku na prosazování těchto reforem, zejména v souvislosti s potřebou posílit zásadu „více za více“, pokud jde o pomoc EU sousedním partnerským zemím s ohledem na nedávný vývoj v Moldavsku. Zpráva EK/ESVČ o provádění přidružení týkající se Moldavské republiky z března 2017 skutečně zdůrazňuje, že bylo v nedávné době dosaženo určitého pokroku díky přijetí řady reforem, které mají mimo jiné za cíl obnovit nezávislost soudnictví a řešit korupci. Jsou však zapotřebí další reformy ke zlepšení právního státu a podnikatelského prostředí, které je stále postiženo hluboce zakořeněnou korupcí i nesoudržnou tvorbou politik; dále jsou zapotřebí silná prováděcí opatření, která by obyvatelům Moldavska přinesla hmatatelné výsledky.

Bankovní podvod zjištěný v roce 2014, kdy byli moldavští vedoucí představitelé včetně bývalého předsedy vlády Filata obviněni z toho, že ve svůj prospěch zpronevěřili jednu miliardu EUR (17 % HDP za uvedený rok) ze tří bank (Savings Bank, Unibank and Banca Sociala), ukazuje na to, že část prostředků EU (v letech 2007–2013 bylo poskytnuto 561 milionů EUR) možná neměla zamýšlený dopad. Možným důsledkem může být i to, že nyní musí EU podporovat Moldavsko, aby se kompenzovaly ztráty způsobené tímto podvodem. Kromě toho tento podvod přispěl ke značnému poklesu důvěry Moldavanů k EU.

Pozměňovací návrhy Výboru pro zahraniční věci se proto zaměřují na:

1. zdůraznění některých klíčových demokratických principů, jež by měly být posíleny (např.: nezávislost soudní moci, svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky), a na posílení ustanovení o boji proti korupci a boji proti podvodům (např. účinné provádění těchto opatření), s výslovnějšími odkazy na podmíněnost pomoci: jasné ukazatele, podávání zpráv EP, pozastavení podpory, nebude-li dosahováno pokroku;

2. zajištění dostatečného zapojení EP, zejména do přípravy memoranda o porozumění, jež bude obsahovat podrobné podmínky pro uvolňování makrofinanční pomoci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Na začátku roku 2016, kdy byla jmenována nová vláda a nový guvernér centrální banky, moldavské orgány prokázaly opětovné odhodlání pokročit s nezbytnými politickými reformami a řešit problémy země se správou finančního sektoru a v oblasti správy veřejných financí.

(3) Na začátku roku 2016, kdy byla jmenována nová vláda a nový guvernér centrální banky, moldavské orgány prokázaly opětovné odhodlání pokročit s nezbytnými politickými reformami a řešit problémy země se správou finančního sektoru a v oblasti správy veřejných financí a přijaly v tomto ohledu významné kroky.

Pozměňovací návrh     2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska, a tím přispět k jeho hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

(11)  Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska, a tím přispět k jeho hospodářskému a sociálnímu rozvoji, zejména v oblastech týkajících se správy ekonomických záležitostí a nezávislosti soudnictví.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

(17)  Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných – včetně odpovědné, transparentní a odpolitizované veřejné správy, nezávislého soudnictví, nestranných a účinných donucovacích orgánů –, dodržování lidských práv a základních svobod i svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků a sociální tržní ekonomiky, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc v Moldavsku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, řízení finančního sektoru a dohled nad ním a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Moldavsko bude plně respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran a striktním oddělení pravomocí, a zásady právního státu včetně nezávislosti soudní moci a že zaručí dodržování lidských práv, podpoří svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky a zajistí efektivní boj proti korupci a vlivu oligarchů a praní peněz i pečlivé a na výsledky orientované vyšetření „bankovního podvodu“. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc v Moldavsku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, řízení finančního a bankovního sektoru a dohled nad ním a měly by prosazovat účinné strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění uvedených předběžných podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

 

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18 a) Před uvolněním jakýchkoli prostředků by měla Komise a Evropská služba pro vnější činnost podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o míře plnění těchto předběžných podmínek a dosahování hmatatelných výsledků při plnění těchto cílů na základě jasně stanovených ukazatelů, a to striktním a měřitelným způsobem. Je třeba v plném rozsahu uplatňovat podmíněnost vyplácení pomoci, aby se posílilo přidělování finančních prostředků založené na pobídkách. V případě nedostatečné pokroku při dosahování cílů stanovených v závěrech Rady ze dne 15., února 2016 o Moldavsku, v programu přidružení EU–Moldavsko a v memorandu o porozumění by uvolňování prostředků mělo být okamžitě pozastaveno.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko mělo přijmout vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Účetní dvůr audity.

(19)  V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko mělo plně provést vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Účetní dvůr audity. Moldavsko by mělo Komisi o provádění makrofinanční pomoci Unie pravidelně informovat, přičemž by mělo poskytovat úplné informace a striktně dodržovat finanční pravidla Unie a zároveň informovat o reformách souvisejících s makrofinanční pomocí Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Makrofinanční pomoc Unie by měla být řízena Komisí. Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Radu o vývoji souvisejícím s makrofinanční pomocí a poskytovat jim příslušné dokumenty, aby mohly provádění tohoto rozhodnutí sledovat.

(22)  Makrofinanční pomoc Unie by měla být řízena Komisí. Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Radu o vývoji souvisejícím s makrofinanční pomocí a poskytovat jim příslušné dokumenty včetně návrhu memoranda o porozumění, aby mohly provádění tohoto rozhodnutí sledovat.

Pozměňovací návrh     8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky v oblasti hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění.zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s moldavskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

(24)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly v souladu s články 1 až 4 dohody o přidružení EU-Moldavsko vztahovat politické podmínky a podmínky v oblasti hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. Součástí těchto podmínek by měly být dobře vymezené lhůty pro jejich splnění. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek provádění s moldavskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji v oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas příslušné dokumenty.

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji v oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas příslušné dokumenty, včetně návrhu memoranda o porozumění.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv.

1.  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran a striktní dělbě moci, i zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Tato předběžná podmínka musí zahrnovat výrazné úsilí a přijetí konkrétních opatření s cílem posílit řádnou správu věcí veřejných, odpolitizovat jmenování úředníků ve veřejné správě, bojovat proti korupci, posílit nezávislost soudnictví, zajistit vyšetřování „bankovního podvodu“ zaměřeného na výsledky a vytvořit prostředí umožňující existenci pluralitních a svobodných sdělovacích prostředků a podněcující svobodnou a spravedlivou politickou soutěž.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této nezbytné podmínky po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci Unie.

2.  Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění nezbytné podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci Unie. Před uvolněním jakýchkoli prostředků předají zprávu Evropskému parlamentu a Radě o úrovni plnění této předběžné podmínky, a to na základě jasně definovaných ukazatelů. V případě nedostatečného pokroku při dosahování cílů stanovených v závěrech Rady ze dne 15. února 2016 o Moldavsku, v programu přidružení EU–Moldavsko a v memorandu o porozumění bude uvolnění prostředků okamžitě pozastaveno.

Pozměňovací návrh     12

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s moldavskými orgány jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politikyfinanční podmínky pro makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude zahrnovat časový rámec pro jejich plnění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Moldavskem za podpory MMF.

1.  Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s moldavskými orgány jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politiky, finanční podmínky pro makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance, jakož i na podmínky týkající se demokracie a právního státu, jako jsou opatření k boji proti korupci a posílení nezávislosti soudnictví – tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude zahrnovat časový rámec a jasná měřítka pro jejich plnění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Moldavskem za podpory MMF.

Pozměňovací návrh     13

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podmínky uvedené v odstavci 1 mají zejména posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí v Moldavsku, mimo jiné při využívání makrofinanční pomoci Unie. Při navrhování politických opatření musí být náležitě zohledněn také pokrok v oblasti vzájemného otevírání trhů, rozvoj spravedlivého obchodu založeného na pravidlech a další priority v rámci vnější politiky Unie. Komise pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto cílů.

2.  Podmínky uvedené v odstavci 1 mají zejména posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí v Moldavsku, mimo jiné při využívání makrofinanční pomoci Unie. Při navrhování politických opatření musí být náležitě zohledněn také pokrok v oblasti vzájemného otevírání trhů, rozvoj spravedlivého obchodu založeného na pravidlech a další priority v rámci vnější politiky Unie, včetně dodržování lidských práv a demokratických zásad, jako je svoboda sdělovacích prostředků, odpolitizování všech státních orgánů a podněcování svobodného a spravedlivého prostředí umožňujícího politickou soutěž. Komise pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto cílů.

Pozměňovací návrh     14

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise pravidelně ověřuje, zda jsou nadále splňovány podmínky, na něž odkazuje čl. 4 odst. 3, včetně toho, zda je hospodářská politika Moldavska v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Evropským parlamentem a Radou.

4.  Komise pravidelně ověřuje, zda jsou nadále splňovány podmínky, na něž odkazuje čl. 4 odst. 3, včetně toho, zda je hospodářská politika Moldavska v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a s Evropským parlamentem a Radou.

Pozměňovací návrh     15

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  uspokojivé splnění podmínek v oblasti hospodářské politiky a finančních podmínek dohodnutých v memorandu o porozumění.

c)  splnění podmínek v politické oblasti a oblasti hospodářské politiky a finančních podmínek dohodnutých v memorandu o porozumění, a to na základě měřitelných kritérií.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistí ochranu finančních zájmů Unie, a to zejména stanovením zvláštních opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se makrofinanční pomoci Unie, v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9511, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2185/9612 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201313;

b)  zajistí ochranu finančních zájmů Unie, a to zejména plným prováděním zvláštních opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se makrofinanční pomoci Unie, v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9511 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2185/9612 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201313;

__________________

__________________

11 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

11Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

12 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

12 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Makrofinanční pomoc Moldavské republice

Referenční údaje

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

19.1.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

19.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Projednání ve výboru

20.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josef Weidenholzer

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Rozpočtového výboru (4.4.2017)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj konstatuje, že navrhovaná operace makrofinanční pomoci by dosahovala maximálně 100 milionů EUR a byla by poskytnuta ve formě střednědobého úvěru ve výši až 60 milionů EUR a ve formě grantů ve výši až 40 milionů EUR ve třech splátkách v letech 2017 a 2018. Prostředky pro úvěr by byly přiděleny v rámci rozpočtů na roky 2019–20, závazky a platby grantové části by se pak uskutečnily v rámci rozpočtů na roky 2017–18.

Cílem navrhované operace je podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska. Doplňovala by programy a zdroje poskytované MMF a Světovou bankou a byla by podmíněna tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran a zásady právního státu, a že zaručí dodržování lidských práv.

Zpravodaj navrhovanou operaci makrofinanční pomoci podporuje jako nezbytný doplněk k mezinárodní a evropské pomoci pro Moldavsko a jako projev evropské solidarity s touto zemí, jež stále prochází politicky a hospodářsky složitým obdobím. Oceňuje opětovné odhodlání moldavských orgánů řešit problémy se správou věcí veřejných a pokročit při provádění nezbytných politických reforem, trvá však na tom, že Moldavsko musí proces reforem účinně naplnit.

Je proto zásadní, aby bylo uvolnění jednotlivých splátek pomoci přísně podmíněno tím, že moldavské orgány budou v dobře vymezeném časovém rámci plnit své závazky, včetně těch, jež se týkají právního státu, boje proti korupci, nezávislosti soudnictví, posílení odolnosti finančního sektoru a transparentnosti při financování politických stran.

Zpravodaj připomíná, že dohoda o přidružení s Moldavskem je jednou z nejpokrokovějších dohod, které EU kdy podepsala: poskytuje pevný základ pro hlubší hospodářskou a politickou spolupráci na cestě Moldavska k evropské integraci.

Hlavním finančním nástrojem pro podporu Moldavska je v současnosti evropský nástroj sousedství, který podporuje konkrétně provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu a programu přidružení. Zpravodaj rovněž konstatuje, že Moldavsko se účastní regionálních programů, přeshraniční spolupráce a iniciativ dostupných všem sousedním zemím, jako jsou Erasmus+, TAIEX, SIGMA a investiční nástroj sousedství. Nové možnosti investic v Moldavsku přinese po svém přijetí i Evropský fond pro udržitelný rozvoj.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska, a tím přispět k jeho hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

(11)  Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavska, a tím přispět k jeho hospodářskému a sociálnímu rozvoji, zejména v oblastech týkajících se správy ekonomických záležitostí a soudnictví, a podněcovat reformy v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

(17)  Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, depolitizace udělování funkcí ve veřejné správě, dodržování lidských práv, svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc v Moldavsku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, řízení finančního sektoru a dohled nad ním a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

(18)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie a uvolnění každé ze splátek této pomoci by mělo být podmíněno tím, že Moldavsko bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran a zásady právního státu, a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc v Moldavsku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, řízení finančního sektoru a dohled nad ním, provádět politiky zaměřené na stabilitu, jež by dále podporovaly zachování makroekonomické stability, zlepšit správu věcí veřejných a měly by prosazovat skutečné a účinné strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Uvolnění makrofinanční pomoci by rovněž mělo být podmíněno hmatatelným pokrokem v boji proti praní peněz a korupci, včetně korupce na vysoké úrovni, a posílením nezávislosti soudnictví. Takové podmínky by měly rovněž přispět ke zlepšení správy ekonomických záležitostí a podněcovat v Moldavsku reformy. Aby se zajistilo jejich řádné posouzení, je zásadní, aby tyto podmínky byly stanoveny striktním a měřitelným způsobem. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko mělo přijmout vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Účetní dvůr audity.

(19)  V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko mělo přijmout vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Moldavsko by mělo Komisi o provádění makrofinanční pomoci pravidelně informovat, přičemž by mělo poskytovat úplné informace a striktně dodržovat finanční pravidla Unie. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Účetní dvůr audity.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky v oblasti hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s moldavskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

(24)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky v oblasti hospodářské politiky se zvláštním zaměřením na moldavské hospodářství, systém správy ekonomických záležitostí, zejména v bankovním sektoru, a soudnictví, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění, včetně dobře vymezených lhůt pro splnění těchto podmínek. Pokud při plnění těchto podmínek nedojde k hmatatelnému pokroku, mělo by to vést k dočasnému pozastavení nebo zrušení vyplácení makrofinanční pomoci Unie. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s moldavskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Makrofinanční pomoc Moldavské republice

Referenční údaje

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

19.1.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.1.2017

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Datum přijetí

3.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Othmar Karas, Bernd Lucke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Makrofinanční pomoc Moldavské republice

Referenční údaje

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Datum předložení EP

13.1.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

19.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Datum přijetí

4.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Datum předložení

5.5.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Becerra Baterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Právní upozornění - Ochrana soukromí