Procedure : 2017/0007(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0185/2017

Indgivne tekster :

A8-0185/2017

Forhandlinger :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0283

BETÆNKNING     ***I
PDF 593kWORD 78k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

(COM(2017)0014 – C8–0016/2017 – 2017/0007(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Sorin Moisă

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

(COM(2017)0014 – C8–0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0016/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0185/2017),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansieringssituation for Moldova og derved støtte landets økonomiske og sociale udvikling.

(11)  Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansieringssituation for Moldova, der bidrager til større politisk og makroøkonomisk stabilitet i landet, navnlig på områder med relation til økonomisk styring, styring af og tilsyn med bank- og finanssektoren, herunder en grundig resultatorienteret undersøgelse af bankbedrageri og retsvæsenets politiske uafhængighed.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, en afpolitiseret og gennemsigtig administration, et uafhængigt retsvæsen, respekt for menneskerettighederne, mediernes frihed, uafhængighed og pluralisme, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, styringen af og tilsynet med finanssektoren i Moldova og at fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

(18)  Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand og for udbetalingen af hver af de tre rater, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, sikre en effektiv bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge, styringen af og tilsynet med finans- og banksektoren i Moldova, yde yderligere støtte til bevarelsen af makroøkonomisk stabilitet, forbedre forvaltningen og at fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør også omfatte foranstaltninger til støtte for gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Moldova, herunder den vidtgående og brede frihandelsaftale. For at sikre, at de specifikke mål kan vurderes korrekt, skal de defineres på en verificerbar og målbar måde. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningen opfyldes, som at disse mål nås. Hvis forudsætningen og målene ikke opfyldes, eller hvis målene og principperne i associeringsaftalen generelt lades ude af betragtning, bør Kommissionen midlertidigt suspendere eller annullere udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Moldova vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(19)  For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Moldova gennemføre hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Moldova bør regelmæssigt underrette Kommissionen om gennemførelsen af den makrofinansielle bistand på grundlag af fuld åbenhed og nøje overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om disse betingelser med de moldoviske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

(24)  Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. Disse betingelser bør være knyttet til udbetalingen af hver af de tre rater. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om disse gennemførelsesbetingelser med de moldoviske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

(1)

EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.


BEGRUNDELSE

Republikken Moldova (i det følgende benævnt "Moldova") er i færd med at genoprette sin politiske og økonomiske stabilitet efter to vanskelige år. Landet gik i økonomisk recession i 2014, da den velkendte bankskandale og de finanspolitiske problemer, som blev forårsaget af den efterfølgende suspension af de internationale donorers støtte, forværrede landets økonomiske resultater, der allerede var påvirket af et fald i landbrugsproduktionen som følge af ugunstige vejrforhold og svage eksportresultater for så vidt angår nogle af Moldovas traditionelle økonomiske partnere, især Hviderusland, Rusland og Ukraine.

Den midlertidige anvendelse (siden september 2014) og derefter ikrafttrædelsen af den vidtgående og brede frihandelsaftale (DCFTA) mellem Den Europæiske Union og Moldova (som led i associeringsaftalen mellem EU og Moldova) har bidraget til den økonomiske genopretningsproces. EU er for øjeblikket Moldovas vigtigste handelspartner med en andel på 63 % af Moldovas samlede eksport. I 2015 steg EU's import fra Moldova med 5 %, selv om Moldovas eksport faldt i resten af verden.

Efter at reformprocessen i flere år har stået i stampe, er der i det seneste år opnået betydelige fremskridt med gennemførelsen af strukturreformdagsordenen, herunder som led i den køreplan for prioritetsreformer, der blev aftalt med EU i februar 2016. Dette har ført til en genoptagelse af donorstøtte, under ledelse af Den Internationale Valutafond (i det følgende benævnt "IMF"). I november sidste år godkendte IMF faktisk en aftale om en treårig udvidet kreditfacilitet og udvidet lånefacilitet ("ECF/EFF") til en værdi af 179 mio. USD. Den 28. februar 2017 indgik IMF's ansatte og de moldoviske myndigheder en aftale på embedsmandsplan om den første gennemgang af programmet og konstaterede, at gennemførelsen af dette IMF-program løbende viser et tilfredsstillende resultat. IMF's bestyrelse forventes at afslutte denne undersøgelse i april 2017. Godkendelsen af IMF-programmet har også givet Verdensbanken mulighed for at genoptage sine politikbaserede lånetransaktioner.

EU har desuden genoptaget sine budgetstøtteforanstaltninger gennem det europæiske naboskabsinstrument (i det følgende benævnt "ENI"), der har været stillet i bero siden 2015, og andre eksterne donorer har fulgt samme tendens. Ikke desto mindre er der et specifikt behov for at håndtere de kortsigtede betalingsbalance- og budgetmæssige sårbarheder i den moldoviske økonomi. Europa-Kommissionens (i det følgende benævnt "Kommissionen") forslag om at yde makrofinansiel bistand til Moldova er en reaktion på dette særlige behov og dækker ca. 25 % af landets resterende eksterne finansieringsbehov i perioden 2016-2018 (IMF's evaluering anslår det samlede beløb for eksterne finansieringsbehov til ca. 402 mio. EUR). Dette er et nødvendigt skridt til at sikre langsigtet stabilitet i Moldova og er i fuld overensstemmelse med de overordnede mål for EU's eksterne politik over for landet og regionen.

Kommissionens forslag følger nøje den aftale, som er indeholdt i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, og som blev vedtaget sammen med beslutning nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien, hvori medlovgiverne har fastlagt de vigtigste principper og overvejelser, der bør styre proceduren for tildeling af makrofinansiel bistand. Navnlig: i) at Moldova opfylder kriterierne vedrørende bistandens formål og berettigelse, ii) at det arbejdsdokument, der ledsager Kommissionens forslag, indeholder en nærmere vurdering med hensyn til opfyldelsen af de politiske og økonomiske forudsætninger, og iii) at formen for og størrelsen af den planlagte støtte sikrer en retfærdig byrdedeling mellem EU og andre donorer. EU vil yde 100 mio. EUR, 60 mio. EUR i form af et lån og 40 mio. EUR i form af et tilskud, der skal udbetales i tre trancher (to i 2017 og det sidste i første halvdel af 2018). Balancen mellem låne- og tilskudskomponenterne afspejler de kriterier, som blev aftalt i 2013, dvs. det økonomiske udviklingsniveau målt i gennemsnitsindkomst pr. indbygger og andelen af fattige, evnen til at tilbagebetale med udgangspunkt i en gældsbæredygtighedsanalyse og i hvilken udstrækning de internationale finansielle institutioner og andre donorer anvender lempelige vilkår i Moldova.

I lyset af ovenstående betragtninger mener ordføreren, at Europa-Parlamentet bør tilslutte sig Kommissionens forslag om at yde makrofinansiel bistand til Moldova og samtidig fremhæve de stærke forventninger om, at:

1. Kommissionen – gennem forhandlingerne om aftalememorandummet med Moldova – vil sikre, at den makrofinansielle bistand er forbundet med gennemførelsen af et ambitiøst program for økonomiske og strukturelle reformer, især med det formål at styrke forvaltningen i den finansielle og den offentlige sektor, støtte en hurtig gennemførelse af den vidtgående og brede frihandelsaftale, bekæmpelsen af korruption og hvidvaskning af penge og indsatsen for at øge effektiviteten og uafhængigheden af det juridiske system samt forbedre forvaltningen i energisektoren, navnlig ved at sikre den nationale energimyndigheds uafhængighed.

Der bør fastsættes klare betingelser for udbetalingen af hver af de tre trancher i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Europæiske Revisionsret vedrørende indkredsningen af resultatindikatorer til at påvise fremskridt og sammenhæng mellem forskellige europæiske bistandsinstrumenter og mellem disse instrumenter og moldoviske nationale strategier.

2. Kommissionen vil udvise yderst rettidig omhu i overvågningen af fremskridtene med hensyn til opfyldelsen af målene i Unionens eksterne politik, herunder anvendelsen af Unionens makrofinansielle bistand (jf. artikel 3, stk. 2, i forslaget) og i kontrollen af den fortsatte opfyldelse af forudsætningerne og betingelserne for udbetaling af bistanden (jf. artikel 3, stk. 2, i forslaget). Omgående underretning af og passende koordinering med Europa-Parlamentet bør sikres.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (11.4.2017)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Ordfører (for udtalelse): Petras Auštrevičius

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag er at give 100 mio. EUR til Moldova i form af 60 mio. EUR og tilskud (40 mio. EUR). EU giver også anden økonomisk hjælp igennem budgetstøtte relanceret i december 2016 (45,3 mio. EUR leveret) efter en aftale med IMF.

Den sidste makrofinansielle bistand fra EU til Moldova var på 90 mio. EUR i tilskud i 2010-2012. De andre modtagere af makrofinansiel bistand er p.t. Armenien, Georgien, Jordan, Den Kirgisiske Republik, Libanon, Tunesien og Ukraine.

I lyset af den vanskelige økonomiske situation i Moldova og det kommende parlamentsvalg i Moldova (i november 2018) vil det være i EU's interesse at støtte den nuværende moldoviske regerings reformprogram ved at yde makrofinansiel bistand inden for den foreslåede tidsramme (2017-2018). De betingelser, der er knyttet til den makrofinansielle bistand, giver også en nyttig gearing med henblik på at sætte skub i disse reformer, navnlig i forbindelse med nødvendigheden af at styrke princippet om "mere for mere", når det gælder EU's bistand til nabopartnerlandene, i lyset af den seneste udvikling i Moldova. EU/EEAS’s Associeringsaftale om Republikken Moldova fremhæver netop, at fremgang for nyligt blev opnået igennem vedtagelsen af et antal reformer, der blandt andet har som målsætning at gendanne den dømmende magts uafhængighed og takle korruption. Uanset hvad er der behov for yderligere reformer for at forbedre retsstatsprincippet og erhvervsmiljøet, som stadig påvirkes af gennemgribende korruption, så vel som af inkonsistent beslutningstagning; og stærke implementeringsforanstaltninger er nødvendige for at levere håndgribelige resultater til befolkningen i Moldova.

Det bedrageri i banksektoren, der blev afsløret i 2014 – hvor moldoviske ledere, herunder den tidligere premierminister Filat, beskyldes for at have stukket 1 mia. EUR (17 % af BNP samme år) fra tre banker (Savings Bank, Unibank og Banca Sociala) i egen lomme – betyder, at en del af EU-midlerne (561 mio. EUR i 2007-13) muligvis ikke har haft den tilsigtede virkning. Det kan muligvis føre til, at EU nu må bistå Moldova med at kompensere for de tab, der er forårsaget af det pågældende bedrageri. Bedrageriet har desuden medvirket til en betydelig forringelse af moldovernes tillid til EU.

De ændringer, som Udenrigsudvalget foreslår, har derfor fokus på:

1. Fremhævning af nogle af de vigtigste demokratiske principper, som bør styrkes (dvs.: den dømmende magts uafhængighed; frie, uafhængige og pluralistiske medier) og forstærkning af forordningerne vedr. bekæmpelse af svindel og korruption (dvs.: effektiv implementering af disse foranstaltninger), med flere opstillede betingelser knyttet til disse: Tydelige benchmarks, rapportering til EP, suspension af afdrag ved manglende fremgang;

2. at sikre en tilstrækkelig inddragelse af Europa-Parlamentet, især i forbindelse med udarbejdelsen af det vigtige aftalememorandum, som vil indeholde nærmere oplysninger om betingelserne for udbetalingen af den makrofinansielle bistand.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Efter udnævnelsen i januar 2016 af en ny regering og en ny nationalbankdirektør har myndighederne udvist fornyet beslutsomhed med hensyn til at videreføre de nødvendige politiske reformer og gribe ind over for landets forvaltningsproblemer i finanssektoren og i forvaltningen af offentlige finanser.

(3) Efter udnævnelsen i januar 2016 af en ny regering og en ny nationalbankdirektør har myndighederne udvist fornyet beslutsomhed med hensyn til at videreføre de nødvendige politiske reformer og gribe ind over for landets forvaltningsproblemer i finanssektoren og i forvaltningen af offentlige finanser, og har taget betydelige skridt i den henseende.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansieringssituation for Moldova og derved støtte landets økonomiske og sociale udvikling.

(11)  Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansieringssituation for Moldova og derved støtte landets økonomiske og sociale udvikling, navnlig på områder der vedrører økonomisk styring og domstolenes uafhængighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse - inklusiv en pålidelig, gennemsigtig og afpolitiseret offentlig forvaltning, en uafhængig dømmende magt samt upartiske og effektive retshåndhævelsesorganer - respekt for menneskerettighederne og grundlæggende friheder så vel som frie, uafhængige og pluralistiske medier, en social markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, styringen af og tilsynet med finanssektoren i Moldova og at fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Moldova fuldt ud respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem og en klar magtdeling – og retsstatsprincippet, herunder retsvæsenets uafhængighed, sikrer respekt for menneskerettighederne, støtter frie, uafhængige og pluralistiske medier og sikrer en effektiv bekæmpelse af korruption, oligarkers indflydelse og hvidvaskning af penge samt en grundig, resultatorienteret undersøgelse af "bankbedrageriet". De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, styringen af og tilsynet med finans- og banksektoren i Moldova og at fremme effektive strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at forudsætningen opfyldes og med, at disse mål nås.

 

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18 a) Inden der frigives en rate, bør Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, i hvilket omfang denne forudsætning er opfyldt og om hvilket håndgribelige fremskridt der er gjort med hensyn til opnåelse af målene på grundlag af nogle klart definerede benchmarks, der anvendes på en stringent og målbar måde. Betingelserne for udbetaling bør implementeres fuldt ud med henblik på at styrke en incitamentsbaseret fordeling af midlerne. Hvis fremskridtene hen imod de mål, der er fastsat i Rådets konklusioner af 15. februar 2016 om Moldova, associeringsdagsordenen mellem EU og Moldova og aftalememorandummet, er utilstrækkelige, bør frigivelsen af rater suspenderes omgående.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Moldova vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(19)  For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Moldova fuldt ud implementere hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision. Moldova bør regelmæssigt underrette Kommissionen om gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand på grundlag af fuld åbenhed og nøje overholdelse af Unionens finansielle regler, såvel som om reformerne i forbindelse med Unionens makrofinansielle bistand.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet er i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt holde dem underrettet om udviklingen i forbindelse med bistanden og forsyne dem med den relevante dokumentation.

(22)  Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet er i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt holde dem underrettet om udviklingen i forbindelse med bistanden og forsyne dem med den relevante dokumentation, herunder udkastet til aftalememorandum.

Ændringsforslag     8

Forslag til afgørelse

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om disse betingelser med de moldoviske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemslandene i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

(24)  Unionens makrofinansielle bistand bør være underlagt politiske og økonomiske betingelser i overensstemmelse med artikel 1-4 i EU-Moldova Associeringsaftalen, som nedfældes i et forståelsesmemorandum. De betingelser bør ledsages af veldefinerede tidshorisonter for opfyldelsen. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om virkeliggørelsen af disse betingelser med de moldoviske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemslandene i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om udviklingen i Unionens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner i god tid disse institutioner med den relevante dokumentation.

Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om udviklingen i Unionens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner i god tid disse institutioner med den relevante dokumentation, herunder udkastet til aftalememorandum.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det er en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

1.  Det er en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem og en ufravigelig magtdeling – retsstatsprincippet samt garanterer respekt for menneskerettighederne. Denne forhåndsbetingelse skal indebære et stærkt engagement og vedtagelse af konkrete foranstaltninger til at sikre en bedre regeringsførelse, at afpolitisere udnævnelser i den offentlige forvaltning, at bekæmpe korruption, at styrke den dømmende magts uafhængighed, at sikre en resultatorienteret undersøgelse af ”bankbedrageriet” og et miljø, der tillader pluralistiske og frie medier og stimulerer fri og fair politisk konkurrence.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at denne forudsætning overholdes i hele den periode, hvor Unionen yder makrofinansiel bistand.

2.  Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at forudsætningen fastsat i stk. 1 i denne Artikel overholdes i hele den periode, hvor Unionen yder makrofinansiel bistand. Inden der frigives en rate, aflægger de rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt denne forudsætning er opfyldt, i forhold til nogle klart definerede benchmarks. Hvis fremskridtene hen imod de mål, der er fastsat i Rådets konklusioner af 15. februar 2016 om Moldova, associeringsdagsordenen mellem EU og Moldova og aftalememorandummet, er utilstrækkelige, suspenderes frigivelsen af rater omgående.

Ændringsforslag     12

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de moldoviske myndigheder klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der fokuserer på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum ("Aftalememorandummet"), som omfatter en tidsramme for betingelsernes opfyldelse. De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Moldova gennemfører med støtte fra IMF.

1.  Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de moldoviske myndigheder en klart defineret økonomisk politik, finansielle betingelser, der fokuserer på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, samt betingelser vedrørende demokrati og retsstatsforhold, såsom foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og styrkelse af domstolenes uafhængighed, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum ("aftalememorandummet"), som omfatter en tidsramme og klare benchmarks for betingelsernes opfyldelse. De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Moldova gennemfører med støtte fra IMF.

Ændringsforslag     13

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Betingelserne omhandlet i stk. 1 har især til formål at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af systemerne for forvaltning af de offentlige finanser i Moldova og for anvendelsen af Unionens makrofinansielle bistand. Fremskridt med hensyn til gensidig markedsåbning, udvikling af regelbaseret og fair handel samt andre prioriteringer i sammenhæng med Unionens politik i forhold til tredjelande skal også tages med i betragtning ved udformningen af de politiske foranstaltninger. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med de fremskridt, der gøres i retning af disse mål.

2.  Betingelserne omhandlet i stk. 1 har især til formål at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af systemerne for forvaltning af de offentlige finanser i Moldova og for anvendelsen af Unionens makrofinansielle bistand. Fremskridt med hensyn til gensidig markedsåbning, udvikling af regelbaseret og fair handel samt andre prioriteringer i sammenhæng med Unionens politik i forhold til tredjelande skal også tages med i betragtning ved udformningen af de politiske foranstaltninger, herunder respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper, såsom mediefrihed, afpolitisering af alle statslige institutioner og stimulering af et frit og fair miljø, der giver mulighed for politisk konkurrence. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med de fremskridt, der gøres i retning af disse mål.

Ændringsforslag     14

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kontrollerer regelmæssigt, om betingelserne i artikel 4, stk. 3, fortsat er opfyldt, herunder om Moldovas økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens makrofinansielle bistand. I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med IMF og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, med Europa-Parlamentet og Rådet.

4.  Kommissionen kontrollerer regelmæssigt, om betingelserne i artikel 4, stk. 3, fortsat er opfyldt, herunder om Moldovas økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens makrofinansielle bistand. I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med IMF og Verdensbanken og med Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag     15

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – punkt c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  den tilfredsstillende gennemførelse af de økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet.

(c)  gennemførelse af de politiske, økonomisk-politiske og finansielle betingelser i forståelsesmemorandummet vurderet ved hjælp af målbare kriterier.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 3 – punkt b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og navnlig sørge for specifikke foranstaltninger til at forhindre og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der kan påvirke Unionens makrofinansielle bistand, jf. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9511, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9612 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201313.

(b)  sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og navnlig fuldt ud gennemføre specifikke foranstaltninger til at forhindre og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der kan påvirke Unionens makrofinansielle bistand, jf. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9511, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9612 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201313.

__________________

__________________

11 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

11 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

12 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

12 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

Referencer

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

INTA

19.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

AFET

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Behandling i udvalg

20.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Josef Weidenholzer

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EKR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

EPP

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S & D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Symbolforklaring:

+  :  stemte for

-  :  stemte imod

0  :  undlod at stemme


UDTALELSE fra Budgetudvalget (4.4.2017)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Ordfører for udtalelse: Siegfried Mureşan

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren bemærker, at den foreslåede makrofinansielle bistandstransaktion vil beløbe sig til højst 100 mio. EUR i form af et mellemfristet lån på op til 60 mio. EUR og tilskud på op til 40 mio. EUR og blive frigivet i tre rater i 2017 og 2018. Tilførslen af kapital til lånet skulle indgå i budgetterne for 2019-2020, mens forpligtelser og betalinger af tilskudselementet skulle indgå i budgetterne for 2017-2018.

Formålet med den foreslåede foranstaltning er at støtte genoprettelsen af en holdbar ekstern finansieringssituation i Moldova. Det skal være et supplement til programmer og ressourcer, der tilvejebringes af IMF og Verdensbanken og vil blive underlagt en betingelse om, at Moldova skal respektere effektive demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet, samt garantere respekt for menneskerettighederne.

Ordføreren støtter den foreslåede makrofinansielle bistand, som et nødvendigt supplement til den internationale og europæiske bistand til Moldova og som et udtryk for europæisk solidaritet med landet, som stadig befinder sig i en vanskelig politisk og økonomisk periode. Ordføreren anerkender det fornyede tilsagn fra de moldoviske myndigheder om at imødegå landets forvaltningsmæssige udfordringer og komme videre med de nødvendige politiske reformer, men fastholder, at Moldova har skal gøre en effektiv indsats for at gennemføre sin reformproces.

Det er derfor afgørende, at frigivelsen af de forskellige rater af bistanden gøres absolut betinget af, at de moldoviske myndigheder opfylder deres forpligtelser inden for nøje fastsatte tidsrammer, bl.a. på områder vedrørende retsstatsforhold, bekæmpelse af korruption, domstolenes uafhængighed, styrkelse af finanssektorens modstandsdygtighed og gennemsigtigheden i finansieringen af politiske partier.

Ordføreren minder om, at associeringsaftalen med Moldova er en af de mest avancerede, som EU nogensinde har undertegnet. Den danner et solidt grundlag for et mere omfattende økonomisk og politisk samarbejde om Moldovas vej mod europæisk integration.

EU's vigtigste instrument til finansiering af støtte til Moldova er i øjeblikket det europæiske naboskabsinstrument (ENI), som bl.a. støtter gennemførelsen af den vidtgående og brede frihandelsaftale og associeringsdagsordenen. Ordføreren bemærker endvidere, at Moldova deltager i regionale programmer, grænseoverskridende samarbejde og initiativer, der er åbne for alle nabolande, såsom Erasmus +, TAIEX, SIGMA og naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF). Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling vil også, når den vedtages, give mulighed for nye investeringsmuligheder i Moldova.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansieringssituation for Moldova og derved støtte landets økonomiske og sociale udvikling.

(11)  Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en holdbar ekstern finansieringssituation for Moldova og derved støtte landets økonomiske og sociale udvikling, navnlig på områder i forbindelse med økonomisk regeringsførelse og retsvæsen og anspore til reformer på disse områder.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, afpolitisering af udnævnelser i den offentlige forvaltning, respekt for menneskerettighederne og frie, uafhængige og pluralistiske medier, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt landets tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, styringen af og tilsynet med finanssektoren i Moldova og at fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

(18)  Det bør være en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand og for frigivelse af de enkelte rater, at Moldova respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer, styringen af og tilsynet med finanssektoren i Moldova, at følge stabilitetsorienterede politikker, der yderligere understøtter den makroøkonomiske stabilitet, at forbedre regeringsførelsen og at fremme ægte og effektive strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Frigivelsen af den makrofinansielle bistand bør også være betinget af konkrete fremskridt i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og korruption, herunder korruption på højt niveau og styrkelse af retsvæsenets uafhængighed. Sådanne betingelser bør også bidrage til forbedring af den økonomiske styring og fremme reformer i Moldova. For at sådanne betingelser kan vurderes korrekt, er det af afgørende betydning, at de defineres på en stringent og målbar måde. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Moldova vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(19)  For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Moldova vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Moldova bør regelmæssigt underrette Kommissionen om gennemførelsen af den makrofinansielle bistand på grundlag af fuld åbenhed og nøje overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om disse betingelser med de moldoviske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

(24)  Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af økonomisk-politiske betingelser, med særligt fokus på den moldoviske økonomi, det økonomiske styringssystem, navnlig i banksektoren, og retsvæsenet, som nedfældes i et aftalememorandum, herunder klart definerede tidsrammer for opfyldelsen af disse betingelser. Mangel på konkrete fremskridt med hensyn til opfyldelsen af disse betingelser bør føre til midlertidig suspension eller annullering af udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle om disse betingelser med de moldoviske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Moldova bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

Referencer

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Dato for vedtagelse

3.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

Referencer

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Dato for høring af EP

13.1.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Dato for vedtagelse

4.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Dato for indgivelse

5.5.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik